телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАИгры. Игрушки -30% Всё для дома -30% Одежда и обувь -30%

все разделыраздел:Законодательство и правоподраздел:Финансовое право

Финансовое право (Контрольная)

найти похожие
найти еще

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Основні засоби капіталістичних держав зосереджувались у державному бюджеті. Для державних фінансів капіталістичних країн ХІХ століття було характерним дуже швидке зростання видатків, постійне перевищення їх над доходами казни, що зумовлювалось насамперед мілітарізацією економіки. Ще більше поширилась ця тенденція на межі ХІХ-ХХ століть, коли майже у всіх капіталістичних країнах видатки держав на воєнні потреби значно перевищили половину їх прибутків. Крупні кошти витрачалися також на утримання державного апарату – парламенту, міністерств і відомств, поліції, тюрем та ін.Видатки на соціальні потреби – освіту, охорону здоров”я, страхування – були мізерними. Основним джередом доходів держави були податки, переважно непрямі. У ХХ столітті відбулося повне зрощення капіталістичної держави з монополіями, дальше розширення функцій держави. Держава стала забезпечувати не лише обороноздатність країни, охорону приватної власності, свободу підприємництва і правопорядок, але й безпосередньо брала участь у процесі виробництва, розподілу і використання суспільного продукту. В умовах державного монополістичного капіталізму, особливо після другої світової війни, в структурі державних видатків сталися нові глибокі зміни. Їх сутність полягає в тому, що, не дальше швидке зростання видатків в абсолютних величинах на мілітарізацію (особливо в США), питома вага їх в порівнянні з аналогічними видатками на початку ХХ століття значно скоротилась і водночас істотно збільшилась питома вага та абсолютні розміри видатків на соціальні цілі – освіту, охорону здоров”я та соціально забезпечення. Демократизація суспільного життя в умовах розвинутої ринкової економіки привела до того, що в ряді країн Заходу державні видатки на соціальні цілі стали одними з головних. На цій підставі навіть з”явились поняття “шведський соціалізм”, “канадський соціалізм” тощо. Значного поширення набули видатки по втручанню держави в економіку, зокрема в декілька разів збільшилися державні капітальні вкладення в електроенергетику, вугільну, газову та інші базові галузі промисловості, на підтримку сільського господарства – однієї з найбільш опікуваних галузей економіки. В найрозвинутіших капіталістичних країнах за рахунок держанвих коштів була створена атомна промисловість. Нині на Заході істотно зросла питома вага державного сектору економіки. Прагнучи збільшити зайнятість населення і скоротити безробіття, уряди видають підприємцям,які розширюють виробництво, субсидії для капіталовкладень. Різко зросли державні видатки на науково-технічний прогрес і в розвинутих країнах Заходу досягають нині до п”ятдесяти – сімдесяти відсотків усіх видатків на дані цілі. Держава стала активно допомагати монополіям власної країни в гострій конкурентній боротьбі на світовому ринку, надаючи фірмам, що експортують продукцію, найрізноманітніші пільги. Видатки по регулюванню процесу розширеного відтворення у багатьох країних досягли в наш час двадцяти і більше відсотків загальної суми видатків державного бюджету. З”явились якісно нові державні видатки на охорону довкілля, подолання економічної відсталості деяких районів, надання субсидій і кредитів країнам, що розвиваються.

В сфері загальнодержавних фінансів держава в особі уповноважених фінансових ікредитних установ сама мобілізує, розподіляє і використовує фонди грошових коштів, фінансуючи народне господарство, соціально-культурну сферу, оборону, управління, створення матеріальних і фінансових резервів. Що ж стосується децентралізованих фондів грошових коштів, то держава уповноважує на їх створення і використання підприємства, об”єднання та міністерства. Ці фонди грошових коштів є фінансами галузей народного господарства. З централізованими вони тісно пов”язані податковими та іншими обов”язковими платежами, а при необхідності – фінансуванням з них. Співвідошення між фінансовою діяльністю, що здійснюється державою безпосередньо, та її фінансовою діяльністю, опосередкованою господарськими організаціями, протягом останнього часу істотно змінилось і продовжує змінюватись на користь останніх. В Україні в даний час обсяг позабюджетних фондів уже перевищив величину зведеного бюджету. Це пояснюється тим, що у насвідбуваються глибокі економічні, соціальні та політичні зміни. Держава перестала бути тотальним фінансовим монстром. Поступово створюються умови, за яких економіка перестає бути заложницею політики, а ідеологічні догми – керівництвом до дії. На підтримку і прискорення цих процесів і спрямована фінансова діяльність нашої держави. Перед державою в галузі фінансової діяльності стоять такі два основних завдання: 1) у повній відповідності до затвердженого бюджету зібрати передбачені кошти та розподілити їх у відповідності із суспільними потребами; 2) контрольна функція фінансової діяльності, тобто забезпечення законності збирання, розподілу і використання фондів грошових коштів. Методи фінансової діяльності держави також прийнято поділяти на відповідні групи: 1. методи формування грошових фондів; 2. методи розподілу грошових фондів; 3. методи використання грошових фондів. В першій групі методів фінансової діяльності держави провідна роль належить обов”язковому методу мобілізації. Цей метод передбачає встановлення: виду платежу; точного його розміру; строку платежу; обов”язкової погрози за порушення строку чи розміру платежу у вигляді пені, штрафів за приховування доходів чи невнесення або неповне внесення платежів державі та ряд інших обов”язкових елементів. Найвагоміший і найпоширеніший вид платежів – це податок. Він є найдешевшим з усіх способів мобілізації коштів в доход держави. Крім податків, обов”язковий метод мобілізації грошових коштів держави включає в себе також різноманітні державні збори – митні, дорожні, за надання юридично значимих послуг тощо, штрафи, плату за використання надр та ін. Державою встановлено також обов”язкові платежі в централізовані спеціальні фонди коштів – пенсійний, соціального страхування, чорнобильський тощо. Метод добровільної мобілізації грошових коштів включає в себе проведення лотерей, випуск державою облігацій, інших цінних паперів, добровільні внески громадян тощо. В практиці фінансової діяльності держави по розподілу коштів, зібраних в її централізовані фонди, насамперед в Державний бюджет, найпоширенішим є метод фінансування.

Крім Кабінету Міністрів України, суб”єктами державно-кредитних відносин є відповідні органи влади Автономної Республіки Крим і місцевого самоврядування. Згідно з чинним законодавством України суб”єктами правовідносин в галузі державного кредиту є також Міністерство фінансів України та Національний банк України. Для фінансування видатків по розміщенню, рефінансуванню, виплаті прибутків і погашенню боргових зобов”язань Уряд України у складі Державного бюджету України створює фонд обслуговування державного внутрішнього боргу України. В цей фонд, згідно із ст.8 Закону України “Про Державний внутрішній борг України”, зараховуються в розмірі 50% кошти, отримані від приватизації майна державних підприємств, а також від інших надходжень. В сфері державного кредиту виникають також правовідносини, опосередковані безпосередньо функціонуванням державного боргу. До них насамперед належать відносини між: 1) КМУ і НБУ з приводу одержання і повернення кредитів на підставі відповідних статей Закону про Державний бюджет України; 2) Мінфіном та НБУ з приводу вироблення умов про порядок управління державним внутрішнім боргом України відповідно до ст.6 ЗУ “Про державний внутрішній борг України”; 3) ВРУ, Урядом України та НБУ з приводу перерахуванб коштів ресурсів Державного бюджету України на компенсацію витрат по розміщенню, рефінансуванню, виплаті доходів і погашенню боргових зобов”язань згідно з ст.8 ЗУ “Про державний внутрішній борг України”, а також відповідними статтями Закону про Державний бюджет України на відповідний рік та інші правовідносини. Таким чином, у формуванні додаткових фінансових ресурсів держави за рахунок мобілізації тимчасово вільних коштів населення, підприємств, установ та організацій проявляється одна сторона, або функція, відносин у сфері державного кредиту, яка має назву фіскальної функції державного кредиту. За допомогою цієї функції здійснюється формування централізованих грошових фондів держави. У випадку непродуктивного використання мобілізованих в результаті державних позик капіталів, наприклад, фінансуванні за їх рахунок воєнних чи соціальних видатків, практично єдиним цивілізованим джерелом їх погашення стають податки або нові позики. В подібних випадках незрівнянно менш цивілізований прийом – грошова або кредитна емісія. Розміщення нових державних позик для погашення заборгованості за раніше випущеними державними позиками називається рефінансуванням державного боргу. Другою функцією державного кредиту є регулююча функція. Вступаючи в кредитні відносини, держава впливає на стан кредитного обігу, рівень ставок на ринку грошей і капіталів, на виробництво і зайнятість. Свідомо використовуючи державний кредит як інструмент регулювання економіки, держава може проводити необхідну їй фінансову політику. Таким чином, з юридичної точки зору державний кредит є суспільними відносинами, врегульованими правовими нормами, з приводу акумуляції державою тимчасово вільних грошових коштів юридичних та фізичних осіб на принципах добровільності, строковості та відплатності з метою покриття бюджетного дефіциту, регулювання грошового обігу та інвестування.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Шпаргалка по финансам

Оперативный финансовый контроль в рамках Минфина осуществляет Контрольно-ревизионное управление (КРУ) и органы федерального казначейства. Федеральное казначейство включает Главное управление, казначейства субъектов РФ, городов, районов и районов в городах. 12. ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА СТРАНЫ Финансовая система страны – вся сфера экономических отношений всех субъектов хозяйствования и государственных органов, участвующих в хозяйственной жизни, а также регулирующих экономические отношения в национальных границах. Поскольку в рыночной экономике, как и в переходной, практически все экономические отношения существуют в товарно-денежной форме, постольку практически все они предстают, существуют в форме денежных потоков. Колоссальное многообразие видов этих потоков образует финансовую систему страны. В финансовой системе выделяют государственные финансы, финансы предприятий и финансы населения. Подсистемами называют крупные составляющие сложных систем, которые обычно в свою очередь являются сложными системами. В качестве подсистем финансовой системы могут рассматриваться: казначейская система, фондовый рынок, финансовое право, фондовый рынок, страхование и т. д

скачать реферат Товарищества собственников жилья: порядок образования, функции, основания реорганизации и ликвидации товарищества

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СЕВЕРО–ЗАПАДНАЯ АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И УПРАВЛЕНИЯ ПРИ ГЛАВЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ Юридический факультет Кафедра частного права Контрольная работа Товарищества собственников жилья: порядок образования, функции, основания реорганизации и ликвидации товарищества. Исполнитель: Ковшевой Петр Александрович Научный руководитель: Зам. начальника ГПУ Опарина Л.О. Сыктывкар 2000 Никто не рождается с готовым представлением о том, как успешно содержать свое жилье. Однако такое знание, равно как и необходимое умение и навыки, приходят вместе с опытом и в результате изучения. В тоже время накопленный опыт показывает, что коммунальные проблемы, которые поставила перед нами жизнь, наиболее эффективно с организационно-финансовой точки зрения можно решать, используя механизм объединения жильцов в товарищества собственников жилья (ТСЖ) . Согласно ст. 1 Закона "О товариществах собственниках жилья" (далее Закон "О ТСЖ") : Товарищество собственников жилья - некоммерческая организация, форма объединения домовладельцев для совместного управления и обеспечения эксплуатации комплекса недвижимого имущества в кондоминиуме, владения, пользования и в установленных законодательством пределах распоряжения общим имуществом.

Центр игровой надувной Upright "Паровозик".
Надувной центр рассчитан для детей от 9 месяцев. Можно использовать как на улице, так и в помещении. Шарики яркие, легкие, удобны и
2544 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Пенал-косметичка "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (красный, розовый).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
858 руб
Раздел: Без наполнения
Муфта для коляски "Bambola" (шерстяной мех + плащевка + кнопки), бежевая.
Муфта на ручку коляски очень легко одевается и защищает Ваши руки от холода. Ткань муфты водоотталкивающая, она утеплена мехом и небольшим
489 руб
Раздел: Муфты на ручку
 Система государственного управления

Парламент формируется на основе выборов депутатов всем населением или делегирования представителей легитимными государственными органами. Представительство является обязательным в федеративных государствах, где парламент состоит из двух палат, одна из которых образуется на основе прямых выборов, а другая на основе территориального представительства. Реализация функций парламента как органа государственной власти обеспечена рядом соответствующих полномочий, к числу которых, как правило, относятся: законодательные полномочия; представительные полномочия; полномочия по формированию государственных органов; финансовые полномочия; контрольные полномочия. Парламент России является преемником Верховного Совета РСФСР, выборы в который состоялись в 1990 г. После октябрьских событий 1993 г. образовано Федеральное Собрание (парламент) Российской Федерации. Конституция Российской Федерации 1993 г. назвала законодательный представительный орган государства парламентом. Федеральное Собрание парламент Российской Федерации является высшим представительным и законодательным органом Российской Федерации

скачать реферат Органы государственной власти

Министерство образования Российской Федерации Ярцевский колледж современных технологий Контрольная работа По дисциплине: Финансовое право Вариант №3 Студента юридического отделения Специальности 0201 Группы 3ПЗ Куприянова Р.Ю, Преподаватель: Конашенкова О.М. г. Ярцево 2003г. ПЛАН. 1. Органы государственной власти, осуществляющие финансовую деятельность. 2. Ответственность за нарушение бюджетного законодательства. 3. Федеральные налоги. еОрганы, осуществляющие финансовую деятельность. Государство руководит и направляет финансовую деятельность через свои органы, которые наделены для этого специальной компетенцией. Практически все органы государства без исключения занимаются финансовой деятельностью. Рассмотрим органы высшей компетенции. Высшие представительные и исполнительные органы государственной власти руководят финансами, бюджетом, налогами, денежно – кредитной системой, организуют и осуществляют страхование, валютно-денежное обращение, таможенное регулирование и эмиссию. Представительные органы в лице Федерального Собрания и представительных органов субъектов федерации рассматривают, осуждают и утверждают федеральный бюджет, бюджеты республик, входящих в состав РФ.

 Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве

Типовая корреспонденция счетов по учету нематериальных активов Ключевые слова Амортизация нематериального актива. Гудвил. Инвентарный объект. Интеллектуальная собственность. Нематериальный актив. Патент. Свидетельство. Финансовые вложения. Контрольные вопросы и задания 1. Какой документ устанавливает правила формирования в бухгалтерском учете информации о нематериальных активах? 2. Что такое нематериальные активы и в чем состоит необходимость выделения нематериальных активов как обособленного объекта учета? 3. Перечислите объекты нематериальных активов. 4. Каким критериям должны отвечать объекты при отнесении их к нематериальным активам? 5. Какие документы подтверждают права на объекты интеллектуальной собственности? 6. Что такое гудвил? 7. Как начисляется амортизация по нематериальному активу и какие факторы влияют на ее величину? 8. Какие направления выбытия нематериальных активов существуют в практике хозяйствования? Тесты 1. Критериями признания объектов в качестве нематериальных активов являются: а) наличие материальновещественной структуры; б) использование в производстве продукции (работ, услуг); в) использование в течение ближайших 12 месяцев; г) принадлежность права собственности на данное имущество организации; д) возможность идентификации актива от другого имущества. 2

скачать реферат Финансовый контроль ОВД

В.К.Р. 0013618 СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ . . 5 1. ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ КАК ВИД КОНТРОЛЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО ГОСУДАРСТВОМ 8 1.1 .Понятие финансового контроля как подотрасли финансового права . 8 1.2. Виды и формы финансового контроля 13 1.3 Правовые основы функционирования подразделений БЭП как органа и инструмента государственного финансового контроля. 19 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 2.1 Общие вопросы организации и методологии проведения контрольных 31 2.2 Проверка целевого использования средств, выделенных из федерального бюджета на мероприятия по государственной поддержке завоза продукции в районы Крайнего 57 2.3 Проверка использования бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт зданий и 63 2.4 Проверка расходования средств на содержание управления лесами и его структурных подразделений 71 3. ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ . 73 3.1. Идеология построения Федеральной программы перспективного развития контрольно-ревизионных 73 3.2 Пути повышения эффективности финансового контроля 77 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 83 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ . 85 ПРИЛОЖЕНИЕ А - СТАНДАРТНАЯ СИСТЕМА ПОСТРОЕНИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ . 89 ПРИЛОЖЕНИЕ Б - СУБЕКТЫ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В РФ . 90 ПРИЛОЖЕНИЕ В - ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФУНКЦИЙ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ – ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ В СОСТАВЕ ОВД 91 ПРИЛОЖЕНИЕ Г - МЕТОДЫ ПРОВЕРКИ . 92 ПРИЛОЖЕНИЕ Д - ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 94 Реферат Дипломная работа выполнена на тему «Организация и пути совершенствования финансового контроля в современных условиях хозяйствования (на примере специализированных контрольных органов)».

скачать реферат Контроль: принципы, субъекты и виды

В зависимости от места проведения мероприятий налогового контроля: а) камеральный налоговый контроль – проводится по месту расположения налогового органа; б) выездной налоговый контроль – проводится по месту нахождения проверяемого лица; 7. В зависимости от плана проведения контрольных мероприятий: а) плановый налоговый контроль; б) внеплановый налоговый контроль, который осуществляется только в установленных налоговым законодательством случаях. Таким образом, приведенная классификация в зависимости от различных критериев показывает многогранность и сложность такого явления как налоговый контроль. Заключение Создание прочной финансовой основы существования государства и общества, успешное осуществление реформ в сфере налогообложения, проводимых в настоящее время, своевременное и полное формирование бюджетов всех уровней невозможны без создания системы эффективного налогового контроля, призванного обеспечить финансовые интересы государства при одновременном соблюдении прав организаций и физических лиц. Завершая анализ некоторых положений теории налогового контроля, хотелось бы отметить, что формирование Особенной части налогового права продолжает наполнение указанной категории новым содержанием посредством введения новых форм налогового контроля и специальных контрольных режимов (таких, например, как режим налогового склада – ст. 197 НК РФ), что позволяет выдвинуть своеобразный лозунг о том, что “ налоговый контроль – больше, чем контроль в его традиционном понимании”. Литература 1. Ногина О.А. Налоговый контроль: вопросы теории. – СПб.: Питер, 2002. 2.Налогообложение юридических и физических лиц / Л.Г. Баранова, О.В. Врублевская, Т.Е. Косарева и др. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: Политехника, 2001. 3. Грачева Е.Ю., Соколова Э.Д. Финансовое право: Учеб. Пособие. – М.: Юрист, 2002. 4. Налоговый кодекс Российской Федерации.

скачать реферат Актуальные административно-правовые аспекты правового статуса Федеральной службы России

Актуальные административно-правовые аспекты правового статуса Федеральной службы России по финансовому оздоровлению и банкротству Мухарлямов Ильяс, Аспирант юридического факультета Российского Университета дружбы народов. Кафедра Конституционного, Административного и Финансового права На сегодняшний день Федеральная служба России по финансовому оздоровлению и банкротству (далее ФСФО) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим исполнительные, контрольные, разрешительные, регулирующие и организационные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации о финансовом оздоровлении и несостоятельности (банкротстве) организаций. ФСФО осуществляет возложенные на нее функции и полномочия непосредственно и через свои  территориальные органы и представителей на соответствующих территориях. ФСФО состоит из  Центрального аппарата в г. Москве и 86 территориальных органов, которые сгруппированы по принадлежности к федеральным округам Российской Федерации и соответствующим межрегиональным территориальным органам (МТО).

скачать реферат Финансы и финансовая политика

Поскольку чистый доход является основным источником расширенного воспроизводства всех элементов совокупного общественного продукта, то объектом контроля является показатель себестоимости производства, выступающий денежным выражением затрат живого и овеществленного труда. Особенность этого показателя — в способности сигнализировать о состоянии воспроизводственного процесса на любой его фазе и соответственно в возможности его использования в качестве средства контроля. Объектом контроля являются нормы текущих расходов на содержание учреждений просвещения, здравоохранения, культуры, науки и т.д. Роль контрольной функции финансов в воспроизводственном процессе может быть реализована и связана с состоянием финансовой дисциплины, соблюдением установленных норм и правил, выполнением финансовых обязательств. Финансовая дисциплина основана на соблюдении государственной задолженности с применением к ее нарушителям финансовых санкций. Контрольная функция финансов реализуется в процессе практической деятельности через осуществление финансового контроля, рассматривая его как форму проявления и специального использования контрольной функции финансов.

Шкатулка декоративная "Стиль", 15,5x12,5x11,5 см (бутылочный).
Шкатулка декоративная для ювелирных украшений, с выдвижными ящичками. Размер: 15,5x12,5x11,5 см. Материал: комбинированный.
1586 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (фиолетовый).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
Фоторамка на 11 фотографий С31-021 Alparaisa "Family", коричневый, 47x53,5 см.
Размеры рамки: 47x53,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см (4 штуки), - 15х10 см (7 штук). Фоторамка-коллаж для 11-ти фотографий. Материал:
868 руб
Раздел: Мультирамки
скачать реферат Математические модели в управлении формированием культуры самостоятельной деятельности и оценке его результатов

Только первый из указанных показателей имеет фиксированную количественную оценку, все остальные количественные оценки определялись на основе мнений экспертов о степени значимости соответствующей результирующей характеристики. Степень согласованности мнений экспертов определена с помощью рассчитанного нами коэффициента конкордации, величина которого, оцененная по критерию х2 позволяет утверждать, что мнения экспертов согласованы и в них прослеживается закономерность. По результатам расчетов значения интегральных коэффициентов соответственно составили: в 1 группе перед началом изучения финансового права 353,33 единицы, после изучения - 396,94 единицы; в 4 группе - 495,9 единицы и 550,74 единицы соответственно. Это означает, что применение креативно - акцентной системы обучения привело к более высоким результатам, обеспечило более высокую эффективность обучения. Обращает на себя внимание и то обстоятельство, что интегральный показатель возрос в контрольной группе на 28,41 единицы, в экспериментальной - на 86,26 единицы.

скачать реферат Значимость частного и публичного права в повседневной деятельности

Он выделял как отрасли гражданское, государственное и уголовное право, а судопроизводственное и финансовое право рассматривал как «выделения» из государственного права. Д.А. Магеровский отраслями права считал хозяйственное, трудовое, государственное и административное, судебное и карательное. Д.И.Курский различал международное, федеративное, концессионное, уголовное и гражданское право. Политико-организационное право как основная отрасль подразделялась на конституционное, судебное, административное, контрольно-ревизионное, уголовное, и гражданские права, военное и международное право. Хозяйственное право – на торгово - промышленное, земельно-лесное, транспортное, жилищно-строительное, финансовое, кооперативное, концессионное и трудовое право. Воспитательно - просветительные права включает просветительское, здравоохранительное и бытовое право (нормы право, регулирующие семью, брак, борьбу с пьянством и другие отношения). Продолжалось дискуссия по вопросу о применимости деления советского право на публичное и частное. Выявились три точки зрения. Первое из них заключалась в признании деления права на публичное и частное как свойственная всякому праву.

скачать реферат Метод финансового права

На первый взгляд, очевидно, что как финансово-правовые не могут рассматриваться отношения, связанные с продажей принадлежащих государству или муниципальному образованию квартир, транспортных средств, акций приватизированных предприятий; отношения, возникающие в связи с добровольными пожертвованиями в казну, и т.д., хотя они и возникают в процессе финансовой деятельности государства и муниципальных образований. Поэтому дополнительным критерием отграничения одной отрасли права от другой и, в частности финансового права от всех других отраслей права, выступает метод правового регулирования. Методы финансового права — это средства, приемы и способы изучения финансового законодательства, указанных выше норм, финансово-правовых явлений и процессов. Имея свои методы и способы правового регулирования, отличающиеся от других отраслей права, финансовое право занимает в системе российского права также самостоятельное место. Для определения предмета регулирования и установления границ этой отрасли права существуют определенные критерии. Главным из них является то, что финансовое право регулирует общественные отношения, складывающиеся в процессе финансовой деятельности государства, а его нормы связаны с распределительной, контрольной и стимулирующей функциями государства при распределении общественного продукта и национального дохода в денежной форме.

скачать реферат Налоговое право как наука и отрасль права

Таким образом, финансовая деятельность государства и органов местного самоуправления – это организационная деятельность уполномоченных органов по образованию, перераспределению и использованию централизованных и децентрализованных фондов денежных средств, обеспечивающих бесперебойное функционирование государства и муниципальных образований на каждом данном этапе общественного развития. Финансовая деятельность вызвана объективной необходимостью распределения и перераспределения национального дохода, удовлетворения не только личных, индивидуальных потребностей граждан, но и общества в целом. Распределение перераспределение совокупного общественного продукта и национального дохода происходят в денежной форме. Это – первое объективное условие существования финансовой деятельности. В данной контрольной работе я хочу осветить вопросы одной из отрасли финансового права – налогового права (налоговое право как наука и отрасль права). 1. Налоговое право как наука и отрасль права Понятие налога определяется в доктрине и в законодательстве.

скачать реферат Психологическая типология К. Юнга и ее реализация в практике делового общения

Министерство образования и науки РФ Федеральное агентство по образованию Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования ВСЕРОССИЙСКИЙ ЗАОЧНЫЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ Филиал в г. Барнауле РЕГИОНАЛЬНАЯ КАФЕДРА ФИЛОСОФИИ, ИСТОРИИ И ПРАВА Контрольная работа по дисциплине интровертный — мыслительный, эмоциональный, ощущающий, интуитивный. Каждый из этих типов личности имеет свои особенности проявления в деловом общении. Так, партнер экстравертного мыслительного типа строит свои суждения и умозаключения, опираясь на объективные факты деловой ситуации, владея хорошим чувством реальности, он вносит ясность в сложные конфликтные ситуации межличностного общения. Партнер экстравертного эмоционального типа быстро оценивает требования деловой ситуации, выражая свои чувства в экстравертной форме. Эти чувства согласуются с общезначимыми ценностями и потому деловой партнер такого типа активен и коммуникабелен на деловых встречах, переговорах, пресс-конференциях. Но поскольку его мышление всегда подчинено чувству, то партнер экстравертного эмоционального типа может «раствориться» в потоке своих противоречивых чувственных состояний, утратив свою идентичность.

Портфель "Attache", A4, серый.
Одно отделение.
375 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Пенал-книжка для начальной школы "Ever After High", 21x14 см.
Пенал-книжка для начальной школы. 1 отделение, держатели письменных принадлежностей. Застегивается на молнию. Размер: 21х14х3 см.
303 руб
Раздел: Без наполнения
Набор инструментов.
Помогаю папе - отличный игровой набор для юных мастеров. Научит начальным профессиональным навыкам. Поможет ребенку почувствовать себя
589 руб
Раздел: Инструменты и мастерские
скачать реферат Деньги и их функции

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ Учреждение образования «Беларуский государственный аграрный технический университет» Факультет: Предпринимательства и управления Кафедра: Экономической теории и права Контрольная работа Тема: «Экономическая теория» Выполнил студент I курса группы 52-ЗЭИ Зачетная книжка №506020 Братулин Евгений Петрович Проверил: Минск 2006 Содержание Возникновение и сущность денег. Функции денег. Закон денежного обращения. ДЕНЬГИ И ИХ ФУНКЦИИ. Возникновение и сущность денег. В экономической литерату­ре рассматриваются в основном две концепции проис­хождения денег: рационалистская и эволюционная. Рационалистская концепция была выдвинута еще Аристотелем в работе k — коэффициент Маршалла, показывающий долю дохода, которую хозяйствующие субъекты предпочитают держать в форме кассовых остатков (высоколиквидных денеж­ных средств). Позже к простой количественной теории денег бы­ли сделаны дополнения и уточнения. В монетарной теории Дж.М. Кейнса отмечалось, что владелец сбережений выбирает между сохранени­ем денег в высоколиквидной форме и вложениями в финансовые активы.

скачать реферат Организация денежных расчетов на предприятии

В настоящее время осуществление расчетов наличными денежными средствами существенно ограничено. Гражданский кодекс РФ устанавливает, что выбор наличной или безналичной формы расчетов напрямую связан с характером производимой операции, а также с правовым статусом участников. Таким образом, актуальность данной курсовой работы вызвана той ролью, которую играют вопросы организации денежных расчетов в деятельности любого хозяйствующего субъекта. Объектом исследования данной работы является действующее законодательство в области хозяйственного и финансового права. Предмет исследования – это формы наличных и безналичных расчетов. Ставятся задачи: дать понятие денежных расчетов, безналичных расчетов и расчетов наличными; проанализировать нормативную базу организации денежных расчетов; рассмотреть принципы и формы безналичных расчетов; изучить вопросы применения контрольно-кассовой техники; рассмотреть понятия лимита кассы и предела расчетов наличными; выявить степень ответственности за нарушение кассовой дисциплины; охарактеризовать организацию денежных расчетов на конкретном предприятии.

скачать реферат Особенности государственного финансового контроля в Российской Федерации

Таким образом, хотя Счетная палата РФ является специализированным контрольным органом, она вправе осуществлять и другие виды деятельности. Однако, основным видом деятельности Счетной палаты РФ является именно контрольно-ревизионная деятельность. Подобное заключение можно сделать из определения финансового контроля и поставленных перед Счетной палатой РФ задач. Финансовый контроль - это основанная на нормах финансового права, система мероприятий по контролю за экономической обоснованностью использования государственных финансовых средств, соблюдением финансовой дисциплины, законностью и достоверностью финансовых операций, порядком и формирования и использования федерального и регионального бюджета, эффективностью использования налоговых льгот, соблюдением финансового законодательства, исполнением международных финансовых обязательств РФ, состоянием государственного внутреннего и внешнего долга. Профессор А.Н. Козырин в свою очередь определяет финансовый контроль как «осуществляемую с использованием специфических организационных форм и методов деятельность государственных (а в ряде случаев и негосударственных) органов, наделенных законом соответствующими полномочиями, в целях установления законности и достоверности финансовых операций, объективной оценки экономической эффективности финансово-хозяйственной деятельности и выявления новых резервов ее повышения, увеличения доходных поступлений в бюджет и сохранности государственной собственности».1 Таким образом, финансовый контроль по своей сути является очередностью действий (или совокупностью мероприятий) ориентированной на результат - предотвращение нарушений при осуществлении государством финансовой деятельности.

скачать реферат Финансовое право

Контрольная работа по Финансовому праву Содержание Понятие финансового права, особенности его предмета и метода правового регулирования Отличие финансово-правовых норм от гражданско-правовых Задача 1 Задача 2 Понятие финансового права, особенности его предмета и метода правового регулирования Общественные отношения, возникающие в процессе финансовой деятельности государства и муниципальных образований, требуют правовой урегулированности, четкого закрепления прав, обязанностей, ответственности участвующих в них субъектов. Главная роль в этом принадлежит финансовому праву как одной из основных отраслей российского права. Область финансов и отдельные ее стороны затрагивают нормы и других отраслей права. Однако именно в сферу действия финансового права эта область подпадает в целом, хотя на разные звенья финансовой системы его нормы распространяются не в одинаковой мере. Это объясняется тем, что предметом регулирования финансового права охватываются отношения, возникающие в связи с функционированием государственных и муниципальных финансов, что обусловлено публичным характером тех и других.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.