телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАТовары для дачи, сада и огорода -30% Образование, учебная литература -30% Игры. Игрушки -30%

все разделыраздел:Иностранные языки

Notiunea si clasificarea actelor juridice civile

найти похожие
найти еще

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
I RODUCERE aє erea u ui rapor juridic civil co cre presupu e exis e юa u ei orme juridice civile ca premisг ecesarг єi obliga orie pri care rapor urile sociale devi rapor uri juridice abs rac e, precum єi producerea u ui fap juridic de care legea civilг leagг aє erea modificarea sau s i gerea u ui rapor juridic civil co cre . Devi izvoare ale rapor urilor juridice civile co cre e umai acele fap e de care orma juridicг civilг leagг producerea de efec e juridice, ele deve i d pri aceas a fap e juridice. Se poa e co cluzio a cг pri izvor al rapor ului juridic civil co cre se о юelege o оmprejurare (ac sau fap ) de care legea civilг leagг aє erea modificarea sau s i gerea u ui rapor juridic civil co cre . oюiu ea єi clasificarea ac elor juridice civile Defi iюia ac ului juridic civil Pri ac juridic civil se о юelege ma ifes area de voi юг fгcu г cu i e юia de a produce efec e juridice adicг de a aє e, modifica, ra smi e sau s i ge u rapor juridic civil co cre . Di aceas г defi iюie rezul г cг ac ul juridic prezi г urmг oarele eleme e carac eris ice: Ac ul juridic es e о ai e de oa e, o ma ifes are de voi юг a u ei sau mai mul or persoa e fizice sau juridice; Ma ifes area de voi юг es e fгcu г cu i e юia de a produce efec e juridice respec iv de a crea, modifica, ra smi e sau s i ge rapor uri juridice civile co cre e. О li era ura de speciali a e, prac ica judiciarг єi chiar о legislaюia civilг erme ul de ac juridic es e folosi о douг se suri. О r-u prim se s ac ul juridic desem eazг о sгєi ma ifes area de voi юг о scopul de a produce efec e juridice, adicг о sгєi operaюia juridicг ce se о cheie ( ego ium). О cel de al doilea se s, ac ul juridic desem eazг о scrisul co s a a or al operaюiu ii juridice (i s rume um) fгcu e de pгrюi о vederea pro u югrii u ui mijloc de probг о r-u eve ual li igiu. Pe ru evi area oricгror co fuzii cu privire la cele douг accepюiu i es e i dica ca erme ul de ac juridic sг fie folosi pe ru desem area operaюiei juridice ( ego ium), iar pe ru desem area о scrisului co s a a or ale aces ei operaюii juridice (i s rume um) sг fie u iliza erme ul de о scris. Clasificarea ac elor juridice civile Co cepюia de ac juridic civil es e rezul a ul u ui proces de ge eralizare єi abs rac izare a rгsг urilor comu e u uror ac elor juridice civile care se о вl esc о circui ul civil. Da ori г regimului juridic diferi pe care оl au diferi e ca egorii de ac e juridice civile, a в о li era ura de speciali a e, cв єi о prac ica judecг oreascг s-a co sidera ecesar єi u il sг se facг clasificarea ac elor juridice civile. La baza clasificгrilor ac elor juridice s au cri erii varia e cum ar fi umгrul pгrюilor о re care se о cheie ac ul, co юi u ul, cauza, forma, modul de execu are, efec ele ac elor e c. О co i uare vor fi о fгюiєa e pri cipalele ca egorii de ac e juridice civile: Ac e juridice u ila erale, bila erale єi mul ila erale. Aceas г clasificare are la bazг cri eriul umгrului pгrюilor par icipa e la ac ul juridic. Ac ele juridice u ila erale su produsul ma ifes гrii de voi юг a u ei si gure pгrюi. juridic bila eral reprezi г voi юa co corda г a douг pгrюi, iar cel mul ila eral es e rezul a ul acordului de voi юг a rei sau mai mul e pгrюi. juridic u ila eral fii d rezul a ul voi юei u ei si gure pгrюi su mai rare.

Defi irea cauzelor de i eficaci a e a ac elor juridice uli a ea aєa cum am vгzu , es e sa cюiu ea civilг care co s г о lipsirea de efec e a u ui ac juridic, adicг desfii юarea lui re roac ivг, deoarece a fos о cheia cu о cгlcarea ormelor referi oare la co diюiile sale de validi a e. uli a ea are cв eva rгsг uri carac eris ice: Ac ul juridic es e evalabil, deoarece a fos о cheia cu erespec area legii; Cauzele uli гюii su a erioare sau co empora e da ei о cheierii ac ului; Sa cюiu ea uli гюii se aplicг oricгrui ac juridic, о cheia cu о cгlcarea legii; Efec ele uli гюii su re roac ive. Rezoluюiu ea es e sa cюiu ea civilг care co s г о desfii юarea re roac ivг a u ui co rac si alagma ic, cu execu are di r-o da г, pe ru eexecu area di culpг a obligaюiilor de cг re u a di pгrюi. rгsг urile carac eris ice ale rezoluюiu ii su : Poa e fi aplica г umai co rac elor si alagma ice; Priveє e u co rac о cheia valabil; Cauza rezoluюiu ii co s г о eexecu area culpabilг a co rac ului, deci es e ul erioarг da ei о cheierii lui; Efec ele rezoluюiu ii su re roac ive. Rezilierea es e sa cюiu ea civilг care co s г о desfacerea u ui co rac si alagma ic cu execu are succesivг, pe ru eexecu are di culpг a obligaюiilor de cг re u a di pгrюi. rгsг urile carac eris ice ale rezilierii su : Poa e fi aplica г co rac elor si alagma ice; Priveє e u co rac о cheia valabil; Cauza rezilierii co s г о eexecu area culpabilг a co rac ului, deci es e ul erioarг da ei о cheierii lui; Efec ele rezilierii se produc umai pe ru vii or. Revocarea es e sa cюiu ea civilг care co s г о abolirea efec elor ac ului juridic, fie da ori г i gra i udi ii gra ifica ului, fie eexecu гrii di culpг a sarci ii do aюiei sau lega ului. rгsг urile carac eris ice ale revocгrii su : Presupu e u ac valabil о cheia ; Se о emeiazг pe cauza pos erioare о cheierii ac ului; Se aplicг de regulг liberali гюilor; Revocarea poa e fi co cepu г єi ca u caz de i eficaci a e a ac ului juridic u ila eral, pri voi юa u ila eralг a au orului sгu. e referim la revocarea lega elor єi a celorlal e dispoziюiu i es ame are. Caduci a ea es e o cauzг de i eficaci a e a ac ului juridic, care co s г о lipsirea aces uia de oa e efec ele, da ori г i erve irii u or cauze pos erioare о cheierii lui єi i depe de de voi юa au orului ac ului. Aєa, de exemplu, di re cauzele de caduci a e a lega elor me юio гm: predecesul lega arului faюг de es a or; re u юarea lega arului la lega ; pierderea o alг a bu ului ce co s i uie obiec ul lega ului; epuizarea co i гюii dispo ibile pri efec ul do aюiilor. rгsг urile carac eris ice ale caduci гюii su : Priveє e u ac juridic valabil о cheia ; Es e u mod de desfii юare re roac ivг a ac ului; Se о emeiazг pe o cauzг pos erioarг о cheierii ac ului juridic єi s rгi г de au orul lui. I opozabili a ea es e o cauzг de i eficie юг a ac ului juridic (care оєi produce efec ele о re pгrюi), da ori г erealizгrii formali гюilor de publici a e, ul erioare о cheierii ac ului juridic. I opozabili a ea poa e fi co cepu г єi ca o cauzг de i eficaci a e a ac ului juridic, da ori г depгєirii pu erii de a repreze a, co feri e pri ma da .

Forma ceru г pe ru validi a ea ac ului juridic civil se carac erizeazг pri r-o serie de rгsг uri specifice ce юi de ese юa formei єi a ume: es e u eleme co s i u iv al ac ului juridic, lipsa formei fii d sa cюio a г cu uli a e absolu г a ac ului; presupu e ma ifes area expresг de voi юг, ceea ce exclude ma ifes area aci г a voi юei pгrюilor єi es e , о pri cipiu, exclusivг, о se sul cг, de regulг, ac ul se о cheie о formг au e icг, єi u permi e pгrюilor posibili a ea u ei opюiu i, cu excepюia es ame ului. Forma ad valida em rebuie sг cupri dг о regul co юi u al ac ului juridic, efii d admisг rimi erea la o sursг ex erioarг pri care sг se de ermi e co юi u ul ac ului juridic civil. De aseme ea, ac ele juridice afla e о rapor de i erdepe de юг cu ac ele formale sau solem e, chiar dacг ele privi e separa u rebuie sг о depli eascг aceas г co diюie, rebuie o uєi sг fie ac e formale sau solem e cum ar fi, spre exemplu, ma da ul pe ru о cheierea u ui ac formal rebuie sг оmbrace forma au e icг. o as fel, ac ul juridic care de ermi г i eficaci a ea u ui ac formal sau solem rebuie sг fie єi el formal sau solem . Su ac e formale: do aюia, accep area succesiu ii sub be eficiu de i ve ar, ipo eca, co rac ul de socie a e comercialг. a)forma-co diюie de probaюiu e a ac ului juridic civil. Forma ceru г ac ului juridic pe ru a fi folosi ca mijloc de probг co s г о ceri юa о ocmirii о scris a ac ului juridic civil, fгrг ca lipsa aces ei forme sг afec eze validi a ea ac ului juridic. Forma ceru г ca o co diюie de probaюiu e a ac ului juridic, deєi u are ici o i flue юг asupra validi гюii aces uia, o uєi ea are u carac er obliga oriu, deoarece, о pri cipiu, es e i admisibil dovedirea ac ului juridic civil cu u al mijloc de probг. Forma ad proba io em a fos co sidera г о li era ura de speciali a e ca repreze в d, fie o excepюie de la pri cipiul co se sualismului, deoarece ma ifes area de voi юг rebuie fгcu г о formг scrisг, fie ca o limi are adusг aceluiaєi pri cipiu, о se sul cг edovedirea rapor ului juridic гscu di ac ul juridic are drep co seci юг о sгєi i eficaci a ea aces ui rapor juridic b)forma ceru г pe ru opozabili a ea faюг de erюi a ac ului juridic civil Aceas г formг se referг la formali гюile prevгzu e de lege pe ru a face ac ul juridic civil opozabil єi persoa elor care u au par icipa la о cheierea lui. Formali гюile prevгzu e de lege se referг, о primul rв d, la publici a ea ac ului juridic civil pri care se co s i uie sau se ra smi drep uri reale care, fii d drep uri absolu e su opozabile erga om es. Forma ceru г pe ru opozabili a ea faюг de erюi a ac ului juridic civil es e obliga orie. erespec area aces ei ceri юe de formг u va fi sa cюio a г cu uli a e absolu г sau imposibili a ea dovedirii ac ului juridic civil pri al e mijloace de probг, ci cu i opozabili a ea ac ului faюг de erюele persoa e, adicг cu posibili a ea aces ora di urmг persoa e de a ig ora ac ele juridice ce li se opu e de pгrюile care l-au о cheia . Ac ul о cheia es e valabil єi va produce efec e о re pгrюi, о sг el u es e opozabil erюelor persoa e faюг de care ac ul es e i eficace. uli a ea ac ului juridic civil Defi iюie єi fu cюiile uli гюii О lipsa u ei defi iюii a uli гюii ac elor juridice о codul civil, li era ura de speciali a e abu dг о defi iюii, care, о sг, au u umi or comu єi a ume acela cг uli a ea es e o sa cюiu e civilг, care i ervi e cв d se о frв ge o dispoziюie legalг, cu ocazia о cheierii u ui ac juridic. uli a ea es e acea sa cюiu e civilг care i ervi e dupг о cгlcarea ormei de drep , lipsi d ac ul juridic de efec ele urmгri e la о cheierea lui.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Театральная Энциклопедия

Свердловск, 1957; Пожарская М. Н., Театральные художники Свердловска, "Театр", 1954, .№ 7, с. 138-42. АН. Ш. KynH(Quinn), Артур (р. 9. II. 1875) - американский историк литературы и театра. Учился в Пенсильванском ун-те, где получил степень доктора философии (1899) и литературы (1931). Преподавал в разл. ун-тах США. Автор работ по истории амер. т-ра и драматургии, в к-рых К., впадая в объективизм, уходит от глубокого социально-историч. анализа явлений. Соч.: A history of the American drama. From the beginning to the Civil war, v. 1, N. Y - L., 1923; A history of the American drama from the Civil war to the present day, v. 2-3, L.,1927, 2 ed., 1937-1944; Edgar Allan Рое. A critical biography, N. Y.-L., 1942. К. Б. КУЙН (Quin), Джеймс (24. II. 1693 - 21. I. 1766)--английский актёр. Впервые выступил на сцене т-ра "Смок Элли" в Дублине в 1712. В 1718 был принят в труппу лондонского т-ра "Линкольне Инн Филдс", где играл 14 лет. В последующие годы - актёр т-ров "Ковент-Гарден", "Друри-Лейн" и др. Роли: Отелло, Король Лир; Хотспер ("Генрих IV"), Баязет ("Тамерлан" Роу), Кориолан (о. п. Томпсона) и др. Оставил сцену в 1751. К. был одним из последних англ. трагиков, следовавших традициям условно-декламац. школы Т. Беттертона

скачать реферат Гражданская война в США

Поэтому их называли scalawags - обманщики, предатели. С течением времени это их прозвище стало нарицательным и вошло в английский язык как исторический термин. - he so-called "scalawags" were by o mea s co fi ed o he dregs of Sou her whi e socie y. "Reco s ruc io Period" - Comp o 's E cyclopedia Также сейчас he Scalawags является названием объединения людей, которые время от времени выбираются на природу и переодеваются солдатами времен Гражданской войны. - he Scalawags are a group of me a d wome of all ages who have a i eres i he America Civil War (1861-65), a d like o 'ge away from i all' for a couple of weeke ds a mo h o a emp o recrea e soldiers a d ci ize s of 1863. he Scalawag Mess Pla ocracy - образовано от слова pla er - плантатор. В 10-50-х гг. XIX века политическая власть в стране принадлежала плантаторам. Именно в этот период и возникает термин pla ocracy. К слову pla er - плантатор добавляется словообразовательная морфема -cracy, которая обозначает "власть кого-либо". Таким образом, мы получаем слово pla ocracy - власть плантаторов, господство плантаторов. Впоследствии это слово также приобрело значение "плантаторы, возглавляющие правительство". - Bacchus argues ha af er 1846 he eli e whi e pla ocracy used he educa io al sys em o mai ai domi a io followi g he e d of slavery. "Educa io as a d for Legi imacy: Developme s i Wes I dia Educa io Be wee 1846 a d 1895" - M.

Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: красный).
Облегченный трехколесный велосипед с родительской ручкой, для малышей от 2 до 4 лет. Удобный, маневренный, отличная модель для получения
2500 руб
Раздел: Трехколесные
Багетная рама "Agata" (цвет: бежевый), 40x50 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин на холсте, на картоне, а также вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда
698 руб
Раздел: Размер 40x50
Заварочный чайник "Mayer & Boch", 1,25 л.
Заварочный чайник изготовлен из термостойкого стекла, фильтр выполнены из нержавеющей стали. Изделия из стекла не впитывают запахи,
368 руб
Раздел: Чайники заварочные
 Театральная Энциклопедия

A history of the American drama from the Civil War to the present day. N. Y., 1945. Я. Б. ОДПБЕРТП (Audiberti), Жак (р. 25.III.1899) - франц. писатель, драматург, поэт. Лит. деятельность начал в 20-е гг. как журналист. Примыкал к сюрреалистам. Написал пьесы: "Коат-Коат" (1946, т-р "Гете-Монпарнас"), "Зло бежит" (1947, "Т-р де пот"), "Жена быка" (1949, т-р "Комеди Франсез"), "Глапион-эффект" (1959, т-р "Ла брюйер") и др. О. принадлежат также короткие пародийные пьесы-скетчи. В пьесах О. показано столкновение косного мещанства и научного прогресса. Он создаёт гротесковый образ совр. бурж. общества, в к-ром отсутствуют подлинные духовные интересы и свобода, где торжествуют бесправие и бесчеловечность. Драматургич. манера О. резко индивидуальна и парадоксальна, сюрреалист-ские эксперименты сочетаются с использованием традиций водевиля и мелодрамы. С о ч.: Theatre, v. 1-3, P.. 1948-56. В. Г. ОДИНО (Audinot), Никола Медар (8.VI.1732-21.V. 1801) - франц. антрепренёр, актёр, певец. Деятель ярмарочного и бульварного т-ра

скачать реферат Наследование по римскому праву

Универсальные правопреемники – супруг ( или его домовладыка) в отношении супруги i ma u, усыновитель в отношении усыновлённого лица sui iuris (в результате adroga io – усыновления с переходом одного домовладыки во власть другому и соответствующем поглощении его familia семьёй усыновителя), bo orum emp or( т.е. конкурсной распродаже имущества неоплатного должника) в отношении лица, чьё имущество подверглось bo orum ve di o( т.е. такой распродаже). Эффект универсального правопреемства при ve di o bo orum обеспечивается преторскими средствами и выявляется, таким образом, в плане ius ho orarium. Преемство в результате семейных договоров – co ve io i ma um и adroga io происходит по праву квиритов, ius civile, но не является собственно универсальным, поскольку долговые обязательства супруги или усыновлённого прекращаются вместе с capi is demi u io mi ima (минимальное умаление правоспособности, когда удерживается и свобода и гражданство, но утрачивается семья) и не переходят на главу их новой familia. Как сингулярное правопреемство i er vivos может быть представлена любая ситуация производного приобретения. Универсальным правопреемством mor is causa являются heredi as – наследование по ius civile и bo orum possessio – наследование по ius ho orarum.

 Театральная Энциклопедия

Одна из лучших ролей П.- Фредерик в драме Коцебу "Дитя любви" (театр "Честнат", Филадельфия). В 1813 П. уехал в Англию, где играл в т-ре "Друри-Лейн" и в провинции. П. испытал влияние романтич. школы Дж. Кука и Э. Кина. Пьесы П.- гл. обр. переделки драм Коцебу, мелодрам Пиксерекура и др. авторов, а также популярных франц. мелодрам. Автор пьес: "Брут, или Падение Тарквиния" (1818, "Друри-Лейн", в загл. роли выступал Э. Кин), "Карл II, или Весёлый монарх" (1824, совм. с У. Ирвингом), "Тереза, женевская сирота" (1821, т-р "Сэд-лерс-Уэллс"), "Аделина, или Жертва обольщения" (1822, там же), "Клари, миланская девушка" (1923, т-р "Ковент-Гарден"). С 1832 жил в Америке. В 1832-35 руководил т-ром "Парк" в Нью-Йорке. С о ч.: America's lost plays, v. 5, 6, Princeton, 1940. Лит.: Q u i n n A. H., A history of American drama from the beginning to the Civil War, v. l, L., 1937. К Г ПЕКЕЛИС, Михаил Самойлович [р. 29.VII(10.VIII).' 1899] - рус. сов. музыковед, педагог. В 1922 окончил Киевскую консерваторию (по классу фп. профессора Г. Н

скачать реферат Конспект лекций по Римскому праву

Почему из всех существовавших рабовладельческих государств только право римского государства было заимствовано в последующие века? 5. Что обозначал термин ius civile (гражданское право)? 6. Что такое преторское право? 7. Что следует понимать под i s ge ium (право народов)? 8. Какие виды источников права в Риме существовали? 9. В чем заключалась кодификация Юстиниана? 10. Что такое легисакционный процесс? 11. Что такое формулярный процесс и каковы его отличия от легисакционного? 12. Какова специфика стадий “i iure” и “i i dicio”? 13. Что такое экстраординарный процесс? 14. Что такое иск и каковы его виды? 15. Что такое правоспособность и дееспособность римского гражданина? 16. Какие ограничения дееспособности существовали по римскому праву? 17. Каков был статус латинов? 18. Каков был статус перегринов? 19. Каков был статус либертинов? 20. Каков был статус колонов? 21. Каков был статус рабов? 22. Что означал гражданский, военный и рабский пекулий? 23. Что такое агнатское и когнатское родство? 24. Что представляла собой римская семья? 25. Что представлял собой брак в римском праве и каковы его виды? 26. Что такое контуберниум? 27. Что означает право собственности? 28.

скачать реферат Правоспособность и дееспособность физических лиц. Институт опеки и попечительства

Таким образом, слагается понятие субъекта права.2 Субъекты права выступают в правовом общении как абстрактные лица (perso a). Совокупность правовых качеств выражаемых включенность субъекта в ту или иную сферу социальной жизни, регулируемых нормами права, определяющих статус лица (s a us). Чем выше статус, тем полнее правоспособность- возможность быть субъектом прав и обязанностей. Право лиц включает в себя критерии классификации лиц, устанавливающих соответствие между статусом и правоспособностью, а также определяющих действительную способность лица совершать юридические акты – дееспособность. Эти вопросы имеют фундаментальное значение для существования и функционирования правовых систем. Право лиц принадлежит в исключительной сфере ius civile (это единственная ситуация когда претор вмешивается в право лиц, отпущенных на волю без соблюдения надлежащей формы, до принятия lex Iu ia orba a – была крайне не продолжительна по времени). Это ограничение указывает на гражданскую общину квиритов, как на точку отсчёта при определении статуса лица. Если по естественному праву (ius a urale) все люди формально равны, то в плане исторически определённых правовых систем (ius ge ium) наблюдения ограничения: по отношению к рабам и чужеземцам права отдельной гражданской общины (ius civile) выступают привилегией.

скачать реферат Introducere

IntroducereFac orii de rela ivг i varia юг о r-u umгr suficie de mare de me ode su о aces caz pri cipiile, ormele sau cri eriile me odologice, ele formeazг co юi u ul me odologiei juridice. Rapor urile, legг urile, relaюiile ce se s abilesc о re diferi ele me ode, fie о ai e, fie о impul, fie dupг о cheierea ac ului de cerce are є ii юificг alcг uiesc obiec ul me odologiei juridice. Aces obiec u-l formeazг deci me odele о si e, ci rapor urile mul iple di re aces ea. О rucв me odele diferг ca grad de abs rac izare, ca arie de aplicare, ca grad al preciziei pe care o po oferi cerce гrii є ii юifice, se jus ificг dezvol area u ei me odologii juridice, ca u a samblu de orme de selec are, de cooperare єi apreciere a ava ajelor єi, eve ual, dezava ajului aplicгrii diverselor me ode. Es e de remarca єi fap ul cг a aliza sis emului me odelor de cerce are a fe ome ului juridic u se vrea о ici u fel u “clasame valoric”, о se sul cг u poa e fi absolu iza г valoarea u eia о rapor cu al a. o oda г rebuie combг u ex remismul me odologic.

скачать реферат Истории религий и кризис цивилизации

Чтобы понять сущность устойчивости, мы должны понимать экологические и эволюционные реакции и взаимосвязи на всех уровнях». Таким образом, постулируемая в настоящее время концепция «устойчивого развития» не только не является отражением взвешенного осмысления общих экологических законов, но и содержит в самой себе внутренне противоречие, которое выражается в столкновении теоретически желаемой «устойчивости», средств ее достижения и последствий деятельности человека на этом пути. К сожалению, современная биология не обладает (и, скорее всего, никогда не будет обладать) достаточной суммой знаний, чтобы рекомендовать человечеству реестр факторов и параметров необходимый ему для устойчивого выживания в условиях происходящего экологического кризиса. Homo civilizes Анализ сложившейся ситуации с позиций экологов (26) показывает беспочвенность убеждений, что технологический прогресс работает на выживание экосистем. Логика рассуждений экологов исходит из того, что, поскольку сектор услуг имеет сумму технологий, напрямую связанных с экосистемами, он мало отличается от промышленных технологий.

Конструктор "Цветной городок" большой (41 деталь).
Это настоящий, красочный город, состоящий из множества деревянных деталей (их 41). В нем много домов, построенных из деталей, в виде
584 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Портфолио школьника.
Портфолио школьника – это папка, в которой собрана жизнь ученика, начиная с первого класса, все то, о чем не рассказали краткие
391 руб
Раздел: Портфолио
Маска для сна с "памятью" "Морфей".
Маска для сна «Морфей», сделанная из мягкого и гипоаллергенного материала, защитит глаза от света, препятствующего нормальному сну.
473 руб
Раздел: Дорожные наборы
скачать реферат Гражданская война в США и ее отражение на английском языке

Слово "союз" в английском языке - это и есть слово u io . Так вот, слово u io просто приобрело дополнительное значение: штаты, боровшиеся за сохранение Союза, т.е. северные штаты. - Every hi g de eriora ed rapidly for he U io a ackers. "Cra er he Mi e Virgi ia" - America Civil War- July 30, 1864 he Federals - появилось из словосочетания federal roops, которое означает буквально "федеральные войска". Потом из этого словосочетания исчезло слово roops, а к слову federal прибавилось окончание множественного числа существительных -s, в результате чего слово federal из прилагательного стало существительным и приобрело новое значение - войска Севера (федеральные войска). - Af er weeks of prepara io , o July 30 he Federals exploded a mi e i Bur side's IX Corps sec or be ea h Pegram's Salie , blowi g a gap i he Co federa e defe ses of Pe ersburg. "Cra er he Mi e Virgi ia" - America Civil War- July 30, 1864 he Blues - произошло от словосочетания bluecoa - синяя куртка. Практически все солдаты Севера носили форму синего цвета, поэтому их часто называли blue-coa s. С течением времени blue-coa s преобразовалось в he Blues путем отбрасывания части словосочетания coa .

скачать реферат Политическая эволюция южных штатов в период Реконструкции

Мандаты, острова Бонин, Рюкю, Хаинань, Курильский архипелаг. 2. Формоза и Пескадорские острова. 3. Япония и Корея. 4. Филиппины. 5. Нидерландская Индия.119 Американские планирующие органы не ограничивались подготовкой к оккупации японских владений, а приступили к изучению возможностей оккупации и колоний Запада. В ответ на запрос Управления гражданской администрации Военного министерства (Civil Affairs Divisio of he war Depar me ) и отдела оккупированных территорий Военно-морского министерства ( he occupied. Areas Sec io of he avy Depar me ) к февралю 1944 г. Госдепартамент начал готовить проекты официальных заявлений по вопросам, касающимся оккупации Японии и Кореи. Однако, подготовка официальных заявлений по проблемам, связанным с будущей оккупацией территорий Дальнего Востока, а затем и Юго- Восточной Азии оказались не таким уж простым делом, как этого бы желали в военном министерстве. Уже в ноябре 1943 года Австралия стала проявлять заметное беспокойство по поводу будущего своих колониальных владений.120 Американское командование, стремясь избежать лишних хлопот в неоккупированных районах, передало контроль прежней колониальной администрации.

скачать реферат Музей связи им. А. С. Попова - один из лучших в мире

Продукт динамично развивается, повышается эффективность его работы, появляются новые возможности. Не так давно линейка полностью обновилась и пользователям были представлены Au odesk La d Desk op 2005, Au odesk Survey 2005 и Au odesk Civil Desig 2005. Au odesk Civil Desig 2005 интегрирован в Au odesk La d Desk op 2005, который обеспечивает функции управления точками, моделирования рельефа и нанесения горизонталей, создания трасс и участков. В свою очередь, Au odesk La d Desk op создан на основе Au oCAD 2005, последней версии самой популярной в мире САПР, и компонентах Au odesk Map 3D 2005. Это позволяет специалистам в области землеустройства эффективно сотрудничать друг с другом на базе единой графической платформы. Сфера применения Au odesk Civil Desig довольно обширна. Это проектирование и расчет сточных систем, сложных земляных работ с использованием автоматически реагирующих на внесенные изменения объектов. И, наконец, быстрое проектирование автодорог с возможностью одновременно работать с данными в плане и на профилях (продольных и поперечных). При создании Au odesk Civil Desig 2005 учитывалась необходимость совместной работы членов проектного коллектива, так что сразу несколько членов команды могут одновременно работать над проектными данными.

скачать реферат Правовые и политические учения в Древнем Риме

Причем юристы оформляли свое мнение по делу в виде письменного обращения к судьям или в виде протокола, который содержал устную консультацию и составлялся при свидетелях. Опираясь на источники действующего права (обычное право, Законы ХII таблиц, законодательство народных собраний, эдикты магистратов, сенатусконсульты и конституции императоров), юристы при разборе тех или иных дел интерпретировали существующие правовые нормы в духе их соответствия требованиям справедливости (aequi as) и в случае коллизий зачастую изменяли старую норму с учетом новых представлений о справедливости и справедливом праве (aequum jus). Подобная правопреобразующая (и нередко правообразующая) интерпретация юристов мотивировалась поисками такой формулировки предписания, которую дал бы в изменившихся условиях сам справедливый законодатель. Принятие правовой практикой новой интерпретации (прежде всего в силу ее аргументированности и авторитета ее автора) означало признание ее содержания в качестве новой нормы права, а именно нормы jus civile (цивильного права), которое охватывало, кроме того, также обычное право, законодательство народных собраний, jus ho orarium (преторское право). Правопре- стр. 12 образующая деятельность юристов обеспечивала взаимосвязь различных источников римского права и содействовала сочетанию стабильности и гибкости в дальнейшем его развитии и обновлении.

скачать реферат Діяльність римських магімтратів

Гай (1,6) фіксує розходження відправлення правосуддя в провінціях лише на рівні эділів: якщо в провінціях римського народу малися еквівалентні їм магістрати, що іменувалися квесторами, то в імператорських провінціях таких магістратів не було. З II століття н.е. едикт у значній мірі законсервувався. Це відбулося на тлі активізації імператорської канцелярії, одержання se a usco sul a законної сили, а розвиток права зосередилося в плані ius civile. Установа префектів – імператорських чиновників, що зосередили у своїх руках екстраординарне судочинство – змінило характер iurisdic io, що власне кажучи означало ізоляцію ius ho orarium, фіксацію його границь в плані змісту. Таке положення зробило логічною ініціативу Адріана, спрямовану на підсумкову систематизацію преторського права. У 131 році він доручив своїм квесторам – Сальвию Юліанові і Сервию Корнелію – провести загальну редакцію едикту. Оскільки відповідній цій задачі підготовкою володів тільки Юліан, отже всю роботу виконав саме він, про що і говорить подвоєння його жалування (Dessau, 8973).

Горшок дорожный и насадка на унитаз "HandyPotty".
Дорожный горшок и насадка на унитаз HandyPotty помогут сделать путешествие еще комфортнее для малыша. Комбинированная модель сочетает в
1128 руб
Раздел: Сиденья
Настольная игра Какаду "Упрямый Шарик" (Водный Рай).
Игра 100% такая же, как была в СССР! Цель игры Путешествие Шарика или Кто Быстрее - провести маленький металлический шарик через
1452 руб
Раздел: Игры на ловкость
Кружка "On/Off".
Оригинальная чашка - меняет цвет и надпись при нагревании. Упаковка стилизованная - качественный картон. Размеры упаковки: 11х10х8
448 руб
Раздел: Кружки
скачать реферат Эдикты магистратов и деятельность юристов

Гай (1,6) фиксирует различие отправления правосудия в провинциях лишь на уровне эдилов: если в провинциях римского народа имелись эквивалентные им магистраты, именовавшиеся квесторами, то в императорских провинциях таких магистратов не было. Со II века н.э. эдикт в значительной степени законсервировался. Это произошло на фоне активизации императорской канцелярии, получения se a usco sul a законной силы, а развитие права сосредоточилось в плане ius civile. Учреждение префектов – императорских чиновников, сосредоточивших в своих руках экстраординарное судопроизводство – изменило характер iurisdic io, что по существу означало изоляцию ius ho orarium, фиксацию его границв плане содержания. Такое положение сделало логичной инициативу Адриана, направленную на итоговую систематизацию преторского права. В 131 году он поручил своим квесторам – Сальвию Юлиану и Сервию Корнелию – провести общую редакцию эдикта. Поскольку соответствующей этой задаче подготовкой обладал только Юлиан, то следовательно всю работу выполнил именно он, о чем и говорит удвоение его жалования (Dessau, 8973).

скачать реферат Юридические аспекты политической борьбы в Англии начала XVII века

В условиях, когда прецедентная часть общего права стала служить интересам королевской власти, её стремлениям вывести свою ординарную прерогативу за рамки парламентского контроля, парламентариям ничего не оставалось, как сделать ставку на законодательство. Бурная законодательная деятельность английского парламента, развернувшаяся в 1641 г. свидетельствует, что опасность сохранения ведущей роли прецедентного права в юридической конструкции государственного строя Англии была достаточно ясно осознана политической группировкой, противостоявшей королю. Перипетиям этой деятельности и смыслу принятых так называемым «Долгим парламентом» Англии законодательных актов мы посвящаем следующую статью нашего цикла. ----------------------- См., например: he Origi s of he E glish Civil War. Edi ed by C. Russell. Lo do , 1973; S o e L. he Causes of he E glish Revolu io , 1529(1642. Lo do , 1975; Coward B. he S uar Age. A His ory of E gla d 1603(1714. Lo do a d ew York, 1980. P. 160(162; Russell C. he Causes of he E glish Civil War. Oxford, 1990. «В конце концов, уж точно не является новостью, что война в Англии была конфликтом между людьми, которые мыслили себя и в той же степени действительно находились в состоянии полного консенсуса, — отмечает Дж. Покок. По его словам, «Английская война шла между людьми, предполагавшими, что они принадлежат к той же самой политической культуре». (Pocock J.G.A. he A la ic Archipelago a d he War of he hree Ki gdoms // he Bri ish Problem, c. 1534(1707. S a e Forma io i he A la ic Archipelago. Edi ed by B. Bradshaw a d J. Morrill. Lo do , 1996. P. 182). Историк Дж. Моррилл, специально занимавшийся выяснением причин революции и гражданской войны, разразившихся в Англии в начале 40-х гг. XVII в., пишет, что каждая политическая система имеет присущие ей слабости и поэтому в ней всегда есть возможность для взрыва, так же, как и возможность для эволюционного развития.

скачать реферат Значение римского права

Новые идеи медленно, но прочно завоевывали себе почву. (1) Консерватизм во многом обусловил многовековую крепость институтов и принципов римского права. Важным достоинством рассматриваемой системы права является ее дуализм, то есть одновременное существование сугубо национального ius civile и интернационального ius ge ium. Именно в праве народов римское право соприкасалось с правовыми достижениями других государств. Таким способом происходило постепенное формирование тех существенных и общих элементов, которые составляют основу всякого права. К тому же в римском праве такие элементы были развиты и доведены до абстракции, как нигде, что дало возможность их повсеместного применения в современном мире с учетом национального своеобразия отдельных стран. Поэтому многие авторы сходятся на том, что универсальность и мировое господство римского права кроются в преодолении национальной замкнутости. (2) Единая централизованная система римского права с развитым индивидуалистическим подходом, не знавшая партикуляризма, корпоративных, имущественных и других ограничений, значительно превосходила средневековое право; и поэтому была в значительной степени воспринята странами Западной Европы.

скачать реферат Бесплатная юридическая помощь по гражданским делам в Российской Федерации

Таким образом, юристы всех правозащитных организаций фактически исключены из сферы государственной политики по оказанию юридической помощи малоимущим гражданам. Между тем порядок и размер оплаты труда адвоката при оказании юридической помощи человеку, обратившемуся в государственное юридическое бюро, устанавливается договором. Оплата труда адвоката составляет за день участия не меньше одной четвертой и не больше одной второй минимального размера оплаты труда, предусмотренного для регулирования оплаты труда. На сегодняшний день это соответственно 200 и 400 рублей. Для сравнения: только за ознакомление с делом адвокат с вас может взять гонорар в размере 5000 рублей. В положении же закреплено, что понуждение адвоката к заключению указанного договора на условиях, предусмотренных положением, не допускается. Таким образом, понятно, что адвокаты не будут работать с бюро за такие «смешные» для них деньги, а юристов правозащитных организаций в данном случае правительство РФ оставило в стороне. Но тем не менее, эксперимент продолжается – продлен на 2007 год. Legal Aid i Civil Cases as a Righ u der Europea Co ve io o Huma Righ s Но проблемы с предоставлением бесплатной помощи адвоката возникают и в связи с не гибкостью федерального закона, что противоречит международным обязательствам России согласно Европейской конвенцией по правам человека.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.