телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАКниги -30% Одежда и обувь -30% Всё для хобби -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансыподраздел:Экономическая теория, политэкономия, макроэкономика

Крива LM. Сутнiсть, графiчна побудова. Фактори, що впливають на кут нахилу кривоi LM

найти похожие
найти еще

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Iснування обмеження цiн створюс стiйкий дефiцит даних товарів. Оскiльки введення цiнового обмеження призводить до виникнення стiйкого дефiциту даноi продукцii, уряду доводиться приймати на себе пiклування про нормування ii для споживачiв в iнтересах досягнення бiльш справедливого розподiлу. Це здiйснюсться, наприклад, шляхом введення картковоi системи. Однак використання картковоi системи не вирiшус iншоi проблеми. На ринку залишається наявнiсть великоi кiлькостi покупцiв, що прагнуть купити товар по цiнi, що перевищус встановлений максимум. I, звичайно, для продавцiв вигiднiше реалiзувати його по бiльш високiй цiнi. Тому, не дивлячись на значне посилення бюрократичного апарату, що супроводжує, як правило, введення контролю за цiнами, в економіці набувають поширення нелегальнi “чорнi ринки” - ринки, на яких товари купуються й продаються по цiнах, вищих за встановленi межi. Проблеми у реалiзацii полiтики контролю за цiнами можна також пояснити значними адмiнicтративними складнощами ii проведення. До органiв контролю постiйно пред’являються вимоги зробити виключення для тих чи iнших видiв товарiв або який-небудь галузi. Поступово, по мipi подальшого вiдхилення цiн вiд стану рiвноваги й посилення дефiциту, тиск на контролюючи органи з вимогами надати пiльги зростає, й, врешті-решт, це надзвичайно ускладнює контроль. Iнша проблема полягас у тому, що уряд може спробувати зберегти цiновий контроль в силi вже пiсля завершення промiжного перiоду й початку нового пiдйому. В цей перiод контроль такого роду може виявитись некорисним й лише погiршити ситуацiю. Хоча полiтика державного регулювання цiн несе значний позитивний ефект i мас особливе значення в кризовi перiоди, ii реалiзацiя може призвести до дуже небажаних наслiдкiв. У короткостроковому планi пряме регулювання цiн сприятиме стабiлiзацii нацiональноi економiки. Так, у державi можуть значно знизитись темпи зростання оптових й роздрiбних цiн i це призведе до гальмування iнфляцiйних процесiв. Але вже у найближчi роки виявляться негативнi наслiдки централiзованоi моделi регулювання. “Заморожування” цiн i заробiтноi плати обмежить мiжгалузевий перелив капiталiв, буде гальмувати iнвестицiйну полiтику, знизить рiвень дiловоi активностi, стримуватиме зростання доходiв. 3.Класична й кейнсіанська теорія рівноваги ринку праці. За класичною теорією зміни сукупної пропозиції викликають зміни зайнятості й рівня безробіття. Коли випуск продукції зменшується, збільшуючи чисельність тих, хто бажає працювати, але не знаходить роботу, безробіття зростає. І навпаки, якщо уявити досконалий ринок праці, на якому кожен, хто хоче працювати, може знайти роботу, то на такому ринку праці зарплата буде швидко змінюватись, щоби забезпечити рівність між попитом на працю й його пропозицією. У класичній моделі ринку праці частка безробітних фактично є постійною і ніколи не перевищує величину, необхідну для підтримання ефективної відповідності між робочими місцями й працівниками. Припущення про те, що зарплата швидко змінюється, щоби забезпечити повну зайнятість на ринку праці, є відмінною рисою класичної моделі ринку праці. «У класичній моделі ринку праці і сукупної пропозиції зарплата й ціни повністю рухомі.

Так було проiндексовано у 80-х роках частину податкового кодексу США. Використання “стримуючоi” податково-бюджетноi полiтики є одним iз шляхiв усунення загрози iнфляцii. Державний бюджет на наступний рiк може бути складений таким чином, щоб скорочення обсягу державних закупок й замовлень поєднувалося iз збiльшенням чистих податкiв, компенсуючи очiкуване пожвавлення сукупного попиту у приватному секторi економiки. Правильне поєднання скорочення обсягу державних замовлень, трансфертних виплат та пiдвищення податкiв втримає криву сукупного попиту у бажаному положеннi AD, а економiчну систему - в станi стабiльностi. Полiтика податкового регулювання доходiв ( IP) орiєнтована на використання податкiв i створення у фiрм та робiтникiв стимулiв не пiднiмати цiни й зарплату. IP-це система, при якiй за допомогою податковоi системи фiрми й зайнятi на них робiтники заохочуються або наказуються в залежностi вiд зростання рiвня цiн й зарплати. Розглянемо цiновий рiзновид IP.Фiрмам повiдомляється, що рiвень сплачуваних iми податкiв залежить вiд зростання цiн на iх продукцiю. Наприклад, пiдвищення цiн до 5% не викликає жодних штрафних санкцiй, за кожний наступний вiдсотковий пункт уряд збiльшус ставку оподаткування. Податкова ставка може збiльшуватись, скажiмо на 2 пункти (з 25 до 27%) за кожний вiдсоток приросту цiн на продукцiю фiрми. За умов реалiзацii такоi полiтики пiдвищення цiн коштуватиме фiрмам надто дорого. Отже, в них з’являсться стимул не допускати значного збiльшення цiн. Зростання цiн по всiх фiрмах, таким чином, буде меншим, й темпи iнфляцii скоротяться. Подiбний механiзм може бути реалiзований й у вiдношеннi зарплати. Згiдно з вищесказаним, фахiвцями пропонується ввести до схеми розрахунку основного податку антиiнфляцiйний коефiцiєнт. Його призначення - забеспечити зацiкавленiсть товаровиробника у вiдповiдностi темпiв зростання товарноi i грошовоi мас, зниженнi iснуючих темпiв iнфляцii на внутрiшньому ринку. Отже, можна зробити висновок, що на практицi iснус дуже тiсний взасмозв’язок мiж оподаткуванням та контролем цiн i цим користуються уряди, коли ставлять собi за мету поставити у невигiдне становище тих господарюючих суб’сктiв, якi надто iнтенсивно пiднiмають цiни на товари та послуги. Таке корегування цiн державою за допомогою податковоi системи вiдноситься до непрямих методiв контролю за цiнами. Скорочення податків у світлі «концепції пропозиції» Як вiдомо, будь-яке втручання в функцiонування економiки, що затримує пересування кривоi сукупного попиту вгору або змушує ii зсуватися вниз вiдносно кривоi сукупноi пропозицii буде стримувати темпи iнфляцii. Аналогiчного ефекту можна було б досягти, якщо б було можливо вплинути на сукупну пропозицiю. Такий пiдхiд до економiчноi практики став вiдомим як “концепцiя пропозицii”. Основне питання полягас в тому, яким чином здiйснити бажане збiльшення природного рiвня реального обсягу виробництва. Прибiчники “концепцii пропозицii” як один iз способiв досягнення цього результату розглядають змiнення у податковiй полiтицi. Вони звернули увагу на те, що на протязi 70-х рокiв вiдбулося припинення зростання природного рiвня реального обсягу виробництва у США. Головною причиною такого стану речей, на думку прихильникiв “концепцii пропозицii”, стала дiюча в США податкова система.

Дану теорію можна розкрити за допомогою уявного прикладу. Припустимо, що у світі є лише дві країни: США та Франція, в економіці яких є лише дві галузі: виробництво автомобілів та текстилю. У Франції праця в обох галузях є менш продуктивною, ніж у США. Проте різниця в продуктивності праці неоднакова. Праця американських виробників автомобілів є відносно більш продуктивною, ніж при виробництві текстиля. Для виробництва автомобіля французьким виробникам треба вдвічі більше годин, ніж американським, але для текстиля таке співвідношення становить тільки 8:5. Саме відносні відмінності у продуктивності є основою міжнародної торгівлі. Французькі робітники не втратять роботу через те, що їхня праця мен продуктивна, але її оплата буде нижчою. Зобразимо це в вигляді таблиці: США Франція Оплата 1 години роботи W W1 Кількість годин, 300 600 необхідних для виробництва одного автомобіля Кількість годин, 5 8 необхідних для виробництва 1 погонного метра текстилю Витрати на робочу силу 300 W 600 W1 при виробництві одного автомобіля Витрати на робочу силу 5 W 8 W1 при виробництві 1 погонного метра текстилю Щоби виготовити автомобіль, американським робітникам треба 300 годин праці при витратах на годину роботи W. Отже, витрати на 1 автомобіль будуть 300 W. Якщо ставка зарплати за годину – 20 дол., то в розрахунку на 1 автомобіль зарплата буде 6000 дол. Якщо на виробництво автомобіля в США йде 300 годин, то на виробництво одного погонного метра тканини – 5 годин. Тоді 60 м тканини коштують стільки, скільки один автомобіль (300:5). У Франції автомобіль буде коштувати стільки, скільки 75 м тканини (600:8). Отже, у Франції автомобілі будуть відносно дорожчими, ніж у США, а у США текстиль відносно дорожчим, ніж у Францівї. Якщо між країнами існує вільна торгівля, то товари будуть вироблятися там, де їх виробництво є дешевшим. Якщо у США витрати на робочу силу для виробництва одного автомобіля (300 W) нижче, ніж у Франції (600 W1), то США є виробником автомобілів з нижчими витратами. Це можна записати в вигляді:. 300 W 600 W1. Поділимо обидві частини нерівності на 300 W1. Тоді W / W12. Це свідчить, що США виробляють автомобілі дешевше за умови, що оплата праці в цій країні перевищує оплату праці у Франції менше, ніж у два рази. Т.ч., здатність виробляти з нижчими витратами залежить як від різниці в технології, так і від різниці в оплаті праці. Щодо текстилю, то США будуть виробником з нижчими витратами, якщо W / W11,6. Інтервал I, Інтервал II, Інтервал III, W / W12 W12 Виробництво США виробляють США виробляють Франція виробляє обидва товари з з автомобілі з обидва товари з нижчими витратами нижчими витратами, нижчими витратами Франція виробляє текстиль з нижчими витратами Ціни на автомобілі 300 W 300 W 600 W1 Ціни на текстиль 5 W 8 W1 8 W1 Згідно з теорією порівняних переваг відносна оплата W мае перебувати в межах інтервалу I. Припустимо інше: відновна оплата встановлюеться на рівні, що відповідае інтервалу II. Тоді США будуть виробником обох товарів з меншими витратами. Тоді Франція буде мати неконкурентоспроможне виробництво по обох товарах, а французькі робітники через загрозу безробіття погодяться працювати за нижчу зарплату, отже, зарплата у Франції знизиться до рівня, за яким Франція стане конкурентоспроможною принаймні в виробництві текстилю.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Общая теория занятости, процента и денег

Конечная цель нашего анализа состоит в том, чтобы выяснить, чем определяется объем занятости. Мы уже предварительно установили, что объем занятости соответствует точке пересечения функции совокупного предложения с функцией совокупного спроса. Функция совокупного предложения в основном зависит от технических условий предложения, и нам потребуются лишь немногие дополнительные пояснения к тому, что об этой функции уже известно. Мы можем не знать точную форму кривой совокупного предложения, однако общие факторы, которые определяют ее поведение, не представляют ничего нового. Мы вернемся к рассмотрению функции совокупного предложения в гл. 20, где мы подробней изучим обратную функцию функцию занятости. Но основной круг проблем, который вплоть до настоящего времени экономисты недооценивают,- это роль, которую играет функция совокупного спроса; и именно рассмотрению функции совокупного спроса мы посвятим кн. III и IV. Функция совокупного спроса связывает данный уровень занятости с "выручкой", на получение которой при этом уровне занятости можно рассчитывать

скачать реферат Попит і пропозиція, їх аналіз

У ви­падку встановлення податку з одиниці товару на виробників крива пропонування зміщується паралельно до по­чаткової на величину податку по вертикалі, точка рівноваги зміщуєть­ся з до (рис. 2.9). У точці нової рівноваги ціна пропонування PS, яка визначає виторг продавців, відрізняється від рівноважної – ціни попиту, за якою купують товар покупці, на величину податку: PD=PS Т. За рівнянням рівноваги: а–b·(PS Т) = – c d·PS можна знайти ціну пропонування PS, а потім – нові ціну рівноваги та рівноважний обсяг. Площа прямокутника визначає суму податкових надходжень. Параметри нової рівноваги після вве­дення податку також можуть бути визначені шляхом корекції рівняння пропонування: З встановленням відсоткового податку крива пропонування також зміщується ліворуч, але не паралельно до попередньої. У цьому випадку змінюється і точка перетину кривої пропонування з відповідною віссю, і кут її нахилу, оскільки має місце непропорційне зростання рів­нів цін для різних обсягів пропонування (рис.2.10). Як і у випадку податку як суми з одиниці товару, ціна пропонування відрізняється від ціни попиту, але співвідношення між ними інше: PD=(1 )·PS, де – ставка податку.

Помпа для воды "HotFrost", A6, механическая.
Цвет корпуса: синий/серый. Тип установки: на бутыль. Тип помпы: механический. Тип крана: кнопка на корпусе. Количество кранов: 1. Материал
357 руб
Раздел: Прочее
Набор для изготовления мягкой игрушки "Собачка".
Домашняя студия мягкой игрушки. Полностью готовые детали кроя и синтепоновый наполнитель. Разложите все детали кроя и определите их
422 руб
Раздел: Игрушки
Магнитный театр "Теремок".
Увлекательное театральное представление с любимыми героями русской народной сказки «Теремок» и вашим ребенком в роли главного режиссера.
308 руб
Раздел: Магнитный театр
 Каратэ

Следующие факторы лежат в основе блокировочных приемов КАРАТЭ. ФАКТОР 1. = Направление силы в блоке = Сначала рассмотрите путь атаки противника. Затем измените направление его атаки блокированием . В основном блоки должны быть направлены вдоль следующих маршрутов: а) против атаки в лицо блокируйте снизу вверх; б) против атаки в середину тела ( туловище ) блокируйте снаружи вовнутрь или наоборот; в) против атаки области промежности или ниже блокируйте вниз с протаскиванием в сторону. Блокировка с недостаточно точным направлением бывает обычно слабой . Принципы , приведенные выше , объясняются в следующих обычно используемых блоках. АГЕ-УКЕ ( верхний блок против удара в голову ). Двигайте блокирующую руку из начальной позиции вверх и вперед до тех пор, пока она не коснется руки противника . В момент касания несите предплечье назад в направлении Вашей головы, заканчивая ее движение прямо перед Вашим лбом . При своем полном маршруте блокирующая рука описывает кривую. Заметьте, что ее маршрут лежит снаружи возвращающейся руки

скачать реферат Планування діяльності підприємств

Головними факторами, що впливають на формування ціни є: собівартість продукції, особливості товару, що приваблюють покупця, кон’юнктура ринку. Існують такі методи встановлення ціни на продукцію: на основі витрат виробництва і реалізації продукції; забезпечення беззбитковості; середні витрати плюс прибуток; встановлення ціни орієнтованої на рівень конкуренції; поточної ціни; з орієнтацією на споживача; параметричні методи ціноутворення. В курсовій роботі рекомендується використати метод орієнтований на забезпечення максимального прибутку. В першу чергу необхідно встановити залежність між ціною на одиницю продукції та попитом на продукцію, тобто рівняння “кривої попиту”. Зобразимо “криву попиту” (див. рис. 2) згідно вихідних даних, табл. 10. Для встановлення рівняння “кривої попиту” доцільно використати канонічне рівняння прямої, оскільки, як видно з рис. 2, залежність має лінійний характер. Канонічне рівняння прямої має вигляд: . Таким чином, щоб встановити залежність між ціною і попитом необхідно взяти дві точки для побудови кривої попиту і визначити параметри лінійного рівняння.Дані для побудови кривої попиту мають вигляд: Ціна (Ц), грн. 10 20 30 40 50 Попит ( ), шт. 32000 24000 16000 8000 0 Візьмемо 1-у та 2-у точки, підставимо у канонічне рівняння прямої, отримаємо: Спростивши даний вираз отримаємо: =-800 Ц 40000; Таким чином параметри лінійного рівняння: а=-800; в=40000.

 Экология разума (Избранные статьи по антропологии, психиатрии и эпистемологии)

Если и существует какая-то базовая характеристика, делающая человека склонным к борьбе, то это надежда на освобождение от напряжения посредством тотальной вовлеченности. В случае войны этот фактор, несомненно, весьма силен. (Подлинная правда, состоящая в том, что в современных военных действиях только очень немногие участники достигают этого кульминационного освобождения, вряд ли способна выстоять против коварного мифа "тотальной" войны.) (7) В 1936 году я предположил, что феномен "влюбленности" можно сравнить со схизмогенезом с измененным знаком, вплоть до того, что, "если бы течение подлинной любви могло быть гладким, она следовала бы экспоненциальной кривой" (Bateson, 1936, р. 197). Затем Ричардсон независимо пришел к тому же в более формальных терминах (Richardson, 1939). Выше (пункт 6) ясно показано, что "экспоненциальные кривые" должны уступить место некоторому виду кривых, которые не будут неограниченно возрастать, но будут достигать точки кульминации и затем спадать. Однако во всем остальном очевидная связь этих интерактивных феноменов с кульминацией и оргазмом весьма усиливает основания для рассмотрения схизмогенеза и тех кумулятивных (накапливающихся) последовательностей взаимодействий, которые ведут к любви, как близких психологических эквивалентов. (Обратите внимание на любопытное смешение сражения и занятия любовью, символическую идентификацию оргазма со смертью, постоянное использование млекопитающими органов нападения как декоративных элементов сексуальной привлекательности.) (8) На Бали схизмогенные последовательности обнаружены не были

скачать реферат Принятие управленских решений

В науковій літературі існує декілька різних підходів до класифікації методів обгрунтування управлінських рішень. Один з найбільш поширених способів класифікації представлено на рис.7. Рис. 7 Класифікація методів обгрунтування управлінських рішень Розглянемо кожну з представлених груп меодів окремо. Кількісні методи застосовуються у тих випадках, коли фактори, які впливають на вибір рішення можливо оцінити кількісно. Якісні методи використовуються тоді, коли фактори, які визначають прийняття рішення не підлягають кількісній характеристиці і не можуть бути зміряні. До них належать експертні методи, зміст яких буде розглянуто далі. Аналітичні методи характеризуються тим, що встановлюють аналітичні залежності між умовами виконання задачі ( факторами ) та її результатами ( прийнятим рішенням ). До аналітичних належить група методів економічного аналізу діяльності фірми ( наприклад, побудова рівняння беззбитковості і знаходження точки беззбитковості ). Статистичні методи засновані на зборі, обробці та аналізу статистичних матеріалів. Відмінна риса цих меодів - врахування випадковихвпливів та відхилень.

скачать реферат Ринкова пропозиція та її еластичність

Для визначення еластичності пропозиції не можна застосовувати оцінку за показником загального виторгу. Пропозиція відображає прямий зв'язок між ціною та величиною пропозиції; крива пропозиції є висхідною. Незалежно від ступеня еластичності чи нееластичності пропозиції ціна та загальний виторг завжди змінюються в одному напрямку. Ще один фактор, що впливає на еластичність пропозиції, — це ступінь можливого збільшення виробництва у цій галузі. Якщо фактори виробництва легко знайти за поточними ринковими цінами, як у випадку з текстильною промисловістю, то обсяг продукції можна значно збільшити при невеликому зростанні ціни. Це означає, шо пропозиція високоеластична. З іншого боку, якщо виробничі потужності строго обмежені, як у південноафриканській золотовидобувній промисловості, то навіть різке зростання ціни золота спричинить зовсім незначну реакцію з боку золотовидобувної промисловості. Це приклад нееластичної пропозиції. Інші фактори які впливають на еластичність пропозиції: Вартість розширення виробництва. Якщо фірма випускає технологічно складний товар, то розширення виробництва дуже дорого коштуватиме.

скачать реферат Дослідження поведінки споживачів

Приватний навчальний заклад Інститут ділового адміністрування Кафедра менеджменту та маркетингу Контрольна робота з дисципліни «Маркетинговий менеджмент» Варіант №13 Виконала: студентка гр. ЗМО-04 (5 курс) Перевірив: ст.викладач Січкаренко В.П. Оцінка Підпис викладача Кривий Ріг 2008 Зміст 1. Дослідження поведінки споживачів 2. Аналіз стану конкуренції та ринкових каналів 3. Складові елементи маркетингових комунікацій 1. Дослідження поведінки споживачів Отже, вивчення споживачів – один із найбільш пріоритетних напрямів досліджень в діяльності підприємства, саме споживачі, що купують товари компанії, приносять їй прибуток. Досліджуючи своїх клієнтів, їх побажання, мотиви процеси здійснення купівлі підприємство може запропонувати споживачам саме те, в чому вони нуждаються. При цьому компанія зможе задовольнити потреби своїх клієнтів, краще ніж конкуренти. Ось чому основна ціль багатьох фірм, які прагнуть успіху на ринку – орієнтація на споживача, на його потреби, бажання, запити. Основна задача в дослідженні споживачів – виявити фактори, які впливають на поведінку споживача. Але цього недостатньо. Щоб успішно конкурувати на ринку, необхідно своєчасно прогнозувати зміни в перевагах споживачів, щоб вчасно внести зміни в сам продукт, оптимізувати канали розповсюдження і рекламну стратегію, тобто скоординувати всі компоненти комплексу маркетингу.

скачать реферат Організація маркетингових досліджень в туризмі

1.Сутність та завдання маркетингових досліджень в туризмі. 2.Напрямки маркетингових досліджень . 3.Внутрішня і зовнішня маркетингова інформація. 4.Поняття середовища маркетингу. Аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища туристичного підприємства. 5.Маркетинговий підхід до управління персоналом. 6.Маркетингові дослідження туристичного ринку. 7.Структура туристичного ринку. 8.Особливості попиту та пропозиції в туризмі. 9.Сегментація туристичного ринку по певних ознаках. 10.Вибір цільового ринку. 11.Маркетингові дослідження туристичного продукту. 12.Життєвий цикл туристичного продукту. 13.Конкурентне середовище туристичного підприємства. 14.Побудова конкурентної карти ринку. 15.Фактори, що впливають на споживачів туристичних послуг. 16.Оцінка ступеню задоволеності – незадоволеності споживачів. 17.Сутність стратегічного маркетингового планування. 18.Планування цілей туристичного підприємства. 19.Розробка, вибір та оцінка підприємства альтернативних стратегій. 20.Розробка програми Маркетингу. Бюджет маркетингу туристичного підприємства. 21.Формування маркетингової товарної (продуктової) стратегії. 22.Розробка нового продукту та торгової марки. 23.Маркетингова цінова стратегія туристичного підприємства. 24.Зовнішні і внутрішні фактори процесу ціноутворення. 25.Маркетингова збутова стратегія туристичного підприємства. 26.Канали збуту тур продукту. 27.Сутність маркетингових комунікацій. 28.Розробка комунікаційної стратегії. 29.Особистий продаж в маркетингу туристичного підприємства. 30.Стимулювання збуту як засіб впливу на ринок туризму. 31.Пропаганда у комплексі маркетингових комунікацій. 32.Особливості та види реклами у сфері туризму.

Развивающая доска "Пицца", 54 элемента, 5 слоев.
Деревянная доска "Пицца" - это увлекательный игровой набор для развития мелкой моторики, воображения и усидчивости Вашего
807 руб
Раздел: Продукты
Концентрат Gardex "Extreme", для защиты дачного участка от клещей, 50 мл.
Концентрат для защиты дачного участка от клещей. Для обработки приусадебных, дачных и садовых участков. Надежно защищает от иксодовых
370 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей
Развивающий центр "Мультикуб", 7 игр на каждой стороне.
Это настоящий многофункциональный игровой центр! На каждой стороне куба - разные развивающие игры. На двух сторонах расположены сортеры -
1890 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
скачать реферат Книга S.Gran "A Course in Ocean Engineering". Глава "Усталость"

Действительное физическое напряженное состояние описывают с помощью переменной интенсивности локальных напряжений, которая связана с номинальными напряжениями геометрической функцией, а она, в свою очередь, зависит от размера трещины. Однако более подробно это будет описано в главе 4.7.5. Глава 4.7.2 Данные по усталости. Как уже упоминалось во введении, в принципе, есть два различных метода для предсказания усталостного ресурса, а именно, метод Палмгрена-Майнера и метод механики разрушения. Оба метода полагаются на лабораторные данные, но различных типов. Первый метод основан на S- кривых, он будет рассмотрен в этой главе. Метод механики разрушения основан на da/d кривых, он будет кратко затронут в главе 4.7.5. Общая информация по S- кривым. S- кривые показывают число циклов f, которое образец может выдержать до разрушения. Все циклы в испытании имеют определенный размах напряжений или амплитуду и измерение на одном образце дает одну точку на кривой. Естественно, общая тенденция такова, что чем меньше размах напряжений S, тем больше ресурс f. Кроме того, участки кривых зависят от нескольких физических факторов и могут быть представлены в различных математических формах.

скачать реферат Страхування відповідальності позичальників за неповерненя кредиту

Високі темпи Коли компанія дуже різко збільшує темпи реалізації це як правило росту обсягу приводить до втрати контролю над підбором покупців та незвертанню реалізації уваги на їх платоспроможність. Тому зростає ризик невчасної оплати продукції або взагалі неоплати продукції. При виході на нові ринки, а також при відстоюванні старих фірма може Конкуренція стикнутись з настільки сильними конкурентами , що буде змушена ПРИПИНИТИ СВОЮ ДІЯЛЬНІСТЬ АБО НАВІТЬ ЗБАНКРУТУВАТИ. . Коливання в Більшість мілких фірм не мають достатньо ресурсів для протистояння економіці наслідкам спадів та депресій Перераховані фактори , що впливають на погіршення господарської діяльності позичальника діють автономно , незалежно від страхової компанії . Але керівництво СК знаючи слабкі сторони позичальника , може і повинно дати відповідні рекомендації , що допоможуть запобігти появі несвоєчасно повернених позичок. Головним завданням науково обгрунтованого управління ризиковими операціями страхової компанії є визначення ступеня допустимості та виправданості того чи іншого ризику і прийняття практичного рішення , спрямованого або на використання ризикових ситуацій , або на вироблення системи засобів , що зменшують небезпеку виникнення збитків від проведення тієї чи іншої операції.

скачать реферат Факторы, влияющие на развитие малого бизнеса в Украине

ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА РОЗВИТОК МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ Уже відсвяткували свій десятирічний ювілей перші в Україні малі підприємства (ті, що зуміли вижити), підросли діти перших українських підприємців, а суспільство ще й досі вагається і не може відповісти на запитання, чи потрібен Україні малий бізнес і чи можлива трансформація економіки України без підприємців малого бізнесу.Та практичну відповідь на це запитання ми маємо, що засвідчується даними офіційної статистики, згідно з якими у сфері малого підприємництва в Україні діє: 151,4 тис. малих підприємств із загальною чисельністю працівників 1,032 млн. чол.; 4,7 тис. спільних підприємств із загальною чисельністю працівників 95 тис. чол.; 35,5 тис. фермерських господарств із загальною чисельністю працівників 67 тис. чол.; 930 тис. індивідуальних підприємців, що працюють без створення юридичної особи. Отже, по Україні в сфері малого підприємництва зайнято понад 2,1 млн. чол., а виробляється в малому секторі економіки 7% ВВП. На 1000 чоловік населення маємо 3 малих підприємства. Це краплина в морі. В Україні мале підприємництво - це екзотика і хобі відчайдушних людей.

скачать реферат Страхование (Шпаргалка)

Страхова преміяЗадачі 1 Оцінка запропонованого ризику необхідно зверн увагу на аспекти небезпеки ( фізична , що повязана з фіз властивостями та психологічна , повязана з страхувальником ( необережне ставлення до застрахованого айна , намагання заробити гроші на страхуванні та шахрайство )) 2 вирішення питання про прийнятність ризику на страхування 3 визначення стоків умов і розміру страх покриття 4 обчислення розмірів страх премії. Премія обчислюється шляхом множення бази нарахування на ставку премії Фактори що впливають на премію 1 Фактри повязані зі страх тарифом , який у більшості випадків визначаєтьсяіндивідуальнов залежності від обєкту страхування 2 Фактори повязані з базою нарахування , тобто страховою сумою Ця сума визнгачає максимальний рівень відповідальності страховика по даній угоді. Коли страхову суму визначити неможливо за базу нарахування приймається ліміт відповідальності страхувальника. Визанчена премія та строки її сплати погоджуються зі страхувальнком. Договір страхування набуває чинності після внесення першого страхового платежу, якщо інше не передбачено договором. Якщо премія вноситься в декілька платежів то другий платіж має надійти не пізніше ніж через 1-4 міс після першого .

скачать реферат Совокупный спрос на рынке благ

Содержание. 1. Совокупный спрос и его структура 2. Потребительский спрос на рынке благ 2.1. Кейнсианский вариант 2.2. Гипотеза относительного дохода 2.3. Гипотеза перманентного дохода 2.4. Современный вид функции потребление 2.5. Неоклассический вариант 3. Инвестиционный спрос 3.1. Индуцированные инвестиции 3.2. Автономные инвестиции 4. Спрос 5. Спрос 6. Формулы совокупного спроса 7. График кривой совокупного спроса 7.1. Факторы совокупного спроса 7.1.1. Ценовые факторы 7.1.2. Неценовые факторы Список Введение Изучение совокупного спроса в целом и на рынке благ в особенности является важнейшей задачей для экономистов любой мало-мальски развитой страны. Рассмотрение кривой совокупного спроса очень важно для изучения макроэкономического равновесия рынка благ, условий его установления и нарушения. Из-за того, что категория совокупного спроса является одной из важнейших проблем макроэкономики, она освещается в любом пособии, посвящённом макроэкономическому анализу. Это явилось небольшой проблемой для нас, так как пришлось перебирать много литературы, для того чтобы как можно полней и доступней рассказать о совокупном спросе.

Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (синий).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
Набор посуды "Смешарики - Друзья", 3 предмета.
Посуда подходит для мытья в посудомоечной машине и использования в микроволновой печи. Яркая посуда с любимыми героями порадует малыша и
472 руб
Раздел: Наборы для кормления
Фигурка "Zabivaka International", 8 штук, 6 см.
Набор из 8 фигурок предназначен для поклонников спорта. Комплект "Волк International" включает в себя игрушки, которые выполнены
538 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
скачать реферат Теория поведения потребителя и производителя

Свойство 1: чем выше расположена кривая, тем предпочтительнее она для потребителя, т.к. покупатель стремится иметь большее количество товаров. . Свойство 2: кривые безразличия имеют вид нисходящих. . Свойство 3: кривые безразличия не пересекаются. . Свойство 4: кривые безразличия вогнуты ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПОВЕДЕНИЕ ПОКУПАТЕЛЯ. Но на выбор потребителя влияют не только бюджетное ограничение и кривые безразличия, но и другие факторы: Культурные Социальные Личностные Психологич. Культура Референтные Возраст и Мотивация группы этап Субкультура жизненного Восприятие Семья цикла семьи Усвоение ПОКУПАТЕЛЬ Социальный Работа класс Роли и Убеждения и статус Экон. усл. отношения Тип личности Стиль жизни Культурные факторы Самое сильное влияние на поведение потребителя оказывают культурные факторы, особенно общий его уровень, принадлежность к определенной субкультуре и социальному классу. Культура Культура - определяющий фактор потребностей и поведения человека, который с детства усваивает в семье и через другие общественные институты определенный набор ценностей, стереотипов восприятия и поведения.

скачать реферат Маркетингова сутність реклами

Рекламний бюджет передбачає прийняття рішень в двох сферах: 1) загальна кількість коштів, що виділяються на рекламу і що часто іменуються асигнуваннями, і яким чином вони будуть використовуватися. Як і при прийнятті більшості інших рішень, в рекламі визначення суми витрат - в основному питання здорової думки. Коли відсутня методика точного визначення внеску реклами в підвищення збуту і прибутку, розпорядники не можуть покладатися при розробці бюджету на якісь прості формули. Навпаки, вони повинні враховувати безліч факторів і виходити на цифру, яка, на їх думку, найбільш повно відповідає вимогам конкретного поєднання обставин. Фактори, що впливають на розмір рекламного бюджету: 1)об'єм і розміри ринку, 2) роль реклами в комплексі маркетингу, 3) етап життєвого циклу товару, 4) диференціація товару, 5) розмір прибутку і об'єм збуту, 6) затрати конкурентів , 7) фінансові ресурси. Всі ці фактори взаємозалежні, взаємопов'язані, постійно міняються, і при розробці бюджету їх необхідно розглядати в сукупності. Методи обчислення величини рекламного бюджету.

скачать реферат Світові ринки зброї та військового спорядження

На данний момент Україна ще не має достатньо досвіду роботи на специфічному ринку ОВТ і економічне становище в країні не сприяє розвитку. Але Україна має хороший потенціал. Його оцінка засвідчує, що військово-промисловий комплекс країни може поставляти продукції на експорт на суму 8-10 млрд. дол. США. ОСНОВНІ ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СВІТОВИЙ РИНОК ЗБРОЇ Кожне виробниче підприємство, що представляє свою продукцію на світовому ринку зброї, функціонує в певному середовищі. Це середовище можна поділити на дві частини: на першу впливають неконтрольовані фактори, а на другу – контрольовані. Неконтрольовані фактори — це елементи, що впливають на діяльність організації і не можуть управлятися нею. До неконтрольованих факторів, які мають домінуючий вплив на продукцію військово-технічної промисловості (ВТП), належать: . політичні (стабільність політичної системи в країні, захист інвестицій власних та іноземних підприємців); . соціально-економічні (життєвий рівень і споживча спроможність окремих прошарків суспільства, демографічні процеси, які в них відбуваються, а також особливості та стан фінансової системи, інфляційні процеси); . правові (включаючи законодавчі та нормативні документи); . науково-технічні (врахування яких дає перевагу тим підприємствам, які швидко втілюють у життя досягнення науково-технічного прогресу); . культурні. Оскільки перелічені фактори є надто динамічними і не перебувають у сфері безпосереднього впливу підприємств, то за їх змінами необхідно стежити з особливою увагою.

скачать реферат Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

Вони відображені в табл. 2. Перша група включає наступні характеристики менеджменту в фірмі: складність, формалізацію, централізацію, норми керованості (сфера контролю). Друга група факторів, що впливає на структуру, а відповідно, і на її вибір, ми умовно називаємо загальними факторами. По відношенню до перших вони є в певному ступені зовнішніми, або вихідними. Саме вони визначають початковий вибір структури. Це - стратегія фірми, вигляд продукту або вигляд технології, зовнішнє середовище, розмір організації. Третя група включає характеристики "влада і контроль" і "комп'ютеризація інформаційних процесів". Таблиця 2. Фактори, що впливають на вибір організаційної структури 1. Внутрішні 2. Загальні (зовнішні) 3. Спеціальні Складність Стратегія організації Ефект влади і контролю Формалізація Розмір організації Комп’ютеризація Централізація Технологія (продукт) інформаційних потоків Норми керованості Зовнішнє середовище (сфера контролю) Група внутрішніх факторів. В залежності від ступеню проявлення цих трьох компонентів - складнощі, формалізації і централізації структури діляться на дві групи: ієрархічної і органічні структури (Рис. 3.). Механістична організаційна структура характеризується великою складністю, особливо більшим числом підрозділів по горизонталі; високим ступенем формалізації; обмеженою інформаційною мережею; низьким рівнем участі усього управлінського персоналу в прийнятті рішень.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.