телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАСувениры -30% Видео, аудио и программное обеспечение -30% Бытовая техника -30%

все разделыраздел:Разное

НСБУ

найти похожие
найти еще

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Рахунок 37 «Розрахунки з різними дебіторами» має такі субрахунки: 371 «Розрахунки за виданими авансами»; 372 «Розрахунки з підзвітними особами»; 373 «Розрахунки за нарахованими доходами»; 374 «Розрахунки за претензіями»; 375 «Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків»; 376 «Розрахунки за позиками членам кредитних спілок»; 377 «Розрахунки з іншими дебіторами». За дебетом рахунка 37 «Розрахунки з різними дебіторами» відображається виникнення дебіторської заборгованості, за кредитом — її погашення чи списання. На субрахунку 371 «Розрахунки за виданими авансами» ведеться облік авансів, наданих іншим підприємствам. На субрахунку 372 «Розрахунки з підзвітними особами» ведеться облік розрахунків з підзвітними особами. Сальдо субрахунка може бути як дебетовим, так і кредитовим. Такі показники відображаються розгорнуто: дебетове сальдо — в складі оборотних активів, кредитове сальдо — в складі зобов’язань балансу підприємства. На субрахунку 373 «Розрахунки за нарахованими доходами» ведеться облік нарахованих дивідендів, відсотків, роялті тощо, які підлягають отриманню. На субрахунку 374 «Розрахунки за претензіями» ведеться облік розрахунків за претензіями, які пред’явлені постачальникам, підрядчикам, транспортним та іншим організаціям, а також за пред’явленими їм та визнаними штрафами, пенею, неустойками. На субрахунку 375 «Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків» ведеться облік розрахунків за відшкодуванням підприємству завданих збитків у результаті нестач і втрат від псування цінностей, нестач та розкрадання грошових коштів, якщо винуватця виявлено. На субрахунку 376 «Розрахунки за позиками членам кредитних спілок» ведеться облік розрахунків за позиками членам кредитних спілок у кредитних спілках. На субрахунку 377 «Розрахунки з іншими дебіторами» ведеться облік розрахунків за іншими операціями, облік яких не відображається на інших субрахунках рахунка 37 «Розрахунки з різними дебіторами», зокрема розрахунки за операціями, пов’язаними із здійсненням спільної діяльності (без створення юридичної особи), усі види розрахунків з працівниками (крім розрахунків з оплати праці та з підзвітними особами), інші розрахунки. Аналітичний облік ведеться за кожним дебітором, за видами заборгованості, термінами її виникнення й погашення. Рахунок 37 «Розрахунки з різними дебіторами» кореспондує за дебетом з кредитом рахунків: за кредитом з дебетом рахунків:

10 «Основні засоби» 10 «Основні засоби» 11 «Інші необоротні матеріальні 11 «Інші необоротні матеріальні активи» активи» 14 «Довгострокові фінансові 12 «Нематеріальні активи» інвестиції» 14 «Довгострокові фінансові 15 «Капітальні інвестиції» інвестиції» 16 «Довгострокова дебіторська 15 «Капітальні інвестиції» заборгованість» 16 «Довгострокова дебіторська 19 «Негативний гудвіл» заборгованість» 20 «Виробничі запаси» 20 «Виробничі запаси» 21 «Тварини на вирощуванні та 21 «Тварини на вирощуванні та відгодівлі» відгодівлі» 22 «Малоцінні та швидкозношувані 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети» предмети» 23 «Виробництво» 23 «Виробництво» 24 «Брак у виробництві» 25 «Напівфабрикати» 25 «Напівфабрикати» 26 «Готова продукція» 26 «Готова продукція» 27 «Продукція сільськогосподарського 27 «Продукція сільськогосподарського виробництва» виробництва» 28 «Товари» 28 «Товари» 30 «Каса» 30 «Каса» 31 «Рахунки в банках» 31 «Рахунки в банках» 33 «Інші кошти» 33 «Інші кошти» 34 «Короткострокові векселі одержані» 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» 35 «Поточні фінансові інвестиції» 39 «Витрати майбутніх періодів» 48 «Цільове фінансування і цільові 50 «Довгострокові позики» надходження» 60 «Короткострокові позики» 50 «Довгострокові позики» 64 «Розрахунки за податками й 51 «Довгострокові векселі видані» платежами» 60 «Короткострокові позики» 68 «Розрахунки за іншими операціями» 61 «Поточна заборгованість за 69 «Доходи майбутніх періодів» довгостроковими зобов’язаннями» 70 «Доходи від реалізації» 62 «Короткострокові векселі видані» 71 «Інший операційний дохід» 63 «Розрахунки з постачальниками та 73 «Інші фінансові доходи» підрядчиками» 74 «Інші доходи» 64 «Розрахунки за податками й 75 «Надзвичайні доходи» платежами» 65 «Розрахунки за страхуванням» 66 «Розрахунки з оплати праці» 67 «Розрахунки з учасниками» 68 «Розрахунки за іншими операціями» 80 «Матеріальні витрати» 84 «Інші операційні витрати» 85 «Інші затрати» 91 «Загальновиробничі витрати» 92 «Адміністративні витрати» 93 «Витрати на збут» 94 «Інші витрати операційної діяльності» 99 «Надзвичайні витрати» Рахунок 38 «Резерв сумнівних боргів» На рахунку 38 «Резерв сумнівних боргів» ведеться облік резервів за сумнівною дебіторською заборгованістю, щодо якої є ризик неповернення.

На субрахунку 117 «Інші необоротні матеріальні активи» ведеться облік наявності та руху інших необоротних нематеріальних активів, які не знайшли відображення на інших субрахунках рахунка 11 «Інші необоротні матеріальні активи». Аналітичний облік необоротних матеріальних активів ведеться щодо кожного об’єкта цих активів. Рахунок 11 «Інші необоротні матеріальні активи» кореспондує за дебетом з кредитом рахунків: за кредитом з дебетом рахунків: 15 «Капітальні інвестиції» 13 «Знос необоротних активів» 16 «Довгострокова дебіторська 16 «Довгострокова дебіторська заборгованість» заборгованість» 23 «Виробництво» 37 «Розрахунки з різними дебіторами» 37 «Розрахунки з різними дебіторами» 39 «Витрати майбутніх періодів» 41 «Пайовий капітал» 42 «Додатковий капітал» 42 «Додатковий капітал» 84 «Інші операційні витрати» 46 «Неоплачений капітал» 85 «Інші затрати» 48 «Цільове фінансування і цільові 94 «Інші витрати операційної надходження» діяльності» 53 «Довгострокові зобов’язання з 97 «Інші витрати» оренди» 99 «Надзвичайні витрати» 71 «Інший операційний дохід» 73 «Інші фінансові доходи» 74 «Інші доходи» Рахунок 12 «Нематеріальні активи» Рахунок 12 «Нематеріальні активи» призначений для обліку та узагальнення інформації про наявність та рух нематеріальних активів. До нематеріальних активів належать немонетарні активи, які не мають матеріальної форми, можуть бути ідентифіковані (відокремлені від підприємства) та утримуватися підприємством з метою використання протягом періоду більше одного року (або одного операційного циклу, якщо він перевищує 1 рік) для виробництва, торгівлі, адміністративних потреб чи надання в оренду іншим особам. Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про нематеріальні активи та розкриття інформації про них у фінансовій звітності визначає Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи». За дебетом рахунка 12 «Нематеріальні активи» відображається придбання або отримання в результаті розробки (від інших фізичних або юридичних осіб) нематеріальних активів, які обліковуються за первісною вартістю, та сума дооцінки таких активів, за кредитом — вибуття внаслідок продажу, безоплатної передачі або неможливості отримання підприємством надалі економічних вигод від його використання та сума уцінки нематеріальних активів. Рахунок 12 «Нематеріальні активи» має такі субрахунки: 121 «Права користування природними ресурсами»; 122 «Права користування майном»; 123 «Права на знаки для товарів і послуг»; 124 «Права на об’єкти промислової власності»; 125 «Авторські та суміжні з ними права»; 126 «Гудвіл»; 127 «Інші нематеріальні активи». На субрахунку 121 «Права користування природними ресурсами» ведеться облік наявності об’єктів права користування ресурсами природного середовища. До них належать: права користування надрами, іншими ресурсами природного середовища, геологічною та іншою інформацією про природне середовище. На субрахунку 122 «Права користування майном» ведеться облік наявності прав користування майном (право користування земельною ділянкою, право користування будівлею, право на оренду приміщень тощо).

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

скачать реферат Облік у закордонних країнах

Особливості створення національних систем бухгалтерського обліку Кожній країні властиві певні відмінності, які обумовлені національними особливостями й факторами розвитку. У цьому зв'язку кожна країна має свою національну систему бухгалтерського обліку. Система бухгалтерського обліку - це сукупність прийомів і методів, за допомогою яких узагальнюються процеси виробництва, постачання й реалізації продукції, визначаються мети, забезпечується керування підприємством на основі стратегічних і тактичних завдань. Національна система бухгалтерського обліку характеризується такими показниками: використанням системи національних бухгалтерських стандартів, розроблених з урахуванням національних особливостей розвитку економіки; національним планом рахунків; системою організації бухгалтерського обліку в масштабі фірм; методологією визначення кінцевого фінансового результату; системою фінансової звітності. Наприклад, МСБО використовують як національні стандарти бухгалтерського обліку (НСБУ) такі країни, як Хорватія, Кіпр, Кувейт, Латвія, Мальта, Пакистан, Грузія, Вірменія.

Табурет "Плетенка" складной (большой).
Табурет, сделанный из пластмассы высокого качества. Ширина: 310 мм. Длина: 270 мм. Высота: 445 мм. Размеры сидения: длина - 230 мм, ширина
450 руб
Раздел: Стульчики
Шкатулка-фолиант "Книга Соломона", 21x13x5 см.
Шкатулка-фолиант выполнена в виде старой книги. Обложка шкатулки выполнена из кожзаменителя. Такая шкатулка послужит оригинальным, а
677 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Кресло детское мягкое "Мяу-Мяу".
Кресло-игрушка "Мяу-Мяу" (Кошечка) - яркое и оригинальное кресло для детской комнаты, выполненное с использованием вышивальной
1442 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
скачать реферат Отчет о движении денежных средств

Денежные средства как главный объект учета и анализа бухгалтерской деятельности предприятия порождают необходимость анализа их движения, в сопоставлении их оттока и притока за отчетный период, на основе заполнения , 279-I от 30 августа 1996 г. НСБУ№21 «План счетов бухгалтерского учета финансово хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов и инструкции по его применению» Ташкент 2003 год Приложение 4 к Приказу министра финансов от 27 декабря 2002 г. 140, зарегистрированному МЮ 24 января 2003 г. 1209, отчет о денежных потоках – форма 4 Сатывалдыев А.С., Иткин Ю.М., Тулаходжаева М. Бухгалтерский учет в условиях рыночной экономики Узбекистана. Ташкент 2000 год Б.А. Хошимов, Г.С. Джамбакиева, Д.А. Муххамедова, Теория бухгалтерского учета Бочаров В.В. Финансовый анализ. – СПб.: Питер, 2006. – 240 с.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.