телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАРыбалка -30% Товары для дачи, сада и огорода -30% Бытовая техника -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансыподраздел:Экономическая теория, политэкономия, макроэкономика

Крива IS. Сутнiсть, графiчна побудова. Фактори, що впливають на кут нахилу кривоi IS

найти похожие
найти еще

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
II. Питання. 1. Крива IS. Сутність, графічна побудова. Фактори, що впливають на кут нахилу кривої IS. Як зазначає Н.Грегорі Менк`ю, “крива IS відбиває взаємовідношення між ставкою проценту й рівнем доходу, яке виникає на ринку товарів і послуг” . Між цими двома показниками існує обернений зв`язок: чим вище ставка проценту, тим нижче рівень доходу. Даний зв`язок можна зобразити графічно в наступному вигляді: Кожна точка кривої IS показує рівень доходу за даної ставки проценту. Але рівень залежить від бюджетно-податкової політики. При зміні цієї політики крива IS зсувається. Зростання державних видатків спричиняє зсув кривої IS вправо. Це показано на наступному графіку. Інші зміни в бюджетно-податковій політиці також зсувають криву IS. “Позаяк зменшення податків призводить до збільшення видатків і доходу, воно зміщує криву IS вправо. Зменшення державних видатків або зростання податків скорочують доход, отже така зміна бюджетної політики зсуває криву IS вліво” . Таким чином, найважливішим фактором, що впливає на розташування кривої IS є бюджетно-податкова політика держави. Дійсно, “зростання державних видатків або скорочення податків зменшують національні заощадження за даного рівня доходу. Зменшення пропозиції ресурсів на ринку позичкових коштів збільшує ставку проценту, яка забезпечує рівновагу. Позаяк ставка проценту тепер вище за даного рівня доходу, крива IS зміщується вгору у відповідь на стимулюючу зміну в бюджетно-податковій політиці” . 2. Антиінфляційна політика держави: сутність, стратегія і тактика. Свiтовий досвiд виробив двi головнi концепцii антиiнфляцiйних заходiв, що спираються на кредитно-грошову i фiскальну полiтику. Це - заходи або безкомпромiсноi боротьби з iнфляцiєю, або адаптацii, пристосування до життя в умовах iнфляцiйноi нестабiльностi. Перший метод реалiзується шляхом змiн у системi оподаткування ( як правило пiдвищення податкiв) та введенням жорсткого державного контролю цiн та зарплати. Другий - це iндексацiя доходiв, застосування механiзму корегування процентних ставок вiдповiдно до темпiв iнфляцii та iн. До того ж необхiдною є повна адаптацiя усiх економiчних iнституцiй до функцiонування в умовах iнфляцii. Адаптацiйна полiтика має своi недолiки: кошти на компенсацiйнi надбавки населенню треба брати з державного бюджету, тобто врештi-решт через податки, або робити грошову емiсiю, що знову призведе до зростання iнфляцii. Як правило, в умовах боротьби з інфляцією ці методи використовуються комплексно, що дає бiльш виражений ефект, i дозволяє пом’якшити труднощi, що випали на долю економiки краiни. а) Методи антиiнфляцiйного оподаткування В процесi стримування iнфляцii податки вiдiграють двоiсту роль. Скорочуючи доходи, що виступають як джерела витрат для споживачiв, високi податки носять антиiнфляцiйний характер. Однак, податки можуть також збiльшувати витрати виробництва, пiдвищуючи через це рiвень цiн на товари. Розглянемо тi спотворення в оподаткуваннi, якi викличе неочiкувана iнфляцiя, тобто випадок, коли цей елемент економiчноi системи краiни до дiй в умовах iнфляцii не пристосований. У разi, якщо податкова система краiни має труднощi з адаптацiсю до iнфляцiйних процесiв, виникають такi складнi проблеми: По-перше, iз зростанням рiвня цiн частка податкових виплат у загальному обсязi реальних доходiв збiльшується, породжуючи, таким чином, ефект прогресивного зростання податкiв.

Поєднуючи всі точки, ми здобуваємо криву Лоренца ОАВСDEF для американської економіки, якою вона була в 1984 р. Кожна точка на кривій Лоренца позначає частку сукупного доходу, одержану відповідною частиною сімей. “Форма кривої Лоренца характеризує ступінь нерівномірності персонального розподілу доходу Чим ближче крива Лоренца до діагональної лінії, тим вище ступінь рівномірності розподілу доходу” . Математичний словник дає таке визначення поняття “деціль”: Деціль – значення, при якому безперевна строго монотонна функція розподілу F(х) приймають для j = 1, 2, 3, , 9 значення, рівні j / 10. 4. Валютна система. Валютний курс. За визначенням А.П.Румянцева і Н.С.Румянцевой, «валютна система – це форма организації й регулювання валютних відносин, закріплених національним законодавством і міжнародними угодами» . Національна валютна система України перебуває в процессе становлення. Вона формуеться с урахуванням структурних принципів світової валютної системы, позаяк Україна взяла курс на інтеграцію в світове господарство і вступила в МВФ. Основою валютної системи Украини є українська гривня, запроваджена в обіг 1985 року. Гривня є частково конвертованою валютою по поточних операціях платіжного балансу при збереженні валютних обмежень по ряду операцій. Украина, ставить за мету прийняття зобов`язань за статтею VIII Статуту МВФ про відміну валютних обмежень по поточних операциях платіжного балансу. Курс гривні офіційно не прив`язаний до жодної західної валюти чи валютного кошику. В Украині введено режим плаваючого валютного курсу, который залежить від співвідношення попиту і пропозиції на валютних биржах країни, передовсім на Українській міжбанківській валютній біржі (УМВБ). Офіційний курс долару США до гривні встановлюється Национальным Банком Украины за результатами торгів на УМВБ. Курс інших валют визначається на підставі крос-курсу. При цьому в якості проміжної (третьої) валюти застосовується курс цих валют до долару. Елементом валютної системи України є регулювання міжнародної валютной ліквідності, яка визначає забезпеченість міжнародних розрахунків необхідними платіжними засобами. Наступний елемент валютної системи - режим валютного ринку. Валютне законодавство України встановило, що операції на валютному ринку можуть здійснюватися тільки через уповноважені комерційні банки, що мають ліцензію НБУ. Але провідне місце посідає УМВБ. Крім національної, існують і вищі рівні валютної системи: європейська та світова валютні системи. Європейська валютна система (ЄВС) почала функціонувати з 13 березня 1979 р.у складі 8 країн “Спільного ринку” (Німеччина, Франція, Бельгія, Нідерланди, Люксембург, Італія, Ірландія, Данія). Механізм ЄВС утворюють три елементи: європейська валютна одиниця - ЕКЮ; режим спільного коливання валютних курсів - “суперзмія”, Європейський фонд валютного співробітництва. ЕКЮ - складна валюта, її підтримує кошик національних валют країн Співтовариства, причому частка кожного учасника залежить від питомої ваги країни в сукупному валовому продукті и взаємній торгівлі. Щодня визначається розбіг між ринковим і центральним курсами кожної валюти в ЕКЮ.Ринковий курс валюти може досягти “порогу” відхилень по відношенню до ЕКЮ, не виходячи за межі допустимих коливань по відношенню до національних валют країн-членів ЄВС.

Основою економiчноi програми прибiчникiв “концепцii пропозицii” стала детально обмiркована послiдовнiсть дiй по зменшенню ставок оподаткування. По-перше, мав бути знижений податок на доход громадян, що посилило б трудову мотивацiю робiтникiв. По-друге, планувалося реформувати систему податкiв на доходи вiд прирiсту капiталу та ввести рiзноманiтнi податковi стимули (пiльги для пiдприємств, що збiльшують обсяги виробництва) - це стимулювало б накопичення та iнвестицii. По-третє, практика iндексацii мала розповсюдитись на всю податкову систему для того, щоб ставки податкiв не пiдштовхувались iнфляцiсю. б) Регулювання цін за умов інфляційної нестабільності Надзвичайно важливу роль відіграє державний контроль над цiнами, особливо в умовах кризису економiки i виходу з нього. Пiд контролем над цiнами розумiють будь-яку послiдовнiсть цiлого ряду заходiв - вiд помiрних обмежень до примусового встановлення верхнiх границь зростання цiн, що проводяться у рамках економiчноi полiтики. Одним з пiдходiв с перевiрений у свiтовiй практицi метод тимчасового заморожування цiн й надалi iх часткового перегляду. Вiн полягає у забороненнi пiдвищувати цiни вище визначеного рiвня, без спецiального на те дозволу. За граничний рiвень цiн може бути прийнятий той, що iснував на протязi базового перiоду перед “заморожуванням”. При цьому пiдвищення цiн вважасться допустимим, якщо, наприклад, воно було пов’язано з ростом цiн на iмпортнi вироби ( тобто коли збiльшення витрат неможливо контролювати); недопустимим - якщо його причиною стало невиправдане пiдвищення зарплати, що стимулювало пiдприємцiв самим обмежувати зростання заробiтноi плати. Заморожування цiн дозволяс долати iнфляцiйнi очiкування населення, господарюючих суб’єктiв, кредитноi cистеми, внести деяке заспокоєння в економiку. В ролi альтернативи прямому державному регулюванню цiн iнодi розглядаються картельнi згоди про цiни, якi можуть зiграти позитивну роль, якщо однiєю зі сторiн, що беруть в них участь буде уряд, що забеспечує загальну узгодженiсть цiн. МАКСИМАЛЬНИЙ РIВЕНЬ ЦIНИ являс собою законодавчо встановлену максимальну цiну, яку продавцю дозволястся запрошувати за свiй товар або послугу. В широких маштабах максимальнi рiвнi цiн, або загальний контроль за цiнами, застосовуються для обмеження iнфляцiйних процесiв в економiцi.Інфляція особливо небезпечна для тих споживачiв, чиi грошовi доходи не встигають за швидким зростанням цiн. Тому, щоб протистояти iнфляцii й дозволити малозабеспеченим громадянам купувати необхiднi iм товари, уряд може встановити максимальний рiвень цiн. Причому, встановлення обмеження цiни мас сенс тiльки при умовi, що нова цiна буде нижчою за рiвноважну. Якi ж будуть наслiдки введення цього обмеження? Спроможнiсть вiльного ринку нормувати споживання буде паралiзована. Iснування обмеження цiн створюс стiйкий дефiцит даних товарів. Оскiльки введення цiнового обмеження призводить до виникнення стiйкого дефiциту даноi продукцii, уряду доводиться приймати на себе пiклування про нормування ii для споживачiв в iнтересах досягнення бiльш справедливого розподiлу. Це здiйснюсться, наприклад, шляхом введення картковоi системи. Однак використання картковоi системи не вирiшус iншоi проблеми. На ринку залишається наявнiсть великоi кiлькостi покупцiв, що прагнуть купити товар по цiнi, що перевищус встановлений максимум.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Большая энциклопедия диабетика

Эти его изречения я бы советовал хорошо запомнить больным диабетом — всем больным, и молодым, и старым. Часть 6 Перспективы и надежды Глава 23 Теория и практика компенсации диабета с использованием программноматематических средств 1. Математическая модель компенсации диабета Эта глава адресована читателям, которые владеют необходимым математическим аппаратом, чтобы разобраться с изложенными в ней соображениями. Хотя мы напишем не слишком много формул, однако будем комментировать процесс компенсации диабета на математическом языке, дабы знающие и понимающие его могли лучше уяснить ситуацию. Итак, в качестве эталона мы имеем здоровую поджелудочную железу — систему, автоматически и с высокой точностью реагирующую на концентрацию глюкозы в крови и секретирующую необходимое количество инсулина. Соответствующую кривую естественной суточной секреции инсулина обозначим F=F(t), где t — время, а F — содержание инсулина в крови. Пример функции F(t) дан на рисунке 8.2, график 1. Конкретный вид этой кривой зависит от двух факторов, изменяющих сахар крови: от физической нагрузки и поступления в организм углеводов (их количества, времени их поступления и скорости всасывания)

скачать реферат Попит і пропозиція, їх аналіз

У ви­падку встановлення податку з одиниці товару на виробників крива пропонування зміщується паралельно до по­чаткової на величину податку по вертикалі, точка рівноваги зміщуєть­ся з до (рис. 2.9). У точці нової рівноваги ціна пропонування PS, яка визначає виторг продавців, відрізняється від рівноважної – ціни попиту, за якою купують товар покупці, на величину податку: PD=PS Т. За рівнянням рівноваги: а–b·(PS Т) = – c d·PS можна знайти ціну пропонування PS, а потім – нові ціну рівноваги та рівноважний обсяг. Площа прямокутника визначає суму податкових надходжень. Параметри нової рівноваги після вве­дення податку також можуть бути визначені шляхом корекції рівняння пропонування: З встановленням відсоткового податку крива пропонування також зміщується ліворуч, але не паралельно до попередньої. У цьому випадку змінюється і точка перетину кривої пропонування з відповідною віссю, і кут її нахилу, оскільки має місце непропорційне зростання рів­нів цін для різних обсягів пропонування (рис.2.10). Як і у випадку податку як суми з одиниці товару, ціна пропонування відрізняється від ціни попиту, але співвідношення між ними інше: PD=(1 )·PS, де – ставка податку.

Говорящий планшетик "Сказочка", 19x24 см.
Говорящий Планшетик "Сказочка для маленьких" - это незаменимый спутник Вашего малыша, с ним он точно не будет скучать! В памяти
513 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Подгузники Huggies Elite Soft, (1), до 5 кг, 84 штуки.
Подгузники Huggies Classic обеспечат надежную защиту вашего малыша. Детские подгузники стали еще удобнее. Благодаря дополнительному слою,
879 руб
Раздел: 0-5 кг
Фломастеры смываемые "Jungle", 24 цвета.
Фломастеры с заблокированным пишущим узлом, смываемые. Количество цветов: 24.
438 руб
Раздел: 13-24 цвета
 Каратэ

Следующие факторы лежат в основе блокировочных приемов КАРАТЭ. ФАКТОР 1. = Направление силы в блоке = Сначала рассмотрите путь атаки противника. Затем измените направление его атаки блокированием . В основном блоки должны быть направлены вдоль следующих маршрутов: а) против атаки в лицо блокируйте снизу вверх; б) против атаки в середину тела ( туловище ) блокируйте снаружи вовнутрь или наоборот; в) против атаки области промежности или ниже блокируйте вниз с протаскиванием в сторону. Блокировка с недостаточно точным направлением бывает обычно слабой . Принципы , приведенные выше , объясняются в следующих обычно используемых блоках. АГЕ-УКЕ ( верхний блок против удара в голову ). Двигайте блокирующую руку из начальной позиции вверх и вперед до тех пор, пока она не коснется руки противника . В момент касания несите предплечье назад в направлении Вашей головы, заканчивая ее движение прямо перед Вашим лбом . При своем полном маршруте блокирующая рука описывает кривую. Заметьте, что ее маршрут лежит снаружи возвращающейся руки

скачать реферат Планування діяльності підприємств

Головними факторами, що впливають на формування ціни є: собівартість продукції, особливості товару, що приваблюють покупця, кон’юнктура ринку. Існують такі методи встановлення ціни на продукцію: на основі витрат виробництва і реалізації продукції; забезпечення беззбитковості; середні витрати плюс прибуток; встановлення ціни орієнтованої на рівень конкуренції; поточної ціни; з орієнтацією на споживача; параметричні методи ціноутворення. В курсовій роботі рекомендується використати метод орієнтований на забезпечення максимального прибутку. В першу чергу необхідно встановити залежність між ціною на одиницю продукції та попитом на продукцію, тобто рівняння “кривої попиту”. Зобразимо “криву попиту” (див. рис. 2) згідно вихідних даних, табл. 10. Для встановлення рівняння “кривої попиту” доцільно використати канонічне рівняння прямої, оскільки, як видно з рис. 2, залежність має лінійний характер. Канонічне рівняння прямої має вигляд: . Таким чином, щоб встановити залежність між ціною і попитом необхідно взяти дві точки для побудови кривої попиту і визначити параметри лінійного рівняння.Дані для побудови кривої попиту мають вигляд: Ціна (Ц), грн. 10 20 30 40 50 Попит ( ), шт. 32000 24000 16000 8000 0 Візьмемо 1-у та 2-у точки, підставимо у канонічне рівняння прямої, отримаємо: Спростивши даний вираз отримаємо: =-800 Ц 40000; Таким чином параметри лінійного рівняння: а=-800; в=40000.

 Экология разума (Избранные статьи по антропологии, психиатрии и эпистемологии)

Если и существует какая-то базовая характеристика, делающая человека склонным к борьбе, то это надежда на освобождение от напряжения посредством тотальной вовлеченности. В случае войны этот фактор, несомненно, весьма силен. (Подлинная правда, состоящая в том, что в современных военных действиях только очень немногие участники достигают этого кульминационного освобождения, вряд ли способна выстоять против коварного мифа "тотальной" войны.) (7) В 1936 году я предположил, что феномен "влюбленности" можно сравнить со схизмогенезом с измененным знаком, вплоть до того, что, "если бы течение подлинной любви могло быть гладким, она следовала бы экспоненциальной кривой" (Bateson, 1936, р. 197). Затем Ричардсон независимо пришел к тому же в более формальных терминах (Richardson, 1939). Выше (пункт 6) ясно показано, что "экспоненциальные кривые" должны уступить место некоторому виду кривых, которые не будут неограниченно возрастать, но будут достигать точки кульминации и затем спадать. Однако во всем остальном очевидная связь этих интерактивных феноменов с кульминацией и оргазмом весьма усиливает основания для рассмотрения схизмогенеза и тех кумулятивных (накапливающихся) последовательностей взаимодействий, которые ведут к любви, как близких психологических эквивалентов. (Обратите внимание на любопытное смешение сражения и занятия любовью, символическую идентификацию оргазма со смертью, постоянное использование млекопитающими органов нападения как декоративных элементов сексуальной привлекательности.) (8) На Бали схизмогенные последовательности обнаружены не были

скачать реферат Принятие управленских решений

В науковій літературі існує декілька різних підходів до класифікації методів обгрунтування управлінських рішень. Один з найбільш поширених способів класифікації представлено на рис.7. Рис. 7 Класифікація методів обгрунтування управлінських рішень Розглянемо кожну з представлених груп меодів окремо. Кількісні методи застосовуються у тих випадках, коли фактори, які впливають на вибір рішення можливо оцінити кількісно. Якісні методи використовуються тоді, коли фактори, які визначають прийняття рішення не підлягають кількісній характеристиці і не можуть бути зміряні. До них належать експертні методи, зміст яких буде розглянуто далі. Аналітичні методи характеризуються тим, що встановлюють аналітичні залежності між умовами виконання задачі ( факторами ) та її результатами ( прийнятим рішенням ). До аналітичних належить група методів економічного аналізу діяльності фірми ( наприклад, побудова рівняння беззбитковості і знаходження точки беззбитковості ). Статистичні методи засновані на зборі, обробці та аналізу статистичних матеріалів. Відмінна риса цих меодів - врахування випадковихвпливів та відхилень.

скачать реферат Ринкова пропозиція та її еластичність

Для визначення еластичності пропозиції не можна застосовувати оцінку за показником загального виторгу. Пропозиція відображає прямий зв'язок між ціною та величиною пропозиції; крива пропозиції є висхідною. Незалежно від ступеня еластичності чи нееластичності пропозиції ціна та загальний виторг завжди змінюються в одному напрямку. Ще один фактор, що впливає на еластичність пропозиції, — це ступінь можливого збільшення виробництва у цій галузі. Якщо фактори виробництва легко знайти за поточними ринковими цінами, як у випадку з текстильною промисловістю, то обсяг продукції можна значно збільшити при невеликому зростанні ціни. Це означає, шо пропозиція високоеластична. З іншого боку, якщо виробничі потужності строго обмежені, як у південноафриканській золотовидобувній промисловості, то навіть різке зростання ціни золота спричинить зовсім незначну реакцію з боку золотовидобувної промисловості. Це приклад нееластичної пропозиції. Інші фактори які впливають на еластичність пропозиції: Вартість розширення виробництва. Якщо фірма випускає технологічно складний товар, то розширення виробництва дуже дорого коштуватиме.

скачать реферат Дослідження поведінки споживачів

Приватний навчальний заклад Інститут ділового адміністрування Кафедра менеджменту та маркетингу Контрольна робота з дисципліни «Маркетинговий менеджмент» Варіант №13 Виконала: студентка гр. ЗМО-04 (5 курс) Перевірив: ст.викладач Січкаренко В.П. Оцінка Підпис викладача Кривий Ріг 2008 Зміст 1. Дослідження поведінки споживачів 2. Аналіз стану конкуренції та ринкових каналів 3. Складові елементи маркетингових комунікацій 1. Дослідження поведінки споживачів Отже, вивчення споживачів – один із найбільш пріоритетних напрямів досліджень в діяльності підприємства, саме споживачі, що купують товари компанії, приносять їй прибуток. Досліджуючи своїх клієнтів, їх побажання, мотиви процеси здійснення купівлі підприємство може запропонувати споживачам саме те, в чому вони нуждаються. При цьому компанія зможе задовольнити потреби своїх клієнтів, краще ніж конкуренти. Ось чому основна ціль багатьох фірм, які прагнуть успіху на ринку – орієнтація на споживача, на його потреби, бажання, запити. Основна задача в дослідженні споживачів – виявити фактори, які впливають на поведінку споживача. Але цього недостатньо. Щоб успішно конкурувати на ринку, необхідно своєчасно прогнозувати зміни в перевагах споживачів, щоб вчасно внести зміни в сам продукт, оптимізувати канали розповсюдження і рекламну стратегію, тобто скоординувати всі компоненти комплексу маркетингу.

скачать реферат Організація маркетингових досліджень в туризмі

1.Сутність та завдання маркетингових досліджень в туризмі. 2.Напрямки маркетингових досліджень . 3.Внутрішня і зовнішня маркетингова інформація. 4.Поняття середовища маркетингу. Аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища туристичного підприємства. 5.Маркетинговий підхід до управління персоналом. 6.Маркетингові дослідження туристичного ринку. 7.Структура туристичного ринку. 8.Особливості попиту та пропозиції в туризмі. 9.Сегментація туристичного ринку по певних ознаках. 10.Вибір цільового ринку. 11.Маркетингові дослідження туристичного продукту. 12.Життєвий цикл туристичного продукту. 13.Конкурентне середовище туристичного підприємства. 14.Побудова конкурентної карти ринку. 15.Фактори, що впливають на споживачів туристичних послуг. 16.Оцінка ступеню задоволеності – незадоволеності споживачів. 17.Сутність стратегічного маркетингового планування. 18.Планування цілей туристичного підприємства. 19.Розробка, вибір та оцінка підприємства альтернативних стратегій. 20.Розробка програми Маркетингу. Бюджет маркетингу туристичного підприємства. 21.Формування маркетингової товарної (продуктової) стратегії. 22.Розробка нового продукту та торгової марки. 23.Маркетингова цінова стратегія туристичного підприємства. 24.Зовнішні і внутрішні фактори процесу ціноутворення. 25.Маркетингова збутова стратегія туристичного підприємства. 26.Канали збуту тур продукту. 27.Сутність маркетингових комунікацій. 28.Розробка комунікаційної стратегії. 29.Особистий продаж в маркетингу туристичного підприємства. 30.Стимулювання збуту як засіб впливу на ринок туризму. 31.Пропаганда у комплексі маркетингових комунікацій. 32.Особливості та види реклами у сфері туризму.

Набор столовый детский "Антошка" (4 предмета).
Набор детских столовых приборов: - ложка столовая -1 шт; - вилка столовая - 1 шт; - нож столовый - 1 шт; - ложка чайная - 1
399 руб
Раздел: Ложки, вилки
Подставка для ножей AK-210ST "Alpenkok", 11x22 см.
Размеры: 11х22 см. Подставка для ножей мраморной расцветки с черным наполнением. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть:
673 руб
Раздел: Подставки для ножей
Колокольчик декоративный "Узор", 8x13 см.
Цвет: белый. Материал: фарфор. Размер: 8x13 см.
355 руб
Раздел: Миниатюры
скачать реферат Книга S.Gran "A Course in Ocean Engineering". Глава "Усталость"

Действительное физическое напряженное состояние описывают с помощью переменной интенсивности локальных напряжений, которая связана с номинальными напряжениями геометрической функцией, а она, в свою очередь, зависит от размера трещины. Однако более подробно это будет описано в главе 4.7.5. Глава 4.7.2 Данные по усталости. Как уже упоминалось во введении, в принципе, есть два различных метода для предсказания усталостного ресурса, а именно, метод Палмгрена-Майнера и метод механики разрушения. Оба метода полагаются на лабораторные данные, но различных типов. Первый метод основан на S- кривых, он будет рассмотрен в этой главе. Метод механики разрушения основан на da/d кривых, он будет кратко затронут в главе 4.7.5. Общая информация по S- кривым. S- кривые показывают число циклов f, которое образец может выдержать до разрушения. Все циклы в испытании имеют определенный размах напряжений или амплитуду и измерение на одном образце дает одну точку на кривой. Естественно, общая тенденция такова, что чем меньше размах напряжений S, тем больше ресурс f. Кроме того, участки кривых зависят от нескольких физических факторов и могут быть представлены в различных математических формах.

скачать реферат Страхування відповідальності позичальників за неповерненя кредиту

Високі темпи Коли компанія дуже різко збільшує темпи реалізації це як правило росту обсягу приводить до втрати контролю над підбором покупців та незвертанню реалізації уваги на їх платоспроможність. Тому зростає ризик невчасної оплати продукції або взагалі неоплати продукції. При виході на нові ринки, а також при відстоюванні старих фірма може Конкуренція стикнутись з настільки сильними конкурентами , що буде змушена ПРИПИНИТИ СВОЮ ДІЯЛЬНІСТЬ АБО НАВІТЬ ЗБАНКРУТУВАТИ. . Коливання в Більшість мілких фірм не мають достатньо ресурсів для протистояння економіці наслідкам спадів та депресій Перераховані фактори , що впливають на погіршення господарської діяльності позичальника діють автономно , незалежно від страхової компанії . Але керівництво СК знаючи слабкі сторони позичальника , може і повинно дати відповідні рекомендації , що допоможуть запобігти появі несвоєчасно повернених позичок. Головним завданням науково обгрунтованого управління ризиковими операціями страхової компанії є визначення ступеня допустимості та виправданості того чи іншого ризику і прийняття практичного рішення , спрямованого або на використання ризикових ситуацій , або на вироблення системи засобів , що зменшують небезпеку виникнення збитків від проведення тієї чи іншої операції.

скачать реферат Факторы, влияющие на развитие малого бизнеса в Украине

ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА РОЗВИТОК МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ Уже відсвяткували свій десятирічний ювілей перші в Україні малі підприємства (ті, що зуміли вижити), підросли діти перших українських підприємців, а суспільство ще й досі вагається і не може відповісти на запитання, чи потрібен Україні малий бізнес і чи можлива трансформація економіки України без підприємців малого бізнесу.Та практичну відповідь на це запитання ми маємо, що засвідчується даними офіційної статистики, згідно з якими у сфері малого підприємництва в Україні діє: 151,4 тис. малих підприємств із загальною чисельністю працівників 1,032 млн. чол.; 4,7 тис. спільних підприємств із загальною чисельністю працівників 95 тис. чол.; 35,5 тис. фермерських господарств із загальною чисельністю працівників 67 тис. чол.; 930 тис. індивідуальних підприємців, що працюють без створення юридичної особи. Отже, по Україні в сфері малого підприємництва зайнято понад 2,1 млн. чол., а виробляється в малому секторі економіки 7% ВВП. На 1000 чоловік населення маємо 3 малих підприємства. Це краплина в морі. В Україні мале підприємництво - це екзотика і хобі відчайдушних людей.

скачать реферат Страхование (Шпаргалка)

Страхова преміяЗадачі 1 Оцінка запропонованого ризику необхідно зверн увагу на аспекти небезпеки ( фізична , що повязана з фіз властивостями та психологічна , повязана з страхувальником ( необережне ставлення до застрахованого айна , намагання заробити гроші на страхуванні та шахрайство )) 2 вирішення питання про прийнятність ризику на страхування 3 визначення стоків умов і розміру страх покриття 4 обчислення розмірів страх премії. Премія обчислюється шляхом множення бази нарахування на ставку премії Фактори що впливають на премію 1 Фактри повязані зі страх тарифом , який у більшості випадків визначаєтьсяіндивідуальнов залежності від обєкту страхування 2 Фактори повязані з базою нарахування , тобто страховою сумою Ця сума визнгачає максимальний рівень відповідальності страховика по даній угоді. Коли страхову суму визначити неможливо за базу нарахування приймається ліміт відповідальності страхувальника. Визанчена премія та строки її сплати погоджуються зі страхувальнком. Договір страхування набуває чинності після внесення першого страхового платежу, якщо інше не передбачено договором. Якщо премія вноситься в декілька платежів то другий платіж має надійти не пізніше ніж через 1-4 міс після першого .

скачать реферат Совокупный спрос на рынке благ

Содержание. 1. Совокупный спрос и его структура 2. Потребительский спрос на рынке благ 2.1. Кейнсианский вариант 2.2. Гипотеза относительного дохода 2.3. Гипотеза перманентного дохода 2.4. Современный вид функции потребление 2.5. Неоклассический вариант 3. Инвестиционный спрос 3.1. Индуцированные инвестиции 3.2. Автономные инвестиции 4. Спрос 5. Спрос 6. Формулы совокупного спроса 7. График кривой совокупного спроса 7.1. Факторы совокупного спроса 7.1.1. Ценовые факторы 7.1.2. Неценовые факторы Список Введение Изучение совокупного спроса в целом и на рынке благ в особенности является важнейшей задачей для экономистов любой мало-мальски развитой страны. Рассмотрение кривой совокупного спроса очень важно для изучения макроэкономического равновесия рынка благ, условий его установления и нарушения. Из-за того, что категория совокупного спроса является одной из важнейших проблем макроэкономики, она освещается в любом пособии, посвящённом макроэкономическому анализу. Это явилось небольшой проблемой для нас, так как пришлось перебирать много литературы, для того чтобы как можно полней и доступней рассказать о совокупном спросе.

Горшок надувной для дома и авто "Baby-Krug", розовый.
Невероятно удобный надувной горшок был разработан при непосредственном участии квалифицированных медицинских работников и технических
489 руб
Раздел: Горшки обычные
Коврик для прихожей "Ни следа".
Коврик для прихожей «Ни следа» призван сохранить чистоту и уют в Вашем доме. Он обладает крупным и высоким ворсом из микрофибры, который
613 руб
Раздел: Коврики придверные
Набор маркеров для досок " Kores", 10 штук, 3 мм.
Набор маркеров для досок. Круглый наконечник. Пластиковый корпус. Стираются с таких гладких поверхностей, как пластик, стекло и эмаль,
566 руб
Раздел: Для досок
скачать реферат Теория поведения потребителя и производителя

Свойство 1: чем выше расположена кривая, тем предпочтительнее она для потребителя, т.к. покупатель стремится иметь большее количество товаров. . Свойство 2: кривые безразличия имеют вид нисходящих. . Свойство 3: кривые безразличия не пересекаются. . Свойство 4: кривые безразличия вогнуты ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПОВЕДЕНИЕ ПОКУПАТЕЛЯ. Но на выбор потребителя влияют не только бюджетное ограничение и кривые безразличия, но и другие факторы: Культурные Социальные Личностные Психологич. Культура Референтные Возраст и Мотивация группы этап Субкультура жизненного Восприятие Семья цикла семьи Усвоение ПОКУПАТЕЛЬ Социальный Работа класс Роли и Убеждения и статус Экон. усл. отношения Тип личности Стиль жизни Культурные факторы Самое сильное влияние на поведение потребителя оказывают культурные факторы, особенно общий его уровень, принадлежность к определенной субкультуре и социальному классу. Культура Культура - определяющий фактор потребностей и поведения человека, который с детства усваивает в семье и через другие общественные институты определенный набор ценностей, стереотипов восприятия и поведения.

скачать реферат Маркетингова сутність реклами

Рекламний бюджет передбачає прийняття рішень в двох сферах: 1) загальна кількість коштів, що виділяються на рекламу і що часто іменуються асигнуваннями, і яким чином вони будуть використовуватися. Як і при прийнятті більшості інших рішень, в рекламі визначення суми витрат - в основному питання здорової думки. Коли відсутня методика точного визначення внеску реклами в підвищення збуту і прибутку, розпорядники не можуть покладатися при розробці бюджету на якісь прості формули. Навпаки, вони повинні враховувати безліч факторів і виходити на цифру, яка, на їх думку, найбільш повно відповідає вимогам конкретного поєднання обставин. Фактори, що впливають на розмір рекламного бюджету: 1)об'єм і розміри ринку, 2) роль реклами в комплексі маркетингу, 3) етап життєвого циклу товару, 4) диференціація товару, 5) розмір прибутку і об'єм збуту, 6) затрати конкурентів , 7) фінансові ресурси. Всі ці фактори взаємозалежні, взаємопов'язані, постійно міняються, і при розробці бюджету їх необхідно розглядати в сукупності. Методи обчислення величини рекламного бюджету.

скачать реферат Світові ринки зброї та військового спорядження

На данний момент Україна ще не має достатньо досвіду роботи на специфічному ринку ОВТ і економічне становище в країні не сприяє розвитку. Але Україна має хороший потенціал. Його оцінка засвідчує, що військово-промисловий комплекс країни може поставляти продукції на експорт на суму 8-10 млрд. дол. США. ОСНОВНІ ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СВІТОВИЙ РИНОК ЗБРОЇ Кожне виробниче підприємство, що представляє свою продукцію на світовому ринку зброї, функціонує в певному середовищі. Це середовище можна поділити на дві частини: на першу впливають неконтрольовані фактори, а на другу – контрольовані. Неконтрольовані фактори — це елементи, що впливають на діяльність організації і не можуть управлятися нею. До неконтрольованих факторів, які мають домінуючий вплив на продукцію військово-технічної промисловості (ВТП), належать: . політичні (стабільність політичної системи в країні, захист інвестицій власних та іноземних підприємців); . соціально-економічні (життєвий рівень і споживча спроможність окремих прошарків суспільства, демографічні процеси, які в них відбуваються, а також особливості та стан фінансової системи, інфляційні процеси); . правові (включаючи законодавчі та нормативні документи); . науково-технічні (врахування яких дає перевагу тим підприємствам, які швидко втілюють у життя досягнення науково-технічного прогресу); . культурні. Оскільки перелічені фактори є надто динамічними і не перебувають у сфері безпосереднього впливу підприємств, то за їх змінами необхідно стежити з особливою увагою.

скачать реферат Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

Вони відображені в табл. 2. Перша група включає наступні характеристики менеджменту в фірмі: складність, формалізацію, централізацію, норми керованості (сфера контролю). Друга група факторів, що впливає на структуру, а відповідно, і на її вибір, ми умовно називаємо загальними факторами. По відношенню до перших вони є в певному ступені зовнішніми, або вихідними. Саме вони визначають початковий вибір структури. Це - стратегія фірми, вигляд продукту або вигляд технології, зовнішнє середовище, розмір організації. Третя група включає характеристики "влада і контроль" і "комп'ютеризація інформаційних процесів". Таблиця 2. Фактори, що впливають на вибір організаційної структури 1. Внутрішні 2. Загальні (зовнішні) 3. Спеціальні Складність Стратегія організації Ефект влади і контролю Формалізація Розмір організації Комп’ютеризація Централізація Технологія (продукт) інформаційних потоків Норми керованості Зовнішнє середовище (сфера контролю) Група внутрішніх факторів. В залежності від ступеню проявлення цих трьох компонентів - складнощі, формалізації і централізації структури діляться на дві групи: ієрархічної і органічні структури (Рис. 3.). Механістична організаційна структура характеризується великою складністю, особливо більшим числом підрозділів по горизонталі; високим ступенем формалізації; обмеженою інформаційною мережею; низьким рівнем участі усього управлінського персоналу в прийнятті рішень.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.