телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАБытовая техника -30% Книги -30% Разное -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансыподраздел:Маркетинг, товароведение, реклама

Принятие управленских решений

найти похожие
найти еще

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Серед найбільш важливих, слід визначити наступні: Ступінь ризику – розуміється, що завжди існує вірогідність прийняття неправильного рішення, яке може неблагоприємно вплинути на організацію. Ризик – фактор, який менеджери враховують свідомо, або підсвідомо, при прийнятті рішення, так як він пов’язаний із зростанням відповідальності. Час, що мається в розпорядженні для прийняття рішення – відбивається через те, що кількість часу, який менеджер може скористати для прийняття рішення, часто обмежена. На практиці, більшість керівників не мають можливості проаналізувати усі можливі альтернативи, відчуваючи дефіцит часу. Ступінь підтримки менеджера колективом – цей фактор враховує те, що нових менеджерів сприймають не зразу. Якщо порозуміння і підтримки інших менеджерів і підлеглих не вистачає, то проблему слід усувати за рахунок своїх особистих рис, які повинні сприяти виконанню прийнятих рішень. Особисті здібності менеджера – один з найбільш важливих факторів. Незалежно від того, як менеджери приймають рішення і відповідають за них, вони повинні мати здібності до того, щоб приймати вірні рішення. Політика організації – у даному випадку враховується суб’єктивний фактор при прийнятті рішення. Статус, влада, престиж, легкість виконання – усе це може вплинути на прийняття того, чи іншого рішення. Кінцевим результатом прийняття рішення є саме рішення, яке постає, як первісний, базовий елемент процесу управління, що забезпечує функціонування господарської організації за рахунок взаємозв’язку формальних та неформальних, інтелектуальних та організаційно-практичних аспектів менеджменту. Управлінське рішення є інструментом впливу на об’єкт управління та окремі його підсистеми, важливою ланкою формування та реалізації відношень управління в організації; містить у певному співвідношенні основні функції менеджменту. Як інструмент впливу, управлінське рішення – це акт регулювання процесів управління, що: > формується на основі аналізу стану об’єкта управління по критеріях цілей, ресурсів та ефективності; > є виразом вольового впливу суб’єкта на об’єкт управління; > приписується у межах встановлених організаційно-практичних норм та регламентів, які існують в організації. В теорії управління існують три основні моделі прийняття рішень: . класична модель . поведінкова модель . ірраціональна модель Класична модель спирається на поняття “раціональності” в прийнятті рішень. Передбачається, що особа, яка приймає рішення повинна бути об’єктивною і логічною, мати чітку ціль, і усі дії в процесі прийняття рішень направлені на вибір найкращої альтернативи. Отже, основні характеристики класичної моделі наступні: - приймаючий рішення має чітку ціль прийняття рішення; - приймаючий рішення має повну інформацію відносно ситуації, що склалася; - приймаючий рішення має повну інформацію відносно можливих альтернатив і наслідків їх реалізації; - приймаючий рішення має раціональну систему впорядкування переваг в ієрархії важливості; - ціль приймаючого рішення завжди полягає у тому, щоб зробити вибір, який робить максимальним економічний зиск організації. Діяти згідно з поданою моделлю можливо в умовах наявності повного масиву інформації, що достатньо проблематично на практиці. Крім того, значний вплив на прийняття рішень чинять суб’єктивні фактори, які в повному обсязі враховуються у поведінковій моделі.

Метод “дерева рішень”передбачає, що попередньо зібрана необхідна інформація про очікувані виграші та вірогідності наступу відповідних подій. На практиці цей метод використовується для прийняття рішень у складних ситуаціях, коли результати одного рішення впливають на наступні рішення. Приклад вирішення задачі методом “дерева рішень”. Фірма має кошти для розширення своєї діяльності і повинна вирішити, як ці кошти використовувати найбільш ефективно. Після аналізу ідентифіковано 3 альтернативи: 1) вкласти кошти в придбання нової фірми; 2) вкласти кошти в покращення використання діючих виробничих потужностей; 3) покласти гроші на депозитни рахунок в банк. Для вирішення питання, яка альтернатива найкраща, фірма зібрала необхідну інформацію і побудувала дерево рішень, як опказано на рис. 7. Перша Альтернативи Точка Вірогід- Події Розрахункова величина точка (можливі дії) можли- ність коефіцієнта ROI(%) прийняття востей подій рішення стабільний ріст 15 Покупк а 0,5 нової 0,3 стагнація 9 фірми 0,2 висока інфляція 3 0,5 стабільний ріст 10 Розширення 0,3 стагнація 12 існуючих 0,2 висока інфляція 4 потужностей 0,5 стабільний ріст 6,5 0,3 стагнація 6 Вкладання 0,2 висока інфляція 6 грошей в банк поле дій поле можливих подій поле можливих наслідків Рис.7 Графік "дерева рішення" в задачі інвестування коштів фірми. В процесі реалізації кожної альтернативи можливі наступні ситуації: 11. стабільний ріст; 12. стагнація; 13. високі темпи інфляції. Вірогідність наставання кожної ситуації складає відповідно: р1=0.5; р2=0.3; р3=0.2. Результатом інвестування коштів фірми є окупаємість інвестицій, подана за допомогою коефіцієнту окупаємості інвестицій ROI( RE UR O I VES ME ) у відсотках. Величина коефіцієнта ROI розрахована фірмою ( див. рис.7 ). Аналіз графіку починаємо просуваючись справа наліво. 1) Визначаємо очікуване значення окупаємості інвестицій для першої альтернативи шляхом множення розрахункової величини ROI на вірогідність подій. У нашому випадку очікуване значення окупаємості інвестицій складає: (15,0 0,5 ) ( 9,0 0,3 ) ( 3,0 0,2 )=7,5 2,7 0,6= 10,8 2) Те ж визначаємо для другої і третьої альтернатив: ( 10,0 0,5 ) ( 12,0 0,3 ) ( 4,0 0,2 )=5,0 3,6 0,8= 9,4 ( 6,5 0,5 ) ( 5 0,3 ) ( 6 0,2 )=3,25 1,80 1,20=6,25 3) Порівнюємо між собою здобуті значення очікуваного коефіцієнта інвестицій, обираючи кращій варіант. У нашому випадку найпривабливішим є 1-ий варіант, тому що коефіцієнт ROI дорівнює 10,8. Теоретико-ігрові методи Розглянемо сутність методів обгрунтування управлінських рішень в умовах невизначеності та неповноти інформації, до яких належать теорія статистичних рішень та теорія ігор. В задачах теорії статистичних рішень, коли невизначенність середовища викликана об'єктивними обставинами, які не відомі або носять випадковий характер, здійснюється оцінка реалізації кожної стратегії для кожного стану природи. При цьому абсолютно невідомо, який стан природи буде мати місце. Для рішення задач такого типу необхідно побудувати модель. Модель - уява про систему, ідею чи об'єкт, яка складається у свідомості особи, що приймає рішення. Етапи побудови моделі: 1) визначення мети і постановка задачі; 2) визначення інформаційних обмежень; 3) перевірка вірогідності здобутої інформації, а також оцінка ризиків; 4) реалізація рішення і коректировка прийнятих заходів; Модель задачі, яка вирішується за допомогою методів теорії статистичних рішень можливо подати наступним чином: Нехай маємо S=(S1, S2, . . . , S ) - множинність станів природи, а X=(X1, X2 , . . . , X m) - множинність можливих стратегій керівника.

Наказ ніж наявність згоди його Рішення приймається начальником виконувати. незалежно від інших з використанням інформації, яка у нього є Згода виконувати рішення більш 2. Консенсус важлива, ніж його якість Групове прийняття рішення з Використаням інформації та ідей усіх членів групи Якість та згода однаково важливі 3. Консультації Рішення приймається начальником, який використовує думки підлеглих Ні якість, нв згода не є критично 4. “Штампування рішень” важливим Рішення приймається найбільш легким та найбільш швидким способом – за суттю “штампується” При прийнятті рішень використовується значна кількість методів творчого пошуку альтернативних варіантів, які умовно поділяють на три групи: o методи індивідуального творчого пошуку (аналогії, інверсії, ідеалізації); o методи, засновані на колективних формах творчої роботи (“мозковий штурм”, конференція, ); ренція ідей, метод колективного блокноту); 3) Методи, засновані на активізації творчого пошуку ( метод контрольних питань, метод фокальних об'єктів, метод морфологічного аналізу ). 3. Методи обгрунтування управлінських рішень. В науковій літературі існує декілька різних підходів до класифікації методів обгрунтування управлінських рішень. Один з найбільш поширених способів класифікації представлено на рис.7. Рис. 7 Класифікація методів обгрунтування управлінських рішень Розглянемо кожну з представлених груп меодів окремо. Кількісні методи застосовуються у тих випадках, коли фактори, які впливають на вибір рішення можливо оцінити кількісно. Якісні методи використовуються тоді, коли фактори, які визначають прийняття рішення не підлягають кількісній характеристиці і не можуть бути зміряні. До них належать експертні методи, зміст яких буде розглянуто далі. Аналітичні методи характеризуються тим, що встановлюють аналітичні залежності між умовами виконання задачі ( факторами ) та її результатами ( прийнятим рішенням ). До аналітичних належить група методів економічного аналізу діяльності фірми ( наприклад, побудова рівняння беззбитковості і знаходження точки беззбитковості ). Статистичні методи засновані на зборі, обробці та аналізу статистичних матеріалів. Відмінна риса цих меодів - врахування випадковихвпливів та відхилень. Статистичні методи включають методи теорії вірогідності та математичної статистики. В теорії управління найбільш поширено використовуються наступні методи: . кореляційно-регресійний аналіз . дисперсний аналіз . факторний аналіз . кластерний аналіз . методи статистичного контролю якості і надійності і т.д. Методи математичного програмування розглядаються прикладною математикою і містять теорію та методи вирішення умовних екстремальних задач з декількома перемінними. Найбільше застосування методи математичного програмування знайшли у сфурах планування номенклатури і асортименту виробів; визначення маршруту виготовлення виробів; мінімізації відходів виробничого процесу; регулювання рівня запасів; календарному плануванні виробництва і т.і. Теоретико-ігрові методи призначені для обгрунтуваннярішень в умовах невизначеності, неповноти та неясності інформації. До них відносяться: -теорія статистичних рішень; -теорія ігр. Методи теорії статистичних рішень використовуються, коли невизначенність оточення викликана об'єктивними обставинами, які не відомі чи мають випадкови характер.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Социальная философия

Основы цивилизации потрясает экологический кризис. Все это ведет к переоценке наших представлений о критериях прогресса, о средствах решения национальных и межгосударственных конфликтов и т.п. Большая ломка в представлениях о ценностях идет в нашей стране. Диапазон этих переоценок велик - от государственного устройства до структуры образования и здравоохранения, от осознания, есть ли у нас рыночная экономика, до выбора - хорош или плох метод забастовок в борьбе за существование, от размышлений о российском менталитете до сверхактивной рекламы жевательных резинок. Но главное состоит в том, какие ценности победят в будущем. Известный американский социолог и футуролог А. Тоффлер в предисловии к книге "Ценности и будущее" писал: перед человечеством сегодня открыты богатые и разнообразные возможности дальнейшего развития. Но какое будущее оно выберет, будет зависеть, в частности и в конечном счете, от ценностей, которые определят процесс принятия им решений. Работы современных российских философов, социологов, этиков, культурологов (А. С. Панарина, В. С. Барулина, К. X. Момджяна, С. Ф. Анисимова, А. В. Иванова, М. С. Кагана, Л. А. Микешиной, Б. В. Орлова, В. Н. Сагатовского, Л. Н

скачать реферат Роль хищных в лесных экосистемах Республики Адыгея

Данное решение не было согласовано с научными кругами и ведущими зоологами республики и не может полностью считаться обоснованным. Да запрет на отстрел редких видов и видов численность которых быстро уменьшается необходим, но запрет на отстрел всех млекопитающих по нашему мнению необоснован. К чему может привести запрет на отстрел некоторых хищных мы хорошо знаем на примере Тамбовской области. При принятии таких решений нужно основываться на научную информацию и исследования зоологов региона. У республики обладающей столь большим биоразнообразием должна быть программа по поддержанию численности того или иного вида животного. Целью нашей работы явилось изучение роли хищных в лесных экосистемах республики. Для этого нами переработано и изучено большое количество литературы по данному вопросу. В работе приводится описание семейств и видов обитающих в лесных экосистемах на территории Адыгеи. В итоге нами делается заключение о значимости хищных в лесных экосистемах РА. 1.Отряд хищные (Car ivora) Звери, входящие в отряд хищные, выделяются среди остальных групп млекопитающих необычайным разнообразием внешнего вида, размеров тела, биологических особенностей, приспособлений к среде обитания, способов передвижения.

Релаксант-капельки "Спираль большая Эврика".
Отлично смотрится на рабочем столе. Успокаивает и помогает восстановить моральное равновесие. Температурный режим эксплуатации: от 0 °C до
343 руб
Раздел: Антистрессы
Домкрат гидравлический, подкатной, 2 т, 130-315 мм.
Домкрат гидравлический подкатной MIRAX, используется при проведении ремонтно-строительных работ. Эта модель домкрата одна из самых
1865 руб
Раздел: Домкраты, подставки
Дождевик Bambola для колясок прогулок с ручкой перекидной, пвх.
Прозрачный чехол для коляски - защита от дождя и снега.Выполнен из ПВХ - прочный, не трескается, не мутнеет. Подходит для прогулочных
333 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
 Тайны мятеж-войны - Россия на рубеже столетий

Пора понять простую вещь, которая давно известна специалистам по системному анализу: для любой динамической системы, в том числе - системы вооружения, неопределенность в целях более опасна, чем недостаток ресурсов. Действительно сейчас имеется много возможностей для самовыражения и формирования всевозможных концепций и доктрин. Не мало и "специалистов", в том числе от средств массовой информации, которые могут, так они считают, подготовить любую "концепцию" за неделю. От такой активности никакой пользы нет и быть не может. Поставьте себя на место человека, в обязанности которого входит принятие конкретных решений, а не "формирование общетеоретических рассуждений, по развитию системы вооружения". Каким образом в сегодняшних очень сложных экономических условиях вообще можно использовать "эпохальные документы". Подчас неизвестно кем разработанные, при чтении которых только с трудом можно догадаться об относительной значимостях государственных целей? Разработчики конкретных программ развития на других уровнях вынуждены распределять и без того малый финансовый ресурс по всем, в том числе, и не столь важным, задачам "пропорционально", а иногда "как бог на душу положит"

скачать реферат Проблема применения моделей устойчивого развития на региональном уровне

Разумеется, такую работу нельзя вести без участия и поддержки федеральных государственных органов, однако принцип использования «региональных полигонов» для перехода всей страны на путь устойчивого развития представляется оптимальным. Поскольку проблема имеет комплексный характер, ее решение применительно к России требует создания комплексных научно-практических региональных программ, в которых обязательно должна учитываться как логика общемирового развития, так и логика истории само страны и ее социокультурная определенность (региональную специфику можно теоретически зафиксировать только в таком контексте). Такие программы должны включать в себя фундаментальные и прикладные исследования, проективные разработки, в том числе в области «социальной инженерии», и механизм оценки и использования научных разработок в процессе принятия управленческих решений на уровне федеральных и региональных государственных органов, а также на уровне местного самоуправления и в деятельности неправительственных организаций.  При таком подходе  В.П. Фофанов предлагает выделять следующие взаимодополняющие фазы деятельности по реализации принципов устойчивого развития на региональном уровне.

 Социология политики (Сравнительный анализ российских и американских политических реалий)

Поскольку складывающийся российский истеблишмент заинтересован в социальной стабильности, доминирование одной элиты должно уступить место диалогу элит, учету интересов других социально-доминантных групп, горизонтальным связям между элитами. Плодотворны подходы к феномену власти, не отождествляющие ее с господством, делающие упор на достижение согласия и разделения функций и полномочий между различными социально-доминантными группами. Хотя ни бизнес, ни культура не отгорожены от связи с властными отношениями, функцию правящей элиты можно видеть не в господстве, а в достижении консенсуса социально-доминантных групп и, более широко, всех классов и социальных групп общества, учете их специфических интересов при принятии политических решений. Для демократической полити [453] ческой системы должны существовать горизонтальные связи элит (а еще лучше, если они преобладают над вертикальными). Нам не следует сохранять жесткие вертикальные связи в отношениях социально-доминантных групп, являющихся референтными группами для населения; задача - наладить плодотворный диалог между ними, найти баланс сил между различными элитами, утилизировать потенции каждой из элит на благо общества (ухода от конфликтов, в которых победа любой из элит означает ущерб для общества)

скачать реферат Государственное регулирование в рыночной экономике

В частности, многие страны Западной Европы устанавливают плановые ориентиры эмиссии денежной массы в зависимости от роста национального дохода – 3-5 % в год. Для преодоления инфляции центральные банки намечают сокращение эмиссии денег и повышения учетных ставок. Для балансирования рынка товаров и услуг национальной промышленности от иностранной конкуренции используются количественные квоты на импорт и экспорт, таможенные пошлины, экспортные субсидии, косвенные налоги и т. д. . Экономические и административные методы взаимосвязаны . Так, любой экономический регулятор несет в себе элементы администрирования , поскольку контролируется той или иной государственной службой. Например, денежная система ощутит влияние ставки межбанковского кредита , не раньше , чем будет принято административное решение о ее повышении. В свою очередь, в каждом административном регуляторе есть нечто экономическое в том смысле, что он косвенно сказывается н поведении субъектов хозяйственной системы. Прибегая к прямому контролю над ценами, государство создает для производителей особый экономический режим, вынуждает их пересматривать производственные программы, искать новые источники финансирования капиталовложений и т.д. Приходится приспосабливаться и потребителям – изменять структуру текущего спроса, а также соотношение между его объемом и суммой сбережений.

скачать реферат Налоговая система России

После того, как было принято соответствующее решение, Государственная налоговая инспекция Москвы разработала и опубликовала инструкцию «О порядке исчисления и уплаты налога на рекламу в г. Москве». Установлено, что рекламой является любая форма публичного представления товаров, работ, услуг через средства распространения информации. К рекламе не относятся информационные вывески, объявления и извещения. Не относятся к рекламе и объявления органов государственной власти, связанные с выполнением возложенных на них функций. Плательщиками налога на рекламу являются расположенные на территории города предприятия и организации, имеющие статус юридических лиц: филиалы и подразделения организаций, имеющих отдельный баланс, расчетный или иной счет; иностранные юридические лица. Объектом налогообложения служит стоимость работ и услуг по изготовлению и распространению рекламы собственной продукции. Ставка налога установлена в размере 5% от величины фактических затрат на рекламу, то есть максимально разрешенная законодательством.

скачать реферат Организация бюджетного процесса

Крайне негативное влияние имел резкий рост процентных расходов (уже сейчас они составляют четверть расходов бюджета, а во второй половине 1998 г. их доля могла превысить 35 %). В результате Россия вплотную подошла к угрозе невыплаты долговых обязательств, вследствие чего девальвация рубля стала почти необходимостью. С целью исправить положение Правительством РФ были приняты жесткие решения августа 1998 г. (главное из них - реструктуризация внутреннего долга). Однако эти решения вкупе с политическим кризисом спровоцировали обвал валютного курса рубля и новый виток инфляции. Как следствие реальное исполнение бюджета опять отложено «до лучших времен» (подробнее о финансовой ситуации в России и российской бюджетной политике - гл. 4 настоящей работы).4. Составление отчетов об исполнении бюджетов и их утверждение. Рассмотрение и утверждение отчета об исполнении бюджетов является одной из форм финансового контроля, осуществляемого законодательными (представительными) органами власти (последующий контроль). Для контроля за исполнением бюджета ФС РФ образует специальный орган - Счетную палату (данный орган участвует также в предварительном контроле - при рассмотрении и утверждении проекта федерального бюджета).

скачать реферат Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности (ВЭД)

Общий срок рассмотрения ходатайств и представления ответа субъекту ВЭД о принятом министерством решении не должен превышать установленный действующим законодательством Украины. В случае обращения с ходатайством об отмене (изменении вида, приостановлении) действия специальной санкции субъект ВЭД должен подать в министерство такие документы: а) письмо-обращение с изложением причин, которые привели к нарушению и о принятых мерах по приведению своей деятельности в соответствие с нормами действующего законодательства Украины; б) оригиналы материалов (справки) от органов государственного управления, которые осуществляют контроль за ВЭД или валютный контроль, которые удостоверяют принятие субъектом ВЭД практических мер по приведению своей деятельности в соответствие с нормами действующего законодательства Украины. При необходимости министерство может обращаться в государственные органы, которые осуществляют контроль в сфере ВЭД, в банковские учреждения с запросами о получении дополнительных материалов и информации в отношении субъектов ВЭД, которые обратились в министерство с соответствующим ходатайством.

Рюкзак школьный с эргономичной спинкой "Neon. Модель Multi Pack".
Ранец с эргономичной спинкой. Жесткий каркас. Вмещает формат А4+. Размер: 40x32x18 см. Имеет два отделения на молнии, боковые карманы на
2306 руб
Раздел: Без наполнения
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Класс!", 380 мл.
Объем: 380 мл. Материал: фарфор.
319 руб
Раздел: Кружки, посуда
Органайзер для обуви "Сороконожка".
Органайзер "Сороконожка", который можно повесить на дверное полотно, стену и другие поверхности, будет содержать всю Вашу обувь
1056 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
скачать реферат Бюджетная система и развитие межбюджетных отношений

Составление бюджета по приростному принципу должно сопровождаться стратегическим анализом государственных расходов и функций, а также оценкой экономических результатов государственных расходов. Органы исполнительной власти всех уровней должны составлять программы капиталовложений на несколько лет, в которых бы четко оценивалось влияние осуществляемых и предлагаемых инвестиционных проектов на расходы и источники финансирования на текущий период. Составление бюджета на базе инвестиционных программ требует ведения контрольных показателей, жесткого лимитирования сроков их выполнения, а также ежегодного контроля и оценки результатов их реализации. Эти критерии должны быть разработаны таким образом, чтобы отражать исключительный целевой характер тех или иных программ. Таким образом, составление бюджетов – это стадия бюджетного процесса, на которой не только определяются первичные параметры бюджета на предстоящий финансовый год, но и закладываются реальные основы для создания рациональной системы принятия экономических решений на высшем уровне и механизмов эффективного управления бюджетным процессом. 3. Рассмотрение и утверждение бюджетов Органы исполнительной власти, органы местного самоуправления вносят проект закона о бюджете на очередной финансовый год на рассмотрение законодательного органа, представительного органа местного самоуправление в срок, определенный для федерального бюджета – Бюджетным кодексом РФ, бюджета субъекта РФ – законом субъекта РФ, местного бюджета – правовыми актами местного самоуправления.

скачать реферат Административное пресечение как мера административно-правового принуждения

Судебный контроль обладает определенными, присущими лишь ему преимуществами по сравнению с другими видами контроля. Возбуждение судебных дел – достаточно эффективная мера. Жалоба, поданная в административном порядке, по различным причинам может остаться без рассмотрения, а исковое заявление, в свою очередь, поданное в суд, должно быть рассмотрено в любом случае. Суды не могут откладывать свое решение на определенный срок, так как в процессуальном законодательстве содержится четкая регламентация о том, в течение какого периода должно быть рассмотрено определенное дело. Например, жалоба на действия административных органов и должностных лиц рассматривается судом в десятидневный срок3, а срок рассмотрения дел в арбитражном суде и принятие соответствующего решения по ним не должен превышать двух месяцев со дня поступления искового заявления4. Им необходимо разрешить дело по существу. Большое значение имеет и факт разъяснения судьями своего решения. Решение, вынесенное в порядке судебного разбирательства, обязательно содержит мотивировочную часть, где дается обоснование вынесенного решения.

скачать реферат Производство по делам об административных правонарушениях

Не всякая реализация нормы-это процесс в правовом смысле. Д. М. Чечот пишет, что в некоторых случаях и суд может действовать как административный орган, а следовательно, его отношения не будут в этом случае процессуальными.  Схематически всю последовательность административных, управленческих отношений можно разбить на, во-первых, совокупность мер по принятию правового решения(изданиие закона, нормы права, акта управления). во-вторых, комплекс мер по реализации нормы права в ординарном порядке, в-третьих, комплекс правовых мер по принудительной реализации правовой нормы. При этом третий этап для правового метода регулирования общественных отношений представляется основным, ибо без необходимости принуждения, общественные отношения могут регулироватьяс и другими методами; моралью, внутриорганизационными нормами. Производство по делам об административных правонарушениях- это системное образование, комплекс взаимосвязанных процссуальных действий, которые;  1. Образуют определенную совокупность процессуальных правоотношений, отличающихся предметной характеристикой и взаимосвязанностью с соответствующими материальными правоотношениями. 2. Вызывают потребности установления, доказывания, а также обоснования всех обстоятельств и фактических данных рассматриваемого юридическогог дела. 3. Обуславливают необходимость закрепления, офицального оформления полученных процессуальных результатов в соответствующих актах, документах.  Производством по делам об административных правонарушениях и производство по делам, возникающим из административно-правовых отношений, теснейшим образом между собой взаимосвязаны.

скачать реферат Управление в области обороны

Основные принципы управления: принцип оптимального сочетания централизации и децентрализации в управлении; принцип сочетания прав, обязанностей и ответственности; принцип иерархичности и обратной связи; принцип научной обоснованности управления; принцип демократизации управления; принцип плановости. Принцип сочетания централизации и децентрализации в управлении состоит в оптимальном распределении (делегиро­вании) полномочий при принятии управленческих решений. Сущность делегирования полномочий состоит в том, что руково­дитель конкретного уровня управления пользуется правом еди­ноличного решения вопросов, входящих в его компетенцию. Принцип сочетания прав, обязанностей и ответственно­сти предполагает, что каждый член организации должен выпол­нять возложенные на него задачи и периодически отчитываться за их выполнение. Каждый в организации наделяется конкретны­ми правами и несет ответственность за выполнение возложенных на него задач. Принцип иерархичности и обратной связи заключается в создании многоступенчатой структуры системы управления ор­ганизацией, при которой первичные звенья (нижнего уровня) управляются своими же органами, находящимися под контролем органов руководства следующего уровня.

скачать реферат Федеральный суд

Он правомочен решать вопросы, возникающие в рамках свода законов о банкротстве (несостоятельности). - ТРАНСКРИПТ (СТЕНОГРАФИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ) - письменная дословная запись того, что говорится на суде во время разбирательства или во время других переговоров, например: "транскрипт" телефонного разговора. - ТЯЖКОЕ УГОЛОВНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ - преступление, влекущее за собой наказание не менее одного года тюремного заключения. - ТЯЖУЩИЕСЯ СТОРОНЫ - см. "стороны". - УВЕДОМЛЕНИЕ О СУДЕБНОМ ПРЕСЛЕДОВАНИИ - официальное обвинение ответчика государственным прокурором в совершении правонарушения. - УКАЗАНИЯ - разъяснения судьи присяжных до того, как они начнут совещаться, на какие вопросы они должны дать отчет и каким законом им следует руководствоваться при обсуждении своего решения. - УЛИКИ И СВИДЕТЕЛЬСКИЕ ПОКАЗАНИЯ - информация в форме заявлений свидетелей и документов, представляемая расследователю дела (судье или жюри) в целях принятия им решения в пользу той или иной стороны. - УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРА - в юридической терминологии представляет собой выражение, употребляющееся для описания ситуации, когда стороны по делу достигают договоренности устранить свои разногласия во внесудебном порядке. - УТВЕРЖДЕНИЕ (ОДОБРЕНИЕ) - случай, когда апелляционный суд не отменяет решения низшей судебной инстанции. - ЮРИСДИКЦИЯ - - 1. юридическая правомочность суда заниматься судопроизводством и принимать решения по  рассматриваемым делам; - 2. географический район, на который распространяется компетенция суда на рассмотрение дел. - E BA C - в переводе с французского "судебное путешествие" или "полное судебное присутствие".

Фоторамка "Poster gold" (70х100 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 70х100 см. Размер рамки: 71х101
485 руб
Раздел: Размер 50x60 и более
Пластины для стирки белого и цветного белья FeedBack, 30 штук.
Пластины для стирки белого и цветного белья это настоящая революция среди средств для стирки. Не содержит фосфатов! Пластины необходимо
640 руб
Раздел: Стиральные порошки
Стиральный порошок-концентрат для цветного белья BioMio "Bio-color" с экстрактом хлопка, без запаха, 1,5.
Эффективно удаляет пятна и загрязнения, сохраняя структуру ткани и первозданный цвет. Концентрированная формула обеспечивает экономичный
447 руб
Раздел: Стиральные порошки
скачать реферат Арбитражный процесс

Такое нарушение в соответствии со статьей 128 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 1992 года являлось основанием к отмене решения при условии, если это нарушение привело или могло привести к принятию неправильного решения. Справка. В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 1995 года такое нарушение является в любом случае основанием к отмене решения суда первой инстанции.Заслуженный юрист Российской Федерации Б.ПолонскийПостановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 11 декабря 1996 г. 570/96 Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации рассмотрел протест заместителя Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации на постановление Федерального арбитражного суда Северо- Кавказского округа от 03.09.96 по делу 145-1/95. Заслушав и обсудив доклад судьи, Президиум установил следующее. Товарищество с ограниченной ответственностью "Триада" обратилось в Высший арбитражный суд Республики Адыгея с иском к акционерному коммерческому агропромышленному банку "Агропромбанк" о взыскании задолженности по кредиту, процентов и штрафа. Решением от 15.11.95 исковые требования частично удовлетворены.

скачать реферат Интеллектуальная собственность в России

Так в статье 10 Закона "О государственной тайне" говориться "о засекречивании информации, находящейся в собственности предприятий, учреждений, организаций и граждан (далее -собственник информации)" и вообще вся статья исходит из того, что правовой режим информации идентичен правовому режиму материальных объектов. Эта же ошибка допущена и в Законе "Об информации, информатизации и защите информации" , где в целом ряде статей рассматриваются вопросы владения, пользования и распоряжения информационными ресурсами". В связи с принятием этого закона возникает сложность принятия судебных решений так как подобный подход противоречит Закону "О правовой защите программ для ЭВМ и баз данных", где базы данных, которые, в основном, и являются информационным ресурсом, попадающим под регулирование Закона "Об информации, информатизации и защите информации", являются объектами охраны авторского права, а не права собственности в смысле раздела 2 Гражданского кодекса РФ (Право собственности и другие вещные права). В результате не четкого разграничения понятия правового режима права собственности на материальные объекты и "объекты интеллектуальной собственности", даже в статье 20 Таможенного кодекса РФ сказано , что к товарам и транспортным средствам, запрещенным к ввозу и вывозу из Российской Федерации, отнесены объекты интеллектуальной собственности, т.е. ставится знак равенства между вещным правом и правом интеллектуальной собственности.

скачать реферат Правовой режим уставного капитала акционерного общества

А кредиторы в свою очередь вправе в течение 30 дней с даты направления им соответствующего уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении потребовать письменно от общества: досрочного прекращения обязательств; досрочного исполнения обязательств; возмещения убытков связанных с принятием такого решения. Если все действия по уведомлению кредитора проходят должным образом, то решение о досрочном исполнении или досрочном прекращении обязательств, о возмещении связанных с этим убытков принимает сам кредитор и направляет свое мнение - решение по данному вопросу в акционерное общество. А принять или не принять предложение кредитора - зависит от общества. Но если общество в нарушение установленного порядка не направило соответствующее уведомление кредитору, он может все же обратиться к обществу с требованием о прекращении или досрочном исполнении обязательств и возмещении связанных с этим убытков. Если общество откажет кредитору в удовлетворении его требований, последний вправе заявить свои требования в суд или потребовать в суде признать недействительной регистрацию уменьшения уставного капитала общества.

скачать реферат Общество с ограниченной ответственностью

Помимо обязанностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом, устав общества может предусматривать иные обязанности (дополнительные обязанности) участника (участников) общества. Указанные обязанности могут быть предусмотрены уставом общества при его учреждении или возложены на всех участников общества по решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно. Возложение дополнительных обязанностей на определенного участника общества осуществляется по решению общего собрания участников общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества, при условии, если участник общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие. Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника общества, в случае отчуждения его доли (части доли) к приобретателю доли (части доли) не переходят. Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно. 2.Учреждение общества ГК РФ, являясь нормативно-правовым актом общего характера, называет примерный перечень требований к учредительным документам общества.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.