телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАТовары для дачи, сада и огорода -30% Красота и здоровье -30% Одежда и обувь -30%

все разделыраздел:История

Вайна 1654-1667 года I Беларусь

найти похожие
найти еще

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Агульная задума рускага камандвання заключалася ў заняцці важных стратэ-гічных пунктаў на шляху да Вільні і магчымай аба-оне ад непрадбачаных дзеянняў з боку Швецыі, якая магла выступіць з Лівоніі. У планах рускага камандвання, задумах Б. Хмяль- ніцкага, а таксама з боку польска-літоўскага каманд-вання Беларусь лічылася важным тэатрам ваенных дзеянняў. У раёне Оршы спешна фарміраваўся больш як 20 тыс. корпус наёмнікаў і каля 10 тыс. апалчэння мясцовай шляхты. Я. Радзівіл прыняў булаву віленскага ваяводы, а польным гетманам быў прызначаны В. Гансеўскі. У ліпені 1654 г. руская армія ўступіла на тэрыто-рыю Беларусі, у хуткім часе заняла ўсё Полацкае ваяводства і Віцебскі павет. Падрыхтоувалася аблога Смаленска. Быў абложаны Віцебск. Маскоўскі урад разглядаў Беларусь як будучую царскую вотчыну. Сацыяльнай апорай расійскіх феа- Далаў тут магла быць толькі шляхта, якую маскоўс-кія ўлады імкнуліся прыцягнуць на свой бок. -7- Гэтыя абставіны вызначылі мяккія адносіны да тых дваран, якія не змагаліся супраць рускіх войск. Выпадкі арышту і зняволення іх на пачатку кампаніі былі даволі рэдкімі. Пасля ўзяцця Мсціслава руская армія авалодала таксама Копысцю, Дуброўнай, Оршай, Магілёвым, Глыбокім і Віцебскам. Амаль тры з паловай месяца цягнулася аблога Смаленска. У выніку перамоў Смаленскі ваявода Ф. Абуховіч згадзіўся на здачу горада. Пазней ён і шэраг іншых кіраўнікоў абароны адшукваліся па загаду сойма па абвінавачванню ў здрадніцтве. 23 верасня адбылося ўрачыстае ўступленне царскай світы і рускіх войск у Смаленск. накшым было становішча ў паўднёва-ўсходняй частцы Беларусі, дзе дзейнічалі казацкія атрады І. Залатарэнкі. Па плану яны былі павінны ўзаемадзей-нічаць з рускімі войскамі. Прычынай слабай узаема-сувязі казакоў з рускімі войскамі было імкненне ка-зацкіх старшынь замацаваць сваю ўладу ў памежных з Украінай беларускіх землях. Прадстаунікі казакоў угаворвалі гараджан здацца не на імя рускага цара, а на імя казацкага гетмана і ў выпадку нязгоды разаралі дашчэнту навакольныя вёскі. Б. Хмяльніцкі паслаў на Беларусь вялікую коль- касць казацкіх сіл. У хуткім часе ў лагеры Залата-рэнкі паўсталі супярэчнасці, казакі пачалі пакідаць свае атрады. У канцы кастрычніка 1654 г. на Бела- русі з 20 тыс. казакоў засталося ўсяго каля 8 тыс. -8- Тым не менш к канцу 1654 г. казакі авалодалі Гомелем, Рэчыцай, Чачэрскам. Такім чынам, пад кантролем царскіх войскаў знаходзілася тэрыторыя паўночна-ўсходняй, усходняй і паўднёва-ўсходняй Бе-ларусі. Поспехі аускай арміі і казакоў, а таксама мэтанакіраваная прапаганда з боку Масквы прывялі да таго, што праваслаўныя гараджане, сяляне цэлымі воласцямі пачалі падаваць заявы з просьбай прыняць іх у рускае падданства. Пры гэтым шляхта праяўля-ла асцярожнасць, прасіла пацвердзіць яе правы і прывілеі. Маскоўскі ўрад ахвотна даваў такія пацвер-джэнні. Шырокі рэзананс у гэты перыяд атрымала дзей-насць магілёўскага шляхціча В. Паклонскага. У чэр-вені 1654 г. ён з групай аднадумцаў звярнуўся да цара з прапановай сфарміраваць палкі з прадстаўні-коў беларускай шляхты. Цар вельмі прыхільна ад-нёсся да ідэі арганізацыі з ліку мясцовага дваранст-ва воінскага кантынгенту і запэўніў Паклонскага, што захавае яму і яго прыхільнікам былыя правы і “маёмасці”.

У аднаўленчы перыяд дзяржаўная ўлада ўводзіла розныя льготы для сялян, якія бралі для апрацоўкі дадатковы надзел. Такая па-літыка станоўча ўплывала на стан сялянскай гаспа-даркі і садзейнічала эканамічнаму ўздыму краіны ў цэлым. драджэнне фальваркавай гаспадаркі патрабавала ад феадалаў значных грашовых укладанняў. Ва ўмо-вах пасляваеннага спусташэння нават магнаты не заўсёды мелі дастаткова сродкаў. Таму з 60-70-х га-доў XVII ст. шырокае распаўсюджванне атрымлівае -19- арэнда і аддача ў залог феадальных маёнткаў. Аран- датарамі былі шляхцічы, радзей купцы. Пераважала кароткатэрміновая арэнда на 1-3 гады. У гэтым вы-падку арандатарамі імкнуліся як мага хутчэй выціс-нуць з маёнтка пабольш грошай. Гаспадарку яны вя-лі па-грабежніцку, даводзілі сялян да галечы. Ва ўмовах узмацнення феадальнага прыгнёту адраджэн-не сельскай гаспадаркі зацягнуліся на дзесяцігоддзі. Свавольства феадалаў і падатковы цяжар адмоўна ўплывалі на адраджэнне гарадоў і мястэчак. У адмі-ністрацыйныя і судовыя ўстановы паступалі шматлі-кія скаргі на абрабаванне феадаламі купецкіх абозаў, рабаўніцтва і бясчынствы на рынках і ў час рэзных з’ездаў шляхты. Феадалы рабілі ў сваіх валоданнях мытні. Незаконныя і завышаныя пошліны браліся на дзяржаўных мытнях. Гараджане пакутвалі ад праз-мерных падаткаў. Адраджэнне гарадоў тармазіліся таксама наяўнасцю ў іх зямельнай уласнасці феадалаў, асабліва ўладан-няў – юрыдык. Яны выкарыстоўвалі цяжкае стано-вішча гарадоў для захопу новых гарадскіх зямель і распаўсюджвання сваёй улады на іх насельніцтва. Гэта суправаджалася павелічэннем феадальных павін-насцей. Але нават і ў такіх неспрыяльных умовах паступо-ва адраджаліся гарады і мястэчкі. Гэтаму працэсу садзейнічала далейшае развіццё таварна-грашовых адносін, павелічэнне ролі плацяжоў у феадальных па-віннасцях сялянства, пашырэнне работ з грашовай аплатай у памесных гаспадарках. Улады Рэчы Пас- -20- палітай вымушаны былі спецыяльнымі пастановамі ў другой палове XVII ст. вызваліць ад уплаты дзяржаўных падаткаў на некалькі гадоў Магілёў, Ашмяны, Оршу, Бярэсце, Гародню, Віцебск, Полацк і некаторыя іншыя. Паступовае ўмацаванне вярхоў-най улады і не мясцовых органаў вяло да некато-рага змяшчэння феадальнага свавольства ў краіне, да паляпшэння ўмоў унутранага і знешняга гандлю. Хут-чэй за іншыя аднаўляліся Магілёў, Віцебск, Менск, Нясвіж, Наваградак. Ажыўленне гарадоў праявілася найперш у павелічэнні колькасці насельніцтва. Але большасць гарадоу і мястэчак амаль да сярэдзіны XVIII ст. усё яшчэ заставалася ў глыбокім заняпадзе. Цаной неймаверных высілкаў беларускі народ ад-будоўваў гаспадарку. Але беларуская культура трапі-ла на доўгі час у крызіс. Пазбаўленыя сваёй эліты, вышэйшых станаў, мяш-чанства, беларусы сталі народам з няпоўнай сацы-яльнай структурай грамадства, ператварыліся ў на-род сялянскі. А разбурэнне механізму перадачы ін-фармацыі наступным пакаленням азначала падрыў асновы нацыянальнай кансалідацыі беларусаў. 1. Гісторыя Беларусі. Курс лекцый: у 2х ч. //П.Крэнь, М. Коўкель, С.В. Марозава і інш. Мн.; РІВШ БДУ, 2000 2. Костомаров Н. И. Богдан Хмельницкий: Материа-лы исследования. – М.: Чарли, 1994 (шифр б. 63.3. (0)51) 3. Прыбытка Г. Некаторыя аспекты палітыкі Паўла Сапегі ў Брэсце (1655-1656) //Радавод. – 1998- №2 4. Станиславский А. Л. Гражданская война в России XVII в.

У першай палове XVII ст. на Беларусi паступова нарастала сацыяльная напружанасць. Незадаволе- насць значнай часткi гараджан і сялянства сваво- льствам “дзяржаўца”, цяжкім павіннасным рэжы- мам, шырокім распаўсюджваннем адкупной сістэмы, шматлікімі іншымі паборамі выяўлялася ў гэты пе-рыяд галоўным чынам у розных формах пасіўнага супраціўлення. Да іх адносіліся разнастыйныя скаргі, якія шырокім патокам падаваліся ў адрас дзяржаў-най адміністрацыі альбо царкоўнах улад. Яшчэ адным напрамкам сацыяльнай барацьбы з’яў- лялася супрацьстаянне бяднейшай часткі мяшчан з гарадскімі вярхамі. Пераважнай формай пасіўнага супраціўлення феа- далам і рэлігійнаму прыціску з’яўляліся ўцёкі. Паме-ры масавых адыходаў мяшчан і сялян у Рускую дзяржаву, дзе за Волгай адкрываліся бясконцыя не-асвоеныя яшчэ землі, прынялі да 1643 г. Такі харак-тар,что кароль Уладзіслав IV быў вымушаны патра-баваць ад адміністрацыі гарадоў і чыноўнікаў прыг-ранічных з Расіяй абласцей Беларусі тэрміновых мер па прадухіленню ўцёкаў. Ў пачатку вясны 1648 г. Адбылося паўстанне на Ўкраіне. Вострая незадаволенасць сялянства, радаво-га казацтва, і гараджан Украіны палітыкай польскай Кароны, якая адкрыта палтрымлава свавольства і гвалт магнатаў і шляхты, каталіцкага кліра, паслужыла ас-ноўнай прычынай успыхнуўшага ў 1648 г. паўстан-ня, што ўзначаліў Багдан Хмяльніцкі. У рэшце рэшт разгарнулася крывавая ўкраінска-польская вайна. -2- Украіна была аддзелена ад ВКЛ адміністрацыйнай мяжой, якая, аднак, не магла ўстрымаць пажар вай-ны. Сацыяльная барацьба нарастала ў гарадскім ася-роддзі ВКЛ. Заможныя гараджане, купцы, рамеснікі былі зацікаўлены ў абмежаванні самаўпраўства маг-натаў. Моцным імпульсам да народнага руху ў Бе-ларусі ў сярэдзіне XVII ст. з’явілася вострая незда-воленасць насельніцтва ўзмацненнем каталіцкай экс-пансіі, якую праводзілі польскі епіскапат і каралеўс-кая ўлада Рэчы Паспалітай. Да восені значная частка Беларусі была ахоплена баявымі дзеяннімі. Падаўленне паўстаняў пачалося з тэрыторыі Берасцейкага і Пінскага паветаў. Да канца 1649 г. войскі Радзівіла размяшчаліся ў паўднёва-ўсходняй частцы Беларусі. Да вясны 1649 г. асноўныя ачагі паўстання на Бе-ларусі былі падаўлены. 1651 г. войскі ВКЛ перайшлі мяжу з Украінай. Першы раз у гісторыі Рэчы Паспалітай літоўская шляхта ўмяшалася ў ваенна-палітычны канфлікт на тэрыторыі Кароны. Гэтае ўмяшанне было выму- шанным, справакаваным агрэсіяй супраць ВКЛ. Я. Радзівіл рашучымі дзеяннямі разбіў казацкія атрады на поўначы Ўкраіны і летам 1651 г. захапіў яе сталіцу – Кіеў. 18 верасня 1651 г. казацкае кіраўніцтва было вымушана падпісаць Белацаркоўскі мірны дагавор. Тэрыторыя аўтаномнай Украіны была змешчана толькі да памераў Кіеўскага ваяводства. Вынікі гэтай вайны для Беларусі былі смутныя. -3- Загінула шмат людзей, вынішчана тэрыторыя цэ-лых паветаў і старостваў. Міжканфесійныя супярэч-насці абвастрыліся да смяротнай варожасці. Грамад- ства панесла велізарныя страты. -4- Казацкае кіраўніцтва Ўкраіны не пагадзілася з умовамі міру. Б. Хмяльніцкі бесперапынна вёў пера-мовы з сумежнымі дзяржавамі, каб атрымаць дапа-могу супраць Рэчы Паспалітай.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Иная Русь

Поэтому он объявил войну и, подведя пушки, осадил Смоленск, хотя никак не мог взять его. Меж тем Михаил Глинский, происходивший из знатного рода и семейства русских государей, который некогда, при Александре, пользовался большой властью, бежал к великому князю московскому… он тут же убедил Василия взяться за оружие, обещая ему взять Смоленск, если его осадят снова, но с тем условием, чтобы московит уступил ему это княжество. Когда Василий, согласившись на условия, предложенные Михаилом, опять обложил Смоленск тяжкой осадой, Глинский посредством переговоров, а вернее подкупа, овладел городом… Возгордившись от этой победы, Василии велел своему войску немедленно двинуться в глубь Литвы, а сам остался в Смоленске.» С. Герберштейн подробно рассказывает о битве между русскими и литовскими войсками под Оршей (8 сентября 1514 г.), в которой русские были разбиты. К тому времени Великое княжество Литовское, Литва, представало как злейший враг Москвы, и война 1654–1667 годов окончательно установила «зверхностъ», первенство последней

скачать реферат Беларускія землі ў другой палове XVІІ–XVІІІ ст.

Попыт на сельскагаспадарчую прадукцыю спрыяў павелічэнню пасяўных плошчаў, асабліва пад тэхнічныя культуры. Пашыраліся гандлевыя сувязі, развівалася мануфактурная прамысловасць. У выніку далучэння беларускіх зямель да Расійскай імперыі тут пашырылася і замацавалася прыгоніцтва, паскорылася эканамічнае развіцце, і палітычнае і культурнае жыцце пераарыентавалася ва ўсходнім накірунку. Такім чынам, Беларусь зрабіла значны крок наперад у сваім эканамічным развіцці. Завяршаецца аднаўленне рашаючай галіны эканомікі – сельскай гаспадаркі. Наглядаюцца далейшы рост рамяства і паступовае перарастане яго ў дробную таварную вытворчасць. Больш шырокае развіцце набывае працэс стварэння прамысловых прадпрыемстваў мануфактурнага тыпу, якія ў большай ступені звязаны з рынкам. Актывізуецца гандаль, умацоўваюцца і пашыраюцца гаспадарчыя сувязі Беларусі з іншымі краінамі. Спіс выкарыстанай літаратуры Сагановіч Г.М. Невядомая вайна 1654–1667. – Мінск: Навука і тэхніка, 1995. Юхо Я.А. За вольнасць нашу і вашу: Тадэвуш Касцюшка. – Мінск: Навука і тэхніка, 1989. Ермаловіч М.І. Беларуская дзяржава. ВКЛ. – Мінск: Беллітфонд, 2003. Шымуковіч С.Ф. Гісторыя Беларусі. – Мінск: Вышэйшая школа, 2007.

Шкатулка, 26x26x19 см (арт. 3667-RT-33).
Шкатулки — стильный аксессуар и для рукодельницы, и для филателиста, и для всех, кому приходится на время прятать используемые в хобби
1384 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Соска для бутылочек Перистальтик Плюс "Pigeon" c широким горлом (с 6 месяцев), отверстие L.
Соска Wide neck с Y-образным отверстием для бутылочек PIGEON с широким горлышком. Уникальная конструкция соски позволяет воспроизводить
358 руб
Раздел: 6-18 месяцев
Обучающая игра "Сложи узор".
Обучающая игра "Сложи Узор" состоит из 16 одинаковых кубиков. Все 6 граней каждого кубика окрашены по-разному в 4 цвета. Это
513 руб
Раздел: Кубики (10 и более штук)
 Оживший кошмар русской истории. Страшная правда о Московии

Переяславльская рада 8 января 1654 года в Российской империи и в СССР считалась исключительно важным событием, а Б. Хмельницкий — значительнейшим государственным деятелем. Настолько, что сам город переименовали в Переяславль-Хмельницкий. Наверное, это справедливо, если смотреть на все исключительно из Москвы: ведь если этому событию и придавать важное значение, то только как этапу роста будущей Российской империи. После Русско-польской войны 1654–1667 годов и Польша по Андрусовскому перемирию отдает Московии всю Левобережную Украину и Смоленскую землю. Правобережная, Западная Украина осталась в составе Речи Посполитой, от большей части земель Левобережной Украины. Но в истории самой Украины все было вовсе не так однозначно. Сословиям на Украине предоставлялось самоуправление. Сохранялись права казаков на выбор гетмана, войсковой суд, наследование имений и земель, внешнюю политику. Но есть тут одна закавыка… Украинцы, как выясняется, очень развращены своим пребыванием в составе Речи Посполитой. Эти зловредные крамольники воображают, будто они — это свободные подданные московского царя и что соблюдение условий — обязательно

скачать реферат Экзаменационные билеты

К Хмельницкому было направленно посольство во главе с Бутурлиным. 8 января 1654 года в Переяславле всенародное собрание - "Переяславская рада" - высказалась за воссоединение с Россией. Царское правительство признало выборность украинского гетмана, сохранило весь административно-военный аппарат и действие суда на основании местных законов и обычаев. Москва осуществляла контроль за сбором налогов. Были утверждены права и привилегии шляхты. Так завершилась борьба украинского народа за воссоединение Украины и Россией. Вхождение Украины в состав России повлекло за собой войну между Речью Посполитой и Россией (1654-1667 годы), которая приобрела общеевропейское значение, поскольку в неё оказались втянутыми Швеция (она воевала и с Польшей, и с Россией), Турция и зависимые от неё государства - Молдавское княжество и Крымское ханство. Это была затяжная война, в конечном счёте измотавшая силы обеих сторон. В 1667 году между Россией и Польшей было заключено Андрусовское перемирие на тринадцать с половиной лет, по которому к России перешли Смоленск и Левобережная Украина, а также - Киев на два года.

 Отец городов русских. Настоящая столица Древней Руси

В нашей виртуальности границу Европы уже в XVII веке придется проводить гораздо южнее и восточнее — включая в них Армению и Грузию, а очень может быть, и Турцию. Глава 4 ИСТОРИЧЕСКАЯ ВИРТУАЛЬНОСТЬ № 3: ГОСПОДИН ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД ПОСЛЕ XVI ВЕКА Национальная идея Господин Великий Новгород мог бы сохраниться как независимое государство, даже не становясь носителем европейской идеи, и даже без превращения карпианства в государственную религию. Для этого вполне достаточно было бы национальной идеи: осознания себя особым народом. Собственно говоря, к этому и шло. Каждое государство, возникавшее на территории Руси, закономерно порождало свой этнос. Православные русины Польского королевства, бывшие подданные Даниила Галицкого, считали себя русскими, русинами, но с ходом времени превращались в галичан, украинских «западенцiв», которые сильно отличаются и от великороссов, и от восточных украинцев. Восточные украинцы тоже осознавали себя русскими до того, как грянули две войны между Московией и Речью Посполитой в 1654–1667 годах

скачать реферат Смутное время

Неву, Ижорскую землю, города Корела, Орешек и др.). В 1618г. было заключено перемирие с Польшей, оставлявшее Смоленские и Северские земли. Чтобы вернуть себе Смоленск, Россия безуспешно воевала с Польшей в 1632-1634 гг. Однако эти земли были возвращены лишь после новой войны с Речью Посполитой в 1654-1667 годах. Земли, отошедшие к Швеции, удалось вернуть только в XVIII веке Петру I. Таким образом, территориальные потери, понесенные Россией после Смуты, оказались тяжелы. Тем не менее главным оставалось решение внутренних проблем - ликвидация разрухи и укрепление государственной власти. Выход из экономического кризиса растянулся до 1650-х годов. Продолжительность восстановительного периода объясняется и относительно низким плодородием нечерноземных земель и слабой производительностью крестьянского хозяйства с его примитивной техникой и технологией. Основным источником развития сельскохозяйственного производства оставалось освоение новых земель, а также введение в оборот старопахотных. Запустение центральных уездов в результате длительного кризиса и оттока населения на окраины явилось одной из причин усиления крепостного права.

скачать реферат Смоленская крепостная стена

Шляхта (в особенности православная) не шла на стены и не хотела работать на восстановлении укреплений. К тому же многим не выплачивалось жалование, так что участились случаи, когда защитники перебегали к осаждающим. Первый штурм пришелся на 16 августа 1654 г. Пушками был сделан пролом в стене, но ворваться в город не удалось - русские войска были отбиты со стен. Штурм был, по всей видимости, направлен между Днепровскими воротами и Городецкой башней. Отчаявшись отбить новые штурмы, поляки 10 сентября начали переговоры о сдаче города и 23 сентября 1654 года Смоленск был сдан. Далее война с Польшей продолжалась с переменным успехом и в 1667 году завершилась Андрусовским миром, по которому Смоленск отошел к Москве. Смоленская стена, испытавшая три осады (1609-1611, 1632-1634 и 1654 гг.) довольно сильно обветшала и нуждалась в серьезном ремонте. К этому времени она потеряла 4 башни - три во время осады 1609-1611 гг. (так называемый Королевский пролом) и одну в 1634 г. (Шеинов пролом). В 1658 г. смоленский воевода П.

скачать реферат Землевладение в России ХV - XVIII век

Преобладающей формой пожалования была прибав­ка к уже имевшимся даче или окладу. Так, грамотой 22 мая 1649 г. воеводе Курска Ладыженскому велено пожаловать поместными окладами по 50 четвертей и деньгами по 3 руб. за возведение в 1648 г. земляных валов и крепостей в г. Карпове1. В годы войны с Польшей (1654-1667) именные указы о пожаловании поместий в форме прибавки к существующим окладам следовали один за другим. Причем указы приходились на начальные годы войны и часто носили характер широковещательных обещаний вознаграждения за при­мерное исполнение воинского долга, своеобразных манифестов агитаци­онного назначения. Так, указ 12 июля 1655 г. благодарит служилых людей от стольников и ниже за их желание выступить в защиту своего царя «с радостными слезами и желательными сердцами». В указе обещано жало­вание только тем, кто прибыл в Вязьму точно к 17 марта, - по 50 чет­вертей добавки оклада и по 5 руб. Опоздавшим, наоборот, указ пригрозил отнятием из окладов по 200 четвертей и по 20 дворов с каждой сотни. Но «за ваше чистое доброе обещание к службе до крови» царь велел опалу снять и за опоздание не наказывать. Дворяне в составе войска новой службы (рейтары) за участие в боевых действиях вознаграждались прибавкой к поместным и денежным окладам в размере того, что имеется у городовых дворян и детей боярских.

скачать реферат Социально-экономическое и общественно-политическое развитие России в середине и второй половине XVII века

Во внешней политике России в 17 веке можно выделить ряд основных направлений, а именно: 1. Западное направление: - Отношение с Речью Посполитой. Обострение отношений с этим государством привело к Русско-польской войне 1654-1667 г.г. В 1648 году на Украине вспыхнуло очередное восстание, вызванное социальным гнетом, политическим, религиозным бесправием, которое испытывало на себе украинское и белорусское население, находясь в составе католической Польши. Зачинщиками выступления стали запорожские казаки. Восстание возглавил избранный гетманом Богдан Хмельницкий. Войска восставших в ряде сражений одержали победу, были подписаны договоры, по которым польское правительство пошло на некоторые уступки. Б. Хмельницкий, осознавая непрочность достигнутых соглашений и слабость повстанцев, неоднократно обращался за помощью к русскому правительству, выражая готовность Украины войти в состав России. Однако Россия, не готовая ещё вести войну с Польшей, не решалась удовлетворить просьбу гетмана. Лишь когда осенью 1653 г. нависла угроза полного разгрома сил восставших, а этого Россия не могла допустить, на Земском соборе в 1653 г. было принято решение о принятии Украины «под высокую руку» русского царя. В январе 1654 г. на Переяславской раде было принято решение о присоединении Украины к России.

Мельница "Молинеро" для специй, четырёхуровневая.
Мельница «Молинеро» полностью механическая, не требует подзарядки от электросети или от батареек. Вы можете не только перемалывать, но и
620 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Пустышки силиконовые Avent "Ночная", розовый (6-18 месяцев), 2 штуки.
Симметричные мягкие ортодонтические соски пустышек Avent от Philips учитывают естественное строение и развитие неба, зубов и десен
660 руб
Раздел: 6-18 месяцев
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (синий).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
скачать реферат Появление города Невель и первые сведения о нём

Горожане были обязаны ежегодно поставлять для ремонта городских укреплений по 2 бревна и одной чесаной доске, за чем внимательно следили власти замка и города. Мужчины имели оружие, и каждый квартал на протяжении года становился на опись перед городской и замковой администрацией. Окрестные крестьяне зимой поставляли в замок по два бруса и одной чесаной доске длинной 8,5 метров. В 1649 г. король Речи Посполитой Ян Казимир подарил Невель со всем староством гетману Янушу Радзивилу за его успехи в войне с Россией. Невель в войне 1654 - 1667 гг В 1654 г. Началась война Речи Посполитой с Россией. К войне русский царь готовился заранее. По плану было 3 группировки, которые должны были идти с Великих Лук, Вязьмы и Брянска. Группа с Великих Лук направлялась в сторону Невеля. Ею руководил Шереметьев. Воеводы ближайших пограничных городов с помощью шпионов собирали материал. Так воевода Нащокин сообщает: " полоцкие пригороды Себеж, Невель, Красной ныне служилыми людьми безлюдны и безопасны." Военные действия начались 20 или 21 мая 1654 г.

скачать реферат Беларусь в составе Речи Посполитой

Попытки возобновить ее летом 1650 и 1651 гг. были подавлены войсками Я. Радзивилла, после чего казацкие отряды покинули Беларусь и направились на Украину. Новые бедствия на Беларусь обрушились в ходе войны России с Речью Посполитой в 1654 - 1667 гг. В октябре 1653 г. Земский собор дал согласие принять Украину под власть России. Одновременно царь Алексей Михайлович объявил о подготовке к войне и о своем желании «идти на друга своего польского короля». Стремясь заручиться поддержкой белорусов, царское правительство засылало в Беларусь многочисленные грамоты, рассчитанные на православное население. В них царское правительство обещало шляхте и духовенству сохранить их владения и даже сделать новые пожалования в случае, если они пожелают служить Московскому Государю. Мещанству гарантировалась свободная торговля с русскими городами. Всем, кто будет добровольно сдаваться царским войском, обещались льготы, пожалования и награды. Такая политика принесла свои плоды. В 1654 г. в Беларусь вошло 100-тысячное войско царя Алексея Михайловича при поддержке казацких отрядов И. Золоторенко. Они разбили войска Великого княжества под Могилевом.

скачать реферат Борьба белорусского народа против полонизции

Подробно автор исследует антифеодальную борьбу белорусского крестьянства. Он отмечает, что белорусские крестьяне часто и охотно бежали в Россию, где феодальное давление было немного меньшим. Автор считает, что вооруженные выступления крестьян в Белоруссии стали принимать массовый характер лишь с 90-х годов 16 века, после восстания Наливайки. Рост стремления белорусского народа к соединению с русскими в едином государстве, по мнению автора обусловил особенное усиление антифеодальной и национально-освободительной войны на Востоке, где феодальная эксплуатация была слабее. Анализирую события в Белоруссии в период русско-польской войны (1654 – 1667), Абецедарский пришел к выводу, что белорусский народ продолжал вести освободительную борьбу, добиваясь соединения с Россией. Работа Абецедарского не была единственной в данном направлении. Вопрос о вековой дружбе и связях белорусского народа с русским, о борьбе народных масс Беларуси против социального и национального угнетения, за воссоединение с Россией в последующий период – с 70-х годов 17 в. до 70-х годов 18 в. исследован в работе А. П. Игнатенко «Борьба белорусского народа за воссоединение с Россией»2.

скачать реферат Внутренняя и внешняя политика России в XVII веке

Украинская Рада в Переяславле в январе 1654 г. приняла решение о присоединении Украины к России, предоставлявшую ей значительную самостоятельность. Русско-польская война 1654–1667 гг. и русско-шведская война 1656–1658 гг. Речь Посполитая не признала воссоединения Украиныс Россией. Русско-польская война стала неизбежной. Война ознаменовалась успехом русских и украинских войск. Русские войска заняли Смоленск, Белоруссию, Литву; Богдан Хмельницкий – Люблин, ряд городов в Галиции и на Волыни. Воспользовавшись неудачами Польши, Швеция открыла против неё военные действия. Шведы взяли Варшаву и Краков. Польша стояла на краю гибели. В условиях бескоролевья после смерти короля Яна-Казимира, Алексей Михайлович, рассчитывая на королевский престол, объявил войну Швеции. Было заключено русско-польское перемирие. Русские войска взяли Динабург, Дерпт, осадили Ригу, нанесли поражение шведам под Гдовом(1657). Однако, все успехи России были перечёркнуты изменой украинского гетмана И. Выговского, сменившего умершего в 1657 г. Б. Хмельницкого. И. Выговский пошёл на секретный союз с Польшей против России. В 1658 г. было заключено русско-шведское перемирие на три года, а в 1661 г. – Кардисский мир. Россия возвращала завоёванные в ходе войны территории.

скачать реферат Икона

Добровольный уход Никона с патриаршего престола был невиданным событием и воспринимался в обществе трагически. Но примирения, ожидавшегося Никоном после его демонстративного затворничества в монастыре, со стороны царя не последовало. Срочно из ссылки возвратили протопопа Аввакума, и ему было предложено стать царским духовником, правда при условии отказа от старой веры. Но для ревностного сторонника старых обрядов это было невозможно, ив 1664 г. он был сослан вновь. Столица да и всё московское царство были в великом смятении. Старую веру поддерживали широкие массы народа, части духовенства и известные и влиятельные боярские семейства. (такие, как Морозовы, Урусовы). Церкви оставались пустыми, поэтому священники вынуждены были вернуться а службе по старым книгам. собор 1666-1667 годов Царь Алексей Михайлович в 1666 г. созвал собор для суда над противниками реформы. Первоначально на него прибыли только русские святители, но потом к ним присоединились приехавшие в Москву два восточных патриарха Паисий Александрийский и Макарий Антиохийский.

Форма для выпечки разъемная "Appetite", 20х7 см.
Форма для выпечки с антипригарным покрытием, разъемная. Размер: 20х7 см.
371 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Набор зубных щеток "Pigeon" (2 штуки), от 12 месяцев.
Щетки предназначены для самостоятельной чистки зубов. Набор зубных щеток для детей с 12-ти месяцев до 3 лет. Мягкая щетина. Специально
321 руб
Раздел: Зубные щётки
Настольно-печатная игра «Прогеры».
Многоэтажная 3D-настольная игра на алгоритмы, начало программирования и логику. Поле выстраивается из трёх блоков произвольным образом —
1032 руб
Раздел: Классические игры
скачать реферат Старообрядцы конца 18 и начала 19 века

Они чувствовал себя до того слитно с народом, что готовы были каждую минуту сказать "владыкам архипастырям": "Убирайтесь вы с вашими учениями, с вашим огнем, кнутом и виселицей: вы из чужой земли пришли, а мы одно с народом, одна плоть и одна душа". В момент появления старообрядчества и народ не усматривал никакой разницы между собою и приверженцами старины. Одни прямо и открыто шли за вождями старообрядчества, другие сочувствовали им втайне. Эти делили свою привязанность к видимому храму с преданностью старой вере: на старую веру они смотрели как на чистое и благодетельное житие, а на новую - как на немощь греховную. (Об этом подробнее в следующей главе). К новым церковным порядкам даже высшие чины, сами реформаторы, не могли скоро приладиться. Никон, после своего удаления с патриаршего престола, в Новом Иерусалиме печатал церковные книги, представляющие собою буквально смесь старого и нового текстов. Очевидно, у него даже были моменты, когда он находился в раздумье: по какому же пути идти дальше? Через год или два после собора 1667 года, окончательно утвердившего новый обряд, в пасхальную утреню вышел крестный ход из Успенского собора - патриарх, собор, царь и синклит; вышли на паперть и остановились - в какую сторону идти: по- старому, или налево - по-новому? Но если окончательный поворот к новым порядкам даже среди высшей иерархии определялся медленно, складывался с колебаниями, то что же сказать о народных массах? В них этот самый процесс мог совершиться, смотря по местным условиям, в десятилетия и даже в целые столетия.

скачать реферат Крестьянские войны

Когда правительственные войска взяли город , Болотников и другие руководители движения были схвачены . Самого «царского воеводу» сослали в Каргополь , ослепили и утопили . Восстание Степана Разина (1670-1671 гг.) В 1667 г. После окончания войны с Речью Посполитой на Дон хлынуло большое количество беглых . На Дону царил голод . Еще в марте 1667 года Москве стало известно , что многие жители Дона «збираютца воровать на Волгу». Во главе массы неорганизованных, но смелых решительных и вооруженных людей встал казак Степан Тимофеевич Разин. Он проявил своеволие, набрав свой отряд из казацкой голи и пришлых людей - беглых крестьян, посадских тяглецов, стрельцов, не входивших в состав войска Донского и не подчинявшейся казацкой старшине. Он задумал поход для того чтобы раздать захваченную добычу нуждающимся , накормить голодных , одеть и обуть раздетых и разутых . Разин во главе отряда казаков в 500 человек отправился не на Волгу , а вниз по Дону . Трудно сказать о его намерениях в тот момент . Думается , что этот поход преследовал цель усыпить бдительность поволжских воевод и привлечь к себе сторонников . С разных мест к Разину пребывали люди.

скачать реферат Становление феодального государства во Франции

Государственный (большой) совет превратился в высший совещательный орган при короле. Его дополняли специальные советы: Совет Финансов, Совет Депеш (сообщений с мест) и т.д.14 Особо уполномоченными королевского правительства на местах были интенданты юстиции, полиции и финансов. Они фактически руководили местным административным управлением и судом. Несмотря на усиливающуюся централизацию, судебная система оставалась архаичной и сложной. В некоторых частях Франции вплоть до XVIII века сохранилась сеньориальная юстиция. Королевские ордонансы лишь регламентировали порядок ее осуществления. Самостоятельную систему представляли собой церковные суды, юрисдикция которых ограничивалась, в основном, внутрицерковными делами. Существовали и специализированные трибуналы: коммерческие, банковские, адмиралтейские и т.д. Крайне запутанной была и система королевских судов. Низшие суды в преводствах к середине XVIII века были ликвидированы. Сохранились суды в бальяжах, хотя их состав и компетенция постоянно изменялись. Важную роль, как и прежде, играли Парижский парламент и судебные парламенты в других городах. В период абсолютизма создается разветвленная полиция: в провинциях, в городах, на крупных дорогах и т.д. в 1667 году была учреждена должность генерал-лейтенанта полиции, на которого возлагалась обязанность поддерживать порядок в масштабах всего королевства.

скачать реферат История Троице-Стефано-Ульяновского монастыря

Вышеназванные события 15-16 веков и привели к тому, что на пермской земле не осталось ни одного монастыря из основанных св. Стефаном. Возрождение монастыря Тюрниными в 17 веке. Второй упадок. Монастырь пребывал в запустении около двухсот лет до тех пор, пока во второй половине 17 века, во время патриаршества Иоасафа, не нашёлся благородный энтузиаст, вдовый священник одной из московских церквей, Фёдор Тюрнин, решивший возродить заброшенную обитель. В 1667 году Фёдор был пострижен в монашество с именем Филарет и, заручившись благословением патриарха, который также снабдил его антиминсом, частицами святых мощей и миром, отправился в далёкий путь из Москвы в зырянскую землю. С ним вместе отправились и четыре его сына, давших обет впоследствии также стать монахами. Сыновей звали Гурий, Стефан, Никон и Иван. Из привезенных ими с собой икон наибольшую известность приобрели две: икона Нерукотворного Образа и икона Похвалы Пресвятой Богородицы – они стали храмовыми иконами двух церквей, построенных Тюрниными9. Когда Тюрнины добрались до Ульянова, они не нашли там даже следов основанной когда-то св. Стефаном обители. На необитаемом в те времена месте Тюрнины, исполняя благословение патриарха, построили небольшую церковь во имя Спаса Нерукотворённого10 Образа, которую они снабдили утварью, привезённой ими из Москвы и Устюга.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.