телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАОдежда и обувь -30% Красота и здоровье -30% Всё для дома -30%

все разделыраздел:Искусство, Культура, Литература

Конфігурації композитних рамок в англомовному художньому тексті

найти похожие
найти еще

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Процес утворення номінативних одиниць на основі словотворчих моделей вивчався О.Д. Мєшковим, X. Марчандом; способи механізації мовної об'єктивізації різних типів понять - Т.Р. Кияк, О.С. Кубряковою, семантичні та номінаційні зв'язки -В.Г. Гаком, Т.Р.Кияк, О.С. Кубряковою ; когнітивна природа номінативного процесу - О.С. Кубряковою, 0.0. Селівановою та іншими . Другий напрям ономасіологічного дослідження, функціональний, виник разом з питанням про номінацію як первинну модель комунікації, про причини, цілі номінації та функції номінативних одиниць у мовленні, дискурсі. Підтвердження думки про загальну ментальну природу зв'язку номінації та комунікації можна знайти у 0.0. Потебні: " Якщо окреме слово є уявленням, то сполучення двох слів можна було б назвати уявленням уявлення; якщо поодиноке уявлення було першою дією розкладання чуттєвого образу, то фраза з двох слів буде другою, що базується вже на першій ". До цього часу проблема "ономасіологія і текст/дискурс " залишається малорозробленою, маючи орієнтири досліджень лише в ракурсі проблеми: "словотворення і текст" (0.0. Земська, Д.У. Ашурова, В.А. Кухаренко, В. Кінч, Т. ван Дейк) . Виходячи й з того, що лінгвістичний функціоналізм має два різновиди: внутрішньофункціональний, для якого величинами, що досліджуються, є одиниці та категорії будь-якого рівня, а середовищем -більш широка сукупність одиниць, категорії того ж або більш високого рівня і зовнішньофункціональну, яка співвідносить мовні явища, що вивчаються, з об'єктами зовнішнього середовища (світом свідомості, сферою комунікації та інше) , від функціонального напряму в ономасіології відмежовується третій текстово-комунікативний. (Спочатку його розглядали в межах другого). Метою даного напрямку є вивчення номінативної організації мовлення та закінченого її продукту-тексту/дискурсу як макрознака. Вихідними посиланнями текстово-комунікативної ономасіології можна вважати спроби вчених встановити схожість процесів номінації та комунікації . Сьогодні ономасіологія дедалі більше занурюється в когнітивну парадигму, хоча мисленнєвий аспект номінації не був і раніше поза увагою лінгвістів ( 0.0. Потебня, I.I. Мєщанінов, В.В. Виноградов, Г.Й. Винокур, М. Докуліл, X. Марчанд, Т. ван Дейк, О.С. Кубрякова та ін.) . Функціонування мови в сучасній когнітивній ономасіології розглядається як "різновид когнітивної діяльності, а когнітивні механізми та структури людської свідомості досліджуються через мовні явища" . 1.2. Номінативна структура тексту, її зв'язок з іншими аспектами тексту. Ономасіологічний напрям у вітчизняній науці був, без сумніву, однією з ранніх версій когнітивізму. Суттєвою його ознакою були тут, на відміну від зарубіжних версій тієї ж парадигми наукового знання, його менша скутість рамками вузького когнитивізму а, отже, більш широкий підхід до явищ номінації, згідно якого до складу аналізу номінативної діяльності входив і емоційно-експресивний аспект, і прагматика і національні особливості картин світу її культурологічний аспект тощо . Функціональний аспект ономасіологічної організації тексту є найбільш значущим у текстово-комунікативному напряму ономасіології. Цей напрям формує два підходи до аналізу: розгляд тексту/дискурсу як макрознака, неподільного сигналу, імені (Г.В. Колшанський, Н.Д. Арутюнова, Ю.М. Лотман, О.П. Воробйова, А. Нойберт ) та опис взаємодії номінативної організації макрознака з іншими текстовими аспектами і категоріями (Т. ван Дейк, В. Кінч, Д.У. Ашурова, 0.0. Селіванова) . Під номінацією розуміють називання предметів і ситуацій за допомогою мовних засобів, закріплення за певним референтом того чи іншого спеціального знака.

Розгляд структури поняття, його складових становить семантичний аспект дослідження, розгляд організації номінації - його ономасіологічний аспект. Складні найменування, як і інші номінативні одиниці, слід розглядати в єдності, як мінімум, двох вищезгаданих аспектів. Ставлячи нові завдання перед словотворенням в аспекті його участі в утворенні текстової зв'язності, 0.0. Земська зазначає: "Похідне слово, що є одиницею, якій притаманне певне лексичне значення, і водночас структурою з дериваційним значенням, слугує засобом когезії, здійснюючи текстові зв'язки між словами на основі семантики, з однієї сторони, та на базі більш узагальненого (дериваційного) значення, з іншої" . Традиційно в лінгвістиці тексту роль словотворчої структури обмежувалась аналізом простого морфемного повтору, що розглядався як засіб збільшення інформаційно-естетичної ємності художнього тексту в трьох варіантах: анафоричному (повтор префіксу), медіальному (кореню), епіфоричному (суфіксу). Спрощення значущості номінативного плану тексту до рівня структурних компонентів слів знижує ефективність аналізу зв'язку словотворення та тексту. Поза увагою залишається розгляд мотивів, цілі використання словотворчих (твірних) засобів. Розгляд у словотворенні всього механізму утворення слова проблематично, оскільки словотворення звертає увагу на поверхню явища, не торкаючись мислення (самого механізму). Вступ сучасних лінгвістичних досліджень у "когнітивну парадигму", тобто аналіз концептуального моделювання мовних та мовленнєвих явищ, обумовлює використання при вивченні номінативної організації тексту поняття "ономасіологічна структура" (М. Докуліл, О. С. Кубрякова) з якісно новим наповненням, як результату складних розумових операцій створення поняття про референт та вербалізації його на основі певних мотивуючих ознак. ОС актуалізує не лише словотворчий потенціал мови, але й зв'язок його зі структурою поняття, знань про референт, репрезентуючи весь процес номінації . Використання при вивченні номінативної організації тексту поняття ономасіологічна структура дозволяє встановити, що композитна номінатема у тексті/дискурсі реалізує особливий тип номінативних, семантичних смислових зв'язків з концептом - ономасіологічне узгодження. 0.0. Селіванова визначає даний тип зв'язку як дублювання всього лінгво-ментального механізму створення комунікативної одиниці або її складових у тексті . Ономасіологічне узгодження має декілька аспектів репрезентації в тексті, які доповнюють один одного, кооперуються для досягнення прагматичної заданості. Семантичний аспект ономасіологічного узгодження є визначальним, проявляючись в спільності значення номінативне співвіднесених одиниць. Узгодження номінативних структур текстових одиниць може підключати до загального семантичного плану варіанти значень, тим самими опосередковуючи переплетення первинного та вторинного (метафоричного) планів тексту. Такі можливості ономасіологічного узгодження можуть визначати виникнення в однієї з номінативних одиниць оказіонально переносного значення на боці псевдо мотивації з метою комічного. Крайня форма подібної семантичної трансформації утворює ефект каламбуру. На фоні ономасіологічного узгодження може здійснюватись перетворення семантики слова: прямого значення в метафоричне, а потім метонімічне.

Наприклад: Whe we go back o he fla he ook Jill i o he bedroom a d lef me he si i g-room a d Joa I W. Somerse Maugham, hea re: 131/. В даному прикладі протиставляються так звані "симетричні гіпоніми" (Л.М.Васильєв) . Одинадцятий різновид представлено композитами з квантитативним компонентом, що виконує функцію генералізації . Наприклад: O each side of i was a dark lumber close or s ore-room. 10. He ry, he Skyligh Room: 5/. Різноманітність зв'язків між композитами та текстовим оточенням дає підставу для виділення дванадцятого та тринадцятого різновиду КР. Дванадцятий різновид КР характеризується смисловим узгодженням композита з лексемами композитної рамки, в складі певного концептуально-цілісного блоку номінатем, що відтворює ситуативний зв'язок реалій . Наприклад: Не says ha of some of his big deals go hrough he 'II make J. D. Morga 's collec io of swea shop apes ry a d Augus a, me, beadwork look like he co e s of a os rich's craw hrow o a scree by a magic la er 10. He ry, Co cie ce i Ar : 15/. Приклади взяті з дисертації О.Я. Кресан Концепт РУКОДІЛЛЯ в наведеному прикладі узгоджує лексему apes ry та композит beadwork. На відміну від КР першого різновиду 12-й передбачає тематичне узгодження. Me a d A dy pu up a a ho el ha was buil like some hi g be wee a roof-garde a d sec io al book-case 10. He ry, he Oc opus Maroo ed: 87/. КР узгоджується тематично з лексемою ho el та композитами roof-garde та boor-case. Спільний концепт для КР даного прикладу - БУДІВЛЯ. Тринадцятому різновиду КР притаманний номінативний повтор композита. Наприклад: Bu she'll soo pick up your free-a d-easy ways. I'm a good girl; I am; a d I wo ' pick up o free-a d-easy ways IG. Ber ard Shaw, Pygmalio : 47/. hough crime, hey called i . hough crime was o a hi g ha could be co cealed forever I George Orwell, 1984:21/. hey say ac i g is o ly make-believe. ha make-believe is he o ly reali y /W. Somerse Maugham, hea re: 206/. Julia hummed ma u der o e as she we i o her dressi g-room . Julia, pleased, exci ed a d happy, we o her dressi g-room . "Come alo g o my dressi g-room a d have a whisky a d soda. I'm sure you eed a dri k af er all ha emo io /W. Somerse Maugham, hea re: 197, 201/. Досить частий номінативний повтор окремих композитів протягом цілого тексту вказує на наявність глобальної КР, яка слугує для втілення концепт-ідеї тексту. Такі композити як hough crime (George Orwell, 1984), make-believe та dressi g-room (W. Somerse Maugham, hea re) є концептуальними одиницями, які розкривають семантичне поле головної ідеї суцільно тоталітарного суспільства (George Orwell) та театру з його принципом перевтілення та удавання (W. Somerse Maugham). Слід зазначити, що КР тринадцятого різновиду відрізняється своєю частотністю і є одним з найчисельніших різновидів КР. Крім того, існують також "суміщені рамки" - в одній КР паралельно відбувається семантичне або ономасіологічне узгодження двох композитів з іншими елементами тексту. Наприклад: Yes: hi gs ha shewed you hough a d fel abou me as of I were some hi g be er ha a scullery-maid; hough of coarse I k ow you ould have bee jus he same o scullery-maid if she had bee le i o he drawi g-room.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Диалогика текста как бесконечномерное смысловое пространство

Статьи по общему языкознанию.- М., 1968. 120. Попов Ю.П., Трегубович Т.П. Текст: структура и семантика.- Минск, 1984. 121. Потапова Н.Ф. Вторичная лексическая номинация как одно из средств лексико-семантических корреляций в тексте.// Взаимоотношение единиц разных уровней языковой структуры.- Саранск, 1984. 122. Потебня А.А. Психология поэтического и прозаического мышления.// Вопросы теории и психология творчества. Т.2. Вып. 2.- Харьков, 1910. 123. Почепцов Г.Г. Дискурсивный и композитный уровни лингвистического анализа текста.// Лингвистика текста. Ч.2.- М., 1974. 124. Почепцов Г.Г. Конструктивный анализ структуры предложения.- Киев. 1971. 125. Пушкин А.С. Полн. Собр. Соч. в 10 томах., Т. 7.- М., Л., 1964. 126. Радбиль Т.Б. Языковая картина мира как коррелят классической дихотомии "язык-речь".// Лингвистика на исходе ХХ века. Итоги и перспективы. Тезисы докладов международной конференции. Т.1.- М.: Изд-во МГУ, 1995. 127. Реферовская Е.А. Лингвистическое исследование связного текста.Л.: Изд-во ЛГУ, 1983. 128. Рождественский Ю.В

скачать реферат Антропоніми як самостійний інтертекстуальний елемент в англомовному художньому тексті

Повноцінне спілкування, тобто правильне сприйняття, оцінювання та інтерпретація інформації, є неможливим без знання певного набору власних імен та їх функцій у мові та тексті. Імена відомих особистостей, літературних персонажів складають значний пласт знань, необхідних для усвідомлення та оцінки культури того-чи іншого народу. Часто антропоніми, які характеризують відомих нам людей чи вигаданих героїв, перекликаються між собою в різних текстах. Так виникає явище інтертекстуальності в тексті. Ключовим питанням даної роботи, яке потребує детального розгляду і також не має єдиного загальноприйнятого визначення, є питання інтертекстуальності – вторгнення у той чи інший текст елементів інших текстів. Дана робота присвячена вивченню антропоніма як інтертекстуального елементу на матеріалі англомовної художньої прози. Метою даної роботи є аналіз антропонімів як інтертекстуальних елементів на матеріалі творів англійської художньої літератури. Завдання: Розглянути поняття антропоніма і види антропонімів. Розглянути поняття інтертекстуальності. Провести аналіз англомовного тексту на предмет виявлення антропонімів як інтертекстуальних елементів.

Головоломка "Шар-лабиринт 138 шагов", диаметр 19 см.
Это средняя по сложности, самая известная и популярная модель. Диаметр сферы составляет 19 см, внутренний лабиринт насчитывает 138 шагов.
679 руб
Раздел: Головоломки
Нумератор автоматический "Attache", 6 разрядов, 4,8 мм.
Нумератор автоматический 6-ти разрядный, размер шрифта 4,8 мм. Металлический корпус. При нажатии на ручку нумератора на бумаге появляется
794 руб
Раздел: Штемпельная продукция, губочницы
Горшок дорожный и насадка на унитаз "HandyPotty".
Дорожный горшок и насадка на унитаз HandyPotty помогут сделать путешествие еще комфортнее для малыша. Комбинированная модель сочетает в
1128 руб
Раздел: Сиденья
 Обмануті надії. Cпогади колишніх Юнаків протилетунської оборони

Через деякий час ми переселились у вйськове мстечко поряд з летовищем на перший поверх триповерхового будинку. Два поверхи займали летуни. В основному тут базувалася винищувальна авяця. Стару генерацю лтакв представляли «Мессершмти-109»  пкрувальн штурмовики «Юнкерси-152», нову «Фоккевульфи-190». Були  лтаки-розвдники «Мессершмти -110» незвично конфгурац з двома корпусами. Ми називали х «рамою». Летовище було дуже добре замасковане. Вйськове мстечко  вс споруди, як обслуговували летовище, були в лс. Кожен лтак мав на обочин летовища пд прикриттям дерев сво мсце у вигляд досить глибоко ями з тристороннм обвалуванням. З четверто сторони був плавний визд з ями на льотне поле. У такий спосб вдавалося зберегти лтаки непошкодженими, навть якщо скинут противником бомби розривалися порвняно на невеликй вдстан. Зверху над лтаками натягали маскувальн стки. Була пзня оснь 44-го. Надвор помтно похолоднло. Наш цуA перебазували в нший куток летовища. Поясню, що зентна батарея складалася з трьох цуAв, а кожен такий цуA з трьох Aешцв тобто гармат

скачать реферат Програма переводу з однієї системи числення у іншу

ЗМІСТ Вступ Розділ 1. Системи числення Розділ 2. Методи та засоби розв'язку задачі Розділ 3. Практична реалізація розв'язку задачі Висновки Список використаної літератури. Додаток А. Текст програми Додаток В. Тест програми Вступ Головним напрямком науково-технічного прогресу в наш час є розвиток методів і засобів обчислювальної техніки. Використання методів математичного моделювання і розв begi e d. Додаток В. Тест програми Тест проводився на робочій станції з наступною конфігурацією: Pe ium 166 32 Mb RAM Sy cMas er 17Glsi S3 rio64V Wi dows 95 У результаті тестів були отримані наступні результати:Малюнок 3 Малюнок 3 Малюнок 3 28

 Індоарійські таємниці України

Слово обора несе ідею круглоти, властиву й конфігурації давніх фортець. Прикметник обороватий означає «круглястий». Якщо йти далі, то й укр. боронити, оборона пов’язується з ідеєю кола, колового захисту й захисної споруди круглої форми. Прикметник оборонний — «захисний», очевидно, сходить до первісного уявлення про укріплення для захисту з усіх боків від ворожого нападу. Цілком можливо, що початкове о в слові обора — залишок давнішого ґо — «корови/воли», «худоба» (пор. індійське Ґопалан, відбите грецькою як Аполлон). Підтверджує таку думку й санскр. gotra — «сім’я», «рід» (первісно «череда/гурт корів»), то<388>тожне укр. отара. З іншого боку, санскр. goshala, досл. «корівник», по суті, теж «обора», на українському грунті має форму кошара (go — «корова», shala — «приміщення», споріднене з укр. зала, англ. hall). Цікаве в цьому плані й укр. забора — «загорожа», «гребля», рос. забор — «паркан», походження і первісне значення яких остаточно не з’ясоване. Але компонент бор у них співставляють із давньоверхньонімецьким bara — «огороджена земля», середньоверхньонімецьким bar — «огорожа», «перепона» (звідки й бар’єр), а також забороло — «міська стіна», «паркан на міській стіні», старослов’янське забрало — «стіна міської фортеці» тощо (ЕСУМ, ІІ 214)

скачать реферат Понятие, содержание, задачи криминалистического документоведения

Установление факта изменения документов. Поддельные бланки документов чаще всего изготовляются посредством рисования или печатания с клише. Клише получают путем набора типографского шрифта, фотоцинкографическим спо- собом, гравированием от руки и другими способами. Каждому из этих способов присущи специфические признаки. Бланки, подделанные путем рисования, отличаются нерав- номерной толщиной штрихов, неодинаковыми по размеру и конфи- гурации одноименными буквами, нестандартным рисунком, нали- чием в тексте грамматических ошибок и логических противоре- чий, следов карандашной подготовки и копирования через копи- ровальную бумагу. Для клише, гравированного вручную, характерны нестан- дартный шрифт, изломы в овальных элементах знаков, изви- листость строки, зеркальное изображение знаков и т.п. Для клише, изготовленного фотоцинкографическим спосо- бом, присущи: утолщение слоя краски по краям штрихов и вдав- ленность штрихов букв, изменение размеров оттиска от ориги- нала из-за нарушения масштабов съемки, недостаточная чет- кость мелких штрихов и деталей, неровные края и разрывы в штрихах, образование округлостей углов в результате травле- ния кислотой.

скачать реферат Microsoft Windows 98 укр

Для роботи з кількома дисплеями вам не потрібно мати спеціально написаних додатків, хоча розроблювачі можуть використовувати нові виклики API Wi dows 98, щоб автоматично вбудовувати підтримку кількох моніторів.  Можливо, ідея виглядає кілька дивно, однак багатоекранна підтримка, здається, є хитом для всіх користувачів, починаючи від розроблювачів, що виконують редагування вихідного коду і покрокове тестування, і кінчаючи людьми, що полюбили трюки старого Lo us 1-2-3 для DOS по перегляді електронної таблиці на однім екрані, а результуючих графіків - на іншому.  Загальнодоступні утиліти У Wi dows 98 включений набір системних утиліт, у тому числі обновлена версія програми MS Sys e I fo.  При цьому, як ні дивно, ви одержуєте менше інформації, чим при використанні OSR2,- із переліку зникли такі корисні відомості, як установлені текстові конвертори.  Зате збирається більше інформації з кожної категорії, включаючи історію змін конфігурації пристроїв.

скачать реферат Мовний дискурс

Визнання адресанта – автора і образу автора – безсумнівною домінантою у взаємовідносинах комунікатів . 2. Розгляд взаємовідносин між адресантом і адресатом художнього тексту, як більш складних, ніж домінування першого члена корелятивної пари. 3. Опора на співставленість реальних і текстових комунікантів: адресанта і адресата текстів Традиційно автору тексту приписується домінуюча роль в діалозі з читачем за слідуючими основними причинами. По-перше, в художній комунікації існує односторонній зв’язок, що дозволяє автору нав’язувати читачеві свою волю у певних лінгвістичних, історичних і культурологічних межах. По-друге, процеси породження і сприняття текста – асиметричні. Це обмежує можливості буль-якого адресата у порівнянні з можливостями адресанта, що нормується у ході інтерпретації. По-третє, автор художнього тексту може лише гіпотетично моделювати всього адресата, що визначає, за словами Г.В. Степанова, відсутність жорсткої адресованності цього типу текстів . І, нарешті, стверджується, що адресат – це лише об’єкт впливу автора, художнього твору і культурного контексту.

скачать реферат Углеродные нанотрубки

В связи с такими особенностями кристаллы графита легко расслаиваются на отдельные чешуйки даже при малых нагрузках. Рис. 2. Структура кристаллической решетки графита. Уникальная способ-ность атомов углерода соединяться между собой с образованием прочных и длинных цепей и циклов привела к возникновению громадного числа разнообразных соедине-ний углерода, изучаемых органической химией. Теплопроводность графита, измеренная в направлении плоскости слоев, в пять раз больше теплопроводности, изме-ренной в поперечном направлении; электричес-кая проводимость в плоскостном направлении в десять тысяч раз превышает проводимость в поперечном направ-лении. Электронная конфи-гурация атома углерода такова: 1s2 2s2 2p2. Следовательно, его четыре внешних электрона не одинаковы — они соответствуют различным орбиталям; два электрона не спарены. В связанном состоянии (валентном) один из электронов 2s переходит на р-орбиталь (для этого понадобится около 96 ккал/моль) так, что состояние атома может быть выражено: 1s2 2s 2p3. В результате мы получим атом с тремя 2р и одним 2s- электроном: 2s2px2py2pz. Возможны несколько видов гибридизации: sp, sp2 и sp3. Рис. 3. Схема гибритизации электронных состояний: а - образование двух sp-гибритных облаков б - образование трех sp2-гибритных облаков в - образование четырех sp3-гибритных облаков При гибридизации типа sp смешиваются атомные орбитали s и р.

Игра настольная "7 на 9".
Быстрая игра для 2-4 человек. Суть игры в том, что необходимо быстро считать в уме и ещё быстрее действовать — бросать подходящую карту,
390 руб
Раздел: Игры в дорогу
Бумага упаковочная "Путешествие", 70x100 см, 10 листов.
Упаковочная бумага — одна из важнейших деталей презента. Подарочная упаковка с оригинальным дизайном с легкостью дополнит всю прелесть
487 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "Тримино".
"Тримино" настольная игра для тех, кто умеет просчитывать ходы, создавать хитроумные комбинации и не боится блефовать. Здесь не
714 руб
Раздел: Домино детское
скачать реферат Законы сохранения в механике

Всі ці задачі можуть бути розв’язані за допомогою рівнянь руху, але застосування законів збереження дуже часто дозволяє отримувати розв’язок більш простим шляхом. ЗАКОН ЗБЕРЕЖЕННЯ ЕНЕРГІЇ СИСТЕМИ. 3 Потенціальна енергія системи. Розглянемо замкнуту систему, між частинками якої діють тільки центральні сили, тобто сили, які залежать лише від відстані між частинками і напрямлені по прямій, що їх з’єднує. Покажемо, що в довільній системі відліку робота всіх цих сил при переході системи частинок із одного стану в інший може бути представлена як спадання деякої функції, що залежить тільки від конфігурації самої системи або від відносного розташування її частинок. Цю функцію назвемо власною потенціальною енергією системи (на відміну від потенціальної енергії, яка характеризується взаємодією даної системи з іншими тілами). Спочатку візьмемо систему з двох частинок. Обчислимо елементарну роботу сил, з якими ці частинки взаємодіють між собою. Нехай в довільній системі відліку в деякий момент часу розташування частинок визначається радіус векторами частинки здійснили переміщення буде дорівнювати: .

скачать реферат Олово

Кристали білого олова (його називають ще бета-оловом) тетрагональні. Довжина ребер елементарних кристалічних ґрат – 5,82 і 3,18 А. Але при температурі нижче 13,2° С «нормальний» стан олова інший. Ледь досягають цей температурний поріг, у кристалічній структурі олов'яного зливка починається перебудова. Біле олово перетворюється в порошкоподібне сіре, або альфа-олово, і чим нижче температура, тим більше швидкість цього перетворення. Максимуму вона досягає при мінус 39° С. Кристали сірого олова кубічної конфігурації; розміри їхніх елементарних осередків більше – довжина ребра 6,49 А. Тому густина сірого олова помітно менша, ніж білого: 5,76 і 7,3 г/см3 відповідно. Результат перетворення білого олова в сіре іноді називають «олов'яною чумою». Плями і нарости на армійських чайниках, вагони з олов'яним пилом, шви, що стали проникними для рідини – наслідки цієї «хвороби». Чому зараз не трапляються подібні історії? Тільки по одній причині: олов'яну чуму навчилися «лікувати». З'ясована її фізико-хімічна природа, встановлено, як впливають на сприйнятливість металу до «чуми» ті або інші добавки. Виявилося, що алюміній і цинк сприяють цьому процесові, а вісмут, свинець і сурма, навпаки, протидіють йому.Ще раз про дефіцит Часто статті про елементи закопчуються міркуваннями автора про майбутнє свого «героя».

скачать реферат Отчёт по учебной практике на базе ОАО "Завод "Маяк"

Академія Муніципального Управління Факультет економічний Кафедра “Фінанси” Звіт про навчальну практику із спеціальності “Фінанси” База практики ВАТ “Завод “Маяк”Студента II курсуСпеціальність “Фінанси” гр.Ф-2 Бахмач Максима ГригоровичаКерівник практики від підприємства начальник ПЕВ, Перчевський Валентин АндрійовичКерівник практики від Академії доцент, к.е.н. Парнюк Володимир Олександрович Київ-2002 План звіту про виконання навчальної практики із спеціальності “Фінанси” Вступ1. Загальна частина 1. Результати ознайомлення з підприємством, його історія та характеристика 2. Майно і власність підприємства 3. Взаємовідносини підприємства з середовищем 4. Організаційна структура управління підприємством 5. Основні фінансові показники діяльності підприємства 6. Форми фінансової звітності на підприємстві Висновки, пропозиції, рекомендації Список використаних джерел Додатки Вступ Об’єктом мого дослідження під час проходження навчальної практики по закінченні II курсу стало ВАТ “Завод “Маяк”, яке спеціалізується на виготовленні апаратури магнітного запису різноманітних конфігурацій та видів.

скачать реферат Особенности организации работы ресторанов в предприятиях гостиничного хозяйства

Скатертини мереживами, з урахуванням Скатертини замінюються по урахуванням особливостей замінюються по мері їх особливостей інтер’єру зали. мері забруднення. інтер’єру зали. Скатертини забруднення. Дозволяється Скатертини замінюються Дозволяється сервирування з замінюються перед перед кожною сервирування з використанням обслуговуванням другою групою використанням индивідуальних кожної наступної споживачів. индивідуальних серветок на групи споживачів. серветок на столах з столах з поліефирним поліефирним пориттям пориттям кришки. кришки 6 Меблі Виготовляється за Підбирається у Підбирається у Підбирається у індивідуальними відповідності з відповідності з відповідності замовленнями. інтер’єром інтер’єром з інтер’єром Столи з м’яким підприємства. підприємства. підприємства. покриттям, крісла Столи з м’яким Столи квадратні, Зпіввідношення м’які, з покриттям, прямокутні, місць за підлокотниками. прямокутні, круглі з різними Столи з квадратні, зпіввідношенням столами, %: за різноманітною круглі у місць: за двухмісцевими конфігурацією із відповідності: двухмісцевими столами – 5% співвідношенням за двухмісцевими столами – 10% місць, місць за столами, столами – 20% місць, чотирьохмісцев %: двухмісцевими – місць, чотирьохмісцевим ими– 80%, та 50, чотирьохмісцевим и та шестимісцевими чотирьохмісцевими и та шестимісцевими - 15.

скачать реферат История болезни

М’язи розвинені добре, тонус і м’язева сила збережені. Болючість при пальпації, ущільнення, гіпертрофія та м’язеві грижі не спостерігаються. Кістки: Кінцівки симетричні. Форма черепа- мезоцефалічна. Хребет має фізіологічні вигини, грудна клітка- конусоподібна. Патологічна рухомість і крепітація відсутні. Суглоби: характерної конфігурації , без припухань і контрактур .Об`єм активних і пасивних рухів збережений, болючості при рухах не відмічається. Обличчя: симетричне, носогубні складки виражені не надмірно. Шкіра бліда, без висипань. Очні щілини звичайних розмірів, патологія очного яблука – відсутня. Склери - білі , з дещо вираженими судинами. Кон’юнктива – рожева, без висипань і рубців. Зіниці симетричні, фізіологічно (звуженням) реагують на світло. Ніс нормальної величини і форми. Вуха блідо-рожевого кольору.Дихальна система (Sys ema respira orium)Огляд грудної кліткиСтатичний: конусоподібної форми, з тупим епігастральним кутом; обидві половини симетричні, над- і підключичний простори – виповнені, лопатки розміщені симетрично, прилягають до грудної клітки; міжреберні проміжки – виповнені.

Чернила "Bottle Quink", синие, 57 мл.
Цвет – синий. Объем – 57 мл. Материал флакона – стекло.
449 руб
Раздел: Чернила, тушь, штемпель
Кружка-хамелеон "Любовь".
Каждый человек знает, как приятно говорить о своих чувствах любимым. Кружка-хамелеон "Любовь" поможет Вам чаще признаваться в
314 руб
Раздел: Кружки
Набор посуды керамической "Миньоны" (3 предмета), желтый.
Набор детской керамической посуды с изображением героев любимых диснеевских мультфильмов в подарочной упаковке. Состав набора: • тарелка:
547 руб
Раздел: Наборы для кормления
скачать реферат Литература - Пропедевтика (книга)

Сочетание "хлопающего" I тона, II тона и тона открытия мит- рального клапана создает своеобразную мелодию трехчленного ритма - "ритма перепела". На верхушке сердца выслушивается шум, начинающийся вслед за "митральным щелчком" и занимающий обычно всю диастолу. По конфи- гурации он убывающенарастающий (седловидный). Начальная часть шума (в протодиастоле) обусловлена прохождением крови через су- женное митральное отверстие под влиянием градиента давления меж- ду левым предсердием и желудочком. Шум ослабевает к середине ди- астолы по мере выравнивания давления в полостях, затем вновь усиливается (в пресистоле) в связи с ускорением кровотока во время систолы предсердий. Необходимо отметить, что пресистоли- ческая часть шума не выслушивается при наличии мерцательной аритмии, т.к. в этом случае систола предсердий отсутствует. На основании сердца отмечается акцент II тона на легочной артерии, обусловленный гипертензией малого круга кровообращения, и его расщепление вследствие удлинения систолы гипертрофирован- ного правого желудочка.

скачать реферат Печінка. Її будова, функції та хвороби

Нижня, внутрішньоостна поверхня печінки, має нерівну плоску злегка увігнуту поверхню, відповідно конфігурації нижчележачих органів. На нижній поверхні розташовуються три борозни. Дві борозни мають сагітальне направлення і тягнуться по нижній поверхні печінки, майже паралельно одна одній, від переднього до заднього його краю; приблизно посередині цієї відстані їх з’єднує у вигляді перекладини третя поперечна борозна. Ліва борозна складається з двох відділів: передньго, що розташовуються до рівня поперечної борозни та заднього ззаду від поперечного Передній більш глибокий відділ щілина круглої звязки (fissura ligame i ere is) починається на передньому краю печінки від вирізки круглої зв’язки; вній залягає кругла зв’язка печінки (lig. eres hepa is), що йде зпереду і знизу від пупка. Задній відділ лівої борозни – щілина венозної зв’язки (fissura ligame i ve osi), вона тягнеться від поперечної борозни назад до лівої печінкової вени. Ліва борозна за своїм розташуванням на нижній поверхні відповідає ліннії пррикрінлення серповидної зв’язки на верхній поверхні печінки і таким чином служить тут межею лівої і правої часток печінки.

скачать реферат Вопросы на экзамен по международным отношениям и внешней политике

Велика держава o істотний вплив на світовий розвиток; o вплив обмежується одним регіоном або сферою відносин на рівні регіону; 3. Середні держави o мають вплив в найближчому оточенні; 4. Малі держави o вплив в оточенні не значний, але мають національні засоби для захисту незалежності; 5. Мікро держави o не здатні захистити свій суверенітет національними засобами; Відокремлюються три структурні виміри міжнародних систем: 1. Конфігурація співвідношення сил, що відображає існування центрів сили (монополярна або мультиполярна, біполярна). 2. Ієрархія авторів. 3. Гомогенність або негетерогенність – відображає ступінь згоди, що існує у авторів відносно тих чи інших принципів та цінностей. 5. Основні характеристики Віденської системи міжнародних відносин. Віденська система (1815-1914 або 1918 рр.): 1. Імперський принцип контролю. 2. Утворення великих колоніальних імперій та початок антиколоніальних війн (1776 рік – декларація незалежності США). 3. Друга хвиля колоніальної експансії (об’єктами стають держави, що колись чинили опір – Китай, Японія). 4. Втрата позицій Османської імперії. 5. Утворення нових колоніальних імперій (німецька, італійська). 6. Завершення територіального розподілу, початок боротьби за його перерозподіл. 7. Початок нової епохи – епохи територіально-розподіленного та засвоєного світу. 6. Версальська система міжнародних відносин.

скачать реферат Аналіз менеджменту ВАТ Сумсільмаш

Вали виготовляють із сталей високої міцності. Вали з невеликою кількістю ступенів та незначними перепадами диаметрів виготовляють із штучних заготовок, відрізаних від гарячекатного або холоднотянутого прутка, а ті, що мають більш складну конфігурацію з великою кількість ступенів або зі ступенями, які відрізняються по діаметрам, - із заготівок, які виробляють штамповкою, поперечним прокатом або ротаційним обжатієм. Технологія обробки зубчастих колес Технологічний процес виготовлення зубчастих колес повинен забезпечувати отримання деталей, які відповідають умовам експлуатації та вимогам точності при мінімальних затратах. Основними факторами, впливаючими на вибір технологічного процесу є: конструкція та розміри зубчастого колеса; вид заготовки та матеріал; вимого до точності та якості термічної обробки колеса; об’єм виробництва. Технологічний процес виготовлення зубчастих колес можна розділити на два етапи: перший етап – це комплекс операцій, пов’язаних з образованием геометричної форми заготовок зубчастоко колеса до нарізання зубців; другий етап включаєзубонарізання та всі послідуючі процеси, пов’язані з відділкою зубців або відновленням баз відносно нарізанного зубчатоко вінця.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.