телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАЭлектроника, оргтехника -30% Канцтовары -30% Сувениры -30%

все разделыраздел:Законодательство и правоподраздел:Трудовое право

Порядок увольнения с работы и его оформление

найти похожие
найти еще

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Звільнення з ініціативи власника або уповноваженого ним органу працівників, які обирались до складу профспілкових органів, не допускається протягом двох років після закінчення виборних повноважень, крім випадків повної ліквідації підприємства або вчинення працівником винних дій, за які законодавством передбачена можливість звільнення (пункти 3, 4, 7, 8 статті 40 і стаття 41 КЗпП). В цих випадках звільнення провадиться в порядку, передбаченому частиною другою ст. 252 КЗпП. Члени ради (правління) підприємства, обрані до її складу від трудового колективу, не можуть бути з ініціативи власника або уповноваженого ним органу звільнені з підприємства без згоди загальних зборів (конференції) трудового колективу, які їх обрали. Члени ради трудового колективу не можуть бути піддані дисциплінарному стягненню без згоди ради трудового колективу. Звільнення членів ради трудового колективу з ініціативи власника або уповноваженого ним органу, крім додержання загального порядку звільнення, допускається лише за згодою ради трудового колективу. Відповідно до ч. 1 ст. 28 Закону України “Про статус депутатів місцевих Рад народних депутатів” депутат місцевої Ради народних депутатів не може бути з ініціативи адміністрації (власника) підприємства, установи, організації, навчального закладу звільнений з роботи чи від займаної посади, виключений з кооперативу або навчального закладу (крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації). Депутат з числа військовослужбовців або інших категорій громадян, служба яких регулюється статутами і положеннями, не може бути з ініціативи командування (адміністрації) звільнений зі служби, понижений у званні чи посаді в порядку дисциплінарного стягнення без попередньої згоди Ради, а в період між пленарними засіданнями Ради – голови Ради за попередніми висновками комісії мандатної, з питань депутатської діяльності та етики (ч. 2 ст. 28). До недавнього часу ст. 32 Закону України “Про статус народного депутата України” гарантувала неприпустимість дострокового розірвання трудового договору (контракту) колишнього депутата Верховної Ради України протягом п’яти років після закінчення строку його повноважень у порядку дисциплінарного стягнення з ініціативи власника підприємства, організації, установи або уповноваженого ним органу без попередньої згоди Верховної Ради України. Але за рішенням Конституційного Суду України від 10 травня 2000 року у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Закону України “Про статус народного депутата України” в редакції Закону України “Про внесення змін і доповнень до Закону України “Про статус народного депутата України” від 25 вересня 1997 року частина сьома ст. 32 Закону було скасована. Обґрунтування дане таке: положення частини сьомої статті 32 Закону, що регламентують відносини, суб’єктами яких є колишні народні депутати України, суперечать положенням частини першої ст. 21, ст. 23, частин першої та другої статті 24 Конституції України, якими громадянам гарантуються рівні конституційні права і свободи, рівність їх перед законом та забороняються привілеї чи обмеження за будь-якими ознаками, в тому числі політичними, соціальними тощо, оскільки це призводить до звуження і послаблення дії в Україні принципу верховенства права (частина перша ст. 8 Конституції України).

Відповідно до положення є особливості припинення трудових відносин з науково-педагогічними працівниками, які працюють на умовах строкового договору або контракту. Так, згідно з п. п. 3.8, 5.2 Положення за два місяці до закінчення терміну контракту (строкового договору) сторони повинні визначитись: будуть продовжені трудові відносини чи не будуть. Якщо є згода сторін на продовження трудових відносин, то контракт (строковий договір) може бути продовжено або укладено на новий термін. Якщо такої згоди немає, то строковий договір, або контракт припиняється по закінченню терміну (п. 2 ст. 36 КЗпП України). Якщо сторони не дійшли згоди про продовження трудових відносин, то за два місяці по закінченню терміну контракту (строкового договору) відповідно до п. 5.2 Положення оголошується конкурс, в якому науково-педагогічний працівник має право взяти участь. Якщо він не брав участі у конкурсі чи не був рекомендований конкурсною комісією до укладання контракту, то по закінченню терміну контракту звільняється за п. 2 ст. 36 КЗпП України (закінчення строку договору). 2. Оформлення звільнення з роботи. Порядок оформлення накладення стягнення і звільнення з роботи я розгляну на прикладі звільнення працівника за ініціативою власника чи уповноваженого ним органу за порушення трудової дисципліни. Як свідчить судова практика, однією з причин поновлення звільнених адміністрацією працівників є порушення формальної процедури, відсутність необхідних письмових документів, ігнорування прав працівника як сторони трудового договору і суб’єкта трудових відносин. Законність процедури звільнення оцінюється судами окремо від оцінки причини звільнення. Саме з цих підстав непоодинокі випадки, коли суди вимушені поновлювати на роботі прогульників, п’яниць тощо лише через відсутність якогось документа, що його мала скласти адміністрація підприємства чи установи, тобто через порушення процедури. Систематичні порушення трудової дисципліни є однією з підстав для звільнення працівника за ініціативою адміністрації. Юридичні умови для такого звільнення передбачені у п. 3 ст. 40 КЗпП України – систематичне невиконання працівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього розпорядку. Необхідною умовою є попереднє застосування до працівника заходів дисциплінарного чи громадського стягнення. При цьому слід враховувати, що відповідно до ст. 151 КЗпП строк дії дисциплінарного стягнення обмежений одним роком з моменту накладення (визначається по даті відповідного наказу). Після цього працівник вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення (спеціального наказу це не потребує), тобто це стягнення вже не враховується при звільненні за п. 3 ст. 40 КЗпП. Відповідно до п. 23 постанови Пленуму Верховного Суду України застосування п. 3 ст. 40 КЗпП можливе, якщо працівник вчинив протягом року друге порушення після накладення на нього дисциплінарного чи громадського стягнення за попереднє порушення. Втім, якщо і за це другу порушення до нього застосовано заходи стягнення (крім звільнення), то що передбачені ст. 147 КЗпП, то звільнення з цієї причини уже неможливе. Інше означає подвійне покарання за один вчинок і порушує ст. 149 КЗпП. Оформлення накладення стягнення має таку загальну послідовність: – складення акта безпосереднім керівником працівника про порушення дисциплін із зазначенням суті, конкретної дати, місця і часу порушення (на практиці акт можна замінити доповідною запискою чи рапортом на ім’я керівника підприємства); акт бажано посвідчити свідками, або взяти від них окремі письмові пояснення; – подання акта з усіма додатками керівнику підприємства (установи); – виклик порушника до керівника (уповноважених ним осіб) для отримання письмових пояснень (ст. 149 КЗпП); – у випадку відмови дати такі пояснення – складається відповідний акт у присутності свідків (на практиці – не менше двох); – винесення керівником рішення про накладення стягнення, що оформлюється відповідним наказом (підписується керівником або іншою особою, що відповідно до статуту підприємства або установи має таке право); – оголошення наказу працівнику під розписку, у випадку відмови знову складається акт у присутності свідків.

Строковий трудовий договір підлягає розірванню достроково на вимогу працівника в разі його хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню роботи за договором, порушення власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, колективного або трудового договору (ст. 39 КЗпП України). Якщо ініціатором виступає власник або уповноважений ним орган, то закон передбачає деякі процедурні гарантії від неправомірного звільнення працівника. Відповідно з КЗпП України розірвання трудового договору за ініціативою власника або уповноваженого ним органу може бути проведене лише за попередньою згодою профспілкового органу у випадках: – змін в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації скорочення чисельності або штату працівників (п. 1 ст. 40); – виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров’я, які перешкоджають продовженню даної роботи (п. 2 ст. 40); – систематичного невиконання працівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувались заходи дисциплінарного чи громадського стягнення (п. 3 ст. 40); – прогулу (в тому числі відсутності на роботі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин (п. 4 ст. 40); – нез’явлення на роботу протягом більш як чотирьох місяців підряд внаслідок тимчасової непрацездатності (п. 5 ст. 40); – появи на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння (п. 7 ст. 40); – винних дій працівника, який безпосередньо обслуговує грошові або товарні цінності, якщо ці дії дають підстави для втрати довір’я до нього з боку власника або уповноваженого ним органу (п. 2 ст. 41). – вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку, не сумісного з продовженням даної роботи (п. 3 ст. 41). Звільнення у зв’язку з втратою довіри не є дисциплінарним стягненням. Тому при звільненні за цією підставою не повинні додержуватись вимоги, встановлені ст. 147-149 КЗпП стосовно порядку застосування дисциплінарних стягнень. Зокрема, для звільнення у зв’язку з втратою довіри не встановлений будь-який строк після скоєння працівником порушення, який є підставою для звільнення. Як і звільнення у зв’язку з втратою довіри, звільнення працівника, виконуючого виховні функції, за скоєння аморального вчинку, не являється дисциплінарним стягненням. Тому при звільненні не є обов’язковим додержання процедури застосування дисциплінарного стягнення, зокрема, – строків, встановлених ст. 148 КЗпП. Для отримання попередньої згоди профспілкового органу власник або уповноважений ним орган звертається до виборного профспілкового органу з проханням про надання згоди на звільнення працівника з вказівкою підстави розірвання трудового договору. При цьому прохання повинне надходити тільки від службової особи, яка має право прийому і звільнення з роботи. Профспілковий комітет, з’ясувавши обґрунтованість і доцільність розірвання трудового договору, в десятиденний строк в письмовій формі повідомляє власника або уповноважений ним орган про прийняте рішення – згоду чи незгоду зі звільненням працівника.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Ошибки работодателя, сложные вопросы применения Трудового кодекса РФ

Порядок наложения и документального оформления дисциплинарного взыскания Одной из основных обязанностей работника является соблюдение правил внутреннего трудового распорядка организации, в которой он работает, и дисциплины труда. За нарушение трудовой дисциплины, а также за иное неисполнение или ненадлежащее исполнение им по собственной вине возложенных на него трудовых обязанностей (то есть за совершение дисциплинарного проступка) работник может быть подвергнут дисциплинарному взысканию. Статья 192 ТК РФ устанавливает исключительный перечень дисциплинарных взысканий: 1) замечание; 2) выговор; 3) увольнение по соответствующим основаниям. Федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине для отдельных категорий работников могут быть предусмотрены также и другие дисциплинарные взыскания. Так, например, в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 8 января 1998 г. № 8-ФЗ «Об основах муниципальной службы в Российской Федерации» виды дисциплинарных взысканий в отношении муниципальных служащих могут быть предусмотрены нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления

скачать реферат Старый и новый КЗоТ

Работа сверхурочно оплачивается двойным тарифом, и сверхурочных может быть не больше 4 часов в день, да и то с письменного разрешения работника. Служащие, которые хотят повысить образование по профилю, получают право на оплачиваемый отпуск на время учебы. Обычный же отпуск увеличили до 28 дней и разрешили брать его через полгода после поступления на работу. Кроме того в году появился еще один выходной – 23 февраля, который депутаты объявили праздничным нерабочим днем. Вызвавшие столько споров срочные договора заключаются с теми, кто замещает, работает временно, выполняет сезонные работы или занимает выборную должность. Также срочный договор может заключаться с работниками небольших фирм (численностью до 50 человек) или сотрудниками торговых организаций (до 30 человек). Как и в старом кодексе, в новом есть статьи об испытательном сроке, которые предусматривают упрощенный порядок увольнения проходящих его сотрудников. В ст. 71 написано, что работника достаточно за 3 дня известить о том, что он не подходит к занимаемой должности.

Френч-пресс, 1000 мл.
Френч-пресс Rosenberg изготовлен из высококачественной нержавеющей стали и термостойкого стекла. Удобная ненагревающаяся ручка.
503 руб
Раздел: Френч-прессы
Заварочный чайник эмалированный Mayer & Boch "Подсолнух", 1,5 л, с ситечком.
Заварочный эмалированный чайник. Материал корпуса: углеродистая сталь. Толщина стенок - 0,8 мм. Внешнее и внутреннее покрытие -
715 руб
Раздел: Чайники заварочные
Набор из скатерти и салфеток "Botanica", 140x180/42x42 см.
В набор входит скатерть и 6 салфеток "Botanica" 140x180/42x42 см. Салфетки, изготовленные из экологически чистого материала,
961 руб
Раздел: Салфетки сервировочные из ткани
 Правовые аспекты деятельности энергослужбы предприятий и организаций. Термины, определения, основные понятия: Справочник

Перечень должен содержать указания, определяющие виды работ, разрешенные к выполнению бригадой. В перечне должен быть указан порядок регистрации работ (уведомление вышестоящего оперативного персонала о месте и характере работы, ее начале и окончании, оформлении работы записью в оперативном журнале и т.Pп.). МПБЭЭ, пп. 2.4.1 2.4.5. Рабочее время время, в течение которого работник в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка организации и условиями трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами относятся к рабочему времени. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю. ТК РФ, ст. 91. См. также Режим рабочего времени. Рабочее место место, где работник должен находиться или куда ему необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под контролем работодателя. ТК РФ, ст. 209. Рабочее место при выполнении работ в электроустановке участок электроустановки, куда допускается персонал для выполнения работы по наряду, распоряжению или в порядке текущей эксплуатации. МПБЭЭ, Термины

скачать реферат Шпора по трудовому праву (по ТК)

Администрация вправе расторгнуть трудовой договор (контракт) не позднее одного месяца со дня получения согласия соответствующего выборного профсоюзного органа. Статья 35 КЗоТ является одной из гарантий права на труд при увольнении работника по инициативе администрации без его вины. До 1992 г. редакция этой статьи требовала предварительного получения согласия профкома при всех основаниях увольнения по ст. 33 КЗоТ. Теперь при дисциплинарных увольнениях согласия профкома не требуется. Предварительное согласие профкома требуется лишь на увольнение членов данного профсоюза при сокращении штата или численности работников (п. 1 ст. 33 КЗоТ), при несоответствии работника выполняемой работе (п. 2 ст. 33 КЗоТ) и при длительной неявке на работу в связи с временной нетрудоспособностью более четырех месяцев подряд (п. 5 ст. 33 КЗоТ). Работник - не член профсоюза увольняется по этим основаниям без согласия профсоюзного комитета предприятия, учреждения, организации. Не требуется также его согласия и на увольнение руководящих работников, перечисленных в части второй ст. 35 КЗоТ. Эта статья устанавливает общий порядок увольнения по инициативе администрации.

 ArchiCAD 11

Чтобы определить порядок следования элементов, необходимо перетаскивать их, нажимая кнопки с изображением стрелки, направленной вверх или вниз (рис. 2.8). С помощью кнопки Panel Preview (Просмотр палитры) можно увидеть изображение выбранного элемента. Рис. 2.8. Настройка вида информационной палитры Statusbar (Строка состояния) строка состояния, также имеющая стандартную привязку (см. рис. 1.23). Команда Statusbar (Строка состояния) есть и в списке панелей инструментов, и в списке палитр, что косвенно подтверждает отсутствие принципиальной разницы между этими элементами интерфейса. В третьей области меню расположены команды активизации палитр, содержащих инструменты для работы со структурой разрабатываемого проекта и объектами его оформления. Navigator (Навигатор) представляет проект в виде древовидной структуры. Используя ее, пользователь может отображать структуру проекта различными способами и осуществлять работу с его объектами, строя плоские и объемные виды, создавая чертежи, подготавливая проектную документацию и данные для ее публикации

скачать реферат Организация бухгалтерского учета и аудита расчетных операций

Необходимо проверить, нет ли случаев повторного начисления сумм по ранее оплаченным первичным документам, повторения фамилий одних и тех же лиц в нескольких расчетно-платежных ведомостях. Особое внимание следует обратить на наряды, выписанные на лиц, не состоящих в списочном составе предприятия и проработавших непродолжительное время, а также наряды по устранению брака по переделке работ, выполненных с низким качеством. При проверке первичных документов и расчетных ведомостей особое внимание необходимо уделить правильности арифметических подсчетов. Дальнейшими этапами осуществления аудиторской проверки являются: выборочная проверка правильности начисления оплаты труда; порядок оформления доплат в связи с отклонением от нормальных условий работы; документальное оформление и оплата простоя; документальное оформление брака продукции и его оплаты; доплата за работу в ночное время; оплата труда за работу в сверхурочное время; оплата работы в праздничные дни; начисление выплат за неотработанное время, предусмотренное действующим законодательством (оплата отпусков, выходных пособий и т.п.); начисление пособий по временной нетрудоспособности; проверка правильности удержаний из заработной платы; в соответствии с законодательством из заработной платы могут быть произведены следующие удержания: подоходный налог; отчисления в пенсионный фонд; погашение задолженности по ранее выданным авансам, а также сумм, излишне выплаченных ввиду арифметической ошибки; в погашение задолженности по подотчетным суммам; квартплата; за содержание ребенка в детских дошкольных учреждениях; возмещение материального ущерба, причиненным работником предприятию; денежные начеты; за товары, купленные в кредит; за подписку на газеты и журналы; по исполнительным документам; за брак продукции; другие удержания из заработной платы могут быть произведены лишь с согласия работника.

скачать реферат Основы права

Система хозяйственных договоров. 40. Сущность принципа надлежащего исполнения обязательства. 41. Понятие семейного права. Характеристика брака, условия его заключения. Расторжение брака. 42. Личные и имущественные права и обязанности супругов. 43. Права и обязанности родителей и детей. 44. Основания и порядок лишения родительских прав. 45. Опека и попечительство. Порядок назначения и прекращения. 46. Общие понятия о трудовом праве: предмет, метод, источники. 47. Трудовой договор, условия его заключения. Виды трудовых договоров. 48. Понятие коллективного договора и соглашений, их содержание. 49. Понятие перевода на другую работу. Временные переводы и их основания. Перемещение на другое рабочее место. 50. Основания прекращения трудового договора. Расторжение трудового договора по соглашению сторон и по инициативе третьих лиц. 51. Расторжение трудового договора по инициативе работника ( порядок, сроки основания ). 52. Расторжение трудового договора по инициативе администрации (основания, порядок увольнения ). 53. Понятие и виды рабочего времени.

скачать реферат Правосубъектность КФХ

Ответственность за причиненные убытки несет председатель хозяйства всем своим имуществом. Председатель организовывает деятельность хозяйства, руководит работой его членов и наемных работников; несет ответственность за создание опасных условий труда, соблюдение технических, санитарных, пожарных, экологических правил и норм. На его имя выдается финансовая, кредитная, налоговая и иная документация, с ним заключается договор аренды. В случае необходимости председатель может поручать выполнять свои функции одному из членов хозяйства. Это может быть во время болезни, командировки, отпуска. ГЛАВА ІV. УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ КФХ. Крестьянское (фермерское) хозяйство—принципиально новый субъект аграрных отношений. Как таковой, он должен иметь четко регламентированный порядок юридического оформления его возникновения. Между тем, Закон Украины «О КФХ», хотя имеет специальный (второй) раздел о создании фермерского хозяйства, не определяет в полной мере, какая должна быть документация для юридического возникновения фермерского хозяйства, в каком порядке и куда она должна подаватся, какие решения по ней и кем должны приниматься.

скачать реферат Испытание при приеме на работу и его юридическое значение

Расторжение трудового договора (контракта) по инициативе администрации предприятия, учреждения, организации с предварительного согласия соответствующего выборного профсоюзного органа. Статья 35 КЗоТ является одной из гарантий права на труд при увольнении работника по инициативе администрации без его вины. До 1992 г. редакция этой статьи требовала предварительного получения согласия профкома при всех основаниях увольнения по ст. 33 КЗоТ. Теперь при дисциплинарных увольнениях согласия профкома не требуется. Предварительное согласие профкома требуется лишь на увольнение членов данного профсоюза при сокращении штата или численности работников (п. 1 ст. 33 КЗоТ), при несоответствии работника выполняемой работе (п. 2 ст. 33 КЗоТ) и при длительной неявке на работу в связи с временной нетрудоспособностью более четырех месяцев подряд (п. 5 ст. 33 КЗоТ). Работник - не член профсоюза увольняется по этим основаниям без согласия профсоюзного комитета предприятия, учреждения, организации. Не требуется также его согласия и на увольнение руководящих работников, перечисленных в части второй ст. 35 КЗоТ. Эта статья устанавливает общий порядок увольнения по инициативе администрации.

Звуковой планшет "Транспорт".
Звуковой планшет - прекрасный подарок ребёнку! Он удобен и прост в использовании, подходит как для самостоятельного изучения, так и с
313 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Мыло-пенка "Pigeon" для младенцев (сменная упаковка), 400 мл.
Мыло-пенка "Pigeon" разработано специально для мытья малыша с рождения. Низкий уровень кислотности такой же, как у нежной кожи
494 руб
Раздел: Гели, мыло
Головоломка "Кубик Рубика 2х2".
Кубик Рубика 2х2 от компании «Rubik's» - это упрощенная разновидность классической головоломки. Каждая грань кубика состоит не из 3,
562 руб
Раздел: Головоломки
скачать реферат Основания прекращения трудового договора

Прекращение трудового договора по ч.2 ст.254 КЗоТ происходит не по инициативе администрации, а в соответствии с установленными отдельными нормами, правилами. К таким случаям относятся: а) прием на работу лиц, лишенных приговором суда права заниматься определенной деятельностью в течение назначенного судом срока; б) прием на работу, 4. Прекращение трудового договора по инициативе органов, не являющихся стороной трудового договора. Трудовой договор может быть расторгнут по инициативе не только его сторон , но и третьих лиц, то есть органов, не являющихся стороной трудового договора. Требования этих органов об увольнении работника администрация обязана выполнять. Основаниями увольнения работника могут быть требования: профсоюзного органа; суда, избравшего в качестве меры наказания за преступление увольнение от должности; военкомата при призыве или поступлении работника на военную службу. Увольнение при призыве в армию оформляется по п.3 ст.29 КЗоТ РФ, а по приговору суда – по п.7 этой статьи. Порядок увольнения по данной статье был рассмотрен ранее.

скачать реферат Расторжение трудового договора

Предварительное согласие профкома требуется лишь на увольнение членов данного профсоюза при сокращении штата или численности работников (п. 1 ст. 33 КЗоТ), при несоответствии работника выполняемой работе (п. 2 ст. 33 КЗоТ) и при длительной неявке на работу в связи с временной нетрудоспособностью более четырех месяцев подряд (п. 5 ст. 33 КЗоТ). Работник - не член профсоюза увольняется по этим основаниям без согласия профсоюзного комитета предприятия, учреждения, организации. Не требуется также его согласия и на увольнение руководящих работников, перечисленных в части второй ст. 35 КЗоТ. Эта статья устанавливает общий порядок увольнения по инициативе администрации. §2. Для получения согласия профкома на увольнение работника администрация предварительно, то есть до издания приказа об увольнении, должна обратиться в профком с письменным представлением, с указанием в нем на увольнение какого работника и по каким основаниям она просит дать согласие. В течение 10 дней со дня его получения профком в коллегиальном составе с присутствием не менее половины его членов рассматривает вопрос о даче согласия на увольнение, заслушивает мнение заинтересованного работника, проверяет обоснованность, законность и целесообразность увольнения, возможность трудоустройства увольняемого путем перевода с его согласия на другую работу на данном предприятии, в учреждении, организации.

скачать реферат Трудовой договор - контракт

При смене собственника предприятия, а равно его реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, преобразовании) трудовые отношения с согласия работника продолжаются; прекращение в этих случаях трудового договора (контракта) по инициативе администрации возможно только при сокращении численности или штата работников. Любой трудовой договор может быть прекращен по соглашению сторон. Это основание применяется при досрочном расторжении трудовых договоров, заключенных на определенный срок либо на время выполнения определенной работы. В этих случаях работник не вправе прекратить работу до истечения обусловленного в договоре срока без разрешения работодателя. Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, также прекращается по соглашению сторон, не требуя согласования с какими-либо органами.4. Основания для расторжения трудового договора (контракта) по инициативе работника.Наиболее распространенное основание прекращения трудового договора – инициатива одной из сторон. По различным причинам работник может пожелать расторгнуть трудовой договор. Порядок увольнения работника, пожелавшего расторгнуть трудовой договор, зависит от того, был ли определен в договоре срок работы. Ст. 31 КЗоТ устанавливает правила расторжения трудового договора (контракта), заключенного на неопределенный срок.

скачать реферат Правовое регулирование института наследования

Тему своей работы «Осуществление, оформление и охрана наследственных прав» я представлю через раскрытие видов наследования, где рассмотрю порядок оформления, осуществления и охраны наследственных прав. Большее внимание в работе будет уделено наследованию по завещанию, а также охране наследственных прав. В своей курсовой работе я также сделаю обзор всей нормативной базы действующей в настоящее время в Российской Федерации, рассмотрю ряд актуальных и острых вопросов. Правовое регулирование института наследования. В настоящее время вопросы наследственного права регулируются соответствующими частями Основ гражданского законодательства СССР (раздел VI. Наследственное право) и Гражданского кодекса РСФСР (раздел VII Наследственное право), а также общими положениями ГК РФ 1994-1995 гг. Законодательство о наследовании не ограничено вышеназванными актами, вкупе с ними отдельные вопросы связанные с наследованием, регулируют: Закон Российской Федерации «О государственной пошлине» - регламентирующий порядок и суммы государственных пошлин взимаемых в процессе наследования; Основы Законодательства Российской Федерации о Нотариате – регулирующие порядок удостоверения, изменения и отмены завещаний, принятие претензий от кредиторов наследодателя, охрану наследственного имущества, процедуру описи наследственного имущества и передача его на хранение и другие вопросы; Закон РСФСР от 22 ноября 1990 г. 348-1 "О крестьянском (фермерском) хозяйстве" – вопросы наследования имущества главы и члена крестьянского хозяйства; Налоговый кодекс РФ – устанавливающий порядок взимания налогов с доходов в денежной и натуральной форме, получаемые от физических лиц в порядке наследования; Закон РФ от 12 декабря 1991 г. 2020-1 "О налоге с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения" – закрепляет вопросы уплаты налогов в связи с принятием имущества в порядке наследования; а также ряд других федеральных законов.

скачать реферат Экзаменационные вопросы и билеты за первый семестр 2001 года по предмету - бухучет в бюджетных организациях

Учёт оборудования, строительных материалов для научных исследований. Оформите бухгалтерской записью передачу со склада в научные подразделения для выполнения хоздоговорных научно-исследовательских работ. Определите начисленную сумму за отпуск работнику с учетом следующих данных: Зав. кафедрой билет по предмету БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ В БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХБилет № 9 «Журнал – главная» и порядок его оформления. Инвентарные объекты, номера и списки. Оформите бухгалтерской записью суммы, зачисленные на текущий счёт учреждения, поступившие от реализации ценностей. Бюджетное учреждение приобрело через подотчетное лицо 12 электронных калькуляторов, стоимостью 350 рублей каждый. Укажите, какие бухгалтерские проводки при этом следует провести. Какие документы необходимо предоставить подотчетному лицу в бухгалтерию? Зав. кафедрой билет по предмету БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ В БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХБилет № 10 Изъятие бухгалтерских документов и порядок их оформления в бюджетных организациях. Реестр карточек учета. Оформите бухгалтерской записью сумму начисления износа основных средств. Рассчитайте начисленную сумму работнику за время отпуска, еслиОтпуск установлен в рабочих днях при пятидневной рабочей неделе. Зав. кафедрой билет по предмету БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ В БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХБилет № 11 Порядок оформления первичных документов в бюджетных организациях.

Шторка антимоскитная "Кружево" с магнитными замками.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
424 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Игра "Зообильярд".
Главное достоинство этой игры в том, что в неё могут играть все от мала до велика. Причём не просто играть, а получать удовольствие от
1019 руб
Раздел: Игры на ловкость
Детский бинокль ночного видения "Секретный агент".
Каждый ребенок знаком с героями фильмов, мультфильмов и комиксов, выполняющими секретные задания. И, безусловно, у каждого суперагента
342 руб
Раздел: Шпионские штучки
скачать реферат Специфика бухгалтерского учета и налогообложения в различных отраслях

В стоимость данного объема работ выделяется сумма зарплаты, которая при осуществлении расчетов с рабочими входящими в состав бригады распределяются между всеми ними. Основным объектом учета является время отработанное и его квалификационный разряд. 2. Учет персонала работников осуществляется в соответствии с существующим законодательством и нормативными актам действующими в РФ в области труда и зарплаты. Порядок приема работников и оформления который действует в других отраслях экономики. 3. Для учета выработки и начисления заплаты в строительстве является наряд. Наряд выписывается для конкретной бригады или работника. Указывается объект строительства, вид работ, перечень операций входящих в этот вид работ, объем работ в натуральных единицах измерения, заплата входящая в стоимость указанного объема работ. Все показатели в наряде определяются в соответствии с ПСД и по сути представляют собой фрагменты из смет на производство работ. Объем выполненных работ бригады зафиксирован в наряде, к наряду прикладываются состав бригады с указанием фамилии, профессии , квалификационных разрядов; табель учета отработанного каждым членом бригады времени.

скачать реферат Курсовая работа по трудовому праву

Декрет распространялся на все коллективные договоры, которые определяли оплату труда во всех видах и формах. Обозначался круг вопросов, которые должны были регулироваться коллективным договором, а именно: принятие на работу и увольнение работников, нормирование рабочего времени, оплата труда, правила пользования квартирами, столовыми, спецодеждой, условия обучения и т.д. Заключенный коллективный договор между союзом работающих и соответственно союзом или товариществом предпринимателей, подлежал регистрации и утверждению Народным Комиссаром Труда или его местными органами. Гражданская война вызвала перемены в урегулировании условий труда. Политика военного коммунизма установила систему централизованного регулирования всего производства: условия и порядок оплаты труда, его нормирование и т.д. Заключение коллективных договоров было прекращено. С переходом к новой экономической политике начинается другой период в истории развития коллективных договоров. 2 декабря 1922 г., сессия ВУЦИК приняла Кодекс законов про труд, глава четвертая посвящена коллективному договору.

скачать реферат Материальная ответственность

Обязанность работодателя возместить материальный ущерб, причиненный работнику незаконным лишением возможности работать, реализуется в следующих формах: - работодатель, признав свою вину в возникновении у работника вынужденного прогула и неправомерного перевода, возмещает работнику причиненный ущерб без обращения последнего в органы по рассмотрению трудовых споров или к государственному правовому инспектору труда; - вина работодателя признана органом по рассмотрению трудовых споров или государственным правовым инспектором труда, и он обязан возместить работнику возникший у него материальный ущерб. Незаконным признается увольнение, когда работодатель не выполнил предусмотренный действующим законодательством порядок увольнения, отсутствуют основания увольнения, работник не входит в круг лиц, увольняемых по этому основанию. Незаконным признается перевод на другую работу, в том случае, если работник переведен на другую работу без его письменного согласия. Работодатель возмещает работнику материальный ущерб в размере среднего заработка работника за все время вынужденного прогула или разницы в заработке за все время выполнения нижеоплачиваемой работы.

скачать реферат Правовые механизмы функционирования различных видов банковских счетов

Отсюда следует, что банк вправе действовать через представителей, которые могут выполнять всю работу по оформлению договоров банковского вклада и банковского счета, включая идентификацию вкладчика (клиента) или выгодоприобретателя, руководствуясь доверенностью банка. Пункт 1.4 Инструкции №28-И разрешил кредитным организациям утверждать внутренние банковские правила, определяющие порядок открытия и закрытия банковских счетов и вкладов. В связи с этим полагаем, что в указанном внутреннем документе можно уточнить некоторые правила работы с клиентурой, нечетко изложенные в Инструкции №28-И. Например, банк мог бы определить несколько стадий преддоговорной работы с клиентурой, определив в какой момент должен привлекаться руководящий сотрудник банка. Например, всю подготовительную работу по оформлению юридического дела по открытию счета или по оформлению банковского вклада мог бы выполнять рядовой операционист банка, а проверку его работы – соответствующее должностное лицо банка. Пункт 1.5 Инструкции №28-И возложил на банки, открывающие счета клиентам, обязанность проверять наличие у клиента дееспособности и правоспособности.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.