телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАРыбалка -30% Канцтовары -30% Электроника, оргтехника -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансыподраздел:Менеджмент (Теория управления и организации)

Системний підхід до управління персоналом фірми

найти похожие
найти еще

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Робота кожного блоку не тільки залежить від роботи інших блоків, але й впливає на них. Слід відзначити, що об’єкт управління може виступати в двох формах: як саме виробниче підприємством (сукупність його виробничих фондів), або як безпосередньо виробничий процес. Друга форма об’єкта управління більше підходить для системного аналізу управління персоналом. Як відомо, виробничий процес – це сукупність трьох взаємопов’язаних елементів: - трудового колективу (персоналу); - знарядь праці; - предметів праці. Прийнята цілісність елементів дозволяє виявити характер зв’язків між ними. Дійсно, зв’язок між такими елементами, як знаряддя праці і предмети праці (Б), є не що інше, як технологічні зв’язки при організації виробничих процесів, які вивчаються технологією виробництва. Характер зв’язків між виконавцями і знаряддями праці (А) – предмет вивчення наукової організації праці. Сукупність же взаємозв’язків всіх трьох елементів виробничого процесу вивчається організацією виробництва. Система управління виробництвом може бути представлена у вигляді принципової схеми (мал. 2) Мал.2. Система управління виробництвом (принципова схема) Всі вказані підсистеми тісно пов’язані між собою. Якщо керівник підприємства впливає на одну з них (наприклад, на підсистему праці), то змінюється стан всіх інших. Як відомо, поява системи управління пов’язане з відокремленням з виробничою процесу самого процесу управління під впливом суспільного розподілу праці. Але хоча управлінська діяльність і виділилась з виробничого процесу, по своїй природі вона зменшилась трудовим суспільно необхідним процесом, видом людської діяльності. Інакше кажучи, суб’єкт управління також можна представити у вигляді трьох елементів: . колектив виконавців, які здійснюють процес управління; . засоби праці, цього колективу; . предмет праці, який цей колектив перетворює в результаті своєї трудової діяльності. Що ж в цьому специфічному виді трудової діяльності виступає у вигляді засобів праці? По аналогії з виробничими засобами праці в управлінні такими є технічні засоби управління (ПЕОМ, калькулятори, тощо). Але вони – не головні засоби праці в управлінській діяльності. Це пояснюється специфікою предметів праці в управлінні і його результатів. (“продукції”). В економічній кібернетиці сутністю процесу управління виробництвом є цілеспрямований вплив на колектив людей або на окремих його членів для досягнення поставленої мети виробництва. З цього визначення витікає, що “продукцією” суб’єкта управління є “вплив”, який розробляється і передається об’єкту управління, заставляючи останнього розвиватися в напрямку досягнення цілей всієї системи. Розробка і передача цього впливу колективом “управлінців” здійснюється за допомогою певних методів (економічних, організаційних, психологічних тощо). Таким чином, в управлінській діяльності ці методи виступають як своєрідні засоби праці. До чого ж вони прикладаються і що є предметом праці? Процес управління неможливий без зворотного впливу об’єкта управління на його суб’єкт. принцип зворотного зв’язку, сформульований в кібернетиці, вказує на наявність передачі інформації від об’єкта до суб’єкта.

Прикладом реалізації багато ланцюгових технологій в управлінні персоналом є прийняття управлінських рішень на кожному етапі трудового життя працівника на підприємстві (найом, підготовка, адаптація, безпосередня трудова діяльність і т.д.) з притаманними їм специфікою, відповідними задачами і методами керівною впливу. Посередницькі технології використовуються в ході взаємодії кадрової служби з керівниками структурних підрозділів підприємств з питань реалізації кадрової політики. Індивідуальні технології значною мірою орієнтовані на управління поведінкою людей в ході трудової діяльності і спираються на використання методів мотивації праці, соціальної психології, і перш за все, методів регулювання між особистих відносин. В управлінні персоналом необхідно знати, які цілі можуть бути досягненні за допомогою тих чи інших засобів впливу, як і через що ці впливи здійснюються. 2.Побудова дерева цілей і виділення функціональних задач Цільове управління – це своєрідна форма побудови процесу управління і його організаційно-практичного здійснення. Вона характеризується визначним і активним впливом цілі управління на всі його характеристики. Основний зміст цільового управління включає в себе такі положення: o логічно обґрунтовану документацію головної цілі на цілі більш низького рівня – побудову дерева цілей; o узгодження дерева цілей з системою управління; o використання цілей більш низького рівня як вихідної позиції і основи всіх послідуючих управлінських впливів. Цільове управління має величезні потенційні можливості: . покращує управління, оскільки дозволяє детально конкретизувати цілі і задачі для всіх ланок і рівнів; . допомагає виробити ефективні методи контролю і спрощує сам контроль; . базуючись на системному підході в більшій мірі, ніж інші типи управління, систематизує його; . дозволяє оцінити імовірність досягнення як нижчих так і вищих цілей, виходячи з наявних ресурсів; . дозволяє встановити пріоритет цілей. Побудова дерева цілей починається з формулювання головної мети, яка може бути кількісною або якісною. Цілі більш низького рівня можна розглядати як засіб досягнення цілей більш високого рівня. Кожну ціль більш високого рівня можна представити як самостійну систему, яка включає в себе цілі більш низького рівня як її елементи (підсистеми). При цьому важливо встановити найбільш повний склад підсистем. Наприклад, треба виробити рішення по удосконаленню прийняття і реалізації управлінських рішень. головну ціль можна сформулювати як підвищення ефективності виробництва за рахунок удосконалення процесів прийняття і реалізації управлінських рішень (мал. 4). Ця ціль розбивається на цілі другого рівня: 1. удосконалення методів прийняття рішень; 2. використання обчислювальної техніки для обробки інформації в процесі прийняття рішень; 3. удосконалення організації прийняття рішень; 4. удосконалення реалізації рішень; 5. підвищення кваліфікації кадрів в галузі прийняття рішень. Цілі другого рівня можуть бут розчленовані на цілі третього і послідуючих рівнів, як це представлено на мал. 4. Ознакою завершення побудови дерева цілей є формування таких цілей, які далі не розчленовуються і дають кінцеві результати, визначені головною ціллю. Мал.4. Дерево цілей по удосконаленню прийняття і реалізації управлінських рішень.

Формування персоналу організації – особлива стадія, в процесі якої закладаються основи його інноваційного потенціалу і перспектив подальшого порушування. Від своєчасного і повного рішення соціально-економічних і організаційних задач на цій стадії багато в чому залежить його ефективна робота. Відхилення чисельності персоналу від науково-обґрунтованих норм (потреб) підприємства в ній, як в меншу, так і в більшу сторону впливає на рівень трудового потенціалу. Це означає, що як дефіцит, так і надлишок персоналу однаково негативно впливають на трудовий потенціал. Так, не хватка персоналу приводить до недовикористання виробничого потенціалу і надмірного навантаження на працівників; утримання надлишкової чисельності веде до недовикористання їх індивідуального потенціалу і зниження продуктивності системи в цілому. Таким чином, мета формування персоналу – звести до мінімуму резерв нереалізованих можливостей, який обумовлений неспівпаданням потенцій по сформованих в процесі навчання здібностей до праці і особистих якостей з можливостями їх використання при виконанні конкретних видів робіт, потенційної і фактичної зайнятості в кількісному і якісному відношенні. Стадія формування персоналу покликана вирішувати такі задачі: o встановлення співвідношення чисельності працівників з різними професійно-кваліфікаційними і соціально-демографічними характеристиками для досягнення максимальної відповідності між структурами робіт, робочих місць і персоналом; o забезпечення оптимального ступеня завантаження робітників з метою повною використання їх трудового потенціалу і підвищення ефективності їх праці; o оптимізацію структури працівників з різним функціональним змістом праці. В основу рішення цих задач можуть бути покладені основні принципи використання персоналу в організації: . відповідність чисельності працівників обсягу виконуваних робіт; . узгодженість кваліфікації працівника з рівнем складності його трудових функцій; . обумовленість структури персоналу підприємства об’єктивними чинниками виробництва; . максимальна ефективність використання робочого часу; . створення умов для постійного підвищення кваліфікації і розширення виробничого світогляду працівників. Між цілями і функціями існують певні відмінності. Мета – це стан, якого прагнуть досягти, а функція – це фактична дія. Цілі організації характеризуються трьома ознаками: a) вони відображають бажаний стан в майбутньому; b) вони визначають цей стан конкретно; c) їх офіційно затверджують, а керівництво підприємства з ними погоджується. Цілі виконують три функції: 1) управління; 2) координації; 3) контролю. Цілі – це стимул для поведінки, тому вони керують поведінкою. Вони дозволяють і стимулюють взаємоузгоджену поведінку і в цьому розумінні виконують координуючу функцію. Цілі визначають критерії для контролю. Управління персоналом здійснюється в процесі виконання певних цілеспрямованих дій і передбачає: визначення цілей і основних напрямків роботи з персоналом; визначення засобів, форм і методів досягнення поставлених цілей; організацію роботи по виконанню прийнятих рішень; координацію і контроль виконання запланованих заходів; постійне удосконалення системи роботи з персоналом.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Правда про Бабин Яр. Документальне дослідження

version="1.0" encoding="windows-1251"?> nonf_publicism Тетяна Тур Правда про Бабин Яр. Документальне дослідження В документальному дослідженні "ПРАВДА ПРО БАБИН ЯР" Тетяна Тур наводить вагомі аргументи на підтвердження версії, що "жидівська трагедія Бабиного Яру" є лише легендою. На прикладі Бабиного Яру ми бачимо останній етап руйнування міфу про Голокосту. Бабин Яр, Київ, жиди, українці, ОУН, ЧК, НКВД, геноцид, жертви, міф, легенда, голокост, світлини 1996 uk uk Робер Форіссон Робер FictionBook Editor Release 2.6 29 January 2011 4CF11D81-1AA7-4827-A2FE-EFC63BB35EF2 4.0 1.0 — створення файла 29.01.2011 1.1 — вичитка, додаткові правки 30.01.2011 2.0 — виправлення помилок, додані фотографії і додатки 06.07.2011 Правда про Бабин Яр : документальне дослідження Міжрегіональна академія управління персоналом Київ 2006 9666085666 Тетяна Тур ПРАВДА ПРО БАБИН ЯР Документальне дослідження Тут знайшли останній притулок сотні тисяч українців — жертви голодоморів і терору ЧК-НКВД. Поширена нині вигадка про Бабин Яр була створена комуністичною пропагандою для приховання цього злочину. А в 1941 р. тут сталася «найбільша трагедія за всю історію єврейства»: «Німці зігнали тисячі жидів до тієї частини православного кладовища, яку тоді ще не використовували, наказали роздягтися догола тим, хто добровільно не хотів віддати коштовностей

скачать реферат Сутність та зміст сучасного менеджменту

Суть бізнесу складається в постійному вдосконаленні самої фірми, її стратегії і тактики в боротьбі за місце на ринку, в прагненні до досконалості. Примноження капіталу, отримання прибутку і розвиток фірми, надія на майбутнє - вісь ті складові, без яких бізнес немислимий. Так саме він немислимий без талановитих менеджерів, які можуть повісті за собою людей і реалізувати все задумане.1.2. Школи та принципи управління.Для повноцінного і гармонійного розвитку фірми і її бізнесу необхідний системний підхід до управління її персоналом і діяльністю. Менеджмент, як система управління і теорія менеджменту зародилися в тому вигляді, в якому сморіді функціонують зараз, в XIX віці. Зараз існують різні школи управління зі своїми принципами і тактикою управління, вісь деякі з них: № Школа Внесок в Відатні розвиток науки представники 1 Класична 1. Наукове Гант - 1900 школа управління. Давіс - 1935 1860-по 2. Хронометраж. Тейлор - 1911 нинішній Гилберт -1911 годину 3. Функції Урвік - 1943 управління. Черч - 1914 4. Файоль - 1916 Адміністратівне Рейлі - 1931 управління. 2 Поведінчеськ 1. Прікладна Мойо - 1945 а школа мотивація.

Бумага "IQ Selection Smooth", А4, 160 г/м2, 250 листов.
Класс: A+. Формат: А4. Количество листов: 250. Плотность бумаги: 160 г/м2. Белизна по CIE – 170 %. Подходит для двусторонней печати.
490 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Фонтан декоративный с подсветкой "У колодца", 17,5x13x25,5 см.
Фонтан декоративный с подсветкой. Размер: 17,5x13x25,5 см. Водяная помпа. Напряжение: 220V-240V. Мощность 2,5W. Провод: 135 см.
1288 руб
Раздел: Фонтаны декоративные
Точилка электрическая "Power TX", 2 отверстия.
Настольная точилка для чернографитовых и цветных карандашей. Прочный пластиковый корпус. Съёмный контейнер для стружки. Работает на 4
523 руб
Раздел: Точилки
 Крила України: Військово-повітряні сили України, 1917-1920 рр

Ус авацйн пдроздли, що лишались в район Кива, нов власт пдпорядкували командуванню liro авадивзону. До х числа увйшли 11 авазагонв (7-й, 8-й, 9-й  31-й корпусн, 6-й, 8-й, 9-й та 13-й армйськ, 2-й артилерйський, 1-й Гвардйський  3-й Сибрський корпусний), а також база та управлння дивзону. Загалом ц частини нараховували 70 лтакв  близько 270 чол. особового складу. Якщо технкою пдроздли були укомплектован майже повнстю, то надйного персоналу катастрофчно не вистачало. Тому бльшовики, не маючи змоги привести вйськову авацю в бойову готовнсть, вживали усх зусиль, щоб вивезти вйськово-повтрян частини на територю Рос, сподваючись там х переформувати. Особливо активзувався цей процес псля укладення Брестського миру, коли бльшовицьк вйська змушен були залишати територю Украни. Близько тридцяти авацйних пдроздлв евакуювалось в Росю. Зокрема, бльшовикам вдалось вивезти значну частину майна авапаркв. Псля того, як бльшовики в березн 1918 р. були вигнан з територ Украни, розгорнулась робота по вдновленню  розбудов структур укранських збройних сил на засадах регулярно арм

скачать реферат Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку

Також вони зштовхуються з такими факторами як ненадійність ділових партнерів і постачальників, неналежне банківське обслуговування, злочинність в сфері бізнесу, етичні проблеми. Вони також повинні бути готові до того, що їхні українські співробітники можуть надавати меншого значення проблемам, що часто є важливими з погляду іноземних колег, таким, як управління персоналом, реклама, підвищення кваліфікації працівників, а також їхнє навчання. Висновки Аналіз макросередовища і врахування його факторів в стратегії розвитку – це дуже важливий процес для виживання організації в сучасних умовах і дуже складний процес якій потребує пильного відстеження процесів в середовищі, оцінки факторів і встановлення зв'язків між факторами і тими сильними і слабкими сторонами, а також можливостями і погрозами, що укладені в макрооточенні. Усі фактори макросередовища знаходяться в стані сильного взаємовпливу. Зміна одного з факторів обов'язково приводить до того, що відбувається зміна інших факторів. Тому їхнє вивчення й аналіз повинні вестися не відокремлено, а системно з відстеженням не тільки власне зміни одного фактора, але і з умовою того, як його зміна позначаться на інших факторах.

 Крила України: Військово-повітряні сили України, 1917-1920 рр

Найпотужнший укранський авазавод «Анатра» в Одес опинився пд повним контролем австро-угор-сько окупацйно влади. Хоч вн  продовжував працювати, але збудован тут влтку-восени 1918 р. лтаки-розвдники «Анасаль» надходили не до гетьмансько авац, а до цсарсько-королвського вйська, яке замовило одеськй фрм 200 таких машин. Постачання лтакв з кран Антанти припинилось, оскльки гетьманський режим був союзником Нмеччини. Намагаючись реанмувати власну авацйну промисловсть, гетьманський уряд прийма ршення про передачу в розпорядження вйськового вдомства бердянського авацйного заводу фрми «Матас». Тут знаходились вузли  детал для сотн замовлених ще царським урядом розвдникв «Фарман XXX» ц морально застарл, але фзично нов лтаки могли суттво посилити гетьманську авацю. 16 жовтня 1918 р. голова нженерного комтету головного нженерного управлння видав розпорядження про створення комс для «обмркування» даного питання. Наказом по Повтряному Флоту ч. 80 вд 18 жовтня 1918 р. представником вд авац до ц комс був призначений виконуючий обов'язки старшого осаула Управлння Повтряного Флоту хорунжий Павлнець, який «за царя» був вйськовим представником на завод «Матас»

скачать реферат Процес управління та його основні стадії

Тут мається на увазі, що працівник одні обов'язки може виконувати з «душею», дуже грамотно і з найбільшою користю для фірми, ніж, можливо, інші працівники, а інші обов'язки – тільки чітко по інструкції. І тут, найчастіше, дуже ефектний прийом управління, коли працівник, який навіть відмінно виконує свої обов'язки, через певний час (3-4 роки – з досвіду іноземного менеджменту) переходить на іншу роботу в межах його компетенції з його бажання, що дає новий імпульс при виконанні нових обов'язків; 3) управління персоналом є перспективно орієнтованим. Ефективне управління персоналом повинне допомагати фірмі через її забезпечення компетентними і зацікавленими в результатах своєї праці працівниками. Звідси, - людський фактор повинен постійно враховуватися як у тактичних (короткострокових), так і довгострокових стратегіях фірми. В умовах ринкової економіки виживання є дуже важливим завданням будь- якої господарської і комерційної фірми (підприємства, організації). Управління персоналом – діяльність, покликана бути важливою гарантією того, що підприємство буде працювати ефективно. Організаційну ефективність або її недолік можна визначати, розглядаючи такі критерії і показники, як: задоволеність працівника, кількість гострих конфліктів, скарг і т.д. У фірмі повинні враховуватися усі виникаючі як позитивні, так і негативні моменти і по кожному з них після аналізу повинні прийматися відповідні рішення.

скачать реферат Безпека діяльності підприємства

Основні функціональні складові поняття «економічна безпека підприємства»: 1. Фінансова складова: досягнення найбільш ефективного використання корпоративних ресурсів. 2. Інтелектуальна й кадрова складові: збереження та розвиток інтелектуального потенціалу підприємства; ефективне управління персоналом. 3. Техніко-технологічна складова: ступінь відповідності застосовуваних на підприємстві технологій сучасним світовим аналогам щодо оптимізації витрат ресурсів. 4. Політико-правова складова: усебічне правове забезпечення діяльності підприємства, дотримання чинного законодавства. 5. Інформаційна складова: ефективне інформаційно-аналітичне забезпечення господарської діяльності підприємства (організації). 6. Екологічна складова: дотримання чинних екологічних норм, мінімізація втрат від забруднення довкілля. 7. Силова складова: забезпечення фізичної безпеки працівників фірми (передовсім керівників) і збереження її майна. Загальна схема процесу організації економічної безпеки включає такі дії (заходи), що здійснюються послідовно або одночасно: 1) формування необхідних корпоративних ресурсів (капіталу, персоналу, прав, інформації, технології та устаткування); 2) загально стратегічне прогнозування та планування економічної безпеки за функціональними складовими; 3) стратегічне планування фінансово-господарської діяльності підприємства (організації); 4) загальнотактичне планування економічної безпеки за функціональними складовими; 5) тактичне планування фінансово-господарської діяльності підприємства (організації); 6) оперативне управління фінансово-господарською діяльністю підприємства (організації); 7) здійснення функціонального аналізу рівня економічної безпеки; 8) загальна оцінка досягнутого рівня економічної безпеки.

скачать реферат Социально-психологические аспекты управления трудовым коллективом

В результаті кращі фірми зрозуміли, що якість і гнучкість вимагають певного рівня відданості, відповідальності і знань, які не можуть бути забезпечені за рахунок вимушених або косметичних поліпшень в політиці управління людськими ресурсами. Потреба у відданості неухильно збільшується, а відданість працівників росте все більш невловимо. Декілька чинників впливає на це, але, перш за все, найсерйозніший, як сказав один експерт, полягає в тому, що стрімке зменшення розмірів компаній і переструктурування привели до звільнення десятків тисяч людей в останні декілька років. Як він говорить, за даними виконавчих керівників, якщо фірмі не доводиться звільняти своїх менеджерів і зменшуватися в розмірі, можна чекати відповідного рівня відданості. Фірми сьогодні потребують відданості, як ніколи раніше, але завоювання її - все ще важка задача. І система управління людськими ресурсами фірми може грати центральну роль в завоюванні відданості працівників. Значення управління персоналом Отже, ми прийшли до висновку, що головним елементом організації є її співробітники. Вони складають основну статтю капіталовкладень з погляду витрат по їх найму і навчанню.

скачать реферат Оцінка ділових якостей працівників і менеджерів фірми

Приведемо приклад оцінки ділових якостей менеджера по наступним даним (табл. 3).Таблиця 3. Приклад оцінки ділових якостей менеджера Експерти Експертна оцінка восьми якостей менеджера по п'ятибальній системі 1 2 3 4 5 6 7 8 1. 4 3 3 2 4 3 5 4 2. 4 3 4 2 4 3 5 4 3. 5 2 4 3 4 3 4 4 4. 5 2 3 2 5 3 5 5 5. 4 3 4 2 4 2 5 5 Вагомість 10 7 4 8 3 3 6 8 По цим даним інтегральний показник ділових якостей менеджера дорівнює Цей показник порівнюється з аналогічним показником конкурентів або граничним (еталонним) значенням. По приведеній вагомості якостей даного менеджера мінімальне значення інтегрального показника його якостей дорівнює 49, середнє — 147, максимальне з оцінками “відмінно”— 245 балам. Виходить, ділові якості оцінюваного менеджера трохи вище середнього рівня, з оцінкою “задовільно”. Слід зазначити, що набір якостей і тим більше їхня вагомість для кожної групи менеджерів і фахівців свої. Зарубіжний досвід оцінки ділових якостей персоналу та ефективного використання трудового потенціалу фірми Подальше вдосконалення системи управління персоналом на вітчизняних підприємствах (в організаціях) має спиратися на накопичений зарубіжний досвід. Ідеться передусім про узагальнення й запозичення керівниками підприємств та організацій зарубіжного прогресивного досвіду стосовно державного фінансування і стимулювання внутрішньофірмової підготовки кадрів, використання сучасних систем оцінювання персоналу, формування й застосування системи матеріального заохочення різних категорій працівників до високоефективної трудової діяльності, а також залучення значної частини персоналу до управління виробництвом (справами фірми).

Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: оранжевый).
Детский трехколесный велосипед колясочного типа, для малышей от 10 месяцев до 3 лет. Модель с удлиненной рамой, что позволяет подобрать
1440 руб
Раздел: Трехколесные
Антискользящий резиновый коврик для ванны "Roxy-kids", 35x76 см, белый.
Резиновый коврик с отверстиями ROXY-KIDS создан специально для детей и призван обеспечить комфортное и безопасное купание в ванне. Мягкие
529 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Настольная игра "Собери урожай".
Игра на развитие познавательных способностей, зрительно-моторной координации движений. Познакомит с ролевой игрой и укрепит социальное
631 руб
Раздел: Классические игры
скачать реферат Невербальные каналы передачи информации (Невербальні канали передачі інформації)

Міжрегіональна Академія Управління Персоналом Контрольна робота На тему: „Невербальні канали передачі інформації” Роботу виконала: Студентка 3-го курсу ІМБ гр. 10-02 БУП (2,3з) Скворцова Анна Анатоліївна Викладач: Лапицька Ніна Іванівна Київ,2003 Вступ:Етика ділових відносин, або ділова етика – це система універсальных і специфічних вимог та норм поведінки, які реалізуються у професіональній діяльності. Етика ділових відносин вміщує у себе:- етичну оцінку внутрішньої та зовнішньої політики організації;- моральні принципи членів організації;- моральний клімат в організації;- норми ділового етикета. Спілкування - це зв'язок між людьми, який призводить до виникнення психічного контакту, що проявляється в обміні інформації, взаємовпливі, взаємопереживанні та взаєморозумінні. Усі засоби спілкування поділяються на дві групи: вербальні (мовні) і невербальні (немовні).(Див. Додаток 1) Фактори, які обумовлюють ефективність спілкування.(Див. додаток 2). Багато людей (психологів, психіатрів, психоаналітиків та просто зацікавлених у поглибленні своїх знань, адже в усіх сферах будь-якої праці кожен має бути психологом) вивчають секрети невербальних жестів.Деякі присвячують цій темі життя, деякі – книги (Алан Піз – один з найвідоміших авторів, який написав працю під назвою „Мова тіла” або „Body la guage”.

скачать реферат Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)

Міжрегіональна Академія управління персоналом Закарпатський інститут ім.Августина Волошина Факультет бізнесу та зовнішньо-економічної діяльності Кафедра економіки та управління бізнесом Габор Кристина ІванівнаКонтрольна робота на тему: Облікова політика підприємстваЗ дисципліни: Організація бухобліку Шифр групи: 11-2000 (СОА) (2.0з) Спецальність: облік і аудит № залікової книжки: Фз-00437 Ст.викладач Прокопенко Л.В. Ужгород-2002 З М І С Т Що таке облікова політика підприємства . .3 2. Вплив зміни облікової політики на події ї операції, що відбуваються (відбувались) на підприємстві 4 3. Підготовка наказу про облікову політику підприємства 6 4. Перелік додатків до наказу про облікову політика підприємства 10 Список використаної літератури .111. Що таке облікова політика підприємстваСистема бухгалтерського обліку – це своєрідний механізм підготовки та відображення інформації про майнове та фінансове становище підприємства. Завдяки цій інформації внутрішні та зовнішні її користувачі мають уявлення про реальний стан справ на підприємстві. Методична база ведення бухгалтерського обліку складається з використання первинних облікових документів, інвентаризації, оцінки, калькулювання, організації обліку (управлінського, бухгалтерського та податкового), виконання розрахунків та проведень, контролю, підготовки, звітності.

скачать реферат Маркетингові комунікації у внутрішньому середовищі підприємств

Орієнтація на спілкування, престиж, позицію колективу, може взагалі проявлятись інтенсивніше ніж формально-фінансові стимули. Людина сприймає стимули не зовсім індивідуально, а під впливом комунікацій, з якими вони пов'язані. Досвід Міжрегіональної Академії Управління персоналом (МАУП) у цьому напрямі, на наш погляд, дуже показовий. У їх побудові структури і комунікацій позитивним є те, що тут переважає розвиток горизонтальних комунікацій між працівниками над вертикальними. Це спричиняє до послаблення ієрархічного тиску і дозволяє працівникам із різних підрозділів вільно консультуватись один з одним та об'єднувати зусилля для розв'язання питань, минаючи бюрократичну структуру. Налагодженню горизонтальних комунікацій сприяє не тільки принцип єдиного статусу, а й неспеціалізована кар'єра та система навчання, завдяки яким працівник встановлює взаємовідносини з колегами з різних підрозділів компанії. У МАУП працівників спеціально навчають мистецтву спілкування та проведенню зборів- нарад, які часто скликаються і слугують узаконеним каналом здійснення горизонтальних комунікацій.

скачать реферат Математические модели и методы обоснования управленческих решений и сферы их применения в практике управления

Найчастіше в періодичних виданнях освітлюються проблеми управління персоналом, мотивації підлеглих, побудови доскональної організаційної структури, а не стратегії прийняття управлінських рішень. Перед тим як перейти до викладення основного плану цієї роботи, я хотів би розглянути ще один підручник американських авторів М. Еддоуса та Р. Стенсфілда “Методи прийняття рішень”, який на мою думку повинен викликати інтерес у менеджерів, які схильні до застосування математичної методології в прийнятті рішень. Автори дуже доступно описують всі необхідні теоретичні засади з векторної алгебри, лінійного програмування, теорії ігор, імітаційних моделей, математичної статистики та інших наук необхідних для вільного оперування моделями прийняття рішень. Матеріал підручника легко сприймається навіть при недостатній озброєності математико-статистичними знаннями. Для більш наочного сприйняття матеріалу в своїй роботі я буду використовувати математичні формули, матриці, статистичні таблиці, діаграми та інші об’єкти.1. Моделі і методи прийняття управлінських рішень.

скачать реферат Організація праці менеджера

Недивно, що з часом, не маючи міцної основи самоствердження, багато керівників стрімко зривалися зі своїх командних висот або потрапляли в залежність від "лапи" заради зберігання кар'єри (див. схему далі); СПІВВІДНОШЕННЯ САМОСТВЕРДЖЕННЯ І САМОРЕПРЕЗЕНТАЦії У ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА Повна орієнтація на досягнення результатів при відсутності здатності пояснити досягнення навколишнім : САМОСТВЕРДЖЕННЯ ~100% САМОРЕПРЕЗЕНТАЦіЯ ~0% Повна орієнтація на себе з метою просування по службових сходах : САМОСТВЕРДЖЕННЯ ~0% САМОРЕПРЕЗЕНТАЦіЯ ~100% Оптимальне співвідношення для ефективного управління персоналом: САМОСТВЕРДЖЕННЯ ~70% САМОРЕПРЕЗЕНТАЦіЯ ~30% До 4. -необхідно пам'ятати про те, що ніхто і на одну десяту не буде вирішувати проблему шефа, поки буде стурбований своїми проблемами; показником майстерності менеджера є здатність надати допомогу підлеглим у рішенні їхніх проблем і, таким чином, прагнути до досягнення цілей; До 6. -ця якість є негативною для американського менеджера, але позитивною для японського, що використовує групову форму ухвалення рішення; До 7. -сама по собі ця якість негативна, але тому що для американських менеджерів самим цінним є час, то для них припустимо на 20% не сприймати те, що явно недоречно; До 10. -менеджер може бути внутрішньо не задоволений, але не повинен цього показувати: винагороджуючи результати, він тим самим мотивує підлеглих на досягнення більш значимих цілей.

Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х22,5 см (коричневая).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 22,5 см. Цвет: коричневый.
340 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Этикетки самоклеящиеся "ProMEGA Label", А4, 1 штука, 25 листов, белые.
Этикетки самоклеящиеся для печати на лазерных, струйных принтерах и копировальных аппаратах. При хранении листы с этикетками не слипаются
330 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Настольная игра "Кролики и норы".
Издавна настольные игры, в частности, настольные игры на ловкость, были в мире очень популярным народным развлечением. Все вместе люди
612 руб
Раздел: Игры на ловкость
скачать реферат Управління трудовими ресурсам як динамічна система

Кадрову політику проводять на всіх рівнях управління кадрові служби (служби управління персоналом). Вони стають самостійною ланкою та разом з іншими службами підприємства відповідають за досягнення економічних, виробничих та соціальних цілей організації. Структура служби управління персоналом залежить від характеру та розмірів організації, особливостей продукції, що вона випускає. В маленьких та середніх організаціях багато функцій по управлінню персоналом виконується лінійними керівниками, а у великих організаціях формуютья самостійні структурні підрозділи, що реалізують ці функції. В деяких організаціях формуються структури управління персоналом, що об’єднюють під єдиним кервництвом заступника директора по управлінню персоналом всі підроздили, що мають відношення до роботи з кадрами. На додатку 2 зображено можливий склад функціональних підсистем системи управління персоналом. Функціональні підсистеми формуються на основі однорідності функцій, носіями яких виступають різні підрозділи кадрової служби. В залежності від розміру підприємства, склад підрозділів може мінятися, в маленьких організаціях один підрозділ може виконувати функції декількох підсистем, а у великих – функції кожної підсистеми, як правило, виконує окремий підрозділ.

скачать реферат Кадрове діловодство 2

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РЕГІ ім. СТЕПАНА ДЕМ’ЯНЧУКА shura19@ya dex.ru РЕФЕРАТ з дисципліни “Управління персоналом” на тему: “КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО” Виконала: Перевірив: РІВНЕ – 2004 Кадрове діловодство. Для того щоб в умовах, що спостерігаються в Україні сьогодні, організація вижила, потрібно в першу чергу провести аналіз справжньої діяльності організації, розробити методики необхідних змін усередині неї, визначити реальні цілі і напрямки, у яких вона буде працювати, створити згуртовану групу людей і т.д. До набуття самостійності в Україні і колишньому СРСР науці управління практично не надавалося значення, на керівних посадах дотепер залишаються люди, незнайомі зі світовою практикою і теорією управління організацією. В даний момент поступово зростає розуміння необхідності у фахівцях- керівниках. Вузи вже готують таких фахівців, і вже існує маса прикладів успішного впровадження нових для нас методик управління, що показали величезну різницю між управлінням “лівою ногою” і використанням накопиченого світового досвіду.

скачать реферат Охорона здоров’я і техніка безпеки працівників

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “РІВНЕНСЬКИЙ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИЙ ІНСТИТУТ ім. СТЕПАНА ДЕМ’ЯНЧУКА” Shura19@ya dex.ru Реферат з дисципліни “Управління персоналом” на тему: Охорона здоров’я і техніка безпеки працівників Виконала: студентка курсу, гр. економічного факультету, Перевірив: ст. викладач РІВНЕ – 2004 План Вступ Охорона здоров’я працівників та їх гарантії Техніка безпеки працівників. Інструктаж з техніки безпеки Технічні і ергономічні вимоги до організації робочого місця Охорона праці в Україні; проблеми, досвід і перспективи Міжнародне законодавство про охорону праці Література Вступ Усі прийняті на роботу люди повинні бути ознайомлені із умовами роботи, правами й обов'язками, що вони повинні виконувати. У статтях розділу “Охорона праці” Кодексу законів про працю сказано, що на кожному об'єкті, де працюють люди, повинні бути створені здорові і безпечні умови праці, що відповідають вимогам охорони праці. Усі будівлі й устаткування не повинні створювати погрози працюючим, а також негативно впливати на стан їхнього здоров'я чи самопочуття. Власник або уповноважений ним орган зобов'язані приділяти увагу умовам праці працівника, полегшувати їх оздоровлювати навколишнє середовище і т.д. забезпечувати контроль за здоров'ям працівників зі шкідливими умовами праці, забезпечувати спецодягом і засобами захисту працюючих від шкідливого впливу речовин, використовуваних у процесі роботи.

скачать реферат Система документації

Системи, засновані на застосуванні технології «workflow», отримали назву Систем Автоматизації Ділових Процесів (САДП) і призначені для моделювання ділових процесів і процедур, виконуваних на підприємстві, контролю їх виконання, оцінки і аналізу ефективності їх виконання, реструктуризації системи управління фірми. 3. Проблема вдосконалення документообігу Об'єм документації, створюваній в установах як всього світу, так і нашої країни, має тенденцію до постійного і все більш швидшаючого зростання. У зв'язку з науково-технічним прогресом збільшення об'ємів управлінської документації відбувається пропорційно зміні зростання об'ємів виробництва продукції і продуктивності праці. Це перша закономірність документообразовання. Зростання об'ємів виробництва приводить до стрімкого зростання об'ємів інформації. В той же час продуктивність праці у виробничій сфері росте набагато швидше продуктивності праці в управлінні. Цей розрив – одна з основних причин зростання апарату управління у всіх розвинутих країнах світу. Причини зростання об'єму документообігу підрозділяють на об'єктивні і суб'єктивні.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.