телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАКрасота и здоровье -30% Сувениры -30% Игры. Игрушки -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансыподраздел:Менеджмент (Теория управления и организации)

Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств

найти похожие
найти еще

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ ВИПУСКНА РОБОТА БАКАЛАВРА МЕНЕДЖМЕНТУстудента факультету Економіки та Управління спеціальності менеджмент у виробничій сфері Васильківського Владислава Сергійовича /прізвище, ініціали, підпис/ Тема: Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств Науковий керівник Щербина О. В. Робота допущена до захисту Завідувач кафедри канд.екон.наук, доцент Соболь С.М. КИЇВ-1999 ЗМІСТ Вступ 3 І. Теоретико-методологічні основи формування товарного асортименту підприємства, що функціонує в умовах ринкової економіки 5 1.1. Економічна сутність та види товарного асортименту 5 Глибина 7 1.2. Перспективний товарний асортимент як складова частина економічної стратегії підприємства 9 1.3. Методичні підходи щодо формування перспективного товарного асортименту 15ІІ. Аналітична оцінка базового товарного асортименту та обгрунтування механізму його формування на перспективу 28 2.1. Техніко-економічна характеристика підприємства-об’єкту дослідження 28 2.2. Аналіз результатів господарсько-фінансової діяльності підприємства 41 2.3. Аналіз існуючого товарного асортименту підприємства 47 2.4. Обгрунтування механізму формування перспективного товарного асортименту підприємства 53Заключення 62 Список використаної літератури 64ДОДАТКИ .67 Вступ Порівняно нещодавно на Україні, та і в інших колишніх державах соцтабору, діяла командно-адміністративна система господарювання. Підприємства знаходились в прямому підпорядкуванні відповідних міністерств і відомств. В порядку наказу підприємства одержували контрольні цифри для укладання своїх планів по випуску продукції, собівартості продукції, використання фінансів. Керівництво підприємства чітко знало, які види продукції та в якому обсязі будуть випускатися найближчим часом. Аналогічно здійснювалося і матеріально-технічне забезпечення та збут продукції. Заздалегідь були відомі постачальники сировини і матеріалів, споживачі готової продукції. Актуальність даного дослідження визначається тим, що в умовах ринкової економіки цілеспрямоване формування перспективного товарного асортименту підприємства є одним їз засобів підвищення конкурентоспроможності підприємства. В нинішній час, в умовах ринкової економіки, підприємства отримали можливість самостійно формувати свою економічну стратегію, тобто знайти відповіді на наступні питання: які види продукції виробляти, в якій кількості, як і якими засобами, для кого і коли виробляти. Однією з основних задач є формування товарного асортименту продукції. Підприємство повинно мати перелік певних номенклатурних позицій продукції, що користуються потенційним попитом на ринку і забезпечать виживання підприємства в довгостроковому періоді. Мету даного дослідження полягає в розгляді методологічних основ та практичних аспектів побудови товарного асортименту підприємства. Для досягнення даної мети були поставлені наступні завдання: - розгляд понять номенклатури та асортименту; - характеристика видів асортименту; - розгляд поняття перспективного товарного асортименту як складової частини економічної стратегії підприємства; - визначення методів формування товарного асортименту та засобів його розширення, на основі даних, отриманих на підприємстві- об’єкті дослідження; - здійснення оцінки базового товарного асортименту підприємства та внесення пропозицій щодо формування перспективного товарного асортименту.

Виробляючи правила і прийоми ефективної реалізації цих напрямків діяльності, економічна стратегія підприємства - з моменту визначення його місії, формування його виробничого профілю і протягом всього періоду функціонування - повинна бути орієнтована на підтримання конкурентної переваги, запобігання його банкрутства, забезпечення тривалого процвітання у середовищі, що постійно змінюється. Отже, формування перспективного товарного асортименту підприємства є складовою економічної стратегії підприємства. Причому дуже вагомою складовою. Від структури асортименту продукції прямо пропорційно залежить процес розподілу сировинних ресурсів підприємства. Лише їх розумне та збалансоване використання дасть змогу запобігти перевитрат сировини та отримати максимальний результат від її використання. Відповідно до розподілу сировини відбувається формування фінансових потоків, які охоплюють всі “клітини” виробництва чи будь-якого процесу на підприємстві. Така собі “кровоносна система”. Асортимент продукції, за умови, якщо він визначений не точно (не точно – поняття відносне, і мається на увазі, що відхилення у співвідношеннях товарних груп будуть більші, і призведуть до більших втрат, ніж це передбачено), являє собою “бомбу сповільненої дії”. Асортимент розробляється, затверджується і йде у виробництво. По завершенню виробничого процесу, виявляється, що попит на одну товарну групу нижчий, ніж сподівалися з причини її моральної старості, оскільки, за час, який товар був у розробці і виробництві з’явились аналогічні товари, але вже з новими споживчими якостями. Інша товарна група представлена у надто великій кількості, і попит не зможе перекрити пропозицію. Ще одна товарна група стала нерентабельною в результаті підвищення цін з боку постачальників сировини. І таких варіантів може бути дуже багато, якщо їх не розрахувати і не здійснити заходів по їх запобіганню (зрозуміло, що всього передбачити неможливо, але прогнози стосовно розробки асортименту повинні бути максимально наближені до реальності). А в результаті - нецілеспрямоване використання сировини та матеріалів, втрачені кошти. Час та ресурси, які можна було б використати на підвищення конкурентоспроможності продукції і підприємства в цілому, підуть на мобілізацію нового потенціалу, що звичайно не тягне за собою позитивних наслідків. Склад та характеристики товарного асортименту, як відомо, багато в чому залежать від зони господарювання підприємства (ринку чи сегменту ринку). Отже, при формуванні перспективного товарного асортименту дуже важливо враховувати такий фактор як то стратегічна зона господарювання. Стратегічна зона господарювання (СЗГ) - окремий сегмент зовнішнього середовища підприємства, на який воно має, або хоче мати вихід. Вибір СЗГ безпосередньо пов'язаний з місією підприємства. Якщо місією підприємства є обслуговування ринку споживчих товарів і послуг, то в якості СЗГ виступають або окремі сегменти ринку товарів народного споживання, або різноманітні поєднання цих сегментів. Це можуть бути як усвідомлені, так і неусвідомлені більшістю соціальних груп потреби в тих або інших товарах та послугах. В якості СЗГ можуть також виступати регіональні ринки окремих товарів або їх поєднання.

Для мінімізації цих ризиків підприємству необхідно: - правильно оцінювати ресурсні обмеження, виробничі потужності; - вірно сформулювати стратегічну мету; - правильно визначати ситуацію на ринку, та інші - періодично проводити маркетингові дослідження і науково-технічні розробки, щоб підприємство мало гнучкість в реагуванні на зміни, що відбуваються на ринку. Існує два шляху захисту підприємства від ризику, що можна класифікувати по активності дій: 1) пасивне реагування; 2) активне втручання. Пасивне реагування - використання стратегії страхування можливих ризиків. Підприємство знаходиться в ролі стороннього спостерігача, що констатує факт реалізації і нереалізації застрахованих ризиків. Активне реагування - використання підприємством стратегії диверсифікації своєї діяльності з метою зниження ступеня ризику. Під диверсифікацією розуміють процес проникнення підприємства в нові для себе галузі матеріального і нематеріального виробництва з метою забезпечення стабільних рівнів функціонування і зниження рівня втрат у випадку реалізації ризику . При використанні підприємствами диверсифікації з метою зниження ризику підприємства можуть вирішити цілий ряд задач: - створення принципово нових товарів і послуг на базі використання передової технології; - розвиток нових напрямків підприємництва; - поліпшення якості продукції, раціоналізація виробництва, зниження витрат; - можливість збільшення своєї частки на ринку, активізація своєї ринкової політики. 6. Сегментування ринку - це розподіл великого ринку на більш дрібні групи індивідуальних або інституціональних споживачів, яким властиві деякі загальні характеристики, тип поведінки, потреби. Мета сегментування - виявлення групи покупців, що цінують одні ті ж якості конкретного товару або послуги. Таблиця 1.1. Основні принципи сегментування ринку Принципи Змінна сегментувания сегментувания Демографічний Вік, купівельна спроможність, професія, освіта, стать, раса, Національність, життєвий цикл родини Географічний Регіони миру, країни, штати, округа, міста, клімат місцевості, Щільність населення Поведінковий Обсяг споживання, прихильність товарній марці, тип споживання, Очікувані вигоди Психографічний Соціальний клас, особисті характеристики, спосіб життя Демографічний. Для сегментування ринку найбільшу корисність представляють чинники: стать, вік та інше. Ці чинники являють собою предмет демографії. Географічний. Для сегментування ринку іде розподіл споживачів на категорії в залежності від їх проживання. Багато з промислових підприємств схильні до географічного сегментуванню. Тут, головним чином, грають роль чинники, такі як клімат, місцевість та інше. Поведінковий. Поведінкове сегментування - це розподіл споживачів на категорії в залежності від їх відношення до товарів, частоти використання товару або реакції на різноманітні споживчі характеристики товарів. Однім з засобів поведінкового сегментування є розподіл потенційних споживачів на групи в залежності від того, чий товар вони купують - ваш або вашого конкурента. Це дає вам можливість розробити такі маркетингові засоби, в яких будуть враховані слабості конкурента. Психографічний. Психографія - це порівняно нова наука, що характеризує споживачів з точки зору їх психологічного складу - їх ролі в суспільному житті, роду діяльності, життєвих позицій та інше.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Закон України про оплату праці

Тарифна система оплати прац використовуться для розподлу робт залежно вд х складност, а працвникв залежно вд х квалфкац та за розрядами тарифно стки. Вона  основою формування та диференцац розмрв заробтно плати. Тарифна стка (схема посадових окладв) формуться на основ: тарифно ставки робтника першого розряду, що встановлються у розмр, не нижчому нж визначений генеральною (галузевою) угодою; ( Абзац другий частини третьо статт 6 в редакц Закону N 1766-III ( 1766-14 ) вд 01.06.2000 ) мжквалфкацйних (мжпосадових) спввдношень розмрв тарифних ставок (посадових окладв). Тарифно-квалфкацйн характеристики (довдники) розробляються Мнстерством прац Украни. Стаття 7. Законодавство про оплату прац Законодавство про оплату прац грунтуться на Конституц Украни ( 888-09 )  складаться з Кодексу законв про працю Украни ( 322-08) , цього Закону, Закону Украни "Про колективн договори  угоди" ( 3356-12 ), Закону Украни "Про пдпримства в Укран" ( 887-12 ) та нших актв законодавства Украни

скачать реферат Маркетингові дослідження ринку кави торгової марки "Якобз"

Вступ Актуальність даного дослідження визначається тим, що в умовах ринкової економіки цілеспрямоване формування перспективного товарного асортименту підприємства є одним з засобів підвищення конкурентоспроможності підприємства. В нинішній час, в умовах ринкової економіки, підприємства отримали можливість самостійно формувати свою економічну стратегію, тобто знайти відповіді на наступні питання: які види продукції виробляти, в якій кількості, як і якими засобами, для кого і коли виробляти. Важливість даного дослідження обумовлена також і тим, що воно проведено на матеріалах галузі, продукція якої безпосередньо спрямована на задоволення конкретних особистих потреб людей. Мета даної роботи є виявлення, які найсильніші конкуренти на ринку кави у торгової марки «Якобз». Для того щоб досягти поставленої мети потрібно вирішити наступні завдання: - збір та аналіз вторинної маркетингової інформації; - планування й організація збору первинної інформації, проведення анкетування; - систематизація й аналіз зібраної інформації; - представлення отриманих результатів дослідження; - розробка рекомендації щодо проведених досліджень. Об , 1998.-262 стор., іл. Періодичні видання 10. Геннадій Нєвєров. Інтернет в Україні: s ep-by-s ep.

Игра-головоломка "Дядюшкина ферма".
В головоломке Дядюшкина ферма (Funny Farm) игроки попробуют управиться с целым фермерским хозяйством, разместив гостей и обитателей фермы
1241 руб
Раздел: Головоломки
Туалетная бумага "Linia Veiro Classic", 2-слойная (24 рулона), белая.
Экономичная туалетная бумага изготовлена из 100%-го целлюлозного сырья. Обладает высокой мягкостью и прочностью. С перфорацией. Имеет
338 руб
Раздел: Бумага туалетная
Форма разъемная Regent "Easy" круглая, 22x7 см.
Форма для выпечки разъемная из углеродистой стали с антипригарным покрытием. Удобная застежка. Поверхность устойчива к царапинам. Диаметр:
364 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
 Коммунистическая оппозиция в СССР (1923-1927) (Том 2)

Величина годового расширения основного капитала никоим образом не может быть произвольной и не может быть определена исходя из одного хозяйственного года; с другой стороны, направления промышленного строительства, как в отношении величины затрат по разным отраслям промышленности, так и в отношении географического распределения новых предприятий и технического качества этих предприятий могут быть рационально определены лишь на основе продуманного перспективного плана развития народного хозяйства, важнейшей составной частью которого является план развития промышленности". Стр, 5 абзац 2 вместо слов "В расходной части..." до конца абзаца написать точнее: "Соотношение между ассигнованиями на мирную промышленность и доходами от промышленности и синдицированной торговли (отчисление от прибылей, приобретение облигаций государственных займов и подоходный налог) должно давать достаточный перевес доходам над расходами, и сверх того должны быть обеспечены необходимые ассигнования на электрификацию, военную промышленность, ирригацию хлопководческих районов и рабочее жилищное строительство". Стр. 5 абзац 5 выбросить. Стр. 6 абзац 2 в конце добавить: "В этих целях к проведению режима экономии должны быть привлечены широкие рабочие массы

скачать реферат Формування асортименту в роздрібній торгівлі

При неоптимальній структурі асортименту відбувається зниження як потенційного, так і реального рівня прибутку, втрата конкурентних позицій на перспективних споживчих і товарних ринках і, як наслідок цього, спостерігається зниження економічної стійкості підприємства. Тому формування оптимального асортименту, сприяючого оптимізації прибутку, збереженню бажаного прибутку на тривалий період часу, дуже актуально для підприємств, прагнучих бути конкурентоздатними. Об'єктом дослідження курсової роботи є ТОВ «Монро». Метою курсової роботи є формування ефективного товарного асортименту фірми, заснованого на комплексному аналізі його фінансово-економічного стану, на даних показників асортименту і вивчення теоретичних аспектів вибраної теми. Для досягнення мети поставлені наступні завдання: -вивчення теоретичних основ формування товарного асортименту підприємств роздрібної торгівлі; -вивчення процесу формування товарного асортименту в об'єкті дослідження; -вдосконалення управління товарним асортиментом. 1 Формування асортименту товарів на роздрібних торгових підприємствах Товарний асортимент - це певна сукупність різноманітних товарів, що входять до складу торгівлі.

 Статьи

Образчики всевозможных товаров появились бы очень скоро со всех концов России, от всех производителей. Иностранцы не замедлили бы также украсить наш музей своими произведениями. Таким образом, мало-помалу музей товароведения, разрастаясь все больше и больше, сделается нашею постоянною всемирною выставкою, русскою товарною консерваториею и т.Pп. По примеру Петербурга вскоре, а может быть и одновременно, появились бы такие же музеи в Москве и в других центрах русской промышленной и торговой деятельности. Подобного рода пожелания мы как-то давно читали и в С.-Петербургских ведомостях. Несколько лет тому назад там шла речь о будто бы замечательно богатом товарном кабинете здешнего коммерческого училища; возвещалось даже опубликование его каталога; но вот прошли годы, а о товарном кабинете училища и о степени доступности его для публики ни слуху, ни духу о сю пору нет. Если этот товарный кабинет действительно не миф, то чего ж лучше, как поставить его в основу предполагаемой русской товарной консерватории? <УВЛЕЧЕНИЯ СЕРДЦА И ГОЛОС РАЗУМА> Из писем, которыми время от времени удостоивают нас некоторые из деревенских подписчиков Северной пчелы, мы могли заметить, что помещики начинают становиться в разлад с некоторыми из представителей местных мировых учреждений

скачать реферат Основи сучасних систем мотивації персоналу підприємств харчування

ЗмістВступ Розділ 1. Науково-методичні основи сучасних систем мотивації персоналу підприємств харчування 1.1 Праця як важливий чинник розвитку суспільства та виробництва 1.2 Сучасні системи мотивації праці персоналу 1.3 Структура та організація заробітної плати 1.4 Державне та договірне регулювання заробітної плати Розділ 2. Оцінка основних результатів діяльності та мотивації праці в ТзОВ ГК «Жорж» 2.1 Позиціювання підприємства на ринку та оцінка основних економічних показників діяльності 2.2 Системи мотивації персоналу на підприємстві 2.3 Практика запровадження систем мотивації в підприємстві ресторанного господарства ТзОВ ГК «Жорж» 2.4 Вплив стимулювання персоналу на продуктивність праці Розділ 3. Шляхи підвищення ефективності застосування сучасних систем мотивації персоналу 3.1 Удосконалення систем мотивації в підприємстві та шляхи застосування найефективніших систем мотивації 3.2 Пропозиції щодо ефективності запровадження сучасних систем мотивації менеджерського складу персоналу підприємства 3.3 Доцільність запровадження зарубіжних сучасних систем мотивації персоналу в підприємствах ресторанного бізнесу Висновки Список використаних джерел Додатки Вступ Якість роботи, що виконується визначається не тільки здібностями персоналу, але й мотивацією працівника застосовувати свої здібності та розкривати свій потенціал.

скачать реферат Формування і розподіл прибутку на підприємстві ЗАТ "ЦУМ"

ЗмістВступ 1. Методологічні основи формування і розподілу прибутку підприємств 1.1 Економічна природа та джерела утворення прибутку підприємства 1.2 Рентабельність підприємства та показники, які її характеризують 1.3 Фактори, що визначають прибуток та рентабельність підприємства 2. Формування і розподіл прибутку на підприємстві 2.1 Загальна організаційно-економічна характеристика ЗАТ Рр ( рівень рентабельності) – 0,1% Моделювання впливу окремих факторів на зміну обсягів отримання прибутку Сума валового доходуВаловий доход та витрат обертання Загальні витрати підприємства Точка беззбитковості Зона прибутковості Змінні витрати Постійні витрати Обсяг товарообороту, Товарооборот при якому досягається беззбитковість

скачать реферат Нормативна регламентація фінансової звітності в Україні

Фінансова звітність – це бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємств за звітний період. Метою фінансової звітності є забезпечення загальних інформаційних потреб широкого кола користувачів, які покладаються на неї як на основне джерело фінансової інформації під час прийняття економічних рішень. Зазначені інформаційні потреби обумовили склад фінансової звітності. За Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку (П(С)БО) 1, до неї відносяться: Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал, Примітки і Додаток до річної звітності. Щоб скласти фінансову звітність, керівництво підприємства формує облікову політику, тобто вибирає принципи, методи та процедури обліку в такий спосіб, щоб достовірно відобразити результати його діяльності та забезпечити порівнянність фінансових звітів. Розглянемо більш детально склад фінансової звітності та його регламентацію згідно законодавства України. Форма балансу (форма 1) складається з чотирьох розділів активу і п за ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. – . – Житомир: ПП «Рута», 2005. – 528 с. 5. Васильєва Л.М. Методичні основи формування облікової політики підприємства / Л. М. Васильєва // Держава та регіони.

скачать реферат Аналіз асортименту товарів та стану попиту на них

Види послуг, які надає підприємство населенню На ТОВ ВКФ повинна постійно здійснювати прогнозування зміни ситуації на ринку, враховувати можливість появи нових конкурентів, зміну моди, поведінку споживачів та інше. Для цього необхідно періодично проводити маркетингові дослідження, причому не обмежуватися ринком, на якому функціонує підприємство, а шукати виходи на нові ринки. Лише дотримуючись цих рекомендацій стає можливим формування такого товарного асортименту, який міг би забезпечити виконання основної мети організації –– отримання максимального прибутку при мінімальних затратах.

Настольная игра "Обманщик".
Не верь обманщикам! Если будешь лукавить, твой нос будет расти! Эта карточная игра рассчитана на 3-4 игроков, которым предстоит
436 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение
Стиральный порошок "Burti Color" для цветных вещей, 1,5 килограмм.
Стиральный порошок "Burti Color" предназначен для стирки цветных вещей. Благодаря современным комбинациям поверхностно-активных
377 руб
Раздел: Стиральные порошки
Средство дезинфицирующее "Блокатор вирусов", 1 штука.
Жизнь современного человека полна неожиданных сюрпризов, порой не самых приятных. Проживание в больших городах значительно увеличивает
596 руб
Раздел: Для поверхностей
скачать реферат Економічна ефективність використання оборотних активів промислових підприємств Липовецького району: стан, шляхи покращення

ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ 1.1 Сутність, структура та призначення оборотних активів підприємства 1.2 Джерела формування оборотних активів підприємства 1.3 Методичні підходи до оцінювання ефективності використання оборотних активів підприємства РОЗДІЛ 2. КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ 2.1 Загальна характеристика діяльності промислових підприємств Липовецького району 2.2 Оцінка складу та структури оборотних активів промислових підприємств Липовецького району 2.3 Оцінка джерел формування оборотних активів підприємств 2.4 Оцінка ефективності використання оборотних активів підприємств Липовецького району РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ВСТУП Економічний механізм формування та ефективного використання оборотних активів викликає інтерес як у теоретиків, так і практиків. В умовах трансформаційної економіки відбувається перехід до ринкових методів господарювання та переосмислюється роль оборотних активів в управлінні промисловістю.

скачать реферат Оценка сильных и слабых сторон фирмы методом SWOT-анализа

Данная матрица предоставляет руководителям компании структурированное информационное поле, в котором они могут стратегически ориентироваться и принимать решения. Литература SWO -аналіз — основа формування маркетингових стратегій підприємства. — Донецьк, 2001. Боумэн К. Основы стратегического менеджмента — М., Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: Учебник. — М., Высш. шк., 1994. Зиннуров У.Г. Стратегическое маркетинговое планирование и управление на предприятии. – Уфа, УГАТУ, 1999. Коротков Э.М. Концепция менеджмента. — М., «ДеКА», 1996. Люкшинов А.Н. Стратегический менеджмент: Учебное пособие для Вузов. — М., Юнити-дата, 2001. Разработчики технологии SWO -анализа // Электронная публикация

скачать реферат Контрольна з предмету Техніка і технологія торгівлі

Постачальниками-посередниками можуть бути оптові підприємства загальнонаціонального, регіонального рівня різного товарного асортименту (спеціалізації), що складають основу системи оптової структури на споживчому ринку, оптові посередники (дистриб’ютори, підприємства-брокери, підприємства-агенти, дилери), а також організатори оптового обігу (оптові ярмарки, аукціони, товарні біржа, оптові і дрібнооптові ринки, магазини- склади і т.п.). Оптові посередники в умовах ринкової економіки здобувають самостійне значення в сфері закупівельної діяльності. Дистриб’ютор – фірма, що здійснює збут на основі оптових закупівель у великих промислових фірм-виробників готової продукції. Це відносно велика фірма, що володіє власними складами і встановлює тривалі контрактні відносини з промисловцями. Брокерська фірма – підприємство, що надає посередницькі послуги державним і комерційним структурам у придбанні, продажі й обміні товарів. Брокер (фізична особа) – торговий посередник при укладанні угод між покупцями і продавцями товарів на товарній біржі.

скачать реферат Виробнича практика з менеджменту

Розробка та прийняття рішень включає: формування альтернативних варіантів рішень; встановлення строків їх виконання; вибір виконавців; обробку додаткової інформації; узгодження та затвердження строків та виконавців; затвердження варіанту рішення; виділення ресурсів для реалізації рішення. Формування асортименту торгового підприємства являє собою процес підбору для реалізації різних груп товарів, їх видів і різновидів, виходить з його товарної спеціалізації і повинен бути направлений на задоволення попиту споживачів і забезпечення високого прибутку. При цьому слід звернути увагу на ряд принципів: - забезпечення відповідності характеру попиту споживачів, що пов'язано з пошуком певної ніші на ринку, формування певного асортименту; - забезпечення достатньої широти і глибини; - забезпечення стабільності асортименту; - забезпечення умов рентабельності — необхідна умова функціонування будь-якого торгового підприємства. Тому слід враховувати витратоємкість, податкоємкість, оберненість запасів та інші економічні фактори. Товарообіг забезпечує економічну основу всієї діяльності торгового підприємства, оскільки реалізує основний об'ємний показник цієї діяльності і досягнуті маркетингові позиції.

скачать реферат Значення логістики в управлінні товарними запасами оптових підприємств

Особливістю формування товарних запасів на підприємстві є те, що в 2007 році 100% товарів було імпортовано, слід шукати можливість залучення вітчизняних фірм для формування товарних запасів підприємства. В умовах розвитку економіки України імпорт втрачає свою привабливість, тому доцільно розробляти проекти експорту українських товарів до Німеччини, в якій фірма має велику кількість партнерів. На мою думку, дуже перспективною товарною групою є дитяче харчування. Воно складає незначну частину, як в товарних запасах, так і в товарообігу фірми «Зімай». Доцільно значно збільшити цю частину за рахунок пошуку нових постачальників, як в Германії, так і в Україні, щоб асортимент був досить широким. На цю товарну групу торгова націнка буде незначна, але вона забезпечить стабільний дохід і високу швидкість обороту товарних запасів. Але існує певний ризик, який полягає в тому, що термін реалізації цієї продукції обмежений, і якщо вона не буде своєчасно реалізована, то фірма зазнає збитки. Щоб цього не відбулося, цій товарній групі слід приділити особливу увагу при управлінні товарними запасами. Будь-яке підприємство в умовах ринкової економіки постійно здійснює планування своєї діяльності.

Обложки для переплета, А4, пластик, 150 мкм, прозрачные, 100 шт..
Прозрачные обложки для переплета из прочного, износостойкого пластика. Обложки придадут документам эстетичный внешний вид и защитят от
511 руб
Раздел: Прочее
Отделитель косточек вишни "Mayer & Boch", 1,5 л, механический (арт. 25985).
Когда вам захочется приготовить вишневый пирог или варенья вишневое без косточек, вы стараетесь выделить больше времени, так как оно уйдет
477 руб
Раздел: Прочее
Сковорода-сотейник алюминиевая с антипригарным покрытием "Alpenkok" AK-1007/28N "Brown Marble", 28.
Диаметр: 28 см. Высота: 7,5 см. Толщина дна: 4 мм. Сковорода-сотейник из литого алюминия. Высококачественное внутреннее антипригарное
856 руб
Раздел: Сковороды с антипригарным покрытием
скачать реферат Удосконалення стратегічного управління діяльністю підприємства

Об'єктом роботи є процес стратегічного управління на конкретному підприємстві. Предметом роботи є механізм впровадження управлінських рішень по вдосконаленню роботи підприємства заснований на принципах стратегічного управління. Методологічною основою роботи є наукові положення вітчизняних і зарубіжних економістів, присвячених стратегічному управлінню підприємницькою діяльністю в промисловому виробництві, системний підхід до аналізу його особливостей у формуванні ринкових механізмів управління. При виконанні дослідження використовувався ситуаційний підхід, методи експертних оцінок, структуризації цілей при розробці елементів механізму використання контролінгу та обґрунтуванні послідовності комплексної оцінки інвестиційної привабливості суб , 2004. - 448 с. Шершньова З.Є., Оборська С.В. Стратегічний менеджмент. Навчальний посібник. -К.: КНЕУ, 1999. Шершньова З.Є., Оборська С.В. Ратушний Ю.М. Стратегічне управління.: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни.-К.:КНЕУ, 2001.-232 с. Зкономическая стратегия фирмьі: Учеб. Пособие / Под ред. А.П. Градова - СПб.: Спец, лит-ра, 1995.

скачать реферат Господарство України на рубежі 18-19 столітть

В умовах занепаду рудень їх власники закріпачили рудників. Зароджувалися і розвивалися нові форми виробництва у ткацтві. Центрами його в Західній Україні були Львів, Броди, на території Волині — Луцьк, Кременець, Володимир, у Гетьманщині — північні полки. Технічною основою були ткацький верстат і фолюші, ручні або при млинах. Виробництво організовувалось у формі децентралізованої мануфактури. Підприємствами фабричного типу були солеварні. Соляні промисли розвивалися в Прикарпатті — Перемишлянському, Дрогобицькому, Коломийському староствах Руського воєводства. Володіли ними держава, феодали, городяни і селяни. Із зростанням феодальної залежності селян їм забороняли виробляти сіль. Отже, наявність підприємств із застосуванням певних технічних засобів, зокрема гідравлічного двигуна у вигляді водяного колеса, з початковим або виразним поділом праці й застосуванням найманої праці, значною товарністю продукції свідчила про те, що в Україні відбувався процес створення мануфактур. Вони виробляли більшу частку продукції, що надходила на внутрішній ринок, і охопили такі галузі промисловості, як залізоробну, паперову, винокурну, скляну, поташну, селітряну, будівельних матеріалів, борошномельну та ін.

скачать реферат Підручник

Галузевий та відомчий рівні господарського, соціального та культурного керівництва забезпечують комплексний розвиток підвідомчих підприємств та організацій за тими самими складовими при орієнтації їхньої роботи на випуск необхідної для населення продукції та послуг. Саме спільність вихідних складових рівня добробуту народу створює реальну основу для формування єдиного для територій та відомств комплексу завдань із досягнення поставленої мети. Системний аналіз дозволив виділити наступну групу вихідних складових, що характеризують рівень добробуту народу, та є однаковими як для процесів, забезпечення необхідного рівня 138 Менеджмент: теорія та практика його матеріального добробуту, так і для рівня його соціального та духовного розвитку: - асортимент продукції та послуг; ; >:?, - якість продукції та послуг; ' - інтенсивність процесів отримання послуг; 1. використання у виробництві вихідних ресурсів; 2. екологічна чистота виробництва та довкілля; - соціальна захищеність працівників та населення. Відповідно до наведеного змісту вихідних складових фор мується аналогічний склад завдань з управління процесом досяг нення найкращого результату за кожною з складових у напрямку одержання в цілому по регіону та кожному його місту й району найвищого рівня добробуту населення на основі вирішення цих завдань у процесі діяльності підприємств та організацій, що роз ташовані на цій території.

скачать реферат Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

Задачі дрібнооптової торгівлі продуктами харчування Чим краще підприємець у роздрібній торгівлі враховує бажання покупців, тим більше товарів він може продати, тим вище його комерційний успіх. Покупці зі своєї сторони в стані через роздрібну торгівлю задовольнити свої потреби. Для того, щоб підприємець у роздрібній торгівлі виконував свої функції сполучної ланки і тим самим за допомогою задоволення потреб своєї клієнтури збільшував власний прибуток, він повинний виконувати наступні важливі функції і задачі: формування необхідного асортименту, пошук прийнятних постачальників товарів, доставка товарів, збереження на складі, підтримка товарних запасів. Кожне рішення підприємця служить досягненню основних цілей: одержання прибутку, ріст. Для досягнення своїх цілей підприємець у сфері роздрібної торгівлі прагне досягти цілей завдяки зниженню витрат виробництва, формуванню широкого і стабільно асортименту, підтримці рівня цін на конкурентному рівні. Підприємець, формуючи асортимент у продуктовому магазині середніх розмірів, може мати більш 100 постачальників, у результаті чого багато часу і сил витрачається на пошук покупців і організацію закупівель.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.