телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАТовары для животных -30% Товары для спорта, туризма и активного отдыха -30% Одежда и обувь -30%

все разделыраздел:Историяподраздел:История

Православие

найти похожие
найти еще

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Духоўнае і культурнае жыццё нашых продкаў цесна звязана са старадаўнімі вераваннямі і. культамі. Звесткі, сабраньія этнографамі, гісторыкамі, фалькларыстамі і іншымі даследчьікамі культуры Беларусі, дазваляюць пад пластом позніх хрьісціянскіх уяўленняў адшукаць рэшткі язьгчніцкага светапогляду і магічна-абрадавай практыкi Язычніцтва (ад царкоўнаславянскага "языцы" - народы, чужаземцы) - прыняты ў багаслоўі і ўмоўна ў гістарычнай літаратуры тэрмін, які абазначае старадаўнія вераванні і культьы што існавалі да пашырэння т. зв. "вышэйшых" рэлігій — хрысціянства, ісламу і інш. Язычніцтва - надзвычай шматгранная і разгалінаваная рэлігія. Яна ўключае ў сябе розныя ўяўленні, ідэалагічныя напластаванні розных гістарычньіх эпох. Для далёкага нашага продка маланка азначала гнеў Перуна, набрыньвалі коцікі на вярбе - багіня вясны ўзялася за справу. Камяні пад сахой пасеяў чорт, у хаце гаспадарыў дамавік. Навокал чалавека дзейнічалі сілы, з якімі можна было жыць у згодзе, але якіх трэба было слухацца, захоўваць табу, каб не парушаць згоду з навакольным светам. З прыняццем хрысціянства разумовы, духоўны, рэлігійны стан грамадства зазнаў істотныя зменьі. Хрысціянства было варожым язычніцтву, як наогул варожыя рэлігійныя сістэмы, калі адны багі і святы не могуць саступіць месца іншьім. У адрозненне ад Рымскай імперыі, хрысціянства на Старажытную Русь прыйшло ў гатовым выглядзе, з адшліфаванымі за дзевяць ста-годдзяў свайго існавання формуламі, са Старым і Новьім Запаветамі, з літаратурай айцоў царквы, культамі Хрьіста і Багародзіцьі, са ста-раславянскай мовай, прынесенай першымі місіянерамі з Візантыі. Пры ўсёй складанасці станаўлення ранняга хрысціянства ў Рымскай імперыі яно ўсё ж такі развівалася ў накірунку ад нізоў да вярхоў, урада, элітьі. У славянскім грамадстве хрысціянства наладжвалася зверху - ад эліты да народа, і гэтая процілегласць рэлігійных спадзя-ванняў стала істотнай. Хрысціянства Усходняй Рымскай імперьіі (як i Заходняй) да свай-го сцвярджэння ў ролі дзяржаўнай рэлігіі вяло працяглую барацьбу з язычніцтвам, перамагло яго і замацавала сваю нялёгкую перамогу тым, што занесла ўсіх язьічніцкіх багоў у "д'ябальскія спісы". "Язьічніцкае" для хрьісціянства было сінонімам "варварскага". Хрысціянства на Кіеўскую Русь прыйшло з Візантыі. Першая царква была пабудавана ў Кіеве, відавочна, яшчэ ў IX ст. Сучаснша Візантьійскага імператара Канстанціна Барвянароднага - руская княгіня Вольга — прыняла хрысціянства. А яе ўнук Уладзімір Святаславіч у 988 — 989 гг. пачаў хрышчэнне Русі. Неадкладна місіянеры, аб'яднаяыя з воінскімі аддзеламі, павялі хрыстовьія паходьі на язычніцтва па ўсіх старажытных землях. Следам за Кіевам прымусова падпадала гіад абрад хрышчэння насельніцтва двух іншьіх важных цэнтраў — Полацка і Ноўгарада. А праз нейкі тэрмін - зусім не малы - "вера грэчаская" стала "верай рускай", сваёй, нібы прыроджанай, спрадвечнай. Але што азначае - "стала"? Сапраўды не сама сабой, не чарадзействам, не цудам, а з дапамогай бізуна і перніка. Такі злом свядомасці, які патрабуе адмаў-лення ад веры бацькоў і дзядоў, руйнавання старых духоўных каштоў-насцей, сам сабой адбывацца не можа.

У яго келлі побач з кнігамі Святога Шсання можна было знайсці і кнігі айцоў царквьі (так звалі багасловаў, якія сфармулявалі дагматыку, правілы богаслужэння, законы ўнутранага жыцця). 3 іх ён даведваўся пра антычньіх аўтараў: Гамера, Платона, Арыстоцеля. Паводле звестак, якія дайшлі да нас, Клімент быў вельмі працавітым аўтарам: ён напісаў шмат кніг, казанняў (пропаведзяў), пасланняў, тлумачэнняў. 3 усіх гэтых матэрыялаў да нашага часу дайшло толькі адно пасланне, напісанае Кліментам смаленскаму святару фаме. Гэта пасланне мае вялікую каштоўнасць, таму што яно сведчыдь пра накірунак думак Клімента і яго сучаснікаў. Мы бачым, што грамадства таго часу цікавілася навукова-рэлігійнымі пытаннямі Святога Пісання. Адны казалі, што разумець Біблію трэба так, як яна напісана, г. зн. літаральна, другія не задавальняліся такім тлумачэннем і даводзілі, што зразумець свяшчэнныя кнігі магчыма толькі з дапамогай свецкай навукі. Сам Клімент (з 1147 па 1154 г. з'яўляўся мітрапалітам кіеўскім), як гэта бачна па накірунку яго думкі, прытрышгіваўся апопшяга пункту гледжання. Кірыла Тураўскі — другі прадстаўнік асветы XII ст. -паходзіў з сям'i заможных гараджан. Вучылі яго грэкі. Потым ён стаў мавахам-пустэльнікам. Калі вызвалілася епіскапская кафедра ў Тураве, яго абралі епіскапам. Праваслаўная царква прылучыла Кірылу Тураўскага да ліку святьіх. Гэта быў не столькі кабінетны вучоны, колькі выдатны царкоўньі аратар. Імя яго сустракаем у агульных курсах рускай літаратуры старажытнага перыя-ду. Прамовы Кірылы ўяўляюць сабой узоры царкоўнага красамоўства тато часу. Яго казанні і павучаыні створаны на асновах ві.зантыйскай рыторыкі. Сучаснікі далі яму назву Златавуста (задоўга да Кірыльі жьіў выдатньі царкоўны аратар, адзін з айцоў усходняй (праваслаўнай) царквы Іаан (каля 350 - 407), якога за красамоўства назвалі Златавустам). Прадслава-Ефрасіння, князёўна полацкая, таксама жыла ў XII ст. Яна была ўнучкай полацкага князя-чарадзея Усяслава. Як алавядаюць паданні, яна сваёй прыгажосцю і розумам стаяла вышэй за ўсіх сваіх сучасніц. Жаніхі прасілі рукі князёўны, .але яна адмаўлялася ісці замуж. Бацькі .хацелі аддаць яе замуж прымусам. Дазнаўшыся пра гэта, яна цішком пакінула родную сям'ю i ўцякла ў жаночы манастыр, на чале якога стаяла яе цётка. Бацькі прасілі яе вярнуцца дадому. Прадслава ж засталася ў манастьіры і праз некаторьі час прыняла пострыг. Яшчэ ў доме бацькоў Прадслава любіла ў час адпачынку чытаць кнігі, што ў тыя часы было рэдкаіг з'явай у грамадстве. Прыняўшы манаства, яна стала працаваць над перапісваннем кніг. Вакол яе аб'ядноўваліся шматлікія паслядоўнікі асветы і кніжнасці. Манастыр, у якім жыла i працавала Прадслава-Ефрасіння, паступова стаў буйным рэлігійньім і культурньім цэнтрам, адкуль кнігі разыходзіліся па ўсіх заходніх землях Русі. У сталым узросце Прадслава здзейсніла паломніцтва ў Палесціну і Іерусалім. Там яна і памерла ў 1173 г. Мошчы Ефрасінні Поладкай знаходзяцца цяпер у Спаса-Ефрасіннеўскім манастыры, пабудаваным ёю (часткова захаваўся да нашых дзён). Шырокае развіццё на беларускіх землях атрымала прыкладное ма-стацтва. Нават звычайныя прадметы з дрэва, косці, гліны, металу ўпрыгожваліся разьбой, інкрустацыяй.

Унутраная прастора падзяля-лася 16 слупамі на 5 уздоўжных нефаў. Пасярэдзіне будынка змяш-чаўся галоўньі купал, вакол якога група.валася яшчэ 4 меншых. Сцены унутры сабора былі расшсаны фрэскамі і ўпрьггожаны мазаікай. Хуткі рост гарадоў, рамёстваў і гандлю, распаўсюджанне хрысціянства стварылі ўмовьі для далейшага развіцця мураванай архітэктуры. У XII ст. у Віцебску была пабудавана Благавеш-чанская царква (заста-діся руіньі). Яе рысы (незвычайная выцягну-тасць плана, 6 калон) нагадваюць заходнееўрапейскія базілікі. Пазней базілікі былі паўтораны ў пабудовах Полацка, Гродна, Сма-ленска. У XII - ХШ стст. у Полацку з'явіліся некалькі мураваных сабораў. Сярод іх - Спаскі, быў пабудаваны ў сярэдзіне XII ст. Непадалёк ад Полацка, у Бельчьіцах, у XII ст. бьіў заснаваны манастыр.У ім было не менш за 4 мураваныя саборы. Адзін з іх меў двух-скатны дах, на грэбені якога была выстаўлена драўляная галава, што сведчыць пра выкарыстанне ў мураванай архітэктуры традыцыйнага драўлянага дойлідства. Значнай своеасаблівасцю адрозніваюцца манументальныя збудаванш Гродна. У старажьітнарускі перыяд у горадзе было ўжо некалькі цагляных храмаў і грамадзянскіх збудаванняў. Най-больш яскравай рысай пабудоў Гро-дна была маляўнічасць афарм-лення фасадаў устаўкамі з каля-ровых шліфаваных валуноў. У ХП ст. былі пабудаваны Барысаглебская (Каложская) царква на ўскраіне старажытнага Гродна, Крапасныя вежы, Ніжняя царква на тэры-торыі Гродзенскага дзядзінца, царква ў Ваўкавыску, якія стварылі яскравую і самабытную гродзенскую архітэктурную школу. Спалучэнне чырвонага фону цаглянай кладкі з умураванымі рознакаляровымі керамічнымі пліткамі i паліраванымі камянямі надавала архітэктурным ансамблям Гродна маляўвічасць i непаўторнасць. На тэрыторыі Беларусі вядома яшчэ адно збудаванне -царква ў Тураве, архітэктурныя формы і будаўнічая тэхніка якой дазваляюць датаваць яе сярэдзінай або другой паловай ХП ст. Рэшткі яе, выяўленыя пры раскопках на Тураўскім гарадзішчы, даюць падставу меркаваць, што гэта быў шасціслуповы трохапсідны храм, які меў хоры. Царква была збудавана з плінфы спосабам раўнаслойнай муроўкі на растворы з дамешкай цамянкі (дробна тоўчанай цэгльі). У XIII ст. умовы для манументальнага будаўшцтва на тэрыторыі Беларусі істотна змяніліся. У сувязі з драбленнем Поладкай зямлі на ўдзелы i палітычным аслабленнем самога Поладка тут практычна прыпыняецца манументальнае культавае будаўніцтва. Пачынаюць пераважаць абарончыя збудаванні, што звязана з узмацненнем ваеннай пагрозы з боку крыжакоў і татар. У апошняй чвэрці ХШ ст. у Камянцы (каля Брэста) была ўзведзена 30- метровая вежа абарончага значэння - Белая вежа, якая захавалася да нашага часу. Круглая ў плане, яна мае 5 ярусаў з байніцамі на кожным з іх. Ёсць звесткі пра тое, што такія вежы былі ў Гродне, Тураве, Новагародку i, магчыма, у Полацку. У заходніх землях Русі вышэйшага ўзроўню дасягнуў фрэскавы жываліс, які атрымаў самастойнае развіццё, увабраўшьі багатыя народныя традыцыі, лепшыя здабыткі візантыйскіх мастацкіх школ. Ён быў шырока выкарыстаны ў полацкіх Сафійскім і Спаскім саборах, у храмах Бельчыцкага манастыра, віцебскай Благавешчанскай.і гро-дзенскай цэрквах.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Философия

Славянофилы выступали против крепостного права; определяющими для них были принципы классового мира и эволюционного (путем реформ) прогресса. Большую роль в выработке и развитии взглядов славянофилов сыграли А. С. Хомяков, И. В. Киреевский, П. В. Киреевский, К. С. Аксаков, Ю. Ф. Самарин и др. Для западников, как и для славянофилов, также характерно стремление теоретически осмыслить историю России и Европы, их будущее, осуждение самодержавия и крепостничества, отрицание философии стяжательства и грубой силы. Но в отличие от славянофилов, западники делали акцент на творческом усвоении опыта Западной Европы, особенно в общественно-политической области. Для достижения целей социально-политического преобразования российского общества (отмены крепостного права, обеспечения свободы личности, свободы слова и печати и т.п.) западники предусматривали необходимость радикальных методов борьбы, коренной ломки традиций российского общества. Они скептически или отрицательно относились к исторической роли православия и не видели в нем основ для будущего развития России

скачать реферат Экзаменационные билеты по географии для 11 класса

Если страна на 90% одной национальности, то это государство однонациональное – Польша, Венгрия, Япония, Ирландия. Двунациональные государства: Бельгия – валоны и фланадцы, Канада и большинство стран многонациональные (США, Россия и др.). В Азии живет 1000 народов, в Африке 200-250 народов. США 2/3 мулаты (европейцы негры), метисы (европейцы индийцы), самбо (индийцы негры) Смотри 4-ый Билет, второй вопрос! Билет 14. Несмотря на достижения научно-технического прогресса, развитие культуры и образования, роль религии в обществе и в быту в наши дни продолжает оставаться очень большой. Это относится к экономически развитым странам запада, где церковь, особенно католическая, выступает в качестве крупного банкира, землевладельца, влияет на политику, воспитание, школьное образование, многие другие сферы жизни. Не менее велико влияние религии в развивающихся странах, где общих культурный и образовательный уровень обычно ниже. В зарубежной Европе распространено почти исключительно христианство. Католицизм наиболее широко представлен в южной, отчасти западной и восточной частях, протестантизм – в северной, отчасти центральной и западной частях, православие – на юго-востоке.

Маркеры для досок, 12 цветов.
Маркеры для досок идеальны для использования дома и в детских учреждениях. Количество цветов: 12 ярких и сочных цветов. Надписи и рисунки
503 руб
Раздел: Для досок
Набор линеров "Kores", 0,4 мм, 10 цветов.
Линеры имеют эргономичную зону обхвата. Толщина линии письма - 0,4 мм. Набор содержит 10 цветов. Входящие в набор цвета:
424 руб
Раздел: Капиллярные
Этажерка для обуви разборная, 2 полки, 435x660x300 мм, 4 положения.
Этажерка Ника ЭТ3 - ваш правильный выбор в экономии свободного пространства. Модель предназначена для хранения обуви в прихожей. Она
720 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
 Распутин

Когда в 1905 году "государь принимал решения, которые я советовал не принимать, — вспоминает Витте, — я несколько раз спрашивал его величество, кто это ему посоветовал. Государь мне иногда отвечал: «Человек, которому я безусловно верю». И когда я однажды позволил спросить, кто сей человек, то его величество мне ответил: «Моя жена». «Мне много приходилось наблюдать, что во всех вопросах Александра Федоровна имела решающий голос, — пишет Панкратов о их жизни в 1918 году. — Николай Александрович хотя и возражал, но очень слабо». В конце октября 1894 года, в то время как бальзамировали тело только что усопшего императора, Алике была крещена по православному обряду и получила имя Александры Федоровны, как и жена Николая I. Крещение было условием брака, но при ее глубокой религиозности переход из протестантства в православие был нелегок, ее даже освободили от обязанности трижды отрекаться от старой веры. Что бы ни сыграло решающую роль, но она обратилась к новой религии со всем жаром души. Особенно поразила ее древняя обрядовая сторона православия, так контрастирующая с очень простыми внешними формами протестантизма. «Для императрицы старина была дорога в мистическом отношении, — пишет Григорий Шавельский, — она уносила ее в даль веков, к тому уставному благочестию, к которому, по природе, тяготела ее душа»

скачать реферат Государство и право Российской империи в период абсолютизма

Устав регламентировал структуру полицейских органов. Органом полицейского управления в городе стала управа благочиния, коллегиальный орган, в который входили полицмейстер, обер-комендант или городничий, приставы гражданских и уголовных дел, выборные от граждан ратманы- советники. Город делился на части и кварталы по числу зданий. В части главой полицейского управления был частный пристав, в квартале - квартальный надзиратель. Все полицейские чины вписывались в систему "Табели о рангах". Полиция могла применять санкции только за некоторые правонарушения из перечисленных сфер: ведение споров против православия, несоблюдение воскресных и праздничных дней, передвижение без паспорта, нарушение правил маклерского посредничества, неразрешенное ношение оружия, нарушение таможенных правил и некоторые имущественные преступления. Наказания, применяемые полицией, были следующими: штраф, запрещение определенной деятельности, порицание, арест на несколько суток, заключение в работный дом. "Устав благочиния" фактически сформировал новую отрасль права - полицейское право.

 Распутин

Для сектанта спасется только член его секты, для Распутина — кто по-своему, но искренне верит в единого Бога. Испытав в молодости влияние мистического сектантства, он остался верным, хотя и не фанатичным сыном православия. Он, если можно так сказать, не выходил из православия в иную веру, но православие в некую общехристианскую веру включал. Напуганный обыском, Распутин выехал в Петербург, виделся со своими друзьями Феофаном и Гермогеном, затем с царем и царицей. Как будто было предложено Тобольскому епископу Антонию либо уходить на покой, либо — с повышением — переходить на Тверскую кафедру, сдав начатое им «дело» в архив. Антоний предпочел Тверь, и так «дело о хлыстовстве» было осторожно замято — как оказалось, всего на четыре года. В апреле 1908 года успокоенный Распутин возвратился в Покровское, а осенью снова выехал в Петербург. Едва он, однако, ускользнул из сетей церковной власти, как попал в сети придворно-полицейской интриги. Приближенных царя беспокоило его знакомство с «мужиком». Дворцовый комендант генерал-лейтенант В. А

скачать реферат Ответы на экзаменационные вопросы по истории

После поражения декабристов центрами развития общественной мысли стали различные салоны (домашние собрания единомышленников), кружки офицеров и чиновников, ВУЗы, литературные журналы: “Отечественные записки”, “Современник” и др. Три идейных направления: радикальное, либеральное и консервативное. Консерватизм. В России опирался на теории, доказывающие незыблемость самодержавия и крепостного права. Идея незыблемости самодержавия развивалась в течение 18-19 веков. Для идеологического обоснования самодержавия министр народного просвещения граф С.С. Уваров создал теорию официальной народности. Она основана на трех принципах: самодер-вие, православие, народность. Суть теории в признании самодер-вия как единственно возможной формы правления в России. Крепостное право рассматривалось как благо для народа и государства. Православие понималось как присущая русскому народу глубокая религиозность. Из этих постулатов делался вывод о невозможности и ненужности коренных социальных изменений в России. Эти идеи развивались журналистами Ф.В. Булгариным и Н.И. Гречем, профессорами мое. университета М.П. Погодиным и С.П. Щевыревым. Либерализм. На рубеже 30-40-х годов 19 века среди оппозиционных прав-ву либералов сложилось два течения -славянофильство и западничество.

скачать реферат Проблемы Церкви и религиозного сознания в России во второй половине ХIХ - начале ХХ веков

В России конца Х1Х века назрела острая необходимость «приспособить» православие к новому этапу развития общества, связанному с капиталистическим развитием, социальной поляризацией, ростом социальной напряженности, появлением новых радикальных идей. Более того, причина упадка православия в жесткой государственной власти над Церковью. Подчинив себе Церковь, государство тем самым разрушило зависимость светского от духовного и привело к внутреннему разладу и ослаблению нравственных начал в обществе. Факт сращивания государства и РПЦ признавался и самими религиозными деятелями. Пагубное влияние опеки светской власти наталкивало их на мысль о необходимости церковных преобразований. Выдающиеся церковные иерархи (митрополит Филарет / Дроздов /, Антоний / Храповский /, Сергий / Страгородский /, Антоний / Владковский / и др. ) и религиозные философы ( В. Соловьев, В.В. Розанов, Д. Мережковский, Н. Бердяев и многие другие ) , известные общественные деятели того времени защищали идею независимости Церкви от государства и прививали ее русскому общественному сознанию.

скачать реферат История древнего Пскова

Параллельно с крупными храмами в Пскове строились маленькие бесстолпные с одной апсидой, покрытые либо двумя пересекающимися сводами, либо ступенчатыми арками. Характерной чертой псковских церквей являлись звонницы, - крупные сооружения, стоящие отдельно или поставленные над одним из фронтонов церкви. Они были двух-, трех-, и пятипролетные. В XVI веке Псков украшали уже более 120 каменных храмов. Семнадцатый век был в Пскове и временем расцвета каменной гражданской архитектуры: лучшими ее образцами являются палаты Поганкиных, Меньшиковых, Ямских, Постниковых. Псковская школа зодчества ценилась по всей России. Псковскими мастерами возведены церковь Ризоположения в Кремле и Святого Духа в Троице-Сергиевой лавре. Псковским мастером Постником Яковлевым по указу Ивана Грозного в память взятия Казани построен храм Василия Блаженного. Для псковской архитектуры характерна аскетическая простота, легкость, гармоничное сочетание элементов, умиротворенная цельность и органичность, - черты, выражающие в камне дух Православия.

скачать реферат Объективные причины принятия христианства на Руси

Многие люди крестились, рассуждая, без сомнения, так же, как и граждане киевские; другие, привязанные к закону древнему, отвергали новый: ибо язычество господствовало в некоторых странах России до самого XII в. Владимир не хотел, кажется принуждать совести; но взял лучшие, надежнейшие меры для истребления языческих заблуждений: ОН СТАРАЛСЯ ПРОСВЕТИТЬ РОССИЯН. Чтобы утвердить веру на знаниях книг божественных, еще в IX в. переведенных на славянский язык Кириллом и Мефодием и, без сомнения, уже давно известных киевским христианам, Великий князь завел отроков училища, бывшие первым основанием народного просвещения в России. Сие благодеяние казалось тогда страшной новостью, и жены знаменитые, у коих неволею брали детей в науку, оплакивали их как мертвых, ибо считали грамоту опасным чародейством». Из этого отрывка «Истории государства Российского» мы видим, что Карамзин, акцентирует наше внимание на недостаточном просвещении Руси до принятия православия. По его мнению, это главная причина принятия христианства. Политические и экономические причины он не рассматривает или рассматривает, но считает их менее важными. Это и понятно, ведь Н.М. Карамзин представляет нам развитие истории, как усилия отдельных личностей, глав государства с их сильной государственной властью (самодержавием).

Ручка шариковая "Excellence", золото.
Новая подарочная шариковая ручка имеет необычный дизайн, который притягивает взгляд. Металлический миниатюрный корпус полностью усыпан
444 руб
Раздел: Металлические ручки
Набор детской посуды "Собачка", 3 предмета.
Набор посуды детский "Собачка". В комплекте 3 предмета: - тарелка суповая диаметром 15 см, - тарелка обеденная диаметром 19
318 руб
Раздел: Наборы для кормления
Защитный детский бальзам от ветра и холода "Weleda" с календулой, 30 мл.
Защитный бальзам от ветра и холода с календулой Weleda разработан, чтобы уберечь нежную кожу ребенка от погодных воздействий. Он может
520 руб
Раздел: Крем детский
скачать реферат Почему позицию Аввакума можно назвать изоляционистской и национально-консервативной?

Эссе на тему «Почему позицию Аввакума можно назвать изоляционистской и национально-консервативной?» Реформы, проведенные Патриархом Никоном, носили достаточно умеренный характер; они лишь в некоторой мере пытались приблизить духовную жизнь России к духовной жизни Европы. Однако Большой московский церковный собор 1666-1667 гг. признал, что необходимо разделить светскую и духовную сферы деятельности, отделить церковь от государства. Это не означало только, что Россия сближается с Европой. Россия становилась на путь так называемого «обмирщения», она двигалась таким образом к светскому обществу. Благодаря этой реформе утверждались светские формы жизни, общество постепенно изменялось, государственная жизнь освобождалась от регламентации церкви. С другой стороны, основной целью церковной реформы было именно сближение с Европой, где политическая и социально-экономическая деятельность была освобождена от религии. Благодаря особой консервативности, русское православие находилось в изоляции от католичества, протестантства, а также от европейского православия. Естественно, это не могло не отражаться на внешней политике России.

скачать реферат Россия на пути экономических реформ

Своими корнями этот символ уходит в духовный опыт нашего народа, в его религию. Дух западного ( европейского и американского ) капитализма был сформирован тем аскетическим акцентом, присутствующем в протестантстве. Пастыри учат, что Бог предопределяет человеческие судьбы, но свидетельством богоизбранности являются твоя энергия, твои успехи. Тем самым предпринимательство получало нематериальный стимул к активной деятельности. В православии же провозглашается равенство всех людей перед Богом. Это и есть символ Совести нашего народа: «Спасутся все или никто». Вот что является ключом к пониманию духовных начал российского общества. А как известно, экономические успехи и благосостояние народа вытекают из его духовного возрождения, обновления. Таким образом, для нашего общества высшей ценностью, в отличие от западной морали, является коллективизм. Но российский коллективизм – это особый исторический феномен. Он является терпимым в отличие от жесткого коллективизма в Японии. Речь, конечно же, идет не о коллективизме советском, который был канонизирован и выхолощен в СССР официальной государственной доктриной.

скачать реферат Александр 1

Позднее эта идея приняла чёткие очертания династического кризиса, когда в 1793-1794 годах Екатерина выдвинула в среде своих советников план лишения Павла престола. Она просила Лагарпа подготовить к этому Александра. Таким образом, и отец, и сын были осведомлены о планах Екатерины и противопоставлены друг другу. Силою обстоятельств Александр впервые в своей жизни был вынужден сделать важный, возможно, решающий выбор. Он сообщил о планах Екатерины Павлу, уверил отца в нежелании принять престол, дал в присутствии Аракчеева Павлу клятву на верность и назвал его «императорским величеством». Это было 1-ое из той серии заявлений о желании отречься от престола, которые Александр делал время от времени в течение почти всей своей жизни. В 1793 его женили на принцессе Луизе Баденской (в православии Елизавета Алексеевна), которая пользовалась симпатией русского общества, но не была любима мужем. Александру были свойственны такие черты как: мягкость, скромность, любознательность, большая впечатлительность и восприимчивость, изящество мысли, достаточный ум, большое личное обаяние; слова «сущий прельститель», сказанные о нём М.М. Сперанским, как нельзя лучше передают эту его способность привлекать сердца людей, особенно представительниц слабого пола.

скачать реферат Русская церковь и государство в первой половине XVI века

Многочисленные монастыри создавались в уединенных уголках вдоль Оки и Волги; после завоевания Казани и Астрахани эти места стали выгодны для торговли и удобны для отдыха. Малоосвоенные земли, окружавшие новые монастыри, расположение обителей на пограничье разных княжеств делали их притягательными для крестьян, стремившихся покинуть прежних владельцев и найти покровительство у церкви. Основанные, как правило, на малонаселенных поначалу землях, монастыри быстро обрастали сельскими поселениями. Правители княжеств, на чьих землях или границах находились крупные монастыри, стремились заручиться их поддержкой, особенно в территориальных спорах и различных конфликтах с соседями. Кроме того, окруженные ореолом благочестия основатели наиболее влиятельных монастырей были моральной опорой в моменты выбора ими новых направлений политики или преемника, как в случае, когда Иван III решил назначить преемником не внука Дмитрия, а сына Василия, хотя первый уже был коронован княжеским венцом. Оправдал Иван III это тем, что мать Василия, Софья, завоевала репутацию стойкой поборницы православия, а Елена, мать Дмитрия, покровительствовала вольнодумцам и слыла еретичкой.

скачать реферат Монография Л.А. Тихомирова "Монархическая государственность"

В дальнейшем в половине европейских государств путем демократического искажения понятия о Церкви произошел «переворот, устранявший порабощение государей папами посредством захвата духовной власти светской». По учению Лютера и всех его преемников, Церковь есть общество верующих совершенно равных, без всякой иерархии. «В протестантских странах, говорит профессор Суворов, власть церковная, как и власть государственная должна принадлежать князю, хозяину территории (La desherr), который вместе с тем должен быть и хозяином религии». Монархическая власть Западной Европы испытывала сильное давление традиций древнего Рима, а влияние папского католицизма не могло к ним привнести тех поправок, которые давало Восточное православие. Европейская монархия в конце эволюции перешла в "конституционную", "ограниченную", с тем, чтобы с этого фазиса упадка окончательно уступить место республиканской идее. Таким образом, монархии обрисовываемых эпох представляют различные степени колебания между типом абсолютизма и самодержавия, причем тип Римский выражает наиболее чисто выработанный абсолютизм, византийская же государственность - нечто переходное от абсолютизма к самодержавию.

Универсальная вкладка для дорожных горшков (фиолетовый).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
649 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "Звезда Африки".
Звезда Африки - настольная игра, целью которой является добыть алмаз и доставить его в пункт назначения.Историческая справка. Звезда
327 руб
Раздел: Классические игры
Пупс "Baby Love Nursery".
Пупс изготовлен с хорошей степенью детализации, порадует ребенка наличием дополнительных аксессуаров, позволяющими создать реалистичную
369 руб
Раздел: Классические пупсы (без пола)
скачать реферат Теория государства и права (Шпаргалка)

Внутриорганизационные подзаконные акты (локальные), (уставы, положения, правила внутреннего распорядка) которые издаются различными организациями для рекламентации внутренних вопросов и распространяются только на членов организации.4. Международные государственные объединения. Их роль в современных условиях в формировании государств.5. Государство и религия. Свобода религий в государстве. В период распада первобытно-общинного общества и возникновения государства присходит разделение социальных норм на религию и правовую мораль. Огромное влияние религия оказала на рабовладельческое общество. Все древние народы дают божественное объяснение и обоснование святым законам. Переход к феодальной эпохе был связан с четким оформлением мировых религий. Развивается каноническое право, все прочнее утверждаются нормы шариата. В России эпизодические попытки православной церкви усилить свое влияние на государство вначале особого успеха не имели. Создание государственной системы управления церковью существенно ограничивало свободу православной церкви. В дореволюционной России реформой начала XVIII в. была установлена гос. церковность в лице православия. Будучи частью гос. аппарата церковь пользовалась особыми привилегиями: владела недвижимостью, получала субсидии. С приходом Сов. власти церковь отделилась от государства, упразднились все формы союза церкви и государства.

скачать реферат Искусство в жизни общества. Искусство и "массовая культура"

Напротив, в докладах Римского клуба было сделано ударение на необходимости совершенствования прежде всего самого человека, если он желает выжить в условиях обострения глобальных проблем. А.Швейцер полагал, что современная культура призвана быть прежде всего «живой этикой», в основе которой должно лежать благоговение ко всему живому. Быть культурным в наше время означает активно способствовать сохранении) жизни на нашей планете. В русской философии понятие культуры традиционно имело прежде всего высокое нравственное наполнение. В этом проявился дух православия с его идеями добра, милосердия и справедливости, солидарности между всеми людьми и народами. Зло есть то, что разрушает жизнь и мировую гармонию. Напротив, Добро — это творение жизни и гармония в ней. В этом и состоит основное предназначение человеческой культуры как сгустка морали и мудрости. В русской философии подчеркивалась самобытность отечественной культуры во всех ее проявлениях — образ жизни и традиции, формы экономической жизни. Культура России своеобразна, как и сама «русская душа», мировоззрение и мироощущение россиянина. В ней очень большую роль играет духовное начало, культ добра и справедливости, а не вещей и торгашества.

скачать реферат Мифы и религия древнего Египта

Он создал людей и изваял богов. Он есть великий Мастер, изначальный Гончар, который сотворил людей и богов руками Своими, и Он изваял людей и богов на гончарном круге". "Небеса покоятся на голове Его, и земля служит опорой Его ногам, небо скрывает дух Его, земля скрывает образ Его, и подземный мир заключает в себе тайну Его. Его тело - как воздух, небо покоится на голове Его, и новое русло содержит образ Его". "Бог милостив к тем, кто Его почитает, и слышит того, кто призывает Его. Он защищает слабого от сильного и слышит плач закованного в цепи. Он - судья между сильным и слабым. Он знает того, кто знает Его; Он награждает того, кто служит Ему, и защищает того, кто следует за Ним". Обращает на себя внимание сходство православной трактовки христианской Троицы и солнечной триады Эхнатона (или Нефертити?). Отец и Сын равноипостасны. Святой Дух, в своем качестве силы, которая одушевляет мир, сближается с образом Феникс - творящей солнечной души. Феникс - "ба" отеческого солнца, Ра или Атона, - и в православии Дух исходит только от Отца, а не от Отца и Сына, как в католичестве.

скачать реферат Ответы на вопросы к зачету по курсу культурологии

Это значит ощущать собственную греховность, быть благочестивым, быть смиренным, послушным. 2. Пренебрежение к земным комфортам. 3. Пренебрежение к труду. 4. Идеи любви и свободы являются ведущими. Особенности православного поведения: 1. Религия, церковь, вера - это 3 разных слова. 2. Для православных характерно чутко разделять добро и зло. 3. Для православных характерно критическое видение несовершенства себя лично и других людей. 4. Православие обрядно. Оно стоит на религиозных ритуалах. Проблемы русского православия: 1. Православие нетерпимо к инакомыслию. 2. Оно было полностью ориентировано на побуждение сердца и души. 3.Русская церковь имела и имеет сложные отношения с властью и государством.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.