телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАЭлектроника, оргтехника -30% Красота и здоровье -30% Сувениры -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансыподраздел:Менеджмент (Теория управления и организации)

Инвестиционная политика фирмы

найти похожие
найти еще

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Відібрані на попередньому етапі об'єкти інвестування аналізуються з позиції їх економічної ефективності. При цьому для кожного об'єкту інвестування використовується конкретна методика оцінки ефективності. За результатами оцінки проводиться ранжирування окремих інвестиційних проектів і фінансових інструментів інвестування за критерієм їх ефективності (дохідності). При інших рівних умовах відбираються для реалізації ті об'єкти інвестування, які забезпечують найбільшу ефективність. 5. Забезпечення мінімізації фінансових ризиків, пов'язаних з інвестиційною діяльністю. В процесі реалізації цього напрямку інвестиційної політики повинні бути в першу чергу оцінені ризики, властиві кожному конкретному об'єкту інвестування. За результатами оцінки проводиться ранжирування окремих об'єктів інвестування по рівню їх ризиків і відбираються для реалізації ті з них, які при інших рівних умовах забезпечують мінімізацію інвестиційних ризиків. Поряд з ризиками окремих об'єктів інвестування оцінюються фінансові ризики, пов'язані з інвестиційною діяльністю в цілому. Ця діяльність пов'язана з відволіканням фінансових засобів у великих розмірах і, як правило, на тривалий період, що може призвести до зниження рівня платоспроможності підприємства по поточних господарських операціях. Крім того, фінансування окремих інвестиційних проектів здійснюється часто за рахунок значного залучення позичкового капіталу, що може призвести до зниження рівня фінансової стійкості підприємства в довгостроковому періоді. Тому в процесі формування інвестиційної політики слід завчасно прогнозувати, як вплинуть фінансові ризики, пов'язані з інвестиційною діяльністю, на дохідність, платоспроможність і фінансову стійкість підприємства. 6. Забезпечення ліквідності інвестицій. Здійснюючи інвестиційну діяльність слід передбачати, що в силу суттєвих змін зовнішнього середовища, кон'юнктури інвестиційного ринку або стратегії розвитку підприємства в майбутньому періоді по окремих об'єктах інвестування може різко знизитися очікувана дохідність, підвищитися рівень ризиків, знизитися значення інших показників їх інвестиційної привабливості для підприємства. Це буде вимагати прийняття рішення про своєчасний вихід з окремих інвестиційних програм і реінвестування капіталу. З цією ціллю по кожному об'єкту інвестування повинен бути оцінений ступінь його майбутньої ліквідності. За результатами оцінки проводиться ранжирування окремих інвестиційних проектів і фінансових інструментів інвестування по критерію їх ліквідності. При інших рівних умовах відбираються для реалізації ті з них, які мають найбільшу ліквідність. 7. Визначення необхідного об'єму інвестиційних ресурсів і оптимізація структури їх джерел. Всі напрямки і форми інвестиційної діяльності підприємства здійснюються за рахунок інвестиційних ресурсів, що формуються ним. Інвестиційні ресурси представляють собою всі види грошових і інших активів, що залучаються для здійснення вкладів в об'єкти інвестування. В процесі реалізації цього напрямку інвестиційної політики підприємства прогнозується загальна потреба в інвестиційних ресурсах, необхідних для здійснення інвестиційної діяльності в передбачуваних об'ємах; визначається можливість формування інвестиційних ресурсів за рахунок власних фінансових джерел; виходячи з ситуації на грошовому ринку визначається доцільність залучення для інвестиційної діяльності позичкового капіталу.

Якщо значення індексу дохідності менше одиниці або дорівнює їй, проект повинен бути відхилений в зв'язку з тим, що він не принесе додаткового доходу інвестору. Іншими словами, до реалізації можуть бути прийняті інвестиційні проекти тільки із значенням показника індексу дохідності вище одиниці. Період окупності є одним з найпоширеніших показників оцінки ефективності інвестицій. На відміну від використовуваного в нашій практиці показника "термін окупності капітальних вкладень", він також базується не на прибутку, а на грошовому потоці з приведенням інвестованих засобів і суми грошового потоку до теперішньої вартості. Розрахунок цього показника здійснюється по формулі: ІС ПО =-------------- ДПп Де ПО - період окупності вкладених засобів по інвестиційному проекту; ІС - сума інвестиційних засобів, направлених на реалізацію інвестиційного проекту (при різному часі вкладень приведена до теперішньої вартості); ДПц - середня сума чистого грошового потоку (в теперішній вартості) в періоді. При короткострокових вкладах цей період приймається за 1 місяць, а при довгострокових - за 1 рік. Характеризуючи показник "період окупності", слід звернути увагу на те, що він може бути використаний для оцінки не тільки ефективності інвестицій, але і рівня інвестиційних ризиків, пов'язаних з ліквідністю (чим триваліший термін реалізації проекту до повної його окупності, тим вище рівень інвестиційних ризиків). Внутрішня норма дохідності є найскладнішим і зовсім новим для нас показником з позиції механізму його розрахунку. Він характеризує рівень дохідності конкретного інвестиційного проекту, що виражається дисконтною ставкою, по якій майбутня вартість грошового потоку від інвестицій приводиться до теперішньої вартості інвестованих засобів. Внутрішню норму дохідності можна охарактеризувати і як дисконтну ставку, при якій чистий приведений доход в процесі дисконтування буде приведений до нуля. Розрахунок цього показника здійснюється по формулі: ДПпн ВНД= ------------- ІРpн де ВНД - внутрішня норма доходності; ДПпн - теперішня вартість чистого грошового потоку по реальному інвестиційному проекту; ГРрн - теперішня вартість інвестиційних ресурсів; п - число років, за які дисконтується вартість. Характеризуючи показник "внутрішня норма дохідності", слід відмітити, що він найприйнятніший для порівняльної оцінки. При цьому порівняльна оцінка може здійснюватися не тільки в рамках інвестиційних проектів, що розглядаються, але і в більш широкому діапазоні (наприклад, порівняння внутрішньої норми дохідності по інвестиційному проекту з рівнем рентабельності використовуваних активів в процесі поточної господарської діяльності підприємства і т.п.). Всі розглянуті вище показники знаходяться між собою в тісному взаємозв'язку. Тому при оцінці ефективності реальних інвестицій їх слід розглядати в комплексі. Відібрані в процесі попереднього розгляду бізнес-планів інвестиційні проекти підлягають більш детальній поглибленій оцінці. З позиції фінансового менеджменту особливу роль грає оцінка і порівняння інвестиційних проектів по трьох основних критеріях: 1) рівню ефективності; 2)рівню фінансових ризиків; 3) рівню ліквідності. 1. Оцінка і порівняння відібраних інвестиційних проектів по критерію ефективності грає найбільш суттєву роль при формуванні інвестиційного портфелю в зв'язку з високою значущістю цього фактору в забезпеченні високих кінцевих результатів фінансової діяльності.

В цьому випадку фінансові засоби інвестуються у відповідний об'єкт інновацій (нематеріальних активів), що створюється на даному підприємстві з можливою участю третіх осіб; • розробка нової науково-технічної продукції сторонніми організаціями на замовлення підприємства. В найбільш узагальненому вигляді цей напрямок носить назву "інжиніринг". Він представляє собою комплекс робіт по проведенню науково-дослідних і конструкторських робіт з ціллю розробки рекомендацій по вдосконаленню організації виробництва і управління, техніки і технології, форм реалізації готової продукції і надання послуг. Результати розробки нової науково-технічної продукції як при першій, так і при другій формі цього виду інноваційних інвестицій оформляються звітами про науково-дослідну роботу, комплектами технологічної і конструкторської документації, методичними рекомендаціями, описами комп'ютерних програм і т.п. Процес управління інноваційними інвестиціями в розглянутих видах і формах охоплює наступні основні напрямки: 1. Формування загальної потреби в інноваційних інвестиціях в плановому періоді виходить з необхідності використання окремих їх видів у відповідності з вибраною інноваційною стратегією підприємства. Розрізняють наступні чотири типи інноваційної стратегії підприємства, які визначають об'єм і види інноваційних інвестицій: і • "Все нове - сам". Цей тип інноваційної стратегії пов'язаний з діяльністю підприємств, які самі розробляють і першими впроваджують інновації. • "Швидкий другий". Суть цього типу інноваційної стратегії заключається в тому, що підприємство, не претендуючи на і самостійну розробку або пріоритет у впровадженні інновацій, І тим не менш уважно спостерігає за інноваційною діяльністю своїх конкурентів і швидко підхоплює та реалізує здійснені ними інновації, "прив'язуючи" їх до специфіки своєї виробничої І діяльності. • "Відставання з мінімальними витратами". Цей тип інноваційної стратегії також заключається в тому, що підприємство свідомо не здійснює розробку власними силами нової науково-технічної продукції, а чекає її появи на ринку. Однак у випадку успіху інноваційної діяльності якогось "ризикового" підприємства, старається використати основні види цієї продукції і технології в своїй діяльності. На відміну від стратегії другого типу, де головним принципом є швидкість впровадження інновації, що появилася, цей тип стратегії і побудований на принципі впровадження інновації з найменшою сумою інвестованого капіталу. • "Заповнення прогалин". В основі цього типу інноваційної стратегії лежить реалізація не кардинальних інновацій, що вимагають суттєвої перебудови виробничо-технологічного або господарського процесу, а тільки окремих їх елементів, що не вимагають ні значного об'єму інвестицій, ні швидкої їх реалізації. Цей тип інноваційної стратегії є найменш ефективним, але самим дешевим з позиції об'єму інвестованого капіталу. На практиці рідко зустрічаються випадки, коли підприємство на протязі тривалого періоду незмінне притримується одної й тої ж інноваційної стратегії. Зміна стадії життєвого циклу підприємства або кон'юнктури ринку можуть призвести до зміни інноваційної стратегії або її диверсифікації по окремих напрямках діяльності або видах продукції. 2. Вибір і оцінка вартості об'єктів інноваційних інвестицій здійснюється у два етапи.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Экономические институты: возникновение и развитие

С этой задачей вполне способна справиться группа ученых, заинтересованная в сохранении экономических позиций той фирмы, в которой они являются основными и единственными управляющими. В своих книгах Дж. К. Гелбрейт убедительно показал, насколько оказалось зависимо социальное и экономическое положение представителей техноструктуры от экономического положения управляемого ими крупного акционерного предприятия. При выборе научного проекта для его финансирования, а также при разработке инвестиционной политики предприятия жизненные интересы представителей техноструктуры какого-либо предприятия фокусируются только на одной единственной цели обеспечении экономической выживаемости данного предприятия. Вышеизложенное подводит нас к выводу о том, что субъектом общественного производства, способным в современных условиях оценить перспективность и актуальность научных проектов, может стать только новый экономический институт техноструктура. 2.3.26. Способ отбора наиболее перспективных научных проектов в рамках всех отраслей научных знаний Формирование крупных акционерных предприятий, возглавляемых техноструктурой, способствует решению проблемы отбора наиболее перспективных научных и инновационных проектов

скачать реферат Аудит страховых организаций и особенности его проведения

Как показал анализ страхового портфеля, добровольное страхование жизни составляет лишь 13% от всех поступлений по Обществу. Таким образом, чтобы страхование жизни было безубыточным необходимо увеличить объем поступления страховой премии по данному виду страхования, то есть увеличить охват населения страховыми услугами. По страхованию иному, чем страхование жизни, в фирме сложился доход. Но большая часть дохода получена за счет инвестиций. Таким образом, делаем вывод, что прибыль в фирме сложилась за счет правильно организованной инвестиционной политики. Фирма является платежеспособной, заемные средства в виде долгосрочных кредитов и займов не привлекаются, что является положительным фактором. Поскольку организация страхового рынка - дело новое, требуется большое количество хороших специалистов. Для этого необходимо создание структур, занятых подготовкой и обучением кадров. Для более быстрого принятия управленческих решений, необходимо повысить уровень информационной обеспеченности. В связи с этим необходимо приобрести специальные программы по учету страховых операций. В САО «Росгосстрах-Волгоград» происходит увеличение объема поступления страховых платежей за счет увеличения средней страховой суммы на один договор и соответственно увеличивается его ответственность перед клиентами.

Доска магнитно-маркерная, 60x90 см.
Размер: 60х90 см. Поверхность доски позволяет писать маркерами и прикреплять листы при помощи магнитов. Улучшенный алюминиевый профиль. В
1503 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Портфель "Megapolis", А4, 12 отделений, серый.
Используется для хранения и транспортировки большого колличества документов, сгруппированных по темам. Закрывается на надёжный пластиковый
517 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Шкатулка-фолиант "Девочка с котенком", 26x17x5 см.
Шкатулка-фолиант выполнена в виде старой книги. Обложка шкатулки выполнена из текстиля. Такая шкатулка послужит оригинальным, а главное,
651 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
 Антикризисное управление: конспект лекций

Само определение риска имеет очень многофакторную природу и в первую очередь оно связанно с такими понятиями: вероятность и неопределенность. Риск это экономическая категория, которая характеризует состояние неопределенности в отношениях, связанных с производством. Также риск понимается как вероятность потери организацией части своих доходов в результате осуществления какойлибо деятельности. Размер потерь организации представляет собой «цену риска», а успех или дополнительная прибыль «плату за риск». Риск выступает одним из ключевых результатов деятельности организации. При экономическом риске возможны три результата: 1)Pотрицательный, в результате которого наблюдается ущерб, убыток проигрыш; 2)Pнулевой; 3)Pположительный, вследствие которого наблюдается выгода, прибыль выигрыш. На рынке существуют неконтролируемые и непредсказуемые колебания в спросе и предложении; перемены в государственной политике, часто приводящие к политической нестабильности в стране; нет гарантированного положительного эффекта инвестиционной политики внутри фирмы

скачать реферат Механизм стимулирования и активизации инвестиционной деятельности

Все это предопределяет актуальность и важность темы исследования. Цель и задачи исследования. Целью исследования является разработка механизма стимулирования инвестиционной политики как источника экономического роста и повышения эффективности деятельности российских предприятий и корпораций. Выбор цели предопределил решение следующих задач исследования: Определены теоретические концепции инвестиционной политики фирм; Проведен разносторонний анализ современных методов оценки инвестиционных проектов; Разработаны методические рекомендации по совершенствованию методов оценки инвестиционных проектов с позиций инвестиционного и финансового менеджмента; Выявлены особенности инвестиционной политики в развитых и развивающихся стран; Определено современное состояние инвестиционной деятельности в Российской Федерации и инвестиционного климата различных регионов страны; Проведено исследование влияния факторов собственности на инвестиционную деятельность российского менеджмента; Разработана концепция стимулирования инвестиционно-инновационного процесса как фактора экономического роста предприятий и корпораций.

 Менеджмент: конспект лекций

Характеристики внешней среды Внешняя среда прямого воздействия включает следующие основные элементы: потребители, поставщики, конкуренты, рынок труда, внешние собственники, органы государственного регулирования и контроля, стратегические альянсы предприятия с другими фирмами. Макросреду предприятия формируют экономические, политико-правовые, социально-культурные, технологические и международные условия. Экономические условия среды отражают общую экономическую ситуацию в стране или регионе, в котором работает предприятие. Она помогает понять, как формируются и распределяются ресурсы. Для этого в первую очередь анализируются величина ВВП (ВНП), темп его роста/падения, уровень безработицы, темп инфляции, процентные ставки, производительность труда, нормы налогообложения, платежный баланс, валютный курс, величина заработной платы и др. Изменение этих макроэкономических показателей влияет на уровень жизни населения, платежеспособность потребителей, колебания спроса; определяет инвестиционную политику, уровень цен, прибыльность и т.Pп

скачать реферат Риск в предпринимательской деятельности

В этом отношении нередко малые фирмы, в которых ведущую роль играют предприниматели, управляют ресурсами более эффективно. Важное место в начальный период любой предпринимательской деятельности занимает определение шансов на коммерческий успех всего дела, или, иными словами, степени коммерческого риска, результатов инвестиционной политики фирмы или ее хозяйственной деятельности. 3. УМЕНЬШЕНИЕ РИСКА БЕЗ ПОМОЩИ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ Фирма может уменьшить свои потери, используя метод самострахования, связанный с образованием специального резервного фонда и покрытием убытков за счет части своих оборотных финансовых средств. Самострахование логично, когда стоимость страхуемого имущества относительно невелика по сравнению с имущественными и финансовыми параметрами всего бизнеса. Например, крупной корпорации нецелесообразно через страховую компанию страховать от пожара свое оборудование, которое установлено в небольшом арендованном ею помещении. Самострахование также имеет смысл, когда вероятность убытков чрезвычайно мала, когда фирма владеет большим количеством однотипного имущества. Так, транснациональные нефтяные компании, владеющие несколькими сотнями танкеров, практикуют самостраховку.

скачать реферат Управление оборотным капиталом фирмы во внешнеторговых операциях

Однако, в том случае когда инвестиционная политика фирмы может быть направлена на увеличение доли рынка, выбор такого критерия представляется вполне разумным. 3. Инвестированный капитал CP. Представляет собой капитал фирмы, необходимый для совершения сделки (стартовый капитал). Для внешнеторговой операции он будет равен величине стоимости партии товара и переменных затрат, необходимых для совершения сделки. (3) В условиях рационирования (недостаточности) собственного капитала фирмы, участвующего в формировании инвестиционного портфеля фирмы во внешнетоговых операциях, величина необходимого для совершения сделки капитала имеет огромное значение для инвестора. Б) Критерии относительной эффективности внешнеторговых операций, основанные на определении годовой рентабельности планируемых внешнеторговых операций. 4. Годовая рентабельность оборотного капитала . Определяется как отношение прибыли к товарообороту, приведенное к единому временному интервалу через коэффициент оборачиваемости  (метод цепного повтора) и выраженное в процентах. , (4) = (5)  – величина периода реализации товара ,выраженная в сутках (равно 30). 5. Годовая рентабельность инвестированного капитала.Определяется как отношение прибыли к инвестированному капиталу, приведенное к единому временному интервалу через коэффициент оборачиваемости  (метод цепного повтора) и выраженное в процентах. (6) В условиях рационирования капитала , финансирование внешнеторгового проекта происходит частично из собственного капитала, частично из заемного.

скачать реферат Маркетинг на предприятии: роль и особенности

Эта концепция самая передовая из пяти. Маркетинг как управленческая деятельность включает в себя: - изучение спроса (текущего и перспективного) на конкретный товар на определенном рынке или его сегменте, требований потребителей к товару: его качеству, новизне, технико-экономическим и эстетическим характеристикам, уровню цены и другим ориентирам, включая возможные каналы сбыта; - составление, исходя из комплексного учета рыночного спроса программы маркетинга по продукту (или группе продукта), в которой на основе анализа всех необходимых факторов рассматриваются возможные издержки производства конкретного продукта; - установление верхнего предела цены товара и рентабельности его производства; - разработку на основе программ маркетинга инвестиционной политики фирмы, расчет полных издержек производства и уровня рентабельности по фирме в целом; - определение конечного результата хозяйственной деятельности фирмы: валовых доходов и чистой прибыли после вычета стоимости материальных затрат, оплаты труда, уплаты всех видов налогов и отчислений, включая проценты за кредит.

скачать реферат Образование производственно-социальных комплексов регионов

Только тогда предприятия смогут принимать верные управленческие решения, на равных условиях конкурировать на внутреннем рынке с иностранными фирмами, улучшать использование достижений НТП, работать в оптимальном режиме. Выработка объективной и обоснованной технической и инвестиционной политики в стране и регионах предполагает решение ряда важных и сложных проблем. Среди них - первоочередное инвестирование производителей потребительских благ, концентрация капитальных вложений для внедрения высоких технологий, реконструкция промышленности на основе импортного или отечественного оборудования, и др. Переключение импорта с готовых товаров повседневного спроса на техническую продукцию предлагает, что она не должна облагаться повышенными таможенными тарифами, чтобы быть доступной для предприятий, нуждающихся в реконструкции. Основную часть государственных целевых средств целесообразно направлять в феодальные и региональные инвестиционные программы реконструкции и развития предприятий, выпускающих передовое и перспективное оборудование.

Мешок для обуви "Sweets", 2 отделения, светоотражающая полоса, розовый.
Количество отделений - 2. Материал - полиэстер. Размер - 370x470 мм. Цвет - розовый/рисунок. Светоотражающий элемент - есть.
316 руб
Раздел: Сумки для обуви
Лосьон солнцезащитный для детей Kolastyna, SPF-30, 150 мл.
Нежную детскую кожу защитит солнцезащитная серия для детей Kolastyna. Инновацоинные активные ингредиенты и сочетание UVA/UVB фильтров
499 руб
Раздел: Солнцезащитная косметика
Подарочный набор "Покер", арт. 42447.
Подарочный набор "Покер" безусловно будет тем самым неизбитым презентом, произведённым из дерева. Регулярно удалять пыль сухой,
684 руб
Раздел: VIP-игровые наборы
скачать реферат Анализ инвестиционной привлекательности предприятий металлургического комплекса

При этом центр тяжести этой политики перемещается на уровень местных органов власти. Цель региональной инвестиционной политики – с помощью различных льгот привлечь внимание крупных корпораций и других частных предпринимателей к данной территории. Правительству необходимо оказывать содействие фирмам, ведущим строительство в регионе, в правовой защите, использовании налоговых льгот и льготных тарифов на транспорт и энергию. Одним из важных источников финансирования строительства на региональном уровне является выпуск муниципальных облигаций. Проблема децентрализации инвестиционной политики актуальна в связи с тем, что в столь обширной стране, как Россия, между субъектами Федерации имеются существенные различия по всей совокупности факторов, определяющих экономическую и инвестиционную ситуацию. Поэтому законодательное закрепление прав и ответственности федеральных, региональных и местных властей, создание соответствующих механизмов стимулирования капиталовложений являются необходимыми условиями саморазвития территорий.

скачать реферат Управление оборотным капиталом фирмы во внешнеторговых операциях

Выделим инвестиционные цели такой политики, имеющие оборонительный характер:1. Фиксированное значение прибыли.2. Фиксированное значение рентабельности инвестированного (собственного) капитала.3. Сохранение доли рынка, контролируемого фирмой.4. Уменьшение риска внешнеторговых операций Выбор чрезмерно осторожной инвестиционной политики во внешнеторговых операциях часто означает для фирмы ослабление ее позиций. Недостаточная рентабельность проводимых внешнеторговых операций и неприятие риска лишают управленческий персонал гибкости и мобильности в принятии решений, ухудшают динамику развития фирмы, не позволяя ей своевременно и адекватно реагировать на изменения, происходящие вокруг и внутри нее. Компромиссным вариантом, по-видимому, будет являться проведение комбинированной инвестиционной политики, включающей в себя элементы наступательного и оборонительного характера. III. Комбинированная инвестиционная политика.Ведет к увеличению рыночной стоимости фирмы через проведение комбинированной инвестиционной политики в области внешнеторговых операций, сочетая в себе элементы наступательной и оборонительной стратегии.

скачать реферат Инвестиционный менеджмент

Причинами, обуславливающими необходимость инвестиций, являются обновление имеющейся материально-технической базы, наращивание объемов производства, освоение новых видов деятельности. Управление инвестиционными процессами решает задачи, связанные с вложениями денежных средств в долгосрочные материальные и финансовые активы, представляет собой наиболее важный и сложный раздел инвестиционного менеджмента. Принимаемые в этой области решения рассчитаны на длительные периоды времени и, как правило: • являются частью стратегии развития фирмы в перспективе; • влекут за собой значительные оттоки средств; • с определенного момента времени могут стать необратимыми; • опираются на прогнозные оценки будущих затрат и доходов. Значимость инвестиций должна пониматься каждым предприятием, необходимо всегда использовать этот ресурс, предприятия должны опираться на свою инвестиционную политику. Принятие инвестиционного решения невозможно без учета следующих факторов: вид инвестиции, стоимость инвестиционного проекта, множественность доступных проектов, ограниченность финансовых ресурсов, доступных для инвестирования, риск, связанный с принятием того или иного решения и др.

скачать реферат Диагногстика стратегии предприятия

Товарная стратегия определяет методы поиска наиболее предпочтительных для фирмы стратегических зон хозяйствования (СЗХ), методы образования и управления наборами СЗХ, обеспечивающими внешнюю гибкость фирмы. Главными задачами товарной стратегии являются: увязка перспективных задач (миссии) фирмы с потенциальными возможностями рынка и ресурсами фирмы, которыми она сможет располагать в стратегической перспективе; анализ жизненных циклов спроса (технологии) товара; разработка правил формирования товарного ассортимента, обеспечивающих конкурентное преимущество фирмы и на этой основе максимизацию экономической прибыли в долговременной перспективе. Товарная стратегия фирмы является базой для планирования перспективных НИОКР, кадровой, инвестиционной политики. На основе товарной стратегии вырабатываются решения, принимаемые в рамках других составляющих экономической стратегии, с которыми товарная стратегия находится в диалектической взаимосвязи.Стратегия ценообразования основывается на выработке правил выбора ценовой политики, определении правил поведения фирмы в зависимости от конъюнктуры рынка, выработке приемов ценовой конкуренции, приемов мониторинга ситуаций, складывающихся на рынках факторов производства, ценных бумаг и валютных рынках и изменения в зависимости от этих ситуаций принципов ценообразования; мониторинга процессов изменения спроса и предложения; методов оценки ценовой эластичности спроса, принципов учета влияния макроэкономических и микроэкономических факторов на процессы ценообразования.

скачать реферат Модель человека, анализ деятельности предприятия /на примере ОАО "КШЗ"/ (Контрольная)

Чем больше это количество, тем большая потребность возникает в покупке данного комплемента, износ которого на несколько порядков опережает износ транспортных средств. 4. В отношении продукции действую следущие детерминанты предложения: 15. наличие взаимозаменяемых товаров производственного назначения и движение их цен; 16. цены на ресурсы; 17. технология производства; 18. цены на ресурсы; 19. налогии и субстидии; 20. число продавцов на рынке; 2. Одной из самых важных детерминант предложения является цена на ресурсы. Существует тесная взаимосвязь между издержками производства и предложения. Это сказывается прямым образом на цене продукции А цены на ресурсы в данной отрасли достаточно большие. Кроме того, в данной отрасли действует достаточно большое количество фирм, производящих практически одним способом данную продукцию и в выигрыше останется та фирма, цены на продукцию котрой ниже. И тогда потребители будут покупать продукцию именно этой фирмы. 5. Из всего вышесказанного можно сделать вывод: Проводимая Обществом инвестиционная политика должна быть направлена на реализацию программ технического перевооружения производства по разработке новых высокоэффективных и конкурентоспособных моделей шин в соответствии с запросами рынка, осуществление мероприятий по наращиванию мощностей производства шин для автомобилейпользующихся большей популярностью. 10. Эластичность спроса по цене: продукт неэластичен. 10. Это можно объяснитьтем, что потребность в данном продукте возрастает лишь при необходимости заменить износившиеся шины новыми, котрые играют незначительную роль в бюджете по сравнению с самим транспортным средством. 11. Эластичность спроса по доходу: неэластичен.

Эко-гель "Organic People" для стирки детского белья, 1,5 литра.
Бережное и безопасное, экологически чистое средство для стирки детского белья. Содержит 99,8% натуральных компонентов и обогащено
612 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Подставка под автомобиль регулируемая "Delta" РПМ-2,0.
Грузоподъемность: 2 тонны. Высота подъема: 345 мм. Высота подхвата: 184 мм. Подставка под машину предназначена для подъема и удержания
645 руб
Раздел: Домкраты, подставки
Письменные принадлежности "Набор первоклассника", 28 предметов.
Набор школьно-письменных принадлежностей для девочки. В наборе: акварель, альбом для рисования, блокнот, доска для лепки, 2 карандаша
551 руб
Раздел: Наборы канцелярские
скачать реферат Анализ инвестиционной привлекательности предприятий в отраслевом разрезе. Пути её повышения

В Великобритании в 80-е годы были созданы три подобные государственные корпорации, подчинённые министерству торговли и промышленности. Они имеют сеть районных организаций, которые распределяют между частными фирмами – участниками регионального проекта земельные участки, занимаются подготовкой территорий под строительство и создание инженерных коммуникаций. Одним из важных источников финансирования строительства на региональном уровне является выпуск муниципальных облигаций. В США, например, такие облигации, выпускают правительства штатов, местные (городские и сельские) власти, а также их агентства и департаменты. Привлекательность муниципальных облигаций для инвесторов состоит в том, что доход по ним, как правило, не облагается федеральным налогом. Более того, для резидентов (жителей штата) облигации, выпущенные властями штата или муниципалитетами внутри них, освобождаются от штатных и местных налогов. В целом законодательные и финансово-экономические стимулы в региональной инвестиционной политике стран Запада способствовали подъёму депрессивных регионов, многофункциональному развитию городских и сельских территорий, реконструкции и модернизации крупных городов, решению социально- экономических и экологических проблем.

скачать реферат Методы оценки инвестиционных проектов

Реальные (прямые) инвестиции – вложение капитала частной фирмой или государством в производство какой-либо продукции. Финансовые инвестиции – вложения в финансовые институты, т.е. вложения в акции, облигации и другие ценные бумаги, выпущенные частными компаниями или государством, а также в объекты тезаврации, банковские депозиты. Интеллектуальные инвестиции – подготовка специалистов на курсах, передача опыта, лицензий и ноу-хау, совместные научные разработки и др. Понятие инвестиционного менеджмента в условиях переходной экономики, как правило, относится к управлению двумя видами инвестиций: реальными и финансовыми. По отношению к совокупности этих двух видов инвестиций на предприятиях применяют понятие инвестиционного портфеля, а инвестиции в различные виды активов, связанные единой инвестиционной политикой, называются портфельными инвестициями. В качестве отдачи от инвестиций принимается разность между доходами в течение срока использования инвестиционных ресурсов и затратами денежных средств в том же периоде (издержки производства, налоги и т. д.). Эта разность в итого является либо прибылью либо убытками.

скачать реферат РАЗВИТИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ТУРИЗМА

Не случайнот именно здесь с 1991 года проводятся Международные Деловые встречи «ИнтерВолга». Цель встреч – участие в разработке инвестиционной политики г.Тольятти, привлечение инвестиций, вуыход продукции предприятия за пределы региона. В установлении международных контактов, поиске деловых партнеров оказывают помощь Торгово-промышленная палата и управление внешних и международных связей Мэрии города. Существующая фирма “WEKOMЕ” помогает установить контакт с организациями города, а также совместить деловую поездку с отдыхом. Фирма “WEKOMЕ” организует конные прогулки, рыбалку, туристические поездки по окрестностям городак. Выставка “ИнтерВолга 2000” была посвещена развитию туризма в Самарском регионе. Наш регион обладает огромным потенциалом в этой области деятельности. Город стоит на берегах великой реки Волги с ее песчаными пляжами. В Жигулевских гораж находится пекрасный национальный парк , лесопарки с разнообразной флорой и фауной. Жигули называют жемчужной Средней Волги. Ученные давно обратили внимание на особое географическое положение, на своеобразие климатических условий, необычное соседство различных видов растений и животных.

скачать реферат Бизнес-план производственного предприятия

Стоимость программы Несетевая версия программы стоит $ 1700 с учетом НДС. Для последующего анализа с другими программами здесь необходимо указать цену на другую программу фирмы, о которой упоминалось выше. Эта программа предназначена для проведения финансового анализа и составляет вместе с основной программной многофункциональный комплекс для решения всех задач инвестиционного проектирования. Цена Audi Exper Professio al - $ 500. Оценивая Projec Exper 6.0 Professio al по показателю «функциональные характеристики/цена» данную программу можно оценить как достаточно привлекательную, хотя для использования отечественных форм бухгалтерской отчетности и проведения финансового анализа необходимо потратить дополнительно $ 500.Программа ИНВЕСТОР Функциональные возможности Данная программа отражает многолетнюю политику фирмы на разработку компьютерных программ для отечественных предприятий и инвесторов. Она полностью соответствует отечественной системе бухгалтерского учета и налоговому законодательству. В основу расчета основных показателей эффективности инвестиций положена имитационная модель денежных потоков.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.