телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАТовары для животных -30% Одежда и обувь -30% Разное -30%

все разделыраздел:История

История Бахтиёра

найти похожие
найти еще

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
U i g mazmu i quyidagicha edi: 1)I ifoqchilar i g e g asosiy maqsadi Germa iya i g harbiy qudra i i si dirishda ibora ; 2)hududiy o’zgarishlar faqa milliy asosda o’ kazilishi lozim; 3)Rossiya ix iyoriga ema i g quyi oqimi va Sharqiy Galiciya o’ ishi kerak edi; Poz a , Sileziya va G’arbiy Galiciya Polshaga o’ ishi kerak edi(u i Rossiyaga qaram davla sifa ida iklash mo’ljalla ga edi); 4)Fra ciyaga Elzas-Lo ari giya qay arib berilar,Rey viloya i va Pala i a i g bir qismi berilar edi; 5)Belgiya i g hududi Germa iya hisobiga ke gay irilar edi; 6)Shlezvig va Goldsh ei Da iyaga qay arib berilar edi; 7)Prussiya omo ida 1866 yil a eksiya qili ga Ga over qirolligi qay a ikla ishi kerak edi; 8)Avs ro-Ve griya uch davla – Avs riya, Ve griya va Chexiyada ibora mo arxiyaga ayla irilishi lozim edi; 9)Serbiyaga Bos ia, Dalmaciya, Gercegovi a va Shimoliy Alba iya berilishi kerak edi;10) Serb makedo iyasi Bolgariga berilishi kerak edi; 11) Valo a I aliyaga, Ja ubiy Alba iya Greciyaga berilar edi;12) Germa mus amlakalari A gliya, Fra ciya va Yapo iya o’r asida bo’lib oli ishi kerak edi; 13)Germa iya va Avs riyada ko ribu ciya u dirib oli ishi kerak edi. Bu das urda ko’ri ib uribdiki Rossiya asosa o’zi i g ma faa larida kelib chiqqa holda bu masalaga yo doshga . 26 se yabrda Rossiya qo’shimcha alab bila chiqdi. U Rossiya kemalari i g bo’g’ozlarda erki , hech qa day o’siqsiz kechishi i ko’zda u ar edi. Leki rus hukuma i urkiya hududi i bosib olish davo’lari i hali qilmaga edi. urkiya i bo’lib olish masalasi i ilk bor i gliz diploma iyasi ilgari surdi. Sazo ov i g das uriga o’z mu osaba lari i bildira urib, A gliya ashqi ishlar vaziri Grey:”Agar urkiya Germa iyaga qo’shilsa, bu davla barham opishi kerak”- dedi. U i chlik das uriga germa flo i ig opshirilishi, Kil ka ali i g ey rallash irish, I aliya va Rumi iya i g ma faa lari hisobga oli ish kabi qo’shimchalar qo’shilshi kerakligi i a’kidladi. Leki Grey Fra ciyaga Rey viloya i berilishiga qarshi chiqdi. Shu day qilib urush i g das labki ku larida i ifoqchilar o’r asida mus amlakalar borasida kelishmovchiliklar kelib chiqdi. urk merosi i bo’lib olish borasida 1914 yil i g o’zidayoq diploma ik kurash avj oldi. Ruslar uchu urkiyaga zarba berish i g e g qulay yo’li Ero da , urklar i g o’ g qa o i i ayla ib o’ ib zarba berish edi. I gliz hukuma i bu ga yo’l qo’yish i is amas edi. Grey rus elchisi Bekke dorf bila suhba ida u i shu arsaga isho irishga haraka qilar ediki, rus hukuma i Ero hududida urkiyaga qarshi urushda foydala masligi kerak edi. U i g fikricha Rossiya o’z kuchlari i germa fro ida chalg’i masligi kerak edi. Germa iya bila kurash urkiya bila urush i g a ijasi i hal qilar edi. U agar Germa iya mag’lubiya ga uchra ilsa, Ko s a i opol(Is a bul) va bo’g’ozlar masalasi Rossiya foydasiga hal qili ishi i akidlaydi. Orada ko’p o’ may Grey i g fikri i A gliya qiroli Georg V a’kidladi. Leki 1914 yil 14 oyabrda rus hukuma iga yuborilga rasmiy o ada biri chi o’ri da Rossiya bor kuchi i germa fro iga yuborishi, urk fro ida esa faqa mudofaa bila chekla ish kerakligi haqida gapirilar edi. Bo’g’ozlar va S ambul masalasi esa Rossiya roziligi bila yechilishi kerakligi a’kidla ar edi. Bu o a u cha ham isho chli emas edi. G’arbiy fro da qiyi vaziya yuzaga kelga i sababli i ifoqchilar qo’mo do ligi dushma i ye gish uchu boshqa malgamc yo’l izlay boshladilar. 1915 yil 25 fevralda i gliz va fra cuz kemalari Darda el bo’g’ozi kiraverishida joylashga for lar i o’qqa u a boshladilar.Darda el operaciyasi muvaffaqiya qozo ishiga isho ib, Greciya bosh vaziri Ve izelos Greciya A a a arafida urushga kirishi va Darda el bo’g’oziga desa va flo yuborishga ayyor eka ligi i ay di.

Fra ciya va A gliya Ve izelos i g ushbu aklifi i qabul qildilar. Ammo fra cuz qo’mo do i Joffer bu ga qa iq qarshilik ko’rsa di. Ay ilga qo’shi ga 22 mi g kishi ye mas edi.Greciya bila i ifoqchilar o’r asida muzokaralar olib borilayo ga vaq da grek qiroli ikki chi mar a Ve izelos i lavozimida ozod e di va Greciya ya a o’z ey rali e i i e’lo qildi.Salo ikiga hali bor yo’g’i 80 mi g kishilik armiya ashla ga edi. Bu da foydala ga Bolgariya qo’shi lari 14 ok yabr ku i Serbiyaga hujum qildi. Bir pay i g o’zida shimol arafda Avs ro-Ve griya va Germa iya qo’shi lari hujumga o’ di. I ifoqchilar i g Salo ikidagi qo’shi lari Serbiya i qu qarib qola olmadi.Serbiya armiyasi o’la mag’lubiya ga uchradi va u i g qolga qu ga qismi Korfu oroliga evakuaciya qili di. Biri chi jaho urushi davrida Yapo iya Yevropadagi urush Yapo iya uchu qulay vaziya ug;dirar edi. Bu i g a ijasida Yapo iya Germa iya i g Xi oydagi va i ch okea idagi mus amlakalari i bosib oldi.1914 yil Yapo iya Xi oyga qarshi hal qiluvchi ja gga ayyorla a boshladi. !914 yil dekabr oyida Yapo iya ashqi ishlar vaziri Ka o yapo siyosa i i g mazmu i i ommaga a gla ish uchu u q so’zladi. 1914 yil 15 avgus ku i Yapo iya i g Germa iyaga qo’yga ul ima umiga ko’ra Yapo iya o’sha pay da Germa iyaga egishli bo’lga Cza chjou i Xi oyga qay arib berish maqsadida olayo ga i i malum qilga edi. E di esa Ka o bu aklif Germa iyaga faqa mojaro i g i ch yo’l bila hal qilish umidida qili ga ligi i akidlaydi. emislar bu aklifga ko’ madilar va “e di Cza chjou aqdiri urush ugaga da so’ g hal qili adiga bo’ldi.Yapo iya hech bir boshqa che davla oldida ushbu masala yuzasida majburiya olga i yo’q.” Umuma olga da Yapo iya Uzoq Sharqda faqa Germa iya yerlari bila chekla ib qolmas edi. Gap bu u Xi oy i g aqdiri haqida ke ayo ga edi.1915 yil 18 fevral ku i Xi oy hukuma iga yapo iya i g rasmiy o asi jo’ a iladi.U da Yapo iya i g Xi oyga 5 qismda ibora bo’lga 21 moddali alablari joy olga edi. alablar i g biri chi guruxi Sha du i Germa iya asir doirasida Yapo iya asir doirasiga ayla irish i ko’zda u ar edi. Bu gurux alablar i g e g muximida shu day deyilardi:”Xi oy hukuma i Sha du provi ciyasi borasida Yapo iya va Germa iya qa da qarorga kelishida qa ’iy azar ilgari Germa iya bila uzilga kelishuvlar, shar omalar sababli hamma shar larga o’la rozilik berish majburiya i i oladi. alablar i g ikki chi guruxi esa Sha du provi ciyasi boshiga ushga aqdir i sharqiy Mo’g’ulis o , Ja ibiy Ma juriya boshiga solish i azarda u ar edi. Por -Ar ur, Ja ibiy Ma juriya va A du -Mukde emir yo’llari i g ijaraga olish mudda i ya a 99 yilga cho’zilishi ko’zda u ilga edi. U da ashqari yapo fuqarolari Ja ubiy Ma juriya va Sharqiy Mo’g’ulis o da ya gi yerlar so ib olish, ushbu hududlarga erki ko’chib kelish va u yerlarda sa oa , savdo-so iq va boshqa sohalar bila shug’ulla ish huquqi i olar edilar. Xi oyga og’-ko sa oa ida Yapo iyaga ko cessiyalar berish aklif qili ga di. Bu da ashqari Xi oy Yapo iya i g roziligisiz ushbu hududlarda emir yo’llar qurilishi bo’yicha boshqa davla larga ko cessiyalar bermaslik majburiya i i olishi kerak edi.va ixoya Xi oy Yapo iyaga Giri – Cha chu emir yo’li i azora qilish va boshqarish i opshirishi kerak edi.

Germa iya bosh sh abi Fra ciyaga u i g e g mus ahkam mavqei – Verde qal’asi orqali hujum uyush irishga ahd qildi. 1916 yil 21 fevralda germa iya i g 5-armiyasi ulka harbiy operaciya i boshladi. Hujumda oldi fra cuz is ehkomlari o’plarda shidda li o’qqa u ildi. Krupp zavodlarida ayyorla ga va u i g qizi Ber a omi bila “Ka a Ber a “deb a alga o’ a kuchli o’plar bila jami 850 a og’ir o’p ishga ishdi. Ja gda Evropa i g e g qudra li ikki armiyasi yuzma-yuz keldi. Milliy g’urur uyg’usi ju bushga keldi.Fra ciya qo’mo do ligi bir qadam ham cheki maslikka buyruq berdi, askarlar so’ ggi afaslarigacha ja g qildilar.Verde Fra ciya i g va fra cuz armiyasi i g ruxi i ko’ ardi. Verde os o alaridagi ja g 1916 yil 21 dekabrgacha davom e di va ikkala omo ga ham ka a alafo lar kel irdi. Fra ciya va Germa iya bu yerda 700 mi gda or iq askar yo’qo di. Verde ja gi i g yaku ida Rossiya armiyasi ka a rol o’y adi. Bu yerdagi ja glar i g hal qiluvchi bosqichi ge eral Brusilov qo’mo do ligidagi rus armiyasi i g Ja ubiy-G’arbiy fro ga hujum boshlashi va Avs riya i g 1,5 millo ga yaqi askar va zobi i i yo’q qilishi bila yaku la di.Shu da so’ g Avs ro-Ve griya amalda ja govor haraka lar qilish qobiliya i i yo’qo di, Germa iya esa ezda bu fro ga o’zi i g asosiy zaxira kuchlari i ashlashga majbur bo’ldi. Verde os o alarida ja g davom e ayo ga bir pay da A a a i ifoqchilari Somma daryosi bo’yida Verde da 250 km va La-Ma shda 90 km bo’lga i gliz mudofaa sek orida hujum boshladilar. Bri a iya o’plari deyarli e i ku davomida germa qo’shi lari i o’qqa u di.1916 yil 1 iyulda Bri a iya ko’ gilli askarlari hujumga ashla dilar.Ular i g so i 100 mi gda or iq edi, ammo i glizlar i g hujumi yerga chuqur ko’milga emis puleme lari i g shidda li o’ iga duch keldi. emislar i g alafo i ko’p edi, ammo i glizlar ham jami o’lga lar va yarala ga lar bila 50 mi gda or iq kishi i yo’qo dilar. Bu ma iqsiz qo li qirg’i da hech qaysi omo muvaffaqiya ga erisha olmadi. 1916 yili Yevropada hammasi bo’lib 2 millio da or iq kishi halok bo’ldi, ammo urushda o’zgarish bo’lmadi.Germa iya va Avs ro-ve griya moddiy ma balari yugab borardi. I gliz flo i i g us u ligi sababli de giz omo ida qili ga qamal ihoya da samarali bo’ldi. Qamal ufayli Germa iya oziq-ovqa va malgamc xom-ashyolar i g o’zidagi zaxiralari bila kifoyala i9shga majbur bo’ldi. Bu esa suru kali urush olib borish uchu ye arli emas edi. A a aga esa AQSh yordam berar va u o’z mus amlakalari ma balarida erki foydala ish imko iya iga ega edi. Rossiyadagi ahvol juda og’ir edi. U i g hom – ashyosi va i so ma balari ye arli bo’lsa-da, iq isodiy qoloqlik ularda samarali foydala ish imko i i bermas edi. ra spor izimi i g amomila izda chiqqa ligi, harbiy idoralardagi o’g’rilik, harbiy-siyosiy va iq isodiy uzulmalar i g eskirga izimi va ar ibsizliklar Rossiya i iq isodiy va siyosiy i qiroz eshigiga olib keldi. Bolgariya i g urushga qo’shilishi I aliya i g siyosiy orie aciyasi va Uzoq Sharqdagi kurash bila birga Bolqo uchu kurash ham avj olib ke di.Bu yerda Bolgariya i g ahmaya i ka a edi. Biri chida Bolgariya e g ka a armiyaga ega edi. Ikki chida o’zi i g qulay geografik yerda joylashga ligi sababli u ham Serbiyaga , ham Greciyaga va Rumi iyaga qulay hijum qilish uchu placdarm edi.Agar Bolgariya Germa iya arafida urushga kirsa, u holda Serbiya zarba os ida qolar edi va Rumi aya i g A a aga kirishi i qiyi lash irar edi.Agar Bolgariya A a aga qo’shilsa, u holda serbiya uchu yordam ami la ar edi va Greciya va Rumi iya Bolgariyada amu a olar edilar.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Теория России (Геоподоснова и моделирование)

А в-третьих, кроме писаной истории, существует история неписаная, или как, признав теперь, ее называют англосаксы - оральная история. Памяти антифашистов - Юлии Друниной и Тимиряна Зинатова Введение. Особенная стать и формула России. Этническое и анатомическое недоразумение? В 1830 году был получен окончательный вывод, подводящий итог многовековым сомнениям и исследованиям вопроса - первого из трех основных (фундаментальных) вопросов россиеведения: 1) каковы отношения классов (множеств) Россия (R), Европа (E) и Азия (A), 2) существует ли специфика (особенность) России, 3) если она существует, то какова ее суть? Вывод ошеломляет до сих пор: R ? E = 0 (пересечение классов Россия и Европа есть пустое множество). Пушкин, предвидя ошеломление, настаивает на своей формуле, вразумляя современников и потомков на русском языке: "Поймите же, Россия никогда ничего не имела общего с остальною Европою; история ее требует другой мысли, другой формулы". К выводу, что имеющиеся в европейской науке общие для европейских стран методы моделирования ("мысли", "формулы" и т.д.) не адекватны России, поскольку она обладает не выявленной пока особенностью (спецификой, самобытностью, "особенной статью"...) пришел и один из сильнейших русских геополитиков дипломат Тютчев (Умом Россию не понять)

скачать реферат Архитектура Древнего Новгорода, Киева, Владимира

Войдем внутрь собора и остановимся в его западной галерее. Перед нами – прорезанный большими арками фасад старого собора. В уровне хор он опоясан аркатурно-колончатым фризом с широким шагом арок, стройными колонками, клиновидными консолями, кубоватыми капителями романского характера и пояском поребрика над аркатурой. Это характерная деталь убранства, которая пройдет отсюда через всю историю владимиро-суздальской архитектуры, а затем войдет в архитектуру Московского государства. Место пояса связано с конструктивным членением стены: ее нижняя часть толще, над поясом она утоньшается, образуя над поребриком так называемый отлив. В боковых верхних членениях фасада сохранились стройные щелевидные окна с профилированными косяками. Пройдя в северную часть галереи, мы увидим ту же картину. Здесь меж колонок пояса помещены небольшие окна нижнего светового яруса – следовательно, собор был хорошо освещен. На месте больших проемов по осям главных нефов собора следует представить перспективные порталы, вводившие внутрь храма.

Антимоскитная сетка "Лето" для дверного проема, 2.1x1.0 м.
Антимоскитная сетка предназначена для размещения на дверном проеме у Вас дома или на даче. Сетка выполнена в виде занавесок, оснащена
579 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Доска пробковая, с алюминиевой рамой, 60x45 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления, алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками.
681 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Глобус Зоогеографический с подсветкой, диаметр 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50 млн. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Цвет дуги может отличаться от представленного на фото.
1069 руб
Раздел: Глобусы
 Теория России (Геоподоснова и моделирование)

Эти яды издавна, начиная с первых достоверно известных геодетерминистов Платона и Аристотеля, периодически то выходят на передний план (а то и доминируют, как у Монтескье и Бокля), то профанируются, дискредитируются и уходят в подполье. Они были популярны в начале века, благодаря работам австро-германской школы землеведения и антропогеографии (Зюсса, Ратцеля, Риттера), а также парижского коммунара Реклю. Их в определенной степени придерживались и три гения русской науки: Менделеев, В.И.Вернадский и И.П.Павлов, что не может не вызывать интереса. В.И.Вернадский задумывался, особенно в 1917-1919 годы, над геоподосновой вспышек народных волнений и смут, примеряя к ним концепцию живого вещества, толчком к созданию которой послужило наблюдение В.И.Вернадским вспышки и нашествия полчища саранчи. И.П.Павлов в этом шел очень далеко и считал, что "вся жизнь от простейших до сложнейших организмов, включая, конечно, и человека, есть длинный ряд все усложняющихся до высочайшей степени уравновешиваний внешней среды. Придет время - пусть отдаленное - когда математический анализ, опираясь на естественно-научный, охватит величественными формулами уравнений все эти уравновешивания, включая в них, наконец, и самого себя". А.Чижевский писал об астрофизических периодически действующих факторах исторического процесса (правда, не вполне убедительно, по естественнонаучным меркам) и отмечал, что попытки идентифицировать периодичности культур предпринимались в истории мир науки неоднократно, начиная с Дж.Вико (1726 г), продолжаясь у Оттокара Лоренца (1886) и кончая О.Шпенглером (1920 г)

скачать реферат Архитектура периода Российской Империи

Однако такое ансамблевое строительство проводилось только в центральных районах; окраины по-прежнему, бессистемно застраивались убогими деревянными и глинобетонными домами бедноты, в чем сказалась классовая ограниченность градостроительства. Картуш – орнамент с завитками по сторонам и полем по середине с вензелями, эмблемой, надписями. Люкарн - окно для освещения чердака, в данном случае подкупольного пространства. Портик - открытая колоннада, установленная у наружной части стены. Ротонда - круглое в плане строение, обычно перекрытое куполом. Курдонер - парадный двор, образуемый выступающими боковыми объемами здания П-образной формы.Николай Антонович Черкасов Архитектура (издание 2-е, переработанное) Издательство Киев – 1968 год Реферат по истории тема: Архитектура периода Российской империиУченицы 7 Б класса Кравчик Ани 2001год

 Теория России (Геоподоснова и моделирование)

Необходимо и достаточно рассматривать российскую цивилизацию как естественноисторическое природно-социо-культурное образование, живое межэтническое единство. Этническим ядром России (а прежде - Московского государства) оказался высокоэнергичный (пассионарный) русский этнос ("великая русская раса", по Марксу). Истоки основных черт русской этнокультурной общности, которые определили вектор российской истории, уходят в глубину тысячелетий, и затоптанные (в основном, сознательно) следы их едва различимы, они более или менее просматриваются на р е эр, а вполне видны к XIII-XIV векам. Этим временам и уделим особое соответственное внимание для выводов и обобщений. Восстановление смыслов реальной истории - это герменевтика, интерпретация слов и действий. Раскопка и выяснение скрытых за ними смыслов - почти археология. Современные методы, как космическая съемка, позволяют и проникнуть глубоко, и увидеть широко, и отснять мельчайшие детали, и дешифровать сумасшедшую многослойную мозаику снимков. Но у нас речь не о социальной инженерии, а о теории, без которой инженерия слепа и практичнее которой ничего нет

скачать реферат Исакиевский собор

При этом размеры церкви и ее колокольни оказались сильно уменьшенными по сравнению с планом А. Ринальди. Третья Исаакиевская церковь, хотя и облицованная карельскими мраморами, не гармонировала с окружавшими ее постройками и была снесена. Сейчас ее модель экспонируется в отделе истории архитектуры Научно-исследовательского музея Академии художеств. 4-я церковь Александр 1 решил возвести новый храм, который мог бы «как снаружи, так и внутри по богатству и благородству архитектуры представлять все, что возбуждает удивление в самых великолепных церквях Италии»1. Здание предназначалось для главного православного храма России, на его возведение не жалели ни средств, ни сил. Собор строился по проекту архитектора О. Монферрана необычайно долго, в течение 40 лет начиная с 1818 года, вследствие больших технических трудностей. Внешний вид Этот собор – крупнейшее сооружение середины прошлого столетия и последний храм, воздвигнутый руками крепостных. В ясные солнечные дни громадный, сверкающий позолотой купол собора виден за десятки километров. Издали, конечно, трудно разглядеть, что вершину слегка удлиненного купола венчает легкая изящная постройка – фонарик с греческим золотым крестом, а у основания купол окружает стройная колоннада.

скачать реферат Средства достижения выразительности в интерьере

На протяжении истории выражение особого общественного престижа неизменно проявлялось в формировании жилища, культовых и гражданских зданий. В современной архитектуре большое внимание уделяется формированию облика среды производственной деятельности, олицетворяющей пафос труда. Рассматриваемая потребность объясняет, почему для разных ти­пов архитектурной среды используются вполне определенные приемы эмоционального воздействия, созвучные социальным представлениям о их роли. Помимо принципиальных типологических различий в эмоционально-образной характеристике жилой, производственной и общественной среды в каждой „из них существует допол­нительная дифференциация образных выражений. Например, для многоэтажного жилого дома, общежития, гостиницы, санатория, интерната своя тонкость нюансных характеристик в интерьерах позволяет оптимально выразить индивидуальность типологическую и образную. Элементарные «эмоциональные составляющие», показанные выше, сложно взаимодействуют между собой, реализуясь в процессах целостного художественного восприятия архитектурной среды.

скачать реферат Украинское барокко

В тесной связи и при содействии русских и западных мастеров, на Украине появился новый стиль –украинское барокко, как и петровское барокко отличное от западного, и имеющее свои традиции и особенности, придающие сооружениям национальный колорит и непревзойдённейшую красоту. Список литературы Ю. С. Асеев. Стили в архитектуре Украины. –Киев.: Будивэльнык, 1989. –стр. 32-49. Н. Ф. Гуляницкий. История архитектуры. –Москва.: Стройиздат, 1984. Советский энциклопедический словарь. Памятники градостроительства и архитектуры УкрССР. Том 4. -Киев.: Будивэльнык 1986. –стр.261-337. Архитектура Украинской ССР. Том 1. –Москва. 1954. Пилястра (ит.) –плоский, прямоугольный в плане выступ стены или столба, обычно обработанный по трёхчастной схеме опоры того или иного ордера ( с основной частью, базой или капителью). Левобережье, Слобожанщина –исторические названия частей Украины Костёл –польское название католического храма Базилика –здание, разделённое продольными рядами колонн или столбов на несколько частей Аркбутан (фр.) –наружная каменная полуарка, передающая распор свода главного нефа внешним опорным столбам –контрфорсам.

скачать реферат Каменное зодчество Литвы XIII – XVIII веков

Котова отвечает требованиям жанра и характеризует выпускника факультета как добросовестного профессионала в области истории культуры и искусства. Руководитель дипломной работы Н. Н. Громов, кандидат искусствоведения, профессор, член Союза Художников России.

Подставка под кухонные приборы "Лавандовый букет".
Подставка предназначена для хранения столовых приборов. Очень практичная и функциональная подставка займет достойное место на вашей кухне
319 руб
Раздел: Подставки для столовых приборов
Набор чернографитных карандашей для правшей STABILO EASYgraph, 2 штуки.
Первые трехгранные чернографитные карандаши, специально разработанные для левшей и для правшей. Твердость - HB. Карандаши позволяют
347 руб
Раздел: Чернографитные
Фломастеры. CARIOCA, 36 цветов.
Количество цветов: 36. Толщина корпуса: стандартная. Длина корпуса с колпачком: 146 мм. Форма корпуса: круглая. Тип наконечника:
379 руб
Раздел: Более 24 цветов
скачать реферат Эстетика древнерусского города

По самой своей идее церковные постройки и не дол­жны были рождаться на месте, они были «не от мира сего», другое дело, что, попа­дая в сей мир, они становились важнейши­ми ориентирами в нем. Имея умозрительно единый исходный образ, все храмы были связаны подобием своих общих форм. В меру своего достоин­ства меньшие храмы уподоблялись большим, местные святыни ориентировались на обще­русские, а через них и — на общехристи­анские. Летописи и другие произведения древнерусской литературы ярко свидетель­ствуют о том, что мысленно человек Древ­ней Руси легко переносился из города в го­род, из одного места в другое; он ощущал Русскую землю как единое целое и протя­гивал умозрительные нити от нее и к сто­лице Византийской империи, и к памятни­кам Святой Земли. Более того, спрессовы­вая не только расстояния, но и время, он включал ее в контекст мировой истории, проводя параллели между современностью и легендарными событиями прошлого. Христианская религия с ее каждодневным обращением к Священной истории активно содействовала укоренению таких взглядов в широких слоях населения.

скачать реферат Семь чудес света

Но сильным землетрясением в мае 1100 г. он был разрушен почти до основания. В средние века остатки подиума Александрийского маяка были встроены в турецкую крепость Кайт Бей. Сейчас она превращена в египетский военный форт. Поэтому добраться до остатков маяка невозможно даже ученым-археологам. Колосс Родосский Место: Вход в гавань на острове Родос в Греции. История: Древняя Греция состояла из городов - государств, власть которых не распространялась за их пределы. На маленьком острове Родес было три из них: Ялосос, Камирос и Линдос. В 408 г. до н. э., эти полисы были объединены в один - Родос. Город процветал коммерчески и имел сильные экономические связи с их главным союзником, Птоломеем Сотэром из Египта. В 304 г. до н. э. войска правителя Передней Азии и Сирии Деметрия Полиоркета внезапно напали на остров Родос. Однако стойкое сопротивление, мужественная борьба родосцев заставили врага отступить. В честь победы жители острова решили воздвигнуть статую бога Гелиоса, покровителя Родоса. Гелиос был не просто особо почитаемым божеством на острове — он был его создателем: не имея места ему посвященного, солнечный бог вынес остров на своих руках из морской глубины.

скачать реферат Петродворец - русский "Версаль"

Ряд прибрежных мыз закрепили за дворцовым ведомством. На одной из них, расположенной почти на половине пути от Петербурга до Кронштадта, обычно останавливался Пётр I, из-за чего она получила наименование Питергоф (Петров двор). Первое упоминание о ней сохранилось в походном журнале Петра за 1705 год. В 1710-1711 годах на берегу залива, «при море и роще», был построен деревянный дворец, в котором часто останавливался Пётр I и иногда проводились приёмы.(6, с.322). Когда в 1714 году по распоряжению Петра началось устройство парадной резиденции, за мызой, находившейся вблизи западной границы Нижнего парка, сохранилось только хозяйственное значение, а обветшавший дворец поддерживали ремонтами до 70-х годов XVIII века. Похожа история возникновения Версаля как резиденции французских королей. В истории первое упоминание о Версале относится к 1037 году, но резиденцией этот городок стал намного позже. К 1632 году, когда его приобрёл Людовик XIII, Версаль был небольшим селением. Людовик XIII построил себе тихий охотничий домик, в котором можно было бы с удовольствием отдохнуть в недолгие часы своих развлечений.

скачать реферат Золотое колцо Росии. Ярославль

Под темными сводами крепостных ворот, у стен изукрашенных храмов теряется чувство времени, явственно ощущается дыхание древней, но вечно живой почти тысячелетней истории Ярославля. Над городом проносились войны, пылали пожары, неоднократно менялся облик его улиц и площадей. Но из поколения в поколение оставалось неизменным значение Ярославля как одной из величайших сокровищниц древнерусского искусства. Художественные памятники Ярославля вплоть до ХVI в. были лишь самобытной порослью искусства Ростова Великого, а позднее - Москвы. Но в ХVII в. город вписывает в историю древнерусской культуры одну из самых ярких ее страниц. Представители третьего сословия, посадские люди, выступают как заказчики и строители огромных каменных великолепно украшенных храмов и палат. Размах строительства ведет к созданию архитектурно-художественной северорусской школы, которая быстро переросла местные рамки. С середины ХVII в. многочисленные артели ярославских каменщиков-зодчих работали не только в родном городе, но и «на каменных и кирпичных делах в Москве и иных городах по вся годы». В 1640-1650-х гг. ярославцы трудились на Патриаршем дворе в Москве и в Иверском монастыре.

скачать реферат Воронцовский дворец в Санкт-Петербурге

Но здание оказалось к тому времени в кольце красных войск. Красноармейцы предложили левоэсеровской дружине капитулировать. Ответом явился интенсивный ружейно-артиллерийский огонь. Тогда начался обстрел здания. Бой длился 40 минут. Погибли и были ранены многие красноармейцы, а также случайные прохожие. Затем левоэсеровская дружина вывесила белый флаг. К 21 часу 30 минутам операция была завершена. Здание было занято школой красных курсантов, которая позднее была преобразована в пехотное училище. После Октябрьской революции здесь размещалось военное учебное заведение, а во время Великой Отечественной войны – госпиталь. В 1958 г. здание полностью было передано Суворовскому военному училищу.Список используемой литературы: . «Санкт-Петербург, пособие по истории города», Е. В. Дмитриева . «Каменное убранство центра Ленинграда», А. Г. Булау, Н. Б. Адакумова . «Ленинград», В. А. Витязева, Б. М. Кириков . «Ф.-Б. Растрелли», Г. Козьмян . «Садовая улица», Б. Г. Синюхаев . «Ленинград», С. М. Серпокрыл . «Мой город Санкт-Петербург», Ю. И. Кирцидели, Н. Р. Левина

Шкатулка Jardin D'Ete "Розовая глазурь", 11x10x8 см.
Шкатулка Jardin D’ete превосходно подойдет для хранения украшений. Она исполнена из стекла и металла. Шкатулка сочетает в себе
1077 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Шарики, 50 шт.
Шарики из мягкого пластика. Диаметр: 6 см. Цвет представлен в ассортименте, без возможности выбора.
342 руб
Раздел: Шары для бассейна
Папка для труда, А4.
Формат листов: А4. Материал: картон, текстиль. Товар в ассортименте, без возможности выбора! На фото представлен не весь ассортимент товара!
366 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
скачать реферат Русская архитектура XVII века

Это и позволяет говорить о русском зодчестве вообще и его художественном проявлении в разных регионах страны на протяжении всей истории народа. Архитектура – явление производное от конкретной функциональной необходимости, зависящее как от строительно-технических возможностей (строительных материалов и конструкций), так и от эстетических представлений, определяемых художественными взглядами и вкусами народа, его творческими представлениями. При восприятии произведений русской архитектуры независимо от времени их возведения и размеров, четко прослеживается соразмерность соотношений между человеком и зданием. Крестьянская изба, городской жилой дом, церковь или другое здание – все они человеческого масштаба, что придает русскому зодчеству гуманистический характер. I.) Архитектура первой половины XVIII века: барокко. Семнадцатым веком завершается 700-летний период каменного древнерусского строительства, вписавшего не одну замечательную страницу в летопись мировой архитектуры. Ростки новых денежно-торговых отношений и рационального мировоззрения пробиваются сквозь закостенелые формы домостроевского быта и схоластические (схоластика ( от греч. scholas ikos – школьный, ученый ), тип религиозной философии, характеризующийся соединением теолого-догматических предпосылок с рационалстической методикой и интересом к формально-логическим проблемам). догмы богословия. Здравые взгляды служилого дворянства и экономически преуспевающее купечество сказываются на многих сторонах общественной жизни и ее материальной оболочке – архитектуре.

скачать реферат Архитектура Киевской Руси

РОССИЙСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ ТУРИЗМА Уральский Институт Туризма Реферат По программе: История архитектурных стилей На тему: Архитектура Киевской Руси Исполнитель: Карпов С. О. г. Екатеринбург, 2001 г.План 1. Архитектура Киевской Руси .3 2. Архитектура в период феодальной раздробленности .5 3. Архитектура Владимиро-Суздальского княжества .7 4. Архитектура Новгорода и Пскова .10 Литература .14 I. АРХИТЕКТУРА КИЕВСКОЙ РУСИ Н. М. Карамзин в «Истории государства Российского», описывая истоки возникновения искусства Древней Руси, рассказывает, как «Владимир, увидев, подобно бабке своей, заблуждение язычества, стал искать истины в разных верах». Многие послы рассказывали ему о своих верах, но всё не нравилось князю. Наконец философ, присланный греками из Византии, поведал Владимиру историю сотворения мира, первых людей, рая, христианского искупления и в заключение нарисовал картину Страшного суда с праведными, идущими в рай, и грешными, осуждённые на вечную муку. Поражённый этим, Владимир вздохнул и сказал: «Благо добродетельным и горе злым.!» - «Крестись, - ответствовал философ, - и будешь в раю первым». Владимир крестился. Получив в крещении имя Василий, князь соорудил на том месте, где стоял Перун-языческий идол, деревянную церковь св.

скачать реферат Путешествие в Версаль

Работа оказалась ценной при написании данной курсовой работы, так как Алпатов часто указывает на композиционные связи различных частей ансамбля. Отличается подробностью в изложении материала монография «Парки мира». В соответствии со своей спецификой, Версаль изучается в ней как регулярный пейзажный парк, также подробно рассмотрены периоды его строительства, композиция, описываются планировочная система с подробностями по размерам и площади парка. Остальные работы посвящены иным искусствоведческим проблемам и не ставят своей целью анализировать Версальский ансамбль, но отдельные упоминания о нем довольно существенны. В книге Саваренской Т.Ф. «Западноевропейское градостроительство XVII - XIX веков» были почерпнуты подробности о строительстве города Версаль. Интересная подробная статья о Ленотре, знаменитом ландшафтном архитекторе, который работал в Версальском парке, была найдена в книге Ожегова «История ландшафтной архитектуры» и также использована в курсовой работе. Большинство использованной литературы по данной теме относится к середине XX века. Но наличие новых статей об искусстве Версаля говорит о его актуальности и сейчас.

скачать реферат Достижения Советской науки

Среди них наиболее заметной является фигура М. И. Покровского, историка и политического деятеля. Он один из первых применил теорию К. Маркса для исторического исследования, основателем целой исторической школы. В целом интеллигенция, со временем примирилась со сложившейся ситуацией и вынуждена была вступить во взаимодействие с новой властью. В СССР разворачиваются масштабные исследовательские программы, создаются новые научно-исследовательские институты: в 1934 г. С. И. Вавилов основал Физический институт АН, тогда же создан Институт органической химии, в Москве П. Л. Капица создает Институт физических проблем, в 1937 г. создан Институт геофизики. Продолжают работу физиолог И. П. Павлов, селекционер И. В. Мичурин. Результатом работы советских ученых были многочисленные открытия. Возрождается историческая наука. В 30-е г. работают выдающиеся советские историки: академик Б. Д. Греков – автор трудов по истории средневековой России («Киевская Русь», «Крестьяне на Руси с древнейших времен до XVIII в.» и др.); академик Е. В. Тарле – знаток новой истории стран Европы и прежде всего Наполеоновской Франции («Рабочий класс во Франции в эпоху революции», «Наполеон» и др.). В то же время тоталитаризм создавал серьезные препятствия для нормального развития научного знания.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.