телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАВсе для ремонта, строительства. Инструменты -30% Видео, аудио и программное обеспечение -30% Рыбалка -30%

все разделыраздел:Законодательство и правоподраздел:История отечественного государства и права

Рэлiгiя ўсходнiх славян. Увядзенне хрысцiянства

найти похожие
найти еще

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Так, перад прыняццем хрысціянства Уладзімір Кіеўскі стварыў у сваей сталіцы нешта накшталт пантэона, у які сабраў разам ідалаў розных племянных божастваў, у тым ліку і тых, якім пакланяліся беларускія плямёны. Эксперымент Уладзіміра працягваўся нядоўга і закончыўся пасля пры-няцця ім хрысціянскай веры. Аднак і пасля спробы Уладзіміра ўпарадкаваць племянных багоў блытаніна у значэнні таго ці іншага язычніцкага бажаства сустракаецца у старажытных ле- тапісах і у фальклоры. Таксама павінна быць прынята пад увагу табу, якое, па крайняй меры тэарэтычна, накладвалася на імёны шматлікіх божастваў. Беларускі фольклор паказвае, што гэта табу на святыя імёны больш выразна назіралася менавіта сярод беларускіх плямён. Так, можна сустрэць прыкаэку: "Я сказаў бы табе нешта, ды печ у хаце". Печ была, беэумоўна, месцам знаходжання хатніх духаў, а таму, наэываючы іх прыстанішча, чалавек мог пазбегнуць вымаўлення іх імён. У другой прыказцы гаворыцца: "Пакланіся лясному гушчару, і ён дасць табе кавалак хлеба". Можна меркаваць, што лес з'яўляецца месцам, дэе жывуць духі, якія апекуюць вёску. Мясцовыя звычаі служаць дадатковым доказам табу на імёны. Так, да нядаўняга часу на Палессі імя "Трасца-Чухна" ніколі не вымаўлялася ўслых, бо, паводле старажытных павер'яў, гэты дух мае добры слых і вельмі помслівы да тых, хто асмеліўся вымавіць яго імя. Па гэтай прычыне і каб не зняважыць сваіх божастваў і духаў, старажытныя беларусы давалi ім вобразныя мянушкі у дадатак да іх уласных імёнаў. Тэта выклікала блытаніну у назвах. Так, да Трасцы-Чухны, духу трасцы, звярталіся больш фамільярна – Цётка, а Грамавіца, жонка бога Перуна, таксама мела больш блізкае імя – Цёця. Другі прыклад: Дзед – гэта мянушка не толькі духа продкаў, а вялікага бажаства – Белбога. Пасля прыняцця хрысціянства сярод летапісцаў з'явілася тэндэнцыя не эвяртаць увагі на імянныя табу. Аднак не трэба забываць, што яны не мелі намеру даваць дакладныя апісанні язычніцкай рэлігіі мінулага. Гэтым у некаторай ступені тлумачыцца тое, што табу на імёны не толькі стварала блытаніну у наменклатуры беларускай дэманалогіі, але таксама вяло да страты і знікнення істотнай часткі народнай міфалогіі. Яшчэ адна перашкода на шляху да рацыянальнага вывучэння была створана у XIX ст. некаторымі даследчыкамі, якія, спрабуючы пашырыць межы славянскай міфалогіі, уносілі чужародныя элементы, запазычаныя у іншых народаў і культур. Адны аўтары звярталіся да іранскіх традыцый, другія імкнуліся ўстанавіць сувязі э міфалогіяй германцаў. І.Гануш, які вывучаў Індыю, эаўсёды спрабаваў правесці паралелі э індыйскай міфалогіяй. Гэтыя тэорыі пакінулі свой адбітак і на сучасных этнаграфічных зборніках. Цяпер некаторыя беларускія этнолагі, такія, як С.Хмара, вырашылі пайсці следам за тэорыяй Гануша, але вопыт паказвае, што такія сумніўныя аналогіі мала садзейнічаюць правільнаму накірунку у даследаванні прадмета і ўносяць блытаніну на старонкі розных выданняў. 2. Рэлiгiя старажытных славян Паводле класічных падручнікаў па гісторыі Беларусі, рэлігія "старажытных беларусаў мела форму язычніцтва, заснаванага на абагаўленні сіл прыроды.

Сярод іх найбольш вядомы Яшчур, які быў богам хвароб і эпідэмій. Яго імя да гэтага часу ўжываецца ў беларускай мове для абаэначэння інфекцыйнага захворвання жывёлы. Паландра была багіняй усялякай шкоды, гніення і заразнай трасцы. Да нас дайшлі імёны некалькіх багоў-апекуноў. Ужо ўпамінаўся бог пастухоў, Волас-Вялес. Багіня Макоша называецца ў летапісах, але пра яе вядома няшмат. Думаюць, што яна была апякункай стрыжкі авечак і прадзення нітак. Ахоўнікам палёў быў бог Жыцень - бажаство восені, якога ўяўлялі у вобразе худога маленькага старога з суровым тварам, трыма вачыма і валасамі з кудзелі. Аб асаблівасцях ніжзйшых багоў – Леля, Дзеванны і Сіма – нічога невядома, іх імёны сустракаюцца вельмі рэдка. Пасля багоў міфічнай іерархіі некалькі слоў трэба сказаць пра ніжэйшых духаў, дэманаў і фей, чые імёны да гэтага часу сустракаюцца ў беларускім фальклоры. Шматлікія духі па-рознаму ставяцца да людзей: адны з іх прыхільныя да чалавека, другія – бясшкодныя, трэція – злыя. Яны традыцыйна жывуць у беларускіх сялібах. Хатнік быў дамашнім духам. Яго ўяўлялі як барадатага і доўгавалосага чалавечка у каптане, падпаясаным поясам. Ён уставаў рана і пужаў пеўня да таго часу, пакуль ён не пачынаў кукарэкаць і будзіць гаспадара, каб той ішоў на работу. Хатнік жыў на печы або пад печчу. Хлеўнік быў злосным духам, які мучыў ноччу жывёлу ў хлеве, асабліва коней, ездзячы на іх вярхом да знямогі. Ён баяўся сарок. Чур, або Шчур, быў хатнім сямейным добразычлівым духам, які ахоўваў капцы і межы родавых зямельных уладанняў. Беларускае закліканне "Чур мяне?" – гэта зварот да Чура, каб ён абараніў ад нячыстай сілы. Назва Шчур паходзіць ад слова "прашчур" – далёкі продак. Ёсць падстава думаць, што Прашчур, або Чур – родавае бажаство, пачынальнік роду, які і пасля смерці ахоўвае свой род, сваю сям'ю. Яшчэ адзін дамашні добраэычлівы дух – Дамаст. Тэта добра знаёмая еўрапейцам жаночая міфічная істота – фея. Дзедзя-Дзедка, дух агню, быў подобны на маленькага старэнькага чалавечка памерам з ногаць вялікага пальца. 3 ім звязана старая прымаўка: "Чырвоны дзедэя па жэрдачцы едэе". Дух Кон быў магутнай істотай, якая нагадвала фатаў у рымлян. Ён прадказваў будучыню ўсіх, нават багоў, а таму займаў ганаровае месца сярод міфічных істот. Лясун быў лясным духам, а Палясія ўшаноўвалася як апякунка вёскі. Іншыя духі былі настроены менш добраэычліва да чалавека. Так, Кадук – злосны дух, які прыносіць няшчасці. Копса была магільным духам. Мара была злоснай істотай, яна заблытвала падоражнiкаў i турбавала сонных. Начнiцы – злосныя начныя чарцяняты. Злыднi – карлiкi, якiя прыносяуь усе няшчасцi. Чорт Перапалох – дух сполаху. Пра яго этнографы сабралi шмат замоў i заклiнанняў. Трасца-Чухна – дух гарачкi (хваробы), тады як Змора -- дэман, якi насылае на сонных людзей кашмары. Вывучаючы беларускую мiфалагiчную спадчыну, можна з упэўненасцю сказаць, што яна далека не бедная. Больш таго, усе бажаствы, за выключэннем Перуна, былi ў асноўным мiрнымi, а таму беларускi Алiмп толькi адлюстроўваў характар беларускага народа. Аднак у продкаў беларусаў не было унiфiкаванай мiфалагiчнай сiстэмы, блiзкай да той, якую мы знаходзiм у скандынаўскай “Эддзе”, нямецкай “Песнi аб Нiбелунгах” або фiнскай “Калевале”.

У апошнія дні года заканчваўся тэрмін службы ў гаспадара. Ён мусіў шукаць новых работнікаў. Слугі прасілі разлік і ішлі на святы. Залежнасць жыцця і працы селяніна ад прыродных стыхій вымушала яго выконваць разнастайныя абрады, прымеркаваныя да пэўных надзей, строга рэгламентаваныя часам. Адпаведна чатыром парам года існавалі чатыры вялікія святы, вакол якіх групаваліся іншыя. У сваю чаргу асноўныя святы прыблізна накладваліся на астранамічныя перыяды, якія былі звязаны з сонцастаяннем ці раўнадзенствам. Увесь земляробчы каляндар трымаецца на цыклах: зімой — Каляды, вясной – Вялікдзень, летам — Купалле, некаторыя іншыя святы, восенню — Дзяды, Пакровы. Такім чынам, беларускі народны каляндар з'яўляецца адной з форм духоўнага жыцця беларусаў. Доўгія стагоддзі паэтычная творчасць народа бытавала толькі ў вуснай форме, перадаючыся з пакаленняўу пакаленне. Сістэма свят, абрадаў, гульняў, што замацаваны у побыце і народнай творчасці беларусаў, была арыенцірам пры выкананні сельскагаспадарчых работ і адпачынкаў у гадавым, сезонным, мясцовым цыклах. Хрысціянства аказвала значнае ўздзеянне на каляндарныя абрады. У абрадавыя заклінанні, песні ўвайшлі імёны Хрыста, Багародзіцы, іншых святых. Адбываўся складаны сплаў дахрысціянскіх і хрысціянскіх элементаў. Да ХІХ ст., калі абрады сталі прадметам навуковага даследавання, многія з іх былі моцна трансфармаваны, страчаны ці захаваліся як рудыменты. У шэрагу выпадкаў яны ўспрымаюцца як святочнае забаўленне, якое ўключыла новыя элементы гульні і песні. 3.2 Абрадавая творчасць. Старадаўнейшым пластом усходнеславянскай (старажытнарускай) культуры з'яўляецца вусная народная творчасць. Народная творчасць узнікла ў роданлемянным грамадстве. Да старадаўніх відаў усходнеславянскага фальклору належыць каляндарна- абрадавая паэзія. Каляндарна-абрадавая творчасць цесна звязана з працай земляроба. Яна падзяляецца на зімовы, вясновы, летні і восеньскі цыклы. Найболын цікавымі ў зімовым цыкле з'яўляюцца калядныя песні. Яны захавалі амаль да нашага часу сляды магічнай функцыі — садзейнічаць ураджаю і дабрабыту ў сялянскай гаспадарцы. Прызначэннем калядных песень як часткі каляднага абраду у старажытнасці было наблізіць надыход сонечнага цяпла (ад Каляд "сонца ІІаварочваецца на лета") і забяспечыць багаты ўраджай у новым гаспадарчым годзе. Урадлівасць і багацце ў песнях падаюцца гіпербалізавана, а карціны прыроды набываюць часам касмічныя формы ("Ходзіць-паходзіць месяц па небу, кліча-пакліча зоры з сабою"). Асабліва багата прадстаўлена на беларускіх землях паэзія веснавога цыкла, цесна звязаная з абуджэннем прыроды, выхадам селяніна ў поле, выганам жывёлы. Валачобныя песні — від веснавых песень, віншавална-велічальныя творы, з якімі хадзілі валачобнікі. У старажытнасці валачобны абрад меў аграрна- магічны сэнс, пазней ён набыў характар вясёлай забавы. У такім выглядзе ён бытуе ў некаторых вёсках і зараз. У аснове гэтых міфалагічных уяўленняў ляжыць вера ў магічную моц слова, калі шчодрым зычаннем можна наблізіць чаканае, мару да рэчаіснасці. Валачобпы гурт складаўся з запявалы, падпявальнікаў, музыкі (з музычным інструмептам) і інш. Большасць валачобных песень звернута да гаспадара сядзібы – ратая і сейбіта, галоўнай постаці ў земляробстве. "Жыта яго ядрыстае. Ядрыстае каласістае.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Змагарныя дарогi (на белорусском языке)

У тых насмешках, жартах i казках народ знайшоў найлепшую зброю супраць акупантаў. На iх узгадоўвалiся й бедныя сялянскiя дзеткi й моладзь, бо ведама-ж, што людзi ў маладым веку найбольш цiкавяцца казкамi й анэкдотамi. Гэта была мо адна страва, якой пакрыўджаны народ кармiў i ўзгадоўваў маладое пакаленьне й якую не маглi забаранiць нi польскiя ксяндзы цi паны, нi верныя Маскве папы. Стары Спарыш ведаў, што ён беларус, хоць, як i прыгнятальная бальшыня iншых, спалучаў нацыянальнасьць з праваслаўнай рэлiгiяй. Першы раз пачуў Сымон слова "беларус" пры перапiсе насельнiцтва. Было яму тады гадоў каля васьмi. Хоць i не распытваў пасьля бацьку, што гэта такое тое "беларус", па-свойму запамятаў i вытлумачыў. Аднойчы давялося яму ў суседняга вясковага доктара-самавука заўважыць на сьцяне адрыўны каляндар, пiсаны лацiнкай. Вучаны ў польскай школе хлапец ня ведаў, навошта ў слове "чацвер" над абодвума, пiсанымi лацiнкай "ц" стаялi нейкiя птушкi, й прачытаў цэлае слова не "чацвер", а "цяцьвер". Толькi пасьля ўдалося распытацца доктаравага сына, свайго аднагодка, што гэта быў беларускi каляндар, якi бацька дастаў зь Вiльнi

скачать реферат Вооруженные силы Республики Узбекистан

Нуждается в модернизации бронетехника, авиатехника, средства ПВО. Узбекистан высказывался за приобретение боеприпасов и стрелкового оружия. Эксперты указывают, что хотя доля населения Узбекистана в СССР составляла почти 10%, солдат-узбеков доходила в некоторых частях Советской армии до 60%. В результате военной реформы 1992-1995 гг., сопровождавшейся оттоком из ВС офицеров-славян уровень подготовки кадров резко снизился. И хотя в 1995 г. в Узбекистане появилась собственная Академия ВС и в 1997 г. - национальная доктрина подготовки кадров, вопросы подготовки кадров частично могла бы взять на себя и Украина. Что касается оружейных возможностей Украины, то на военно-технический рынок Узбекистана она пришла задолго до того, как Ташкент изъявил желание стать членом ГУУАМ. Еще в 1997 г. Киев завершил выполнение контракта на проведение капитального ремонта 40 узбекских танков на сумму $3,2 млн. Потом небольшие партии комплектующих к спецтехнике поставлялись в 1999 г. Уже в октябре прошлого года госкомпания "Укрспецэкспорт" заключила три контракта с узбекской стороной на поставку различного военного имущества.

Подарочная расчёска для волос "Лиза".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Набор маркеров для досок "Kores", 3 мм, 6 штук.
Набор маркеров для досок. Круглый наконечник. Пластиковый корпус. Стираются с таких гладких поверхностей, как пластик, стекло и эмаль,
390 руб
Раздел: Для досок
Набор капиллярных ручек "Triplus 334", 42 цвета.
Количество цветов: 42 ярких цвета. Эргономичная форма для удобного и легкого письма. Пишущий узел завальцован в металл. Защита от
2653 руб
Раздел: Капиллярные
 Распутин

Содействовав назначению в 1912 году на Московскую митрополичью кафедру епископа Макария из Томска, Распутин продвинул «человека из народа», к тому же провалил кандидатуру крайнего консерватора Волынского архиепископа Антония. На всех этих епископов клалась кличка «распутинцев», находили у них много моральных изъянов — полагаю, что изъянов хватало и у тех, кто был назначен без помощи Распутина, «нет святых на земле». Так же широко — в век разгула национализма — смотрел Распутин на национальность. Он радовался тому, что он русский, но не видел никакого ущерба для человека, если тот турок или еврей. «Турки куда религиознее, вежливее и спокойнее» греков и славян, говорил он. Он считал, что вечен Бог, но отдельные народы — в том числе и русский — появляются и исчезают, выполнив свою миссию, поэтому важно общение между народами. На жалобу, что «русские вообще не могут обойтись без иностранцев», Распутин отвечал: «Беды в этом большой нет. Разве в этом их (русских) сила? Все равно от них ничего не останется. Как-нибудь потом вспомнят, что были, а их уже и не будет

скачать реферат Австрия

Славянское население жестоко угнеталось и подвергалось насильственной германизации. От смешения баваров и некоторых других германских племен, славян, остатков древнего кельтского населения в X - XI вв. началось образование австрийской народности, позже превратившуюся в австрийскую нацию. В 976г. на месте Восточной марки Карла Великого среди других феодальных княжеств возникла Баварская восточная марка (Остмарк). Во главе новой Восточной марки был поставлен маркграф Леопольд Бабенберг, основатель династии маркграфов, в последствии герцогов Бабенбергов, фактически независимых от Баварии уже с первой половины XII века. От наименования маркграфства "Остарихи" позже произошло слово "Эстеррайх" - Австрия. Столицей маркграфства был Мельк на Дунае. В результате завоевательной политики Бабенбергов территория Австрии стала быстро расти в северном и особенно в восточном направлениях. На рубеже X - XI вв. она в основном достигла современной границы с Чехословакией, но границы ее почти не выходили за пределы современной земли Нижней Австрии.

 Тайны мятеж-войны - Россия на рубеже столетий

Однако он считал, что сначала западные славяне овладели народами сарматскими (т.е. финскими), русскими и другими, сами русами назвались и многое из языка их включили. Они же как колено Гостомыслово пресеклось взяли себе князем Рюрика из варягов или финнов. Как Русь превратилась в Корелу. На севере Восточной Европы немало этнических загадок, но наиболее интересны и масштабны, на наш взгляд, две: куда делась изначальная русь и откуда взялась корела? Каждый из этих вопросов в отдельности неоднократно поднимался в исторической литературе, однако никто до сих пор не рассматривал их во взаимной связи, хотя основания для этого имеются достаточные. В начале XIX века получила широкое распространение концепция, согласно которой карелы первоначально обитали в Биармии, а на стыке прошлого и нынешнего тысячелетий продвинулись с Северной Двины и Белого моря к Онежскому и Ладожскому озерам и Финскому заливу. В начале XX века под влиянием роста национализма в Финляндии развились теории западнофинского происхождения корелы. Во всех существующих концепциях присутствует вывод об относительно позднем формировании корелы (XI - XII века) на основе смешения нескольких этносов

скачать реферат Народ Германии

Здесь я постаралась осветить практически все сферы жизни немецкого народа. 1.История открытия и развития государства. Государство в Центральной Европе, существовало до конца второй мировой войны (1939-1945). Столица - Берлин. В древности на территории Германии жили германцы. Племенные союзы алеманов, баваров, тюрингов, саксов и др. были включены в 6-8 вв. во франкское государство. В результате его раздела (843 год) было создано Восточно-Франкское королевство, на основе которого сформировалось в 10 в. раннефеодальное королевство Германия. В 962 г. с завоеванием германским королем Оттоном I Северной и Средней Италии образовалась Священная Римская Империя (до 1806 г.). В 10-15 вв. была захвачена часть земель славян и прибалтийских народов. Общественное и революционное движение началось в 16 в., а окончилось поражением прогрессивных сил: Реформация использована князьями в своих интересах, крестьянская война 1526-1526 подавлена, всё это, а также тридцатилетняя война 1618-1648 усилили децентрализацию Германии, фактически распавшейся на отдельные государства (княжества). В 18 в. возвысилась Австрия и Пруссия.

скачать реферат Государство и право Англии в средние века

С этой целью я в основном использовал хрестоматию и другие источники. II. ФЕОДАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО АНГЛИИ 1. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ФЕОДАЛИЗМА И ЕГО КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА Феодализм явился на смену рабовладельческому строю в качестве новой и более высокой ступени развития общества. Классическим примером перехода от рабовладельческого строя к феодальному были события в поздней Римской империи, где в условиях кризиса рабовладельческого способа производства шёл процесс разложения рабовладельческих отношений и зарождения элементов феодального способа производства. Рабский труд экономически уже не оправдывал себя, не обеспечивал возможности дальнейшего развития производительных сил. Борьба эксплуатируемых масс против рабовладельцев и рабовладельческого государства, принимавшая самые различные формы, подрывали рабовладельческий строй и расшатывали Римскую империю изнутри, а непрерывные вторжения в её пределы германцев на западе и славян на востоке довершили её падение. Пути перехода к феодальному строю во многих странах значительно отличались от того, что происходило в Римской империи. Многие народы пришли к феодализму, минуя рабовладельческий строй непосредственно от первобытнообщинного строя.

скачать реферат Ответы на экзаменационные вопросы по истории

Так же некоторые представители норманской школы видят возможность говорить о готском происхождении Руси, а само слово Русь происходит от названия готского племени "рос". В принципе, вопрос о происхождении славян, об образовании их гос-ва, о времени их образования и происхождение названия "Русь" до сих пор остаются спорными вопросами. Вопрос №2.Особенности соц-полит. строя Древнерусского государства. Древнерусское государство можно охарактеризовать как раннефеодальную монархию. Во главе государства стоял великий князь киевский. Его братья, сыновья и дружинники осуществляли управление страной, суд, сбор дани и пошлин. Доходы князей и их приближенных тогда еще во многом определялись данью с подчиненных племен, возможностью ее вывоза в другие страны для продажи. Перед молодым государством стояли крупные внешнеполитические задачи, связанные с защитой его границ: отражение набегов кочевников-печенегов, борьба с экспансией Византии, Хазарского каганата,Волжской Болгарии. Именно с этих позиций следует рассматривать внутреннюю и внешнюю политику киевских великих князей.История Киевской Руси, хронологические рамки которой большинство историков определяют как IX - начало XII в., условно может быть разделена на три больших периода.

скачать реферат Преступление и наказание по "Русской Правде"

Во-первых, она судила всех христиан, как духовных лиц, так и мирян, по некоторым делам духовно-нравственного характера. Такой суд должен был осуществляться на основе номоканона, привезённого из Византии и на основании церковных уставов, изданных первыми христианскими князьями Руси. Второй же функцией церковных судов было право суда над христианами (духовными и мирянами), по всем делам: церковным и нецерковным, гражданским и уголовным. Церковный суд по нецерковным гражданским и уголовным делам, простиравшийся только на церковных людей, должен был производиться по местному праву и вызывал потребность в письменном своде местных законов, каким и явилась Русская Правда. Я бы выделил две причины необходимости создания такого свода законов: 1) Первыми церковными судьями на Руси были греки и южные славяне, не знакомые с русскими юридическими обычаями. 2) В русских юридических обычаях было много норм языческого обычного права, которые зачастую не соответствовали новой христианской морали, поэтому церковные суды стремились если не совсем устранить, то хотя бы попытаться смягчить некоторые обычаи, наиболее претившие нравственному и юридическому чувству христианских судей, воспитанных на византийском праве.

Звуковой плакат "Таблица умножения".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
576 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Табурет "Престиж" с ободом.
Табурет на 4-х опорах с ободом, диаметр трубы 20 мм. Прочный каркас. Защитные вставки на ножках. Удобное хранение. Мягкое сиденье.
599 руб
Раздел: Стулья
Карточки Первого Года "Достижения" (16 карточек).
Карточки Первого Года жизни ребенка "Достижения" – совершенно новый способ наблюдать, как растет и меняется малыш от месяца к
352 руб
Раздел: Прочее
скачать реферат Оценка реформ Петра первого славянофилами и западниками

Между той и другой культурой есть существенные различия. 3) Наконец, государственный быт в древнегерманских государствах сложился путем завоевания, у славян, и у русских в частности, - путем мирным; поэтому в основании общественных отношений на Западе лежит вековая вражда, а у нас, ее нет. Самостоятельное развитие этих трех начал составляло содержание древнерусской жизни. Так думали некоторые более самостоятельные последователи германской философии, получившие название «славянофилов». Наибольшего развития самостоятельная русская жизнь достигла в эпоху Московского государства. Петр нарушил это развитие. Он своей насильственной реформой внес к нам чуждые, даже противоположные начала западной германской цивилизации. Он повернул правильное течение народной жизни на ложную дорогу заимствований. Он не понимал заветов прошлого, не понимал нашего «национального духа». Чтобы остаться верным этому национальному духу, мы должны отречься от чуждых западноевропейских начал и возвратиться к самобытной старине. Тогда, сознательно развивая национальные наши начала, мы своей цивилизацией можем сменить германскую и станем в общем, мировом развитии выше германцев.

скачать реферат Киевская Русь - раннефеодальное государство восточных славян

Согласно исследованию А. А. Шахматова, Варяжские дружины стали называться русью после того, как перешли на юг. А в Скандинавии ни по каким источникам нельзя узнать о каком-то племени русь. Вот уже в течение двух с лишним веков идут споры между представителями норманнской и славянской школ в истории. Многие из них строят свои гипотезы насчёт образования государства на Руси. В основном все эти гипотезы строятся на разном толковании летописей. Также историки спорят о том, в каком городе зародилось это государство. Рыбаков в своей книге представляет такую гипотезу. «В старом земледельческом районе лесостепи на берегах реки Роси существовало племя рос, или рус. Племя в основном было славянским. Центром племени был город Родень в устье р. Роси. В VI в., когда славяне оправились от гуннского разгрома, а в степях появился новый враг – обры (авары), племена лесостепи сплотились в большой союз под гегемонией наиболее южного, близкого к степям, приднестровского племени росов, или русов. В пределах этого союза сложилась своеобразная культура, отличавшая вошедшие в союз племена от других славянских племён. Союз племён VI – VII вв. получил наименование Руси, или Русской земли. Ядром союза были земли по р.

скачать реферат Национализм в России в конце 20 – начале 21 веков

В Северо-восточной Африке археологи нашли погребальную стелу царства Мероз, которое существовало во 2 – 3 веках нашей эры. Фреска на стеле изображает женщину, вступающую в загробный мир, на одежде усопшей также красуется свастика. Вращающийся крест украшает и золотые гирьки для весов, принадлежавших жителям Ашанты (Гана), и глиняную утварь древних индейцев, и ковры персов. Свастика была почти на всех оберегах у славян, немцев, поморов, скалвов, куршей, скифов, сарматов, мордвы, удмуртов, башкиров, чувашей и многих других народов. Во многих религиях свастика является важным культовым символом. Так, в древнеиндийской философии и буддизме свастика – символ вечного круговорота вселенной, символ Закона Будды, которому подвластно все сущее; в тибетском ламаизме – охранный символ, символ счастья и талисман. В Индии свастика изображается повсеместно: на воротах храмов, на каждом жилом здании, на тканях, в которые заворачивают священные тексты, на погребальных покровах1. Как религиозный символ свастику используют последователи Индуизма, Джайнизма и Буддизма на Востоке, Друиды Ирландии, Шотландии, Скандинавии, представители Натуррелигиозных конфессий Европы и Америки на Западе.

скачать реферат Восточные славяне в древности

Затем участок забрасывали. В лесных же районах славяне прибегали к подсечной системе, когда приходилось вырубать и сжигать значительные участки леса. В условиях трудоемкости и низкой производительности подобных работ важнейшую роль играла общественная и хозяйственная организация славян. Она носила общинный характер. Именно из отдельных общин складывались племена, которые затем создавали грандиозные союзы. В V—VII вв. еще господствовала родовая община. Все члены ее были связаны кровным родством. Собственность на средства производства — землю, рабочий скот, инвентарь — и само производство носили коллективный характер; распределение же было уравнительным. Однако по мере того как совершенствовались трудовые навыки и земледельческие орудия, по мере того как росла производительность земледелия, род постепенно распадался на отдельные семьи, и родовая община сменялась соседской. В такой общине жилище, скот и инвентарь переходили в семейную собственность; земля же, хотя и оставалась в коллективном владении всей общины, делилась на участки, которые передавались в пользование отдельных семей.

скачать реферат М.М.Богословский и его методология по изучению истории России

Таким образом, образование государства было напрямую связано с норманнами и их враждебном отношении к славянам. Социально-экономический и политический строй Киевской Руси. Что касается социального строя Киевской Руси, то Богословский разделял светское общество на три класса: свободных, полусвободных и рабов. Дружинники являлись высшим разрядом свободных людей. Люди, населявшие города, и крестьяне, пахавшие свою землю, носили название смердов и также относились к разряду свободных. Смерды платили князю дань. Класс полусвободных 1. Там же стр. 21 – 22 - 7 - составляли закупы. Класс несвободных людей (холопы, рабы, челядь) был особенно многочислен в Киевской Руси. Торговля рабами процветала в ней с древнейших времён. Экономический строй Киевской Руси Богословский рассматривал как торговые отношения с Византией. Он писал, что излишки дани, собиравшейся натуральными продуктами (мёдом, воском, драгоценными мехами) князья сбывали с рук посредством торговли. Эти товары, включая рабов, князья поставляли на иноземный рынок: Арабский и византийский. С этих рынков в обмен они получали драгоценные металлы, материи, вина, произведения искусства и продукты обрабатывающей промышленности.

Наклейки на стену "Космос", светящиеся в темноте (62 штуки).
Удивительный набор "Космос" от Djeco представляет собой 62 фосфоресцентные пластиковые наклейки для декора комнаты. Наклейки
879 руб
Раздел: Интерьерные наклейки
Овощечистка "Mayer & Boch".
Овощечистка - это удобный инструмент, с помощью которого удобно чистить овощи и фрукты как с тонкой, так и со слишком толстой кожурой.
308 руб
Раздел: Овощечистки, рыбочистки
Автомобиль со звуковым сигналом "Джип-каталка", красный.
Автомобиль Джип-каталка - это удобное транспортное средство для малыша! Каталка сделана в виде машинки. Малыш отталкиваясь ножками сможет
1698 руб
Раздел: Каталки
скачать реферат Феодальное государство (экономическая основа, сущность, механизм, функции и формы)

Этот процесс происходил во всех рабовладельческих государствах и общественно-политических системах. Второй-это путь постепенного развития, а затем разложения первобытнообщинного строя и возникновения на его основе феодального строя. По этому пути, в частности, шло развитие государства и права у восточных и западных славян. Оно было связано с превращением старейшин рода, военных вождей, всей родовой знати в крупных собственников земли и скота. В результате захват общинных земель и скота, а также разорения и закабаления своих родичей, родовая знать постепенно превращалась в земельную аристократию, а эксплуатируемые соплеменники – в полностью зависимых от них крестьян. Одновременно с процессом разложения первобытного общества шел процесс превращения органов родового строя в органы феодального государства: родового военачальника или вождя – в короля, совета старейшин (там, где он сохранялся) – в совет приближенных монарха, ополчения, состоящего из соплеменников – в постоянно действующую дружину или армию. Несмотря на разнообразие путей возникновения феодального строя у различных народов, в целом этот процесс заключался в одном и том же. А именно, с одной стороны, он состоял в образовании крупного землевладения и превращении светской и духовной знати в класс феодалов.

скачать реферат Форма государства (форма правления, форма государственного устройства, политический режим)

Так что за работу Марксистка - ленинская теория считает основной причиной возникновения государства раскол общества на противоположные классы с непримиримыми противоречиями. По этой причине официальная советская историография долгое время не признавала государственность скифов. Между тем наличие государства языческих славян никак не оспаривалось. Второе ошибочное следствие из данной посылки заключалось в том, что все государства древнего мира должны были быть непременно рабовладельческими. Поэтому кастовая или иная стратификация необоснованно отождествлялись с рабовладением. Основоположники марксизма допускали и иной подход к объяснению появления государства. Как писал Ф. Энгельс, к нему « стихийно сложившиеся группы одноплеменных общин в результате своего развития пришли сначала в целях удовлетворения общих интересов и для защиты от внешних врагов». На этих позициях стоит и современная теория государства. Несмотря на то, что представители разных классов, страт, каст оказывались в далеко не равном положении, государство все же всегда возникало в связи с необходимостью удовлетворения общих интересов населения: защиты от внешних нападений, обеспечения общественных работ, санитарных условий и т.п. Признание государства органом всего общества - характерный мотив любого идеалистического учения о государстве, т.е. учения, исходящего из идеи, а не из эмпирически установленных фактов.

скачать реферат Южнодунайские диалекты румынского языка

Что же касается момента перехода дунайской латыни в романское наречие (румынский язык), лингвисты в основном называют VIII век, т.е. период до начала интенсивного славянского влияния. Анализируя данные хронологии различных фонетических процессов в славянском языке и сравнивая их с характером славянских элементов, наличествующих в румынском языке, ученые-лингвисты: С.Пушкариу, Т.Капидан, А.Филиппиде, А.Росетти, Д.Макря и другие, сходятся во мнении об отнесении начала славянского влияния к IX - X векам, т.е. периоду усиления отношений между румынами и славянами. Таким образом, можно говорить о том, что уже к IX веку румынский язык обрел свой индивидуальный по отношению к балканской латыни облик. Первое историческое свидетельство о румынах, названных своим этническим именем “влахи”,  принадлежит византийскому историку Кедреносу и относится к 976 году. Проблема определения территории, на которой формировались румынский народ и румынский язык, представляется более сложной и неоднозначной в своем решении. В науке высказывались различные точки зрения по этому вопросу: 1) формирование румынского языка и народа происходило исключительно на территории к северу от Дуная; 2) формирование румынского языка и народа происходило исключительно к югу от Дуная; 3) формирование румынского языка и народа происходило как к северу , так и к югу от Дуная.

скачать реферат Специфика народного орнамента русских

Издавна являясь одной из важнейших областей народного искусства, резьба и сегодня составляет значительную часть традиционных художественных ремесел. В Древней Руси дерево было наиболее широко применяемым материалом. Вследствие относительной дешевизны и слабой стойкости материала до наших дней дошла лишь незначительная часть древних произведений декоративно- прикладного искусства, изготовленных из дерева. На основании письменных источников и по немногим сохранившимся памятникам можно судить об искусстве древнерусских столяров и плотников, чье мастерство своими истоками восходит к искусству древних славян и других народов, населявших территорию современной России, что нашло свое отражение в приемах резьбы и рисунке наиболее архаичных орнаментов. В неразрывной связи с деревянным зодчеством развивалась культура декорирования утилитарных предметов, в которых сохранялись технологические приемы и характер орнаментации домовой резьбы. Ткацкие станы, сани, деревянная посуда, прялки и другие бытовые предметы щедро покрывались геометрическим орнаментом, имевшим в прошлом определенный сакральный смысл.Самостоятельной областью народной резьбы являлась деревянная игрушка куклы, фигурки, лошадки, упряжки.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.