телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАОбразование, учебная литература -30% Электроника, оргтехника -30% Сувениры -30%

все разделыраздел:Разное

Украінське ділове мовлення: Навчальний посібник

найти похожие
найти еще

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
У теоретичній частині посібника вміщено матеріал про стилі сучаної української мови та їх особливості. Більш поглиблено зосереджується увага на науковому та офіційно- діловому стилях. З`ясовано походження та значення термінів у текстах цих стилів. Познайом- лятться студенти і з найтиповішими науковими текстами та вимогами до їх складан- ня. Зразки ділових паперів допоможуть їм у закріпленні теоретичних знань, у фор- муванні практичних навичок складання текстів. Вправи на переклад з російської мови на українську сприяють формуванню вмінь стилистично точно вживати їх у мовленні, відчувати їх граматичну форму. Значна увага приділяється етиці усного ділового спілкавання, а саме і з`ясовують- ся такі понятя як “монолог”, “діалог”, “культура мовлення”, “красномовство” Вказано основні вимоги до культури мовлення та даються чіткі практичні рекомендацї щодо формування якості культури монологічного мовлення, складення та виголошення промови. Після кожної теми вміщено запитання, завдання та вправи для самоконтролю. “Російсько-український совник сільськогосподарських термінів” надає допомогу студентам у правильному перекладі слів, словосполучень, виразів, які, як правило, викликають труднощі. Мовну норму допоможе засвоїти й рубрика “Переклад стійких виразів”. У посібнику акцентується увага також на складних випадках українського правопису, формо- та словотворення, побудови словосполучень і речень. Для збагачення лексичного словника пропонується “Тлумачний словник єкономіч- них і фінансових термінів”. Слід зауважити, що весь матеріял посібника має свого адресата – працівників і студентів галузі сільського господарства. Рідна мова - то душа народу, то його живе серце; гине чи занепадає мова-гине й занепадає народ. Іван Огієнко Українська мова в житті суспільства Українська мова - національна мова українського народу. У сучасному світі налічується майже шість тисяч мов, Наша, українська, як і будь-яка інша, посідає своє унікальне місце. У мові нація залишає всю свою історію, свій всебічний багатовіковий досвід, здобутки культури, світоглядні ідеї, свою самобутність. Мова кожного народу є витвором багатьох поколінь., Мова є засобом комунікації, інструментом порозуміння між людьми, спілкуванням між народами. Адже у процесі суспільної діяльності люди мають постійну потребу вступати в різні стосунки з іншими людьми, погоджувати з ними свої дії, ділитися власним досвідом і запозичати собі досвід інших, давати поради й розпорядження або одержувати їх Без мови не може існувати будь-яке виробництво, не може розвиватися наука, техніка, культура, мистецтво, преса, радіо і телебачення. Мова є також знаряддям формування і вираження думки, основою духовності народу, мідного і надійною опорою самоусвідомлення особистості, імпульсом до творчого самовираження людини не тільки в національній культурі, а й у світовій цивілізації Коріння української мови сягає у сиву давнину. Аж українська мова протягом багатьох віків не мала певного визначеного статусу. На найвищому державному рівні видавалися укази, закони, постанови- положення, що сприяли забороні і викоріненню української мови.

Минули довгі історичні етапи формування регіональних мовних утворень, періоди інтеграції триторіальних діалектів у живу давньоруську мову київського зразка, розквіту усномовної та писемної культури Київської держави, доки витворилася давньоукраїнська літературна мова. Історія її формування та становлення охопила кілька віків і залишила нащадкам багато писемних пам'яток світського та релігійного характеру: літописи, повчання, сказання, "Слово.", збірники, проповіді, історичні проповіді, вірші, драми, інтермедії. грамоти, міські ратушні книги, акти, універсали, послання, трактати, поезію та художню прозу. Давній період української мови породив багатющий українській фольклор: історичний, обрядовий, календарний, соціальний, госгюдарський, побутовий. Це історичні думи та пісні, казки, легенди, перекази, оповіді, колядки, щедрівки, гаївки, веснянки. Нова українська літературна мова, якою користуємося сьогодні, увібрала в 3. Перекладіть текст українською мовою. Порівняйте структуру речень в обох мовах. У чому труднощі перекладу? И кто может слушать без соучастия эти песни и думы, в которых старина запорожская отразилась такими верными, живописными очерками, - старина, исполненная жизни, хотя и грубой, но величественной, поэтической! В песнях и думах запорожских вы не найдете ни чопорного сладкогласия, ни изнеженности чувств., ни роскоши выражений. Нет? В них все дико, подобно дубравам и степям, воспринявшим их на лоно свое при рождении, - все порывисто, подобно полету, урагана степного, под глухие завывания которого они взлелеяны, - вое бурно, подобно минувшей жизни Запорожья. (I. Срежевський). Мова писемних текстів. Стилі української мови. Стилістика - розділ мовознавства, що вивчає в межах національної мови суть і специфіку стилів мови. Це наука про виразові засоби мови, про ті елементи, що приєднуються до власне вираження думки, супроводжують семантичний зміст висловлюваного. Так кожна людина в повсякденному житті під час спілкування залежно від потреб прибігає до різних мовних засобів. Виступ студента на занятті відрізняється від виступу на науковій конференції, інші мовні засоби він використовує під час заповнення бланка, телеграми чи грошового переказу. Отже, зміст, цілеспрямованість висловлювання, індивідуальна манера мовлення потребують певного добору слів та словосполучень, конструкції речень тощо. Так текст договору відрізняється набором мовних засобів від наукової статті; тексти офіційних і приватних листів мають також відмінності в мовному оформленні. Отже, стилістика вивчає стилі стичну диференціацію мови, її функціональні стилі. Стиль - основне поняття стилістики. Це слово, першоджерелом якого є лат. S ilus "загострена паличка для писання" має багато значень і вживається не тільки в мові, а і в музиці, архітектурі, спорті, автомобілебудуванні, легкій промисловості тощо. Стиль означає метод, спосіб діяння. Мовний стиль - це сукупність мовних засобів вираження, зумовлених змістом і метою висловлювання. В українській літературній мові виділяють такі функціональні стилі: науковий, офіційно-діловий, публіцистичний, художній, розмовний, епістолярний, конфесійний і т.д. Функціональні стилі не є відособленими один від одного, тому що суспільні функції мови часто переплітаються, але кожен із них має свої особливості.

Однак за своїм функціонуванням кожна з них має; свої специфічні особливості. Усна форма літературної мови обслуговує поточні потреби спілкування в суспільстві між людьми, безпосередньо пов'язаними між собою. Це мова ділового спілкування науки, освіти, засобів масової інформації. Кількість учасників усного спілкування обмежена Розумінню усної мови сприяють: інтонація, тембр і сила голосу, дикція, паузи, міміка, жести та умови, у яких відбувається розмова. Усне мовлення - це діалог. В усному мовленні переважно використовуються прості реченця, тому що при безпосередньому спілкуванні висловлена думка часто стає зрозумілою з півслова або з одного натяку, Усна мова обслуговує побутові й виробничі процеси суспільства, то в ній переважає лексика побутового та виробничого характеру, можливе вживання розмовних слів, які перебувають на межі з діалектною лексикою. Існує ціла низка "штампів'' привітання, прощання і загалом побутових діалогів, що є складовими мовного етикету. Усній мові характерна спонтанність .непідготовленість. Писемна форма літературної мови функціонує в галузі державної. політичної, наукової й культурної діяльності. Вона розрахована на сгіілкування з необмеженою кількістю осіб. Вимоги до писеиної мови ~ точність, послідовність і лакоіпчшсть виклад^' фактів, гранична чіткість у висловлюванні. У писемній формі особливо чітко проявляється диференціація текстів за страми спілкування. Так, у ділових паперах крім звань графіки, орфографіі, пунктуації, існують суворі правила їх побудови, вживання стійких словосполучень і вибору лексичних одиниць. Писемній мові властиві як прості-, так складні речення, вживання їх -потреба повно розгорнути й оформити складну думку. Потрібні слова добирати доречно, з урахуванням знань і правил правописусу, вдалого вибору слова. Письменна мова дає нам можливість фіксувати кимось висловлене (відтворення висловленого в просторі та часі). Наша мова - дзеркало нашої культури. Наука, освіта- ділові стосунки розмовних слів не припускають. Культура усного і писемного мовлення всіх, хто користується українською мовою як засобом спілкування, полягає; в тому, щоб досконало знати мовні норми і дотримуватись їх. Запитання 1. Які функції мови в житті людини та суспільства? 2. Назвіть урядові документи, що надали українській мові статусу державної. 3. Хто з вчених науково обгрунтував походження мови? 4. Дайте визначення поняття "літературна мова", "мовна норма". 5. Які дві форми сучасної української літературної мови ви знаєте? З'ясуйте їх особливості та значення для суспільства. Завдання 1. Прочитайте текст Статті 10-ї Конституції України. З'ясуйте зміст поняття державна мова. Поясніть, яких мовних норм треба дотримуватись, щоб грамотно писати слова, підкреслені в тексті. Стаття 10 Державною мовою в Україні є українська мова. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України, В Україні гарантуються вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України. Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування. Застосування мов в Україні гарантується Конституцією України та визначається законом. 2. Прочитайте тексти і назвіть тему, що об'єднує їх в одне ціле.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Україна у революційну добу. Рік 1917

Проблеми, пошуки, узагальнення. — С. 27. 258 (136) Там само. — С. 27. 259 (137) Там само. 260 (138) Грушевський М. Наші завдання // Великий Українець. Матеріали з життя та діяльності М.С.Грушевського. — К., 1992. — С. 91. 261 (139) Турченко Ф.Г., Кривоший Г.Ф. Назв. праця. — С. 28. 262 (140) Там само. — С. 29. 263 (141) Там само. — С. 33. 264 (142) Там само. 265 (143) Там само. — С. 34. 266 (144) Там само. — С. 23. 267 (145) Там само. 268 (146) Там само. — С. 23–24. 269 (147) Там само. — С. 25. 270 (148) Там само. 271 (149) Верстюк В.Ф. Українська Центральна Рада. Навчальний посібник. — С. 148. 272 (150) Турчанко Ф., Кривоший Г. Назв. праця. — С. 26. 273 (151) Див.: Старух О.В. Український трикутник: унітаристи, самостійники, федералісти // Українська революція 1917 — початок 1918 рр. — С. 65–118; Геращенко Т.С. Українська революція: соціалістичний міф та історична реальність. — С. 119–158 та ін. 274 Розбір названих праць М. Шаповала та їх узагальнююча оцінка здійснена в книгах В.Ф.Солдатенка “Українська революція: концепція та історіографія” (С. 151–159) і “Українська революція. Історичний нарис” (С. 167–174). 275 (152) Шаповал М

скачать реферат Автобіографія. Географічні назви в ділових паперах

Ту-144, бензин А-95, клей КН-3 терміни з літерним позначенням П-подібний, У -подібний, альфа-розпад, гамма-a apdm, дельта-імпульс, ікс-проміння (але: дельтаплан, альфаметр, гаммаграфія) літерні позначення класів 10-А, 1-Д, 6-В поєднання слів, що означають приблизність доба-друга, година-дві, рік-півтора, п'ять-сім, не сьогодні-завтра складні географічні назви та Іменники відповідного тішу Івано-Франківськ (але іванофранківець), ку-клукс-клан (але куклукскланівець) Перелік літератури Глущик С.В. та інші. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник. – К.: АСК, 2001. – 400 с. Коваль А.П. Культура ділового мовлення — К.: Вища шк. , 1974 — С 136—137. Бабич Н.Д. Основи культури мовлення — Л .: Світ, 1990 — С. 109.

Копилка декоративная "Дружок", 12,5x10x12 см.
Копилка декоративная. Материал: полистоун. Размер: 12,5x10x12 см.
334 руб
Раздел: Копилки
Набор для резки сыра из 4-х приборов и деревянной доски «Рокфор».
Сыр - продукт, требующий трепетного к себе отношения. Его производство может занимать долгие месяцы, а порой и годы. Однако если сделать
1430 руб
Раздел: Кухня
Магнитная игра "Тангос. Парадокс".
Игры «Тангос» – это компактные головоломки, которые имеют многовековую историю и предназначены для изучения детьми геометрических фигур и
471 руб
Раздел: Игры на магнитах
 Україна у революційну добу. Рік 1917

Документи і матеріали. — К., 2003. — С. 29. 846 (723) Нова Рада. 1917. 22 жовт. 847 (724) 1917 год на Киевщине. Хроника событий… — С. 363. 848 (725) Цит. за: Збаразький С. Крути. До 40-річчя Великого Чину. 29-го січня 1918 р. — Мюнхен; Нью-Йорк, 1958. — С. 57. 849 (726) Верстюк В. Українська Центральна Рада. Навчальний посібник. — С. 194. 850 (727) Там само. 851 (728) Українська Центральна Рада. — Т. 1. — С. 252–253. 852 (729) Там само. — С. 334. 853 (730) Там само. — С. 338. 854 (731) Там само. — С. 346–348. 855 (732) Там само. с. 346; ЦДАВО України. Ф. 1063, оп. 3, спр. 1, арк. 43. 856 (733) Українська Центральна Рада. — Т. І. — С. 348–351. 857 (734) Рабочий путь (Петроград). — 1917. — 19 окт. 858 (735) Христюк П. Замітки і матеріали… Т. ІІ. С. 39. 859 (736) Там само. 860 (737) Там само. — С. 40. 861 (738) Там само. — С. 41. 862 (739) Там само. 863 (740) Шаповал М. Велика революція і українська визвольна програма. — Прага, 1928. — С. 92–93. 864 (741) Див.: Дорошенко Д. Історія України. 1917–1923 рр. — Т. 1. — С. 49; Галаган М. З моїх споминів. Львів. 1930. — Ч. 3. С. 11–18; Нова Рада. — 1917. - 29 жовт. 865 (742) Нова Рада. -1917. - 29 жовт. 866 (743) Там само. 1917. 5 листоп. 867 (744) 1917 год на Киевщине. С. 332–333. 868 (745) Христюк П

скачать реферат Любовна лірика Ліни Костенко

Щира й безкомпромiсна, вона нiколи не продавала свого таланту, вiдстоюючи чеснiсть i високу художнiсть поетичного слова. А потiм було багаторiчне мовчання - важка "нiмота слiв", напружене протистояння "невидимому страшному монстру", що намагався обламати вiльнi крила її поезiї. I хоч вiршi поетеси заборонялись, вони все одно знаходили шлях до серця читача. У теперiшньому духовному вiдродженнi української нацiї є вагомий внесок i Лiни Костенко. Поетеса намагається осмислити й донести до читача невмирущi скарби людського духу. Література 1. Українська література ХХ сторіччя: Навчальний посібник для вчителів та учнів 10-11 класів середніх шкіл. – К.: Український письменник, 1993 2. . Брюховецький В.С. Ліна Костенко. – К.: Дніпро, 1990. 3. Журнал Дивослово. 2000 .3. 4. Українське слово.Хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ ст.Книга третя.-.К.:Рось,1994. 5. Дніпрова хвиля: Хрестоматія творів, нововведених до шкільних програм.- 2- ге вид., перероб. І доп. – К.:Освіта,1993. 6. Газета Українська мова та література 2000.№11. 7. Газета Українська мова та література 1997.№48. ( Дереворит – техніка гравюри на дошці з дерева, розрізаного впоперек шарів.

 Украдене ім'я: чому русини стали українцями

Бессарабские Русины: Историко-этнографический очерк.- Варшава, 1905.- С. 9. [677] Сергнко Г. Я., Смолй В. А. ¶сторя Украни (з найдавнших часв до кнця XVIII столття): Навчальний посбник для 7-8 класв середньо школи.- К.: Освта, 1995.- С. 79. [678] Чорна книга Украни: Зб. документв.- К.: Просвта, 1998.- С. 61. [679] Кожинов В. Русская идея // Диалог.- 1991.- 7.- С. 24. [680] Стахв М. Вплив Хмельниччини на формацю укрансько нац // ЗНТШ.- 1948.- Т. 156.- С. 75. [681] Липа Ю. Призначення Украни.- Нью-Йорк: Говерля, 1953.- С. 153. [682] Косаренко-Косаревич В. Московський сфнкс.- Нью-Йорк, 1957.- С. 92. [683] Онацький ґ. Наше нацональне мя. Наш нацональний герб.- [Б. м.]: Укранське видавництво Перемога, 1949.- С. 25. [684] Геллер М. Я. История Российской Империи: В трех томах.- М.: МИК, 1997.- Т. I.- С. 117. [685] Молодая гвардия.- 1994.- 2.- С. 204. [686] Бушков А. А., Буровский А. М. Россия, которой не было-2. Русская Атлантида: Историческое расследование.- Красноярск: Бонус; М.: ОЛМА-Пресс, 2000.- С. 82. [687] Агеева Р. А

скачать реферат Шляхи розвитку та вдосконалення антимонопольного законодавства України на основі світового досвіду

Очікувані наслідки та їх новизна: на підставі комплексного вивчення теоретичних проблем удосконалення антимонопольного законодавства та практики його застосування в Україні та різних країнах, враховуючи світовий досвід вносяться рекомендації щодо покращення правової системи України, правового регулювання захисту конкуренції. Наукова новизна виявляється в аналізі головних проблем досліджуваної теми. Результати дослідження можуть бути застосовані у практиці застосування антимонопольного законодавства, зокрема, в роботі Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень, а також при підготовці навчальних посібників з курсу суб'єктів господарювання // Право України. - 2000. - № 4. - С.40-43. Шмагній О. Малі підприємства: труднощі їх кількісного зростання // Економіка України. - 1998. - №5. - С.86. Щедріна Т. Конкурентоспроможність: як її досягти // Діловий вісник. - 1997. - С.24-25. Юридическая энциклопедия. - М., 1999. Яковлев В. Зубрицький Л. Особливості демонополізації в ринковому господарстві України // Економіка України. - 1995. - №7. - С.75.

скачать реферат Сучасні етичні концепції та їх місце в розробці культурних стратегій спілкування

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра філософії Контрольна робота з дисципліни: , однобічного аналізу морального життя, розгляду моралі через призму економічних і політичних інтересів. Дуже важливо конструктивно, без наївного наслідування ознайомитися із самими різними напрямками етичної думки, у тім числі з тими, котрі в недавньому минулому в кращому випадку недооцінювалися. Інакше варто осмислити й історію етичних досліджень. Нарешті, необхідно мати на увазі, що без належної культури етичних досліджень чи навряд можливо моральне відродження України. Бібліографія Зеленкова И.Л. Беляева Е.В. Этика – Минск: Тетра-Системс, 1997. Гусейнов А.А., Апресян Р.Г. Этика. – Москва: Гардарики, 1999. Словарь по этике. – Москва: Политиздат, 1985. Коваль А. Ділове спілкування. – Київ, 1994. Етика: Навчальний посібник. - Київ,1992. Федоренко Е.Г. Профессиональная этика. – Киев. 1993. Шепель В.М. Управленческая этика. – Москва, 1989. Мескон М.Х, Альберт М. Основы менеджмента. – Москва: Дело ЛТД, 1994. Курбатов В.И. Стратегия делового успеха. – Ростов-на-Дону, 1995.

скачать реферат Мовні і жанрові особливості наукового стилю

Тези повинні мати характер модально стверджувального судження чи висновку, а не конкретно-фактологічної констатації. Твердження у тезах мають бути короткими і місткими, обґрунтованим. Підручник і посібник як жанри науково-навчального підстилю мають багато спільного і відмінного у текстотворенні. До спільних ознак належать: науковість, об'єктивність викладеного матеріалу, відповідність його навчальній програмі, наступність і перспективність у процесі розгортання навчального курсу, доступність подавання матеріалу, спрямована на активізацію мислення учнів, студентів; поступове і послідовне введення термінологічної лексики; суворе дотримання норм української літературної мови; культура й естетика мовлення. Відмінність підручника і навчального посібника стосується способів додавання матеріалу і мовного викладу. Підручник містить весь обов'язковий зміст навчального курсу. Навчальний посібник може розглядати не всі розділи, теми, проблеми, а ті, що, на думку автора, потребують особливої уваги, або містити матеріал ширший, ніж передбачає програма.

скачать реферат Міжнародні фінансові організації та їх роль

Сьогодні практично всі держави світу - від найпотужніших до невеликих і таких, економічний рівень яких ще невисокий, - сполучаються у світовій мережі міжнародних організацій. Актуальність вивчення питання, визначеного темою курсової роботи, визначається також сучасною практичною діяльністю України в міжнародних організаціях i перспективами її залучення до широкого кола співтовариств. Україна сьогодні є членом багатьох міждержавних організацій. Свої взаємовідносини з міжнародними фінансовими організаціями наша країна прагне будувати, в першу чергу, на принципах дотримання національних інтересів. Співробітництво з такими фінансовими організаціями, як Міжнародний валютний фонд (МВФ), Світовий Банк (СБ), Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), Чорноморський банк торгівлі і розвитку (ЧБТР) має для нашої країни першочергове значення, оскільки від їх позицій багато в чому залежать сучасний стан і перспективи розвитку української економіки. Сучасні економісти-міжнародники в своїй діловій практиці повинні обов , 2006. - 455 с. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. / Под ред. Красавиной Л.Н. - М.: Финансы и статистика, 2000 Міжнародні організації: Навчальний посібник. / За ред. Ю.Г. Козака, В.В. Ковалевського. - К.: ЦУЛ, 2003. - 288 с. Опарін В.М. Фінанси (Загальна теорія): Навч. посібник. - 2-ге вид., доп. і перероб. - К.: КНЕУ, 2001. - 240 с. Державне регулювання економіки: Навч. посібник / С.М. Чистов, А. Є. Никифоров, Т.Ф. Куценко та ін. - К.: КНЕУ, 2006. - 440 с. Шелудько В.М. Фінансів ринок: Навчальний посібник. - 2-ге вид., випр. і доп. - К.: Знання-Прес, 2006 - 535 с.

Набор стикеров "Среда Обитания".
Удивительный набор стикеров познакомит вашего малыша с различными животными, а также со средой их обитания: фермой, африканским оазисом,
479 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек
Магнитная азбука. Жукова Н.С.
В новом издании знаменитой «Магнитной азбуки» букв стало еще больше. И еще увеличилось количество строк на магнитном мольберте-доске. А
649 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Качели.
Летом на даче не обойтись без качелей! Качели можно подвесить с помощью специального каната. Качаться на качалях - полезное для здоровья
346 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
скачать реферат Политические партии Украины (ПолЁтичнЁ партЁ© на Укра©нЁ)

Партії і громадські рухи націонал-демократичного спрямування//Інтернет. – 15с. 15. Політичні партії та громадські організації України: програмні цілі, завдання, оцінки ситуації, соціальні орієнтації. Партії і громадські рухи націонал-радикального спрямування//Інтернет. – 7с. 16. Політичні партії та громадські організації України: програмні цілі, завдання, оцінки ситуації, соціальні орієнтації. Партії і громадські рухи соціал-комуністичного спрямування//Інтернет. – 6с. 17. Політичні партії та громадські організації України: програмні цілі, завдання, оцінки ситуації, соціальні орієнтації. Партії і громадські організації центриської (прагматичної) спрямованості //Інтернет. – 26с. 18. Програма Народної демократичної партії//Інтернет. – 10с. 19. Програма партії “Демократичний союз”//Інтернет. – 8с. 20. Список партій, зареєстрованих у Каховському районі//Данні Каховської районної державної адміністрації. 21. Список партій, зареєстрованих у місті Каховка//Данні Каховського міського виконавчого комітету. 22. Відомості про політичні партії України//Інтернет. – 4с. ІІ ЛІТЕРАТУРА 23. Історія України. Навчальний посібник. Авт.кол. В.Ф.Верстюк, О.В.Гарань, О.І.Гурій, С.В.Кульчицький (керівник проекту). Під заг.ред. В.А.Смолія. – К.: Альтернативи, 1997. – 424с. 24. Литвин В.М., Слюсаренко А.Г. На політичній арені України (90-ті рр).

скачать реферат Загальнi економiчнi основи товарного виробництва, його еволюцiя

До нього увійшли виробництва тих продуктів і послуг, реалізація яких відбувається без допомоги ринку. Прикладами цих виробництв є фундаментальні наукові дослідження, безкоштовні види освіти та інших послуг, галузі військово-промислового комплексу і т.і. Роль неринкових форм національного багатства в суспільстві чимдалі зростає. Зрештою,”сучасна економіка є змішаною в тому відношенні, що поєднує товарні – як провідні і визначальні – та нетоварні зв’язки” . Список використаної літератури. 1. Борисов Е.Ф. Экономическая теория : Учебник. – М.: Юристъ, 1997. – 568 с. 2. Калина А.В., Осокіна В.В. Економічна теорія і практика господарювання: Навч. посібник. – 2-ге видання. – К.: МАУП, 1998. – 308 с. 3. Україна і світ. Історія господарства від первісної доби і перших цивілізацій до становлення індустріального суспільства: Навчальний посібник для вузів/ Б.Д.Лановик, З.М.Матисякевич, Р.М.Матейко, О.Д.Зубалій, В.І.Гринчуцький, Я.С.Глогусь, В.Л.Андрущенко, Л.А.Родіонова, О.В.Богоніс. За загальною редакцією заслуженного працівника народної освіти України професора Б.Д.Лановика. – К.: Генеза, 1994. – 368 с.

скачать реферат Історія єкономічної теорії

Вони невіддільні від процесів системної трансформації ринкового типу, що здійснюються нині в країні, від загального розвитку української економічної науки. Найпримітнішою рисою цього розвитку на зламі двох тисячоліть є подолання автаркічної замкнутості, інтенсивна інтеграція вітчизняної науки у світову для спільного наукового прогресу. Тим самим поступово має бути подолана (хоч і не без проблем) багаторічна свідома ізоляція української економічної науки, насильно нав’язана їй командно-адміністративною системою. Водночас — це відродження основних традицій, закладених в українській економічній науці у минулому столітті. Нинішній процес інтеграції, на нашу думку, відбувається за трьома основними напрямами. Перший — інтенсивне творче осмислення й переосмислення, освоєння вітчизняними вченими матеріалу, накопиченого світовою наукою, доведення його на належному рівні через навчальні курси до майбутніх спеціалістів. Свідченням цього є потік перекладної літератури, насамперед найвідоміших на Заході підручників та навчальних посібників, стажування, навчання викладачів та студентів на різних курсах, семінарах тощо за кордоном.

скачать реферат Державне регулювання ЗЕД

На ділі, роль держави при деякій зміні його функцій у перехідній економіці зростає. Якщо в колишній системі всесильна тоталітарна держава в зовнішньоекономічній сфері, насамперед здійснює функцію збереження сформованої і планової економіки, яка роз'їдається кризою, що поширюється, то в перехідному процесі воно закликано активно сприяти формуванню нової майбутньої системи, шляхом регулювання зовнішньоекономічної діяльності - однієї з найважливіших складових економіки. Адже, один з найбільш потенційних шляхів «порятунку і процвітання» національної економіки - це інтеграція національної економіки у світове господарство і зовнішню торгівлю. Тому, у своїй роботі я вирішив розкрити методи регулювання ЗЕД, щоб ясніше вималювалося різноманіття ефективних заходів удосконалення регулювання зовнішньоекономічної діяльності, але для формування комплексної скоординованої системи необхідні подальші кроки в області експортної, митної, податкової політики і організаційного сприяння зовнішньоторговельним операціям. Тільки в цьому випадку зовнішньоекономічна діяльність з підручного і малоефективного засобу зведення поточних і хронічних дефіцитів у багатьох державах, стане могутнім каталізатором росту народного добробуту, підйому економіки, стимулом науково-технічного прогресу. Література 1. Закон України “Про зовнішьоекономічну діяльність”. 2. Закон України “Про єдиний митний тариф”. 3. Закон України “Про режим іноземного інвестування” 4. Дідківська Л.І., Головко Л.С. Державне регулювання економіки. Навчальний посібник. К.: Т-во “Знання”, КОО, 2000. 5. Державне регулювання економіки: Навчальний посібник / С.М.Чистов, А.Є.Никифоров, Т.Ф.Куценко та ін. – К.: КНЕУ, 2000.

скачать реферат Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї укр

“Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї” Система навчання Південної Кореї             З 1981 року для всіх випускників шкіл, які вступають в коледжі й університети проводиться державний екзамен. Результати цього письмового тесту єдиного зразка та оцінки з атестату складаються, щоб визначити підготовку абітурієнта до вступу в той чи інший навчальний заклад. Система забороняє коледжам й університетам проводити власні вступні іспити.             Управління освітою в Кореї здійснюється на трьох рівнях адміністративної влади: Міністерством освіти, відділами освіти в провінціях і повітах.             Міністерство розробляє й виконує заходи, що стосуються освіти й науки, затверджує та дає дозвіл на видання навчальних посібників, направляє й координує діяльність органів планування й здійснення політики державної освіти, а також контролює й підтримує діяльність місцевих відділів освіти й університетів.             У відповідності з законом про освіту всі 626 вищих навчальних закладів - державних і приватних - контролюються Міністерством освіти. 80% вузів Кореї - приватні.             Усі вузи мають велику ступінь самостійності у складанні курсу навчання, але їхні програми обов Спеціаліст, Магістр — забезпечують вищі заклади освіти третього і четвертого рівнів акридитації.

Набор маркеров-текстовыделителей "Boss Original Pastel", 4 цвета.
Набор текстовыделителей — классика в пастельных тонах, ориентированный на течение в индустрии моды. Выполненный в спокойной цветовой
535 руб
Раздел: Текстовыделители
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение", размер: 2/S (3-6 кг), 70 штук.
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение" сделаны по японской технологии в сотрудничестве с японской корпорацией WATASHI
661 руб
Раздел: 0-5 кг
Машинка закаточная (улитка, полуавтомат) "Мещера-1".
Машинка идеальна для домашнего консервирования, она проста в использовании и надежна в работе. Конструкция машинки обеспечивает ее
419 руб
Раздел: Консервирование
скачать реферат Развитие украинского государства в 50-60 гг. /Укр./

Рівень життя народу знижувався, загострювалися соціальні суперечності. Спроби правителів реанімувати економіку України не дали позитивних наслідків. Отже , “відлига” торкалася тільки окремих сторін життя радянського суспільства. Зміни, що відбувалися сприяли певному прогресивному розвиткові України. Але непослідовність, суперечливість цих змін зрештою призвели до того, що задуми ініціаторів стали перетворюватись у свою протилежність. До тогож межі “відлиги” були занадто вузькими аби довести реформи до логічного кінця і докорінним чином оздоровити суспілство. Список використаної літератури Україна: Історія: Субтельний Орест: Посібник/Орест Субтельний – К.: Либідь, 1993. - 720с. Історія господарства: Україна і світ: Підручник/ Б.Д. Лановик,; за ред. Б.Д. Лановика. – К.: Вища шк., 1995. – 480с. Україна і світ. Історія господарства від первісної доби і перших цивілізацій до становлення індустріального суспільства: Навчальний посібник для вузів/Б.Д. Лановик, З.М. Матисякевич, Р.М. Матейко та ін.; за ред. Б.Д. Лановика. – К.: Генеза, 1994р. – 368с. Історія України: Нове бачення: У 2т./О.І. Гуржій, Я.Д. Ісаєвич, М.С. Котляр та ін.; під ред. В.А. Смолія. – К.: Україна, 1995 – 350с.

скачать реферат Фінансова надійність страхової компанії

Правильно організована страхова компанія з грамотним андеррайтингом, фінансовим менеджментом, перестрахуванням і організацією виплат має досить високий рівень платоспроможності і всіма своїми активами відповідає перед страхувальником. Проблема фінансової надійності може бути вирішена за допомогою заходів спрямованих на підготовку професійних страховиків. Але основна роль відводиться державі яка за допомогою пільг, законодавства, податків впливає на формування надійної страхової компанії. Фінансова стійкість страховика багато в чому визначається диверсифікацією (розподіл інвестиційних коштів між категоріями активів інвестування) страхового й інвестиційного портфелів. При аналізі фінансової надійності та діяльності страхової компанії важливу роль відіграє рейтингова оцінка, яка дає всебічний та достовірний аналіз. Але рейтингова оцінка компанії неефективна без організації інформаційного потоку та моніторингу про діяльність про рейтингових компаній. Список використаної літератури 1. Горбач Л.М. Страхова справа: Навчальний посібник – 2-ге видання., виправлене. – Київ: Кондор, 2003 р. 2. Александрова М.М. Страхування: Навчальний методичний посібник. – Київ: ЦУЛ, 2002 р. 3. Залєтов О.М. Страхування – Київ: Міжнародна агенція BeeZo e, 2003 р. 4. Базидевич В.Д., Базидевич К.С. Страхова справа: 3-тє видання – Київ: «Знання», 2003 р. 5. Законодавство України з питань страхової діяльності.

скачать реферат Комерційні банки та їх види

Спеціалізовані банки обмежують свою діяльність невеликим колом операцій або функціонують у вузькому секторі ринку, або обслуговують окремі галузі економіки (ощадні, іпотечні, банки споживчого кредиту, банки підтримки, гарантійні, розрахункові (клірингові) банки або палати). Універсальні банки виконують широкий спектр банківських операцій, охоплюють багато секторів грошового ринку та галузей економіки. В Україні більшість банків універсальні, їм заборонено здійснювати діяльність лише в сфері торгівлі, матеріального виробництва і страхування. Крім функціональної, виділяють галузеву і регіональну спеціалізації банків. 5. За порядком формування статутного фонду комерційні банки поділяються на акціонерні товариства відкритого і закритого типу та пайові банки. 6. За наявністю мережі філій або безфілійні. Список використаної літератури 1. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 7.12.2000 р. №2121-ІІІ із змінами та доповненнями. 2. Борейко В. І. банківська справа: Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення – Рівне: НУВГП, 2007. – 88 с. 3. Васюренко О.В. Банківські операції. К.: Знання, 2004. – 324 с. 4. Лаптєв с. м., денисенко М.П., кабанов В.Г., Любунь О.С. банківська діяльність (вітчизняний та зарубіжний досвід): навчальний посібник. – К.: ВД «професіонал», 2004. – 320 с. 5. Мещеряков А.А. Організація діяльності комерційного банку. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 608 с.

скачать реферат Шляхи покращення використання лісових ресурсів України

1 Сучасний стан лісового господарства. . .4 2 Шляхи покращення використання лісових ресурсів України. 5 Висновки . . .11 Список використаної літератури . . .12 Вступ В цій роботі, на підставі вивчення навчальних посібників, документів та статей, наукової літератури та Лісового кодексу України розглянуто основні шляхи покращення використання лісових ресурсів України. Актуальність теми полягає в тому, що лісові ресурси посідають одне з чільних місць в ресурсній базі економіки України. Загальна площа лісового фонду України складає близько 10 млн. гектарів, в тому числі. покрита лісом - 8,6 млн. га. Лісистість республіки досягла лише 14,3%,що значно менше, ніж лісистість більшості розвинених країн світу (Угорщина - 18%, Франція - 27,8%, Румунія - 28,1%, Польща - 28,7%, Німетчина - 29%, США - 32,7%, Болгарія - 34,4%). Запаси деревини в Україні складають 1,3 млрд. м3 (2008 р.) Охорона та використання лісових ресурсів в Україні регулюється лісовим законодавством. Важливим напрямком збереженням лісів є пошук резервів деревинної сировини на засаді його більш раціональної хіміко-механічної переробки, використання замінювачів, комплексне використання листя, гілок, кори, стружки, тирси, коріння та інше.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.