телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАБытовая техника -30% Товары для дачи, сада и огорода -30% Красота и здоровье -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансыподраздел:Экономическая теория, политэкономия, макроэкономика

Iнвестицiйнi ризики та iх оцiнка

найти похожие
найти еще

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Ризики зниження доходності мають два різновиди : - відсоткові ризики; - кредитні ризики. Відсоткові ризики – це ризики активних операцій, які проводять фірми (в більшості випадків банки). Можливі такі джерела їхнього виникнення :1) будь-які зміни в облікових ставках Національного банку;2) зміни маржі комерційних банків з кредитів, що надаються, і депозитних рахунків;3) зміна в розмірах обов’язкових для резервування фондів комерційних банків у Національному банку. Наприклад, збільшення розміру резервного фонду в Національному банку означатиме для комерційних банків недовикористання частини їхніх пасивів, отже існує висока ступінь імовірності підвищення ними відсоткових ставок по кредитах, що надаються, з одночасним зниженням відсотку по депозитних рахунках своїх клієнтів;4) зміни в системі оподаткування всіх суб’єктів господарювання і фінансових інститутів, зокрема;5) будь-які зміни в портфелі інвестицій, який має фірма, а також зміни в доходності самих інвестицій;6) імовірність змін у структурі пасивів (співвідношення власних і позичених коштів, термінових і ощадних депозитів, депозитів до запитання тощо);7) за зростання банківського відсотку може розпочатися масове “скидання” акцій, внаслідок чого їхня вартість зменшується;8) в разі вкладання коштів інвестором у середньострокові та довгострокові цінні папери (особливо в ту їхню частину, що має фіксований відсоток) за поточного підвищення середньоринкового відсотку порівняно з фіксованим рівнем. Це означає, що інвестор міг би збільшити доходи, але не може вивільнити свої кошти через зазначені умови;9) якщо емітент випустив в обіг цінні папери з фіксованим відсотком, то існує ймовірність настання для нього відсоткового ризику при поточному зниженні середньоринкового відсотку у порівнянні з визначеним їм фіксованим рівнем. Кредитні ризики тісно пов’язані з відсотковими, причини іхнього виникнення здебільшого однакові. Головна відмінність між цими двома групами ризиків зниження доходності полягає в тому, що відсоткові ризики розглядаються з позицій кредитора, а кредитні – з позицій позичальника. При цьому виділяють декілька суто кредитних ризиків :1) біржові ризики, сутність яких полягає в наявностів ймовірності виникнення втрат у результаті укладення фірмою біржових угод (наприклад, ризик неплатежу комісійної винагороди, ризик неплатежу взагалі тощо);2) селективні ризики (ризики вибору), які полягають у невірному виборі видів вкладення капіталу, видів цінних паперів при формуванні інвестиційного портфеля, виборі позичальника тощо;3) ризики ліквідності, які пов’язані з можливістю втрат при реалізації цінних паперів або інших товарів внаслідок зміни їхньої якості, споживчої вартості тощо;4) ризики банкрутства, які виникають у результаті невірного вибору способів вкладення капіталу і закінчуються повною втратою підприємцем власного капіталу і спроможності розрахуватися по взятих на себе зобов’язаннях. 2. ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИЗИКІВ. “Для кількісного оцінювання рівня ризику використовується принцип визначення можливих змін показників ефективності проекту в умовах тих чи інших несприятливих для інвестицій подій.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Iнструкцiя про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку банкiв України

Iншi нарахованi доходи облiковуються iншi нарахованi доходи та iншi простроченi нарахованi доходи. 5. Сумнiвна дебiторська заборгованiсть облiковуються iншi активи банку, щодо повернення яких iсну сумнiв i якi не облiковуються за аналогiчними рахунками першого i другого класiв. 6. Резерви на можливi втрати за сумнiвною дебiторською заборгованiстю банку облiковуються резервнi вiдрахування за сумнiвною заборгованiстю iнших дебiторiв, щодо яких iсну ризик неповернення. 350 Витрати майбутнiх перiодiв 3500 А Витрати майбутнiх перiодiв Призначення рахунку: облiк витрат банку, проведених у звiтному перiодi, але якi належать до наступних звiтних перiодiв. На цьому рахунку також потрiбно облiковувати витрати на купiвлю опцiонiв. За дебетом рахункупроводяться суми проведених витрат, якi належать до наступних звiтних перiодiв. За кредитом рахункупроводяться списання суми, що належать до витрат звiтного перiоду. 351 Дебiторська заборгованiсть за господарською дiяльнiстю банку 3510 А Дебiторська заборгованiсть з придбання господарських матерiалiв i малоцiнних та швидкозношуваних предметiв Призначення рахунку: облiк сум дебiторсько заборгованостi з придбання господарських матерiалiв, малоцiнних та швидкозношуваних предметiв

скачать реферат Інвестування

Iнвестицiйний портфель формується вiдповiдно до iнвeстицiйної стpaтeгiї (полiтики) з урахуванням таких чинникiв: фiнансовi можливостi iнвecтopa (наявнiсть внутрiшнiх джерел фiнансування); можливість залучення зовнішніх джерел фiнансування, вiтчизняних та іноземних; iнвестицiйний клiмат; кон'юнктура iнвестицiйного ринку; особливостi iнвестицiйної cтpaтeгiї (piвeнь аrpесивностi iнвeстицiйної cтpaтeгiї, схильнiсть iнвecтopa до ризику, спроможнicть ефективно управляти портфелем). Iнвестицiйнi портфелi класифiкуються за багатьма ознаками в залежностi вiд цiлей, якi переслiдує iнвeстop( Табл. 1.1):   Формування iнвестицiйного портфеля має здiйснюватися за такими принципами: 1) принцип вiдповiднiсть складу портфеля до iнвестицiйної cтpaтeгiї компанiї; 2) принцип забезпечення вiдповiдностi портфеля iнвестицiйним ресурсам; 3) принцип оптимiзацiї спiввiдношення дохідностi та ризику; 4) принцип оптимiзацiї спiввiдношення доходностi та лiквiдностi; 5) принцип кepoвaнocтi iнвестицiйним портфелем. Таблиця 1.1 Класифiкацiя iнвестицiйних портфелiв Ознака класифiкації Характеристика iнвестицiйних портфелiв Мета формування заради отримання прибутку iнвестування метою збереження капiталу з метою приросту капiталу з метою забезпечення резервiв з метою пiдтримки лiквiдностi з метою розширення економiчного впливу з метою спекуляцiї Вид портфелi ЦП портфелi реальних iнвестицiй депозитарнi портфелi iпотечнi портфелi валютнi кредитнi портфелi iноземних iнвестицiй комбiнованi Piвень ризику без ризиковi з мiнiмальним ризиком iз середнiм ризиком високо ризиковi aвaнтюpнi За галузевi спецiалiзацiєю регiональнi портфеля загально-державнi мунiципальнi портфелi iноземних iнвестицiй За способами Фiксований управлiння Керований Процес формування iнвестицiйного портфеля має здiйснюватися в такiй послiдовностi: 1.

24 восковых мелка для малышей, в бочонке.
Оптимальным выбором карандашей для самых маленьких станет набор из 24 восковых мелков, предназначенных специально для малышей от 1 года.
484 руб
Раздел: Восковые
Фоторамка "Poster blue" (40х60 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 40х60 см. Материал: пластик.
681 руб
Раздел: Размер 40x60 (А2)
Шарики пластиковые, цветные, 80 штук, диаметр 85 мм.
Пластиковые шарики - веселая игра для малышей, ими можно играть где угодно - дома, на улице, в детском саду, наполнять детский манеж,
529 руб
Раздел: Шары для бассейна
 Iнструкцiя про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку банкiв України

Видатки облiковуються у тому перiодi, до якого вони належать. За кредитом рахункупроводяться суми нарахованих витрат. За дебетом рахункупроводяться суми нарахованих витрат, якi сплаченi. 369 Банкiвськi резерви на покриття ризикiв та витрат 3690 П Резерви за операцiями за позабалансовими рахунками Призначення рахунку: облiк резервiв пiд iмовiрнi втрати за виданими гарантiями та поручительствами, можливими втратами за iншими позабалансовими операцiями. Також цей рахунок призначаться для облiку резервiв пiд iншi ризики, якi банку потрiбно буде провести за вже наданими зобов'язаннями, наприклад, зобов'язаннями, пов'язаними з позабалансовими операцiями з цiнними паперами, зобов'язаннями за позабалансовими контрактами. Резерви створюються за належно оформленими документами за рiшеннями керiвництва банку. За кредитом рахункупроводяться суми створених резервiв та х збiльшення. За дебетом рахункупроводяться суми використаних резервiв та зменшення резервiв у зв'язку iз зменшенням ризику. 3699 П Резерви на покриття iнших ризикiв та витрат Призначення рахунку: облiк резервiв пiд iмовiрнi оцiненi втрати вiд iнших ризикiв та витрат, наприклад, виплат у зв'язку iз судовими справами та iнших, якi банку потрiбно буде провести вiдповiдно до належно оформлених документiв за рiшеннями керiвництва банку i якi не облiковуються на iнших рахунках цього роздiлу

скачать реферат Двойное налогообложение и международные акты об избежании двойного налогообложения

Але за простотою формулювання проблеми прихована велика і розтягнута в часі робота, яка не може бути виконана простим створенням нової адміністративної структури. Таке розуміння інноваційного процесу є дуже спрощеним і може серйозно зашкодити в майбутньому. Вирішення цього завдання потребує комплексного підходу і є достатньо довгостроковим. По-перше, необхідно визначитись із стратегічними та тактичними аспектами організації інноваційної діяльності. Стратегічний напрям передбачає забезпечення корінної структурної перебудови економіки. Його реалізація включає матеріально-технічне забезпечення довгострокових програм розвитку науково-технічної інфраструктури (лабораторій, наукових центрів), створення механізмів фінансування нововведень з підвищеним ризиком, здійснення великомасштабних науково-технічних програм, що потребують міжгалузевої кооперації або спільного, науки з промисловістю, задоволення стратегічних та соціальних суспільних потреб. Заходи тактичного порядку паправляються, в першу чергу, на укріплення інноваційного потенціаду компаній, підвищення якості продукції та ефективності виробництва.

 Iнструкцiя про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку банкiв України

За дебетом рахункуперераховуються суми дивiдендiв: у разi збiльшення статутного капiталу на рахунки 5000 "Зарестрований статутний капiтал банку" та 5010 "Емiсiйнi рiзницi"; у разi вiдмови в рестрацi сплачуються за рiшенням загальних зборiв банку акцiонерам або зараховуються на рахунок 5022 "Iншi фонди банку". 501 Емiсiйнi рiзницi 5010 П Емiсiйнi рiзницi Призначення рахунку: облiк рiзницi мiж номiнальною вартiстю акцi та цiною  розмiщення. При подальшому викупi власних акцiй рiзниця мiж номiнальною вартiстю та цiною викупу акцiй списуться з цього ж рахунку в межах залишку. За кредитом рахункупроводяться суми позитивно рiзницi при первинному та подальшому розмiщеннi акцiй. За дебетом рахункупроводяться суми списання рiзницi мiж цiною викупу та номiнальною вартiстю акцiй у разi викупу власних акцiй у межах залишку. 502 Загальнi резерви та фонди банку 5020 П Загальнi резерви Призначення рахунку: облiк загальних резервiв пiд певнi ризики банку (наприклад, кредитнi ризики). Цей рахунок кореспонду тiльки з рахунками п'ятого класу

скачать реферат НБУ-финансовый агент правительства

Враховуючи ризики, з якими пов'язана діяльність комерційних банків, а також нестабільність банківської системи України, Законом «Про бюджетну систему України» (1995 р.) було передбачено створення Державного бюджетного банку, через установи якого здійснюватиметься касове виконання бюджетів. Слід, однак, зауважити, що для реалізації цієї ідеї потрібні значні кошти, яких сьогодні держава не має. Крім того, виникає сумнів: чи доцільно створювати спеціальний Бюджетний банк, коли в Україні, хоча й поступово, впроваджується казначейська система виконання державного бюджету, яка залишить за банківською системою лише функцію розрахунково- касового обслуговування Казначейства. За умови комп'ютеризації та забезпечення інформаційними технологіями казначейської системи, зокрема створення та адаптування програмно-технічного комплексу «клієнт — банк» на всіх рівнях Державного казначейства, доцільніше зосередити цю функцію в установах Національного банку України, що гарантує збереження бюджетних коштів. Зазначимо, що Національний банк у порядку законодавчої ініціативи вніс на розгляд Верховної Ради проект Закону «Про внесення змін до статті 32 Закону України "Про бюджетну систему України"», запропонувавши викласти її в такій редакції: «Касове виконання бюджетів здійснюється Державним казначейством України, Національним банком України та уповноваженими банками». ІІ. Нормативно-правові основи діяльності Національного банку України У відповідності з Законом України «Про національний банк України» Національний банк України (НБУ) є центральним банком України, особливим центральним органом державного управління, юридичний статус, завдання, функції, повноваження і принципи організації якого визначаються Конституцією України, цим Законом та іншими законами України.

скачать реферат Політична доктрина більшовиків у 20-50 роках (WinWord (на укр языке0)

Цей механізм відпрацьовувався в міру росту бюрократії, що супроводжувалась - уже після смерті В.И.Леніна - усе більш виразним бажанням бачити на чолі "свою людину". Фракційна боротьба, що стала очевидною відразу ж після смерті В.И.Леніна, вже незабаром розкрилася як боротьба за владу над апаратом, боротьба, у якій переможця визначив сам апарат. Це специфічне соціальне утворення. Воно здатне забезпечити людям, його складовим, визначені привілеї, гарантувати їм саме головне - особисту безпеку і більш чи менш тривале функціонування. Чим більшими були привілеї апаратників вищого ешелону бюрократичної влади, тим більше реальним ставав ризик у будь-яку хвилину заплатити за них життям. З однієї сторони, затверджуючи себе як знаряддя політичної влади , цей парадоксальний соціальний апарат збільшував владу свого Вождя. Однак чим абсолютніше ставала ця влада, тим менш гарантованим було існування кожного нового покоління тоталітарної бюрократії. Деякі функції тоталітарного апарату іноді розглядають як його функціональне виправдання. Насамперед мається на увазі "наведення порядку", а також зосередження людських і матеріальних ресурсів на тій чи іншій вузькій ділянці.

скачать реферат Ресурси виробництва

Обмеженість ресурсів ( отримати можна не все , що хочеться ) 5. Приклади ресурсів ( корисні копалини , гроші , обладнання , робоча сила ) 6. Необхідність класифікації ресурсів. Матеріальні і людські ресурси. 7. Матеріальні ресурси ( сировина , капітал ) 8. Сировина ( або земля ) – всі природні блага , які можуть бити використаними в виробництві ) приклади : нафта , газ , вугілля 9. Капітал .Відмінність реального та грошового ( фінансового ) капіталу 10. Поняття про реальний капітал – виробниче обладнання , інструменти , механізми , що використовуються в виробництві 11. Поняття про грошовий капітал . Гроші які використовуються для функціонування процесу виробництва. 12. Людські ресурси 13. Праця – фізичні та розумові здібності людини , які вона використовує у виробництві 14. Підприємницька здібність. Функції підприємця. :поєднання ресурсів , прийняття рішень , введення нових ідей в життя , прийняття на себе ризику отримати збитки та збанкрутувати. 15. Необхідність платити за ресурси як наслідок їх обмеженості .

скачать реферат Структура и функции семьи

Чоловік ризикує тільки своїм зв'язком з іншим чоловіком, якого він часто не прочь замінити новим і не прочь улаштувати "нове гніздо", тому що ці "розриви" і нові "зв'язки" тепер не настільки громіздкі, не настільки важкі і не зв'язані із судьбою дітей. При шлюбі з дітьми незмінно вставало питання: "А як же діти?", вставав і нерідко утримував від зазіхання на цілісність сім’ї. При бездітності цього питання ні, а тому немає і цього скріпного сім’ю цементу. Крім сказаного те ж відсутність дітей сотнями інших шляхів веде до того ж ослабленню сім’ї. У заможних сім’ях вони заповнювали дозвілля, особливо матері. Змушували її працювати і тим самим видаляли приводи для спокус. При бездітності — час нічим не зайнято, з'являються порожнеча і нудьга, а в таких умовах дуже успішно процвітає фантазія, гра уяви малює ряд картин, установлюються всякі "виїзди", візити, бали, журфікси і т.д., інакше кажучи, — з'являється тисяча спокус, що ведуть різними шляхами до одного підсумку — до порушення святості і міцності сім’ї. Що це так, підтверджується, між іншим, і статистикою розводів. Виявляється, відсоток розводів назад пропорційний відсотку народжуваності: особливо високий у країнах з малою народжуваністю (Франція і Швейцарія) і низок, де народжуваність висока.

Коробка подарочная "Милые вещицы".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки
Таблетки для посудомоечных машин "Babyline", для всей семьи, 25 штук.
Babyline рад представить Вам свою новинку: таблетки для посудомоечных машин для всей семьи! Теперь Вам не нужно мыть и полоскать детскую
342 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Музыкальный коврик "На ферме".
Новый музыкальный коврик разработан специально для малышей. Он большой, яркий, обучающий и интерактивный! 27 весёлых зверюшек, 40 загадок
681 руб
Раздел: Развивающие коврики не интерактивные
скачать реферат Вопрос радиационной безопасности в экологическом образовании в средней школе

Високоактивні радіоактивні відходи, в основному, накопичуються на атомних електростанціях у спеціальних сховищах. Головними осередками накопичення найбільшої кількості високорадіоактивних відходів в Україні є атомні станції, на яких здійснюється їх часткова первинна переробка та тимчасове зберігання. На атомних електростанціях не існує повного циклу первинної переробки відходів відповідно до вимог норм, правил (ОСП) та стандартів з ядерної та радіаційної безпеки (НРБУ-97), що призводить до нераціонального використання сховищ та збільшує ризик радіаційних аварій. Основні санітарні правила (ОСП) роботи з джерелами іонізуючого випромінювання включають: . вимоги до розміщення установок з радіоактивними речовинами і джерелами іонізуючого випромінювання; . вимоги до організації робіт з ними; . вимоги до поставки, обліку та перевозу; . вимоги до роботи з закритими джерелами; . вимоги до опалення, вентиляції та пило-, газоочистки при роботі з джерелами; . вимоги до водозабезпечення і каналізації; . вимоги до збору, видаленню та знешкодженню відходів; . вимоги до змісту й дезактивації робочих приміщень та обладнання; . вимоги по індивідуальному захисту та в власної гігієни; . вимоги до проведення радіаційного контролю; . вимоги по попередженню радіаційних аварій та ліквідацій їх наслідків.

скачать реферат Шпоры по финансам

У зв'язку з цим важливе значення має постійне удосконалення системи мобілізації доходів бюджету, краще використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. Діюча в Україні система взаємовідносин господарських суб'єктів з бюджетом включає податок на доходи, плату за землю, податок з власників транспортних засобів, вивізне мито, митний доход, плату за воду, податок на майно, відрахування на геологорозвідувальні роботи. Другим важливим напрямом впливу бюджету на економічні та соціальні процеси в державі є видатки. Найзначніші суми бюджетних ресурсів призначені для формування фонду споживання. Збільшується частка коштів на капітальні вкладення та інші витрати на розширення виробництва. Важливою проблемою посилення ролі бюджету в розподільчих процесах є досягнення оптимальних співвідношень між різними ланками бюджетної системи. З загальнодержавного бюджету фінансується понад 61, 1 % усіх витрат. Спостерігається тенденція збільшення частки місцевих бюджетів у фінансуванні бюджетних витрат, що може позитивно вплинути на розвиток системи місцевого самоврядування, а врешті-решт — на використання бюджетних коштів у цілому.Страхування: призначення, види Підприємницька сфера та життєдіяльність людини пов'язані з наявністю постійних ризиків — природних, підприємницьких, фінансових і т. п. У результаті стихійного лиха чи певної непередбаченої події фізичним і юридичним особам може бути завданий збиток.

скачать реферат Повышение инвестиционной привлекательности предприятия

Економічний зміст цього показника полягає у тому, що визначається та сума виручки, яка необхідна для покриття всіх постійних витрат підприємства. Прибутку при цьому не буде, але не буде і збитку. Рентабельність тут дорівнює нулю. Показник використовується для розрахунку запасу фінансової стійкості (ЗФС): Показник показує на скільки повинна зменшитися виручка щоб досягти нульової рентабельності, а надалі і збитковості виробництва. У теорії фінансового менеджменту виділяють два поняття: фінансова структура та капіталізована структура підприємства. Під терміном фінансова структура розуміють спосіб фінансування господарської діяльності підприємства у цілому, тобто структуру усіх фінансових джерел коштів. Другий термін відноситься до більш вузької частини джерел коштів – довгостроковим пасивам (власні джерела коштів та довгострокові позикові кошти) . Структура капіталу чинить вплив на результати фінансово- господарської діяльності підприємства, співвідношення власними та позиковими джерелами коштів слугує одним з ключових аналітичних показників що характеризує ступінь ризику інвестування фінансових ресурсів в дане підприємство.

скачать реферат Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)

Природно, у даному випадку, вигідно використовувати банківський переказ, тому що він говорить про ступінь довіри партнерів і знижує комісійні витрати. У міжнародному бізнесі через залучення в нього найрізноманітніших факторів величина кредитного ризику й імовірність його прояву підвищуються. Врегулювання питань по доставці й оплаті ускладнюється також і розходженнями в правових системах і торговельних порядках. До того ж компанії з різних країн часто не знайомі один одному. Витрати на те, щоб примусити іншу сторону виконати контракт, якщо вона цього не робить добровільно, іноді перевищують вигоди, очікувані від реалізації таких контрактів. До додаткових факторів, що можуть викликати ускладнення і призвести до розбіжностей і невиконання зобов'язань, відноситься і невизначеність у відношенні різниці у вартостях валют і темпах інфляції, а також їхньої зміни за час дії контракту. Проте, для контролювання кредитного ризику і полегшення міжнародної торгівлі міжнаціональні банки за довгі роки виробили відповідну комплексну систему.

скачать реферат Экономическое учение Смита (Економiчнi вчення Смiта)

А це означає, що Сміт розглядає прибуток як породження всього капіталу, як результат продуктивності капіталу. Прибуток виступає в нього і як винагорода капіталіста за працю та ризик. Отже, непослідовність у розумінні вартості (у Сміта — цінність) позначились і на трактуванні прибутку. Він у Сміта виступає то як породження праці, то як результат функціонування капіталу. З прибутку Сміт виводить і процент як похідний прибуток. Величина процента і його рух у нього слідують за величиною норми прибутку, яка з розвитком промисловості Ц торгівлі має тенденцію до зниження. Зниження норми прибутку, а отже, і процента Сміт розглядає як прояв економічної розвинутості здоров'я нації, які забезпечуються природним порядком. Йому протидіє будь-яка монополія. Тому Сміт виступає як непримиримий супротивник всякого роду монополії і привілеїв. Земельна рента у Сміта — це плата за користування землею. Її причиною він називає приватну власність на землю. Сміт відрізняє ренту від орендної плати, в яку включається і процент на вкладений капітал. Рента, підкреслює він, не пов'язана з витратами капіталу, оскільки їх, як правило, здійснює орендар.

Швабра для пола, с отжимом.
Швабра может использоваться для мытья пола, стен и окон. Пригодна для чистки ковров. Моющая губка - 27 см. Ручка - телескопическая, длина
331 руб
Раздел: Швабры и наборы
Игра "Городки".
Игра в городки заключается в выбивании фигур, построенных из пяти городков, с ограниченной площадки, называемой "городом",
378 руб
Раздел: Городки
Конструктор "Цветной", 65 деталей.
Конструктор - это игра развивающая кругозор, знакомящая с различными формами и цветами, а также развивающая воображение Вашего ребёнка.
584 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
скачать реферат Особености налоговых ситем стран Бенилюкса /Особливості податкових систем країн Бенілюкса (Бельгія, Нідерланди, Люксембург)/

Затрати повинні бути проведені у звітному році і відображені у бухгалтерському обліку. Затрати необхідно підтверджувати, як того вимагає закон. Усі витрати, які вираховується з доходу компанії, але не включаються у склад затрат, групуються під рубрикою недопустимих витрат і додаються до оподатковуваного доходу. Прибуток підприємства з метою оподаткування збільшується також на суму додаткового доходу чи економії в результаті роботи цього підприємства в зонах з пільговим оподаткуванням за межами Бельгії. Чисті операційні збитки поточного податквого періоду можуть бути перенесені і компенсовані за рахунок прибутку наступних п’яти років. В Бельгії основні принципи бухгалтерського обліку регулюються законодавчо. Податкові органи стверджують, що податкове і бухгалтерське законодавство відповідають один одному. Але слід звернути увагу на деякі протиріччя: o хоча компанія має право створювати резерви на покриття можливих втрат і зниження ризиків, вони вираховуються з оподатковуваного прибутку, тільки якщо податкові органи будуть згодні, що такі ризики дійсно реальні, а втрати можливі; o при розрахунку амортизації податкові органи наполягають на використання тільки первісної вартості основних засобів; o бухгалтерське законодавство допускає декілька методів обліку вартості майна, але при умові, що протягом усього року застосовується тільки один метод, а до річного балансу додаються зміни, пов’язані з переходом з одного методу на інший.

скачать реферат Определение и управление валютными рисками предприятием внешнеэкономической деятельности на примере ООО "Корпорация "Агросинтез" (Визначення та керування валютними ризиками підприємством ЗЕД на прикладі ТОВ “Корпорація “Агросинтез”)

Відповідно частка міжбанківського ринку зросла з 24,1% у 1995 р. до майже 60% у 1997 р. Але, не дивлячись на значний ріст обсягів і частки міжбанківського ринку, біржовий ринок залишається і, дивлячись на світову практику, залишиться в майбутньому головним структурним (структуроутворюючим) елементом валютного ринку. Продовження процесу економічних перетворень, інтеграція України у світову економічну систему, вихід на міжнародні фінансові ринки, удосконалення валютного законодавства і нормативної бази сприяли тому, що розвиток валютного ринку в останні роки характеризувався: - збільшенням обсягів операцій з іноземною валютою у всіх сегментах; - удосконаленням його структури і спрямованості на рішення конкретних економічних і фінансових проблем суб'єктів господарювання і держави в цілому; - розширенням переліку валют, по яких проводилися операції на валютному ринку; - відсутністю різких коливань валютних курсів; - удосконаленням законодавчої і нормативної бази діяльності суб'єктів валютного ринку; - упровадженням нових видів валютних операцій і форм розрахунків; - врегулюванням діяльності нерезидентів на українському ринку і т.д. Удосконалення валютного ринку, розвиток його міжбанківського сектора, збільшення обсягів експортно-імпортних операцій, розширення на українському ринку діяльності нерезидентів, збільшення обсягів іноземного інвестування досить гостро поставили проблему підвищення рівня ризику операцій з іноземною валютою.

скачать реферат Бізнес-план АТзт ПГХ "Хрещатик"

Засновник Городиський В. І. Керівники Директор – Зрюкіна М. С. Зав. виробництвом – Кравченко Н. П. Головний бухгалтер – Галка В. І. Адміністратор – Потоцький О. О. Ринок споживачів За віком: від 18 років і старші; За рівнем доходів: від 400 грн. на місяць і вище; За фахом: бізнесмени, службовці, студенти. За потребами: послуги громадського харчування, Конкуренти зацікавленість в організації якісного відпочинку. Площа необхідного приміщення Р-н «Перлина», р-н «Черкаси», бар «Дарина». Товарообіг 115 кв. м. 1997 р. – 936.91 тис. грн. Фінансування 1998 р. – 1346.81 тис.грн. 1999 р. (за планом) – 1414.18 тис. грн. Акціонерний капітал – 105.0 тис. грн.; Периваги товарів та Виручка від реалізації; послуг, що пропонуються Банківські кредити. перед конкурентами Зручне розташування закладу (центр міста); більш широкий асортимени страв; високий рівень обслуговування; широкий спектр додаткових Оцінка ризику проекту послуг; маркетингова діяльність спрямована на збільшення попиту. Відносно низький ризик вкладів капіталу у розвиток закладів. 2. Юридичний статус підприємства. В курсовій роботі використані данні АТзт ПГХ “Хрещатик”. Це підприємство входить до галузі громадського харчування.

скачать реферат Процесс создания открытого акционерного общества

Шляхом випуску і продажу акцій акціонери товариства формують свої статутні фонди, і збільшують їх, якщо це необхідно. Акції відкритого акціонерного товарисвта допускаються до вільного продажу на умовах, визначених Законом “Про цінні папери та фондову біржу”, іншими актами про фондовий ринок; - по-третє, фізичні та юридичні особи, які придбали акції акціонерних товариств, фіксуються у книгах реєстрації акцій і набувають статусу акціонерів. Права та обов,язки акціонерів визначені відповідними статтями Закону України “Про господарські товариства” та Закону “Про цінні папери та фондову біржу”. Треба відилити такі основні особливості корпоративно-акціонерного підприємства: - акціонери не несуть відповідальності за забов,язаннями товариства, його кредиторами. Майно товариства відокремлене від майна окремих акціонерів. У разі неспроможності товариства акціонери несуть лише ризик можливого знецінення акцій, що їм належать; - права акціонерів поділяють на майнові та особисті. До майнових належить право на одержання оголошеного дивіденту, а також частини вартості майна підприємства у випадку його ліквідації, до особистих – право на участь у голосуванні на загальних зборах акціонерів; - акціонерна форма підприємства дає змогу об,єднати практично небмежну кількість вкладників, у тому числі й дрібних, та зберегти при цьому контроль великих вкладників за діяльністю підприємства; - акціонерне товариство – це найбільш стіка форма об,єднання капіталів, Вихід із товариства будь-якого з вкладників не тягне за собою обов,язкового закриття підприємства.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.