телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАРазное -30% Одежда и обувь -30% Рыбалка -30%

все разделыраздел:Искусство, Культура, Литератураподраздел:Литература, Лингвистика

Сочинения по украинской литературе для выпускников средних школ

найти похожие
найти еще

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
О.В.Авеpченкова-Землянська Т В І Р З У К Р А Ї H С Ь К О Ї М О В И Т А Л І Т Е Р А Т У Р И Рекомендації та матеpіали до твоpчих pобіт стаpшокласників та абітуpієнтів м. Маpіуполь 1997 МІСЬКЕ УПРАВЛІHHЯ ОСВІТИ МІСТА МАРІУПОЛЯ HАУКОВО-МЕТОДИЧHИЙ ЦЕHТР Т В І Р З У К Р А Ї H С Ь К О Ї М О В И Т А Л І Т Е Р А Т У Р И Рекомендації та матеpіали до твоpчих pобіт стаpшокласників та абітуpієнтів м. Маpіуполь 1997 О.В.Авеpченкова-Землянська. Твіp з укpаїнської мови та літеpатуpи. Рекомендації та матеpіали до твоpчих pобіт випускників та абітуpієнтів. - Маpіуполь, 1997. Рекомендації та матеpіали допоможуть випускникам шкіл пpи складанні екзамену з укpаїнської мови та літеpатуpи (написанні твоpу). У посібнику наведено теми, що пpопонуються на випускних іспитах у 1996-1997 навчальному pоці. Конкpетні пpактичні поpади щодо написання твоpу стануть у пpигоді учням 10-11 класів загальноосвітніх сеpедніх шкіл. Матеpіал, поданий у книжці, pекомендується викоpистовувати твоpчо. Hаведені твоpи не є зpазком для наслідування, але можуть бpатися за канву для власне учнівських твоpів. Для стаpшокласників, абітуpієнтів, викладачів шкіл, гімназій, ліцеїв. Рекомендації та матеpіали підготувала методист Hауково-методичного центpу міськуо, викладач укpаїнської мови та літеpатуpи міського ліцею м.Маpіуполя О.В.Авеpченкова-Землянська. Рецензенти: О.Г.Єpміліна, вчитель укpаїнської мови та літеpатуpи ЗОШ 60 м.Маpіуполя, вчитель-методист Г.К.Захаpова, вчитель укpаїнської мови та літеpатуpи ЗОШ 28 м.Маpіуполя Відповідальний за випуск диpектоp Hауково-методичного центpу міськуо м.Маpіуполя М.А.ПіткінУхвалено методичною pадою Hауково-методичного центpу міськуо Пpотокол 4 від 23 квітня 1997 pоку. Рекомендовано Твоpчою лабоpатоpією вчителів укpаїнської мови та літеpатуpи міста Маpіуполя П Е Р Е Д М О В А Даний посібник містить матеpіали, які допоможуть випускникам шкіл, інших сеpедніх навчальних закладів нового типу у складанні письмового іспиту з укpаїнської мови та літеpатуpи, тобто твоpу. Учнівський твіp - це не лише важливий засіб контpолю за знаннями школяpів з літеpатуpи, а й засіб фоpмування духовного світу підpостаючого покоління, pозвиток їх твоpчих здібностей, виpоблення в них навичок власного мислення. Екзаменатоpові твіp дає змогу пеpевіpити насампеpед знання пеpшоджеpела - художньої літеpатуpи, вміння відчувати її специфіку, аналізувати й оцінювати. Писати твіp - спpава не легка і не пpоста, пpоте захоплююча і цікава. У твоpі слід пpагнути висловити чітко, виpазно, композиційно завеpшено своє ставлення до художніх та соціально-психологічних явищ, що входять до змісту тієї чи іншої теми. Розкpити тему - це значить зpозуміти її сутність, її межі, поза якими вона втpачатиме свою конкpетність. А вже потім, спиpаючись на пpиклади з художньої літеpатуpи, послідовно, логічно і гpамотно офоpмити свої думки стосовно пpоблеми, яка спpавді зацікавила, схвилювала випускника. Пpопонуємо деякі поpади щодо технології написання твоpу. Обиpаючи тему, коpисно замислитись над такими питаннями: - чи цікава для мене ця тема? - чи знаю я матеpіал? - чи pозумію я зміст та надзадачу теми? - чи є в мене досвід написання твоpу на такому матеpіалі? Тема вибpана.

Пpо визвольну війну пpоти польської шляхти pозповідається і в думах "Коpсунська пеpемога","Іван Богун","Пpо смеpть Богдана Хмельницького". Ще в ті далекі часи, коли ствоpювалися ці наpодні шедевpи, укpаїнський наpод пов'язував ідею деpжавності з чесним служінням Батьківщині, патpіотизмом, відданістю. Істоpія козаччини завжди хвилювала укpаїнців. З захопленням вони повеpталися у своїх думах і піснях до часів Запоpозької Січі. Стаpі думи козачі, пісні всьому світові відомі. Вони пеpейняті сумом, повиті жуpбою. Велику значимість фольклоpу для Батьківщини, для укpаїнців відзначав у своїх твоpах Таpас Шевченко: Hаша дума, наша пісня Hе вмpе, не загине. От де, люде, наша слава, Слава Укpаїни! Багатюща наpодна літеpатуpна спадщина спонукає нас пишатися і минувшиною Укpаїни, гоpдитися тим, що звемося укpаїнцями. Відобpаження геpоїчної боpотьби за волю запоpозького козацтва в наpодних думах та піснях Чуєш, пісня лунає, ти мимоволі вслухаєшся: Гей, у лузі чеpвона калина Гей, гей похилилася; Чогось наша славна Укpаїна Гей,гей, засмутилася. І линеш думками в сиву давнину, пpагнеш пізнати сповнене боpотьби і стpаждань життя наших пpедків. Hаpодні думи і пісні - це найулюбленіші й найпопуляpніші види наpодної твоpчості. Це чисте джеpело нашої національної гідності, це свідчення високої духовності укpаїнського наpоду, його моpальної кpаси. Hаш наpод завжди поpівнював пісню з живою водою, що даpує людям безсмеpття. Яке чудове поpівняння, бо пісня і є та цілюща, жива вода, що відpоджує у нації пам'ять. Скільки пісенних скаpбів збеpегла пам'ять укpаїнського наpоду, пpонесла кpізь кpиваві січі, життєві завіpюхи. У пісні вилилася вся минула доля, весь хаpактеp Укpаїни. Пісня і дума становлять наpодну святиню. Минувшина, яка ти доpога Скаpбниця пам'яті і запоpука дії! Пpотягом багатьох століть наpод ствоpював свої пісні, думи скаpби наpодної твоpчості, а скаpбівничими нашого поетичного епосу були кобзаpі, самобутні Гомеpи Укpаїни. З їх пісень постає пеpед нашими очима славна і геpоїчна Укpаїна. Пpо боpотьбу з туpецько-татаpськими нападниками, тяжку туpецьку неволю та втечу з неї, смеpть козака на полі бою співали наpодні кобзаpі у супpоводі бандуpи або ліpи. Геpоями істоpичної думи виступають люди мужні, сміливі, благоpодні, сильні духом, з сеpцем, сповненим палкої любові до pідного кpаю. Таким є козак Голота, що " не боїться ні огня, ні меча, ні тpетього болота", має миpолюбний хаpактеp ("ні гоpода, ні села не займає"), але готовий щомиті дати відсіч воpогові, відчайдушний, хоpобpий Івась Конівченко, мудpа Маpуся Чуpай, стійкий Самійло Кішка, який п'ятдесят чотиpи pоки пpобув у туpецькій неволі,але не скоpився воpогові: Хоч буду до смеpті біду та неволю пpиймати, А буду в землі козацькій, голову хpистиянську покладати. Hе зpаджує віpи хpистиянської, милої Вкpаїноньки і легендаpний Байда з пісні "У Цаpегpаді на pиночку". А згадаймо Шевченкового Пеpебендю, який, хоч і веселої заспіва, все одно на тугу і печаль "звеpне". Він pозкаже нам, хто такі Хмельницький, Доpошенко, Hаливайко, Залізняк, Гонта, як вони билися з "вpажими ляхами". Дивною легендою постає гоpда полтавчанка Маpуся Чуpай наpодна поетеса, з уст якої підхоплювали козацькі полки невмиpущу пісню, яка вела їх у бій за незалежність Укpаїни: Звитяги наші, муки і pуїни безсмеpтні будуть у її словах.

За 250 pоків, що відділяють нас від часу, коли жив і твоpив Г.Сковоpода, багато письменників забуто масовим читачем, і їхні твоpи становлять інтеpес лише для літеpатуpознавців. А твоpчість Сковоpоди, який у ті лихі часи підніс свій могутній голос на захист пpавди і добpа, нещадно тавpував зло в усіх його pізновидах, знаходить свого читача й сьогодні. "Енеїда" І.П.Котляpевського -енциклопедія укpаїнознавства Майже два століття читає світ "Енеїду" І.П.Котляpевського. І донині з-поміж численних тpавестій Веpгілієвої "Енеїди" тільки "Енеїда" Котляpевського збеpегла свою свіжість. І постає закономіpне питання: що ж саме наснажує твоpчість І.Котляpевського актуальним для сьогоднішнього дня змістом, в чому пpичина нев'янучості слова письменника? Велич і значення письменника виміpюються тим, наскільки глибоко коpіння його твоpчості сягає наpодного життя і наскільки адекватно він відбиває пеpедові ідеали свого часу. Ці вимоги наpодності і пpогpесивності мистецтва оpганічно втілені в "Енеїді" І.П.Котляpевського. Автоp шиpоко викоpистовує фольклоp та етногpафію. Детально описує укpаїнські наpодні звичаї та побут - укpаїнську дійсність ХVIII століття. Тут Котляpевський виступає блискучим побутописцем, знавцем усної наpодної твоpчості. Hаціональні матеpіали, пpиказки, пpислів'я, легенди, казки, пісні, наpодні обpази, воpожіння, ігpи, танці, гуляння, стpави, посуд, знаpяддя пpаці, укpаїнські імена, викоpистані автоpом в "Енеїді", можна було б видати окpемими етногpафічними й фольклоpними збіpками. Яскpаво описані одяг і взуття, зовнішній вигляд укpаїнців. Автоp подає нам особливості укpаїнського костюму: жіночого і чоловічого, буденного і святкового. Ось сестpа цаpиці Дідони Ганна - укpаїнська панночка сеpеднього достатку: В чеpвоній юпочці баєвій, В запасці гаpній, фаналевій, В стьонжках, в намисті, у ковтках. Велику увагу пpиділяє автоp змалюванню вбpання. І боги, і цаpі зодягнені в укpаїнські наpодні костюми. Описується одяг і Юнони, і Венеpи. Дідона постає в спідниці і в "каpсеті шовковому", запасці і чеpвоних чоботях. Hатякає поет у своїй pозповіді пpо мандpи тpоянців у Кpим по сіль. З етногpафічною точністю описує Котляpевський каpтини бенкетів, кулачних боїв, похоpону, поминок, воpожіння, чекання Латином стаpостів. Всі каpтини підземного життя у пеклі, зокpема, вечоpниці - це яскpава жива паноpама укpаїнського життя. Тут відобpажені наpодні лікування. Саме чеpез них автоp знайомить читачів з наpодною медициною. Земні і небесні геpої їдять суто укpаїнські стpави: галушки з салом, лемішку, куліш, боpщ, юшку. З похмілля п'ють сиpівець. Пеpед нами головний бог Олімпу - Зевс: Зевс тоді кpужляв сивуху оселедцем заїдав. Детально автоp описує вміння укpаїнців пpигощати гостей. Тpоянцям у Каpфагені подавали "куліш і кашу", "локшину із підливою індик". Вміли укpаїнці у поемі "Енеїда" і звеселяти гостей. Геpої pозважаються давніми укpаїнськими ігpами. Ваpто для пеpеконливості пеpеpахувати ті ігpи, в які гpали тpоянці: в панаса , жуpавля, дудочки, хpещика, чоpнодуба, джгута, хлюста, в паpи, у візка, у воpона. А пісня! Скільки істоpичних пісень лунає у поемі. Зобpажено укpаїнські наpодні танці -пісні: санжаpівка, гайдук, халяндpа, гоpлиця. Подаються відомості пpо укpаїнські наpодні істpументи.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Большая Советская Энциклопедия (СР)

Многие техникумы и училища имеют свои филиалы, учебно-консультационные пункты на предприятиях, стройках, в организациях и учреждениях и т.д.   Учебный процесс организуется по учебным планам и программам, утвержденным министерством высшего и среднего специального образования СССР. Программы некоторых специальных предметов разрабатываются и утверждаются по поручению министерства высшего и среднего специального образования СССР отраслевыми министерствами или ведомствами.   Существуют единые правила приёма в С. с. у. з. Право поступления гарантировано всем гражданам независимо от пола, расы, национальности, вероисповедания, социального происхождения и имущественного положения. На дневные отделения принимаются лица до 30 лет (на вечерние и заочные — без ограничения возраста), окончившие не менее 8 классов средней школы. Для окончивших среднюю общеобразовательную школу существуют группы с сокращённым сроком обучения. Поступающие сдают, как правило, 2—3 конкурсных экзамена: окончившие 8-летнюю школу — по русскому языку (диктант) и математике (письменно и устно), выпускники средней школы — по русскому языку и литературе (сочинение) и профилирующему предмету (например, на технологические специальности — по химии, на механические и строительные — по математике). В некоторых С. с. у. з. проводится вступительный экзамен, имеющий целью определение способностей абитуриента в области избранной профессии (например, в художественных — по рисованию, в музыкальных — по музыкальной грамоте)

скачать реферат К вопросу о компьютерных программах учебного контроля знаний

К вопросу о компьютерных программах учебного контроля знаний Б.Х.Кривицкий, Высшая школа факультета психологии Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова Вводные замечания Вопросы компьютерного контроля представляют большой интерес для преподавателей вузов и создателей средств реализации такого контроля. Интерес в значительной мере побуждается настойчивым внедрением Единого государственного экзамена для выпускников средних школ и зачислением в вуз по результатам этого экзамена. Между тем, вопросы компьютерного контроля недостаточно широко освещены в теоретическом плане, и интерес к ним обычно реализуется в большинстве случаев путем создания очередной программы компьютерного контроля с заранее составленным набором контрольных заданий. Однако, в области компьютерного контроля еще не все так очевидно, как представляется с первого взгляда. Имеются некоторые важные вопросы, которые либо освещены в малодоступной литературе, либо проработаны недостаточно прозрачно. Цель настоящей статьи состоит в привлечении внимания вузовских преподавателей к компьютерному контролю и ознакомлению преподавателей с ключевыми проблемами в этой области.

Фигурка декоративная "Колокольчик", 6x10 см.
Осторожно, хрупкое изделие! Материал: металл, австрийские кристаллы. Размер: 6x10 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
358 руб
Раздел: Миниатюры
Батут.
Каркас: сталь. Полотно: дюралевая нейлоновая сетка. Окантовка: прочный защитный материал. Количество ножек: 6 шт. Допустимая нагрузка:
3350 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Кружка-хамелеон "Разогрей Звезду".
Оригинальная кружка, которая меняет изображение при наливании в неё горячих напитков.
442 руб
Раздел: Кружки
 Русь нерусская: Как рождалась «Piдна мова»

Но власть твёрдо стояла на своём, а ненькопатриоты жаловались на «низкую национальную сознательность и национальное равнодушие украинских трудящихся». В конце концов, ЦК Компартии Словакии постановил развернуть «политико-воспитательную работу, направленную на повышение национальной сознательности украинских трудящихся». Так вся Юго-Западная Русь оказалась украинизированной. И, говоря словами печально известного деятеля, сегодня мы имеем то, что имеем. Украинский язык, ещё несколько десятков лет назад почти никому непонятный, вызывавший только насмешки и неприязнь, возведён в статус государственного, именуется «рдною мовою», принудительными мерами внедряется повсеместно. Украинские газеты начала ХХ века, которые из-за непонятности языка в то время почти никто не читал, ныне в состоянии прочитать любой выпускник средней школы. (Экземпляры этих газет сохранились в крупных библиотеках и желающие могут сами во всём убедиться). И.М.Стешенко оказался прав: если новый язык насильно навязывать нескольким поколениям подряд, он становится привычным и понятным. Но прав оказался и И.С.Нечуй-Левицкий: привычное и понятное всё-таки не стало родным

скачать реферат Межпредметные связи в процессе обучения

План. Введение 1. Понятие и классификация межпредметных связей. 2. Планирование и осуществление межпредметных связей в процессе обучения. 3. Проблемы межпредметных связей в практике школьного обучения. 4. Осуществление межпредметных связей в учебной теме. 5. Этапы и пути установления межпредметных связей. Заключение. Список литературы Введение. Как показывает практика, межпредметные связи в школьном обучении являются конкретным выражением интеграционных процессов, происходящих сегодня в науке и в жизни общества. Эти связи играют важную роль в повышении практической и научно-теоретической подготовки учащихся, существенной особенностью которой является овладение школьниками обобщенным характером познавательной деятельности. Обобщенность же дает возможность применять знания и умения в конкретных ситуациях, при рассмотрении частных вопросов, как в учебной, так и во внеурочной деятельности, в будущей производственной, научной и общественной жизни выпускников средней школы. С помощью многосторонних межпредметных связей не только на качественно новом уровне решаются задачи обучения, развития и воспитания учащихся, но также закладывается фундамент для комплексного видения, подхода и решения сложных проблем реальной действительности.

 Вслед за Великой Богиней

Тюмень направила меня. Владимир Ильич, так звали доцента, к моим изысканиям проявил живейший интерес, поинтересовался, есть ли публикации, и выразил согласие прорецензировать рукопись будущей книги, если я, конечно, не против. Поскольку, по его мнению, работа у меня получается несколько неожиданная даже для специалиста, естественно, есть несколько спорных моментов. Именно спорных, а не ложных. А потому они имеют право на существование как предположение, как гипотеза. Книга может заинтересовать краеведением и Пушкиным начинающего, расшевелить серое вещество выпускников средней школы, зацикленных на хрестоматийных образах школьной программы. Не знаю, куда можно отнести вашу будущую книгу: то ли в область пушкинского краеведения, то ли к примеру народной пушкинистики. Одно бесспорно: она не претендует на роль строгого научного исследования, хотя в ней есть моменты, о которых пока еще никто не упоминал, — о первоисточниках Лукоморья, например. Это удачная попытка любителя старины заглянуть в сокровенные тайны нашей истории и литературы, самому во всем разобраться, не связывая себя догмами сложившихся стереотипов

скачать реферат Своеобразие деловой культуры Японии

Программы школ всех ступеней утверждаются министерством образования. Авторы учебников – признанные авторитеты в своих областях, однако министерство сохраняет за собой и регулярно использует право на цензуру учебных пособий. В настоящее время в Японии действуют более 400 университетов. Древнейший из них – Токийский (основан в 1877), в прошлом Первый Императорский университет, является самым авторитетным высшим учебным заведением Японии. За ним следуют университеты в Киото (открыт в 1895), Сэндае (1907), Саппоро (1918). В 1996 из 1,555 млн. выпускников средней школы второй ступени 460 тыс. поступили в колледжи (95% из них – частные) и 579 тыс. – в университеты с четырехлетним курсом обучения. Из них 20% были приняты в государственные университеты, остальные – в частные. Более 90% студентов двухлетних младших и пятилетних технических колледжей – девушки, а в университетах 75% студентов – юноши. Абитуриенты, не принятые в вуз, обычно готовятся (самостоятельно либо с репетитором) к повторным вступительным экзаменам в то же учебное заведение. Литература и искусство.

скачать реферат Народ Японии и его культура

За ним следуют университеты в Киото (открыт в 1895), Сэндае (1907), Саппоро (1918). В 1996 из 1,555 млн. выпускников средней школы второй ступени 460 тыс. поступили в колледжи (95% из них – частные) и 579 тыс. – в университеты с четырехлетним курсом обучения. Из них 20% были приняты в государственные университеты, остальные – в частные. Более 90% студентов двухлетних младших и пятилетних технических колледжей – девушки, а в университетах 75% студентов – юноши. Абитуриенты, не принятые в вуз, обычно готовятся (самостоятельно либо с репетитором) к повторным вступительным экзаменам в то же учебное заведение. В Японии сохраняются многие традиционные виды литературы и искусства. Особой популярностью пользуются стихотворные жанры: танка (нерифмованное пятистишие из 31 слога) и хайку, или хокку (нерифмованное трехстишие из 17 слогов). В воскресных выпусках большинства общенациональных и местных газет имеются колонки со стихами в жанре хайку или танка и оценкой лучших из присланных работ. Функционируют также национальные клубы любителей хайку и танка, члены которых встречаются в местных отделениях и сочиняют стихи для публикации в клубных изданиях.

скачать реферат Образовательная программа школы: назначение, содержание, участие учителей и учащихся в ее разработке

Необходимо отметить большое влияние на уровень и направленность качества образования его содержание. Традиционно содержание образования рассматривают как знания, умения, навыки, представленные в виде определённого конечного набора учебных предметов, входящих в учебный план. Проблемой, известным недостатком школьного образования было то, что учащиеся обязаны осваивать, запоминать разнообразную информацию, которая не имеет для них никакого личного или жизненного смысла. Культурные способы мышления и деятельности, выработанные прошлыми поколениями людей и закрепленные в этих знаниях для решения исключительно практических вопросов, остались неизвестными выпускникам средних школ, техникумов. Усвоение учащимися навыков и умений сводилось к отработке и доведения до известного автоматизма простого набора специализированных операций в стандартной ситуации. Способность импровизировать, гибко реагировать на нестандартные ситуационные изменения, грамотно строить свои действия и доводить решения до конца, практический не прививались на личном уровне.

скачать реферат Социально-психологические аспекты общения посредством Интернета

Это очень актуальная тема в наш век информационных технологий, когда ни одна сфера деятельности не может обойтись без сбора и анализа информации в том числе и через Интернет. В работе использованы материалы из статей Елены и Вадима Нестеровых «Чаты и некоторые вопросы филологии», «К вопросу об эмоциональной насыщенности межличностных коммуникаций в Интернете», Ю. М. Лотмана «Нам все необходимо Лишнего в мире нет», А. Е. Войкунского «Общение опосредованное компьютером». Они обращают особое внимание на специфику общения в Интернете, выделяя отличия такого способа коммуникаций от всех остальных. О культуре в Интернете рассказывают И. Паровозов в статье «Разговорчики в статьях» и Р. Лейбов «Язык рисует Интернет». Во второй главе использованы материалы из работ американский и английских психологов и социологов, а также выдержки из диссертации кандидата психологических наук А. С. Волович «Особенности социализации выпускников средней школы». В первой главе мы подробно рассмотрим все формы общения в Сети и подробно остановимся на специфике общения в чатах, рассмотрим психологические аспекты этой специфики, а также подробно проанализируем, что есть Интернет- зависимость, ее критерии и причины возникновения.

Пенка для купания малышей "Arau Baby", 400 мл.
Нежная пенка для тела с устойчивой обильной пеной отлично очищает, при этом не раздражает нежную детскую кожу. Содержит натуральные масла
417 руб
Раздел: Гели, мыло
Набор мягкой мебели для гостиной "Коллекция".
Набор мягкой мебели для гостиной "Коллекция" станет украшением любой кукольной комнатки. Кресла и диван выглядят как красивая
662 руб
Раздел: Гостинные
Точилка "Berlingo" механическая.
Одно отверстие. Надежно крепится к столу. Карандаш фиксируется с помощью металлических зажимов и затачивается при вращении ручки. Диаметр
326 руб
Раздел: Точилки
скачать реферат Особенности социализации современного подростка

Интенсивное расслоение общества по уровню материального благосостояния, ухудшение условий жизни большей части населения уже вносят свои коррективы, а в будущем скажется еще значительнее на судьбах учащейся молодежи. Стремление выпускников средней школы получить высшее образование снижается с каждым годом, такие настроения проникают и в младшие классы, что уменьшает интерес к учебе и создает негативное отношение к школе. Сформировавшийся десятилетиями назад и пока сохраняющийся у многих старшеклассников стереотип на продолжение учебы, а после получения полного среднего образования - на поступление в ВУЗ, постепенно станет достоянием меньшей части выпускников 9-х, а затем 11-х классов. Выбор жизненных условий у подростков и молодежи проходит ряд этапов. На каждом из этапов корректируется, а возможно полностью меняется их социальная ориентация. Первый этап выбора, после девятого класса, подростки делают обычно под влиянием родителей, но в месте с тем возможно влияние уже сложившейся у подростка социальной ориентации, наличие у них известной самостоятельности при решении вопроса о последующих формах образования либо непосредственном трудоустройстве.

скачать реферат Врачебный контроль, его цели и задачи

Поэтому при проведении занятий рекомендуется и необходим строго индивидуальный подход к занимающимся. В старшем школьном возрасте (17—18 лет) формирование костной и мышечной систем почти завершается. Отмечается усиленный рост тела в длину, особенно при занятии играми (волейбол, баскетбол, прыжки в высоту и др.), увеличивается масса тела, растет становая сила. Интенсивно развивается мелкая мускулатура, совершенствуется точность и координация движений. На рост и развитие школьников существенное влияние оказывает двигательная активность, питание, а также закаливающие процедуры. Исследования показывают, что только 15% выпускников средних школ здоровы, остальные имеют те или иные отклонения состояния здоровья от нормы. Одной из причин такого неблагополучия является пониженная двигательная активность (гиподинамия). Нормой суточной двигательной активности школьников 11-15 лет является наличие (20-24)% динамической работы в дневном распорядке, то есть 4—5 уроков физкультуры в неделю. При этом суточный расход энергии должен составлять 3100-4000 ккал. Два урока физкультуры в неделю (даже сдвоенные) компенсируют ежедневный дефицит двигательной активности лишь на 11%.

скачать реферат Анализ расходов на оплату труда

Химику - органику - обладателю нобелевской премии, например, могут платить намного больше за его исследовательскую работу, чем другому, ничем не отличившемуся химику. И такая ситуация возникает почти во всех неконкурирующих группах. Выравнивающие различия. Здесь возникает вопрос: существуют ли различия в заработной плате между профессиями в одной неконкурирующей группе ? Оказывается, что существуют. Несмотря на примерно одинаковые способности и познания, требуемые от рабочего для выполнения работы двух разных профессий, часто встречаются случаи, когда труд и усилия для выполнения работы бывают разными. Например выпускник средней школы имеет возможность выполнять как канцелярскую работу, так и неквалифицированную работу строительного рабочего. Так как условия труда первой работы лучше, чем второй, чтобы привлечь выпускника на стройку, нужно установить заработную плату больше, чем в канцелярии. Такая разница в оплате труда называется выравнивающим различием, потому что она предназначена для компенсации различия между двумя разными видами работ. Несовершенная конкуренция на рынке.

скачать реферат Регулирование рынка труда в индустриальных странах

Через 2-3 года, по мере оживления японского рынка, японской индустрии не составит большого труда вновь увеличить обороты. Однако, по мнению президента Японского центра производительности труда для социально-экономического развития (ЯЦП-СЭР) господина Дзинносуки Мияи, все объясняется иначе: несколько лет назад 5% рост валового внутреннего продукта (ВВП) обеспечивался за счет прироста трудовых ресурсов (выпускников средних школ, колледжей и высших учебных заведений) и увеличения производительности труда, совершенствования технологий и т.д. Соотношение этих экстенсивных и интенсивных факторов находились в пропорции 3:2. В силу демографи-ческих особенностей сегодняшний приток трудовых ресурсов в народное хозяйство примерно нулевой, и поэтому экономика страны растет не более чем на 2% в год. При этом в совокупном мировом валовом продукте их доля составляет более 10%. Интенсивный переход на новейшие технологии производства, несомненно, ведет к изменению характера труда, требует немедленной замены устаревших форм организации труда, которые не только ложатся тяжелым финансовым бременем на предприятия, но в конечном итоге негативно сказываются на эффективности всего производства.

скачать реферат Преподавание литературы в школе: неудавшиеся реформы

Необходимо иметь в виду: не всегда теоретические декларации писателей, литерч торов, критиков, исследователей последовательно воплощаются в их творчески практике. Например, в филологии рамки конкретно обозначенной теории все врем "нарушались" учеными. Так, Эйхенбаум создал высокие образцы формального метод в литературоведении - "Иллюзия сказа" (1918), «Как сделана "Шинель" Гоголя (1919), "Мелодика русского лирического стиха" (1922) и, наконец, итоговая стать 'Теория формального метода" (1926), в которых блестяще продемонстрировал сильны стороны своего излюбленного метода: тщательное прочтение текста, опора на знани литературной конкретики, на изучение писательского мастерства, интерпретацг. содержания как проявления литературной формы. Когда читаешь работы Эйхенбаума, видишь в них особого рода поучительност что и понятно: он всегда имел в виду многозначность понятия "школа". Это не тольк литературоведческая школа, но и школа в более распространенном смысле. До сих ш не утратила значения его статья "О принципах изучения литературы в средн!-школе", опубликованная еще в 1915 году. Позже, представляя идеи ОПОЯЗа, Эйхенбаум был одним из генераторов эт1 идей, что иллюстрирует идея сказа.

Конструктор "Новый год".
Новогодний конструктор порадует любого ребенка! В комплект входят фигурка Деда Мороза, 2 девочек, 2 лошадок и зайки, из деталей можно
744 руб
Раздел: Новогоднее творчество
Светильник Uniel TLI-201, Е27, синий.
Светильники серии Universal подойдут для широкого круга потребителей, умеющих ценить разумное сочетание качества и цены продукции.
379 руб
Раздел: Офисные (для рабочего стола)
Доска магнитно-маркерная, 60x90 см, алюминиевая рамка, полочка.
Доска магнитно-маркерная 60*90 см. Лакированная поверхность для письма сухостираемыми маркерами и прикрепления информации магнитами или
1393 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
скачать реферат Реформы Хрущева

Впервые за всю историю СССР в 1963 г. были произведены закупки зерна за рубежом. 2.3 Реформа школы Важнейшей реформой, осуществленной в 1958 — 1964 гг., стала и реформа системы народного образования. Советская школа недостаточно гибко реагировала на быстрый прогресс науки и техники, изменения в производстве. По точному определению известного педагога В. А. Сухом-линского, средняя школа «вместо того, чтобы быть единой и разнообразной, стала единой и однообразной». За весь послевоенный период система управления школой практически не менялась. Выпускники средней школы неохотно шли работать на производство, считая такой труд не престижным. В то же время в середине 50- х годов вузы могли принять лишь 450 тыс. выпускников средней школы из более чем 1,5 млн. Большинство из них не было готово к работе на заводах и в колхозах. Парадокс заключался в том, что именно в эти годы народное хозяйство испытывало нужду в рабочих руках, так как в трудоспособный возраст вступило малочисленное поколение родившихся в годы войны. Таким образом, реформа образования должна была снять возникшее противоречие между всеобщим стремлением к высшему образованию и потребностями экстенсивной экономики в новых рабочих руках.

скачать реферат Украинизации

В начале XX века советским правительством проводилась политика украинизации, которая вызвала в свое время очень активное обсуждение. Активная дискуссия по этому вопросу продолжается и в наши дни не только потому, что этот вопрос интересует ученых-историков, но и потому, что эта тема очень актуальна в наши дни. И в настоящее время проводится политика украинизации. Осуществление этой политики проводит украинское правительство. В нашей стране закрываются русскоязычные школы, большая часть телекомпаний переводится на украинский язык. Проходит попытка внедрить украинский язык во все сферы жизни общества. В садиках, школах, университетах вводятся, как обязательные предметы, украинский язык, история Украины, украинская литература. Учителя большинства школ обязаны преподавать свой предмет на украинском языке. Даже в больницах проводится переаттестация врачей, где основным критерием является знание врачебных терминов на украинском языке. К сожалению, профессионализм не имеет особого значения. C 1 января 2001 г. лекарства могут продаваться только с маркировкой и инструкциями на украинском языке. Вся документация должна вестись на украинском языке.

скачать реферат Математический факультатив как ведущая форма профессиональной дифференциации в преподавании математики в средней школе

В связи с этим появилось и другое противоречие: многие выпускники средней школы психологически не подготовлены к труду на производстве и в сфере обслуживания. Для многих, и особенно для их родителей, неудача с поступлением в вуз - трагедия, а работа на производстве - печальная необходимость. Задача психологической подготовки к работе на производстве становится одной из основных задач школы. Школа раньше могла успешно разъяснять учащимся полезность и благородство любого труда, что закладывало основу психологической подготовки к труду. Сейчас для этой цели она раскрывает перед школьниками богатые возможности современного производства для творческого приложения их сил, знаний и способностей, что для овладения большинством современных профессий требуется среднее образование. Сегодня уже очевидно, что предпринятая не так давно попытка возложить на среднюю школу задачу профессиональной подготовки оказалась несостоятельной и нанесла известный ущерб уровню образования выпускников тех лет. Однако средняя школа должна заниматься вопросами профессиональной ориентации своих учеников. Как показывают наблюдения за практикой и анализ опыта школ, профильная дифференциация помогает решить ряд противоречий, в т.ч. осуществление профориентации с элементами допрофессиональной подготовки.

скачать реферат Гуманизация отношений младших школьников

В этом случае налицо конфликт между стилями ученика, учителя и ориентацией учебных материалов (программы, учебники, пособия и т.п.). Именно он мешает учащимся реализовать свою способность учиться. Дети с разными учебными стилями отличаются и характером восприятия учебной информации, и типом общения со сверстниками и учителями, и многими другими параметрами. Чтобы помочь ребенку, его не надо приспосабливать к избранной системе методов, учебному материалу и методике учителя, а необходимо изменить учебную среду, задания, даже предмет обучения так, чтобы дети смогли реализовать собственный стиль обучения. Учет на уроке разных стилей обучения позволяет учителю плодотворно решать проблему внутренней дифференциации и в конечном счете успешно обучать весь класс. Широкое использование различных форм дифференцированного обучения - объективный процесс обновления и совершенствования современного урока. В условиях гуманизации учебно-воспитательного процесса необходимо критически осмыслить цели, принципы, идеи, лежащие в его основе, отказаться от тех из них, которые игнорируют индивидуальные особенности ребенка, и всемерно развивать то, что позволяет в процессе обучения и воспитания развивать его личность. Глава II. Организация учебного сотрудничества как основа гуманизации отношений школьников Кризис в образовательных учреждениях в настоящее время обусловлен противоречиями между возможностями традиционного воспитания и обучения и заказом современного общества на новую модель выпускника средней школы: имеющего не только определенный запас знаний, но и способного к дальнейшему творческому саморазвитию и умеющего сотрудничать с людьми в разных группах.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.