телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАОбразование, учебная литература -30% Рыбалка -30% Всё для хобби -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансыподраздел:Микроэкономика, экономика предприятия, предпринимательство

Совместные предприятия на примере Киевской области

найти похожие
найти еще

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
В сучасних умовах немаловажливою є оцінка ступеню ризику при інвестиційних розрахунках. Для цього при більш точному визначенні рентабельності інвестиційного проекту слід врахувати пов”язаний з ним ризик. Перш за все виявляються компоненти,які зазнають ризику. Наприклад, ризик може бути пов”язаний з ціною, кількістю проданого товару, витратами на заробітну плату, термінами освоєння тощо. Потім визначаються ймовірністні значення сприятливих і несприятливих випадків і моделюється найбільш ймовірна ситуація. Результати аналізу ризику представляють графічно у вигляді профілю ризику, де видно ймовірність кожного можливого випадку. Іноді при порівнянні варіантів капіталовкладень зручніше користуватися кривою, побудованою на основі суми ймовірностей. Така крива показує ймовірність отримання визначеного мінімаьного річного доходу . В принципі всі величини в інвестиційних розрахунках можна розглядати як змінні, тому, надаючи їм різні знічення, можна досліджувати, яким чином змінюються результати. Подібний підхід особливо необхідний, коли порівнюється рентабельність двох чи більше варіантів капіталовкладень і проводиться відбір найбільш ефективного варіанту. 3.2. Сучасний рівень розвитку спільного підприємництва регіону на сучасному етапі. Важливою передумовою для розвитку реальних ринкових відносин є створення умов для вільного входження національної економіки в систему світових господарських зв"”зків. Основними спонукальними мотивами прискорення розвитку зовнішньоекономічних зв”язків в Україні є: - об”єктивні закони розвитку вітчизняної економіки як частини світової системи; - необхідність отримання тих зарубіжних товарів, які в Україні або не виробляються (чай, прянощі, цитрусові та ін.), або на них існує дддефіцит; - вигідність збуту за кордоном вітчизняної продукції, на яку існує надлишок, з метою отримання вільно конвертованої валюти; - суспільно-політичний характер зовнішньоекономічних зв”язків, які виступають як дієвий фактор запобігання конфронтації держав, зміцнення між ними мирного ділового співробітництва; -необхідність правильного розрахунку цін, правильного вибору способів і часу появи на ринку, розробка системи комерційних переговорів, ведення ділової переписки, знання особливостей ділового протоколу та інше . Процеси роздержавлення, приватизації і демократизації в економіці України на етапі її переходу до ринкової системи господарювання сприяли розвитку міжнародного підприємництва на базі створення

СП. В Україні діє ряд факторів, які сприяють створенню спільних підприємств, це підтверджується зростанням кількості таких підприємств. Основними факторами, що сприяють розвитку СП в Україні слід вважати: - географічна близькість України до країн Західної і Східної Європи; - спільність історико-культурних цінностей з європейськими країнами; - наявність сировинних і трудових ресурсів; - наявність ринку збуту на більшість товарів широкого вжитку, харчової промисловості, нові технології тощо. Національні умови розвитку міжнародних спільних підприємств формуються у системі пріоритетів: - внутрішньоекономічних, пов”язаних, насамперед, із структурною перебудовою економіки України за рахунок а) науково-технічного та технологічного оновлення виробництва із забезпеченням його конкурентоспроможності шляхом глибокої модернізації; б) підвищення рівня внутрішньої збалансованості національної економіки для зменшення зовнішньої залежності у розвитку її ьключових галузей через формування власної міжгалузевої кооперації та забезпечення повних виробничих циклів; в) створення умов для соціально- орієнтованого розвитку національної економіки із забезпеченням балансу споживчого ринку з доходами населення, підвищення мотивації до праці, фінансової макростабілізації; - зовнішньоекономічних, орієнтованих на трансформацію товарної структури експорту та імпорту (заміщення сировинного експорту експортом енерго- та матеріаломісткої продукції; переспеціалізація і технічне переобладнання машинобудування з експортоорієнтованим розвитком верстатобудування, літако- та ракетобудування; вихід на ринки військової техніки та озброєнь; інтенсифікація експорту у науково-технічній сфері; розвиток міжнародних транзитних перевезень; перехід від імпорту готових засобів виробництва і матеріалів до закупівлі технологій для їх виробництва; значне збільшення імпорту ліцензій та “ноу-хау”) та диверсифікований розвиток географічної структури зовнішньої торгівлі (регіональні торгово-економічні відносини з країнами СНД; посилення міжнародної діяльності в Росії та країнах Середньої Азії; відновлення на новому якісному рівні торгово-економічних відносин з країнами Східної Європи; налагодження прямих зв”язків з країнами Західної Європи, Північної та Латинської Америки, Азаї, Африки) .

У рамках цих підприємств партнери домовляються про об”єднання фінансових ресурсів, про спільне здійснення відповідної виробничої діяльності або у галузі послуг та спільний розподіл прибутків. Більш загальне трактування, яке зараз стає загальноприйнятим, розглядає спільне підприємство як таке партнерство, коли дві або кілька фірм створюють організацію для здійснення виробничої економічної діяльност, в якій кожний партнер бере активну участь в розробці та прийнятті рішень. Кожна сторона СП робить істотний внесок у вигляді капіталу і технологі, досвіду маркетингу та реальних активів. Партнери також можуть сприяти доступу до їх торговельних мереж . Феномен міжнародного спільного підприємства проявляється через кілька суттєвих ознак, коли вони одночасно виступають як: а) форма міжнародного бізнесу та б) його специфічний суб”єкт; в) спосіб входження у зарубіжний ринок; г) різновид прямого іноземного інвестування; д) нова форма господарювання у країнах з перехідною економікою. У теорії та практиці міжнародного бізнесу розрізняють такі головні його форми: експорт, спільне підприємництво різних видів, пряме 100%-ве інвестування (рис.1). Рівень інтернаціоналізації Міжнародне спільне підприємництво Форми міжнародного бізнесу Рис.1. Форми міжнародного бізнесу у процесі інтернаціоналізації . Експорт – одна з найпростіших форм міжнародного бізнесу. Потрібно розрізняти нерегулярний експорт, коли фірма час від часу експортує надлишки своїх товарів або послуг, та активний експорт, коли фірма вирішує завдання, пов”язані з цілями розширення експортних операцій на конкретних міжнародних ринках. Фірма може експортувати свої товари або послуги як через міжнародних посередників (побічний експорт), так і самостійно (прямий експорт). Спільне підприємництво – це діяльність, що грунтується на співробітництві з іноземними підприємствами, організаціями чи підприємцями та на спільному розподілі прибутків і ризику від його здійснення. Передумови такого підприємництва створюються в процесі інтернаціоналізації господарського життя, завдяки розвитку експортно-імпортної діяльності. Типовими видами спільного підприємництва є такі: - ліцензування, коли фірма (ліцензіар) вступає в стосунки з фірмою або державою (ліцензіат) на закордонному ринку, пропонуючи права на використання виробничого процесу, товарного знака, патенту, торговельного секрету в обмін на ліцензійний платіж; - управління за контрактом, коли фірма надає іноземному партнеру “ноу- хау” в сфері управління, а той забезпечує необхідний капітал та його використання з максимальною орієнтацією на ефективну реалізацію отриманих управлінських послуг; - спільне підприємство (СП) являє собою форму співробітництва з поєднанням зусиль різнонаціональних партнерів в інвестуванні, управлінні, розподілі доходів та ризиків. Пряме 100%-ве інвестування маємо тоді, коли вкладається капітал у створення за кордоном підприємств з повним контролем їх виробничої, фінансової та маркетингової діяльності . Найбільш розвиненим видом спільної підприємницької діяльності є спільні підприємства. У міжнародній економічній теорії та практиці виділяють такі характерні особливості СП: - наявність згоди сторін про довгострокові завдання співробітництва (виробництво, купівля-продаж, наукові дослідження, обслуговування, фінансування тощо); - об”єднання сторонами активів (грошових засобів, обладнання, досвіду управління тощо); - оцінка об”єднаних активів як капіталовкладень обох сторін; - реалізація погоджених завдань через самостійні органи управління сторін; - участь обох сторін у прибутках та збитках відповідно до вкладеного капіталу .

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Авиация и время 2002 03

В общей сложности для Украины и России планируется построить 229 экземпляров Ан-70. Важным результатом совместной работы украинских и российских самолетостроителей стало создание пассажирского регионального лайнера Ан-140. Продажи таких машин будут осуществляться через единый украинско-российский центр, создание которого планируется завершить в ближайшее время. Авиазаводы в Харькове и Самаре, где производятся Ан-140, будут вести согласованную ценовую политику. Еще одним примером альянса авиастроителей наших стран стало совместное предприятие «Сибирские самолеты Антонова», на котором важнейшую роль играют АНТК им. О.К.Антонова и Новосибирское АПО. Эта структура взяла на себя ответственность за производство, сбыт и послепродажное обслуживание Ан-38. Важнейшее направление украино-российского сотрудничества лежит в области авиационного двигателестроения. Так, запорожское ОАО «Мотор Оч» обеспечивает двигателями ТВЗ-117 и Д-136 абсолютное большинство выпускаемых в России вертолетов. Это же предприятие и московское ПО «Салют» являются главными участниками в совместном производстве первого в мире серийного винтовентиляторного двигателя Д-27, разработанного ЗМКБ «Прогресс»

скачать реферат Транснациональные корпорации в мировом хозяйстве

При этом часто игнорируется то «сопутствующее» обстоятельство, что ТНК, по мере своего внедрения в экономику страны, часто ограничивает экономическую и политическую самостоятельность «принимающих» стран, ведут к обострению социальных проблем. Хотя, бесспорно, способствует и решению многих производственно-экономических вопросов, повышению эффективности и прибыльности, решению проблем управления, внедрения новых технологий и т. д. ТНК и транснационализация, капитала и производства. Как было показано, деятельность ТНК усилила взаимозависимость отдельных государств через переплетение их хозяйственных связей. Становится очевидным и то обстоятельство, что необходимо отказаться от традиционного подхода к анализу ТНК, рассматривая их как фактор сугубо деструктивного воздействия на национальную экономику и международные экономические отношения. Принципиально новым моментом в транснационализации капитала является расширение деятельности ТНК в сфере услуг. Именно ТНК имеют наиболее благоприятные возможности кооперирования со многими фирмами, «подтягивая» их до уровня ТНК, организуя совместные предприятия, сотрудничая в области исследований, осуществляя обмен лицензиями на новые товары и технологию и т. д. Такие соглашения о кооперации обычно охватывают фирмы разных государств, создавая новую экономическую ситуацию, характерную для транснациональных процессов.

Подарочная расчёска для волос "Полина".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Мягкий пол, универсальный, 60x60 см, бежево-коричневый.
Мягкое модульное универсальное покрытие, предназначенное для дома, детских игровых зон, торговых центров, спортивных залов и площадок
1043 руб
Раздел: Прочие
Набор разделочных досок на подставке.
Материал: полипропилен. Размер: 335х240х78 мм. В наборе: 3 разделочные доски. В ассортименте без возможности выбора.
453 руб
Раздел: Пластиковые
 Вопреки абсурду. Как я покорял Россию, а она - меня

В своей речи Жуков весьма положительно отзывался об ИКЕА и о ее основателе Ингваре Кампраде. Он отметил особое значение этого инвестиционного проекта и порадовался тому, что мы создали совместное предприятие с российской компанией. Пантелеев, в свою очередь, говорил о значении ИКЕА как инвестора для Московской области. К моему удивлению, он прямо заявил, что отношения между нами не всегда были безоблачными, но подчеркнул, что сейчас все трудности позади. Ингвар подчеркнул, что решение об инвестициях в Россию было принято по настоянию семьи Кампрад. Вот что он сказал: – Вчера я удостоился чести лично представить наши инвестиционные планы вице-премьеру Жукову. В предыдущий визит в Россию я рассказывал о планах ИКЕА губернатору Громову. Эти планы, включающие инвестиции в самые разные секторы экономики – производство, дистрибуцию, розничную торговлю, – прекрасный пример взаимовыгодного сотрудничества между ИКЕА и Россией. Об этом, дамы и господа, я мечтал с тех самых пор, как в семидесятые годы – задолго до открытия первого магазина ИКЕА в России в 2000 году – мы впервые провели переговоры с советскими предприятиями

скачать реферат Стратегическое управление

Например, если попытки усилиться в быстрорастущей отрасли с помощью стратегий концентрированного роста не приводят к желаемому состоянию, фирма должна реализовать одну из стратегий сокращения. А. Томпсон и А. Стрикланд предложили следующую матрицу выбора стратегии в зависимости от динамики роста рынка на продукцию (эквивалент росту отрасли) и конкурентной позиции фирмы.(рис.6). Быстрый рост рынка II КВАДРАНТ СТРАТЕГИЙ I КВАДРАНТ СТРАТЕГИЙ 1. Пересмотр стратегий 1. Концентрация концентрации 2. Вертикальная 2. Горизонтальная интеграция интеграция или слияние 3. Центрированная 3. Сокращение диверсификация 4. Ликвидация Слабая конкурентная позиция Сильная конкурентная позиция III КВАДРАНТ СТРАТЕГИЙ IV КВАДРАНТ СТРАТЕГИЙ 1. Сокращение расходов 1. Центрированная 2. Диверсификация диверсификация 3. Сокращение 2.Конгломеративная 4. Ликвидация диверсификация 3. Совместное предприятие в новой области Медленный рост рынкаПримечание: Стратегии выписаны в возможном порядке предпочтения. Рис. 6. Матрица Томпсона и Стрикланда.

 Процессуальный поединок, или Как общаться с инспектором ГАИ

Давайте вспомним, что такой важный документ, как завещание на имущество больной часто пишет в медицинском учреждении, а его подписью заверяет дежурный врач. И по этому завещанию наследники получают миллионные суммы, дачи, квартиры и те же машины, которые затем останавливают инспектора ГАИ, зная, к чему придраться. Еще более широкие полномочия для выдачи доверенностей гражданское законодательство предусматривает для юридических лиц: заводов, фабрик, кооперативов, ассоциаций, товариществ, совместных предприятий. Вот что гласит ст. 185 Гражданского Кодекса РФ: "Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного липа, уполномоченного на это учредительными документами, с приложением печати организации." Порядок выдачи и форма доверенностей на совершение операций в банке и доверенностей на совершение сделок в области внешней торговли определяется специальными правилами. Итак, только при получении денег или имущества необходима вторая подпись (бухгалтера). В доверенности же на право управления автомобилем, принадлежащим предприятию любой формы собственности, законом предусмотрена только подпись директора, скрепленная печатью

скачать реферат Формирование оптимального ассортимента продукции

В первом и втором случае третья сторона может обратиться с требованиями только к принципалу, а в последнем – к агенту. Агент, в зависимости от вида оказываемых им услуг, может называться: агент консигнационный, агент-делькредере, брокер, агент с исключительными правами, агент судовой, аукционист. Агент-делькредере за дополнительное вознаграждение гарантирует принципалу поступление покупной цены от покупателя. Агент обязуется возместить принципалу убытки, если последний из-за неплатёжеспособности покупателя будет лишён возможности получить покупную цену, однако, не несёт ответственности, если покупатель отказывается уплатить цену на том основании, что сам принципал не выполняет должным образом своих обязательств, вытекающих из договора, или спорным является размер подлежащей уплате цены товара. Агент судовой оказывает владельцу судна услуги на основе морского агентского договора, содержащего черты договоров поручительства, хранения и подряда. Обычно судовой агент извещает отправителей и соответствующие гос. органы о времени прибытия судна, организует выполнение различных портовых формальностей и обслуживание судна (снабжение топливом, водой, продовольствием), оформляет грузовые документы, защищает интересы судовладельца и т. д. Агентские и дилерские соглашения получили распространение при реализации продукции инофирм и совместных предприятий, например, в области программного обеспечения ЭВМ, персональных компьютеров, автомашин и др. товарной продукции. Агентское соглашение обязательно содержит описание продукции, определение территории (региона), в котором действует агент, его отношение (обязательства) к другой продукции принципала на данный момент и в будущем.

скачать реферат Правовое регулирование деятельности совместных предприятий на территории Российской Федерации

Данная планка должна индексироваться в зависимости от уровня инфляции. В России мало внимания уделяется вопросам государственной безопасности в зоне интересов совместных предприятий "с целью не допущения усиления влияния иностранного капитала на стратегически значимые направления и облати национального развития."1 Экспертиза инвестиционных проектов в Российской федерации в настоящее время решает главным образом экологические и экономические проблемы, с которыми в ряде случаев сопряжено инвестиционное сотрудничество с участием иностранного элемента. Однако в рамках экспертизы инвестиционных проектов представляется целесообразным также решать вопросы, касающиеся национальной безопасности страны в целом. В то же время следует ограничить вмешательство государства в деятельность совместных предприятий. Примером такого вмешательства может служить постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 1994 г. № 1355 "Об основных критериях (системе показателей) деятельности экономических субъектов, по которым их бухгалтерская финансовая отчетность подлежит обязательной ежегодной аудиторской проверке", согласно которому наличие иностранных инвестиций в уставном капитале экономического субъекта является основанием для проведения ежегодной аудиторской проверки.

скачать реферат Стратегия и тактика менеджмента их влияние на успех организации

Личные симпатии или антипатии со стороны руководителей также могут очень сильно влиять на выбор стратегии. Быстрый рост рынка II Квадрант стратегий I Квадрант стратегий 1. Пересмотр стратегии 1. Концентрация концентрации 2. Горизонтальная 2. Вертикальная интеграция и слияние интеграция 3. Сокращение 3. Центрированная диверсификация 4. Ликвидация Слабая конкуренция Сильная конкуренция позиция позиция III Квадрант стратегий IV Квадрант стратегий 1. Сокращение расходов 1. Центрированная диверсификация 2. Диверсификация 2. Конгломеративная диверсификация 3. Сокращение 3. Совместное предприятие в новой области 4. Ликвидация Медленный рост рынка Примечание: Стратегии выписаны в возможном порядке предпочтения Рис. 1 Матрица Томпсона и Стрикланда Финансовые ресурсы фирмы также оказывают существенное влияние на. выбор стратегии. Любые изменения в поведении фирмы, такие, например, как выход на новые рынки, разработка нового проекта и переход в новую отрасль, требуют больших финансовых затрат. Квалификация работников, так же как и финансовые ресурсы, является сильным ограничительным фактором при выборе стратегии развития фирмы. Не обладая достаточно полной информацией о квалификационном потенциале, руководство не может сделать верного выбора cтpaтегии фирмы.

скачать реферат Международное частное право (Контрольная)

Международное частное право неразрывно связано с расширением международного торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества. Важную роль в правовом регулировании этого сотрудничества призваны играть нормы международного частного права, значение которого возрастает по мере углубления международных хозяйственных связей, развития новых организационных форм в различных областях международного делового сотрудничества. На развитие международного частного права оказывают влияние основные факторы современной действительности. Во-первых, это интернационализация хозяйственной жизни. Объективный процесс интернационализации современного мирового хозяйства требует и нового уровня многосторонних экономических отношений. Характерный пример в этом плане дает развитие Европейского континента. Непосредственным проявлением интернационализации хозяйственной жизни является широкое развитие разностороннего экономического и научно-технического сотрудничества. Если на рубеже XIX и XX веков оно ограничивалось исключительно торговлей, то на рубеже XX и XXI веков - это не только обмен товарами и услугами, это промышленное сотрудничество, включающее в себя совместные предприятия, совместное производство, специализацию и лицензирование, это - широкая гамма научно-технического сотрудничества, проведение совместных исследований и разработок.

Увлекательная настольная игра "Турбосчет".
Настольная игра "Турбосчёт" - весёлая и очень динамичная обучающая игра, которая мгновенно увлекает и детей, и взрослых. Правила
392 руб
Раздел: Математика, цифры, счет
Бутылка под оливковое масло "Тоскана", 18x8,5x24 см, 1100 мл.
Бутылка под оливковое масло. Размер: 18x8,5x24 см. Материал: доломит. Объем: 1100 мл.
315 руб
Раздел: Ёмкости для масла, уксуса
Сковорода гриль-газ, мраморное антипригарное покрытие.
Гриль-газ для приготовления мяса и рыбы без жира в домашних условиях исключительно на газовых птитах. Материал углеродистая сталь.
1153 руб
Раздел: Сковороды гриль
скачать реферат Партизанское движение на Украине в годы ВОВ

Совместно с белорусскими партизанами был создан партизанский край площадью 1875 км2 в пределах Были очищены от оккупантов большая часть Ровенской области и северные районы Волыни. На огромных территориях Северной Украины от Днепра до Западного Буга уже не партизаны, а сами оккупанты находились как бы в окружении партизанских сил. Зона влияния партизан распространялась дальше на запад, охватывая новые районы Ровенской и Волынской областей. Усиливалось сопротивление оккупантам в Западных областях. В Ровенской области возникло 10 новых отрядов, более 4 тыс. бойцов действовало на Волыни. Партизанские отряды, действовавшие в западных областях, в скором времени выбили войска ОУН. С освобождённых от оккупантов территорий партизанские отряды и соединения осуществляли рейды далеко за их пределы. Ярким примером этого является Карпатский рейд соединения С.А.Ковпака. Продвигаясь по Полесской, Ровенской, Львовской и Станиславской областям, это соединение форсировало на своем пути ряд рек, с боями пересекло десятки дорог, разгромило ряд вражеских гарнизонов, нанесло удары по захваченным Битковским и Яблуновским нефтепромыслам Прикарпатья, 11 раз прорывало окружение. 4 августа в неравном бою погибли многие ветераны соединения, оставшиеся в живых партизаны группами пробились в партизанский край в Житомире. Соединения Я.И.Мельника совершали рейды в Каменец-Подольскую и Винницкую области, разрушая вражеские коммуникации. Соединение М.И.Наумова совершало рейды в Киевской области, проведя 47 боев против вражеских гарнизонов.

скачать реферат Развитие внешнеэкономических связей г. Гродно (Беларусь)

Так РУП «Гродненский Завод Автомобильных Агрегатов» в Январе 2002 г. создало ЗАО «Гродно Авто Агрегаты – торговый дом» и ОАО «Дифа». Это дало возможность ежемесячно отгружать продукцию, которая распространяется по все территории России и обеспечивает встречные поставки материалов для производства продукции. В г.Екатеринбурге открыто Совместное российско- белорусское предприятие «Торговый дом ГЗАА» В марте 2002 г. ОАО «Гродненская обувная фабрика «Неман» открыла торговое представительство в Москве. Дилерские соглашения с предприятиями Москвы заключены на ОАО «Акцент», ОАО «Белкард». Ниже приведен пример еще одного выгодного межграничного сотрудничества г. Гродно и Российской Федерацией. В соответствии с протоколом встречи администраций Калининградской и Гродненской областей предлагалось создание на базе ОАО «Гроднорыба» совместного с Балтийско Белорусским Торговым домом (г. Калининград) предприятия по переработки рыбопродуктов. «ОАО «Гроднорыба» выступает учредителем по созданию совместного предприятия и вносит вклад в формирование уставного фонда здание, оборудование для кулинарного цеха по улице Пушкина 39.» ОАО «Гроднорыба» увеличила объем поставок рыбы и рыбной продукции на 700 тон ежегодно за счет предприятий Калининградской области.

скачать реферат Трансформации социально-экономических систем в КНР и Венгрии

При этом доля акций, приобретенных рабочими и служащими данного предприятия, по отношению к внешнему участию невелика. Эта форма более других приближается к нормативу, однако ее применение ограничивается областью новых, только что учреждаемых — причем негосударственных — компаний, где не стоит проблема оценки имущества. 9. Акционерная компания с участием китайского и иностранного капитала. Сюда относятся совместные предприятия, являющиеся компаниями с ограниченной ответственностью. Эта форма, как и предыдущая, близка к нормативу. 3. Итоги трансформации Объяснение китайского экономического «чуда» Для объяснения «чуда» многие ученые представляли свои точки зрения. Директор Института экономического анализа А. Илларионов придерживается гипотезы «характер экономической политики». Он отвергает такую гипотезу, как «отсталость», в которой быстрые темпы роста экономики Китая: оттого, что стартовый уровень Китая был чрезвычайно низким, а темпы роста слаборазвитых стран выше, чем темпы роста более развитых стран. На примере 209 стран с их приростом ВВП на душу населения в 1979- 1996 г. в зависимости от стартового экономического развития, он представил два вывода: 1) «статистически значимой закономерности между стартовым уровнем экономического развития и последующими темпами экономического развития и последующими темпами экономического роста в мировой экономике не наблюдается.

скачать реферат Совместные предприятия: проблемы и перспективы

Не мало примеров СП, успешно работающих в Донецкой области. Так, на рутченковском машиностроительном заводе “Буран” создано совместное российско-украинское предприятие (учредитель с российской стороны - Ярославское объединение “Техносервис”) по производству свободновихревых насосов и лакокрасящих материалов. Доля украинского соучредителя в уставном капитале составляет 51%. Совместное предприятие с уставным фондом 25 млн. дол. США получило название “Донбасс-Либерти”. Его учредителями являются Харцызский государственный сталепроволочный завод и канадская фирма “Фест-Либерти- Групп” из Торонто. После тщательного двухстороннего изучения конкретных условий была достигнута договоренность: канадцы будут обеспечивать оборудование, технологию, разрабатывать дизайн, а харцызские сталепрокатчики сооружать комплекс производственных сооружений, осваивать производство тонкостенных труб для мебели и производить их. Харцызская сторона получает 69% прибыли. Сейчас это СП выпускает новые модели кроватей, столы, стулья для офисов, различную мебель для санаториев и профилакториев и все это на металлической основе.

скачать реферат Внешняя среда фирм

Основные разновидности входов – это материалы, оборудование, энергия, капитал и рабочая сила. Зависимость между организацией и сетью поставщиков, обеспечивающих ввод указанных ресурсов, - один из наиболее ярких примеров прямого воздействия среды на операции и успешность деятельности организации. Получение ресурсов из других стран может быть выгоднее с точки зрения цен, качества или количества, но одновременно опаснее усилением таких факторов подвижности среды, как колебания обменных курсов или политическая нестабильность. В некоторых случаях все организации определенного региона ведет дела с одним или практически с одним поставщиком. Поэтому они все попадают в равную зависимость от действий поставщиков. Хороший пример – фирма Sieme s –очень большой интернациональный электротехнический концерн. Электротехника – это одна из традиционных сфер деятельности фирмы Sieme s. В этой области фирма занимает одну из ведущих позиций. Более 80% выпускаемой фирмой продукции составляют средства производства. Фирма Sieme s занимается и выпуском бытовой техники, создав совместное предприятие с фирмой Bosch.

Копилка "Металлический сейф с ключом", красная.
Качественный металлический сейф-копилка с двумя замками (кодовый и обычный) позволит Вам скопить приличную сумму на поездку, например.
1585 руб
Раздел: Копилки
Карандаши цветные "Evolution", 24 цвета.
Количество цветов: 24. Ультрапрочные цветные карандаши, изготовленные без использования древесины. В наборе 24 ярких цвета. Цветной
694 руб
Раздел: 13-24 цвета
Одеяло 2-х спальное "Стандарт", шерсть мериноса.
Одеяло 2-х-спальное (стандарт). Материал: овечья шерсть, мериноса (смесь натурального и искусственного шерстяного наполнителя). Чехол:
916 руб
Раздел: Одеяла
скачать реферат Калининградская область - особая экономическая зона

В Польше, например, хорошо налажен выпуск товаров народного потребления, не требующих больших инвестиций и высоких технологий, так что такие товары направляются и на экспорт. Из отраслей, имеющихся в Калининградской области, к таким относятся мебельная, пищевая; может быть широко организован выпуск изделий широкого потребления, в том числе предприятиями малого бизнеса. 7. Предприятия различных отраслей с иностранным капиталом, использующие дешевую рабочую силу, зарубежные технологии и фирменные марки для производства продукции на региональный и российский рынок. Примером могут быть некоторые действующие в области совместные предприятия, и не только в промышленности (“ВестБалт Телеком”, “Россбан”, “Балтик” и др.). В Калининградской области эта группа предприятий имеет особенно благоприятные, но пока недостаточно используемые возможности, во многом зависящие от политической стабильности в стране. На последующих стадиях трансформационного процесса, с накоплением необходимого опыта и средств, возможно развитие капиталоемких отраслей, использующих высокие технологии.

скачать реферат Россия в ВТО: мифы и реальность

Региональные и местные власти опасаются, что увеличение мобильности приведет к увеличению конкуренции между регионами и (для многих регионов) массовому оттоку трудовых ресурсов и, следовательно, инвестиций. Это, верно – повышение мобильности заставит региональные и местные власти приложить гораздо больше усилий для привлечения и удержания квалифицированных кадров и капитала. Впрочем, это хотя и трудно, но возможно: одним из примеров успеха такой политики является развитие экономики Новгородской области в последние годы. Региональные власти могут (если захотят) привлекать инвестиции и создавать рабочие места. В Новгородской области была создана соответствующая нормативная база для привлечения инвестиций. Действующие на территории области совместные предприятия получают различные налоговые льготы и освобождаются от местных и региональных налогов до полной окупаемости инвестиционного проекта. Удалось значительно уменьшить количество бюрократических барьеров (в отличие, например, от Калининградской области, которой, хотя и обладающей ещё более прогрессивным законодательством, не удаётся привлекать инвестиции исключительно из-за низкого качества работы местных чиновников).

скачать реферат Учебник по международному частному праву

Такого рода консорциумы юридическими лицами не являются. 2) Консорциумы, создаваемые для внешнеторговой деятельности на длительный период времени. Примером такого консорциума является так называемый Советский внешнеэкономический консорциум, который был создан специально в области советско-американских экономических отношений. Основными положениями о деятельности Советского внешнеэкономического консорциума, утвержденного постановлением № 238 Совета Министров СССР от 21 марта 1989 г., было предусмотрено, что члены этого консорциума создают на нашей территории совместные предприятия с членами Американского торгового консорциума. Советский внешнеторговый консорциум должен был действовать на основе валютной самоокупаемости и сбалансированности в целом (всех вместе) совместных предприятий, созданных его членами -и членами американского консорциума, созданного в США. 135 Совместное предприятие, как и другие совместные хозяйственные организации (в тех случаях, когда они наделяются правами юридического лица), является юридическим лицом определенного государства — обычно страны места его учреждения.

скачать реферат Внешнеэкономические связи

Интеграция в области информатики между странами Западной и Восточной Европы приобретает новые организационные виды (двусторонние и многосторонние проекты и соглашения). Примером двустороннего сотрудничества может служить совместное предприятие (СП) издательского комплекса “Известия” с концерном ФРГ. Содержательная часть СП- это 2500 различных текстов, получаемых ежедневно из большинства стран мира, в том числе из 130 пунктов России. Примером многостороннего международного сотрудничества в области информатики является новый проект Европейской информационной сети по международным отношениям и региональным исследованиям. В разработке этого проекта активное участие принимают российские партнеры, в том числе Институт Европы РАН. Развивающиеся мировой и европейской интеграционные процессы формируют новые политические и экономические условия вхождения России в единое мировое экономическое и информационное пространство. Данную задачу необходимо решать с учетом сохранения единого информационного пространства на территории России. Эта ситуация определяет новые, довольно жесткие требования к информационным и телекоммуникационным системам и технологиям, обеспечивающим интеграционные процессы.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.