телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАБытовая техника -30% Красота и здоровье -30% Все для ремонта, строительства. Инструменты -30%

все разделыраздел:Законодательство и правоподраздел:История государства и права зарубежных стран

Судебная реформа на Украине (Судова реформа в Укра©нЁ)

найти похожие
найти еще

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Повітовий суд вважався становим судом для дворян і селян, магістрати і ратуші — становими су­дами у містах. Підкоморський суд — це становий суд першої інстанції у межових справах. Совісні суди у цих губерніях не існували. Головний суд складався з двох департаментів — ци­вільних і кримінальних справ. Компетенція суду була од­нотипна з компетенцією палат кримінального і цивіль­ного суду інших губерній. Окрім цього, у зв'язку з від­сутністю у цих губерніях совісних судів, головним судам були підсудні також справи про малолітніх і божевільних злочинців. Після розгляду в головному суді ці справи по­ступали в обов'язковому порядку в 5-й департамент Се­нату. До підсудності головного суду належали також справи, які становили компетенцію надвірних судів до їх ліквідації у Волинській і Подільській губерніях 1802 p. На вироки та рішення головного суду апеляція і скарги подавалися до Сенату. Виконання судових вироків відповідно до Литовсько­го статуту проводили у повітах повітові, а в містах — міські суди. У 1812 p. був уведений єдиний у всій Росій­ській імперії порядок виконання судових вироків: воно передавалося у містах — міській поліції, повітах — ниж­нім земським судам. Судова система у Лівобережній Україні за місцевими особливостями була подібна до системи Правобережної України. Головною судовою інстанцією вважався генераль­ний суд, що мав таке ж значення, як палати криміналь­ного та цивільного суду в Слобідсько-Українській, Херсон­ській, Катеринославській, Таврійській губерніях і голов­ний суд у губерніях Правобережної України. Особливістю генерального суду було те, що старшому з генеральних суддів доручалось у випадку відсутності губернатора і ві­це-губернатора тимчасове управління губернією. Гене­ральний суд складався з двох департаментів, кожен з яких укомплектовувався генеральним суддею та двома радни­ками, призначеними урядом і п'ятьма засідателями, кот­рі обиралися від дворянства кожні три роки. Повітовий і підкоморський суди будь-яких відмінностей порівняно з су­дами у Київській, Волинській і Подільській губерніях не мали. Діяльність усіх судів у губерніях була підконтрольною губернаторам. Кримінальні справи в обов'язковому поряд­ку подавалися губернаторам для ознайомлення. У випадку розбіжності між думкою губернатора і вироком суду спра­ва передавалася до Сенату. Останній, як правило, під­тримував думку губернатора, позбавляючи сили вирок кримінальної палати, головного або генерального суду. Деякі особливості у губерніях України впродовж 30-х років XIX ст. були ліквідовані. Так, генеральний і головні суди перетворили на палати кримінального і цивільного суду, голови яких призначалися імператором за поданням міністра юстиції, а радники — міністром юстиції. Судова система в Україні доповнювалася селянськими судами, що розглядали дрібні цивільні та кримінальні справи на під­ставі звичаєвого права. У судах була запроваджена ро­сійська мова. 3. Передумови і підготовка судової реформи 1864 року. Кримська війна 1853-1856 р., що закінчилася поразкою Росії, показала економічну, політичну і військову неспроможність царату, виявивши пороки і виразки соціально-економічної системи. «Існуючий в країні зсув законодавчої, виконавчої і судової влади сприяє розвитку бюрократизму.

Аналізуючи окремі форми й інститути карного процесу, він показав, що в цьому суді обвинувачуваний позбавлений необхідних гарантій для захисту своїх прав і інтересів, для доведення своєї невинності. В.І.Ленін показав, що в умовах буржуазної держави суд присяжних дійсно мав певні переваги в порівнянні із судом станових представників. «Суд вулиці, - писав він, - цінний саме тим, що він вносить живий струмінь у той дух канцелярського формалізму, яким наскрізь просочені наші урядові установи »8. Але водночас В.І.Ленін відзначав, що в умовах буржуазної держави, коли робітники усунуті від участі в суді в якості присяжних засідателів, а серед присяжних переважає реакційне міщанство, суд залишається виразників інтересів експлуататорських класів. Реформою 1864 року була встановлена така система судів: суди з що обираються суддями - мирові судді і з'їзди мирових судів - і суди з призначуваними суддями - окружні суди і судові палати. Кожний повіт з містом, що входило до нього, а в ряді випадків і особо важливе місто складали мировий округ, що ділився на декілька дільниць. Кожний із них мав одного дільничного, мирового суддю й одного почесного. Мирові судді - дільничні і почесні - обиралися на три роки місцевими органами міського і земського самоврядування (повітовими земськими зборами і міськими думами) із числа осіб, що мешкали в даній місцевості і мали визначений віковий, освітній, службовий і майновий ценз (майновий ценз визначався нерухомою власністю не менше ніж у 15 тисяч рублів або дорівнювалися подвійному земському земельному цензу)9 . Нова судова система в порівнянні зі старою відрізнялася певною стрункістю. Для вирішеня дрібних карних, цивільних справ засновувався інститут виборних мирових судів. Мировий суддя одноосібно розглядав справи за обвинуваченням у злочинах, за вчинення яких могло бути винесене одне з таких покарань: зауваження, догана, грошове стягнення на суму не понад 300 рублів, арешт на строк не більше трьох місяців, ув'язння на строк до одного року. Мирові судді (дільничні і почесні) даного округу збиралися на повітові з'їзди мирових суддів або мировий з'їзд суддів, що був остаточною апеляційною інстанцією. Подальший розгляд справ мирових судів здійснювався лише в касаційному порядку в Сенаті. Сенат у процесі судової реформи також зазнав зміни. Він перетворився в єдиний у країні касаційний суд. Основна відмінність касаційного порядку оскарження судових рішень і вироків від апеляційного порядку оскарження в Росії полягала в тому, що поводом для касації були процесуальні правопорушення. Інститут мирових судів при всій обмеженості демократизму в ньому не задовольняв вище чиновництво й у 1889 році був скасований скрізь, крім Москви, Санкт-Петербурга й Одеси. Мирові судді були замінені призначуваними особами. У перші роки після введення Судових статутів у складі почесних мирових судів, за словами А.Ф.Коні, було чимало чуйних, порядних людей. Мировий суддя Н.В.Почтьонов, дуже освічена людина, вносив у розгляд справ «живий струмінь». У нього правосуддя було поставлено добре, і місцеві жителі відносилися до нього з довірою. Значний вплив на з'їзд світових судів робив А.Р.Шидловский - уособлення працьовитості, педантизму і коректності.

АКАДЕМІЯ ПРАЦІ І СОЦІАЛЬНИХ ВІДНОСИН ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ Юридичний факультет Кафедра теорії та історії держави і праваКУРСОВА РОБОТА на тему: «СУДОВА РЕФОРМА 1864 р. В УКРАЇНІ» Науковий керівник: Кудін С. В. Виконав: студент 11-ї групи юридичного факультету Зігель Сергій Юрійович Київ 2001. ЗМІСТ Вступ 3 Дореформений суд в Україні. 4 Передумови і підготовка судової реформи 1864 року. . . . 7 Передумови судової реформи 1864 р.; а) розкладання і криза фортечного ладу; б) революційна боротьба проти царського суду. Підготовка судової реформи 1864 р. Судова реформа 1864 року. Судові статути (20 листопада 1864 року). . .18 Висновок. Список літератури. 1. ВВЕДЕННЯ Судова реформа XIX століття в Росії - реформа судової системи і судочинства. Викликана капіталістичними відношеннями, що развивавлись у країні, судова реформа відбила класові інтереси буржуазії, проводилася на основі судових статутів, прийнятих 20 листопада 1864 року «Заснування судових установлень», статути карного і цивільного судочинства, стомившись про покарання, що накладаються світовими суддями. На околицях Російської імперії статути вводилися зі значними змінами; остаточно процес був завершений лише до 1896 року.1 Судова реформа 1864 року звичайно трактується в літературі як найбуржуазніша з усіх реформ того часу. Дослідники вважають її самою послідовною. Дійсно, у принципах, на яких побудована реформа, буржуазна ідеологія відбилася найбільше повно. В жодній іншій реформіі цього немає, - там охоронний момент, захист інтересів дворянства, царату виявляються зі всією повнотою. Звичайно, треба мати на увазі, що суд та правосуддя - це системи, із якими громадянин зіштовхується не повсякденно, він може прожити життя, жодного разу не побувавши в суді. У цьому значенні для підданних Російської імперії судова реформа була менш важлива, ніж інші. Водночас у суді зіштовхуються не стільки міжкласові, скільки внутрішньокласові відносини. Дворяни позиваються з дворянами, купці з купцями. Отже, усякого роду процесуальні гарантії важливі для всіх верств суспільства, у тому числі і для експлуататорської верхівки. Судова реформа торкнула інтересів усіх класів, усіх прошарків Російського суспільства. Судова реформа, як і всі реформи 60-70-х років, була наслідком визначеної кризи російського товариства, у тому числі і так називаної кризи верхів, під яким розуміють звичайно усвідомлення панівним класом та правлячою верхівкою необхідності тих або інших змін. Треба сказати, що судової реформи бажали, здається, більше, ніж селянської. Якщо більшість поміщиків усупереч здоровому глузду не хотіло розкріпачення селян, то в реформі суду були зацікавлені усе, крім, хіба що, кондових суддівських чиновників, що мають недурний прибуток від неправосуддя і не бажаючих пристосовуватися до нових порядків. І, зрозуміло, прихильником судової реформи, як і реформи селянської, виступав у першу чергу сам імператор Олександр II, а так само його брат Костянтин Миколайович, що притримувався навіть більш радикальних поглядів. 2. ДОРЕФОРМЕНИЙ СУД В УКРАЇНІ Різноманітні важелі державної машини самодержавства почали виявляти свою нездатність до середини XIX століття, але, мабуть, жоден з органів державного апарату не знаходився в настільки кепському стані, як судова система.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Большой энциклопедический словарь (Часть 2, ЛЕОНТЬЕВ - ЯЯТИ)

По происхождению немец. Труды по геометрии, математическому анализу. МИНДОВГ (Миндаугас - Mindaugas) (?-1263), великий князь литовский (конец 1230-х гг. - 1263). После неудачной войны с немецкими рыцарями принял католичество. Поддерживал дружественные связи с князем Даниилом Галицким и князем Александром Невским. В 1260, разгромив войска Ливонского и Тевтонского орденов у оз. Дурбе, отрекся от католичества. МИНДОН - король Мьянмы в 1853-78. Провел административные, судебные, налоговые и др. реформы. Установил дипломатические отношения с европейскими странами. Основал Мандалай. Поощрял литературу и искусство. МИНДОРО (Mindoro) - остров в Филиппинском архипелаге. 9,8 тыс. км2. Высота до 2582 м, у берегов - холмистые равнины. Влажные тропические и муссонные леса. Тропическое земледелие; рыболовство. Основные города - Калапан, Мамбурао. МИНДУВУН (наст. имя У Вун) (р. 1909) - писатель Мьянмы. Поэтические произведения для детей, стихи, переводы; труды по теории бирманской поэзии. МИНЕИ (от греч. menaios - месячный) - месячники, христианские богослужебные книги, содержащие тексты церковных служб годового круга. "МИНЕИ-ЧЕТЬИ" - см. "Четьи-Минеи". МИНЕРАЛ (от ср.-век. лат. minera - руда) - природное тело, приблизительно однородное по химическому составу и физическим свойствам, образующееся в результате физико-химических процессов в глубинах и на поверхности Земли. Известно ок. 3 тыс. минеральных видов; наиболее распространены: силикаты (ок. 25% от общего числа минералов); оксиды и гидроксиды (ок. 12%); сульфиды и их аналоги (ок. 13%); фосфаты, арсенаты, ванадаты (ок. 18%)

скачать реферат Краткий курс истории России

Земский собор принял реш. принять Укр. в состав Р.В 1654 начал. война с Польшей за Укр. Законч. подпис. Андрусовского перемирия 31 янв. 1667 г.1656-1658 гг. война со Швецией за возвращ. Балт.побережья,отошедшего к Швеции по Столбовскомумиру 1617 г -неудачна,В 1661 г. в Кардине подписан мирн. договор.  23.? 24.? 25. Церковные реформы Никона. Церковная реформа диктовалась не-обходимостью укрепить дисциплину, порядок, нравственные устои ду-ховенства. Расширение связей с Украиной и греческий Востоком тре-бовало введения одинаковой церковной обрядности во всем православ-ном мире. Распространение книгопечатания открывало возможность унификации церковных книг. В конце 40-х годов ХУЛ в. в Москве сложился Кружок ревнителей древнего благочестия. В него вопши видные церковные деятели: цар-ский духовник Стефан Вонифатьев, настоятель Казанского собора на Красной площади Иоанн, царский постельничий Ф. Ртищев, выдающие-ся деятели церкви нижегородцы Никон и Аввакум я др. Сын мордовского крестьянина Никон (в миру Никита Мннов) сделал стремительную карьеру.

Мощный стиральный порошок с отбеливателем и ферментами для сильных загрязнений "Mitsuei", 1.
Этот порошок идеально подходит для белого белья. Ферменты в составе средства, расщепляют любые сложные загрязнения и они с легкостью
434 руб
Раздел: Стиральные порошки
Фоторамка пластиковая "Clip", 50x70 см.
Для фотографий размером: 50х70 см. Материал: пластик.
359 руб
Раздел: Размер 50x60 и более
Глобус с подсветкой "Зоогеографический", 250 мм.
Зоогеографический детский глобус — это отличный подарок ребенку. Благодаря ему ваши дети узнают не только об устройстве планеты, на
771 руб
Раздел: Глобусы
 Владимир Путин. Полковник, ставший капитаном

Мне как-то не хочется желать смерти живому человеку, пусть и скверному, не по-христиански это, но кто ж ему виноват, если он постоянно заваривает интрижки, из которых мирно не выходят И это все о нем. Пока. Далее он все же мелькнет поскольку не унимается. Ну а Россия, вот чудо, как-то ухитрялась благополучно существовать и без Березовского, и без подобных ему олигархов. В России Путин принял самое прямое участие в создании новой политической партии «Единая Россия». Подписал Земельный кодекс, пакет федеральных законов по судебной реформе, по пенсионной реформе, Трудовой кодекс. Методично закрывал «черные дыры» в российском законодательстве. Вскоре появился и новый Уголовно-процессуальный кодекс, согласно которому обыск и арест подозреваемого в совершении какого-либо преступления могут производиться только с санкции суда, а уголовное дело может быть возбуждено только с согласия прокурора. Это не «льготы» криминалу, а гарантия для невиновного не оказаться жертвой произвола. В те же месяцы Россия дала зеленый свет на использование американскими военными бывших советских военных объектов в Узбекистане и Таджикистане баз и аэродромов

скачать реферат Международная политика Украины в 90-е годы ХХ века /Укр./

В свою чергу Комітет Міністрів 8 листопада 1995 року запросив Україну стати 37 членом Організації. Офіційне оформлення документів щодо вступу України до РЄ відбулося 9 листопада у Страсбурзі. Ретроперспектива і перспектива України в Раді Європи Під час вступу до Ради Європи Україна, як і всі країни-члени Організації зобов`язувалась виконувати положення статі 3 Статуту: реалізація принципу верховенства права та забезпечення кожному основних прав і свобод людини. Вона також взяла на себе низку особливих зобов`язань, які містяться у Висновку №190 (1995 рік), Парламентською Асамблею. Було також узгоджено терміни їх виконання від одного до трьох років по різних позиціях. Згідно з вимогами Парламентської Асамблеї протягом одного року з моменту вступу повинні бути прийняті: нова Конституція, рамковий документ про правову політику України у сфері прав людини, рамковий документ про правову та судову реформи, нові кримінальний, кримінально-процесуальний, цивільний та цивільно-процесуальний кодекси, нові закони про вибори та політичні партії.

 Крушение власти и армии. (Февраль-сентябрь 1917 г.)

Поводы, вызвавшие и первый и второй правительственные кризисы (декларация прав солдата, международная политика Совета, отделение Украины, аграрные реформы Чернова и т.Pд.), при всей их государственной важности, были все же только поводами. Коалиция, в которой демократической буржуазии представлялась пассивная роль, когда ее «временное» участие требовалось только для разделения ответственности, а все дела решались за кулисами правительства, в кругах близких к Совету, такая коалиция не была жизненной, и не могла примирить с революционной демократией,P даже наиболее оппортунистически настроенную буржуазию. В соотношении сил, независимо от политических и социальных признаков, несомненно играли большую роль факты чисто объективные: неудовлетворенность широких народных масс, в силу общего положения страны, деятельностью правительства. Народные массы воспринимали революцию не как тяжкий переходный этап, связанный тысячью нитей с прошлым и настоящим русского и мирового государственного развития, а как самодовлеющее реальное явление сегодняшнего дня, с такими же реальными бедствиями войны, бандитизма, бесправия, бессудности, бестовария, холода и голода

скачать реферат Суддівський корпус у Німеччині

Це – спеціальна судова система. Поряд з конституційною юрисдикцією - Федерального конституційного суду і конституційних судів земель діє ще п являють обвинувачення. По кримінальних справах судове слідство завжди в тому числі по справах особистого призначення, які проводяться самими потерпілими, здійснюється з участю прокурора. Прокурори вправі в окремих випадках брати участь у розгляді громадських справ. Вже цей короткий огляд структури судової системи Німеччини, функціонування судів загальної і спеціальної юрисдикції дає змогу зробити певний висновок щодо доцільності запозичення досвіду Німеччини при здійсненні чергової судової реформи в Україні. Звичайно, необхідна корекція з огляду на відмінності у територіальному устрої та деякі інші поправки. Реформа за принципом спеціалізації із застосуванням оптимальних зразків судоустрою наших судів, країн близького і далекого зарубіжжя,створить підгрунтя для ефективної роботи судової гілки влади, утвердження законності у суспільстві, опрацювання такої розгалудженої і спеціалізованої структури судів,як у ФРН, і вироблення української системи є необхідною перебудовою фахового підходу до вирішення судами справ, підвищення судочинства, його оперативності в умовах побудови правової держави і становлення ринкової економіки соціального спрямування. Розділ ІІ. Характеристика корпусу Суддя — центральна фігура в системі правосуддя.

скачать реферат Кирило Розумовський та його меценатська діяльність

Київська полкова канцелярія перебувала у містечку Козельці (з 1708 р.). До результатів суспільно-політичної діяльності гетьмана Розумовського насамперед належить судова реформа. Тоді в Лівобережній Україні діяв Генеральний суд на чолі з генеральним суддею, апеляції на рішення якого подавалися до Генеральної військової канцелярії та гетьмана. Нижчими ланками судочинства залишалися полкові й сотенні суди. Універсалом від 17 листопада 1760 року Кирило Розумовський запровадив у Лівобережній Україні новий порядок судочинства, згідно з яким Генеральний суд очолили два генеральних судді, а до його складу увійшли обрані від старшин десять представників від кожного з десяти полків. Генеральний суд розглядав справи генеральної старшини, полковників, бунчукових і військових товаришів, канцеляристів та осіб, які перебували під особистою опікою гетьмана. Крім того, цей суд став органом нагляду за місцевими судами, найвищою апеляційною інстанцією, через що Генеральну військову канцелярію було позбавлено судових функцій (17 лютого 1763 р.). Реформа завершилася наприкінці 1763 року.

скачать реферат Апелляционный суд в судебной системе Украины

Так же я постарался собрать все информационные данные о тенденции и развитии судебной и правоохранительной деятельности за последнее время, чтобы подчеркнуть прогресс современной концепции судебно-правоохранительной реформы. Судебная власть Украины Для начала следует рассмотреть судебную власть Украины. Судебную власть представляют суды, которые от имени государства, в порядке, установленном законом, осуществляют правосудие. Конституция Украины закрепила разделение власти по принципу разделения её на законодательную, исполнительную и судебную. Существование судебной власти наряду с исполнительной и законодательной является признаком демократического государства. Согласно статье 124 Конституции Украины, правосудие в Украине осуществляется исключительно судами. Они (суды) наделены властными полномочиями, целью которых является возобновление нарушенного права и справедливости путём применения методов государственного принуждения к лицам, посягнувшим на интересы, охраняемые законом. Также следует добавить, что судебная власть разделяется на конституционную юрисдикцию и суды общей юрисдикции. Собственно судебная система и включает в себя суды общей юрисдикции.Конституционный суд. Единственным органом конституционной юрисдикции является Конституционный суд, который включает в себя несколько иные полномочия, нежели суды общей юрисдикции.

скачать реферат История Украины

Проводячи колонізаторську політику царський уряд здійснював ліквідацію автономії України. На перешкоді цій політиці стояв останній гетьман України Кирило Розумовський (1750-1764 р.р.) , якому в тих умовах вдалося провести судову реформу, розпочати удосконалення козацького війська, обмежити свавілля царських чиновників. За наполяганням Катерини Розумовський був змушений зректись гетьманства. Колегія Малоросійська на чолі з Губернатором Румянцевим провела перепис населення і государств для збільшення зборів до імперської казни. 3). Був скасований полковий устрій на Слобожанщині, де 1765 р. з козацьких полків утворилися регулярні гусарські полки царя. Територія Слабожанщини стала зватися Слобідсько-Українською губернією. Лівобережне козацтво реорганізувалося у 1783 р. в регулярні кавалерійські полки (карабінери).4). Як писав у 1655 р. араб-християнин Павле Плетський: “Навіть селяни в Україні вміли читати й писати а сільські священики вважали своїм обов'язком навчати сиріт, не дозволяючи тим тинятися вулицями, як бродягам ” Вищу освіту давала Київська академія та її філії у Вінниці.

Письменные принадлежности "Набор первоклассника", 28 предметов.
В наборе: акварель, альбом для рисования, блокнот, доска для лепки, 2 карандаша чернографитных, карандаши цветные, картон цветной формата
688 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Игра магнитная "Одевашки. Лиза".
Это магнитная история про то, как одеть куклу Лизу. Она простая, но при этом очень увлекательная и не вызовет сложности у ребенка старше
343 руб
Раздел: Бумажные куклы
Прыгунки "три в одном" (прыгунки - тарзанка - качели).
Это базовая модель прыгунков. Амортизатор пружинный, крепление в одной точке. О детских прыгунках: К пяти месяцам ребенок уже очень
710 руб
Раздел: Прыгунки, вожжи
скачать реферат Історія розвитку криміналістики в Україні

Саме в цей час з"являється такий жахливий метод ідентифікації, як калічення і клеймування. Давньоіндійський пам"ятник права "Закони Ману" предписував, за удар нищим вищого, відрізати ту частину тіла, якою був нанесений удар. В Давньму Єгипті та Вавілоні де діяли досить жорсткі принципи законів вавілонського царя Хаммурапі за скоєння крадіжки винному відрубували руку і т.д. Широко застосовувалась калічення та катування на території України (зокрема про це згадується в "Соборном Уложении" 1659 р.) Клеймування було відмінено в 1863 р. на передодні введення судової реформи 1864 р. Першим з наукових методів, який запрпонував А.Бертільон був метод словесного портрету - опис в певній термінології ознак зовнішності особи на основі науково розробленої системи. За цією системою кожна частина обличчя і голови отримувала точне визначення і визначення з декількох букв (шифр), по яких складалась формула зовнішності. На основі цього методу ідентифікації виникає досить сумнівна теорія стосовно особливих ознак, які властиві зовнішності злочинця ( італьянський вчений Чезаре Ломброзо ).

скачать реферат Судебная реформа в XIX веке и ее прогрессивное значение

Судебная реформа затронула интересы всех классов, всех слоев Российского общества. Судебная реформа, как и все реформы 60-70-х годов, была следствием определенного кризиса российского общества, в том числе и так называемого кризиса верхов, под которым понимают обычно осознание господствующим классом, правящей верхушкой необходимости тех или иных изменений. Надо сказать, что судебной реформы желали, кажется, больше, чем крестьянской. Если большинство помещиков вопреки здравому смыслу не хотело освобождения крестьян, то в реформе суда были заинтересованы все, кроме, разве что, кондовых судейских чиновников, имеющих недурной доход от неправосудия и не желавших приспосабливаться к новым порядкам. И, разумеется, сторонником судебной реформы, как и реформы крестьянской, выступал в первую очередь сам император Александр II, а так же его брат Константин Николаевич, который придерживался даже более радикальных взглядов. Различные рычаги государственной машины самодержавия стали явственно обнаруживать свою негодность к середине XIX веков, но, пожалуй, ни один из органов государственного аппарата не находился в столь скверном состоянии, как судебная система.

скачать реферат Великие реформы 60-70-х годов. Александр II

В первое избирательное собрание входили крупные налогоплательщики, вносившие треть городских налогов, во вторую – более мелкие, уплачивающие другую треть налогов, в третью – все остальные. В наиболее крупных городах число гласных (избранных) составляло в среднем 5,6% жителей. Таким образом, основная масса городского населения была устранена от участия в городском самоуправлении. Компетенция городского самоуправления была ограничена решением чисто хозяйственных вопросов (благоустройство городов, устройство больниц, школ, попечение о развитии торговли, противопожарные меры, городское налогообложение). . д. Судебная реформа. В числе реформ одно из первенствующих мест, несомненно, принадлежит судебной реформе. Эта глубоко продуманная реформа имела сильное и непосредственное влияние на весь строй государственной и общественной жизни. Она внесла в нее совершенно новые, давно ожидавшиеся принципы - полное отделение судебной власти от административной и обвинительной, публичность и гласность суда, независимость судей, адвокатура и состязательный порядок судопроизводства.

скачать реферат Реформирование отношений собственности в Украине

смотреть на рефераты похожие на "Реформирование отношений собственности в Украине " План: 1. Вступление. 2. Развитие учения о собственности. 3. Теория прав собственности. 4. Формы собственности. 5. Понятия собственности в Украине. 6. Вывод. 1. Вступление. При переходе к рыночной экономике в Украине осуществление реформ столкнулось с рядом объективных и субъективных трудностей. Первоочередной из них оказалось решение проблемы собственности. Под этой экономической категорией понимают систему объективных экономических отношений, связанных с присвоением материальных или нематериальных благ. Структуру отношений собственности составляют отношения пользования, распоряжения, владения, отчуждения и присвоения1. 2. Развитие учения о собственности Проблема собственности не нова и не одно столетие занимает умы людей. Самые первые упоминания о собственности как одной из основополагающих характеристик государства появились еще в древности - в Вавилонии, Китае и других странах. Социалист-утопист Т. Мор в своей книге «Утопия» пришел к выводу о том, что «там, где царит частная собственность, все богатства попадают в руки немногих»2. Т. Кампанелла в книге «Город Солнца» корень зла видит в частной собственности; он нарисовал картину будущего - город Солнца - в условиях существования общественной собственности.

скачать реферат Аббасиды

Аббас II (1874–1944), также Хильми-паша, праправнук  Мухаммеда Али, хедив Египта, родился 16 июля 1874 в Каире, хедивом стал после смерти своего отца Тевфика-паши 7 января 1892. Получил образование в Лозанне и Вене, владел турецким, английским, французским и немецким языками. Окруженный интриганами и поначалу с подозрением относившийся к британской политике в Египте, Аббас увольнял пробритански настроенных чиновников без консультаций с генеральным консулом Кромером, постоянно вмешиваясь в сложившуюся систему управления государством. Выступал за создание местной судебной системы, проведение налоговой реформы и меры, направленные на улучшение сферы образования и развитие сельского хозяйства, поощрял расширение ирригационных работ в Асуане. Одобрил повторное завоевание Судана. 24 июля 1913 была обнародована конституция, которая предусматривала создание парламента в составе 81 депутата, из которых 66 избирались, а 17 назначались правительством. Когда вспыхнула Первая мировая война, хедив гостил у турецкого султана в Константинополе, оправляясь от ран, полученных во время покушения на его жизнь. 5 ноября 1914 Великобритания объявила войну Турции.

Ранец жесткокаркасный для начальной школы "Динозавр", 17 литров, 34х26х16 см.
Серия предназначена для мальчиков 7-10 лет. Яркий и необычный принт привлечет внимание школьников. Надежная конструкция этого
1633 руб
Раздел: Без наполнения
Велосипед трехколесный Moby Kids "Comfort. EVA", цвет: оранжевый.
Детский трёхколёсный велосипед Moby Kids Comfort 10х8 EVA. В данной модели предусмотрены дополнительные функции и аксессуары, которые
4194 руб
Раздел: Трехколесные
Стул-стол для кормления Вилт "Алекс" (салатовый).
Удобный стульчик-трансформер для кормления Вашего малыша. Можно использовать без столешницы, поэтому по мере взросления вашего малыша, вы
1337 руб
Раздел: Стульчики для кормления
скачать реферат Российская империя в XIX в.

Территория России была разделена на шесть учебных округов, в которых создавались четыре разряда учебных заведений: приходские, уездные, губернские училища, а также гимназии и университеты. Последние должны были представлять собой высшую ступень образования. Если до этого времени в России существовал лишь один университет – Московский, основанный в 1755 г., то теперь были восстановлены многие старые университеты и созданы новые. Хотя образование по-прежнему оставалось недоступным для значительной части населения, прежде всего крестьян, новая система образования отвечала потребностям общества в грамотных, квалифицированных специалистах. Новый этап реформ, начавшийся в 1803 г. требовал новых людей, этими новыми людьми стали А.А. Аракчеев и М.М. Сперанский. Первый занимался преимущественно вопросами, связанными с реорганизацией армии, второй – разработкой планов новых реформ. Реформы Сперанского. План реформ, предложенный Сперанским, представлял собой мысли самого императора. Во-первых, он предлагал реформировать систему государственного управления путем осуществления разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную.

скачать реферат Россия в первой половине ХIХ века

Члены его были молоды, старались не отстать от духа времени, но не имели опыта в тех государственных делах, которые обсуждали и решили реформировать. Новый император стал проводить реформы в области центрального управления, крестьянском вопросе и просвещении. Реформы государственного управления. В 1802-1811 гг. была проведена министерская реформа. Вместо коллегий было введено 11 министерств. В отличие от коллегий в министерстве дела решались единолично министром, ответственным только перед императором. Для совместного обсуждения министрами общих вопросов был учрежден Комитет министров. Сенат был наделен правом контроля за созданными министерствами и стал высшим судебным органом страны. Министерская реформа способствовала усовершенствованию центрального аппарата управления. Александр I считал введение в стране конституции, т.е. ограничение своей абсолютной власти, благом. Но он понял, что ввести в России конституции невозможно при сохранении крепостного права. И он решил подготовить общество к введению конституции.

скачать реферат Россия в начале 20 века

В структуре монаршего правления царь — глава российской церкви. Все члены царской семьи должны быть православными.    Совещательным органом был Госсовет. Задача Государственного совета — подавать императору мнения по вопросам законодательства. Если Госсовет не приходил к единому мнению, монарх имел право принимать решения, руководствуясь правом большинства. Непосредственная власть принадлежала министерствам: министерству внутренних дел, военно-морскому, иностранных дел, министерству просвещения (в начале 20 века в России насчитывалось 430.000 чиновников). Маленькие оклады чиновников способствовали широко распространенному взяточничеству, коррупции.    Судебное устройство основывалось на реформах 60-х годов 19 века. Для судебного процесса была характерна состязательность, демократизм. Но в конечном итоге виновность подсудного лица определялась не судом, а чиновниками.    Основным государственным институтом была армия, которая к тому времени насчитывала 900.000 человек. В России действовала система всеобщей воинской повинности.

скачать реферат Современный период развития России

Реформа политической системы осуществлялась по следующим основным направлениям : отказ от партийно-государственной системы управления; введение президентского правления с вертикальной структурой глав администраций; ликвидация Советов и замена их общедемократическими органами власти; многопартийность; создание независимых профсоюзов; роспуск Комсомола и пионерской организации; предоставление полной самостоятельности бывшим союзным республикам; создание СНГ, системы двусторонних и многосторонних договоров; провозглашение принципа разделения властей: законодательной, исполнительной и судебной. Выявите основные этапы реформы политической системы, оцените роль таких политических событий, как август 1991 г., октябрь 1993 г., принятие Конституции Российской Федерации в декабре 1993 г., перевыборы президента в июне1996 г. Изменение прежнего внешнеполитического курса, основанного на противоборстве империалистическим странам Запада, коренные изменения внутренней политики привели к новому курсу в области военной. курс осуществлялся по следующим основным направлениям : ликвидация военной организации Советского Союза; создание национальных российских Вооруженных Сил; реформа армии на основе смешанного комплектования; роспуск Организации Варшавского Договора; значительное сокращение вооруженных сил и вооружений; пересмотр военной доктрины; ориентация на сближение с НАТО.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.