телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАОдежда и обувь -30% Товары для спорта, туризма и активного отдыха -30% Электроника, оргтехника -30%

все разделыраздел:Законодательство и правоподраздел:Налоговое право

Налоговая система

найти похожие
найти еще

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
1.Вступ. Податки є важливою ланкою фінансових відносин у суспільстві. Податки як форма фінансових відносин виникли з появою держави. З розвитком товарно- грошових відносин оподаткування здійснюється в основному в грошовій формі. Податки – це обов’язкові платежі, що їх встановлює держава для юридичних і фізичних осіб з метою формування централізованих фінансових ресурсів, які забезпечують фінансування державних витрат. Обов’язкові платежі перераховуються в бюджет держави, а також в інші цільові державні фонди. Вони можуть здійснюватися в кількох формах: податки, плата за ресурси, цільові відрахування. Суспільне призначення податків виявляється в тих функціях, які вони виконують. Податки виконують дві основні функції - фіскальну та регулювальну. Система оподаткування – це продукт діяльності держави. Кожна держава формує свою систему оподаткування з урахуванням досвіду інших країн, власних національних особливостей, стану економіки, розвитку ринкових відносин, необхідність вирішення конкретних економічних і соціальних завдань. Становлення системи оподаткування в Україні почалося з прийняттям 25 червня 1991р. Закону “Про систему оподаткування”. У ньому були визначені принципи побудови і призначення системи оподаткування, перелік податків, зборів та обов’язкових платежів, платники та об’єкти оподаткування. Таким чином було закладено основи системи оподаткування, створено передумови для її наступного розвитку. Ураховуючи зміни в податковій політиці держави, необхідність подальшого вдосконалення оподаткування, 2 лютого 1994р. було прийнято другий варіант Закону “Про систему оподаткування”. Третій варіант цього Закону Верховна Рада України прийняла 18 лютого 1997р. В останньому варіанті Закону дається більш повне і чітке визначення принципів побудови системи оподаткування; поняття системи оподаткування, платників податків і зборів, об’єкта оподаткування; обов’язків, прав і відповідальності платників податків; видів податків, зборів і порядку їх зарахування до бюджету та державних цільових фондів. 2. Поняття і функції податків. Податки є однією з найважливіших фінансових категорій. Історично це найважливіша форма фінансових відносин між державою і членами суспільства. Саме виникнення держави спричинило і появу платежів та внесків до державної скарбниці для фінансового забезпечення використання державою її функції. Спочатку ці внески провадились у натуральній формі, а з розвитком товарно–грошових відносин відбувся поступовий перехід до грошової форми оподаткування. Податки являють собою обов’язкові платежі юридичних і фізичних осіб до бюджету. За економічним змістом це фінансові відносини між державою і платниками податків з метою створення загальнодержавного централізованого фонду грошових коштів, необхідних для виконання державою її функцій. На відміну від фінансів у цілому ці взаємовідносини мають односторонній характер – від платників до держави. З позиції платника немає ніякої різниці, як називається той чи інший платіж і куди він потім зараховується. Так чи інакше для нього це все – витрати, що збільшують ціну товарів та послуг і покладаються спочатку на виробника, а потім на споживача. Скасування чи зменшення тих платежів, що відносяться на собівартість, приведе до збільшення прибутку, а відтак, з одного боку, до розширення фінансових ресурсів платника, а з другого – до можливостей зменшення ціни, бо потреби в прибутку визначаються більш – менш сталими пропорціями розширеного відтворення виробництва.

Аналіз системи оподаткування в Україні, її становлення і розвитку дає змогу зробити висновок про серйозні недоліки, що їй притаманні. По-перше, це нестабільність податкової системи. Часті зміни в законодавчих актах щодо окремих податків негативно впливають на розвиток підприємницької діяльності. По-друге, основним є фіскальне спрямування податкової системи, недостатня регулювальна функція основних податків. По-третє, система в цілому надто громіздка, розрахунки окремих податків невиправдано ускладнені. 4. Форми оподаткування в Україні. 4.1. Пряме оподаткування підприємств. А) Оподаткування прибутку. Кінцевим результатом діяльності підприємств як суб’єктів господарювання є отриманий ними валовий дохід, що відображає заново створену вартість. Валовий дохід визначається як різниця між виручкою від реалізації, матеріальними і прирівняними до них витратами. Чистий дохід на рівні підприємства набирає форми прибутку і перебуває під впливом такого елемента валового доходу, як заробітна плата. Співвідношення заробітної плати і прибутку у валовому доході залежить від форми власності. Вибір об’єкта оподаткування (валового доходу чи прибутку) є достатньо принциповим і залежить від багатьох обставин. Використання для обчислення податку валового доходу чи прибутку в обох випадках має як позитивні сторони, так і недоліки. При цьому необхідно враховувати особливості визначення валового доходу і прибутку, виходячи з чинних законодавчих і нормативних документів. Об’єктом оподаткування здебільшого є прибуток підприємств. Досвід України у створенні системи оподаткування прибутку (доходу) свідчить про відсутність чіткої державної концепції податкової політики. Протягом останніх років неодноразово змінювався об’єкт оподаткування. Така непослідовність у визначенні об’єкта оподаткування, часті суттєві зміни методики його розрахунку створили значні труднощі для платників податків і справляють негативний вплив на розвиток підприємницької діяльності взагалі. Обчислення оподаткованого прибутку здійснюється виключенням із суми скоригованого валового доходу, валових витрат виробництва й обігу, а також нарахованих амортизаційних відрахувань. Визначаючи валовий дохід, ураховують: - загальні доходи від продажу товарів (робіт, послуг), а також від продажу цінних паперів (окрім операцій з їх первинного випуску й остаточного погашення); - доходи від здійснення банківських операцій, страхових та інших операцій, пов’язаних з наданням фінансових послуг, торгівлі валютними цінностями, цінними паперами, борговими зобов’язаннями та вимогами; - доходи від спільної діяльності у вигляді дивідендів, отриманих від нерезидентів, відсотків, роялті, володіння борговими вимогами, від здійснення операцій лізингу (оренди); - доходи, не враховані за обчислення валового доходу у попередніх періодах і виявлені у звітному періоді; - доходи з інших джерел і від позареалізаційних операцій. У суму валового доходу, а отже і скоригованого валового доходу, не включаються суми акцизного збору та податку на додану вартість, отримані підприємством у складі ціни реалізації товару (робіт, послуг).

Від сплати податку звільняються підприємства автомобільного транспорту загального користування (стосовно транспортних засобів, зайнятих перевезенням пасажирів, у тому разі, коли законодавчо встановлено тарифи на оплату проїзду). Сільськогосподарські підприємства – товаровиробники сплачують податок на трактори колісні, автобуси і спеціальні автомобілі для перевезення людей ( з кількістю місць менше десяти) у розмірі 50%. У разі заниження податку стягується вся сума заниження і штраф у двократному розмірі від тієї ж суми. Сплата штрафів здійснюється за рахунок прибутку, що залишився у розпорядженні підприємства. Сума податку на транспортні засоби включається до складу валових витрат платника, а отже, зменшує оподаткований прибуток і суму податку на нього. Джерелом сплати податку на транспортні засоби є балансовий прибуток підприємства, що впливає на розмір чистого прибутку підприємства. Аналіз механізму стягнення податку на транспортні засоби дозволяє зробити висновок, що поряд із фіскальною функцією вказаний податок виконує регулювальну функцію. Він спрямований на підвищення інтенсивності використання транспортних засобів. Податок на нерухоме майно (нерухомість). У законі України “Про систему оподаткування” передбачений податок на нерухоме майно суб’єктів господарювання. Законодавчих актів щодо вказаного податку поки що не прийнято. Мета введення названого податку – забезпечити підвищення ефективності використання нерухомості суб’єктами господарювання. Будівлі і споруди оподатковуються за ставкою, що встановлюється Законом “Про Державний бюджет” на черговий рік у розмірах не нижче одного відсотка, але не вище трьох відсотків від бази оподаткування протягом одного бюджетного року. База оподаткування щодо будівель обчислюється множенням одиниці їх виміру на середню поточну їхню вартість, визначену на 1 січня податкового року. База оподаткування розраховується для кожної будівлі, що має окремий реєстраційний номер у податковій адміністрації. Базою оподаткування споруд, що перебувають у власності платника податку, є їх сукупна балансова вартість. Балансова вартість споруд включає суму відображених в обліку витрат платника податку на їх придбання або будівництво з урахуванням індексації вартості основних фондів. Стягнення податку на будівлі передбачається два рази на рік (до 31 травня і до 31 жовтня податкового року). Сплата податку на споруди повинна здійснюватися в терміни, передбачені для сплати податку на прибуток. Джерелом сплати податку на нерухомість визначений балансовий прибуток підприємства. 4.2. Непряме оподаткування підприємств. Практика оподаткування виконує кілька видів непрямих податків – універсальні та специфічні акцизи, а також мито. Специфічні акцизи встановлюються на обмежений перелік товарів. При цьому застосовуються диференційовані ставки для окремих груп, видів товарів. Податок з продажу. Застосовується у сфері оптової та роздрібної торгівлі. Об’єктом оподаткування є реалізація товарів на заключному етапі. При цьому оподаткування здійснюється один раз. Податок з обороту. Стягується з валового обороту на всіх стадіях руху товарів.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Стратегия для России - Повестка дня для Президента-2000

Создание благоприятных правохозяйственных условий для деловой и инвестиционной активности, включая совершенствование налоговой системы и существенное сужение числа видов деятельности, основанных на разрешительном, а не уведомительном принципе, прежде всего, в малом и среднем бизнесе. 4.1.4. Создание действенных механизмов защиты института частной собственности как ключевого элемента общественной стабильности. Обеспечение реализации контрактных прав, прав собственников и акционеров, установление прозрачности деятельности предприятий для акционеров. В частности, представляется совершенно необходимой декриминализация процедур банкротств путем усиления контролирующей роли федеральных органов исполнительной власти, установления реальной ответственности временного управляющего за исполнением закона и созданием крупных управляющих компаний, обладающих достаточными интеллектуальными и финансовыми ресурсами. Наличие неэффективного собственника не может быть признано основанием для установления диктата губернаторов за предприятиями. 4.1.5

скачать реферат Финансово-кредитное управление развитием оборонного комплекса России

Специфические особенности и особое положение предприятий ОК не в полной мере нашли отражение в законодательных актах Верховного Совета РФ, документах Правительства РФ и указах Президента РФ, осуществляющих концепцию перехода к рыночной экономике. Характерными особенностями работы законодательных органов государственного управления по подготовке и введению в действие основополагающих актов по преобразованию системы экономических отношений в стране были постоянное запаздывание, отсутствие системности в достижении цели, разрыв по срокам введения, противоречивость, несогласованность. Это может быть отнесено к законодательным и нормативным актам о предприятиях и предпринимательской деятельности, о собственности, о налоговой системе, о конверсии, об акционерных обществах и т.д. Процесс суверенизации бывших союзных республик привел к распаду сложившихся кооперационных связей, что существенно сузило научно-производственную базу создания ВВТ и конверсии, поставило под угрозу срыва многие программы вооружения и конверсии. Период 1992-93 гг. для оборонных предприятий, как и для экономики страны в целом, характеризовался началом реальных экономических реформ, выражающихся в правительственной политике либерализации экономики, стабилизации финансов и денежной системы, приватизации и развития предпринимательства, структурной перестройки экономики.

Ящик хозяйственный, 30 литров.
Материал: пластик. Размер: 470х370х245 мм. Объем: 30 л. Цвет товара в ассортименте, без возможности выбора.
544 руб
Раздел: Более 10 литров
Паркинг 4-уровневый с дорогой и автомобилями, красный.
В набор входит: лифт с подъемным механизмом, светофор, дорожные знаки, заправка, машинки. Размер паркинга в собранном виде: 84,5х84,5х61
2167 руб
Раздел: Многоуровневые парковки
Карандаши цветные, 24 цвета.
Цветные карандаши в картонной коробке. Прочный грифель. Яркие цвета. Мягкое письмо и ровное закрашивание. Материал корпуса: дерево. Форма
324 руб
Раздел: 13-24 цвета
 Стратегия для России - Повестка дня для Президента-2000

Совершенствование действующей налоговой системы должно идти по пути ее упрощения, повышения ее гибкости и адаптивности, ориентированности на налогообложение прибыли. Налогообложение должно стать проектно-ориентированным и учитывать фазу "естественной динамики", на которой находится тот или иной проект. Следует учитывать сокращение рентной составляющей (в ряде случаев - до нуля), что должно найти свое отражение и в акцизной политике. Величина акциза должна соответствовать ренте на конкретном объекте. Следует ожидать появления большого количества безакцизных объектов, а налог на нормальную прибыль будет становиться доминирующим в структуре выплат государству. Для небольших объектов, операции на которых поддаются типизации, а результаты колеблются в небольших интервалах (например, гидроразрыв на отдельных месторождениях), могут быть введены иные специальные режимы налогообложения. 10.5. Конечной целью реформы системы налогообложения в НГК (и других минерально-сырьевых отраслях) должен стать переход на трехуровневую систему взимания налогов: 10.5.1

скачать реферат Налог на добавленную стоимость и специальный налог

Любая бухгалтерия, как сердце предприятия, особенно чувствительна к изменениям в налогах. От четкости или не четкости налоговой системы непосредственно зависит планирование и прогнозирование в организации, зависят взаиморасчеты с бюджетом, в правильности, быстроте и своевременности которых последний, на мой взгляд, заинтересован не меньше первого. Таким образом надо решить проблемы единой ответственности всех хозяйствующих субъектов перед бюджетом, единой для бухгалтерий всех организаций форм отчетности и порядка исчисления налогов и не налоговых платежей с дифференциацией только по ставкам, а не по порядку и “технической” работе. В первой главе нашей работы речь пойдет о налоге на добавленную стоимость, который на сегодняшний день является одним из самых прогрессивных налогов в нашей стране. Он является основным налогом в производственной сфере и поэтому нам наиболее интересен. Это один из самых обсуждаемых и спорных налогов, так как его расчет связан с исчислением налогооблагаемой базы и существует перечень льготников и товаров освобождаемых от налога, который требует постоянного и своевременного обновления в связи с постоянно меняющимися структурой производства и товарного ассортимента.

 Частная система социального обеспечения

Рационализация государственных расходов и внедрение более эффективной налоговой системы снизили дефицит государственного бюджета с 25% валового внутреннего продукта в 1972 г. до 2% в 1986 г. Инфляция снизилась с 1000% до 300%, а затем до менее чем 20% в год. Экспорт рос на 10% ежегодно. Следует учесть, что этот взрыв экспортного потенциала происходил на фоне резкого ухудшения условий торговли для Чили. Появились новые отрасли, обеспечивающие экспортные доходы. Прежде всего, нетто-экспортером стало сельское хозяйство. Здесь была проведена приватизационная аграрная реформа, в рамках которой было приватизировано 150 тыс. ферм (значительная часть этих ферм была отобрана в государственную собственность при прежних правительствах под лозунгом увеличения социальной справедливости, да так в ней и осталась). Новой экспортной отраслью стала лесная промышленность, где после приватизации удалось в короткие сроки перейти от истощительного лесопользования к росту площадей, занятых высокопродуктивными лесами, а также модернизировать целлюлозно-бумажный комплекс

скачать реферат Налоги

Дело в том, что мы, потребители действуем всегда рационально, т.е. в первую очередь мы тратим свои доходы на товары и услуги первой необходимости, затем на нестоль необходимые товары и т.д. Данный принцип представляется справедливым и рациональным, однако проблема заключается в том, что пока нет строгого научного подхода в измерении чьей-либо возможности платить налоги. Налоговая политика правительства строится в соответствии с социальной-экономической сущностью государства, в зависимости от взглядов правящей политической партии, требований момента и потребности правительства в доходах. Современные налоговые системы используют оба принципа налогообложения, в зависимости от экономической и социальной целесообразности. В условиях рыночной экономики любое государство широко использует налоговую политику в качестве определенного регулятора воздействия на негативные явления рынка. Налоги, как и вся налоговая система, являются мощным инструментом управления экономикой в условиях рынка. Применение налогов является одним из экономических методов управления и обеспечения взаимосвязи общегосударственных интересов с коммерческими интересами предпринимателей, предприятий независимо от ведомственной подчиненности, форм собственности и организационно - правовой формы предприятия.

скачать реферат Анализ доходов бюджета Российской Федерации

Как показывает мировой опыт, в кризисные периоды часто возникает соблазн централизовать экономическую и политическую власти. Действительно, в условиях унитарной бюджетной системы центральное правительство, видимо, имело бы меньше ограничений в проведении жесткой политики финансовой стабилизации. Однако в современных условиях России усиление централизации бюджетно-налоговой системы затруднено. Рассмотрим развитие бюджетно-налогового федерализма в РФ. Начало в конце 1991 г. экономических и политических реформ послужило толчком трансформации отношений между различными уровнями бюджетной системы Российской Федерации. Принятые бывшим Верховным Советом РСФСР законы «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в РСФСР» и «Об основах налоговой системы в РСФСР» при всех их недостатках внесли в правовое пространство России основополагающие принципы бюджетного федерализма. Однако в условиях острого политического и экономического кризиса начального этапа переходного периода эволюция межбюджетных взаимоотношений вышла за рамки законодательного регулирования и происходила в значительной степени стихийно, под влиянием политической конъюнктуры, конфликтов и компромиссов между федеральными и региональными политическими властями и элитами.

скачать реферат Виды налогов в Российской Федерации

Меняются ставки налогов, объекты налогообложения, отменяются одни льготы и вводятся новые, уточняются источники уплаты налогов. Многочисленные изменения и дополнения вносятся в инструктивный и методический материал по налогам. В декабре 1993 года президентским указом было отменено положение о норме, в соответствии с которой региональные и местные органы власти в праве вводить или не вводить лишь те налоги, которые оговорены законом “Об основах налоговой системы в Российской федерации”. В результате, как грибы после дождя, стали появляться такие экзотические налоги как налог на падение объемов производства или на инвестиции за пределами региона, за прогон скота или на содержание футбольной команды. Тревожно, что на основании указа внутри России возникли своеобразные таможенные барьеры в виде сборов за въезд или за ввоз товаров на территорию области или республики, а также за вывоз товаров за пределы региона. Большую опасность стали представлять и налоги, “экспортируемые” одним регионом в другие. Например, Тува ввела собственные акцизы на отдельные виды продовольствия и минерального сырья.

скачать реферат Государственный бюджет

Ведь только в совокупности эти изменения способны превратить государственный бюджет из средства дестабилизации экономики в мощный стимул экономического роста.Важные шаги в направлении совершенствования бюджетного устройства Российской Федерации уже были сделаны как в законодательной, так и в институциональной и финансово - кредитной сферах. Была создана качественно новая система - Федеральное казначейство РФ - которая позволила на основе четко определяемых объемов реальных потребностей наиболее рационально проводить оптимизацию бюджетных потоков, обеспечит учет и контроль каждого этапа исполнения федерального бюджета. Необходимо завершить ее формирование с последующим переходом к казначейской системе исполнения консолидированного бюджета Российский Федерации. Подготовлен к принятию Налоговый кодекс, который станет всеобъемлющим документом, регулирующим взаимоотношения государства с налогоплательщиками, четко разграничит полномочия федеральных и региональных органов власти по установлению и взиманию налогов и приравненных к ним платежей и в целом станет серьезным шагом в направлении либерализации налоговой системы страны с обеспечением в то же время стабильных налоговых доходов по всем уровням бюджетной системы.Список литературы:Социально-экономическое положение России - М.

Беспылевой цветной мел, 100 шт.
Цветные мелки для рисования по школьным доскам, асфальту, бумаге и другим поверхностям. Удобны в использовании, не пылят, яркие и
424 руб
Раздел: Мел
Набор стаканов "Loraine", 6 предметов, 260 мл.
В наборе: 6 стаканов. Материал: стекло. Цвет: прозрачный. Рисунок: золотой орнамент. Объем: 260 мл. Информация об объеме изделия,
321 руб
Раздел: Наборы посуды
Подушка "Нордтекс. Цветочный заяц", 40х40 см.
Декоративные подушки являются непременным элементом современного интерьера. Они могут послужить прекрасным украшением не только спальни,
454 руб
Раздел: Подушки
скачать реферат Государственный бюджет России, проблемы преодоления его дефицита

Из неналоговых же доходов основными являются следующие виды: 1) доходы от имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, или от деятельности; 2) доходы от продажи имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности; 3) доходы от реализации государственных запасов; 4) доходы от продажи земли и нематериальных активов; 5) поступления капитальных трансфертов из негосударственных источников; 6) административные платежи и сборы; 7) штрафные санкции, возмещение ущерба; 8) доходы от внешнеэкономической деятельности. Налоговая система страны находится в состоянии реформирования. Для добросовестных и не имеющих льгот налогоплательщиков уровень налогов чрезмерен. В то же время значительное число налогоплательщиков имеют льготы или противозаконно уклоняются от налогов, возможности наращивания доходов бюджета за счет увеличения номинального налогового бремени исчерпаны. Поэтому основной прирост доходов бюджета предполагается получить за счет значительного сокращения количества налоговых льгот и совершенствования бюджетных процедур, а также за счет повышения собираемости таможенных платежей и доходов от производства и продажи алкоголя, усиления значимости в доходах бюджета налогов с физических лиц.

скачать реферат Дефицит государственного бюджета

Общим для всех перечисленных стран - является низкая доля поступлений от налога на прибыли корпораций. Если исключить Японию (21,1%), то эта доля составляла лишь 7% в США, 4% во Франции, 5% в ФРГ и около 11% в Англии. Это говорит о том, что налоговые системы построены таким образом, чтобы максимально снизить налогообложение предпринимательского сектора, с тем, чтобы предприятия имели благоприятные возможности для инвестирования получаемых прибылей. С 1992 года российский бюджет в основном перешел на те виды налогов, которые характерны для стран с рыночной экономикой, - подоходный налог, налог на прибыль предприятий, имущественный налог, налог на добавленную стоимость (НДС) и акцизы. Сразу же большую роль стал играть налог на добавленную стоимость, хотя его пресс постепенно снижали: в 1992 г. он дал 37,5% всех бюджетных поступлений. А в 1995 г. - 22,0%. Что касается поступлений по остальным видам налогов, то их структура почти не изменилась. Значительную часть бюджетных поступлений дают прямые налоги на прибыль предприятий, хотя их доля несколько снизилась - с 29 до 26%. Если учесть, что налоги на предприятия забирают до 80% прибыли, то становится ясно, что их главная роль - фискальная, никакого простора для инвестиционной деятельности такие налоги не оставляют.

скачать реферат Доходы экономики РФ

Причем Налог на прибыль и ПН - прямые налоги (предполагают непосредственное изъятие части дохода налогоплательщика), а НДС - косвенный (включаемый в цену товаров и услуг, он полностью оплачивается его потребителями). НДС Один из самых важных налогов в современной налоговой системе России. Он взимается с 1 января 1992 г. на всей территории России в соответствии с Законом РСФСР от 6 декабря 1991 г. Этот налог представляет собой изъятия части прироста стоимости, создаваемой на всех стадиях производства товара, выполненных работ, оказания услуг, в бюджет по мере реализации товара (работ, услуг). НДС заменил два ранее действовавших налога: налог с продаж, введенный Указом Президента СССР от 29 декабря 1990 г. Они функционировали в условиях жесткого государственного контроля над ценами. НДС выгодно отличается от своих “предшественников”: он более эффективен, чем налог с оборота, т.к. охватывает товарооборот на всех стадиях; он менее обременителен для отдельного производителя, поскольку обложению подлежит не весь оборот, а лишь прирост стоимости.

скачать реферат Изменения, произошедшие в финансовой системе России, в переходе к рыночной экономике

Пути реализации налоговой реформы связаны со снижением налогового бремени и упрощением налоговой системы за счет отмены низкоэффективных налогов, расширения налоговой базы путем отмены ряда налоговых льгот, увеличения круга плательщиков и облагаемых доходов, постепенного перемещения налогового бремени с предприятий на доходы физических лиц. Большое значение для осуществления налоговой реформы имеет усиление контроля за соблюдением налогового законодательства. Будет продолжаться государственная поддержка структурной перестройки экономики посредством проведения льготной налоговой и кредитной политики, а также прямых бюджетных ассигнований. Бюджетные средства, направленные на инвестиции, будут предоставляться в первую очередь для промышленных высокоэффективных проектов на конкурсной основе. В промышленности государственные инвестиционные ресурсы предусмотрено направлять на поддержку проектов, финансируемых с привлечением частного капитала, с постепенным переходом от прямого государственного льготного кредитования к долевому участию государства в окупаемых проектах, а также к предоставлению государственных гарантий предприятиям для привлечения частных кредитных ресурсов.

скачать реферат Контроль Гос. Налоговой Инспекции за деятельностью граждан

Мне кажется, что налоговая политика, прежде всего, должна быть нацелена на расширение налоговой базы. Именно расширение налоговой базы позволит реально увеличить поступление доходов в бюджет без усиления налогового бремени. Без решения этой проблемы, невозможно обеспечить финансовую базу экономического роста. Реальным шагом в деле расширения налогооблагаемой базы является всемерное стимулирование развития малого предпринимательства. Налоговая система является одним из главных элементов рыночной экономики. Она выступает главным инструментом воздействия государства на развитие хозяйства, определение приоритетов экономического и социального развития. В связи с этим, необходимо, чтобы налоговая система России была адаптирована к новым общественным отношениям, соответствовала мировому опыту. Нестабильность наших налогов, постоянный пересмотр ставок, льгот и так далее несомненно играет отрицательную роль, особенно в период перехода российской экономики к рыночным отношениям, а так же препятствует инвестициям, как отечественным, так и иностранным.

Фиксатор головы ребенка для автокресла "Совы".
Клювонос надежно поддерживает голову ребенка во время сна в автокресле и не сползает со лба ребенка на лицо и шею, так как система
730 руб
Раздел: Удерживающие устройства
Карандаши цветные "Artberry", 24 цвета.
Шестигранные цветные карандаши с толщиной грифеля 3 мм, толщина самого карандаша 7 мм. Увеличенное количество цветовых пигментов для еще
321 руб
Раздел: 13-24 цвета
Комплект пеленок для девочки Idea Kids однотонный из бязи (3 штуки, 120х75 см).
Пеленки - это самые первые вещи, в которые Вам предстоит одеть Вашего малыша. Комплект пеленок станет верным помощником в первые месяцы
357 руб
Раздел: Пелёнки
скачать реферат Местные налоги: экономическая сущность, необходимость и проблемы взимания

Так, если по федеральным налогам приняты отдельные законы, изданы подробные инструкции Госналогслужбы РФ и иной методический материал, то по местным налогам, за исключением статьи 21 Закона РФ «Об основах налоговой системы в РФ», существуют только примерные положения (рекомендации) по отдельным видам местных налогов и сборов, разработанные Минфином, Госналогслужбой и Комиссией по бюджету и налогам Верховного Совета, которые (Примерные положения) к тому же местными органами власти как правило игнорируются. В связи с чем положения, разрабатываемые и принимаемые органами местного самоуправления, как правило имеют массу недочетов, а иногда и просто противоречат действующему налоговому законодательству. Но несмотря на это, местные налоги и сборы заняли прочное место в доходной части бюджета местных органов власти. Они гарантируют финансовую поддержку при реализации таких важных для территорий социальных решений, как организация свободной торговли, благоустройство территорий, содержание жилищного фонда и объектов соцкультсферы и т.д. Литература.1. Налоговый кодекс РФ. Часть 1.-Новосибирск: ООО "Издательство ЮКЭА", 1998. 2. Закон РФ от27.12.91. №2118-1 "Об основах налоговой системы в РФ" 3.

скачать реферат НАЛОГИ ГЕРМАНИИ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ Кафедра финансов РЕФЕРАТ на тему: "НАЛОГИ ГЕРМАНИИ". Студент ФЭФ, 4 курс, ФФ - 4 Д. В. Славников Руководитель И. П. Заева МИНСК 2000 НАЛОГИ ГЕРМАНИИ Налоговое законодательство в Беларуси только формируется. Пытаясь сформировать собственный проект Налогового кодекса, можно обратить внимание на позитивный опыт зарубежных стран. Возможно, он будет способствовать совершенствованию нашей налоговой системы. Взгляд в историю При образовании в 1871 году Германской империи установление всех основных прямых налогов являлось прерогативой входящих в нее государств (нынешних земель). Империи же было передано право устанавливать лишь таможенные пошлины и общеимперские налоги на предметы потребления: табак, пиво, водку, сахар, соль. Закрепление права сбора таможенных пошлин и акцизов положило начало созданию общего экономического пространства. Но для финансирования общих расходов этого, естественно, не хватало. Источником средств явились доходы от почтового и телеграфного ведомств и мартикулярные взносы отдельных земель, имевшие характер подушного налога.

скачать реферат Налоги и налоговая система РФ

Налоги и налоговая система Экономическое состояние России на 1998 г. 3 Основная коллизия сложившейся налоговой системы 7 Что такое налоги? 9 Элементы налога и способы его взимания 11 Виды налогов 12 Налоговая система России 21 Принципы налогообложения 23 Налог на прибыль 25 Налог на добавленную стоимость 29 Декларация о доходах 31 Вывод 33 Список литературы 34 В первые 5 месяцев 1998 г. по основным объективным показателям в российской экономике дела в целом идут не хуже, чем в прошлом году. Рост потребительских цен с начала года составил 4%, что в 1,5 раза ниже темпа инфляции за тот же период прошлого года. Объёмы ВВП и промышленной продукции практически стабильны. Стабильны также показатели, характеризующие уровень жизни населения. Однако на финансовых рынках ситуация развивалась драматически. С ноября трижды (ноябрь, январь, май) наблюдались резкие падения котировок российских государственных и ценных корпоративных бумаг. Резко обострилось положение с бюджетом. Несмотря на сокращение бюджетного дефицита и превышение доходов над расходами без процентных расходов, всё больше средств пришлось использовать на погашение долговых обязательств, чтобы не перефинансировать их по чрезмерно высоким ставкам доходности.

скачать реферат Налоги с населения и их роль в условиях перехода к рынку

Она проявляется в изменении объекта обложения, уменьшения налогооблагаемой базы, понижении налоговой ставки. Основные виды налогов, взимаемых с населения В налоговой системе России существует 3 группы налогов , в зависимости от органа, который взимает налог и его использует: Федеральные налоги. Региональные налоги. Местные налоги и сборы. Я выделю основные виды налогов с населения в России. Подоходный налог Основное место в системе налогообложения физических лиц занимает подоходный налог, который в наибольшей доле взимается в бюджет субъектов федерации (региональный бюджет) . Переход к рыночной экономике создает предпосылки для роста личных доходов граждан. В этих условиях должно применяться прогрессивное налогообложение, позволяющее по мере увеличения заработков граждан изымать у них в увеличенных размерах денежные средства, необходимые для проведения социальных программ. Делает это государство, главным образом, с помощью подоходного налога с физических лиц. Основным нормативным актом, регулирующим взимание подоходного налога с физических лиц является Закон РФ от 7 декабря 1991 г. 1998-1 "О подоходном налоге с физических лиц".

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.