телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАВсё для дома -30% Товары для спорта, туризма и активного отдыха -30% Одежда и обувь -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансыподраздел:Менеджмент (Теория управления и организации)

Флотація на фондовому ринку

найти похожие
найти еще

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Здійснення цих та інших заходів дозволить прискорити формування в Україні фондового ринку. Та щоб цей ринок мав цивілізований характер, був адаптований до сучасних світових умов, необхідно врахувати набутий зарубіжний досвід, поширенні в світі тенденції, кращі зразки його розвитку. В данній роботі показані передумови та особливості формування і розвитку структури інвестиційного ринку, розглянуто механізм функціонування його найважливіших сегментів. Спеціальна увага приділена біржовим технологіям інвестування. Показано місце бірж різних типів у сучасній ринковій інфраструктурі, детально розглянуто питання організації і функціонування фондових бірж, інструментарій проведення міжнародних операцій з цінними паперами. Можливість використання закордонного досвіду в сучасних вітчизняних умовах визначило актуальність теми магістерської роботи. 1. Фінансовий ринок та його структура. 1.1. Поняття, сутність, класифікація інвестицій. Економічна діяльність окремих господарюючих суб’єктів та країни в цілому значною мірою характеризується обсягом здійснюваних інвестицій. Термін "інвестиції", "інвестування", "інвестиційний процес", інвестиційна діяльність", "інвестиційна політика" стали вживатися у нашій країні порівняно нещодавно. Тому поняття та сутність цих термінів у нашій економіці все ще трактуються по різному. Термін "інвестиція" походять від латинського слова "i ves ", що означає вкладення коштів. У більш широкій трактовці інвестицій являють собою вкладення капіталу з метою подальшого його збільшення. За фінансовим визначенням, інвестиція - це всі види активів (коштів), що вкладаються в господарчу діяльність з метою отримання доходу. Економічне визначення інвестицій можна сформулювати таким чином: інвестиція - це видатки на створення, розширення, реконструкцію та технічне переозброєння основного капіталу, а також на пов’язані з цим зміни оборотного капіталу оскільки зміни у товарно-матеріальних запасах здебільшого залежать від руху видатків на основний капітал. Інвестиції в об’єкти підприємницької діяльності здійснюються в різних формах. З метою обліку, аналізу та планування інвестиції класифікують за різними ознаками. Класифікацію представлено в вигляді схеми. Схема 1 . Класифікація інвестицій за різними ознаками. Під інвестиціями звичайно розуміються довгострокові вкладення капіталу в підприємства різних галузей народного господарства, в інфраструктуру, в соціальні програми, в охорону навколишнього середовища. Інвестиції відображають усі види майнових та інтелектуальних цінностей, які вкладаються в об’єкти підприємницького та інші види діяльності, в результаті яких формується прибуток або досягається соціальний ефект. Державні інвестиції можуть здійснюватись і з метою регулювання розвитку економіки. Основними цінностями інвестицій є : - рухоме та нерухоме майно ( будівлі, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності); - кошти, цільові банківські внески, кредити, акції та інші цінні папери; - майнові права, похідні від авторського права - "ноу-хау", досвід та інші інтелектуальні цінності; - право користування землею та іншими природними ресурсами, а також інші майнові права.

Крім того, фінансовий ринок містить такі об’єкти, як опціони та ф’ючерси . Акція - цінний папір без установленого строку обігу, що засвідчує дольову участь у статутному фонді акціонерного товариства, підтверджує членство в акціонерному товаристві та право на участь в управленні ним, дає право його власникові на одержання частини прибутку вигляді дивіденду, а також участь у розподілі майна при ліквідації акціонерного товариства . Акції можуть бути іменними та на пред’явника, привілейованими та простими. Обіг іменної акції фіксується у книзі реєстрації акцій, що ведеться товариством. Привілейовані акції дають власникові переважне право на одержання дивідендів, а також на приоритетну участь у розподілі майна акціонерного товариства у разі його ліквідації. Власники привілейованих акцій не мають право брати участь в управлінні акціонерним товариством, якщо інше не передбачено його статутом. Привілейовані акції можуть випускатися із фіксованим у процентах до їх номінальної вартості щорічно виплачуваним дивідендом. Виплата дивідендів проводиться у розмірі, зазначеному в акції, незалежно від розміру одержаного товариством прибутку у відповідному році. Рішення про випуск акцій приймається засновниками акціонерного товариства або загальними зборами акціонерів акціонерного товариства, і оформляється протоколом. Класифікацію акції за різними ознаками представимо на схемі 2. Схема 2 . Класифікація акцій за ознаками. Тривалість обігу акцій на фондовому ринку обумовлює різність цін на акції. Ціна існує: - номінальна; - емісійна; - ринкова. Номінальна ціна визначається слідуючою формулою: РН = Ук : К Ук - уставний капітал акціонерного товариства; К - кількість випущених акцій. Номінальна ціна являється базою для визначення емісійної і ринкової ціни, а також розміру дивіденду. Ціна, за якою інвестори можуть придбати акції називається ціною придбання. Якщо акція купується у емітента, тоді ціна придбання являється емісійною ціною. Якщо купується акція на біржовому та небіржовому ринку, то ціна придбання являється ринковою ціною. Ринкова ціна складається з урахуванням співвідношення попиту і пропозиції на акції відповідного класу. Ціну пропозиції установлює продавець, ціну попиту покупець. Різниця між цими цінами утворює маржу (спред). С = Рmi проп - Р max попиту Рmi проп - ціна пропозиції мінімальна; Рmax попиту - ціна попиту максимальна. Ліквідність акції визначається такою формулою : Рmi проп - Р max попиту Р max попиту Найбільш ліквідними являються акції, в яких дане відношення доходить до 3 % . Ринкова ціна акції, в розрахунку на 100 грошових одиниць номіналу, називається курсом акції. Кр = Рр : Рн х 100 % Дохідність акції визначається двома факторами: - Отриманням частини розподіленого прибутку акціонерного товариства, тобто дивідендом. - Можливості продажу акцій на фондовій біржі за ціною більше ніж ціна придбання. Дивіденд - це доля розподіленого прибутку акціонерного товариства, яка припадає на одну акцію. Він може задаватися в відсотках чи в грошових одиницях. Дивіденд в абсолютному виразі називається дивідендним доходом, і визначається: Уд = Ід - Р н Ід - ставка дивіденда . Відношення дивідендного доходу до ціни придбання акції визначають її поточну дохідність . R = Ід : Р прид. Дохідність характеризує скільки гривень доходу отримано акціонером на кожну інвестовану гривню.

Суб’єктами інвестиційної діяльності є: - інвестори (замовники); - виконавці робіт (підрядники); - користувачі об’єктів інвестиційної діяльності; - постачальники товарно-матеріальних цінностей, обладнання та проектної продукції; - юридичні особи (банківські, страхові посередницькі організації, інвестиційні фонди та компанії та ін.); - громадяни України; - іноземні юридичні та фізичні особи, державні та міжнародні організації. Щодо Закону України "Про цінні папери і фондову біржу", то він визначає умови і порядок випуску цінних паперів, а також регулює посередницьку діяльність в організації обігу цінних паперів на території України. Згідно цього закону: цінні папери - це грошові документи, що засвідчують право володіння або відносини позики, визначають взаємовідносини між особою, яка їх випустила, та їх власником і передбачають, як правило виплату доходу у вигляді дивідендів або процентів, а також можливість передачі грошових та інших прав, що випливають з цих документів, іншими особами. (Характеристика всіх видів цінних паперів представлена в першому розділі). Фондова біржа - організаційно оформлений, постійно діючий ринок, на якому здійснюється торгівля цінними паперами. Фондова біржа - акціонерне товариство, яке зосереджує попит та пропозицію цінних паперів, сприяє формуванню їх біржового курсу та здійснює свою діяльність відповідно до цього Закону, інших актів законодавства України, статуту і правил фондової біржі. Фондову біржу може бути створено не менше як 20 засновниками - торговцями цінних паперів, які мають дозвіл на здійснення комерційної і комісійної діяльності по цінним паперам за умови внесення ними до статутного фонду не менш як 10000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Діяльність фондової біржі припиняється у тому разі, коли число її членів стало менше 10. Якщо у фондовій біржі залишилось 10 членів, її діяльність припиняється у випадку неприйняття нових членів протягом шести місяців. Указ Президента України "Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії" визначає поняття інвестиційних фондів та інвестиційних компаній, порядок створення та умови їх діяльності, здійснення державного контролю, а також заходи щодо захисту інтересів їх учасників. Згідно цьому указу: інвестиційний фонд - це юридична особа, заснована у формі закритого акціонерного товариства з урахуванням вимог, встановлених цим Положенням, що здійснює виключну діяльність у галузі спільного інвестування. Вони поділяються на відкриті і закриті. Відкриті фонди створюються на невизначений строк здійснюють викуп своїх інвестиційних сертифікатів у строки, встановлені інвестиційною декларацією інвестиційного фонду. Закриті фонди створюються на визначений строк і здійснюють розрахунки щодо інвестиційних сертифікатів після закінчення строку діяльності інвестиційного фонду . Засновниками інвестиційного фонду є юридичні і фізичні особи. Не можуть бути засновниками інвестиційного фонду юридичні особи, частка державного майна у статутному фонді яких перевищує 25 відсотків. Засновники несуть відповідальність перед учасниками інвестиційного фонду в межах вартості належних їм акцій статутного фонду.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Большая Советская Энциклопедия (ТА)

Коры выветривания, делювиально-аллювиальные и аллювиальные россыпи, возникающие в связи с разрушением пегматитов, содержат касситерит и минералы группы колумбита-танталита. Из комплексных концентратов россыпей выплавляют черновое олово, при этом получают шлаки, содержащие от 1 до 7% Ta2 O5 . Лопарит-содержащие нефелиновые сиениты состава луявритов, фойялитов. Кроме того, в промышленое использование вовлекаются месторождения комплексных тантало-ниобиевых руд, представленных карбонатитами и ассоциирующими с ними форстерит-апатит-магнетитовыми породами; микроклин-альбитовыми рибекитовыми щелочными гранитами и граносиенитами и др. Некоторое количество Та извлекается также из вольфрамитов грейзеновых месторождений.   Т. р. обогащаются гравитационными методами; при весьма тонкой вкрапленности применяется флотация. Концентраты содержат от 13—15% (3-й сорт) до 26% (2-й сорт) и 40% Ta2 O5 (1-й сорт); концентраты, получаемые из тантало-ниобиевых руд, — от 0,4—0,6% до 1—4% Ta2 O5 .   Крупнейшие зарубежные месторождения Т. р. находятся в Канаде (Манитоба, Берник-Лейк), Бразилии (Параиба, Риу-Гранди-ду-Норти), Заире (Шаба), Нигерии, Южной Родезии (Бикита), Австралии (Пилбара, Гринбушес), Малайзии и Таиланде (танталсодержащие оловянные россыпи)

скачать реферат Шпоры по финансам

Важливе завдання Національного банку — організація ефективного функціонування кредитної системи. Важливою його функцією в банківській системі є забезпечення проведення міжбанківських розрахунків та кредитування комерційних банків, тобто він виступає банком банків. Міжбанківська валютна біржа проводить торги з купівлі-продажу іноземних валют. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку організує функціонування ринку цінних паперів. Фондова біржа проводить операції з цінними паперами. Основне її призначення — організація функціонування вторинного ринку. Фінансові посередники на ринку цінних паперів виконують роль сполучної ланки між емітентами цінних паперів та інвесторами. Пенсійний фонд створений з метою акумуляції і раціонального розміщення коштів, призначених для пенсійного забезпечення. Фонд соціального страхування та Державний інноваційний фонд виконують аналогічні функції відносно відповідних цільових фондів.Фінансовий механізм і його суть, складові елементи, і їх характеристика. Финансовый механизм представляет собой систему действия финансовых рычагов, выражающуюся в организации, планировании и стимулировании использования финансовых ресурсов.

Пепельница S.Quire круглая c откидной крышкой, сталь, покрытие никель и черная краска, 67 мм.
Материал: нержавеющая сталь, покрытие никель, черная краска. Диаметр 67 мм, высота 102 мм.
350 руб
Раздел: Пепельницы
Антистрессовая подушка под шею "Микс".
Удобная подушка под шею создана специально для поездок и перелётов. Её можно использовать и на работе, чтобы приятно расслабиться во время
330 руб
Раздел: Дорожные пледы, подушки
Игра настольная "7 на 9 multi".
Настольная игра "7 на 9 Multi" позволит увлекательно провести время за веселой игрой. В комплект входят 61 карточка и подробная
333 руб
Раздел: Викторины
 Партия. Тайный мир коммунистических властителей Китая

Не прошло и нескольких лет, как страна поручила ему задачу настолько исполинскую, что перед ней померкли любые прежние успехи не только «Чайналко», но и любого другого китайского госпредприятия. Дело в том, что в ноябре 2007Pг. крупнейшая в мире горнодобывающая компания «Би-эйч-пи Биллитон» объявила о намерении поглотить своего главного англо-австралийского конкурента «Рио-Тинто» и это известие всполошило Пекин. Китай увидел в этой сделке (первоначально объемом 127, а затем и 147 миллиардов долларов, что делало ее на тот момент второй по счету в истории) недвусмысленную угрозу сделка могла привести к почти полной монополизации, особенно в области железорудной торговли. За пятилетний период до 2008Pг. цены на железную руду выросли пятикратно. Одной из причин явился экспоненциальный спрос на руду в самом Китае. Но ничуть не менее важным фактором был дефицит предложения, за что, по мнению Китая, надо винить крупнейшие горнорудные компании, которые отказывались вкладывать достаточные средства в развитие. Политбюро быстро приняло решение встать на пути сделки, и этот шаг как никогда ярко высветил роль «Чайна инк.» на мировой арене. «Чайналко» предприняла попытку осуществить крупнейшее в истории Китая зарубежное капиталовложение по выкупу д% акций «Рио-Тинто» за 14 миллиардов долларов на лондонском фондовом рынке

скачать реферат Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

Зміни у структурі управління галуззю повинні мати характер остаточного відходу від прямого втручання держави у виробничо-господарську діяльність її підприємств у зв(язку з їх приватизацією. Станом на 1 січня 1998р. в системі міністерства АПК України повністю приватизовано масложирову, миловарну, тютюнову, кондитерську, парфумово-косметичну, макаронну галузі, зерноробні (без хлібоприймальних) підприємства, 98% підприємств молочної промисловості, 93% цукрової, 88% підприємств Держкомрибгоспу. Отже, у подальшому серед форм власності у вітчизняній харчової промисловості домінує приватна (в різних видах) власність (виняток становить спиртова підгалузь, що перебуває у власності держави). Найбільш привабливими організаційно-правовими формами підприємництва для новостворених малих та середніх підприємств харчової промисловості є товариства з обмеженою відповідальність та закриті акціонерні товариства. Водночас для великих промислових підприємств приорітетною формою підприємництва є відкрите окціонерне товариство, оскільки саме така форма дозволяє залучити значні обсяги фінансових ресурсів на фондовому ринку.

 Русский орфографический словарь

дцем флоридзи±н,Pа флориди±н,Pа флориди±новый флори±дский (от Фло±ри±да) флори±дцы,Pев, ед. дец,Pдца, тв. дцем флори±н,Pа флори±ст,Pа флори±стика,Pи флористи±ческий флороглюци±н,Pа флорти±мберс,Pа флот,Pа, мн. ы±,Pо±ви ы,Pов флота±рий,Pя флота±тор,Pа флотацио±нный флота±ция,Pи флоти±лия,Pи флоти±рование,Pя флоти±рованный; кр. ф. ан,Pана флоти±ровать,Pрую,Pрует флоти±роваться,Pруется флоти±руемость,Pи флотово±дец,Pдца, тв. дцем, р. мн. дцев флотово±дческий флотоконцентра±т,Pа фло±тский флоэ±ма,Pы флу±ер,Pа флуктуа±ция,Pи и флюктуа±ция,Pи флуктуи±ровать,Pрует и флюктуи±ровать,Pрует флуоресце±нция,Pи и флюоресце±нция,Pи флуоресци±ровать,Pрует и флюоресци±ровать,Pрует флэш,Pа, тв. ем (короткая информация о событии) флэ±шбэк,Pа флюа±т,Pа флюа±ты,Pов, ед. а±т,Pа флювиогляциа±льный флюга±рка,Pи, р. мн. рок флюга±рочный флюгельго±рн,Pа флю±гер,Pа, мн. а±,Pо±ви ы,Pов флю±герный флюги±рование,Pя флюги±рованный; кр.ф.Pан,Pана флюи±д,Pа флюида±льный флюи±ды,Pов, ед. и±д,Pа флю±ксии,Pий флюксме±тр,Pа флюктуа±ция,Pи и флуктуа±ция,Pи

скачать реферат Процесс создания открытого акционерного общества

Шляхом випуску і продажу акцій акціонери товариства формують свої статутні фонди, і збільшують їх, якщо це необхідно. Акції відкритого акціонерного товарисвта допускаються до вільного продажу на умовах, визначених Законом “Про цінні папери та фондову біржу”, іншими актами про фондовий ринок; - по-третє, фізичні та юридичні особи, які придбали акції акціонерних товариств, фіксуються у книгах реєстрації акцій і набувають статусу акціонерів. Права та обов,язки акціонерів визначені відповідними статтями Закону України “Про господарські товариства” та Закону “Про цінні папери та фондову біржу”. Треба відилити такі основні особливості корпоративно-акціонерного підприємства: - акціонери не несуть відповідальності за забов,язаннями товариства, його кредиторами. Майно товариства відокремлене від майна окремих акціонерів. У разі неспроможності товариства акціонери несуть лише ризик можливого знецінення акцій, що їм належать; - права акціонерів поділяють на майнові та особисті. До майнових належить право на одержання оголошеного дивіденту, а також частини вартості майна підприємства у випадку його ліквідації, до особистих – право на участь у голосуванні на загальних зборах акціонерів; - акціонерна форма підприємства дає змогу об,єднати практично небмежну кількість вкладників, у тому числі й дрібних, та зберегти при цьому контроль великих вкладників за діяльністю підприємства; - акціонерне товариство – це найбільш стіка форма об,єднання капіталів, Вихід із товариства будь-якого з вкладників не тягне за собою обов,язкового закриття підприємства.

скачать реферат Шпаргалка по предмету Деньги и кредит (Гроши та кредит)

Розділи означало офіційне визнання платіжного балансу: вільної конвертованості рахунок поточних операцій, гривні за поточними рахунок операцій з операціями. капіталом та фін.операцій, Надзвичайні заходи у резервні активи, помилки валютній сфері кінця 1998 та упущення. Статті р. помітно загальмували платіжного балансу: баланс подальшу ринкову товарів (співвідношення трансформацію валютної експорту та імпорту по цій системи України. Разом з статті - торговий баланс), тим їх висока ефективність баланс послуг, доходи, (за 1999 р. гривня поточні і капітальні девальвувала відносно трансферти, прямі, доллара США лише на 35%) портфельні та інші підтвердила значні успіхи інвестиції. України у формуванні Економічна роль платіжного дійового механізму балансу визначається тим, валютного регулювання, який що відображені в ньому дав змогу утримати гривню обороти безпосередньо навіть у надзвичайно впливають на попит і складних умовах, які пропозицію на вл.ринку: склалися на валютному і надходження валюти створює фондовому ринках України в передумови для формування кінці 1998 – на початку пропозиції її, а платежі – 2000 рр. для формування попиту на 52.

скачать реферат Вексель и его атрибуты

Порядок здійснення функцій розрахункових палат визначається: V для органів Державного казначейства України - Кабінетом Міністрів України; V для установ банків - Національним банком України за погодженням з Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Вексель, опротестований нотаріусом (виконавчий напис нотаріуса) у встановленому законом порядку, є виконавчим документом. Резиденти можуть видавати та індосувати векселі, як переказні, так і прості, в іноземній та національній валюті для розрахунків з нерезидентами за зовнішньоекономічними договорами (контрактами) відповідно до валютного законодавства України. Умови проведення розрахунків між резидентом та нерезидентом із застосуванням векселів обов'язково відображаються у відповідному зовнішньоекономічному договорі (контракті). Придбання резидентом векселя в іноземній валюті та проведення розрахунків між резидентами за таким векселем здійснюються відповідно до валютного законодавства України. Векселедавець зобов'язаний вести реєстр виданих векселів у порядку, затвердженому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Платіж за втраченим векселем може бути здійснений за умови встановлення права власності на нього в порядку, визначеному законом.

скачать реферат Приватизація як засіб припинення державної власності

Приватизація законсервованих об'єктів та об'єктів незавершеного будівництва, підприємств торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування населення, готельного господарства, туристичного комплексу здійснюється шляхом: продажу на аукціоні, за конкурсом; викупу. Приватизація зазначених об'єктів здійснюється у порядку, передбаченому Законом України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" ( 2171-12 ) та Державною програмою приватизації. Приватизація майна невеликих державних підприємств (об'єктів малої приватизації) здійснюється відповідно до Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)". Продаж об'єктів приватизації на аукціоні, за конкурсом, у тому числі з виключним застосуванням приватизаційних паперів, та на фондових біржах здійснюється у порядку, що затверджується Фондом державного майна України, Антимонопольним комітетом України та Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку відповідно до розділу IV Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)".

Шкатулка, 26x26x19 см (арт. 3667-RT-33).
Шкатулки — стильный аксессуар и для рукодельницы, и для филателиста, и для всех, кому приходится на время прятать используемые в хобби
1384 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Соска для бутылочек Перистальтик Плюс "Pigeon" c широким горлом (с 6 месяцев), отверстие L.
Соска Wide neck с Y-образным отверстием для бутылочек PIGEON с широким горлышком. Уникальная конструкция соски позволяет воспроизводить
358 руб
Раздел: 6-18 месяцев
Обучающая игра "Сложи узор".
Обучающая игра "Сложи Узор" состоит из 16 одинаковых кубиков. Все 6 граней каждого кубика окрашены по-разному в 4 цвета. Это
513 руб
Раздел: Кубики (10 и более штук)
скачать реферат Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах

Вони не тільки активно використовують євродолари як позичальники, але і нарощують їхні резерви, будучи самими помітними власниками депозитів у євродоларах. Що стосується світового ринку акцій, то, по суті, більшість головних на фондових біржах компаній, - це ТНК. Продаючи на іноземних фондових ринках свої акції, випускаючи свої єврооблігації на євроринках і прибігаючи до єврокредитів, ТНК за рахунок цих фінансових джерел можуть фінансувати значну частину своїх капіталовкладень. Транснаціональні корпорації перетворилися в найбільш активних учасників світового фінансового ринку, діючи на всіх його сегментах. Так, будучи головними експортерами й імпортерами товарів і послуг у світі, ТНК стали значними клієнтами на світовому валютному ринку. Хоча комерційні банки і проводять на цих ринках операції у своїх інтересах, основна маса валютних операцій здійснюється ними з доручення своїх клієнтів, насамперед ТНК. З розвитком світового господарства на світовому валютному ринку з'явилися нові «чинні особи». Валютний ринок розширився за рахунок міжнародної торгівлі, більш активної участі банків у міжбанківському ринку.

скачать реферат Инвестиционная политика фирмы

Комплексна оцінка інвестиційних якостей облігації здійснюється по наступних параметрах: • оцінка інвестиційної привабливості регіонів (по облігаціях внутрішніх місцевих займів); • оцінка фінансової стійкості і платоспроможності підприємства-емітента (по облігаціях підприємств); • оцінка характеру обігу облігації на фондовому ринку. В процесі оцінки визначаються об'єми обігу і рівень її ліквідності; • оцінка умов емісії облігації. Вона передбачає вивчення цілей її випуску і умов придбання, періодичність виплати процента і його ставки, умов погашення основної суми боргу (принципала); • оцінка поточної ринкової вартості облігації, • оцінка рівня ризику. Вона здійснюється по рівню платоспроможності і фінансової стійкості емітента. 3. Ощадний сертифікат представляє собою письмове свідоцтво банку про депонування грошових засобів, яке підтверджує право вкладника на одержання після закінчення встановленого терміну депозиту і процентів по ньому. Комплексна оцінка інвестиційних якостей ощадних сертифікатів здійснюється по наступних параметрах: • оцінка надійності банків-емітентів. Така оцінка передбачає використання ряду абсолютних і відносних показників, таких як сума активів банку, розмір його капіталу, сума прийнятих депозитів і виданих кредитів, розмір балансового прибутку, а також ряд спеціальних оціночних коефіцієнтів; • оцінка характеру обігу ощадного сертифікату на фондовому ринку, • оцінка умов емісії ощадного сертифікату, • оцінка поточної ринкової вартості ощадного сертифікату, • оцінка рівня ризику.

скачать реферат Коллективная форма организации труда

ТОВ та ЗАТ можуть бути створенні однією особою. При цьому, дані про те, що ЗАТ створено однією особою чи має тільки одного акціонера мають бути опубліковані для загального відома. Стосовно ТОВ такої вимоги в законодавстві не передбачено. збільшення статутного капіталу ЗАТ для покриття понесенних ним збитків не можливе. Діюче законодавство не має аналогічної заборони для ТОВ. Ця різниця має істотне значення на практиці. Справа в тому, що випуск нових акцій при збільшенні статутного капіталу підлягає реєстрації у державному комітеті цінних бумаг, фондового ринку, в багатьох випадках відмовляють у реєстрації через наявність збитків у ЗАТ. В той самий час ТОВ через відсутність акцій не має таких проблем. можливі відмінності у складі органів управління ТОВ та ЗАТ. Якщо в ТОВ органами управління завжди є загальні збори учасників, то в ЗАТ можливе й створення ради директорів (ради з нагляду) (якщо більше 50 акціонерів). В той самий час немає суттєвої різниці у правовій природі стосунків між ЗАТ та фізичними особами, що діють у його виконавчих органах та тих самих стосунків, що виникають в ТОВ.

скачать реферат Вексельний обЃг. Розвиток вексельних операцЃй на УкраѓнЃ та в Ѓнших економЃчно-розвинутих краѓнах

Обстеження низки підприємств електроенергетики, свідчать про поступове зростання питомої ваги залишків дебіторської заборгованості, оформленої векселями, з 20% на початок і998 року до 28% на початок 2000 року. Воднораз спостерігається стабілізація частки залишків векселів у кредиторській заборгованості на рівні 8—10%, що до певної міри відображає специфіку підприємств електроенергетики i спонукає їх до продажу одержаних векселів на фондовому ринку з метою залучення коштів у господарський оборот. Процес вимивання з обігу коштів охопив майже всі галузі національної економіки, які застосовували векселі у господарському обороті. Тому частина векселів почала надходити на Українську фондову біржу та до інших посередників, де здійснювався їх продаж із відповідним дисконтом. Схема розрахунків за операціями з векселями стала складнішою: поряд із розрахунками за номіналом здійснюються розрахунки з дисконтом за кошти. Починаючи з 1998 року частка векселів у загальному обороті УФБ зростала з 10,1% до 65,1% на початок 1999 року, теля чого поступово знижується до 20— 25%.

скачать реферат Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

Досягнення стабільності в оподаткуванні, посилення стимулюючого впливу податків на розвиток виробництва та контролю за повнотою їх сплати; у грошово-кредитній політиці - спрямування ресурсів, включаючи іноземну валюту, на кредитування життєво важливих і ефективних виробництв, залучення комерційних банків до участі у кредитуванні довгострокових інвестиційних проектів, зміцнення фондового ринку; у ціновій політиці - розширення сфери вільного ціноутворення, вдосконалення контролю за цінами на продукцію підприємств-монополістів як у сфері виробництва, так і у сфері постачання і торгівлі, насамперед через вдосконалення контролю за формуванням собівартості їх продукції та послуг, поступове усунення цінових міжгалузевих диспропорцій, формування ефективного конкурентного середовища, лібералізація ринків енергоносіїв та сільгоспсировини, транспортних та комунальних послуг; у соціальній політиці - перехід до формування соціальної політики на основі законодавчо визначених державних соціальних стандартів та забезпечення державних соціальних гарантій.

Мельница "Молинеро" для специй, четырёхуровневая.
Мельница «Молинеро» полностью механическая, не требует подзарядки от электросети или от батареек. Вы можете не только перемалывать, но и
620 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Пустышки силиконовые Avent "Ночная", розовый (6-18 месяцев), 2 штуки.
Симметричные мягкие ортодонтические соски пустышек Avent от Philips учитывают естественное строение и развитие неба, зубов и десен
660 руб
Раздел: 6-18 месяцев
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (синий).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
скачать реферат Облігації

Тобто цей документ стоїть на границі боргових та дольових цінних парерів. Особливості облігації як цінного паперу краще проглядуються при її порівнянні з акцією. Облігація і акція відносяться до різних видів цінних паперів: акція засвідчує право власності, а облігація - право на позику. Власник акції бере участь в управлінні емітентом, власник облігації ні. Проте її власник отримує стабільний доход на відміну від акціонера. Акції пов’язані з підвищеним ризиком, хоча з іншого боку можуть принести більший дохід. Більш висока якість (надійність) облігації супроводжується більш низьким відсотком при виплаті по ній, і строковістю - вона може приносити дохід лише на протязі певного періоду часу. Кожен з цих цінних паперів має свій набір переваг. Але слід зазначити, що з розвитком фондового ринку певні відмінності між акціями і облігаціями стираються. Наприклад, це можна підтвердити існуванням таких гібридних видів цінних паперів як: - облігації , які дають право на участь в управлінні емітентом або не мають кінцевого терміну погашення; - акції (привелейовині), що мають фіксований дохід; тощо.

скачать реферат Ринок фінансових послуг

Конкретними орієнтирами в досягненні світових стандартів нарівні цінних паперів є такі кінцеві цілі: - держава повинна мати розвинуту та ефективно діючу систему Національного депозитарію цінних паперів. Крім зберігання цінних паперів , система Національного депозитарію може здійснювати й подальше обслуговування угод з цінних паперів та обробки інформації про них. Депозитарій може як включати систему платежів у свою структуру, так і бути пов'язаним з окремою системою платежів; - створення системи заліку вимог при наявності достатнього обсягу фондового ринку; - усі угоди з цінних паперів повинні виконуватися відповідно до принципу "поставка проти платежу"; - мають бути прийняті стандарти Міжнародної організації із стандартизації /ІSO/ для обігу документів за операціями з цінними паперами та їх нумерації. Обіг цінних паперів має забезпечуватися системами: - біржової та позабіржової торгівлі цінними паперами; - Національного депозитарію цінних паперів; - залік вимог /клірингу/, які розвиватимуться, виходячи з потреб фондового ринку з метою забезпечення своєчасної поставки цінних паперів проти платежу.

скачать реферат Статистика фінансів

Але все одно й далі купують цінні папери! Бо вже давно доведено, що економіка розвинених країн пов'язана прямо пропорційною залежністю з обсягами торгівлі цінними паперами: ринок притягує ті інвестиції, які потім вкладаються в економіку. Вплив тут обопільний: з одного боку, розвиток фондового ринку сприяє розвитку економіки, а з іншого — показники розвитку фондового ринку є індикаторами стану економіки країни. Перш ніж розглянути статистичні показники та методи аналізу фондового ринку, ознайомимося з основними поняттями, які застосовуються його учасниками та дослідниками, їх визначення наведені в Законах України «Про інвестиційну діяльність», «Про цінні папери та фондову біржу» і деяких інших, що регулюють діяльність фондових та решти сегментів фінансового ринку. Інвестиції — це всі види майнових та інтелектуальних цінностей, які вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, завдяки чому створюється прибуток (дохід) чи досягається соціальний ефект. Розрізняють валові та чисті інвестиції. Валові інвестиції являють собою загальний обсяг засобів, що інвестуються у визначеному періоді, спрямованих на нове будівництво, придбання засобів виробництва і на приріст товарно-матеріальних запасів.

скачать реферат Фінансова система України

Крім того, операції з купівлі- продажу валют здійснюються на міжбанківському валютному ринку. Страхові компанії укладають угоди на страхування, приймають страхові платежі й виплачують страхові відшкодування , інвестують тимчасово вільні кошти. Вони розробляють форми, види й умови страхування, установлюють розміри страхових тарифів. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку організовує функціонування ринку цінних паперів. Вона проводить реєстрацію випуску цінних паперів та регулює їх кругообіг. Забезпечує формування інфраструктури ринку, видає ліцензії фінансовим посередникам, які здійснюють операції з цінними паперами. Комісія контролює діяльність суб’єктів ринку цінних паперів – емітентів, інвесторів, фінансових посередників, фондових бірж – відповідно до чинного у цій сфері законодавства. Фондова біржа проводить операції з цінними паперами. Основне її призначення – організація функціонування вторинного ринку. Однак, з одного боку, через неї може здійснюватися і первинне розміщення цінних паперів, а з іншого боку, і вторинний ринок може функціонувати поза біржею.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.