телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАВсё для дома -30% Канцтовары -30% Бытовая техника -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансыподраздел:Микроэкономика, экономика предприятия, предпринимательство

Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")

найти похожие
найти еще

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Прибуток – це та частина виручки, що залишається після відшкодування усіх витрат на виробничу і комерційну діяльність підприємства. Ріст прибутку создає базу для самостійного фінансування, розширення виробництва, рішення проблем соціальних та трудових конфліктів. За рахунок прибутку виконується також частина обов’язків підприємства перед бюджетом, банками та іншими підприємствами і організаціями. Загальна величина прибутку підприємства (валовий прибуток) має ті ж джерела, що і доход, тобто вона включає прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг) матеріальних цінностей і майна, позареалізаційних операцій. Прибуток від реалізації є основною складовою загального прибутку. Він обчислюється як різниця між обсягом реалізованої продукції (без врахування податку) та її повною собівартістю. П р = Q р – С, де П р – прибуток від реалізованої продукції; Q р – обсяг реалізованої продукції; С – повна собівартість реалізованої продукції. Із загального (валового) прибутку сплачується податок. Величина, що залишилась, називається чистим прибутком. Здається, що прибуток показує абсолютний ефект діяльності підприємства. Це так, але він показує абсолютний ефект діяльності підприємства без врахування використаних при цьому ресурсів, тому він доповнюється показником рентабельності. Рентабельність – це відносний показник ефективності роботи підприємства. У загальній формі він обчислюється наступним чином: Р = П / В, де Р – рентабельність; П – прибуток загальний (валовий); В – витрати. Перед усім слід відрізняти рентабельність застосованих ресурсів і рентабельність продукції. Рентабельність застосованих ресурсів, залежно від охоплення останніх може обчислюватися як: рентабельність виробничих фондів; (Р в) – рентабельність виробництва; Р в = П з / К о 100, де П з – загальний валовий прибуток підприємства за рік; К о – середня величина основних виробничих фондів і оборотних коштів підприємства за рік; рентабельність сукупних активів (Р а) – характеризує ефективність використання всього наявного майна підприємства; Р а = П з / К а 100, де К а – середня сума активів балансу підприємства; рентабельність власного (акціонерного) капіталу (Р в) – показує ефективність використання активів, створених за рахунок власних коштів: Р в = П ч / К в 100, де П ч – чистий прибуток за врахуванням сплати процентів за кредит; К в – власний капітал. Величина власного капіталу дорівнює сумі активів (за даними балансу) за мінусом всіх боргових зобов’язань. рентабельність продукції характеризує ефективність витрат на її виробництво і збут: Р п = П р / С р 100, де П р – прибуток від реалізації за певний період; С р – повна собівартість реалізованої продукції. Отже за допомогою наведених вище показників можна отримати загальну уяву про фінансовий стан підприємства. Вплив маркетингової стратегії підприємства на фінансовий результат Суть маркетингової діяльності заключається у формуванні реальної величини попиту, у впливі на споживача для пробудження його до придбання товару, у розробці реальних програм дій організацій на конкретному ринку. Головний принцип маркетингу – орієнтація на споживача та його потреби, їх формування та максимальне задоволення. Реалізація цього принципу у всіх сферах виробничо-господарської діяльності втілюється через менеджмент, основні функції якого – планування, організація, реалізація, контроль.

Наступним етапом роботи є визначення перспектив фінансового стану товариства з обмеженою відповідальністю “Рако-прінт”. Перспективи фінансового стану ТОВ "Рако-прінт" Фінансова стійкість підприємства У країнах з розвинутою ринковою економікою розроблені показника, які можуть служити орієнтиром для оцінки фінансового стану підприємства в цілому, це: коефіцієнт власності (незалежності) не нижчий 0,7; коефіцієнт позичкових коштів не нижчий 0,3; співввідношення позичкових і власних коштів не вище 1,0; коефіцієнт абсолютної ліквідності не нижчий 0,2 - 0,25; проміжний коефіцієнт покриття не нижчий 0,7 – 0,8; загальний коефіцієнт покриття не нижчий 1. Значний практичний досвід оцінки фінансового стану підприємства і складання на його основі прогнозу щодо перспектив його змін нагромаджений у розвинутих країнах. Зокрема, у Великобританії Комітетом по узагальненню практики аудиту розроблено посібники, які містять перелік критичних показників для оцінки можливого банкрутства підприємства. Ці показники виділені у дві групи. До першої групи належать такі несприятливі критерії й показники, в наслідок яких можливі появи у недалекому майбутньому значних фінансових труднощів. Серед них: неправильна реінвестиційна політика; несприятливі зміни у портфелі замовлень, потенційні витрати довгострокових контрактів; низькі значення коефіцієнтів ліквідності; наявність наднормативних виробничих запасів і залажалих товарів. До другої групи включені такі несприятливі критерії й показники, на підставі яких поточний фінансовий стан розглядається як критичний. Разом з тим вони свідчать, що за певних умов або ж внаслідок невжиття чи несвоєчасного вжиття необхідних заходів ситуація може різко погіршутись. До таких показників віднесені: звільнення ключових співробітників апарату управління; надмірна залежність підприємства від будь-якого одного конкретного проекту; неефективні довгострокові угоди; політичний ризик; втрата ключивих контрагентів. Звичайно, наведені критерії і показники певною мірою умовні, не всі мають кількісні вирази, Однак розгляд їх у комплексі з урахуванням можливих позитивних й негативних тенденцій їх розвитку може створити необхідну базу для складання фінансовим менеджером прогнозу щодо змін фінансового стану підприємства. Процес переходу економіки України на ринкові відносини проходить у складних умовах спаду виробництва і інфляції, темпи якої у 1992 – 1993 роках набули загрозливого характеру, у 1994 – 1995 роках хоч і були знижені, проте залишилися на інфляційному рівні, а у 1996 – 1997 році різко зменшилися, проте інфляція і у 1998 – 2000 році не переборена. Це вкрай негативно впливає на фінанси підприємств, націлює їх на вирішення лише сьогоденних завдань виживання, унеможливлює здійснення заходів щодо зміцнення фінансової бази на скільки небудь віддалену перспективу. Але процес поступової стабілізації економічного становища обов,язково викличе до життя потребу у прогнозтичному підході до організації фінансов підприємств при якому платоспроможність і всі інші показники фінансового стану розглядаються у динамічній перспективі.

Діагностика фінансового стану підприємства Зміст Вступ 1. Методологія визначення фінансового стану підприємства 1. Діагностика прибутковості (рентабельності) роботи підприємства 2. Аналіз наявності фінансових ресурсів 3. Аналіз платоспроможності та ліквідності 2. Діагностика фінансового стану товариства з обмеженою відповідальністю “Рако-прінт” 1. Характеристика фінансового стану ТОВ “Рако-прінт” 2. Визначення показників фінансового стану 3. Перспективи фінансового стану ТОВ “Рако-прінт” 1. Фінансова стійкість підприємства 2. Прогнозування фінансового стану 3. Напрямки покращення фінансового стану підприємства Висновки Список використаної літератури Вступ Моя курсова робота на тему “Діагностика фінансового стану підприємства”. Планується розглянути фінансовий стан товариства з обмеженою відповідальністю “Рако-прінт”. Обрана саме така тема тому, що взагалі всі підприємства сфери матеріального виробництва в умовах ринкової економіки здійснюють свою діяльність на засадах комерційного розрахунку, а здатність підприємства успішно діяти в умовах комерційного розрахунку знаходить своє відображення у його фінансовому стані. У ринкових умовах виключно велика роль діагностики фінансового стану підприємства. Це пов’язано з тим, що підприємства набувають самостійність та несуть повну відповідальність за результати своєї виробничо-господарчої діяльності перед власниками, робітниками, банком та кредиторами. Також ринкові умови вимагають від підприємств збільшення ефективності виробництва, конкурентоспроможності продукції та послуг на основі втілення досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання та керування підприємством, активізації підприємства та інше. Отже роль діагностики фінансового стану достатньо велика. Щоб забезпечити виживаємість підприємства в сучасних умовах керівничому персоналу необхідно перш за все вміти реально оцінювати фінансовий стан як свого так і існуючих потенційних конкурентів. Фінансовий стан – це найважливіша характеристика економічної діяльності підприємства, вона визначає конкурентоспроможність, потенціал у діловому співробітництві, оцінює, у якій мірі гарантовані економічні інтереси самого підприємства та його партнерів у фінансовому та виробничому відношенні. Але, це і зрозуміло, одного вміння реально оцінювати фінансовий стан не достатньо для успішного функціонування підприємства та досягнення ним встановленої цілі. Фінансовий стан підприємства – це ступінь забезпеченості підприємства необхідними фінансовими ресурсами для здійснення ефективної господарської діяльності та своєчасного проведення грошових розрахунків за своїми забов,язаннями. У фінансовому стані знаходять відображення у вартісній формі загальні результати роботи підприємства, в тому числі і роботи з управління фінансовими ресурсами, тобто фінансової роботи. Найбільш зримо фінансовий стан підприємства визначається такими елементами його економічної діяльності: - прибутковість; - наявність власних фінансових ресурсів; - раціональне розміщення основних і оборотних коштів; - платоспроможність; - ліквідність; - інше. І, якщо підприємство досягає у цих напрямках необхідних параметрів, то фінансовий стан такого підприємства стає стійким.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Финансы и кредит

Финансовый анализ подразделяется на внешний и внутренний. Особенностями внешнего финансового анализа являются: множественность субъектов анализа, пользователей информации о деятельности предприятия; разнообразие целей и интересов субъектов анализа; наличие типовых методик анализа, стандартов учета и отчетности; ориентация анализа только на публичную, внешнюю отчетность предприятия; ограниченность задач анализа как следствие предыдущего фактора; максимальная открытость результатов анализа для пользователей информации о деятельности предприятия. Финансовый анализ, основывающийся на данных только бухгалтерской отчетности, прибретает характер внешнего анализа, проводимого за пределами предприятия его заинтересованными контрагентами, собственниками или государственными органами. Этот анализ не позволяет раскрыть всех секретов успеха фирмы. Основное содержание внешнего финансового анализа, осуществляемого партнерами предприятия, по данным публичной финансовой отчетности, составляют: анализ абсолютных показателей прибыли; анализ относительных показателей рентабельности; анализ финансового состояния, рыночной устойчивости, ликвидности баланса, платежеспособности предприятия; анализ эффективности использования заёмного капитала; экономическая диагностика финансового состояния предприятия и рейтинговая оценка эмитентов

скачать реферат Разработка стратегических и оперативных мер по выводу предприятия из кризиса

Однако его содержание расплывчато. Внимание может акцентироваться как на "лечении" кризиса, так и на мерах по его недопущению и механизме банкротства. Антикризисный менеджмент особо значим и необходим для преодоления состояния, угрожающего существованию предприятия, при котором основным вопросом становится выживание. В данной курсовой работе была поставлена цель выбрать методы диагностики финансового состояния предприятия, провести диагностику финансового состояния конкретного предприятия, дать рекомендации по стратегическому антикризисному управлению и разработать мероприятия по выходу из кризиса.Объектом исследования выступает реальное предприятие энергетической промышленности г. Омска АК «Омскэнерго». представляет собой комплекс электростанций, котельных, электрических и тепловых сетей, связанных общностью режима работы и имеющих централизованное оперативно-диспетчерское управление.В первой части изложена обобщенная методика анализа финансового состояния предприятия, являющаяся основным инструментом антикризисного менеджера.

Пенка для купания малышей "Arau Baby", 400 мл.
Нежная пенка для тела с устойчивой обильной пеной отлично очищает, при этом не раздражает нежную детскую кожу. Содержит натуральные масла
417 руб
Раздел: Гели, мыло
Набор мягкой мебели для гостиной "Коллекция".
Набор мягкой мебели для гостиной "Коллекция" станет украшением любой кукольной комнатки. Кресла и диван выглядят как красивая
662 руб
Раздел: Гостинные
Точилка "Berlingo" механическая.
Одно отверстие. Надежно крепится к столу. Карандаш фиксируется с помощью металлических зажимов и затачивается при вращении ручки. Диаметр
326 руб
Раздел: Точилки
 Учет и анализ банкротств

Исследования зарубежных ученых в области предсказания банкротства предприятий показывают, что из множества финансовых показателей можно выбрать лишь несколько полезных и более точно предсказывающих банкротство. Как уже было сказано, одной из первых попыток было использование аналитических коэффициентов для прогнозирования банкротства в работе У. Бивера. Он проанализировал за пятилетний период 20 коэффициентов по группе компаний, половина из которых обанкротилась. Система показателей У. Бивера для оценки финансового состояния предприятия представлена в табл. 9. С помощью этих показателей используются тренды показателей для диагностики предприятий. Таблица 9 Система показателей диагностики банкротства У. Бивера Коэффициент Бивера имеет следующее значение: 0,40,45 благополучное состояние предприятия; 0,17 настораживающий норматив, по которому вероятность банкротства возможна в течение пятилетнего периода; 0,15 (отрицательное значение норматива)P это уже вероятность кризиса, который может наступить в течение текущего года

скачать реферат Банкротство предприятий в современных услових

При отсутствии установленных оснований для признания структуры баланса неудовлетворительной, в случае, если коэффициент восстановления (утраты) платежеспособности, определенный исходя из значения периода утраты платежеспособности, равного трем месяцам, и установленного значения коэффициента текущей ликвидности, равного двум, имеет значение меньше единицы, может быть принято решение о том, что предприятие в ближайшее время не сможет выполнить свои обязательства перед кредиторами (об утрате платежеспособности предприятия). Глава 2. Диагностика финансового состояния предприятия 1 Краткая характеристика предприятия В 1997 году Самарская область была признана инвестиционно привлекательным регионом. Инициативной группой ЗАО АКБ «Росэстбанк» совместно со специалистами ОАО «Пищекомбинат Жигулёвский» был разработан и защищён проект создания комбината «Кондитер» по производству кондитерских изделий. В качестве поставщика необходимого оборудования была выбрана австрийская фирма «Франц Хаас Ваффельмашиннен» – ведущий мировой лидер по производству оборудования для изготовления вафель, печенья, сэндвичей.

 Кризис: беда и шанс для России

Сказанное относится и к коксующемуся углю. При таких колоссальных объемах потребления руды и угля Магнитке, конечно, нужно постепенно становиться реальным металлургическим комбинатом, хотя бы частично удовлетворяя свою потребность в руде и угле за счет собственных месторождений. Это резко повысит устойчивость, в том числе и финансовую, этого предприятия и не только в условиях кризиса. Для более номенклатурного производства, когда выпускаются различные продукты или многие разновидности одного продукта, крайне важными являются анализ прибыльности и затратности отдельных видов продукции и формирование такого ассортимента, который гарантировал бы наилучшие финансовые результаты. В конечном счете финансовое состояние предприятия зависит от эффективности его работы. Чтобы предприятие работало эффективно, нужны высокая производительность труда, низкие материальные и административно-хозяйственные расходы. Прежде всего это связано с наличием у предприятия современной технической базы. Поэтому крайне важно технически переоснастить предприятие

скачать реферат Фирма в рыночных условиях

Вертикальный анализ проводится в целях выявления удельного веса отдельных статей отчетности в общем итоговом показателе и последующего сравнения результата с данными предыдущего периода. Трендовый анализ основан на расчете относительных отклонений показателей отчетности за ряд лет от уровня базисного года. При проведении анализа следует учитывать различные факторы, такие как эффективность применяемых методов планирования, достоверность бухгалтерской отчетности, использование различных методов учета (учетной политики), уровень диверсификации деятельности других предприятий, статичность используемых коэффициентов. Особое значение имеет финансовый анализ в ходе осуществления инвестиционных проектов. Финансовый анализ предполагаемого объекта инвестиций является неотъемлемой частью инвестиционного процесса на всех его стадиях. Методы диагностики финансового состояния предприятия могут рассматриваться в двух аспектах: 1) методы, связанные с определением обобщающих показателей, относящихся к обследуемому предприятию; 2) методы, дающие возможность оценить финансовое положение на основе вычисляемых интегральных критериев, позволяющих определить место, которое данное предприятие занимает в ряду других.

скачать реферат Конспект лекций по финансовому анализу

Все многообразие решений для достижения этой цели может быть сведено к трем основным направлениям: 1. решения по вложению капиталов (ресурсов); 2. операции. проводимые с помощью этих ресурсов; 3. определение финансовой структуры бизнеса. Основное содержание внешнего (внутреннего может быть шире) ФА : анализ абсолютных показателей прибыли; анализ относительных показателей рентабельности; анализ финансового состояния, финансовой устойчивости, ликвидности баланса, кредито- и платежеспособности; эффективности использования собственного и заемного капитала; экономическая диагностика финансового состояния предприятия и рейтинговая оценка эмитентов. Своевременное и качественное обоснование этих направлений финансовых решений является по существу содержанием финансового анализа, рассматриваемого как единое целое, независимо от того. внутренний он или внешний. 2В. Финансовая отчетность предприятия как информационная база финансового анализа Финансовую отчетность субъекты хозяйствования на территории РФ ведет согласно следующим документам: Закону РФ о бухгалтерском учете, Положению по ведению бухучета и бух.отчетности в РФ (утверждено приказом Минфина РФ от 29 июля 1998г. с последующими дополнениями № 34н) "Бухгалтерская отчетность организации".

скачать реферат Финансовый анализ (на примере...)

Этот анализ на основе только отчетных данных, которые содержат лишь весьма ограниченную часть информации о деятельности предприятия, не позволяет раскрыть всех секретов успеха фирмы. Основное содержание внешнего финансового анализа, осуществляемого партнерами предприятия по данным публичной финансовой отчетности, составляют: - анализ абсолютных показателей прибыли; - анализ относительных показателей рентабельности; - анализ финансового состояния, рыночной устойчивости, ликвидности баланса, платежеспособности предприятия; - анализ эффективности использования заемного капитала; - экономическая диагностика финансового состояния предприятия и рейтинговая оценка эмитентов. Существует многообразная экономическая информация о деятельности предприятий и множество способов анализа этой деятельности. Финансовый анализ по данным финансовой отчетности называют классическим способом анализа. Внутрихозяйственный финансовый анализ использует в качестве источника информации и другие данные системного бухгалтерского учета, данные о технической подготовке производства, нормативную и плановую информацию и пр.

скачать реферат Банкротство предприятий в современных условиях

смотреть на рефераты похожие на "Банкротство предприятий в современных условиях"Волжский университет им. В.Н. Татищева Экономический факультет Кафедра "Финансовый менеджмент" Специальность – 06.04. "Финансы и кредит" КУРСОВАЯ РАБОТА по дисциплине "Финансы предприятий" на тему: "Банкротство предприятий в современных условиях" Выполнил: студент группы ЭКВ-301 Челухин Д.В. Научный руководитель: Стеценко Т.В. Тольятти 1999 СодержаниеВведение 31. Банкротство предприятий в условиях рыночной экономики 5 1.1. Понятие банкротства, основные критерии, законодательство 5 1.2. Причины банкротства многих российских предприятий и пути выхода из кризиса 12 1.3. Методика оценки платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия 152. Диагностика финансового состояния предприятия 24 2.1. Краткая характеристика предприятия 24 2.2. Расчет финансовых коэффициентов 25 2.3. Анализ расчетных коэффициентов и рекомендации по стабилизации финансового положения предприятия 29Заключение 32Список литературы 34 Введение Объективным процессом рыночной экономики, основанной на конкуренции, является постоянный переток капиталов в наиболее доходные сферы, перераспределение собственности от неэффективных хозяйствующих субъектов к эффективным.

Конструктор "Новый год".
Новогодний конструктор порадует любого ребенка! В комплект входят фигурка Деда Мороза, 2 девочек, 2 лошадок и зайки, из деталей можно
744 руб
Раздел: Новогоднее творчество
Светильник Uniel TLI-201, Е27, синий.
Светильники серии Universal подойдут для широкого круга потребителей, умеющих ценить разумное сочетание качества и цены продукции.
379 руб
Раздел: Офисные (для рабочего стола)
Доска магнитно-маркерная, 60x90 см, алюминиевая рамка, полочка.
Доска магнитно-маркерная 60*90 см. Лакированная поверхность для письма сухостираемыми маркерами и прикрепления информации магнитами или
1393 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
скачать реферат Волны Кондратьева

Выставить верный диагноз предприятию, а именно, определить в каком состоянии оно находиться в данное время и какие предпосылки у него есть дальнейшему развитию, возможно с помощью методических подходов диагностирования. В настоящее время конкретных разработок диагностирования, которые было бы возможно применить для предприятий в нашей стране, нет. Это связано с рядом причин: нестабильная экономическая и политическая обстановка в стране, слабое финансовое состояние многих предприятий, сложности при разработке прогнозов, отсутствие высококвалифицированных специалистов – аналитиков. Под диагностикой финансового состояния предприятий понимают оценку этого состояния и направления изменения его в будущем на основе подробного анализа финансовых показателей за определенный период времени. Анализ существует с незапамятных времен, являясь весьма емким понятием. Анализ представляет собой процедуру мысленного, а также часто и реального расчленения объекта или явления на части. Родоначальником систематизированного анализа в экономике как составного элемента бухгалтерского учета, следует считать француза Жака Савари (1622 – 1690), который ввел понятие синтетического и аналитического учета и науки об управлении предприятием.

скачать реферат Методичка

В результате выдается лицензия на определенный вид хозяйственной деятельности с указанием сроков. 6. Банкротство предприятия и антикризисное управление. Большая часть российских государственных предприятий многие годы находятся в состоянии скрытого банкротства. Следствием этого является падение производства, низкие заработные платы, сокращение рабочего времени, безработица. Диагностика финансового состояния предприятия для определения кризисных ситуаций предусматривает: 1. анализ финансового состояния (с помощью расчетов финансовых коэффициентов); 2. прогноз развития рыночной ситуации; 3. своевременное обнаружение причин и основных факторов, способствующих развитию кризиса; 4. умение обнаружить признаки неблагоприятного положения предприятия на рынке. Если оценка ситуаций приводит к возможности банкротства предприятий, то возможен путь ухода с рынка, не дожидаясь фактического банкротства. Для оздоровления предприятия, для выхода из банкротства наиболее рациональными являются следующие пути: 1. смена руководства; 2. изменение организационной структуры предприятия; 3. установление жесткого контроля затрат; 4. переподготовка персонала и его психологическая переориентация; 5. сокращение номенклатуры, продукции и услуг; 6. усиленная работа по маркетингу.

скачать реферат Прогнозирование финансово-хозяйственой деятельности предприятия

Исходный пункт формирования системы антикризисного управления - определение и структуризация целей, которые должны быть достигнуты в результате ее функционирования. Главной целью создания и приведения в действие системы антикризисного управления на предприятии является проведение его структурной перестройки в соответствии с потребностями рынка. Эта цель развертывается в иерархическую последовательность целей и задач. Главная цель реализуется через систему основных целей антикризисного управления, к которым относятся: . предотвращение банкротства предприятия и его социальных последствий; . проведение санационных мероприятий; . ликвидация неперспективного и не обладающего реальными возможностями для восстановления платежеспособности предприятия. Система антикризисного управления на предприятии является составным элементом управления предприятием и включает в себя обеспечивающую и функциональную части. Первую составляют подсистемы организационного, методического, нормативного и правового обеспечения. Функциональная часть объединяет функции управления кризисными ситуациями и представляет собой комплекс экономических и организационных методов, обеспечивающих решение задач диагностики финансового состояния предприятия, контроля и своевременного упреждения и предотвращения приближающихся кризисных ситуаций, финансового оздоровления и преодоления состояния неплатежеспособности.

скачать реферат Финансовый анализ

Финансовый анализ, основывающийся на данных только бухгалтерской отчетности, приобретает характер внешнего анализа, т.е. анализа, проводимого за пределами предприятия его заинтересованными контрагентами, собственниками или государственными органами. Этот анализ на основе только отчетных данных, которые содержат лишь весьма ограниченную часть информации о деятельности предприятия, не позволяет раскрыть всех секретов успеха или неудач в деятельности предприятия. Основное содержание внешнего финансового анализа, осуществляемого партнерами предприятия по данным публичной финансовой отчетности, составляют: анализ абсолютных показателей прибыли; анализ относительных показателей рентабельности; анализ финансового состояния, рыночной устойчивости, ликвидности баланса, платежеспособности предприятия; анализ эффективности использования заемного капитала; экономическая диагностика финансового состояния предприятия и рейтинговая оценка эмитентов. Существует многообразная экономическая информация о деятельности предприятий и множество способов анализа этой деятельности. Финансовый анализ по данным финансовой отчетности называют классическим способом анализа.

скачать реферат Анализ финансово-экономического состояния предприятия

Таким образом, вторая группа может быть охарактеризована лишь следующими состояниями: “улучшение” - 1; “стабильность” - 2; “ухудшение” - 3. Для ряда показателей могут быть определены “коридоры” оптимальных значений в зависимости от их принадлежности к различным видам деятельности и других особенностей функционирования предприятий. Так, обобщение достаточного фактического материала позволит определить наиболее эффективные соотношения оборотных и необоротных средств, которые различаются для предприятий различных хозяйственных отраслей. Разделение групп показателей на два класса в значительной мере условно и является уступкой недостаточной развитости рассматриваемого аналитического инструмента. В целях получения более объективной оценки финансово-экономического состояния предприятия по отдельным группам показателей. Вместе с тем данные оценки, являясь индикаторами экономической экспресс-диагностики финансового состояния предприятия, не указывают руководству предприятия направлений совершенствования организации управления им.

Шезлонг детский "Веселый динозаврик".
В кресле-шезлонге вашему ребенку будет одинаково удобно и кушать, и спать, и бодрствовать. Что бы вы ни делали — работу по дому,
2009 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Пазл "Животные Сибири и Дальнего Востока", 55 деталей.
Новый увлекательный пазл от Larsen Животные Сибири и Дальнего Востока обязательно понравится детям и познакомит их с обитателями разных
548 руб
Раздел: Пазлы в рамке
Точилка механическая, с механизмом автофиксации карандаша.
Большая настольная точилка для карандашей в цветном пластиковом корпусе, с удобной рукояткой и объемным прозрачным контейнером для
695 руб
Раздел: Точилки
скачать реферат Маркетинговые исследования рынков сбыта

СодержаниеВведение Глава 1. Анализ производственно – хозяйственной деятельности предприятия 1.1. Краткая характеристика предприятия 1.2 Обзор основных технико–экономических показателей Глава 2. Анализ и диагностика финансового состояния предприятия 2.1 Аналитическая группировка и анализ статей актива баланса 2.2 Аналитическая группировка статей пассива баланса 2.3 Оценка типа финансовой ситуации 2.4 Расчет коэффициентов устойчивости 2.5 Анализ ликвидности активов 2.6 Анализ ликвидности баланса 2.7 Индекс кредитоспособности Глава 3. Сущность маркетинговых исследований в рыночных условиях 3.1 Проблемы маркетинговых исследований 3.2 Цели маркетинговых исследований Глава 4. Анализ маркетинговой деятельности предприятия Глава 5. Разработка мероприятий по увеличению рынка сбыта продукции 5.1 Товарная политика 5.2 Ценовая политика и ценовая стратегия 5.3 Выбор базовой стратегии 5.4 Оценка экономической эффективности Глава 6. БЖД на ОАО входит в число 20 наиболее успешно развивающихся негосударственных пенсионных фондов России. Ежемесячно на счета участников Фонда НЛМК перечисляет сумму, равную взносам самих работников. Рис. 1.3. Численность рабочих и средняя заработная плата.

скачать реферат Антикризисное управление и диагностика финансового состояния предприятия

Следовательно, недостаточность теоретических и методологических разработок инструментария диагностики экономического состояния предприятий ведет к существенным убыткам и снижению финансово-экономического благополучия предприятия в условиях рынка. Указанные обстоятельства обуславливают актуальность темы диссертационного исследования. Данные научные проблемы постоянно находятся в поле внимания ученых и практиков. Работы известных в России экономистов-аналитиков Балихина М.И., Баканова М.И., Деркача Д.И., Дьячкова М.Ф., Карпунина М.Г., Литвина Б.М., Майданчика Б.И., Монича С.Ф., Муравьева А.И., Хорина А.Н., Шеремета А.Д. посвящены раскрытию теории эффективности хозяйственной деятельности предприятий и организаций. Ими выделены принципы экономического анализа, определены его виды и используемые методы, разработаны методики проведения аналитической работы по отдельным направлениям производственно-хозяйственной деятельности предприятий и организаций, даны предложения по развитию этих методик в рыночных условиях. Объектом исследования данной дипломной работы является общество с ограниченной ответственностью «Союз-К». Предметом исследования является методика диагностики финансового состояния предприятия.

скачать реферат Анализ финансовой устойчивости предприятия "ОАО Жилкомсервис"

Кризисное управление по своей природе – управление, возлагающее дополнительные риски на множество экономических структур, без участия которых предприятие не может выжить. Оценка текущей и перспективной платежеспособности предприятия, затрат, необходимых для поддержки предприятия, его санации внутренних резервов, могущих обеспечивать успешное внешнее управление; диагностика общего финансового положения – вот те задачи, которые придется решать на различных стадиях внесудебной или судебной процедуры банкротства. Финансовое состояние предприятия характеризуется совокупностью показателей, отражающих процесс формирования и использования его финансовых средств. В рыночной экономике финансовое состояние предприятия по сути дела отражает конечные результаты его деятельности. Именно конечные результаты деятельности предприятия интересуют собственников (акционеров) предприятия, его деловых партнеров, налоговые органы. Цель диагностики финансового состояния предприятия – подробная характеристика имущественного и финансового положения предприятия, результатов его деятельности в отчетном периоде, а также возможностей развития субъекта на перспективу.

скачать реферат Анализ финансовых результатов деятельности организации

Экономический анализ на макроуровне изучает экономические явления и их изменения на уровне национальной и мировой экономики. Микроэкономический анализ предполагает анализ хозяйственной деятельности предприятия с целью повышения эффективности его деятельности, потому анализ на микроуровне называют анализом хозяйственной деятельности предприятия. Этот анализ осуществляется для выявления и устранения негативных явлений в работе предприятия с целью выявления внутренних резервов и принятия управленческих решений. Предметом экономического анализа является анализ экономических показателей и конечных финансовых результатов деятельности предприятия складывающихся под воздействием объективных и субъективных факторов влияющие на конечные финансовые показатели. Объективные – это внешние факторы, которые не зависят от деятельности предприятия (цены, тарифы, ставка рефинансирования и др.). Субъективные – внутренние факторы (как поставлено дело, как организовано производство и т.д.) К основным задачам экономического анализа относятся: Повышение научно – экономической обоснованности планирования в деятельности предприятия; Определение экономической эффективности использования трудовых, материальных и финансовых ресурсов; Поиск и выявление резервов повышения эффективности деятельности предприятия на всех стадиях производственного цикла; Изучение объективных и субъективных факторов влияющих на результаты деятельности предприятия; Контроль за выполнением планов и принятием управленческих решений; Диагностика финансового состояния предприятия на текущий момент и ближайшую перспективу; Подготовка аналитических материалов для принятия управленческих решений с целью обеспечения заданной эффективности и оценки конечных финансовых результатов.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.