телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАБытовая техника -30% Игры. Игрушки -30% Товары для животных -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансыподраздел:Экономическая теория, политэкономия, макроэкономика

Анализ резервирования кредитных операций КБ и пути повышения его результативности

найти похожие
найти еще

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
1. Основи проведення кредитних операцій та формування резервів для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків. 1.1. Кредитні операції – головне джерело доходів комерційного банку. Кредитні операції сама прибуткова стаття банківського бізнесу. В середньому доход від кредитних операцій становить від 60% до 80% доходів комерційних банків. За рахунок цього джерела формується основна частка чистого прибутку, що відраховується в резервні фонди і що йде на виплату дивідендів акціонерам банку. Банки надають кредити різним юридичним і фізичним особам з власних і позикових ресурсів. Кошти банку формуються за рахунок клієнтських грошей на розрахункових, поточних і інших рахунках; міжбанківського кредиту; коштів, мобілізованих банком у тимчасове користування шляхом випуску боргових цінних паперів і т.д. Найбільш важливими напрямами розміщення коштів банку є позики і інвестиції. Видача позик - один з основних і традиційних видів банківських операцій. Комерційні кредити (або кредити підприємствам будь-якої форми власності) надаються позичальникам при дотриманні принципів цільового використання: забезпеченості, терміновості, платності, поворотності. Основні напрями кредитної політики банку визначаються Правлінням банку відповідно до законодавства України, нормативними документами НБУ. Координацію кредитної роботи і прийняття рішень про видачу кредитів (або їх пролонгації) здійснює кредитний комітет - постійний робочий орган банку, діючий відповідно до Положення про кредитний комітет. Надання банком кредитів засновується на обліку необхідних потреб позичальників в позикових коштах, наявності достатніх гарантій для своєчасного їх повернення. Банк надає кредити в межах власного капіталу і залучених коштів, забезпечуючи сбалансованість ресурсів, що залучаються і що розміщуються по термінах і об'ємах. Суть і функції кредиту Кредит - надання грошей або товарів в борг, як правило, зі сплатою процентів; вартісна економічна категорія, невід'ємний елемент товарно- грошових відносин. Виникнення кредиту пов'язано безпосередньо зі сферою обміну, де власники товарів протистоять один одному як власники, готові вступити у економічні відносини. Можливість виникнення і розвитку кредиту пов'язані з оборотом капіталу. У процесі рушіння основного і оборотного капіталу відбувається вивільнення ресурсів. Засоби труда використовуються в процесі виробництва тривалий час, їх вартість переноситься на вартість готової продукції частинами. Поступове відновлення вартості основного капіталу в грошовій формі приводить до того, що грошові кошти, що вивільняються, осідають на рахунках підприємств. Разом з тим на іншому полюсі виникає потреба в заміні зношених засобів труда і досить великих одноразових витратах. Аналогічні по своєму характеру процеси відбуваються і в рушенні оборотного капіталу. Більш того коливання в кругообігу і обороті тут виявляють себе більш різноманітно. Так, внаслідок сезонності виробництва, нерівномірного постачання і іншого відбувається неспівпадання часу виробництва та реалізації продукції. У одних суб'єктів з'являється тимчасовий надлишок коштів, у інших - їх нестача. Це створює можливість виникнення кредитних відносин, тобто кредит дозволяє відносну суперечність між тимчасовим осіданням коштів і необхідністю їх використання в господарстві.

Формування резервів банки зобов'язані здійснювати щомісячно в повному обсязі незалежно від розміру їх доходів за групами ризику відповідно до сум фактичної кредитної заборгованості за станом на перше число місяця, наступного за звітним, до встановленого строку для подання місячного балансу. 3 Угода про надання гарантії тощо. Розмір фактично сформованого резерву за кредитними операціями банків контролюється за даними місячного балансу-4. 4 Контроль за даними місячного балансу означає, що формування резерву здійснюється з урахуванням коригуючих проводок відповідно до Порядку формування коригуючих проводок, що здійснюються комерційними банками України з метою забезпечення реальної фінансової звітності, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 10.09.98 №358 (із змінами і доповненнями). Безнадійна кредитна заборгованість списується банком за рахунок резерву під нестандартну заборгованість за рішенням правління банку. Банки зобов'язані розробити та затвердити за рішенням відповідного органу банку внутрішньобанківське положення про порядок проведення кредитних операцій та методику проведення оцінки фінансового стану позичальника (контрагента банку). Ці документи повинні подаватися на вимогу вповноважених працівників Національного банку для перевірки достовірності оцінки фінансового стану позичальників, правильності їх класифікації та достатності резервів під кредитні ризики. Відсутність чи неподання цих документів для ознайомлення уповноваженим працівникам Національного банку вважається підставою для негативних висновків щодо якості активів та управління банку.1.2.2. Оцінка фінансового стану позичальникаКритерії оцінки фінансового стану позичальника встановлюються кожним банком самостійно його внутрішніми положеннями щодо проведення активних операцій (кредитних) та методикою проведення оцінки фінансового стану позичальника (контрагента банку) з урахуванням вимог положення Національного банку про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків (Показники, що наведені в п.4.3, ураховуються обов'язково. Додатково можуть використовуватися й інші показники, які визначаються банками самостійно з урахуванням особливостей виробничих процесів у різних галузях господарювання.), у яких мають бути визначені ґрунтовні, технічно виважені критерії економічної оцінки фінансової діяльності позичальників (контрагентів банку) на підставі аналізу їх балансів і звітів про фінансові результати в динаміці тощо. Методика проведення оцінки фінансового стану позичальника (контрагента банку), яка розроблена банком, є невід'ємним додатком до внутрішньобанківського положення банку про кредитування. Оцінку фінансового стану позичальника (контрагента банку) з урахуванням поточного стану обслуговування позичальником (контрагентом банку) кредитної заборгованості банк здійснює в кожному випадку укладання договору про здійснення кредитної операції, а надалі - не рідше ніж один раз на три місяці, а для банків - не рідше ніж один раз на місяць. Банки мають право самостійно встановлювати додаткові критерії оцінки фінансового стану позичальника, що підвищують вимоги до показників з метою адекватної оцінки кредитних ризиків та належного контролю за ними.

Право на застави кредитор (банк) має у разі невиконання боржником забезпеченого заставою зобов'язання отримати задоволення з вартості закладеного майна переважно перед іншими кредиторами. Задоволення вимог комерційного банку з вартості закладеного майна проводиться по виконавчому напису, рішенню суду або арбітражу (господарського суду). У забезпечення позики банки можуть приймати від позичальників в заставу будь-яке майно позичальника, в тому числі будівлі, споруди, товарно- матеріальні цінності, дорогоцінні і банківські метали, товаророзпорядчі документи, векселі і інші боргові зобов'язання, цінні папери (акції, облігації, казначейські зобов'язання та інші), іноземну валюту. У заставу приймається тільки майно, вільне від застави, яке знаходиться у власності позичальника або належить йому на праві повного господарського ведення. Товари, що Приймаються банком в заставу повинні бути застраховані за рахунок позичальника. Платність банківських позик означає внесення одержувачами кредиту певної плати за тимчасове користування для своїх потреб грошовими коштами. Реалізація цього принципу на практиці здійснюється через механізм банківського процента. Ставка банківського процента це свого роду «ціна» кредиту. Банку платність кредиту забезпечує покриття його витрат, пов'язаних з сплатою процентів за залучені в депозити чужих коштів, витрат за змістом свого апарату, а також забезпечує отримання прибутку для збільшення ресурсних фондів кредитування (резервного, статутного) і використання їх на власні потреби. При розгляді питання розміру плати за кредит, банки повинні враховувати наступні чинники: . ставка рефінансування НБУ; . середня процентна ставка залучення (ставка залучення міжбанківських кредитів або ставки, що сплачується банком по депозитах різного вигляду); . структура кредитних ресурсів (чим вище частка залучених коштів, тим дорожче повинен бути кредит); . попит на кредит з боку потенційних позичальників (чим менше попит, тим дешевше кредит); . термін, на який запозичується кредит, вигляд кредиту, а точніше міра його ризику для банку в залежності від забезпечення; . стабільність грошового обігу в країні (чим вище темп інфляції, тим дорожче повинна бути плата за кредит, так як у банку підвищується ризик втратити свої ресурси через знецінення грошей). Процентні ставки за кредит можуть бути фіксованими і плаваючими, що передбачається в кредитному договорі. Фіксовані процентні ставки залишаються незмінними протягом всього терміну позики. Плаваючі ставки коливаються в залежності від умов грошового ринку, зміни розміру процентів по депозитах, попиту, що складається і пропозиції на кредитні ресурси, а також стану економіки і фінансів позичальника і можуть переглядатися банком протягом терміну кредитування з обов'язковим повідомленням позичальника. Сукупне застосування на практиці всіх принципів банківського кредитування дозволяє додержати як макроекономічні інтереси, так і інтереси на мікрорівні обох суб'єктів кредитної операції - банку і позичальника 1.2. Формування страхового резерву – головний чинник зниження кредитного ризику.З метою підвищення надійності та стабільності банківської системи, захисту інтересів кредиторів і вкладників банків Національним банком України (далі - Національний банк) установлюється порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Настольная книга практикующего педагога

Не обходите спорные научные проблемы, в доступной форме раскрывайте их содержание и перспективные пути решения, если позволяют условия, организуйте дискуссию. 16. Поощряйте исследовательскую работу обучаемых. Найдите возможности ознакомить их с техникой экспериментальной и опытнической работы, алгоритмами решения изобретательских задач, обработкой первоисточников и справочных материалов, архивных документов. 17. Добивайтесь, чтобы обучаемые усваивали новые понятия и термины в единстве с научными теориями, законами. 18. Дайте обучаемому возможность пережить радость открытия, чувство успеха, удовлетворенности от познавательного напряжения. 19. Освещая новые достижения в науке и технике, не забывайте рассказать о совершенствовании технологии обучения, раскрывайте сложности учебного труда и пути повышения его эффективности путем познания тайн обучения и внедрения новых средств; настойчиво пропагандируйте идеи научной организации учебного труда. 20. Остерегайтесь неоднозначных и фальшивых фраз, которые могут стать причиной нездоровых представлений

скачать реферат Структура и функции центральных банков. Пример развитых стран

Денежно-кредитная политика, первоначально предназначенная на конъюнктурное регулирование, имеющая множество целей и разнообразие инструментов, все больше стала ориентироваться на улучшение финансовой среды: стабильность валютных курсов и цен финансовых активов; контроль за рисками финансовых посредников; создание условий, необходимых для повышения эффективности кредитно-финансовой системы. Добиваясь этих целей, центральные банки изменили методы денежно-кредитной политики: на смену регулирующему воздействию с использованием многообразия инструментов пришло использование нескольких косвенных инструментов «точной настройки» денежного рынка, позволяющих быстро реагировать на конъюнктурные колебания. Во многих странах был ограничен доступ коммерческих банков к кредитам центрального банка – путем повышения его учетной ставки. Было ослаблено давление резервных требований на банки; в настоящее время изменение норм резервирования как инструмент корректировки ликвидности банков используется довольно редко. Резко возросла необходимость международного согласования кредитно- денежной и валютной политики, усилилось межгосударственное регулирование банковской деятельности.

Подгузники-трусики для мальчиков Huggies DryNights, 8-15 лет, 9 штук.
Деликатная защита на всю ночь для детей от 4х лет, страдающих энурезом. Одноразовые Трусики Хаггис Драйнайтс для мальчиков 8-15 лет (30-57
468 руб
Раздел: Обычные
Глобус "Двойная карта" рельефный, с подсветкой, на подставке из пластика.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: прозрачный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре;
1072 руб
Раздел: Глобусы
Фломастеры "631", 50 цветов.
Яркие фломастеры с коническим наконечником диаметром 5 мм, можно использовать для рисования тонких линий 0,75 мм или более толстых до 3
658 руб
Раздел: Более 24 цветов
 Финансовый словарь

При подготовке контрактов формулирование условий ВАЛЮТНОГО ОПЦИОНА является одной из необходимых практических задач, т.к. допускает возможность платежей на любую из дат оговоренного срока и даже отказа от платежа, т.е. связано с существенными выгодами или потерями. ВАЛЮТНЫЙ ПАРИТЕТ - законодательно установленное соотношение различных валют на основе их золотого содержания. В современных условиях чаще всего валютный паритет определяется не золотым содержанием, а на основе специальных правил. ВАЛЮТНЫЙ РЕЗЕРВ - финансовые резервы государства в иностранной валюте. ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК - монетарный рынок (валютный), через посредство которого реализуются краткосрочные кредитные операции. Не путать с валютной биржей, где производится обмен валют. ВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ПРЕДПРИЯТИЯ - счет в иностранной валюте и переводных рублях. Валютный счет формируется за счет платежей, поступающих от внешнеторговых операций и за счет валютных средств, получаемых в кредит, предназначается для оплаты товаров и услуг, получаемых по импорту; для выплаты штрафов и неустоек иностранным контрагентам в случае нарушения условий и соглашений

скачать реферат Кредитная система современного российского коммерческого банка

Для этого важно ускорить переход российских коммерческих банков на международные стандарты организации кредитного процесса. Последнее время интерес к этой теме возрос. В печать вышло достаточно много книг и статей, в которых прорабатываются или затрагиваются вопросы банковского дела и кредитной системы. Цель этой работы состоит в изучении проблемы организации кредитного процесса коммерческого банка, путей повышения его эффективности и снижения рисков кредитных операций банка. В первой главе рассмотрены основные проблемы кредитования - кредитные операции (инструментарий банка) и кредитная политика (руководство по организации самого процесса кредитования внутри конкретного банка). Во второй главе разобраны все базовые моменты процесса выдачи кредитов - от рассмотрения заявки клиента до возврата и оплаты ссуд.КРЕДИТНЫЕ ОПЕРАЦИИ И КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА БАНКА.Кредитные операции.Понятие кредитных операций.Основой деятельности любого банка является выполнение кредитных операций. Кредитные операции - это отношения между кредитором и дебитором по поводу предоставления (получения) во временное пользование денежных средств, их возврата и оплаты.

 Иго жидовское

В этот ряд уже ставшей классикой литературы мы с уверенностью ставим и книгу Бориса Сергеевича Миронова «ИГО ЖИДОВСКОЕ» ведь книги этой серии действительно золотой фонд национального самосознания, которого нас многие годы усердно пытаются лишить. Представлять Б. С. Миронова нашему читателю нет необходимости. Все знают его, как национально мыслящего министра печати, оказавшегося неугодным ельциновской своре грабителейприхватизаторов. Следует только напомнить, что он является секретарем Сою.за писателей России, председателем Славянского союза журналистов и сопредседателем Национально Державной партии России. Перед нами признанный лидер национального движения в России. Его ораторское мастерство отличается глубиной мысли, широтой взгляда и отсутствием многословия и краснобайства. Всем этим отличается и все написанное им. Каждая его работа глубокий анализ вопроса и четкое определение пути к его решению. Вот и сейчас мы предлагаем нашему читателю новый труд Бориса Сергеевича Миронова, который должен стать настольной книгой любого национально мыслящего человека в России

скачать реферат Планирование численности персонала

Наряду с оценкой производственных возможностей шахты по добыче угля на планируемый период, формированием плана добычи на основании договоров с потребителями, определении необходимой численности персонала, затрат на добычу угля, цены на уголь и другими задачами планирования производственной, хозяйственной и финансовой деятельности шахты важное значение приобретают планирование прибыли и ее распределение. Главная задача курсового проекта состоит в том, чтобы на основе изучения и анализа условий производства вывить внутрипроизводственные резервы повышения его эффективности, разработать и экономически обосновать мероприятия по реализации этих резервов и тем самым обеспечить улучшение технико-экономических показателей работы предприятия. 1. Краткая характеристика материально-технических и социально-экономических условий производства Шахтоуправление “Октябрьское” состоит из двух шахт: шахты “Октябрьской” и шахты “Октябрьский рудник”, расположенных на общей промплощадке, но разрабатывающих различные свиты пластов. Поле шахты “Октябрьский рудник” входит в состав Донецко-Макеевского геолого-промышленного района Донбасса. По административно территориальному делению, описываемая площадь входит в состав города Донецка и Ясиноватского района Донецкой области. (Недра находятся в ведении Донецкого производственного объединения по добыче угля “Донецкуголь”) С 1997 года на основании положения кабинета министров о реструктуризации угольной промышленности Украины недра находятся в ведении созданной Государственной Холдинговой Компании (ГХК) "Донуголь".  Подъездные пути шахты примыкают к железнодорожной магистрали Жданов-Донецк-Ясиноватая.

скачать реферат Финансовый анализ как инструмент оценки и контроля банковской деятельности

Анализ масштабности банковских операций проводится путем сопоставления размеров конкретных видов операций со средним или абсолютным значением аналогичных показателей по банковской системе в целом. Влияние кредитно-расчетной деятельности коммерческих банков на величину денежной массы определяется на основе статей, на которых отражаются операции, связанные с эмиссией платежных средств, формированием денежной массы. К таким операциям относятся факторинговые, ссудные операции, операции с ценными бумагами и пр. Выше описанные виды анализа в комплексном исследовании с использованием математических, статистических, балансовых и других методов обработки информации позволяют достаточно полно характеризовать коммерческую деятельность банков. Следует отметить, что существенную роль в проведении анализа банка играет четкая организация аналитической работы. Важной чертой этапов проведения финансового анализа является – их логическая взаимосвязь. Т.е. каждый предыдущий этап является базой для следующего этапа, каждый следующий этап является логическим продолжением предыдущего.

скачать реферат Себестоимость продукции растениеводства на примере предприятия СПК "Найтоповичский"

В последние годы усилился диспаритет роста цен на сельскохозяйственные и промышленные товары, усложнилось использование стоимостных показателей зернового комплекса. Экономические интересы партнеров и до реформирования экономики не всегда совпадали. В настоящее время они становятся еще больше разнонаправленным, что является одним из факторов сокращения производства. В этой связи целесообразно рассмотреть показатели, характеризующие экономическую эффективность функционирования зернового хозяйства. Предметом исследования данной курсовой работы является себестоимость продукции растениеводства. Объектов исследования является сельскохозяйственный производственный кооператив «Найтоповичский», находящийся в селе Найтоповичи Унечского района Брянской области. В связи с этим, цель данной работы – определить уровень себестоимости производства продукции растениеводства и пути повышения его экономической эффективности в СПК «Найтоповичский» Унечского района. В соответствии с данной целью поставлены следующие задачи: 1 рассмотреть теоретические и методологические основы себестоимости сельскохозяйственной продукции; 2 провести анализ имущественного состояния СПК «Найтоповичский»; 3 наметить основные пути снижения себестоимости продукции растениеводства в СПК «Найтоповичский».

скачать реферат Оборонно-промышленный комплекс РФ

Все эти объективные факторы обуславливают необходимость постоянного внимания государства к проблемам ОПК, а научную общественность – к анализу актуальных проблем политического и социально-экономического развития российского оборонно-промышленного комплекса, поиску путей повышения его эффективности. Объектом исследования является оборонно-промышленный комплекс Российской Федерации как важный инструмент обеспечения национальной безопасности государства. Предмет исследования – система государственного управления российским оборонно-промышленным комплексом. 1. Состав ОПК РФ. Сегодня оборонно-промышленный комплекс (далее - ОПК) России представляет собой многофункциональные научно-производственные отрасли промышленности, способные разрабатывать и производить современные виды и типы вооружений, военной и специальной техники (далее - ВВСТ), а также выпускать разнообразную наукоемкую гражданскую продукцию. Его основу составляют стратегические предприятия и стратегические акционерные общества. Перечень этих предприятий и обществ утвержден Указом Президента Российской Федерации от 4августа 2004 года №1009 (с изменениями на 19 ноября 2007 года).

Карандаши цветные "Colorino", двухсторонние, 48 цветов.
Карандаши для рисования. В наборе: 24 разноцветных, двусторонних карандашей (48 цветов). Мягкие, но при этом очень прочные карандаши,
455 руб
Раздел: Более 24 цветов
Бумага для струйных принтеров "Lomond", 140 г/м, 100 листов, матовая, односторонняя, А4.
Изображение отпечатанное на матовой бумаге, не бликует, линии высококонтрастные, чистые тона имеют характерную бархатистую
375 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Микрофон "Караоке новогоднее".
Какая игрушка превратит любой день в праздник? Конечно, удивительный микрофон-караоке! Подпевая любимым мультяшкам, малыши смогут
301 руб
Раздел: Микрофоны
скачать реферат Роль кредита в экономике

Байкальский Государственный Университет Экономики и Права Кафедра Экономики и финансов Дипломный проект на тему: «Роль кредита в экономике » 2009 СОДЕРЖАНИЕВведение 1. Теоретические основы кредита и кредитных отношений 1.1 Сущность кредита 1.2 Формы и виды кредита 1.3 Роль банковского кредита в экономике 2. Анализ кредитования российской экономики 2.1 Анализ российского рынка кредитования 2.2 Анализ регионального рынка кредитования 3. Пути повышения эффективности кредитования экономики РФ Заключение Список используемой литературы ВВЕДЕНИЕ Организация финансово-кредитного обслуживания предприятий, организаций, населения, функционирование кредитной системы играют исключительно важную роль в развитии хозяйственных структур. От эффективности и бесперебойности функционирования кредитно-финансового механизма зависят не только своевременное получение средств отдельными хозяйственными единицами, но и темпы экономического развития страны в целом. Вместе с тем, эволюция кредитной системы и кредитного дела в полной мере определяется экономической ситуацией в стране, господствующими формами и механизмом хозяйствования.

скачать реферат Финансовый контроль: формы, методы, органы

Министерство образования Российской Федерации Петрозаводский Государственный университет Экономический факультет Кафедра экономической теории и финансов Курсовая работа по финансам «Финансовый контроль: формы, методы, органы» Выполнила: студентка 2-го курса гр. 83202 Непомнящая Т.Н. Проверила: К.э.н., доцент, Рабогошвили П.С. Петрозаводск, 2002. 1. Введение 32. Необходимость и содержание финансового контроля 42.1 Сфера финансового контроля 72.2 Задачи финансового контроля 83. Организация финансового контроля, пути повышения его действенности 93.1 Государственный финансовый контроль 93.2 Внутрихозяйственный финансовый контроль 93.3 Общественный финансовый контроль 103.4 Банковский надзор 103.5 Аудиторский контроль 123.6 Предварительный финансовый контроль 163.7 Текущий финансовый контроль 173.8 Последующий финансовый контроль 174. Методы финансового контроля 184.1 Сущность и методы экономического анализа на микроуровне 18 4.1.1 Сущность анализа экономики на микроуровне 18 4.1.2 Задачи и методы экономического анализа деятельности фирмы 194.2 Сущность, задачи и виды ревизии 235.

скачать реферат Взаимодействие СМИ и аудитории

Анализ данных об использовании СМИ разного уровня приводит к выводу о том, что активное использование СМИ центрального уровня не мешает использованию местных СМИ. Аналогичная тенденция проявляется и в отношении характеристик использования различных средств массовой информации. Высокий уровень регулярности обращения к печати, как правило, сочетается с регулярным использованием радио и телевидения как источников информации. То же происходит и внутри системы однотипных каналов. В современной аудитории распространено чтение нескольких газет, причем регулярное (наиболее характерный набор газет: 1—2 центральные и местная печать). Тоже самое происходит и в сфере телеканалов. Зрители предпочитают смотреть как центральные телеканалы, так и местные, впрочем, чаще всего это только выпуски новостей. 2. Личность в сфере влияния СМИ. Существует противоречие между объективной воз­можностью влияния средств массовой информации на личность и их реальным влиянием. Изучение важнейших закономерностей этого влияния и определение путей повышения его эффективности — задача как исследова­телей, так и руководителей СМИ.

скачать реферат Кредитная политика банка

Поэтому перед российскими коммерческими банками при увеличении конкурентной борьбы за потенциальных заемщиков возникла необходимость планирования своей кредитной деятельности. Они должны научиться управлению кредитными операциями таким образом, чтобы они приносили максимально возможную доходность, но в то же время банки должны стремиться снизить кредитные риски, которые непосредственно связаны с проведением кредитных операций. Поэтому целью данной работы являлись исследование всех аспектов управления кредитными операциями и анализ эффективности кредитных операций коммерческого банка. Для достижения этой цели в работе решались следующие задачи: определение сущности и характеристика видов кредитных операций; рассмотрение целесообразности управления кредитными операциями; оценка эффективности различных методов управления кредитными операциями; проведение анализа управления кредитными операциями на примере конкретного коммерческого банка; рассмотрение рисков, связанных с кредитованием предприятий и методов снижения их влияния на кредитную деятельность банка; разработка рекомендаций по повышению эффективности управления кредитными операциями.

скачать реферат Взаимодействие СМИ и аудитории

Анализ данных об использовании СМИ разного уровня приводит к выводу о том, что активное использование СМИцентрального уровня не мешает использованию местных СМИ. Аналогичная тенденция проявляется и в отношении характеристик использования различных средств массовой информации.Высокий уровень регулярности обращения к печати, как правило, сочетается с регулярным использованием радио и телевидения как источников информации. То жепроисходит и внутри системы однотипных каналов. В современной аудитории распространено чтение нескольких газет, причем регулярное (наиболее характерныйнабор газет: 1—2 центральные и местная печать). Тоже самое происходит и в сфере телеканалов. Зрители предпочитают смотреть как центральные телеканалы, так иместные, впрочем, чаще всего это только выпуски новостей. 2. Личность в сфере влияния СМИ. Существует противоречие между объективной воз­можностью влияния средств массовой информации на личность и их реальным влиянием.Изучение важнейших закономерностей этого влияния и определение путей повышения его эффективности — задача как исследова­телей, так и руководителей СМИ.

Карандаши цветные "Замок", 24 цвета + 3 двухцветных карандаша, точилка.
Яркие, насыщенные цвета. Отстирываются с большинства обычных тканей. Специальная технология вклеивания (SV) предотвращает поломку
513 руб
Раздел: Более 24 цветов
Фломастеры двухсторонние , 24 цвета.
Фломастеры изготовлены из материала, который обеспечивает прочность корпуса и препятствует испарению чернил, благодаря чему они имеют
311 руб
Раздел: 13-24 цвета
Электронный звуковой плакат "Живая география".
Электронный звуковой плакат «Живая география» поможет малышу узнать о нашей планете Земля и её обитателях, познакомит его с материками и
794 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
скачать реферат Пути повышения экономической эффективности растениеводства

При выполнении проекта КХ Жилякова А.П. полностью покроет затраты на производство, рассчитается за полученный кредит, выплатит все налоги, а средства, оставшиеся после всех выплат, может направить на развитие зернового производства. Выводы и предложения Производство зерна является отраслью рыночной специализации КХ Жилякова А.П., следовательно, уровень ее развития определяет состояние экономики предприятия, его возможности осуществлять расширенное воспроизводство. Анализ развития зернового хозяйства, с целью выявления путей повышения его эффективности, приводит к следующим выводам. Рентабельность производства зерна имеет колебания. Являясь обобщающим показателем уровня эффективности ведения отрасли, рентабельность зависит от двух факторов: себестоимости производства зерна и цен его реализации. Эти показатели, в свою очередь, зависимы от многих других факторов и условий, которые были рассмотрены в контрольной работе. Потенциальные возможности развития любой отрасли определяются наличием, состоянием и уровнем использования имеющихся ресурсов, основным из которых для производства зерна является земля.

скачать реферат Ассортимент, качество и пищевая ценность хлеба

Вместе с тем даже мука из цельного зерна отличается низким содержанием таких жизненно важных веществ, как соли кальция, рибофлавин и лизин. Естественно, что вопрос о пищевой ценности злаков и хлеба не может не привлекать к себе пристального внимания ученых различных областей. Естественно также, что проведены многочисленные опыты по повышению пищевой ценности хлеба, поставленные на основе разных принципов и предлагающие различные методы решения вопроса. 1 Повышение выхода муки. Вопрос о том, какой хлеб более питателен - «белый» или «черный», т.е. из муки высших или низших сортов, и каковы пути повышения его пищевой ценности, является весьма актуальным. Первый эксперимент, имевший целью сравнить пищевую ценность «черного» и «белого» пшеничного хлеба, был осуществлен французским физиологом Мажанди, кормившим одновременно двух собак хлебом: одну «черным», а другую - «белым». Оказалось, что собака, питавшаяся «белым» хлебом, вскоре заболела и погибла, в то время как собака, получавшая «черный хлеб», была в прекрасном состоянии.

скачать реферат Роль иностранных инвестиций в развитии экономики КНР

На современном этапе привлечение иностранных инвесторов планируется осуществлять за счет преимуществ хозяйственного механизма, высокоразвитой инфраструктуры, совершенствования структуры производства путем повышения его технологического уровня, снижения доли импортных комплектующих и повышения доли продукции с высокой добавочной стоимостью, расширения сферы услуг. Традиционные же ресурсоемкие производства решено перебазировать во внутренние районы для стимулирования их развития. Все это объективно свидетельствует о переходе от территориального к отраслевому принципу стимулирования иностранных инвестиций. Важной представляется отмена с апреля 1996 г. таможенных льгот в отношении предприятий, находящихся в СЭЗ, что отвечает и требованиям ВТО. При этом будут по-прежнему действовать льготная 15-процентная ставка подоходного налога для СП, беспошлинный (до 2000 г.) ввоз оборудования и материалов для строительства инфраструктуры, особые права в утверждении инвестиционных проектов, определенная юридическая автономия властей зон и ряд других льгот.

скачать реферат Развитие бенчмаркинга как метода управления маркетингом на предприятиях

Как и любая другая деятельность, бенчмаркинг осуществляется в соответствии с определёнными принципами, т.е. правилами. Они могут быть общими для всех его видов или могут относиться к некоторым или одному из его видов. Соблюдение принципов обеспечивает успех, несоблюдение может привести к серьёзным неудачам и убыткам. На сегодняшний день нет однозначного подхода к их комбинации, что затрудняет формирование его организационно-методических основ. Прежде всего, к основным принципам бенчмаркинга, как одного из важнейших методов управления, на наш взгляд, можно отнести следующие: научность в сочетании с элементами искусства, целенаправленность, специализация в сочетании с универсальностью, последовательность, непрерывность, вариантность, концентрация на качестве, ориентацию на потребителя. По нашему мнению, принципы бенчмаркинга, с целью повышения его результативности, должны быть дополнены оптимальностью, автономностью, прозрачностью и систематическим проведением внутреннего бенчмаркинга. А хорошо зарекомендовавший себя, принцип взаимовыгодных отношений с поставщиками применительно к данному понятию может быть расширен “со всеми участниками бизнеса, коллегами или партнёрами, связанными социально-экономическими отношениями”, поскольку процесс бенчмаркинга, требует поиска элементов превосходства, постоянно увеличивая круг объектов анализа.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.