телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАВсё для дома -30% Все для ремонта, строительства. Инструменты -30% Всё для хобби -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансыподраздел:Микроэкономика, экономика предприятия, предпринимательство

Организация экономического анализа на предприятии

найти похожие
найти еще

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Це найбільш відповідальний етап. Якраз за наміченими пропозиціями, результативністю їх впровадження судять про глибину аналізу, кваліфікацію спеціалістів, які брали участь у його проведенні. Узагальнення результатів економічного аналізу є його кінцевим результатом і оформляється у вигляді аналітичної записки чи звіту. Можна прийняти наступну структуру записки: спочатку характеризуються загальні показники, потім часткові – від позитивних рівнів та змін до негативних; характристика та розмір впливу факторів, визначаються резерви, причини позитивних та негативних змін, резерви виробництва та шляхи їх мобілізації. Результати аналізу реалізуються через підготовку та видачу наказів і розпоряджень, в яких містяться найменувння заходів, терміни початку та закінчення їх здійснення, визначаються необхідні матеріальні та грошові ресурси, називаються виконавці, відповідальні та котролюючі службові особи чи підрозділи підприємства. На сучасному етапі характерно ускладення господарських процесів і методів управління ними, що безумовно вимагає переходу до нової якості знань. В умовах ринку економічний аналіз на підприємстві вимагає обов’зкового системного, комплексного, підходу; бо тільки так можливо дати повну характеристику та здійснити якісний аналіз завдань, визначених у меті аналізу. Для аналізу своєї господарської діяльності підприємство користується як своїми внутрішніми даними, так і зовнішніми джерелами інформації. Аналізу повинна передувати перевірка інформації, яка проводиться по суті напрямку аналізу, технічна перевірка та вибіркова перевірка підсумків. Аналіз на підприємстві включає різноманітні види інформації, серед яких: правове та господарське законодавство, звітна (дані бухобліку, статистики, оперативний звіт), необлікова (матеріали перевірок тощо). Найважливішою з них є бухгалтерська звітність, яка при читанні досвідчену аналітику дає повну інформацію про фінансовий стан, стійкість положення і можливих перспективах підприємства. Повний аналіз бухгалтерської звітності дозволяє застосувати заходи по покращенню діяльності підприємства в цілому і його структурних підрозділів. Використовуються також вибіркові звітні дані, що сприяє поглибленню та деталізації при вивченні показників звітності. Економічний аналіз певного підприємства потребує професіоналізму та майстерності спеціалістів, що залучаються до такої складної та вагомої аналітичної роботи. На сьогоднішній день, якщо великі підприємства мають змогу забезпечити наявність у своєму штаті високоваліфікованих та підготовлених для цієї мети спеціалістів, то середні, а тим паче малі, підприємства внаслідок компактності штату не можуть скористатися такими трудовими ресурсами, бо це потребує додаткових коштів на утримання подібних кадрів. Специфікою малих підприємств, у результаті цього, є універсальність використовуваної робочої сили, тобто працівники виконують не тільки суворо обмежену ділянку роботи, але й суміжні з нею області, що дозволяє бачити структуру підприємства більш всеохоплюючою, на відміну від великих підприємств, де кожному працівнику виділений більш вузький профіль. 2. Аналіз затрат на підприємстві по елементам та статтям витрат Найбільш корисним для вивчення змін у структурі затрат на виробництво є аналіз собівартості за елементами затрат.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Экономический анализ

К исходной информации в экономическом анализе предъявляются определенные требования. Главное из них удовлетворение потребностям широкого круга пользователей. Требования к учетной информации: 1.PАналитичность информации, т.Pе. поступающая информация должна быть именно о тех направлениях деятельности и с той детализацией, которая нужна аналитику. 2.PОбъективность информации необходима для того, чтобы выводы после проведения анализа соответствовали действительности. 3.PЕдинство информации, т.Pе. сопоставление одних и тех же показателей из разных источников и т.Pп. 7.PОперативность информации (с помощью ПЭВМ). 8.PРациональность информации, т.Pе. минимум затрат на ее сбор, хранение и пользование. Эффективность экономического анализа и оценки во многом зависят от правильности его организации. Экономический анализ состоит из трех этапов: 1.PПодготовительный этап, в который входят: составление плана проведения анализа, подбор, проверка и предварительная обработка изучаемой информации. В планах анализа предусматривают: цель, программу, объекты анализа, сроки его проведения, исполнителей и распределение функций между ними, оформление и использование результатов анализа. 2.PОсновной этап предполагает аналитическую обработку материалов, составление таблиц, графиков, диаграмм, установление основных факторов, влияющих на изучаемые показатели. 3.PЗаключительный этап, во время которого обобщают результаты проведенного анализа, разрабатывают меры по устранению выявленных недостатков и использованию имеющихся резервов, а также осуществляют контроль за выполнением разработанных мероприятий

скачать реферат Экономический анализ

смотреть на рефераты похожие на "Экономический анализ" Введение. История развития экономического анализа. Теория, методика, способы и приемы экономического анализа складывались постепенно, проходя сложные, порой противоречивые этапы истории. Путь экономического анализа как науки сложен и извилист. Известным опытом организации экономического анализа, как науки, так и профессиональной деятельности обладает и наша страна. Историю развития экономического анализа у нас можно было бы периодизировать так: состояние анализа в царской России, его развитие в послереволюционный период, в период перехода к рыночным отношениям. Было бы неправильно утверждать, что в условиях капитализма в России не ощущалась необходимость в глубоких аналитических исследованиях, в обобщении тех или иных хозяйственных процессов и явлений. Однако отдельные аналитические разработки заканчивались, к сожалению, провалом. Резкие изменения в экономике произошли, как известно, после октября 1917 г. Достаточно высокая активность отмечалась в области развития анализа хозяйственной деятельности торговых предприятий и организаций. Экономический анализ в торговле развивался поначалу несколько быстрее, чем в промышленности.

Игра настольная "Кто в яйце".
В набор входят: - 4 лукошка для яиц разных цветов; - 4 набора фишек в соответствии с цветом лукошка; - 24 половинки яиц с изображениями
605 руб
Раздел: Прочие
Матрешка 5 в 1 (Д-282).
Игрушка из натуральной древесины. Матрешки: 5 в 1. Игрушка расписана цветными красками. Цель игры: развитие мелкой моторики, координации
435 руб
Раздел: Матрешки
Набор цветных карандашей "Noris Club", акварельные, 36 цветов, с кистью.
Детские цветные акварельные карандаши в картонной коробке. Серия «Noris Club» предназначена для использования детьми. Специальное защитное
859 руб
Раздел: Акварельные
 Вторая чеченская

Итак, РЕШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОВЕТА ПРИ НАЧАЛЬНИКЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И РАСКВАРТИРОВАНИЯ ВОЙСК, ЗАМЕСТИТЕЛЕ МИНИСТРА ОБОРОНЫ РФ ПО ИТОГАМ БАЛАНСОВОЙ КОМИССИИ: «О результатах финансово-экономической деятельности предприятий и организаций ГУСС МО РФ за 2000 год». Побалуемся цитатами: «Согласно представленного доклада начальника Главного управления специального строительства МО РФ генерал-лейтенанта А.В.Гребенюка, проведенного анализа бухгалтерской отчетности и материалов, Экономический совет отмечает Показатели эффективности финансово-экономической деятельности ниже минимально допустимых значений. Структура баланса предприятий и организаций продолжает оставаться неудовлетворительной, при этом их платежеспособность ухудшается. За отчетный период допущен убыток в сумме 1116 млн. рублей Экономический совет РЕШИЛ: 1. Финансово-экономическую деятельность государственных унитарных предприятий ГУСС МО РФ за 2000 год признать удовлетворительной. 2. Рекомендовать руководству ГУСС МО РФ провести на базе 766 УПТК специальные учебные сборы с целью распространения передового опыта по организации финансово-экономической работы» Вы поняли логику? При показателях финансово-экономической деятельности «ниже минимально допустимых значений» намечены учебные сборы «с целью распространения передового опыта» Тут необходимы некоторые предварительные пояснения

скачать реферат Теория экономического анализа

Данные бухгалтерского, статистического и оперативного учета и отчетности. Наиболее подробные сведения приводятся в годовых отчетах, к которым обязательно прилагается обязательная записка. По данным первичных документов можно установить причины перерасходов, уплаты штрафов, виновных лиц, изучить законность и целесообразность совершаемых хоз. операций; 3. Данные документальных ревизий, проверок, приказов и распоряжений предприятий, вышестоящих органов, хозяйственно-правовые материалы (договоры, спецификации, наряды, заявки и заказы на поставку товаров, решения арбитража), протоколы заседаний балансовых комиссий, экономических советов, производственных совещаний и т.п. 4. Личные наблюдения, материалы хронометража, фотографирования рабочего дня. ТЕМА 6. ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА.Планирование и организация аналитической работы. аналитическая обработка и изучение информации. Обобщение и оформление материалов АХД. Эффективность АХД во многом зависит от правильности его организации. Экономический анализ состоит из 3-х этапов: 1. Подготовительного; 2. Основного; 3. Заключительного. 1. Подготовительный этап, в него входят: составление плана проведения анализа, подбор, проверка и предварительная обработка изучаемой информации.

 Учет и анализ банкротств

В условиях экономической свободы предприятиям дается возможность прекратить хозяйственную деятельность. Чаще всего это связано с реальной производственно-хозяйственной деятельностью и является следствием производственных, технологических, маркетинговых, финансово-экономических и юридических упущений в работе предприятий. Многие предприятия испытывают недостаток собственных оборотных средств, имеет место низкая платежная дисциплина, высокая стоимость кредитных ресурсов. Стабилизация положения организации требует нахождения источников финансовых ресурсов, их рационального распределения, эффективного использования. Для того чтобы найти источники, наиболее оптимальные для предприятия, следует провести финансовый анализ, дать оценку финансовой устойчивости и определить пути финансового направления. Руководители организаций, испытывающих финансовые трудности, с помощью финансового анализа и последующих управленческих вмешательств могут защитить себя от полного краха и в случае возбуждения процедуры банкротства кредиторами найти возможность восстановления платежеспособности

скачать реферат Тип производства и его организация. Технико-экономический анализ

Следовательно, оценка технологического уровня средств производства является первостепенной задачей любого экономического анализа предприятий. Специалисты по данному вопросу считают, что этот анализ не должен абстрагироваться от совокупности условий действия глобальной стратегии предприятия. Речь идет не о том, чтобы применять везде одну методику и следовать необходимости достижения наивысшего уровня слаженности машин и оборудования, наоборот, широко признан факт существования сильной взаимозависимости между характером производимых товаров, используемой технологией и формой организации производства. Оценка технологического уровня средств производства предприятия должна проводиться с учетом взаимосвязей с другими элементами анализа как самого товара, так и с условиями производства. Основывается эта оценка на подсчете соответствующих показателей, увязанных в систему. Но определение технологического уровня не является концом анализа, важно также оценить уровень сложности оборудования и риска, который связан с его эксплуатацией.

скачать реферат Оценка финансово-экономического потенциала предприятия

Министерство образования Российской Федерации БАЛТИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ КУРСОВАЯ РАБОТА По курсу: «Финансы и кредит» Тема: «Оценка финансово-экономического потенциала предприятия» Выполнил: студент IV курса математического факультета специальность «менеджмент организации» Минин Анатолий Николаевич Научный руководитель: старший преподаватель Петрова Анастасия Михайловна Москва 2008 СОДЕРЖАНИЕВведение 1.Понятие, значение и задачи анализа финансового состояния предприятия 2.Оценка и анализ экономического потенциала и финансового положения предприятия 2.1.Характеристика общей направленности деятельности предприятия 2.2.Экономический анализ предприятия 2.3.Оценка имущественного потенциала 2.4.Оценка финансового состояния 2.4.1.Оценка финансовой устойчивости предприятия 2.4.2.Оценка деловой активности предприятия 2.4.3.Оценка платежеспособности предприятия Заключение Список используемой литературы Введение Автору работы тема «Оценка финансово – экономического потенциала предприятия» показалась наиболее актуальной.

скачать реферат Определение сметной стоимости

Сметная прибыль обычно определяется в процентах от общих затрат или затрат на оплату труда рабочих (например, 50% от затрат на оплату труда рабочих или 12% от сметной стоимости работ). Используются для этого общеотраслевые нормативы или индивидуальные нормы конкретной организации. 2. Экономический анализ предприятия OAO «СК» Век» 2.1 Исходные данные строительства объекта Головной офис компании «СК» Век» находится по адресу: 185001, г. Петрозаводск, пр. Первомайский, 43. На сегодняшний день это один из лидеров строительства зданий промышленного назначения в Республике Карелия. В 2008 году был разработан проект предприятия по производству новой техники долговременного применения в городе Серый. Результаты технического анализа, проведенного ранее, отражены в таблице 1. Таблица 1 – Результаты технического анализа Продолжительность строительного этапа, лет 2 Основные средства Стоимость необходимых основных средств млн. руб. Амортизация Земля 2500 Здания 2360 2% Машины и оборудование 5200 12% Парк транспортного хозяйства 900 24% Предпроектные расходы 650 20% Цена единицы продукции 102 Ставка налога на прибыль, % 40 Необлагаемый налогом послестроительный период при собственном финансировании, лет 5 После окончания строительного этапа начинается производство.

скачать реферат Экономическая безопасность и антикризисная деятельность предприятия

Функциональные составляющие экономической безопасности предприятия имеют такую типовую структуру. Финансовая: достижение наиболее эффективного использования корпоративных ресурсов. Интеллектуальная и кадровая: сохранение и развитие интеллектуального потенциала предприятия; эффективное управление персоналом. Технико-технологическая: степень соответствия применяемых на предприятии технологий наилучшим мировым аналогам по оптимизации затрат ресурсов. Политико-правовая: всестороннее правовое обеспечение деятельности предприятия, соблюдение действующего законодательства. Информационная: эффективное информационно-аналитическое обеспечение хозяйственной деятельности предприятия (организации). Экологическая: соблюдение действующих экологических норм, минимизация потерь от загрязнения окружающей среды. Силовая: обеспечение физической безопасности работников фирмы (прежде всего руководителей) и сохранение ее имущества. Общая схема процесса организации экономической безопасности предприятия, включающая реализацию функциональных составляющих для предотвращения возможного вреда и достижения минимального его уровня сегодня и в будущем, имеет вид: общестратегическое планирование и прогнозирование экономической безопасности предприятия; стратегическое планирование финансово-хозяйственной деятельности предприятия; общетактическое планирование экономической безопасности предприятия; тактическое планирование финансово-хозяйственной деятельности предприятия; функциональный анализ экономической безопасности предприятия; общая оценка экономической безопасности предприятия. 2. Уровень экономической безопасности и кризисное состояние предприятия Уровень экономической безопасности предприятия предлагается оценивать на основании определения совокупного критерия с помощью взвешивания и суммирования отдельных функциональных критериев, рассчитываемых посредством сравнения (сопоставления) величины угрозы экономической безопасности и эффективности мер по ее предотвращению.

Мозаика.
50 фишек. Размер поля: 24 х 35 см. Размер фишки: 40 х 45 х 14 мм. Материал: полипропилен.
450 руб
Раздел: Пластмассовая
Блюдо для блинов "Спелая смородина", 24,5x28x3 см.
Блюдо для блинов. Размер: 24,5x28x3 см. Материал: фарфор.
619 руб
Раздел: Прочее
Игра логическая "IQ-Колечки".
Сможете ли вы найти недостающее звено? Расставьте все детали головоломки на игровом поле. Будь внимателен! Звеньев деталей 36, а свободных
680 руб
Раздел: Игры логические
скачать реферат Анализ финансового состояния организации

Цель анализа – получение информации, необходимой дл япринятия управленческих решений: Внутренними пользователями информации (админитсрация организации) – о корректировке финансовой политики предприяти, Внешними пользователями – о реализации конкретных планов фв отношении к данному предприятию (приобретение, инвестирование, заключение контрактов и т.п.) Результатом проведения анализа для внутреннего пользователя является комплекс управленческих решений – сочетание различных мер, направленных на оптимизацию состояния предприятия, который пересматривается под влиянием изменений макро- и микроэкономической среды. Каждое предприятие является субъектом рыночных отношений и входит в круг интересов других фирм. К числу последних относятся поставщики, кредиторы и инвесторы. Исследование предприятия сторонними фирмами касается, в основном, реализации конкретных планов в отношении данного предприятия. В этом случае говорят, что информация финансового анализа предназначена для внешних пользователей. Все это и определяет важность экономического анализа предприятия и темы данной работы, которая имеет «неугасающую», актуальность, поскольку эффективное управление предприятием невозможно без постоянного мониторинга, диагностики и оценки рациональности и эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

скачать реферат Анализ финансового состояния предприятия

Поэтому экономический анализ как научную дисциплину относят к важнейшему средству руководства и контроля производственно-хозяйственной деятельности предприятий и организаций. Экономический анализ проводится с использованием современных методов исследования на основе системного, комплексного подхода к изучению предмета анализа. Актуальность приведенных выше вопросов, их изучение и определили выбор темы курсовой работы, обусловили ее цели и задание. Цель работы — изучить теоретические основы комплексного анализа финансового состояния предприятия. Задание работы: — осуществить системный анализ экономической и финансовой литературы по вопросам анализа финансового состояния предприятия; — раскрыть сущность и структуру анализа финансового состояния предприятия; — исследовать составляющие анализа финансового состояния предприятия. Объект исследования — финансовая деятельность предприятия. Предмет исследования — анализ финансового состояния предприятия. Методы работы — структурный и сравнительный анализ. 1. Анализ финансового состояния предприятия: цели и структураЦели анализа финансового состояние предприятия — это оценка прошлой деятельности и положения предприятия на данный момент, а также стратегия развития будущего его потенциала.

скачать реферат Учет и аудит поступления и реализации товаров в ЧТУП "Синэксим"

СОДЕРЖАНИЕ Введение 1. Краткая технико-экономическая характеристика предприятия ЧТУП «Синэксим 2. Организация бухгалтерского учета на предприятии 2.1 Учетная политика организации, характеристика техники и методов ведения бухгалтерского учета 2.2 Учет поступления и реализации товаров в ЧТУП «Синэксим» 2.3 Учет денежных, расчетных и кредитных операций 2.4 Отчетность предприятия 3. Организация аналитической работы и анализ хозяйственной деятельности предприятия 3.1 Организация экономического анализа в ЧТУП «Синэксим» 3.2 Анализ реализации товаров 4. Организация и проведение ревизионной деятельности и аудита 4.1 Аудит учета движения товаров 4.2 Контроль организации, состояния учета и отчетности и организации Заключение Список использованных источников ВВЕДЕНИЕ Основной целью прохождения производственной практики является закрепление и углубление знаний, полученных во время обучения в университете, приобретение практических навыков работы по специальности в условиях перехода предприятия к рыночным отношениям. Так как данная практика является преддипломной, она является этапом выполнения дипломной работы, во время которого осуществляется подбор, накопление и анализ информации по теме дипломной работы: «Учет и аудит поступления и реализации товаров в ЧТУП «Синэксим».

скачать реферат Анализ внешней среды предприятия на примере ОАО "Сибирьтелеком"

Министерство образования РФ Красноярский государственный университет Экономический факультет Анализ внешней среды предприятия На примере ОАО «Сибирьтелеком» Выполнила: студентка гр. Э31 Коротких А.Ю. Проверила: Шилина О.Н. Красноярск, 2006 г. ОглавлениеВведение 1. Понятие и содержание внешней среды организации 2. Анализ предприятия 2.1. Общие сведения об ОАО «Сибирьтелеком» 2.4. Возможности ОАО «Сибирьтелеком» 2.5. Возможные угрозы. Заключение Введение Любая организация находится и функционирует в среде и чтобы выжить и развиваться в современных условиях организация должна не только приспосабливаться к внешней среде путем адаптации своей внутренней структуры и поведения на рынке, но и активно формировать внешние условия своей деятельности, постоянно выявляя во внешней среде угрозы и потенциальные возможности. Первоначальным этапом и информационной основой стратегического управления является исследование внешней среды фирмы, то есть системный сбор и анализ информации о ней. Для того чтобы определить стратегию поведения организации и провести эту стратегию в жизнь, руководство должно иметь углубленное представление о внешней среде, тенденциях ее развития и месте, занимаемом в ней организацией.

скачать реферат Механизм функционирования предприятия

Затем выбирается партнёр по сделке. При выборе партнёра очень важно получить из независимых источников информацию о его добросовестности при исполнении обязательств, о том, какое положение он занимает на данном рынке(является ли он посредником или самостоятельным производителем-потребителем), насколько прочно его финансовое положение. На следующем этапе сделки предполагается установление делового контакта с выбранным партнёром – переговоры. В процессе переговоров должны быть решены и согласованы все вопросы, касающиеся будущей сделки. Результатом переговоров между сторонами сделки внешнеторговый контракт. Список использованной литературы: В.Я. Горфинкель, Г.П. Поляк, В.А. Швандер. «Предпринимательство». 2000г. Л.В. Прыкина. «Экономический анализ предприятия». 2001г. О.И. Волков, В.П. Скляренко. «Экономика предприятия» 2001г. Псковский Политехнический Институт-филиал СПБГТУ ФЭМ группа 11-02 Студент Александров Артём. Псков 2001 год.

Кепка "Zabivaka", детская, размер 52.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Размер: 52.
471 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Пенал "Автомобиль N 1".
Обтекаемый корпус, яркие цвета, стремительный силуэт - лучшие качества гоночного автомобиля есть и у нашего пенала, повторяющего его
434 руб
Раздел: Без наполнения
Подставка для колец "Собачка", 8 см.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка с покрытием золотой краской), стекло. Высота: 8 см. Товар не
365 руб
Раздел: Подставки для украшений
скачать реферат Комплексная оценка финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Вега" на основе данных буххгалтерской финансовой отчетности

Финансовое состояние является важнейшей характеристикой деловой активности и надежности предприятия. Оно определяет конкурентоспособность предприятия и его потенциал в деловом сотрудничестве, является гарантом эффективной реализации экономических интересов всех участников хозяйственной деятельности, как самого предприятия, так и его партнеров. Устойчивое финансовое положение предприятия не является подарком судьбы или счастливым случаем его истории, а результатом умелого, просчитанного управления всей совокупностью производственных и хозяйственных факторов, определяющих результаты деятельности предприятия. В данной курсовой работе предлагается методика комплексной сравнительной рейтинговой оценки финансового состояния и деловой активности предприятия, основанная на теории и методике комплексного экономического анализа предприятия в условиях рыночных отношений, проводимая с использованием показателей, рассчитанных на основе данных бухгалтерской финансовой отчетности. Составными этапами методики комплексной сравнительной рейтинговой оценки финансового состояния предприятия являются: сбор и аналитическая обработка исходной информации за оцениваемый период времени; обоснование системы показателей, используемых для рейтинговой оценки финансового состояния предприятия, и их классификация, расчет итогового показателя рейтинговой оценки; классификация (ранжирование) предприятии по рейтингу.

скачать реферат Антикризисное управление предприятием

После завершения первичной работы с кредиторами подобной процедуре подвергаются и дебиторы.Выявленным по результатам инвентаризации дебиторам направляются письма с требованиями о погашении долга. В зависимости от полученных ответов начинается разработка схем реструктуризации дебиторской задолженности.Четвертый этап. Проведение финансово-экономического анализа предприятия. Анализ проводится с целью определения достаточности принадлежащего должнику имущества для покрытия судебных расходов, расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему, а также возможности или невозможности восстановления платежеспособности должника.Основными элементами финансово-экономического анализа являются: анализ бухгалтерской отчетности; горизонтальный анализ; вертикальный анализ; трендовый анализ; расчет финансовых показателей; экономический анализ.Анализ бухгалтерской отчетности представляет собой изучение абсолютных показателей, представленных в ней.В процессе анализа определяются состав имущества предприятия, его финансовые вложения, источники формирования собственного капитала, оцениваются связи с поставщиками и покупателями, определяются размер и источники заемных средств, оцениваются объем выручки от реализации и размер прибыли.

скачать реферат Финансово-экономический анализ предприятия

Московский Энергетический Институт (Технический университет) ИТЭП Финансовый менеджмент V курс 2001 год Курсовая работа Финансово-экономический анализ предприятия 1. Сущность и назначение анализа финансово-экономического состояния предприятия 1.1. Цели и задачи анализа Для обеспечения эффективной деятельности в современных условиях руководству необходимо уметь реально оценивать финансово-экономическое состояние своего предприятия, а также состояние деловой активности партнеров и конкурентов. Для этого необходимо: овладеть методикой оценки финансово-экономического состояния предприятия; использовать формальные и неформальные методы сбора, обработки, интерпретации финансовой информации; привлекать специалистов-аналитиков, способных реализовать данную методику на практике. Финансово-экономическое состояние – важнейший критерий деловой активности и надежности предприятия, определяющий его конкурентоспособность и потенциал в эффективной реализации экономических интересов всех участников хозяйственной деятельности. Оно характеризуется размещением и использованием средств (активов) и источников их формирования (собственного капитала и обязательств, т.е. пассивов). Основная цель анализа – выявление наиболее сложных проблем управления предприятием в целом и его финансовыми ресурсами в частности.

скачать реферат Финансово-экономический анализ узла связи

смотреть на рефераты похожие на "Финансово-экономический анализ узла связи" РЕФЕРАТ Тема выпускной квалификационной работы – финансово-экономический анализ предприятия. А именно Управления Федеральной почтовой связи Республики Тыва. УФПС– государственное учреждение имеющее право ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности. Основные задачи предприятия: - Обеспечение бесперебойной работы почтовой связи в целях наиболее полного удовлетворения потребностей граждан. - Предоставление услуг по приему, обработке, перевозке и доставке письменной корреспонденции, почтовых и телеграфных переводов денежных средств. - Предоставление на договорной основе услуг по приему, обработке и выдаче посылок, почтовых контейнеров, электронной почты, распространение печатных изданий, доставка и выплата пенсий, пособий и других выплат целевого назначения, реализация ценных бумаг, прием платы за коммунальные услуги, телефон, газ, ГИБДД, радио, и т.д. Цель работы: проанализировать деятельность предприятия и предложить пути улучшения финансового состояния предприятия и восстановления платежеспособности.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.