телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАВсё для хобби -30% Книги -30% Разное -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансыподраздел:Экономическая теория, политэкономия, макроэкономика

Товар и его свойства

найти похожие
найти еще

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
смотреть на рефераты похожие на "Товар и его свойства" ПЛАНІ. Характеристика товарного виробництва ІІ. Властивості товару 1. Споживна вартість товару 2. Вартість ІІІ. Економічні закони і категорії товарного виробництва IV. Теорії вартості Характеристика товарного виробництва Осмислення сучасних економічних проблем через призму світового досвіду становлення, розвитку товарного виробництва і ринкових відносин має суттєве значення для теорії і практики ринкової трансформації економіки України. Суспільство знає два основних типи організації економіки: натуральне господарство і товарне господарство. Їм відповідають дві основні форми господарювання: натуральна і товарна. Історично першим типом економічної організації суспільного виробництва, який панував протягом тривалого часу, було натуральне господарство, за якого продукти праці як результат виробництва використовувались для задоволення особистих потреб безпосередніх виробників і членів їх родин, тобто для використання в межах господарської одиниці — роду, племені, патріархальної сім'ї, общини тощо як різновидів. В основному натуральну форму господарювання мали й великі маєтки традиційного типу. Натуральне господарство характеризувалося суспільним поділом праці в зародковому стані, замкнутістю організаційно- економічних зв'язків, роз'єднаністю, відірваністю господарюючих суб'єктів один від одного, примітивною технікою та технологією виробництва, малопродуктивною ручною працею. Тому прогрес у розвитку продуктивних сил і суспільства був дуже повільним. Усі зв'язки натурального господарства обумовлені лише особливостями процесу праці та виконання тих чи інших операцій у тісних межах окремих господарських одиниць. При цьому робоча сила позбавлена мобільності, вона виробниче та територіальне закріплена. В натуральному господарстві виробничі відносини виявляються в нематеріалізованому вигляді як прямі відносини між учасниками створення благ. Продукти праці розподіляються безпосередньо. Вони без участі ринку надходять в особисте й виробниче споживання.3 розвитком продуктивних сил натуральне господарство стає перешкодою соціально-економічному прогресу. Властиві йому господарська замкнутість, примітивність, відособленість, патріархальність, слабкість внутрішніх стимулів розвитку не відповідають потребам обміну продукцією між виробниками, який все більше поширюється у зв'язку з зростанням продуктивності праці. Всезростаю-чий вплив на суспільне виробництво товарних зв'язків в епоху пізнього Середньовіччя вже можна назвати революційним. Натуральне господарство перестало бути пануючим типом суспільного виробництва, відбувся перехід до загального товарного господарства. Однак це ще не означало повного зникнення натурального господарства. Воно ще й сьогодні розповсюджене в країнах, що розвиваються. В середині XX ст. в їх натуральному і напівнатуральному виробництві було зайнято 50—60 відсотків населення. Деякі його прояви мають місце і в умовах розвинутої економіки (наприклад, натуральне підсобне господарство). В несприятливих для суспільства умовах (наприклад, війна, політика автаркії тощо) може з'явитися тенденція до натуралізації виробництва.

Під час аналізу підприємництва як системи розвинутого ринкового господарства головна увага зверталась на ту обставину, що перетворення робочої сили в товар пов'язане з експлуатацією найманого працівника, виробництвом та присвоєнням додаткової вартості. Все це так, але в тіні залишається інший бік проблеми. Продаж робочої сили, перетворення споживної вартості її в ціну перетворювали її носія — працівника в соціальне активну особу. Прагнення одержання та підвищення рівня загальноосвітніх знань, кваліфікації, підвищення якості праці, переміна останньої стали нормою життя. 3 цим пов'язані зростання ціни робочої сили, диференціація в оплаті, створення належних умов відтворення її, формування нового способу життя в умовах соціальне орієнтованого ринку з усіма складностями та суперечностями. Ринку праці, як і ринку товарів, властива конкуренція. Боротьба за робочі місця, збереження їх є додатковими стимулами високопродуктивної, якісної праці. Інакше можна залишитися без роботи. Суперечності товару "робоча сила", розв'язання їх є важливими стимулами прискорення науково-технічного прогресу. Перетворення робочої сили на товар зумовило виникнення багатьох соціальних форм боротьби за створення сприятливіших умов продажу та використання її, конфліктних ситуацій між роботодавцями та продавцями робочої сили. Власники робочої сили відстоювали право на використання цих форм. При цьому не завжди досягались необхідні результати, але товаровиробник вимушений був зважувати, що його приватний економічний інтерес пов'язаний з певними соціальними межами, переступати які небажано, а іноді й небезпечно. Рушійні сили товарного виробництва спонукають виробника до безперервних якісних змін, тому системи господарювання, основою яких є товарне виробництво, виявилися найсприятливішими до використання досягнень науково-технічного прогресу. Властивості товару Товар — це продукт праці, який має дві властивості: по-перше, задовольняє певну потребу людини; по-друге, здатний обмінюватись на інші блага в певних пропорціях. Отже, йому властиві споживна вартість і вартість. Товаром може бути як матеріальне, так і нематеріальне благо, в тому числі й послуга. Споживна вартість товаруСпоживна вартість товару — це його здатність задовольняти потреби людини. Наприклад, хліб, м'ясо, молоко та інші продукти споживання задовольняють потребу в їжі; костюм, плаття — потребу в одязі; верстат, нафто-, газопровід, виробничі споруди тощо — потребу в засобах виробництва. Отже, матеріальні блага і послуги задовольняють ті чи інші потреби як предмети особистого споживання або як засоби виробництва. Кінцевою метою будь-якого виробництва є створення споживних вартостей. Якщо не брати до уваги ті конкретні економічні форми, в яких за певних умов виступають продукти праці, то багатство суспільства завжди складається із споживних вартостей. Споживна вартість продукту праці безпосередньо не виражає суспільних відносин, але має історичний характер, оскільки її роль та значення змінюються залежно від змін у суспільстві. Якщо благо створюється виробником для особистого споживання, то воно має споживну вартість для самого виробника. Якщо ж внаслідок суспільного поділу праці продукт (послуга) призначається для когось іншого, то він є суспільною споживною вартістю.

Ці категорії є формами використання законів товарного виробництва. Крім того, вони є формами прояву суті (вартості), але відбивають цю суть у перетвореному, модифікованому вигляді. В своєму русі ці категорії відособлюються від суті, набувають нових рис. В економічній науці ці форми одержали назву перетворених. Вартість як категорія не може бути безпосередньо використана як інструмент у господарській практиці. Поки що немає можливостей облічувати та вимірювати витрати суспільне необхідної праці на виробництво товару в одиницях робочого часу. Для цього потрібні інші матеріально-технічна та соціальна основи. В практиці узагальненим представником вартості є її грошова форма — ціна. Особливістю руху ціни є здатність її відхилятися від вартості товару. На практиці це оптова ціна підприємства (ціна виробництва), монопольна ціна, роздрібна та ін. Роздрібна ціна, якщо на її величину істотно не впливає економічна політика, є найближчою до вартості. Додатковий продукт як частина вартості в грошовій формі є частиною ціни і цілим набором категорій, потреба в яких викликана господарською практикою. До них належить передусім прибуток як перетворена форма додаткової вартості. Прибуток, у свою чергу, виступає в різних формах. Перетворені форми надто гнучкі, пристосовані до різних економічних ситуацій. Ці властивості їх апробовані протягом багатовікової практики. Нині процес виробництва товару та його реалізацію не можна уявити поза використанням кредиту, з яким пов'язана виплата відсотків. Це саме стосується торгового капіталу і торгового прибутку.Використання перетворених форм вартості пов'язане зі створенням різноманітних установ, системи обліку. Прикладом можуть бути розгалужена банківсько-кредитна система, товарні біржі. 3 урахуванням законів товарного виробництва та вартісних категорій побудовано метод господарської діяльності товаровиробника — комерційний розрахунок. Через нього і реалізуються рушійні сили товарного виробництва, визначається результативність використання їх зіставленням витрат та результатів господарювання кожного товаровиробника. Комерційний розрахунок грунтується на конкуренції товаровиробників, відхиленні цін від вартості, постійних змінах попиту та пропозиції товарів, визначає лінію поведінки товаровиробників: постійна раціоналізація виробництва, технічне удосконалення його матеріальної бази, підвищення рівня нормування й обліку витрат праці, удосконалення організації виробництва та праці, економія матеріальних витрат і, врешті-решт, зниження індивідуальних витрат на виробництво товарів, зближення їх з рівнем суспільне необхідних витрат. Комерційний розрахунок зумовлює функціонування відособлених форм капіталу (торгового, банківського), сфери послуг. Він сприяє реалізації закону економії часу, який визначають першим економічним законом, що примушує товаровиробника економити ресурси. Інакше не можна залишатися товаровиробником, реалізувати свій економічний інтерес. Вимагаються підприємливість, постійний ризик, пошуки резервів виробництва та шляхів використання їх. В умовах комерційного розрахунку кругооборот ресурсів товаровиробника передбачає їх зростання.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Экономическая теория прав собственности

Основной инструмент экономии такого рода затрат -- стандартные (типовые) договоры. 3. Издержки измерения. Любой продукт или услуга -- это комплекс характеристик. В акте обмена неизбежно учитываются лишь некоторые из них, причем точность их оценки (измерения) бывает чрезвычайно приблизительной. Иногда интересующие качества товара вообще неизмеримы и для их оценки приходится пользоваться суррогатами (например, судить о вкусе яблок по их цвету). Измерение -- это квантификация информации: "Фактически никакой товар, предлагаемый на продажу, не свободен от издержек по измерению его свойств" (11, с. 28). Сюда относятся затраты на соответствующую измерительную технику, на проведение собственно измерения, на осуществление мер, имеющих целью обезопасить стороны от ошибок измерения и, наконец, потери от этих ошибок. Издержки измерения растут с повышением требований к точности. Громадная экономия издержек измерения была достигнута человечеством в результате изобретения стандартов мер и весов. Кроме того, целью экономии этих издержек обусловлены такие формы деловой практики, как гарантийный ремонт, фирменные ярлыки, приобретение партий товаров по образцам и т. д. 4

скачать реферат Товарная политика

Потенциальные покупатели ещё недостаточно ознакомлены с новым товаром, его свойствами и преимуществами по сравнению с аналогичными товарами конкурентов. Поэтому фирма большое значение придаёт политике продвижения товара на рынок, уделяет особое внимание тем группам покупателей, которые уже готовы совершать покупки. Причём фирма исходит из того, что для товара существуют следующие стадии адаптации на рынке: . Осознание; . Интерес; . Оценка; . Апробирование; . Признание. Учитывая наличие таких стадий, фирма, выходя со своим товаром на рынок, пытается его представить так, будто он соответствует всем запросам потенциальных покупателей. Товар передаётся на их рассмотрение, и если он действительно удовлетворяет определённые потребности покупателей, то в нём появляется необходимость и обеспечивается его продажа. Улучшая качество товара и расширяя число его ассортиментных позиций, а также совершенствуя систему распределения, фирма обеспечивает рост продаж товара. При этом цена товара, как правило, остаётся довольно высокой.

Папка для тетрадей "Кошечка", А4.
Папка для тетрадей формата A4, закрывается на молнию. Отличается вместительностью и ярким дизайном (полноцветная печать на пластике). Для
359 руб
Раздел: Папки для тетрадей
Гибкий трек "Большое путешествие", 317 деталей.
Гибкий трек "Большое путешествие" от бренда 1Toy состоит из 317 деталей, в том числе лифта, 2 машинок, пещеры и перекрестка.
2695 руб
Раздел: Треки без запуска
Контейнер универсальный, 4 выдвижные секции, большой.
Может использоваться как бокс для канцелярских или любых иных офисных принадлежностей, а также строительных мелочей и пр. Легко
1084 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
 Царь-Холод, или Почему вымерзают русские

С точки зрения надежности теплоснабжения необходимо производить модернизацию и замену изношенного оборудования, с точки зрения быстрой разовой прибыли выгодно работать до полного износа». Сделаем здесь маленькое методологическое отступление. Вследствие давления «рыночной» идеологии даже специалисты, работающие над серьезным деловым документом, вынуждены изощряться в изобретении нелепых политэкономических терминов, чтобы не сказать просто и понятно очевидную вещь тепло есть продукт, не обладающий свойствами товара. Нет, авторы Доклада пишут: «Тепло является на редкость нерыночным товаром». Авторы Концепции прибегают к такой же уловке: «Тепло является специфическим нерыночным товаром, его нельзя привезти из другого города и накопить на складе. Покупатели практически не могут отказываться от его потребления». Нерыночный товар! Вот до какой нелепости довели людей реформаторы. А ведь разрушение рационального понятийного аппарата в государственном управлении уже есть предпосылка к тяжелому кризису. Но за всем этим стоит важнейшее объективное положение, которое никак не обойти терминологическими уловками

скачать реферат Организация управления внешнеэкономической деятельностью на уровне предприятия

Примерами применения такой стратегии могут служить действия японских производителей микрокалькуляторов и автомобилей при внедрении на американский рынок, в том числе фирм «Сони», «Тойота». Отрицательным последствием использования этой стратегии является ценовая война. Для увеличения доли рынка фирма снижает цены на свою продукцию; доли рынка конкурентов падают и они тоже идут на снижение цен, в результате устанавливается рыночное равновесие с иным, более низким уровнем цен. 4 Стратегия, основанная на воспринимаемой ценности товара. Она опирается на знание и понимание конечного использования товара и восприятия его потребителем. Главная идея стратегии заключается в том, что покупатель сравнивает затраты на товар не с экономической, а с субъективной ценностью данного товара, и цена при этом должна обеспечивать наилучшее соотношение достоинств товара и затрат данного потребителя на него. Стратегия ориентируется на спрос как на главный фактор ценообразования и на неценовые методы конкуренции. Фирме необходимо выявить ценностные представления потребителей в отношении данного товара, его свойств и полезности.

 Введение в социальную философию: Учебник для вузов

По сути, тогда а это произошло в начале XIX в.P в поле научного исследования были введены ненаблюдаемые объекты. Следует особо отметить: общественная наука, таким образом, начала работать с ненаблюдаемыми объектами на сто лет раньше, нежели наука естественная. Однако этот значительный шаг в познании не был по достоинству оценен ни тогда, ни сейчас. Тогда потому, что познание сверхчувственного выходило за рамки стандартов научности и, по существу, эти стандарты разрушало. Сейчас потому, что философия, сосредоточившись на критике стереотипов классической научности и рациональности, практически ничего не сделала для выработки новых научных и философских средств фиксации и описания сверхчувственных аспектов бытия. Итак, сверхчувственное социальное бытие было первоначально обнаружено в товаре, в его движении, взаимодействии с другими товарами. Социальные свойства товара разворачивались во времени как формы человеческой деятельности, выступали ее представителями, обнаружениями ее процесса. Благодаря этому оказалось возможным человеческую деятельность измерять, свести к общественно необходимым и средним величинам

скачать реферат Деньги их сущность и роль в общественном производстве

Российский заочный институт текстильной и легкой промышленностиСПЕЦИАЛЬНОСТЬ 0608 ШИФР 401780 КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1 по предмету: ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ Выполнил: студент 1- го курса ФЭУ Силантьев С.Г. Преподаватель: Гугняк В.Я. Нефтекамск 2002 г. СОДЕРЖАНИЕ Введение 1. Условия становления, черты и роль рыночного хозяйства в экономическом развитии общества 2. Товар, его свойства и функциональные формы 3. Альтернативные теории формирования стоимости товара и услуг 4. Деньги — развитая форма товарных отношений. Функции денег 5. Эволюция денежных систем постиндустриального общества 6. Экономические законы товарного производства. Виды цен и тарифов Заключение Список литературы ВВЕДЕНИЕ Современная экономическая теория есть теория денег. И это понятно: современная экономика - денежное хозяйство; деньги - начало и цель любого бизнеса; получение, расходование и сбережение денег - такова суть семейной экономики; те же заботы и у правительства (где взять и как потратить деньги). Словом, чтобы знать < современную экономику, надо знать все о деньгах. Деньги - величайшее изобретение человечества; возникшие еще в древности, они и сегодня загадочны и непредсказуемы.

скачать реферат Шпаргалки

Абстрактный труд создает стоимость. Разделение труда товаропроизводителя на конкретный и абстрактный труд обусловлено противоречием товарного хозяйства, выступающим в виде противоречия между частным и общественным характером труда. Величина стоимости товара определяется не только затратами живого труда, но и овеществленного труда. Определяется общественно необходимыми затратами(существует разная квалификация производителей) – средние условия производства, организация производства, ср. квалификация сотрудников, техническая оснащенность. Общественно необходимые затраты совпадают с индивидуальными затратами тех товаропроизводителей, которые реализуют на рынке основную долю товаров того или иного рода. 14. ТОВАР, ЕГО СВОЙСТВА, КЛАССИФИКАЦИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ Товар - благо (продукция, услуги), которое удовлетворяет потребности человека и предназначено для обмена, для реализации на рынке. Товар обладает двумя основными свойствами: потребительской стоимостью и стоимостью. Потребительская стоимость - совокупность свойств товара, связанных непосредственно как с самим товаром, так и сопутствующими услугами, определяющих его способность удовлетворять потребности человека.

скачать реферат Возникновение сознания

Первая определяет ее меновую стоимость, вторая ее потребительскую стоимость. То обстоятельство, что для поддержания жизни рабочего в течении 24 часов достаточно половины рабочего дня, нисколько не препятствует тому, чтобы рабочий работал целый день. Следовательно, стоимость рабочей силы и стоимость, создаваемая в процессе ее потребления, суть две различные величины. Капиталист, покупая рабочую силу, имел ввиду это различие стоимости. Ее полезное свойство, ее способность производить пряжу или сапоги, было только необходимым условием, потому что для создания стоимости необходимо затратить труд в полезной форме. Но решающее значение имела специфическая потребительская стоимость  этого товара, его свойство быть источником стоимости, при том большей стоимости, чем имеет он сам. Это та специфическая услуга, которую ожидает от него капиталист. ( ) Наш капиталист заранее предвидел этот казус, который как раз и заставил его улыбаться. Поэтому рабочий находит в мастерской необходимые средства производства не только для шестичасового, но и для двенадцатичасового процесса труда. Если 10ф.хлопка впитывали 6 рабочих часов и превращались в 10ф.пряжи, то 20ф.хлопка впитывают 12 рабочих часов и превратятся в 20ф.пряжи. Рассмотрим удлиненный процесс труда. В этих 20ф.пряжи теперь овеществлено 5 рабочих дней: 4 в потребленном количестве хлопка и веретен, 1 впитан хлопком в процессе прядения.

скачать реферат Основы рыночной экономики (Шпаргалка)

Для эффективной интеграции необходимо:1.Политико-правовые условия-политическое признание Украины участие в решении региональных и глобальных про-цессах,формирование соответствующего законодательства,конституция. 2.Экон. условия-обеспечение экон. сув-та,реализация программ перехода к рынку,включение национальной валюты в международные расчёты, расчёт по законодательности бывшего СССР.1.Этапы развития экон. науки. 2.Модели современной экон. 3.Товар,его свойства. 4.Деньги и их функции. 5.Рынок и его инфраструктура. 6.Законы рыночного хоз-ва. 7.Необходимость перехода к рынку. 8.Перестройка административной в рыночную системы. 9.Конкуренция-важное отличие рынка. 10.Зарплата.Нормирование труда. 11.Собственность и её экон. содержание. 12.Разгосударствование и приватизация. 13.Национальный доход. 14.Инфляция. 15.Трудовые ресурсы,безработица. 16.Предприятие в условиях рынка. 17.Экон. роль гос-ва в условиях рынка. 18.Налоговая политика гос-ва. 19.Суверинитет Украины и пути его достижения. 20.Основы менеджмента. 21.Структура экон. сув-та Украины и его пути достижения. 22.Восспроизводство общественного продукта. 23.Международная экон. интеграция.

Шарики, 100 шт.
Наборы выдувных шариков для сухих бассейнов. Шарики имеют диаметр 6 см, в один набор пакуются шарики четырех красочных цветов. Технология
733 руб
Раздел: Шары для бассейна
Дождевик для велосипеда Bambola.
Дождевик надежно защитит от непогоды вашего малыша. Прост и удобен в использовании. Крой создан с учетом форм большинства современных
313 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Микрофон "Караоке с мультяшками".
Караоке с мультяшками - это микрофон, который позволит исполнять песни из любимых мультфильмов. Какая игрушка превратит любой день в
330 руб
Раздел: Микрофоны
скачать реферат Особенности товарных знаков на рынке СМИ

Обозначение "Известия" признано общеизвестным в отношении газеты.В некоторых случаях товарные знаки, воспроизводящие наименования газет и содержащие слово "газета", были зарегистрированы с "дискламацией", т.е. с исключением слов, являющихся неохраняемыми элементами. Но такой подход противоречит природе дискламации. Она, в частности в отношении простых наименований видов товаров, предназначена для препятствования предоставления исключительного права на такие наименования. Так, это часто относится к этикеткам, сопровождающим товары, где кроме словесного обозначения в виде одного слова или их сочетания, призванных различать данный товар, содержатся отдельные слова или их сочетания, характеризующие вид товара, его свойства. Например, водочные этикетки как товарные знаки, содержащие словесные компоненты, призванные различать данный товар, содержат еще отдельные слова "водка", "креп. 40 град." и т.п. Этим отдельным словам не предоставлена самостоятельная правовая охрана, поскольку слово "водка" не входит в сочетание со словом, призванным различать данный товар, и является простым наименованием товара.

скачать реферат Сборная

Вся совокупность научных методов позволяет выполнять важную задачу – выявлять общие для всех изучаемых систем элементы и признаки, закономерности развития, а также показывать различия между ними. Вопрос 2. Дайте характеристику товара, его свойств и особенностей. Товар – это все, что может удовлетворить потребности и предлагается рынку для реализации. Товаром могут быть духи, одежда, металл и т.д. Потребители приобретают огромное количество разнообразных товаров, поэтому их целесообразно классифицировать, чтобы представить себе структуру товарного рынка. 1. По степени долговечности, материальной осязаемости их можно разделить на: - товары длительного использования – материальные изделия, выдерживающие многоразовое использование (мебель, одежда, технологическая линия, телевизор и т.д.); - товары кратковременного использования – материальные изделия, необходимые полностью за один или несколько циклов использования (еда, зубная паста и т.д.); - услуги – объекты продажи в виде действий, выгод или удовольствий (образование, лечение, ремонтные работы).

скачать реферат История экономических учений (шпаргалка)

Первые три тома труда представляют собой объективную логику предмета (капитал как таковой), четвертый — субъективную логику (отражение капитала в обыденном и научном мышлении). Первый том «Капитала» состоит из семи отделов и двадцати пяти глав. Предмет исследования первого тома - процесс накопления капитала. Первый отдел посвящен анализу товара и его свойств. Во втором отделе дан анализ условиям превращения денег в капитал. В нем К. Маркс вводит понятие такого товара, как рабочая сила. Далее автор подводит читателя к понятию прибавочной стоимости, доказывая, что обмен рабочей силы на капитал происходит путем обмена эквивалентов. Рабочий создает стоимость большую, чем стоимость рабочей силы. Отделы с третьего по пятый посвящены теории прибавочной стоимости. Здесь автор вскрывает причины столкновения интересов буржуазии и пролетариата. Нужно отметить, что в этих отделах К. Маркс дает свое определение капитала как классовой теории. В шестом отделе отражены взгляды автора на заработную плату как на превращенную форму стоимости и цены рабочей силы.

скачать реферат Реклама и современный бизнес

Этот комплекс условий возникает вне зависимости от того, рекламируется ли товар массового спроса или промышленного назначения. Независимо от сроков проведения, каждая рекламная кампания включает в себя три основных этапа: подготовительный, кульминационный и заключительный. Основным является подготовительный, так как от него зависят остальные два этапа, а также успех рекламной кампании в целом. Подготовительный этап включает в себя планирование рекламной кампании. Планирование учитывает ситуацию, складывающуюся вокруг товара на рынке, и предопределяет расходы на рекламу, которые, с одной стороны, диктуются оптимальным набором используемых видов и средств распространения рекламы, а с другой стороны — объемом размещения рекламы, из которого исходят, устанавливая стоимость покупки места или времени для нее. При планировании рекламных кампаний принимается во внимание, что успех рыночной деятельности зависит не только от удачной рекламы, но и от факторов, характеризующих товар: его потребительских свойств, цены и аналогов на рынке.

скачать реферат Маркетинг (Шпаргалка)

Классификация товаров по степени новизны. Нововведения с технологической и маркетинговой доминантой. Решение о выпуске новых товаров является сложным и рискованным, но чрезвычайно важным для выживания и развития фирмы. В 1990 г., доля продаж товаров несуществующих еще 5 лет назад составляла в среднем 40%. Разработка концепции нового товара- это система, ориентирующих базисных представлений предприятия-изготовителя о создаваемом товаре, его рыночных возможностях (потребностях, свойствах, жизненном цикле, о внешних факторах, определяющих успех и неудачу). Можно выделить 3 основных подхода к определению нового товара: 1. К новым относят любой вновь выпущенный товар, т. е. критерием новизны является время его освоения и производства. 2. Подход основан на выделении отличий нового товара от его аналогов и прототипов. В качестве такого критерия предлагается использовать принцип «появления» и удовлетворения ранее неизвестных потребностей. 3. Заключается в том, что необходимо использовать не один критерий, а их совокупность.

Копилка-сейф с ключом, черная, металл.
Качественный металлический сейф-копилка с двумя замками (кодовый и обычный) позволит Вам скопить приличную сумму на поездку
1439 руб
Раздел: Копилки
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: розовый).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные
Увлажненный порошок для чистки ковров "Vanish".
Увлажненный порошок Vanish для чистки ковров большой площади - это революционная разработка, которая поможет эффективно очистить и
527 руб
Раздел: Для ковров
скачать реферат Взаимодействие жизненного цикла товара и рекламы

Реклама, построенная по такому принципу будет более эффективной, чем однообразное сообщение покупателю о товаре и его свойствах. Постоянное повторение после определенного времени будет пропускаться покупателем "мимо ушей" и не сможет выполнить возложенных на нее задач. Кроме психологического выйгрыша от такого планирования рекламы возрастет отдача также за счет сокращения средств, направляемых на рекламы, т.к. реклама на последующих стадиях будет стоить рекламодателю меньше, чем реклама на первых стадиях рекламирования. Даже если учесть то, что число или частота объявлений возрастут, эффект от снижения стоимости одного объявления перекроет издержки повышения числа объявлений. 3. Практическое применение модели жизненного цикла товара при планировании рекламной кампании фирмы.Для более полного уяснения того, как использовать модель жизненного цикла товара при планировании рекламной кампании, я приведу пример такого возможного использования. В своем примере я покажу возможные рекламные объявления новой фирмы, которая выходит на рынок с новой услугой. Для упрощения я рассматриваю только ее возможную рекламу в прессе, т.е. рекламные объявления без учета остальных средств рекламы.

скачать реферат Реклама и маркетинг

Далее, реклама должна сообщить достаточную информацию о товаре и его свойствах, чтобы убедить определенное число людей в его ценности. Это есть уровень убежденности. Из числа убежденных в полезности товара некоторые могут переместиться на следующий уровень - в число тех, кто желает иметь данный товар. И, наконец, после того, как будут пройдены все предыдущие уровни, некоторый процент желающих иметь товар достигнет вершины пирамиды - уровня действия - пойдет в магазин, чтобы купить товар. Здесь важно понять, что ваша пирамида не статична. Рекламодатель работает в трех измерениях : время, деньги, люди. Рекламе нужно время, чтобы набрать скорость, особенно если рекламируется не часто приобретаемый товар. В течение длительного времени, по мере увеличения числа осведомленных о товаре людей. Следовательно, должно произойти изменение целей рекламы замедленного действия. Вначале наибольшие усилия должны быть направлены на создание осведомленности о товаре. Затем внимание должно быть сосредоточено на создании интереса и желания иметь или стимулировании действия. 3.4.Удовлетворенность покупателей переворачивает пирамиду.

скачать реферат Товар и товарная политика в системе маркетинга

Часто форма товара обусловлена технологическим процессом или функциональным назначением товара. Однако некоторые физические свойства товара (форма, цвет, запах, вкус, фактура материала и т.д.) тесно связаны со следующей группой свойств - с эстетикой товара. Эстетические свойства товара в известной мере субъективны, они зависят от уровня потребительской культуры, исторических, национальных, возрастных особенностей, воспитания, образа жизни. К этим свойствам относятся: дизайн - внешний облик продукта, его эстетическое совершенство и привлекательный вид, и стайлинг - художественное конструирование, соответствие изделия определенному стилю, какому-либо направлению в моде, отражающему пристрастия части потребителей, красота, изящество, отделка и т.д. К этой же группе свойств относят тесно связанную с эстетикой эргономику, т.е. приспособленность товара к потребителю, удобство и безопасность в использовании. Эргономичность товара зависит, кроме того, от времени и сложности ухода за изделием в процессе его эксплуатации потребителем. Производитель стремится обеспечить низкий уровень его трудоемкости и до предела упростить уход за товаром.

скачать реферат Формы стимулирования сбыта

Для многих товаров огромное значение имеют их органолептические свойства. Так, например, для тех же морозильной камеры и автомобиля крайне важны дизайн, цвет и внутренняя отделка для брюк - фасон, цвет и т. д. Для многих товаров, зависимых от моды, как, например, одежда, обувь и т. д., органолептические свойства являются решающими. Так как качество товара включает органолептические и функциональные его свойства, то с экономической точки зрения можно определить понятие «качество» как такое сочетание указанных свойств, которое во всем удовлетворяет запросы покупателя или, другими словами, качество товара определяет покупатель. Качество как параметр воздействия на спрос имеет принципиальное отличие от цены, рассматриваемой под тем же углом зрения. Если фирма изменяет цену на свой товар, конкуренты, узнав об этом, сразу же могут предпринять ответные действия. По-иному обстоит дело, если фирма изменяет качество своего товара так, что это воспринимается покупателем как его улучшение. Конкуренты также быстро узнают об этом, однако не могут сразу же предпринять ответных действий, как это было в случае изменения цены.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.