телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАСувениры -30% Видео, аудио и программное обеспечение -30% Товары для спорта, туризма и активного отдыха -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансыподраздел:Менеджмент (Теория управления и организации)

Процес управління та його основні стадії

найти похожие
найти еще

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Повноваження лінійних керівників дадуть право вирішувати всі питання розвитку довірених їм організацій і підрозділів, а також віддавати розпорядження, обов'язкові для виконання іншими членами організації (підрозділів). Повноваження штабного персоналу обмежуються правом планувати, рекомендувати, радити або допомагати, але не наказувати іншим членам організації виконувати їхні розпорядження. Якщо тому або іншому робітнику управлінського апарату надається право приймати рішення і вчиняти дії, звичайно що виконуються лінійними менеджерами, він одержує так звані функціональні повноваження. Між всіма названими вище що складають процес управління існують складні відношення взаємозалежності: зміни в кожній з них (скажемо, числа елементів і рівнів, кількість і характер зв'язків і повноважень робітників) викликають необхідність перегляду всіх інших. Так, якщо керівництвом організації прийняте рішення про вступ в процес управління нового органу, наприклад, відділу маркетингу (функції якого раніше ніхто не виконував), потрібно водночас дати відповідь на наступні питання: які задачі буде вирішувати новий відділ? Кому він буде безпосередньо підпорядкований? Що органи і підрозділи організації будуть доводити до нього необхідну інформацію? На яких ієрархічних рівнях буде виявлена нова служба? Якими повноваженнями наділяються робітники нового відділу? Що форми зв'язків повинні бути встановлені між новим відділом і іншими відділами? Збільшення кількості елементів і рівнів в процесі управління неминуче призводить до багатократного зростання числа і складності зв'язків, що виникають в процесі прийняття управлінських рішень; слідством цього нерідко є уповільнення процесу управління, що в сучасних умовах тотожно погіршенню якості функціонування менеджменту організацій. До структури управління подається безліч вимог, що відбивають її ключове значення для менеджменту. Вони враховуються в принципах формування процесу управління, розробці яких було присвячено немало робіт вітчизняних авторів в дореформений період. Головні з цих принципів можуть бути сформульовані наступним чином: 1. Організаційна структура управління повинна передусім відбивати мету і завдання організації, а отже, бути підлеглій виробництву і його потребам. 2. Слід передбачити оптимальний розподіл праці між органами управління і окремими робітниками, що забезпечує творчий характер роботи і нормальне навантаження, а також належну спеціалізацію. 3. Формування процесу управління потрібно зв'язувати з визначенням повноважень і відповідальності кожного робітника і органу управління, зі встановленням системи вертикальних і горизонтальних зв'язків між ними. 4. Між функціями і обов'язками, з одного боку, і повноваженнями і відповідальністю з іншого, необхідно підтримувати відповідальність, порушення якого призводить до дисфункції системи управління в цілому. 5. Організаційна структура управління повинна бути адекватною соціально-культурним умовам організації, що виявляє істотний вплив на рішення відносно рівня централізації і деталізації, розподілу повноважень і відповідальності, міри самостійності і масштабів контролю керівників і менеджерів.

Великі, середні і малі фірми ясно усвідомлюють: для того, щоб розвиватися, процвітати, зберігати здоров'я людей і стабільність колективу, вони повинні оптимізувати віддачу від вкладень будь-яких ресурсів, будь то ресурси фінансові, матеріальні або людські. Управління людськими ресурсами – це діяльність, виконувана на підприємствах, що сприяє найбільш ефективному використанню робітників та службовців для досягнення організаційних і особистих цілей. Політика управління персоналом – загальне керівництво в прийнятті рішень по найважливіших напрямках у галузі управління персоналом. Технологія управління персоналом – специфічний напрямок діяльності відділу по управлінню персоналом: докладно пояснювати людям їхні службові обов'язки і як будувати свою діяльність. Ефективність роботи управлінського апарату значно підвищується, коли керівництво фірми піклується про людей; у результаті підвищується їх життєвий тонус і психологічний клімат у колективі. Підкреслимо три моменти, що відносяться до управління персоналом: 1) управління персоналом є діяльнісно-орієнтованим і спрямованим в основному на практичні дії, ніж на різного роду канцелярські дії або правила, хоча в ряді моментів виконання необхідних інструкцій і правил є визначальним при виконанні підлеглими своїх обов'язків; наприклад, виконання технічними службами своїх завдань по будівництву або обслуговуванню мереж електропостачання в діючих електроустановках, коли невиконання або нечітке виконання інструкцій може призвести до збитку або навіть загрожувати життю підлеглого персоналу (конкретного виконавця); 2) управління персоналом є індивідуально орієнтованим, коли кожен працівник повинен розглядатися як особистість і йому пропонується виконання робіт (наскільки це можливо), що відповідають його індивідуальним бажанням. Тут мається на увазі, що працівник одні обов'язки може виконувати з «душею», дуже грамотно і з найбільшою користю для фірми, ніж, можливо, інші працівники, а інші обов'язки – тільки чітко по інструкції. І тут, найчастіше, дуже ефектний прийом управління, коли працівник, який навіть відмінно виконує свої обов'язки, через певний час (3-4 роки – з досвіду іноземного менеджменту) переходить на іншу роботу в межах його компетенції з його бажання, що дає новий імпульс при виконанні нових обов'язків; 3) управління персоналом є перспективно орієнтованим. Ефективне управління персоналом повинне допомагати фірмі через її забезпечення компетентними і зацікавленими в результатах своєї праці працівниками. Звідси, - людський фактор повинен постійно враховуватися як у тактичних (короткострокових), так і довгострокових стратегіях фірми. В умовах ринкової економіки виживання є дуже важливим завданням будь- якої господарської і комерційної фірми (підприємства, організації). Управління персоналом – діяльність, покликана бути важливою гарантією того, що підприємство буде працювати ефективно. Організаційну ефективність або її недолік можна визначати, розглядаючи такі критерії і показники, як: задоволеність працівника, кількість гострих конфліктів, скарг і т.д. У фірмі повинні враховуватися усі виникаючі як позитивні, так і негативні моменти і по кожному з них після аналізу повинні прийматися відповідні рішення.

Управлінські рішення можуть бути: одноособові, колегіальні, колективні, стратегічні (перспективні), тактичні (найближчі), оперативні. Організаційні рішення приймаються на всіх рівнях управління і є однієї з функцій роботи менеджера, вони спрямовані на досягнення поставленої мети чи задачі. Вони можуть бути запрограмованими і незапрограмованими. Запрограмоване рішення - це результат реалізації визначеної послідовності етапів чи дій і приймається на основі обмеженої кількості альтернатив. Щоб знайти правильні шляхи вирішення проблеми, менеджер не повинен прагнути до негайного її вирішення, так це практично і неможливо, а повинен вжити відповідних заходів по вивченню причин виникнення проблеми на основі наявної внутрішньої і зовнішньої інформації. Висновки У процесі розвитку підприємство рано чи пізно зштовхнеться з проблемою зниження контролю за тою чи іншою ділянкою роботи, зниженням активності працівників і, відповідно, усієї фірми в цілому, що безпосередньо впливає на внутрішній дух організації, відбивається на іміджі фірми і на економічних результатах діяльності. Існують відпрацьовані механізми керування персоналом, але у вітчизняних керівників не вистачає досвіду, часу, а іноді просто бажання для того, щоб проводити кадрову політику, що враховує інтереси всього персоналу фірми, що веде до виникнення проблем і розбіжностям між керівником і підлеглими. Процеси, що протікають в організації, відбивають динаміку організаційної системи. У той же час ці процеси самі повинні бути керованими. Управління як організаційний процес є ключовим процесом. Побудова управлінських рішень дозволяє організувати роботу найбільш ефективним чином у відповідності зі сформованою ситуацією. Існують різні стилі управління, використання яких також носить ситуаційний характер. Ухвалення рішення відіграє центральну роль у сукупності всіх процесів управління. Всі інші процеси як би розвертаються довкола нього. Сам цей процес може протікати по-різному. Однак при цьому він обов'язково проходить усі стадії й етапи, що йому притаманні як організаційному процесу. Підводячи підсумки, можна відзначити, що вітчизняні керівники повинні більш ґрунтовно підходити до питань управління персоналом. Необхідно постійно розвивати систему наймання, навчання і мотивації персоналу, перетворити її в професійно працюючий, чіткий механізм, такий же, як система збуту чи постачання на підприємстві. Цей механізм є рівною часткою, що приносить прибутки, а недостатня увага до нього чревата низькою активністю співробітників, плинністю кадрів і автоматичним зниженням конкурентноздатності фірми. Література: 1. Акбердин Р. З., Кибанов А. Я. "Вдосконалення структури, функцій і економічних взаємовідносин управлінських підрозділів підприємств при формах господарювання". Навчальна допомога. - М.: ГАУ, 1993г. 3. "Менеджмент організації". Навчальна допомога/Під редакцією З. П. Румянцевой і Н. А. Саломатина. - М.: Инфа-м, 1995г. 4. Райсс М. "Оптимальна складність управлінських структур"//Проблеми теорії і практики управління. - 1994. 5. Герчикова «Менеджмент». М; «Юнити» 1995 г. 6. О.С. Виханский, А.И. Наумов «Менеджмент».

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Стрітеннє: Книжка гуцульських звічаїв і вірувань

Сам процес доння овець доста цкавий. Ввчар сдають у струнц (вузькому проход) на сдцях з утятого ковбка, припираючись колньми один до одного, а плечима опираються на дошки победрини струнки. Гоннник наймолодший з ввчарв бере прут у руки (прут мусить бути з галузками  листям, бо вд голого пропало би молоко)  переганя ввц одну за одною у струнку. На його поклик ристрист стар ввц забгають до струнки сам, бо вони напасен, молоко прибува икра болить, вони рад би скорше звльнити икру. Лиш ввця увйде у струнку, як тут ловить  ввчар за хребет, притяга тилом до сдця, хвата за дйки икри  енергйно, швидко продою х пальцями; потм видавлю рукою вдразу з икри усе молоко, тльки решту вицерку  ввця за хвилю здона. Тут треба квапитися, бо чека наступна ввця, цлий ботей (череда), а обд короткий. Ой пду я в полонинку, а шо си в нй д? Калинка си розвива, листок зелен, У зеленй полонинц, в зеленй, зеленй Стоть стадо бленько, ввц не дон. Ой пду я в полонинку ввц зимувати, Ци не будеш, файна любко, за мнов банувати? Ой пду я в полонинку, та в зелену пущу, Я другого зарубаю, до тебе не пущу! Корови доять в осбнй загород, де в жолобах  скошена трава басарунок, аби лпше припускали молоко

скачать реферат Регистрации актов гражданского состояния

іністерство освіти України Кіровоградський інститут регіонального управління та економікиКафедра правознавства Конрольна робота З предмету: «Реєстрація актів громадянського стану» На теми: 1.Принцип своєчасного і належного документального оформления проведеної реєстрації. 2.Організація діловодства в системі органів РАГСа 3.Зміни та виправлення в документах актів громадянського стану. Виконав студент гр. ПР-97-2 з Риндич ОлександрКІРОВОГРАД 1998 ПЛАН: Організація діловодства в системі органів РАГСа Принцип своєчасного і належного документального оформления проведеної реєстрації. Зміни та виправлення в документах актів громадянського стану. Використана література: 1. Організація діловодства в системі органів РАГСа Результат діяльності залежить від багатьох проміжних відрізків, одним з яких являється діловодство, яке дозволяє забезпечити оперативність та гнучкість в прийнятті рішень. Діловодство координує всі етапи роботи - од проектування до практичної реалізації рішень. Процес управління включає наступні основні типові документуємі операції: збір та обробку документної інформації; підготовку рішень; прийняття та документування рішень; доведення рішень до виконавців; виконання рішень; контроль виконання; збір інформації про виконання; передачу інформації по вертикальним та горизонтальним звґязкам; зберігання та пошук інформації.

Занимательная пирамидка большая.
Эта пирамидка станет для ребенка хорошей игрушкой для игр в песочнице и для игр в воде. Предназначение пирамидки состоит в том, чтобы
329 руб
Раздел: Пластиковые
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (коричневый).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
Пеленка Золотой Гусь непромокаемая (трехслойная, на резинке, 120х60 см).
Удобные, дышащие, непромокаемые наматрасники избавят Вас от волнений и беспокойства, обеспечат сохранность матрасу. Надёжно фиксируются
370 руб
Раздел: Наматрасники
 З історії грошей України

Решту надходжень карбованців становили інші надходження і платежі. За період з 2 по 16 вересня 1996 року обмін здійснили 11,3 млн. чоловік, або 28 відсотків загальної чисельності працюючого населення та пенсіонерів. При цьому в розрахунку на одного чоловіка середня сума обміну карбованців на гривні становила за весь період реформи 17,6 млн. крб. У перші дні реформи цей показник був значно вищим і становив 25 — 27 млн. крб. У результаті за перші п'ять днів реформи було вилучено 55,5 % карбованцевої готівки. Основні обсяги обміну населенню карбованців на гривні (74 відсотки) проходили через пункти обміну установ банків, з них найбільше через установи Ощадного банку — 36 відсотків, банку «Україна» — 19, банку «Аваль», включаючи підприємства зв'язку, — 14, Промінвестбанку — 13 відсотків. Після завершення проведення грошової реформи обмін громадянами карбованців на гривні був продовжений на період із 17 вересня по 15 жовтня 1996 року через каси комерційних банків за рішеннями місцевих держадміністрацій. Враховуючи численні звернення громадян, які з поважних причин не змогли вчасно здійснити обмін карбованців на гривні, його знову було продовжено з 15 жовтня 1996 року до 28 лютого 1997 року через регіональні управління Національного банку України, а з 1 березня 1997 року Національний банк України, користуючись наданим йому правом, ще неодноразово продовжував обмін карбованців на гривні

скачать реферат Планування як функція менеджменту

Процес управління за цілями складається з чотирьох взаємозалежних етапів: 1. Розробка чітких, коротких формулювань цілей. 1. Розробка реалістичних планів їх досягнення. 2. Систематичний контроль, вимірювання й оцінка роботи і результатів. 3. Корегуючи міри для досягнення запланованих результатів. Перший етап - розробка цілей. Після розробки вищим керівництвом довгострокових і короткострокових цілей для організації і для себе індивідуально, ці цілі формулюються для робітників наступного нижчого рівня по ланцюгу команд. Коли здійснюється процес розробки цілей, необхідний двосторонній обмін інформацією, щоб забезпечити розуміння кожною людиною його конкретних цілей. Крім вияснення очікуваних результатів роботи, двосторонній обмін інформацією дозволяє підлеглим повідомити керівникам, що вони потребують для досягнення встановлених цілей. Другим етапом процесу управління за цілями являється планування дій. Етап планування дій розбивається на шість стадій: 1. Визначення основних задач і заходів, необхідних для досягнення цілей. 1. Встановлення взаємозв’язків, які мають визначаюче значення, між основними видами діяльності.

 Анатомія неоголошеної війни

Такі заяви президента Криму лягали на душу командуванню ЧФ, адже вселяли віру, що російський флот остаточно закріпиться на півострові. 15 лютого 1994 року в Будинку офіцерів флоту відбулася конференція координаційної ради офіцерських зборів і Спілки офіцерів Криму. На ній було вироблено полiтичну платформу для 18 кандидатів у депутати Верховної Ради Республіки Крим від Севастополя. Укладено програму військової полiтики Криму. Основне положення її — створити збройні сили, службу безпеки і Міністерство внутрішніх справ Криму. Добре розуміючи, що об’єкти, розташовані поза Кримом, не вдасться залишити за флотом Росії, командування заходилося мерщій вивозити цінне майно зі складів Миколаєва, Одеси та Очакова. Це викликало законний протест людей, які працювали і служили там. Офіцери і мічмани управління госпітальної бази Чорноморського флоту Миколаєва тоді у повному складі принесли українську присягу і звернулися до Міністерства оборони України з проханням зарахувати їх до складу Збройних Сил України. Як стверджувало командування частини, особовий склад бази пішов на це, втративши всяку надію на цивілізоване розв’язання проблеми Чорноморського флоту і остаточно переконавшись, що є сили, які блокують цей процес

скачать реферат Стратегічне планування

Другим етапом процеса управління за цілями являється планування дій. Етап планування дій розбивається на шість стадій: 1. Визначення основних задач і заходів, необхідних для досягнення цілей. 1. Встановлення взаємозвязків, які мають визначаюче значення, між основними видами діяльності. Це, по суті, пов’язано з вивченням операцій с загальних позицій та створенням календарного плану їх виконання в потрібній послідовності. 1. Уточнення ролей й взаємозвязків та делегування відповідних повноважень для виконання кожного виду діяльності. 1. Оцінка витрат часу для кожної основної операції й підоперації. 1. Визначення ресурсів, необхідних для кожної операції. Суттєве значення для керівництва має визначення витрат на досягнення цілей до початку практичної реалізації плану. Потреби в ресурсах звичайно визначаються і розподіляються за допомогою укладання бюджету. 1. Перевірка строків і корегування планів дій. Після обговорень з підлеглими й іншими керівниками часто необхідно корегувати план дій так, щоб зробити його більш реалістичним. Строки закінчення робіт можуть бути перенесені, ресурси збільшені або зменшені, графіки завдань переглянуті.

скачать реферат Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві

Аналогічний процес зміни відносини до маркетингової діяльності відбувається в даний час і на українських підприємствах. В остаточному підсумку, успіху доможуться ті компанії, що раніш інших зрозуміють необхідність і важливість маркетингового підходу в організації власної діяльності. Управління маркетинговою діяльністю, як будь-який процес управління, має наступні складові частини: . маркетинговий аналіз і аудит; . стратегічне і поточне планування; . організація процесу управління маркетингом; . контроль за здійсненням маркетингових заходів. Маркетинговий аналіз і аудит – найважливіший складовий елемент процесу управління маркетинговою діяльністю, що постачає інформацію на всі етапи процесу управління і є деталізованим дослідженням внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства, його сильних і слабких сторін. Серед основних інструментів маркетингового аналізу й аудиту варто назвати: техніко-економічний аналіз діяльності підприємства, аналіз макро- і мікросередовища підприємства, SWO -аналіз, маркетингові дослідження ринку. Інформація, отримана в результаті всебічного аналізу діяльності підприємства, використовується на етапі формального планування.

скачать реферат Організація праці менеджера

Без перебільшення можна сказати, що заподієний при цьому збиток вимірюється мільярдами. Мистецтво вибору і формулювання правильної мети, управління процесом її реалізації, включаючи оцінку досягнутого ступеня реалізації, відрізняють дійсно вмілого менеджера-керівника. Неможливо прагнути управляти людьми, якщо і керівникам, і підлеглим цілі цілком не ясні. Управляти - значить спонукати інших до досягнення ясної мети, а не змушувати інших робити те, що вважаєш правильним. Варто зауважити, що відповідно до простого американського визначення процесу управління «менеджер робить ббудь-що руками інших». Одне з основних завдань менеджера - створити спонукальні стимули для людини, при яких у неї виникає бажання працювати так, щоб сприяти досягненню цілей організації. Звідси випливає ще один принцип менеджера: управляти - значить вести до успіхів інших. Відомий український економіст Валерій Терещенко підкреслював, що завдання керівника - диригувати, підібрати гарний персонал, розробити організаційну структуру підприємства, вибрати загальний напрям його діяльності, координувати всю роботу, боротися з непродуктивними витратами часу.

скачать реферат Сутність та зміст сучасного менеджменту

Контроль є найбільш фундаментальний елемент процесу управління. Ні планування, ні створення організаційних структур, ні мотивацію не можна розглядати повністю у відриві від контролю. Дійсно, фактично всі сморіду є невід'ємними частинами загальної системи контролю в даній організації. Ця обставина стані більш зрозумілою після того, як мі познайомимося з трьома основними видами контролю: попереднім, поточним і заключним. За формою здійснення всі ці бач контролю схожї, оскільки мають одну і ту ж мету: сприяти тому, щоб результати, що фактично отримуються були як можна ближче до необхідних. Розрізнюються сморіду тільки годиною здійснення. Попередній контроль звичайно реалізовується в формі певної політики, процедур і правил. Передусім він застосовується по відношенню до трудових, матеріальних і фінансових ресурсів. Поточний контроль здійснюється, коли робота вже йде і звичайно виготовляється у вигляді контролю роботи підлеглого його безпосереднім начальником. Заключний контроль здійснюється після того, як робота закінчена або закінчилося відведений для неї година. Поточний і заключний контроль засновується на зворотних зв'язках.

Пенал школьный "Леопард", цвет желтый.
Пенал школьный. Материал: силиконовый полимер. Размер: 18х6х6 см. В раскрытом виде выполняет роль подставки, возможность увеличения
372 руб
Раздел: Без наполнения
Угольник для класса, деревянный.
314 руб
Раздел: Угольники
Набор зубных щеток (от 18 месяцев, 2 штуки).
Сочетание щетинок разной степени жесткости обеспечивает особо тщательную чистку зубов, не повреждая нежную зубную эмаль и не травмируя
347 руб
Раздел: Зубные щётки
скачать реферат Коллективная форма организации труда

Дійсно, на стадії укладання трудового договору робітник також має справу з адміністрацією, але вона в цьому випадку діє від імені підприємства. Виконує його інтереси і тому має розгядатися як орган підприємства. В процесі управління колективною працею, що використовується для засобів виробництва, що знаходяться у державній власності, адміністрація має виконувати головним чином інтереси їх власника. Об’єктивна несхожість відносин, що виникають в процесі колективної праці на підприємстві, лише до одного зв’язку “робітник-підприємство” передмачається змога виникнення відносин між колективними суб’єктами, які піддаючись правовій регламентації, набувають форми колективно-правових відносин. Основою для їх виникнення звичайно є індівідуальні трудові відносини, оскільки відсутність на підприємствах робітників та службовців, що пов’язані з ним індівідуальними трудовими відносинами, передбачає відсутність трудового колективу, профспілкової організації, та й самого виробничого процесу. В цьому розумінні колективно-правові відносини на підприємстві похідні від трудових. Одночасно з тим суб’єкти колективних відносин, виключаючи трудовий колектив підприємства, ні за яких умов не можуть бути сторонами індівідуальних трудових відносин.

скачать реферат Аналiз iнвестицiйної дiяльностi в умовах ринкової економiки

При відсутності у найближчому майбутньому проблем з попитом на продукцію, послуги та з конкуренцією, маркетингова стратегія може не розроблятися (вона особливо ефективна в умовах “ринку покупця”). Якщо ж необхідність у розробці маркетингової стратегії по інвестиційному проекту, що розглядається виникає, то в даному розділі бізнес-плану повинні бути відображені прогнозовані цільові показники стратегії маркетингу (в першу чергу, обсяг свого сегменту на товарному ринку, або ринку послуг свого регіону, інших регіонів України і т.п.) та основні міроприємства, що передбачаються цією стратегією. 9. Управління реалізацією інвестиційного проекту. Управління реалізацією інвестиційного проекту повинно забезпечити його найбільш ефективне та швидке здійснення. ерш за все у цьому розділі необхідно розмістити організаційно-правову форму реалізації інвестиційного проекту. Так, інвестиційний проект може бути реалізованим у рамках діючої організаційно-правової форми його ініціатора; у рамках організаційно-правової форми його інвестора; шляхом створення нового акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю і т.п. Бажано подати у цьому розділі схему організаційної структури управління об’єктом і на стадії його експлуатації.

скачать реферат Реалізація функцій менеджменту на підприємствах залізничного транспорту

Зміст Вступ 3 Сутність і значення менеджменту 3 Предмет, об'єкт і суб'єкт менеджменту 3 1.Теоретичний аспект реалізації функцій менеджменту 3 1.1 Організація як об’єкт управління та його функції 3 1.2 Функція планування 3 1.3 Функція контролю 3 1.4 Планування та контроль капіталовкладень 3 2.Аналіз реалізації основних функцій управління ДТГО „Південно-Західної залізниці” 3 2.1 Характеристика Південно-Західної залізниці 3 2.2 Основні положення служби НКВ 3 2.3 Аналіз основних економічних показників 3 3. Рекомендації по перспективному розвитку ПЗЗ та Укрзалізниці 3 Висновок 3 Список літератури 3 Вступ Процеси глобалізації у світовій економіці, поглиблення міжнародного поділу праці, формування сучасних організацій (транснаціональних корпорацій, холдингових компаній, промислово-фінансових груп, франчайзингових об'єднань тощо) вимагають створення в кожній країні клімату підприємницької активності, механізмів інноваційного розвитку, ефективної ринкової інфраструктури. Сучасний етап розвитку національної економіки України характеризується пошуком найефективніших важелів та інструментів ведення виробничо-господарської діяльності.

скачать реферат Шпоры по международной экономике

Спільний ринок- вільний рух капіталів та робочої сили.(ЄС) Форми виробничої інтеграції: Економічний союз- Гармонізація економічної політики (Бенілюкс з 1960, США, СРСР). Політичний союз- політична інтеграція.47. Організація та контроль міжнародної маркетингової дільності. Організація та контроль це основні функції управління (поряд з плануванням та керуванням). Міжнародна маркетингова діяльність за своєю суттю це процес управління комплексом маркетингу. А отже організація міжнародної маркетингової діяльності визначається перш завсе тим комплекмос маркетингу, що його застосовує фірма, тобто тією системою інструментів, методів, прийомів, підходів щодо товару, ціни, просування, каналів розподілення, використання яких має на меті формування конкурентних переваг на цільовому сегменті або певному зарубіжному ринку. Залежно від ступеня пристосування міжнародного маркетингового комплексу до особливостей різних зарубіжних ринків (сегментів світового ринку) в маркетинговій практиці виділяють три типи маркетингового комплексу: індивідуалізований, стандартизований, комбінований. Індивідуалізований передбачає пристосування усіх елементів до умов конкретної країни.

скачать реферат Проектування та розробка засобами Delphi 5 програмного забезпечення “Автоматизоване робоче місце менеджера

Без перебільшення можна сказати, що заподіяний при цьому збиток вимірюється мільярдами. Мистецтво вибору і формулювання правильної мети, управління процесом її реалізації, включаючи оцінку досягнутого ступеня реалізації, відрізняють дійсно вмілого менеджера-керівника. Неможливо прагнути управляти людьми, якщо і керівникам, і підлеглим цілі цілком не ясні. Управляти - значить спонукати інших до досягнення ясної мети, а не змушувати інших робити те, що вважаєш правильним. Варто зауважити, що відповідно до простого американського визначення процесу управління “менеджер робить будь-що руками інших”. Одне з основних завдань менеджера - створити спонукальні стимули для людини, при яких у неї виникає бажання працювати так, щоб сприяти досягненню цілей організації. Звідси випливає ще один принцип менеджера: управляти - значить вести до успіхів інших. Відомий український економіст Валерій Терещенко підкреслював, що завдання керівника - диригувати, підібрати гарний персонал, розробити організаційну структуру підприємства, вибрати загальний напрям його діяльності, координувати всю роботу, боротися з непродуктивними витратами часу.

Карандаши акварельные "Mondeluz", 36 цветов.
Стержни карандашей изготовлены из прессованной акварели. Это позволяет рисовать ими как простыми карандашами, после чего смоченной в воде
692 руб
Раздел: Акварельные
Изограф, 0,1 мм.
Чертежный прибор для черчения и рисования на бумаге, ватмане и чертежной пленке. Изограф имеет резервуар для чернил, который легко
1584 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Защита для обуви.
Если ваш ребенок любит кататься на каталках, то защита для обуви это для вас. Защита для обуви одевается прямо на детскую обувь и защищает
590 руб
Раздел: Каталки
скачать реферат Контроль виконання документів

Серед задач маркетингової діяльності необхідно виділити формування і аналіз даних про продукцію конкурентів, визначення номенклатури і обсягів конкурентоспроможної власної продукції, ціновий моніторинг ринку товарів, прогнозування прибутку і ін. Важливим в рамках забезпечення документообороту підприємства є визначення точності, попередження заздалегідь та поточного попередження. Дані параметри системи документаційного забезпечення описують якісні критерії функціонування системи та визначають вимоги до неї. Для всіх документів, що циркулюють в апаратах управління, встановлюються строки виконання, які можуть бути типовими або індивідуальними. Індивідуальні строки виконання встановлюються керівництвом з фіксуванням їх у резолюціях. Технічним засобом контролю є картотеки. Для організації контролю за виконанням документа на нього складається контрольна картка у момент реєстрації документа. Документ вважається виконаним, коли всі поставлені питання розв'язані та автору чи відповідному органу надіслана відповідь. Лише у цьому випадку документ знімається з контролю, про що у контрольній картці робиться відповідна відмітка: · відправлення документів охоплює операції з реєстрації документів у журналі обліку вихідних документів, написання на конверті (тексті) адреси, вкладання документів у пакети, заклеювання, проставлення вартості відправлення, складання реєстру та здачу кореспонденції у відділення зв'язку; · збереження документів - завершальна стадія діловодства, завданням якої є систематизація, забезпечення збереження та можливості використовувати їх повторно у процесі управління. 2. Формуляр-зразок організаційно-розпорядчих документів, його реквізити і правила оформлення Формуляр-зразок організаційно-розпорядчих документів Важливе значення у діловодстві мають правила оформлення документів.

скачать реферат Рішення в менеджменті

Тема 15. (4 год) План Суть і функції управлінського рішення. Класифікація управлінських рішень. Технологія розробки і прийняття управлінських рішень. Чинники, що впливають на процес прийняття рішень. Основні підходи і вимоги до прийняття рішень. Методи і способи прийняття рішень. 1. Суть і функції управлінського рішення Коротко, рішення – це вибір альтернативи. Управлінське рішення — це творчий процес вибору керуючою системою однієї або декількох альтернатив із множинності можливих варіантів дій, спрямованих на досягнення поставлених цілей. Рішення можна також представити як основну форму впливу керуючої системи на керовану підсистему з метою виконання певних завдань та досягнення поставлених цілей. Управлінське рішення — це акт діяльності керівника (менеджера) системи, який веде до вирішення проблеми і тим самим визначає нормальне функціонування або розвиток соціально-економічної системи. Управлінське рішення можна також представити як загальний етап процесу управління, що перетворює його в імпульс трудової діяльності, цілеспрямованості і погодженості сумісних дій людей.

скачать реферат Социально-психологические аспекты управления трудовым коллективом

В управлінській науці існують досить досконалі соціально-психологічні методи, за допомогою яких можна добитися потрібного ефекту. Під соціально-психологічними методами управління розуміють конкретні прийоми і способи дії на процес формування і розвитку самого колективу і окремих працівників. Розділяють два методи: соціальні (направлені на колектив в цілому), і психологічні (направлені на окремих осіб усередині колективу). Ці методи мають на увазі упровадження різних соціологічних і психологічних процедур в практику управління. Якість соціально-психологічного клімату в колективі визначає відношення керівника до суспільства в цілому, до своєї організації і до кожної людини окремо. Якщо в його розумінні людина представляється як ресурс, сировинна і виробнича база, то такий підхід не дасть належного результату, в процесі управління виникне перекіс і недолік або перерахунок ресурсів для виконання конкретної задачі. 1.Формування колективу. Створення ефективної команди ( колективу) оптимальним складом неминуче зв'язано з необхідністю визначати співвідношення між елементами однорідності і різноманітності в команді.

скачать реферат Принятие управленских решений

Студент повинен вміти: . пояснити відмінності між класичною, поведінковою та ірраціональною моделями прийняття рішень; . визначити зміст кожного з етапів раціональної технології прийняття рішень; . з’ясувати сутність кожного з методів обгрунтування управлінських рішень та можливості їх використання; . вирішувати учбові завдання з використанням методів “платіжної матриці” та “дерева рішень”; . застосовувати теоретично-ігрові методи в практиці вирішення управлінських проблем; . навести приклади використання експертних методів для розробки якісного управлінського рішення. 1. Основи теорії прийняття рішень. В науковій літературі процес прийняття рішень розглядається у двох аспектах. У розширеному розумінні прийняття рішень ототожнюється із усім процесом управління. У вузькому розумінні прийняття рішень трактується, як вибір найкращого рішення із багатьох альтернатив. Кожне з поданих визначень має свої недоліки: у першому – поняття “прийняття рішень” охоплює процес його виконання і контролю результатів; у другому – звужується до вибору найкращої альтернативи, хоча процес прийняття рішень розуміє також і встановлення критеріїв оцінки, і вибір способів оцінки, і таке інше.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.