телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАБытовая техника -30% Все для ремонта, строительства. Инструменты -30% Товары для животных -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансыподраздел:Менеджмент (Теория управления и организации)

Процесс создания открытого акционерного общества

найти похожие
найти еще

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Для заснування відкритого акціонерного товариства необхідні оби два документи, тобто і статут і засновницький дорговір. Статут та установчий договір мають самостійне значення та однакову юридичну силу. Усі нормативи щодо створення статутут та установчогоо договору викладені у Законі України “Про господарські товарства”. 2.1 Статут, як основний установчий документ відкритого акціонерного товариства Акціонерне товариство повинно діяти на підтаві Статуту, у відповідності до Закону України “ Про господарські товариства”. Завдання статуту – дати повне уявлення про правовий статус підприємства (товариства, фірми) як самостійного господарського суб,єкта, що має всі права юридичної особи, про його внутрішній механізм управління і самоуправління, режим формування і використання майна підприємств (товариств), розпорядження його коштами і прибутком. У цьому розумінні статут – це акт підприємства, що внутрішньо регламентується, доповнює та конкретизує більшість положень засновницького договору. У Законі України “Про підприємства в Україні” названі обов,язкові положення Статуту кожного підприємства, ці положення також повинні бути відображені і у Статуті відкритого акціонерного товариства, серед них: - власник та найменування підприємства; - місце знаходження; - вид товариства; - склад засновників та учасників; - розмір та порядок утворення статутного фонду; - порядок розподілу прибутків та збитків; - предмет та ціль діяльності (фірма може займатися різноманітними видами діяльності у контексті деверсифікації своєї діяльності не забороненої законодавством); - відомості про види акцій, що випускаються, їх номінальну вартість, співвідношення акцій різних видів, кількість акцій, що купуються засновниками, наслідки невиконання забов,язань по викупу акцій; - органи керування підприємством, порядок їх формування і компетенція; - повноваження трудового колективу та його виборчих органів; - орган, який має право представлення інтересів трудового колективу; - порядок утворення майна підприємства; - строк діяльності товариства; - порядок внесення змін до установчих документів; - умови реорганізації та ліквідації підприємства. Відсутність зазначених відомостей в установчих документах є підставою для відмови у державній реєстрації товариства. До установчих документів можуть бути включені інші умови, що не суперечать законодавству України Установчі документи товариства у випадках, передбачених чинним законодавством, погоджуються з Антимонопольним комітетом України. 2.2 Установчий договір відкритого акціонерного товариства Установчий договір являє собою різновид погодження про здійснення господарської діяльності з утворюванням самостійної юридичної особи. Суть Засновницького договору полягає в тому, що він є одним з різновидів згоди про суспільну господарську діяльність з утворенням самостійної юридичної особи, Його зміст – об,єднання майна (капіталів) і підприємницьких зусиль з метою отримання прибутку. Тому основним для установчого договору є визначення всіх параметрів взаємовідносин між учасниками фірми, насамперед майнового та організаційного характеру Обов,язковими положеннями установчого договору для відкритого акціонерного товариства є наступні: - предмет договору; - основні положення договору; - юридичний статус підприємства; - види діяльності підпиємства; - розмір статутного фонду та вклади засновників; - права та обов,язки засновників; - відомості про види акцій, що випускаються, їх номінальну вартість, співвідношення акцій різних видів, кількість акцій, що купуються засновниками, наслідки невиконання забов,язань по викупу акцій; - керування підприємтвом; - розподіл доходів та відшкодування збитків; - відповідальність за порушення договору; - умови розторження договору; - умови і строки початку дії даного договору.

Мероприємства по гарантуванню прав акціонерам Відкрите акціонерне товариство, як вже зазначалося вище, має право випуску облігацій, акцій та інших цінних паперів відповідно до законодавства Украіни “Про цінні папери та фондову біржу”. Отже випускаючи відповідні цінні папери та залучаючи акціонерів товариство бере на себе відповідальність по відповідним гарантіям. Відкрите акціонерне товариство повинно проводити відповідні мериприємства по гарантуванню прав своїм акціонерам, серед яких наступні: - мероприємства по одержанню інформації про діяльність товариства. На вимогу акціонера товариство зобов,язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти товариства про його діяльність, протоколи зборів; - мероприємтва щодо ознайомлення акціонерів з віробничо-фінансовими планами підприємства; - мероприємсва щодо ознайомлення акціонерів з результатами перевірки фінансової діяльності товариства, яка здійснюється державними податковими інспекціями, іншими державними органами у межах їх компетенції, ревізійними органами товариства та аудиторськими організаціями. 4.2 Захист прав акціонерів при реорганізації підприємства Реорганізація відкритого товариства відбувається за рішенням вищого органу товариства. Реорганізація товариства, що зловживає своїм монопольним становищем на ринку, може здійснюватися також шляхом його примусового поділу у порядку, передбаченому чинним законодавством Украіни. При реорганізації товариства вся сукупність прав та обов,язків товариства переходить до його правонаступників. Товариство ліквідується: - після закінчення строку, на який воно створювалося, або після досягнення мети, поставленої при його створенні; - за рішенням вищого органу товариства; - на підставі рішення суду або Господарчого суду за поданням органів, що контролюють діяльність товариства, у разі систематичного або грубого порушення ним законодавства; - на підставі рішення Господарчого суду в порядку, встановленому Законом України “Про встановлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”. Отже у разі реорганізації товариства захист прав акціонерів може виражатися у повному ознайомленні них з виробничими показниками товариства, його фінансовими показниками, з його планами та цілями. Захист прав акціонерів при реорганізації товариства регламентується відповідними законами України, а саме Законом Украіни “Про господарські товарисвта”, Законом України “Про цінні папери та фондову біржу”, Законом України “Про встановлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, іншими Законами та нормативними актами. Висновки Отже як висновок можна сказати, що актуальність питання создання свого підприємства (організації, фірми) очевидна, оскільки ринкової економіки без бізнесу не буває. І, хоча бізнес у нас в країні перебуває ще у зародковуму стані, проте сумнівів у тому, що він буде провідною сферою суспільного виробництва, немає. Отже необхідно готувати фахівців на перспективу. Умови ринкової економіки не прості. Вони супроводжуються вторгненням у наше життя явищ, широко відомих в інших країнах, але не звичних для нашого суспільства. Бізнес – одне з них.

Різноманітність форм власності зумовила різноманітність форм ведення господарства, тобто кожній формі власності відповідає певна організаційна форма господарства. Організаційно-правові форми (види) підприємницьких структур закріплено у Законі України “Про підприємства в Україні”. До основних форм бізнесу відносять наступні (схема основних форм бізнесу та їх класіфікація наведені у додатку 3): - малий бізнес; - партнерство; - корпоративне підприємництво. У даній роботі буде розглянуто процес создання відкритого акціонерного товариства, це різновид корпоративного підприємництва. 1. Законодавчі нормативи щодо создання відкритого акціонерного товарисва Нормативи щодо создання акціонерного товариства викладені у Законі України “Про господарські товариства”, у цьому Законі дано визначення акціонерного товариства, а також відкритого акціонерного товариства. 1.1 Поняття та юридичний статус акціонерного товариства Акціонерне товариство це так зване “товариство капіталів”. Особливості його правового статусу виражає визначення акціонерне. Ці особливості обумовлені акціонерною власністю, акціонерним способом формування і функціонування статутного фонду товариства. Акціонерним визначається товариство, яке має статутний фонд поділений на визначену кількість акцій рівної номінальної вартості, і несе відповідальність за забов,язаннями тільки майном товариства. З визначення випливають особливості акціонерного товариства, які обумовлюють специфіку його юидичного тсатусу: - по-перше, статутний фонд акціонерного товарисвта має акціонерну природу, формується шляхом емісії та продажу акцій фізичним та / або юридичним особам; - по-друге, акціонерне товариство має публічний статус еітента цінних паперів (акцій, облігацій). Інші товариства не мають статусу емітента акцій. Шляхом випуску і продажу акцій акціонери товариства формують свої статутні фонди, і збільшують їх, якщо це необхідно. Акції відкритого акціонерного товарисвта допускаються до вільного продажу на умовах, визначених Законом “Про цінні папери та фондову біржу”, іншими актами про фондовий ринок; - по-третє, фізичні та юридичні особи, які придбали акції акціонерних товариств, фіксуються у книгах реєстрації акцій і набувають статусу акціонерів. Права та обов,язки акціонерів визначені відповідними статтями Закону України “Про господарські товариства” та Закону “Про цінні папери та фондову біржу”. Треба відилити такі основні особливості корпоративно-акціонерного підприємства: - акціонери не несуть відповідальності за забов,язаннями товариства, його кредиторами. Майно товариства відокремлене від майна окремих акціонерів. У разі неспроможності товариства акціонери несуть лише ризик можливого знецінення акцій, що їм належать; - права акціонерів поділяють на майнові та особисті. До майнових належить право на одержання оголошеного дивіденту, а також частини вартості майна підприємства у випадку його ліквідації, до особистих – право на участь у голосуванні на загальних зборах акціонерів; - акціонерна форма підприємства дає змогу об,єднати практично небмежну кількість вкладників, у тому числі й дрібних, та зберегти при цьому контроль великих вкладників за діяльністю підприємства; - акціонерне товариство – це найбільш стіка форма об,єднання капіталів, Вихід із товариства будь-якого з вкладників не тягне за собою обов,язкового закриття підприємства.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Акционерные общества. ОАО и ЗАО. От создания до ликвидации

При наличии в государственной или муниципальной собственности акций созданного в процессе приватизации открытого акционерного общества, предоставляющих на момент принятия соответствующего решения более чем 50P% голосов на общем собрании акционеров, увеличение уставного капитала указанного акционерного общества путем дополнительного выпуска акций может осуществляться с уменьшением доли государства или муниципального образования в случае принятия положительного решения Правительством Российской Федерации, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления и только при условии сохранения государством или муниципальным образованием своей доли в размере не менее чем 50P% голосов плюс одна голосующая акция. При наличии в государственной собственности акций входящего в перечень стратегических предприятий и акционерных обществ открытого акционерного общества, предоставляющих на момент принятия соответствующего решения более чем 50 процентов голосов на общем собрании акционеров, увеличение уставного капитала указанного общества путем дополнительного выпуска акций может осуществляться с уменьшением доли государства в случае принятия положительного решения Президентом Российской Федерации и только при условии сохранения доли государства в размере не менее чем 50 процентов голосов плюс одна голосующая акция

скачать реферат Приватизация государственной и муниципальной собственности

Ведь акционерные общества действуют на основе частной собственности. Соответственно, на мой взгляд, они должны участвовать в приватизации и приобретать приватизируемое имущество. Напомню, что в Законе о приватизации 1991 г. содержался запрет на участие в приватизации в качестве покупателя также хозяйственным обществам (товариществам), в уставном капитале которых доля общественных организаций, благотворительных и иных фондов превышала 25 процентов. Закон о приватизации 1997 г. этот запрет не содержит. В отличие от двух предыдущих законов о приватизации (1991 и 1997 г.), Закон о приватизации не предусматривает каких-либо льгот для членов трудового коллектива приватизируемого унитарного предприятия, а также созданного в процессе приватизации открытого акционерного общества. Работники могут на равных условиях с другими покупателями приобретать приватизируемое имущество. В качестве покупателей государственного и муниципального имущества в РФ могут выступать наряду с российскими физическими и юридическими лицами также и иностранные.

Рюкзак детский "Сова", 32х26х10 см.
Рюкзак детский. Размер: 32х26х10 см. Состав: текстиль, ПВХ, металл. Не предназначено для детей младше 3 лет.
319 руб
Раздел: Детские
Этикетка самоклеящаяся "Lomond", А4, белая.
Размер этикетки - 210х297 мм. 1 этикетка на листе формата А4. Плотность - 70 г/м2. Тип этикетки - матовая. Цвет - белый.
323 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Брелок "FIFA 2018. Забивака с двумя подвесками №2".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: металл.
491 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
 Акционерные общества. ОАО и ЗАО. От создания до ликвидации

P178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»). Внесение государственного или муниципального имущества, а также исключительных прав в уставные капиталы открытых акционерных обществ может осуществляться: при учреждении открытых акционерных обществ; в порядке оплаты размещаемых дополнительных акций при увеличении уставных капиталов открытых акционерных обществ. 4.1. Особенности создания открытого акционерного общества путем преобразования унитарного предприятия Открытое акционерное общество, созданное путем преобразования унитарного предприятия, становится правопреемником этого унитарного предприятия в соответствии с передаточным актом, со всеми изменениями в составе и стоимости имущественного комплекса унитарного предприятия, произошедшими после принятия решения об условиях приватизации имущественного комплекса этого унитарного предприятия. В уставе открытого акционерного общества, созданного путем преобразования унитарного предприятия, должны быть учтены требования Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества»

скачать реферат Рынок ценных бумаг и первичный и вторичный рынок

Пока не проработаны отдельные механизмы управления, не изучены отдельные категории и функции, не обобщен опыт работы региональных рынков ценных бумаг. Важнейшим качественным отличием современного этапа развития рынка ценных бумаг является также растущее международное признание российского рынка ценных бумаг, доступ российских эмитентов различного типа к мировым финансовым рынкам. При этом у российского рынка ценных бумаг существует значительный потенциал дальнейшего развития. В основе этого потенциала лежат такие факторы, как большое число созданных в процессе приватизации открытых акционерных обществ, значительное число преспективных предприятий, акции которых пока явно недооценены (в среднем по России более чем в 2 раза). Значительные перспективы роста российского рынка связаны с разумной политикой финансирования дефицита бюджета посредством выпуска различных типов государственных ценных бумаг. Ключевой задачей, которую должен выполнять рынок ценных бумаг в России, является прежде всего обеспечение гибкого межотраслевого перераспределения инвестиционных ресурсов, максимально возможного притока национальных и зарубежных инвестиций на российские предприятия, формирование необходимых условий для стимулирования накопления и трансформации сбережений в инвестиции.

 Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)»

Величина уставных капиталов указанных акционерных обществ определяется решением собрания кредиторов или комитета кредиторов на основании определенной в соответствии с отчетом об оценке рыночной стоимости вносимого в оплату уставного капитала этих обществ имущества должника. При замещении активов должника должник является единственным учредителем открытого акционерного общества или нескольких открытых акционерных обществ. Участие иных учредителей в создании открытого акционерного общества или нескольких открытых акционерных обществ не допускается. 3. При замещении активов должника все трудовые договоры, действующие на дату принятия решения о замещении активов должника, сохраняют силу, а права и обязанности работодателя переходят к созданным открытому акционерному обществу или открытым акционерным обществам. Документы, подтверждающие наличие лицензий на осуществление отдельных видов деятельности, подлежат переоформлению на документы, подтверждающие наличие соответствующих лицензий у созданных открытого акционерного общества или открытых акционерных обществ, в порядке, установленном федеральным законом. 4

скачать реферат Муниципальная собственность - социально-экономическая основа местного самоуправления

Доходы от приватизации муниципальной собственности в полном объеме поступают в местный бюджет. Вместе с тем, в литературе существует мнение, что приватизация помешала становлению полнокровной муниципальной собственности. В настоящее время – это одна из ключевых задач развития местного самоуправления.8 Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 123-ФЗ «О приватизации государственного имущества и об основах приватизации муниципального имущества в Российской Федерации»9 определяет основные способы приватизации муниципального имущества: -продажа муниципального имущества на аукционе, в том числе акций созданных в процессе приватизации открытых акционерных обществ на специализированном аукционе; -продажа муниципального имущества на коммерческом конкурсе с инвестиционными и (или) социальными условиями; -продажа акций, созданных в процессе приватизации открытых акционерных обществ их работниками; -выкуп арендованного муниципального имущества; -преобразование муниципальных унитарных предприятий в открытые акционерные общества, 100% акций которых находятся в муниципальной собственности; - внесение муниципального имущества в качестве вклада в уставные капиталы хозяйственных обществ; -отчуждение находящихся в муниципальной собственности акций созданных в процессе приватизации открытых акционерных обществ владельцами муниципальных ценных бумаг, удостоверяющих право приобретения таких акций.10 Какие цели преследует государство, передавая свою собственность юридическим и физическим лицам? Основной целью, безусловно, является повышение эффективности использования всех видов имущества, ресурсов и богатств страны.

скачать реферат Общая характеристика ОАО "МПОВТ", его организационно-управленческая структура

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ Кафедра охраны труда РЕФЕРАТ на тему: «Общая характеристика ОАО «МПОВТ», его организационно-управленческая структура, характеристика выпускаемой продукции и ее рынков сбыта» Минск, 2009 Открытое акционерное общество «МПОВТ» было образовано в 1956 году на основании Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 24 августа 1956 года за №1197 и первоначально имело наименование «Минский завод математических машин», с 1971 года было переименовано в «Минский ордена Ленина завод электронных вычислительных машин им. Г.К. Орджоникидзе». В 1974 году завод преобразован в «Минское производственное объединение вычислительной техники» (МПОВТ). В 1996 году объединению установлено наименование «Государственное предприятие «МПОВТ» (ГП «МПОВТ»), а с 15 декабря 2000 года – «Производственное республиканское унитарное предприятие «МПОВТ» (сокращенное наименование УП «МПОВТ»). В течение 2003–2004 года проводились работы по преобразованию предприятия в открытое акционерное общество. Приказом Министерства экономики Республики Беларусь от 26 декабря 2003 года №155 «О создании открытого акционерного общества в процессе разгосударствления и приватизации государственной собственности Производственного республиканского унитарного предприятия «МПОВТ» и Республиканского дочернего унитарного предприятия «КОМБИНАТ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ» единым имущественным комплексом» создано Открытое акционерное общество «МПОВТ», которое является правопреемником прав и обязанностей УП «МПОВТ» и УП «КОМБИНАТ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ».

скачать реферат Территориальные и материально-финансовые основы местного самоуправления

Пункт 4 статьи 29 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» гласит, что порядок и условия приватизации муниципальной собственности определяются населением непосредственно или представительными органами муниципального образования. Доходы от приватизации муниципальной собственности в полном объеме поступают в местный бюджет. Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 123-ФЗ «О приватизации государственного имущества и об основах приватизации муниципального имущества в Российской Федерации» определяет основные способы приватизации муниципального имущества: продажа муниципального имущества на аукционе, в том числе акций созданных в процессе  приватизации открытых акционерных обществ на специализированном аукционе; продажа муниципального имущества на коммерческом конкурсе  с инвестиционными и (или) социальными условиями; продажа акций, созданных в процессе приватизации открытых акционерных обществ их работниками; 7 выкуп арендованного муниципального имущества; преобразование муниципальных унитарных предприятий в открытые акционерные общества, 100% акций которых находятся в муниципальной собственности;  внесение муниципального имущества в качестве вклада в уставные капиталы хозяйственных обществ; отчуждение находящихся в муниципальной собственности акций созданных в процессе  приватизации открытых акционерных обществ владельцами муниципальных ценных бумаг, удостоверяющих право приобретения таких акций.

скачать реферат Приватизация

Российской Федерации осуществляет полномочия акционера (участника); осуществляет от имени Российской Федерации выпуск государственных ценных бумаг, удостоверяющих право приобретения находящихся в федеральной собственности акций открытых акционерных обществ, созданных в процессе приватизации. 4. Из числа подлежащих продаже акций созданного в процессе приватизации открытого акционерного общества, которыми владеет специализированное учреждение, право голоса на общих собраниях акционеров может иметь не более 25 процентов акций плюс одна акция от общего числа акций указанного открытого акционерного общества.

Чудо трусики для плавания, от 0 до 3-х лет, трехслойные, арт. 1433, для девочек.
Детские специальные трусики для плавания в бассейне и открытом водоеме. Плотно прилегают, отлично защищают! Изготовлены из хлопка, имеют
376 руб
Раздел: Многоразовые
Шторка антимоскитная ТД7-002.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
372 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Пеленки одноразовые впитывающие BabyMil "Эконом" (60х40 см, 30 штук).
Пеленка разработана специально для малышей. Изделие изготовлено из допущенных Роспотребнадзором материалов. Оно позволяет коже
350 руб
Раздел: Пелёнки
скачать реферат Лизинг

В распоряжение Премьера Правительства г. Москвы от 25 ноября 1996 года № 1127-РП предлагалось организовать изготовление в Москве специальных автомобилей – такси по технологии фирмы “Me rokab (UK) L d” “с последующей передачей их в лизинг московским таксомоторным паркам, а также других модификаций автомобилей для медицинской помощи, ритуальных услуг и т.д.”. Департаменту поддержки и развития малого предпринимательства совместно с Департаментом экономической политики и развития г. Москвы, Департаментом внешних связей, Московской лизинговой компанией предписывалось проработать вопрос с российскими и иностранными банками о привлечении кредитных ресурсов для обеспечения производства и передачи в лизинг выпускаемых автомобилей таксомоторным паркам и другим лизинополучателям Москвы. Во исполнение вышеуказанного распоряжения Премьера Правительства Москвы было принято постановление Правительства г. Москвы от 13 мая 1997 года № 342 “О создании Открытого акционерного общества “Москэб”, учредителями которого являлись: АООТ “Тушинский машиностроительный завод” (30 млн. рублей – 30%); Правительство Москвы (19 млн. рублей – 19%); Московская лизинговая компания (11 млн. рублей – 11%); Me rokab LH Ld (40 млн. рублей – 40%). 3.4. Развитие лизинговых отношений на морском транспорте Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 3 декабря 1992 года № 1513 “О мерах по возрождению торгового флота России” Правительство Российской Федерации в своем распоряжении от 21 марта 1992 года № 534-р приняло предложение Комитета рыбного хозяйства при Министерстве сельского хозяйства России о развитии лизинговых операций с целью приобретения рыболовецких судов, построенных за рубежом.

скачать реферат Организационно-правовые формы хозяйственной деятельности

При создании открытых акционерных обществ используется система подписки на акции, свободной и доступной всем желающим. В открытом акционерном обществе учредители должны иметь всего лишь определенный минимум (часть) акций с тем, чтобы исключить возможность злоупотребления с их стороны, например, попытки создать акционерное общество исключительно за счет привлечения средств подписчиков - акционеров. В закрытом акционерном обществе акции распределяются только между его учредителями или между заранее определенным кругом лиц. Обычно это распределение и учреждение общества происходит одновременно. Такое общество не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции либо иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц. Если кто-либо из учредителей-акционеров закрытого акционерного общества захочет выйти из общества или продать часть своих акций, то преимущественным право их приобретения принадлежит другим акционерам, и лишь затем, если только никто из них не воспользуется этим правом, акции могут быть проданы третьим лицам.

скачать реферат Сертификация лесов

По аналогии с малым бизнесом целесообразно ввести один налог с оборота, отменив все другие налоговые отчисления. Вместе с тем, очевидным будет и то, что правовые нормы, регламентирующие условия создания и деятельности унитарных предприятий, накладывают большое количество ограничений на выполнение функций хозяйственного управления лесным фондом в части реализации экономического интереса в полном и комплексном использовании лесоресурсного потенциала. Опыт успешного реформирования государственной естественной монополии на железнодорожном транспорте через создание открытого акционерного общества подтверждает возможность следовать этому опыту для создания новой институциональной организации хозяйственного управления лесным фондом. На этом пути возможны два варианта. Для того, чтобы хозяйственное управление лесным фондом отвечало требованиям международно признанных критериев и индикаторов устойчивого развития, должен быть создан финансовый механизм, гарантирующий как поступление средств на воспроизводство, охрану и защиту лесов, так и их целевое использование под контролем государства.

скачать реферат Акционерная собственность и проблемы ее формирования в Российской Федерации

При создании открытого акционерного общества (ОАО) используется система подписки на акции, открытая и доступная всем желающим. ОАО также вправе осуществлять свободную продажу акций. В открытом обществе учредители должны иметь определенный минимум (часть) акций, с тем чтобы исключить возможность злоупотребления с их стороны, например попытку создать акционерное общество исключительно за счет привлечения средств подписчиков-акционеров. Как правило, открытые общества создаются постепенно. Это связано не только с организационными трудностями, но и с психологическими: иногда приходится проводить длительную работу с населением, чтобы убедить людей в привлекательности корпорации и вызвать у них естественное желание принять участие в ее деятельности своим капиталом. Число акционеров (а ими могут быть как физические, так и юридические лица) ОАО не ограничено. На практике же этот круг довольно широк. Главным привлекательным свойством ОАО является то, что его участники могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров.

скачать реферат Основы предпринимательской деятельности

Указанные документы не представляются при создании открытых акционерных обществ: - нотариально засвидетельствованные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации в одном экземпляре, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица, выступающего в качестве учредителя (участника) коммерческой или некоммерческой организации; - гарантийное письмо или другой документ, подтверждающие право на размещение коммерческой или некоммерческой организации по месту нахождения, а для частных унитарных предприятий, местонахождение которых предполагается в жилых помещениях, в соответствии с ч.1 п.4 Положения о регистрации; - документы, подтверждающие право собственности на жилое помещение собственника имущества частного унитарного предприятия, справку о составе семьи, заявление о согласии всех совершеннолетних членов семьи на размещение в таком помещении данного унитарного предприятия; или другой документ, подтверждающий право на размещение коммерческой организации по месту нахождения; - платежный документ, подтверждающий внесение платы за государственную регистрацию.

Шкатулка РТО, 31x31x19 см (арт. 3658-RT-70).
Шкатулки РТО — стильный аксессуар и для рукодельницы, и для филателиста, и для всех, кому приходится на время прятать, используемые в
1500 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Крем-гель для купания "Sanosan", 200 мл.
Разработан специально для детей с первых дней жизни. Содержит оливковое масло и молочный протеин, которые питают и смягчают кожу.
317 руб
Раздел: Гели, мыло
Гель для стирки детского белья "Cotico", 2 литра.
Гель для стирки детского белья предназначен для использования в стиральных машинах любого типа и ручной стирки. Подходит для белья грудных
314 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
скачать реферат Производственно-экономические проблемы оптимизации стратегии предприятия

Организационная культура претерпевает изменения: . организационная культура эволюционирует естественным путем под воздействием изменений во внешней среде; . организационная культура может быть сознательно изменена руководством или другой влиятельной группой сотрудников. Этот процесс требует незаурядных лидерских качеств, настойчивости, терпения, стратегического мышления. Существуют культуры, способствующие достижению целей организации в определенных условиях и, наоборот, препятствуют этому. Изменения организационной культуры занимает порой многие годы. Глава 2. Общие положения о предприятии и анализ хозяйственной деятельности.2.1. Характеристика предприятия. ОАО «Крымпродмаш», в дальнейшем предприятие, является открытым акционерным обществом, созданным согласно Законоу Украины «О предприятиях», «О предпринимательстве» и «О хозяйственных обществах», на основе коллективной формы собственности с правом найма рабочей силы. ОАО «Крымпродмаш» расположено по адресу: г. Симферополь, Евпаторийское шоссе,8. В состав объединения входят – конструкторское бюро, серийный завод и испытательный центр.

скачать реферат "Рынок ценных бумаг"

Но следует отметить, что и на Варшавской фондовой бирже ежедневный оборот достигает $50 млн. С целью совершенствования механизма приватизации государственного имущества, расширения возможностей финансовых посредников по участию в приватизационных процессах, создания благоприятных условий для дальнейшего развития рынка ценных бумаг в соответствии с Указом Президента Украины от 27 февраля 1995 года "Об участии Украинской фондовой биржи в приватизационных процессах" УФБ разрешено размещать часть акций открытых акционерных обществ, созданных на базе объектов групп В и Г. Таким образом, попытка комплексного анализа рынка ценных бумаг в Украине свидетельствует о многоаспектности этой одной из важнейших сфер рыночной экономики, наличии массы недостатков и нерешенных вопросов, обусловленными как объективными, так и субъективными причинами. А значит и устранение последних требует комплексного подхода. Будем надеяться, что цивилизованный рынок ценных бумаг на Украине когда-нибудь появится. Глава ((. Законодательное регулирование РЦБ.

скачать реферат Роль собственного капитала в финансовом обеспечении деятельности предприятия

Более того, уставный капитал может быть увеличен в процессе функционирования предприятия, и при этом он уже выступает не как первоначальный источник, а как источник привлечения дополнительных ресурсов. Направления использования уставного капитала законодательно не определены. Единственное требование, чтобы уставной капитал обеспечивался имуществом организации. Отсюда в российской практике появляются проблемы. При создании предприятия собственники обычно делают вклады в уставной капитал по утвержденному минимуму (100 минимальных размеров оплаты труда для обществ с ограниченной ответственностью и закрытых акционерных обществ и 1000 минимальных размеров оплаты труда для открытых акционерных обществ). В настоящее время на эту сумму невозможно не то что приобрести недвижимое имущество, но и сделать необходимые расходы для начала своей деятельности (например: для ведения бухгалтерии на предприятии обычно используется компьютерные программы 1С: Бухгалтерия и Парус – Администратор. Совокупная стоимость приобретения компьютера и программы составляет около 320 минимальных размеров оплаты труда. Отсюда неизбежность привлечения заемных источников и, как следствие, резкое увеличение риска банкротства предприятия, т.к. суммы займов или кредитов и процентов по ним значительно превышают собственные ресурсы предприятия.

скачать реферат Территориально-производственные зоны в Бурятии

Положение о хозяйственных обществах с участием базовых предприятий и предприятий - участников ТПЗ Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации "Об акционерных обществах", с учетом особенностей деятельности территориально- производственных зон свободного предпринимательства в Республике Бурятия (далее ТПЗ). 1. Общие положения 1.1. Базовое предприятие государственной формы собственности вносит денежный вклад самостоятельно. 1.2. Базовое предприятие в организационно-правовой форме открытого акционерного общества может внести вклад с соблюдением требований, установленных Уставом общества. Федеральным законом "Об акционерных обществах", по решению Совета директоров или общего собрания акционеров. Решения общего собрания акционеров или Совета директоров общества оформляются протоколами в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах", уставом общества. 1.3. Создание хозяйственных обществ на территории ТПЗ регулируется общими нормами гражданского законодательства с учетом специфики, установленной правовыми актами по вопросам деятельности территориально- производственных зон свободного предпринимательства Республики Бурятия. 1.4. Все участники хозяйственного общества (базовое предприятие и предприятия участники ТПЗ) обладают равными правами, что отражается в учредительных документах общества, и несут ответственность по его обязательствам в порядке, установленном действующим законодательством и заключаемыми договорами. 1.5. В процессе деятельности хозяйственного общества доли учредителей в его уставном капитале могут изменяться в порядке, установленном Гражданским Кодексом Российской Федерации, настоящим Положением и договором.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.