телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАБытовая техника -30% Игры. Игрушки -30% Рыбалка -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансыподраздел:Бухгалтерский учет

Научная организация финансово-хозяйственного контроля и аудита

найти похожие
найти еще

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Проте цс не знижує значення НОП у контрольно-аудиторському про­цесі, а, навпаки, підвищує його роль в організаційно-техно­логічній підготовці контрольно-аудиторського процесу і уп­равлінні ним. Дослідження економічної інформації і перетворення на ЕОМ відповідно до цілей фінансово-господарського контролю повинно раціонально поєднувати процеси праці, матеріальні елементи виробництва, тобто засоби праці (машини, устат­кування, інвентар, за допомогою яких працівник обробляс інформацію), предмети праці (первинна фіксована інформа­ція, перетворена в інформаційні сукупності, необхідні для контролю) та інтелектуальні елементи — алгоритми, про­грами роботи ЕОМ, методики. Для цього система контроль­но-аудиторського процесу має бути впорядкована: всі еле­менти приведені у системний взаємозв'язок, підпорядкова­ний меті і завданням фінансово-господарського контролю. Така упорядкованість системи може бути досягнута науко­вою організацією, що передбачає застосування у фінансовогосподарському контролі системи прийомів, розроблених наукою на основі узагальнення передового практичного досві­ду і спрямованих на раціональне виконання контрольно-ауди­торського процесу. Наукова організація фінансово-господарського контролю передбачає використання методичного забезпечення, до якого належать інструкції, положення, рекомендації, що сприяють технічному прогресу на основі швидкодіючих ЕОМ і засо­бів автоматизованого збирання, передавання і обробки еко­номічної інформації відповідно до завдань контролю. Вільне економічне підприємництво в умовах ринкових відносин зумовило потребу в створенні державних податко­вих служб, незалежного аудиторського контролю, а також контролю власника та інших контрольних органів, у яких зайнята значна кількість працівників, різних за фахом і про­фесійним рівнем. У структурі контрольних органів утворю­ються підрозділи, які безпосередньо здійснюють контроль­но-аудиторський процес, управляють ним і обслуговують його за принципом розподілу праці (податкові адміністрації, внут­рішній аудит). Отже, наукова організація контрольно-аудиторського про­цесу включає організацію контрольно-аудиторського процесу, управління ним і обслуговування його. Основні принципи наукової організації контрольно-ауди­торського процесу подано на рис.1. Організація контрольно-аудиторського процесу полягає у створенні організаційних передумов для дослідження і ана­літичної обробки економічної інформації в системі фінансо­во-господарського контролю з метою активного впливу на оптимізацію результатів підприємницької діяльності. Для цього застосовується комплекс елементів організації. Спеціалізація і кооперування передбачають розподіл праці секторів груп контролерів, окремих виконавців і співвико-навців контрольно-аудиторських процедур. У контрольно-аудиторському процесі додержують технологічного принци­пу спеціалізації і кооперування, що грунтується на створенні дільниць і робочих місць для виконання однорідних за тех­нологічним процесом операцій господарської діяльності. Так, у податковій службі, контрольно-ревізійному підрозділі, ауди­торській фірмі можуть бути спеціалізовані підрозділи конт­ролю підприємницької діяльності у галузі промисловості, сільського господарства, капітального будівництва, транспор­ту, торгівлі, сфери побутових послуг та ін.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Финансы: конспект лекций

Прокуратура РФ выполняет в том числе и функцию одного из элементов системы «сдержек и противовесов». От имени Российской Федерации Генеральная прокуратура производит надзор за исполнением действующих законов, устанавливает и производит действия по устранению любых правонарушений. Генеральная прокуратура РФ представляет собой единую федеральную централизованную систему органов, подчиненных Генеральному прокурору РФ. При необходимости прокурор может использовать свои полномочия для «контроля контролеров», он не только вправе требовать от органов контроля проведения проверок, но и в случае злоупотреблений пресекать их. Связи между институтами, опосредующими перечисленные виды контроля, очень слаба. А это значит, что как таковая система финансово-хозяйственного контроля отсутствует. Например, еще постановлением ЦКК и СНК СССР от 25 апреля 1928 г. «О мероприятиях по устранению множественности, несогласованности и параллелизма в контрольно-обследовательской работе государственных органов» на все контролирующие организации была возложена обязанность согласовывать планы проверок с органами Контрольной комиссии Рабоче-крестьянской инспекции, которые обязаны были иметь сводные годовые планы всех проверок и следить за их строгим выполнением

скачать реферат Организация службы внутреннего аудита на предприятии

Для достижения вышеперечисленных целей организации системы внутреннего контроля необходимо решение следующих задач: - периодический контроль за финансово-хозяйственной деятельностью головной организации и её филиалов; - анализ хозяйственной и финансовой деятельности и оценка экономических и инвестиционных проектов, экономической безопасности систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля головной организации и её филиалов. Решение этой задачи позволяет повысить эффективность деятельности отдельных обособленных подразделений и всей организации в целом, что даст возможность в полной мере выполнить основную цель, поставленную перед службой внутреннего аудита; - проведение семинаров, повышение квалификации и обучение персонала, оказание помощи кадровой службе в подборе и тестировании бухгалтерского персонала головной организации и её филиалов; - следить за тем, чтобы компьютерные программы, контролирующие функционирование учетной системы, включающие формирование первичных документов, их анализ и разноску по счетам, не могли быть сфолсифицированы; - средства предприятия не должны быть незаконно присвоены или не эфективно использованы; - внутренняя отчетность должна оперативно передаваться лицам, уполномоченным принимать управленческие решения , для её оптимального использования. - научная разработка, издание методических пособий и рекомендаций по бухгалтерскому учету, налогообложению, анализу финансово-хозяйственной деятельности, аудиту, хозяйственному праву, и информационное обслуживание головной организации и её филиалов; - консультирование по вопросам финансового, налогового, банковского и иного хозяйственного законодательства, инвестиционной деятельности, менеджменту, маркетингу, оптимизации налогообложения, регистрации, реорганизации и ликвидации предприятий.

Туалетная бумага "Zewa Deluxe" (без запаха), трехслойная, 12 рулонов.
Подарите себе удовольствие от ежедневного ухода за собой. "Zewa Deluxe" с новыми впитывающими «подушечками» деликатно
343 руб
Раздел: Бумага туалетная
Машинка "Бибикар (Bibicar)" с полиуретановыми колесами (салатово-оранжевая).
Оснащена улучшенными колесами, выполненными из высококачественного полиуретана. Теперь езда на этой удивительной машинке стала еще более
2650 руб
Раздел: Каталки
Набор детской посуды "Фея".
Набор посуды детский "Фея". В комплекте 3 предмета: - тарелка суповая диаметром 15 см, - тарелка обеденная диаметром 17,5 см, -
387 руб
Раздел: Наборы для кормления
 Контроль и ревизия: конспект лекций

То же относится и к положениям о различных структурных подразделениях (отделах, бюро, группах и т.Pд.), к планам организации труда их работников. Необходимо разработать (уточнить) план документации и документооборота, штатное расписание, должностные инструкции с указанием прав, обязанностей и ответственности каждой структурной единицы. Без такого строгого подхода невозможно осуществлять четкую координацию функционирования всех звеньев системы внутреннего контроля организации. 4.PРазработка формальных типовых процедур контроля конкретных финансовых и хозяйственных операций. Это позволит упорядочить взаимоотношения работников по поводу контроля финансово-хозяйственной деятельности, эффективно управлять ресурсами, оценивать уровень достоверности (качества) информации для принятия управленческих решений. 5.PОрганизация отдела внутреннего аудита (или другого специализированного контрольного подразделения). При организации такого отдела необходимо учитывать основные требования к эффективности его функционирования. Может быть и большее количество этапов оценки системы контроля в зависимости от индивидуальных особенностей экономического субъекта, подвергнутого проверке

скачать реферат Аудит

Услуги, совместимые с проведением у экономического субъекта обязательной аудиторской проверки, оказывают по: а) постановке бухгалтерского учета; б) контролю ведения учета и составлению отчетности; в) контролю начисления и уплаты налогов и иных обязательных платежей; г) анализу хозяйственной и финансовой деятельности; д) оценке экономических и инвестиционных проектов, экономической безопасности систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля экономического субъекта; е) представлению интересов экономического субъекта по доверенности перед третьими лицами; ж) проведению семинаров, повышению квалификации и обучению персонала экономических субъектов, и в частности аудиторских организаций; з) научной разработке, изданию методических пособий и рекомендаций по бухгалтерскому учету, налогообложению, анализу финансово-хозяйственной деятельности, аудиту, хозяйственному праву и т.д.; и) компьютеризации бухгалтерского учета, составления отчетности, расчетов по налогообложению, анализа хозяйственной деятельности, аудита и т.д.; к) консультационным услугам по вопросам финансового, налогового, банковского и иного хозяйственного законодательства, инвестиционной деятельности, менеджменту, маркетингу, оптимизации налогообложения, регистрации, реорганизации и ликвидации предприятий; л) информационному обслуживанию; м) экспертному обслуживанию; н) подбору и тестированию бухгалтерского персонала экономического субъекта;         о) другие.

 Финансы

Большую роль в проведении финансового контроля играет утвержденное Минфином Методическое руководство по организации бухгалтерского учета в стране, а также осуществление аттестации аудиторов и лицензирования аудиторской деятельности (кроме аудита банков). Необходимо отметить, что контрольные полномочия Минфина распространяются на финансовые средства только на федеральном уровне. Бюджетное законодательство предусматривает финансовую самостоятельность субъектов Федерации и органов местного самоуправления, которые несут ответственность за формирование и использование своих бюджетов и средств внебюджетных фондов. 51.PОперативный контроль использования государственных средств Оперативный контроль использования государственных средств осуществляет действующий в рамках Минфина Департамент государственного финансового контроля и аудита, а также органы Федерального казначейства. Департамент и его территориальные подразделения должны осуществлять комплексные ревизии и тематические проверки для контроля поступлений и целевого использования средств федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов; документальные проверки финансово-хозяйственной деятельности по решениям правоохранительных органов, а также органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления

скачать реферат Бухгалтерский учет на предприятиях малого бизнеса

Вологда, улица Козленская, дом 33, офис 203 Профессиональная ответственность Аудитора застрахована ОАО «Российское страховое народное общество» «РОСНО» полис серия Г27- № 22608406-В105/32-11 от 05.04.2006 Г. Основными направлениями деятельности, которые предусмотрены в Уставе фирмы являются: -проведение аудиторских проверок финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц; -постановка и контроль ведение бухгалтерского учета и составления отчетности; -постановка системы налогового учета; -налоговая экспертиза инвестиционных проектов; -проведение семинаров, повышение квалификации и обучение персонала экономических субъектов, и в частности аудиторских организаций; -научная разработка, издание методических пособий и рекомендаций по бухгалтерскому учету, налогообложению, анализу финансово-хозяйственной деятельности, аудиту -консультационные услуги по вопросам финансового, налогового, банковского и иного хозяйственного законодательства, инвестиционной деятельности, менеджменту, маркетингу, оптимизации налогообложения, регистрации, реорганизации и ликвидации предприятий.

скачать реферат Ревизия и аудит учета отгрузки и реализации готовой продукции

Цель курсовой работы - изучить теоретические аспекты аудита и ревизии отгрузки и реализации готовой продукции, на основе практического материала рассмотреть ведение финансово-хозяйственного контроля деятельности субъекта хозяйствования . Задачами курсовой являются: изучение положений и правил, регулирующих порядок, организацию и методику проведения финансово-хозяйственного контроля в Республике Беларусь; изучение нормативно-правовой, методической и другой специальной литературы, относящейся непосредственно к выбранной теме; рассмотрение реализации готовой продукции, как объекта финансово-хозяйственного контроля; изучение организации и методики проверки операций по отгрузке и реализации готовой продукции; получению практических навыков по методике оформления результатов проверки учета отгрузки и реализации готовой продукции . Теоретической и методологической основой работы явились нормативно-правовые акты Республики Беларусь, научные труды и учебные пособия по бухгалтерскому учету, анализу, аудиту, материалы периодической печати, а также материалы практики.

скачать реферат Система внутреннего аудита

Для достижения вышеперечисленных целей организации системы внутреннего контроля необходимо решение следующих задач: периодический контроль за финансово-хозяйственной деятельностью головной организации и её филиалов; анализ хозяйственной и финансовой деятельности и оценка экономических и инвестиционных проектов, экономической безопасности систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля головной организации и её филиалов. Решение этой задачи позволяет повысить эффективность деятельности отдельных обособленных подразделений и всей организации в целом, что даст возможность в полной мере выполнить основную цель, поставленную перед службой внутреннего аудита; проведение семинаров, повышение квалификации и обучение персонала, оказание помощи кадровой службе в подборе и тестировании бухгалтерского персонала головной организации и её филиалов; следить за тем, чтобы компьютерные программы, контролирующие функционирование учетной системы, включающие формирование первичных документов, их анализ и разноску по счетам, не могли быть сфолсифицированы; средства предприятия не должны быть незаконно присвоены или не эффективно использованы; внутренняя отчетность должна оперативно передаваться лицам, уполномоченным принимать управленческие решения, для её оптимального использования; научная разработка, издание методических пособий и рекомендаций по бухгалтерскому учету, налогообложению, анализу финансово-хозяйственной деятельности, аудиту, хозяйственному праву, и информационное обслуживание головной организации и её филиалов; консультирование по вопросам финансового, налогового, банковского и иного хозяйственного законодательства, инвестиционной деятельности, менеджменту, маркетингу, оптимизации налогообложения, регистрации, реорганизации и ликвидации предприятий.

скачать реферат Аудиторская проверка выпуска готовой продукции

Теоретической и методологической основой работы явились нормативно-правовые акты РФ, научные труды и учебные пособия по бухгалтерскому учету, анализу, аудиту, материалы периодической печати, а также материалы практики. Работа состоит из трех глав, заключения-вывода, списка используемых источников литературы, приложений. Объектом изучения бухгалтерского учета отгрузки и реализации готовой продукции является ООО «ПОЛЕТ» находящееся в г. Белово. ГЛАВА 1. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ ОПЕРАЦИЙ ПО УЧЕТУ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ И ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 1.1 Реализация как объект финансово-хозяйственного контроля Реализация выпущенной готовой продукции – конечная цель деятельности организации, заключительный этап кругооборота ее средств, по завершении которого определяются результаты хозяйствования, эффективность производства. Готовая продукция – конечный продукт производственного процесса предприятия. Это изделия и продукты, полностью законченные обработкой на данном предприятии, отвечающие требованиям стандартов и техническим условиям, сданные на склад готовой продукции или представителям заказчика.

Сушилка для посуды P&C "Лилия", двухъярусная.
Наша уникальная двухъярусная сушилка позволит сушить или хранить большое количество посуды, при этом сэкономит полезную площадь на столе
511 руб
Раздел: Настольные
Глобус Марса диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре; может
1338 руб
Раздел: Глобусы
Набор цветных гелевых ручек, 30 цветов.
Набор цветных гелевых ручек, 10 цветов с блестками, 5 цветов пастельных, 5 цветов - мультицвет, 10 цветов - гель. Размер ручки 15 см.
545 руб
Раздел: Цветные
скачать реферат Аудит

Под оказанием сопутствующих аудиту услуг понимается пред­принимательская деятельность, осуществляемая аудиторскими организациями помимо проведения аудиторских проверок. Сопутствующие аудиту услуги можно разделить на 2 группы. К первой группе относятся услуги, совместимые с проведени­ем у экономического субъекта обязательной аудиторской про­верки: постановка бухгалтерского учета; контроль ведения учета и составления отчетности; контроль начисления и уплаты налогов и иных обязатель­ных платежей; анализ хозяйственной и финансовой деятельности; оценка экономических и инвестиционных проектов, эко­номической безопасности систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля экономического субъекта; представление интересов экономического субъекта по до­веренности перед третьими лицами; проведение семинаров, повышение квалификации и обу­чение персонала экономических субъектов, и в частности аудиторских организаций; научная разработка, издание методических пособий и ре­комендаций по бухгалтерскому учету, налогообложению, анализу финансово-хозяйственной деятельности, аудиту, хо­зяйственному праву и т. д.; компьютеризация бухгалтерского учета, составления отчет­ности, расчетов по налогообложению, анализа хозяйствен­ной деятельности, аудита и т. д.; консультационные услуги по вопросам финансового, нало­гового, банковского и иного хозяйственного законодатель­ства, инвестиционной деятельности, менеджменту, марке­тингу, оптимизации налогообложения, регистрации, реор­ганизации и ликвидации предприятий; информационное обслуживание; экспертное обслуживание; подбор и тестирование бухгалтерского персонала экономи­ческого субъекта; другие.

скачать реферат Внутришкольный контроль

Выявление и обобщение положительного педагогического опыта, упреждение от использования малоэффективных педагогических технологий. 7. Подготовка экспертных материалов к аттестации педагогических работников 8. Контроль за осуществлением координационных связей взаимодействия как внутри школы, так и школы с внешкольными образовательными учреждениями и общественными организациями. 9. Контроль за работой по организационному, научно-методическому, финансово-хозяйственному и кадровому обеспечению педагогического процесса, своевременностью и качеством выполнения намеченного. 10. Изучение эффективности управления школой, педагогической и прагматической обоснованности принятых и принимаемых решений, отношения членов коллектива к различным аспектам управленческой деятельности. Плановые проверки осуществляются в соответствии с планом – графиком контроля в школе, обеспечивая периодичность и рациональное использование рабочего времени администрации и работников. Сроки проверки доводятся до педагогического коллектива в начале учебного года. Оперативные проверки возможны в целях установления фактов и проверки информации об отклонениях от нормативных требований, урегулирования и предотвращения конфликтных ситуаций в отношениях между участниками образовательного процесса, принятия оперативных управленческих решений.

скачать реферат Контроль операций на валютных счетах

Таким образом, обобщая результаты контрольных действий, можно сделать вывод, что в ООО «Афон» организация и ведение бухгалтерского учета операций по валютному счету в банке строго соответствует установленным правилам и законодательным нормам. Система внутрихозяйственного контроля является действенной, и представлена службой внутреннего аудита Выводы и предложения Внешнеторговая деятельность украинских предприятий связана с расчетами в иностранной валюте и регулируется валютным законодательством, соблюдение которого является необходимым условием для правового обеспечения ведения бухгалтерского учета валютных операций. Контроль и ревизия денежного оборота, как в национальной, так и в иностранной валюте, и эффективности использования средств, занимают важное место в системе финансово-хозяйственного контроля. Объектами контроля и ревизии являются операции по валютным счетам в банке. Во время осуществления процедур контроля используется как нормативно законодательные и инструктивные материалы, так и учетная (фактографическая) информация.

скачать реферат Органы внутреннего контроля

8. Аналитические процедуры – это анализ и оценка полученной информации, изучение важнейших финансовых и экономических показателей организации с целью выявления необычных и неверно отраженных в учете хозяйственных операций, а также установления причин таких ошибок и искажений. 3. Организация финансово – экономического контроля службой внутреннего аудита В определенной мере функции внутренних аудиторов выполняют ревизорские группы или непосредственно бухгалтерии организаций, подчи­ненные главному бухгалтеру или финансовому директору, однако фун­кции внутренних аудиторов шире. По мнению В.В. Дряхлова, внутренний аудит решает следующие задачи : 1.

скачать реферат Учёт и реализация готовой продукции

Предмет, метод и задачи бухгалтерского учета Предметом бухгалтерского учета является финансово-хозяйственная деятельность предприятия или организации. Финансово-хозяйственная деятельность складывается из: - формирования источников, необходимых для деятельности. Источники могут быть финансовыми и материальными; -размещения привлеченных и сформированных средств: создание производственных запасов, затрат на производство продукции, реализации продукции, взаимоотношений с бюджетом в части налогообложения и иные хозяйственные операции. Метод бухгалтерского учета - ведение учета финансово-хозяйственных операций на основе натуральных измерителей в денежном выражении путем сплошного, непрерывного, документального и взаимосвязанного их выражения. Задачами бухгалтерского учета являются: - формирование достоверной информации о хозяйственных процессах и результатах деятельности предприятий необходимой для оперативного руководства и управления, а также ее использования инвесторами, покупателями, налоговыми, финансовыми, банковскими органами и иными заинтересованными лицами; -обеспечение контроля за наличием движения имущества и использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами и сметами; -предупреждение негативных явлений в финансово-хозяйственной деятельности, выявление и мобилизация внутрихозяйственных ресурсов.Основные правила ведения бухгалтерского учета.

Стерилизатор "Care" для микроволновой печи (на 3 бутылочки).
Стерилизатор Care предназначен для стерилизации детских бутылочек. С помощью данного устройства можно эффективно простерилизовать
1045 руб
Раздел: Стерилизаторы, сушилки
Подставка для ножей овальная, 16x6,5x22 см.
Размеры: 16х6,5х22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: полипропиленовое волокно. Цвет: бежевый. Предназначена для безопасного
822 руб
Раздел: Подставки для ножей
Форма силиконовая для выпечки "Пряничный домик" (арт. TK 0231).
Вы в восторге от европейских рождественских ярмарок? Хотите, чтобы и в Вашем доме почаще царила атмосфера волшебства? С помощью
503 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
скачать реферат Финансовый контроль ОВД

Критерий разграничения этих формлежит в сопоставлении времени осуществления контрольных действий спроцессами формирования и использования централизованных идецентрализованных денежных фондов. Контрольное действие,проведенное до начала указанных процессов (проверка проекта бюджетаи т. п.), является предварительным финансовый контролем, а действие,осуществляемое после их совершения (проверка налоговых деклараций),выступает в качестве последующего контроля. В то же время деление этодостаточно условно, поскольку зачастую они взаимосвязаны, что отражаетнепрерывность самого процесса воспроизводства. Э.А. Вознесенский невыделяет отдельно текущий контроль, так как считает, чтопредварительный или последующий контроль осуществляется в процессетекущей деятельности 5 Финансово-хозяйственный контроль как система специальных знаний возник на стыке ряда экономических наук: бухгалтерского учета, экономического анализа, финансов и менеджмента. Однако, вобрав в себя и синтезировав их достижения в области контроля экономической деятельности предприятий, организаций различных отраслей, финансово-хозяйственный контроль выступает как качественно новая наука, имеющая свой предмет, метод и специфические методические (технические) приемы исследования6. . Предмет финансово-хозяйственного контроля — управленческие решения, хозяйственные и финансовые операций и процессы предприятий, организаций, других хозяйствующих субъектов, рассматриваемые с позиций их экономической эффективности, законности, достоверности и целесообразности, обеспечения сохранности собственности.

скачать реферат Совершенствование организации бухгалтерского учета расчетных операций за счет бюджетных и внебюджетных средств в системе образования

Бюджетная система России находится в ситуации кризиса, что поставило учреждения непроизводственной сферы в крайне неблагоприятные условия. Из-за недостаточного финансирования со стороны государства они задолжали банкам и поставщикам материальных ресурсов. Будучи не в состоянии обеспечить даже своевременную выплату заработной платы своим работникам, они приостановили работы по строительству и капитальному ремонту зданий, развитию материальной базы. Все это отрицательно влияет на деятельность бюджетных организаций. Для своевременного и полного обеспечения программных мероприятий финансовыми ресурсами наряду с установленными суммами бюджетного финансирования учреждения непроизводственной сферы, в том числе образовательные учреждения, привлекают и используют внебюджетные источники финансирования, занимаясь всеми доступными им видами коммерческой деятельности. При этом одной из необходимых предпосылок адекватного отражения расчетных операций за счет бюджетных и внебюджетных средств на основе рационального использования финансовых ресурсов отрасли, соблюдения требований законодательства, регламентирующего функционирование учреждений образования, и, в конечном счете, эффективной организации финансово- хозяйственной деятельности всех подведомственных учреждений в системе образования, является рационально функционирующая система бухгалтерского учета и финансового контроля, соответствующая современному этапу развития экономики.

скачать реферат Педагогический коллектив и его развитие и особенности управления образовательными учреждениями, аттестация педагогических кадров

Осуществляет контроль за состоянием медицинского обслуживания обучающихся (воспитанников), жилищно-бытовых условий в общежитиях. Заместитель руководителя по административно-хозяйственной работе осуществляет руководство хозяйственной деятельностью учреждения. Осуществляет контроль за хозяйственным обслуживанием и надлежащим состоянием учреждения. Контролирует рациональное расходование материалов и финансовых средств учреждения. Руководит работами по благоустройству, озеленению и уборке территории. Координирует работу подчиненных ему служб и структурных подразделений. Принимает меры по расширению хозяйственной самостоятельности учреждения, своевременному заключению необходимых договоров. Должен знать: Конституцию Российской Федерации; законы Российской Федерации, решения Правительства Российской Федерации и федеральных органов управления образованием по вопросам образования и воспитания обучающихся (воспитанников); Конвенцию о правах ребенка; педагогику, педагогическую психологию, достижения современной психолого-педагогической науки и практики; основы физиологии, гигиены; теорию и методы управления образовательными системами; основы экономики, права, социологии; организацию финансово-хозяйственной деятельности учреждения; административное, трудовое и хозяйственное законодательство; правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты.

скачать реферат Финансовй контроль

Системность комплексной ревизии проявляется, кроме того, в максимально возможном сочетании различных методических способов (приемов) финансово-хозяйственного контроля. Основными чертами комплексной ревизии являются: системное изучение экономики предприятия, организации и т. п. во взаимосвязи с технической стороной производства, сохранности денежных и материальных средств; участие в проведении ревизии специалистов, способных квалифицированно разбираться в технологии, организации и экономике производства; применение широкого арсенала средств и приемов документального и фактического контроля с целью выявления законности, достоверности и целесообразности хозяйственных и финансовых операций. Доминирующими в комплексной ревизии являются вопросы сохранности денежных средств и товарно-материальных ценностей, выявления и устранения любых проявлений бесхозяйственности и расточительства. Одновременно неотъемлемыми элементами комплексной ревизии являются всестороннее изучение и оценка выполнения плана как по количественным показателям, так и по показателям эффективности производства: производительности труда, внедрения новой техники, качества продукции, ее себестоимости, финансовых результатов.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.