телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАТовары для животных -30% Одежда и обувь -30% Образование, учебная литература -30%

все разделыраздел:Педагогика

ВЕЛИКИЙ ВІТЧИЗНЯНИЙ ПЕДАГОГ К.Д. УШИНСЬКИЙ

найти похожие
найти еще

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
У 1867 році Ушіїнськиіі повернувся в Росію, але був вже зовсім хвориіі. Проте навіть і в такому стані він багато працював: закінчував деякі свої твори, збирав матеріал для нових, зустрічався з учителями, давав їм поради. Він збирався ііранговаги професором педагогіки Новоросійського (Одеською) університету, куди його запрошували, але ця мрія не здійснилася. Номер К Д. Ущинський у 1870 році в Одесі, де він тяжко захворів но дорозі в Крим на лікування. Поховано його в Києві на території Вплубицького монастиря. Після Великої Жовтневої соціалістичноі революції в нашій країні зроблено багаю для того, щоб увічнити пам'ять великого вітчизняної о не- дйіоіа- широко відзначаються його ювілеї, видано великим тиражем йою твори в одинадцяти "-омах, ного ім'я присвоєно Ярославському і Одеському педагогічним інститутам, встановлено студентські стипендії його імені, кращих представників гародиої освіти і педагогічної науки нагороджують медалями К. Д. Ушинсьхого. У розвитку сгюго світогляду Ушписький пройшов складний шлях: він був добре обізнаний з різними філософськими системами, сприймав їх критично, намагався створити свою точку зору, але так і залишився на шляху від ідеалізму до матеріалізму, хоч у багатьох питаннях дуже близько підходив до матеріалістичних позицій, виступав на захист матеріалістичної філософії. У питаннях розвитку природознавства він стояв на позиціях дарвінізму, в теорії пізнання і психології додержувався фізіологічних основ, у питаннях соціології вважав, що розум є рушійною сплою суспільного розвитку. Виходячи з позицій матеріалістичного сенсуалізму, Ушии-ськнй твердив, що єдиним критерієм для речі є сама річ, а не наше поняття про неї. У багатьох своїх творах він виступав проти ідеалістичних основ педагогіки і психології Канта, Геїеля, Гербарта, Спенсера; негативно ставився до вульгарного матеріалізму Фогта, Молсшопа, Бюхпсра. Він визнавав матерію, яі, таку, що існує об'єктивно, а також її рух. Шукаючи нових ніляхіп розвитку філософії, покладаючп великі надії на розвиток науки і 1СХПІКИ, він писав: «Сила людини—її парові машини, іиви;'-кість її—паровози і пароплави, а крила вже ростуїь у людини і розгорнуться іоді, коли вона навчиться вільно керувати аеростатом». У розвитку своїх соціально-політичних поглядів Ушинський не став на рсволюційно-демократичні позиції. Так, наприклад. у с-іатті «Праця в її психічному і виховному значенні» він показав гуиеречпосгі в іодішиьому суспільстві (конкуренція в промисловості, сксилуаіація людини людиною, перетворення робії-иіікіп промпслопосіі па придаток до машин), але через клас(ж обмеженість свою світогляду ис прийшов до висновку про необхідність класової боротьби, революційного перетворення суспільства Засуджуючії залишки кріпосництва, Ушинський разом з тим не піднявся вище буржуазного демократизму, він вважав, що дальший розвиток Росії може відбуватися мирним шляхом, без революції. Ідеалістичні погляди особливо проявилися в перший період його життя в ставленні до релігії та в ідеалізації патріархального селянства (християнську релігію він вважав основою моралі й виховання) Пізніше, особливо в останні роки свого життя, Ушинський, залишаючись релігійною людиною, виступав проти втручання церкви та духовенства в світське життя і шкільні справи, він писав' «Усяка фактична наука — іншої науки ми й не знаємо — стоїть поза всякою релігією, бо спирається на факти, а не на вірування».

Предметом таких розповідей може бути все, що доступне розумінню учнів. Уміле використання наочності на уроці допомагає учням краще пізнати навколишній світ—природу і жіптя людей. Проте Ушииський виступав проти надмірного захоплення наочністю в навчанні, не переоцінював її значення, радив розумно і в міру користуватись нею. Прикладом умілого використання наочності в навчанні можуть бути його книжки для дітей — «Родное слово» і «Детский мир». Заслуга Ушинського полягає в тому, що дидактичні принципи навчання він розглядав у тісному зв'язку з формами та методами навчання. Будучи представником класно-урочної системи навчання, він велику увагу приділяв розробці методики роботи вчителя на уроці, радив запроваджувати різноманітні, найефективніші методи і способи навчання: пояснення нового матеріалу, повторення пройденого, вправи, письмові і графічні роботи учнів, індивідуальні і фронтальні заняття учнів, проведення обліку знань учнів тощо. Кожний урок, на думку Ушинського, повинен мати. освітнє і виховне значення. Щоб привчити учнів до самостійної роботи і виховати в них інтерес до навчання, треба багато працювати з учнями, допомагати їм у навчанні, розвивати мислення, виховувати працездатність. Аналізуючи дві теорії освіти, що існували в той час — «формальну» (розвиток пам'яті, уваги, мислення, мови) і «матеріальну» (вивчення матеріалу навчальних предметів), він .виступав за розумне поєднання в процесі навчання обох теорій освіти, надаючи великого значення як визначенню змісту навчання, іак і розвитку в учнів мислення, пам'яті, уваги і мови. Критикуючи класичний напрям середньої освіти, засилля в них грецької та латинської мов, Ушинський відстоював реальний напрям середньої школи (реальні гімназії). Через те великого значення він надавав вивченню таких навчальних предметів, як рідна мова і література, нова іноземна мова, історія, географія, природознавство, математика та ін. В його книзі «Детский мир» подано дуже цікавий матеріал з природознавства. Велика заслуга Ушинського в розробці питань вивчення рідної мови, завдання якого полягає в ТОМу, щоб розвинути в дітях ту природжену здібність, яку називають даром-.слова; навчити їх свідомо володіти цінностями рідної мови і граматики (пізнання логіки мови). Для ефективного засвоювання учнями рідної мови треба розвивати у них дар слова за допомогою усних і письмових вправ, поступово їх ускладнюючи. У вивченні учнями мови він радив використовувати кращі зразки народної творчості (билини, пісні, казки, прислів'я, загадки та ін.), а також кращі твори письменників (Пушкіна, Крилова, Лєрмонтова, Кольцова, Шевченка та ін.). Мова вчителя повинна бути зразковою для учнів, граматично правильною і милозвучною. Для учнів молодших класів велике значення мають книжки для читання, зразком яких була ного книга «Родное слово». При вивченні граматики рідної мови, зауважував Ушинський, не повинно бути крайностей — надмірного захоплення або недооцінки її; потрібна певна, чітка система, а головне—свідоме вивчення граматичних правил літературної мови, вміле застосування усних і письмових вправ. Ушинський високо цінив проведення бесід з учнями як важливий засіб розвитку їх мови і мислення. У навчанні грамоти (читанню) учнів він відстоював звуковий (аналітично- синтетичний) метод, за яким подав перші уроки письма і читання в своїй книжці «Родное слово» Елементи природознавства, географії та історії в початкових класах, на думку Ушннського, треба вивчати в процесі пояснювального читання на уроках.

У скарбницю рідного слова складає одне покоління за другим плоди глибоких сердечних рухів, плоди історичних подій, вірування, погляди, сліди пережитого горя і пережитої радості,— одним словом, весь слід свого духовного життя народ дбайливо зберігає в народному слові. Мова є найважливіший, найбагатший і найміцніший зв'язок, що з'єднує віджилі, живущі та майбутні покоління народу в одне велике, історично живе ціле. Вона не тільки виявляє собою життєвість народу, але є якраз саме це життя. Коли зникає. народна мова,— народу нема більше» '. Висока оцінка Ушинським рідної, зокрема російської, мови і його боротьба за створення шкіл, де б навчання проводилося рідною мовою народів Росії, мала не тільки велике педагогічо-методичне значення, але й політичне. Його виступи в цьому питанні були використані прогресивними силами Росії для боротьби проти русифікаторської політики царського уряду щодо народів, які жили на окраїнах Росії. ' «Хрестоматія з історії пітчизняноі педагогіки». К., «Радянська школа'», 1961, с. 282. Моральне виховання. Моральне виховання УїлинськиГі розглядав як складову частину гармонійного розвитку людини, як важливий засіб патріотичного виховання та підготовки людини до життя. Для Росії XIX ст., зазначав він, питання морального виховання дітей і молоді мали особливо велике значення, паві і ь більше за фізичне і розумове, оскільки в ньому було найбільше хиб і здійснювалося воно не в інтересах народу. Моральне виховання людей треба починати з.малих років і здійснювати постійно і систематично. Мета його — розвивати в дітей кращі риси і почуття: патріотизм і гуманізм, любов до праці і дисциплінованість, чесність і правдивість, почуття обов'язку і відповідальності, власної гідності І громадського обов'язку, скромність, твердість волі і характеру та ін. Найважливішим завданням морального'виховання дітей і молоді, на його думку, має бути виховання у них палкої любові до батьківщини і народу. З почуттям огиди ставився Ушинський до таких негативних людських рис, як псевдопатріотизм, кар'єризм, егоїзм, деспотизм, лицемірство, лінощі, прагнення до наживи та ін. Розглядаючи завдання і засоби морального виховання учнів, він гостро критикував такий «засіб» дисциплінування, як залякування і фізичні покарання, водночас вказував на необхідність посилити вимоги до них щодо дисципліни і поведінки, але застосовувати при цьому правильні педагогічні методи. Основними методами і способами морального виховання дітей і молоді Ушинський вважав переконання, запобігання неправильній поведінці, педагогічний такт. учителя та заохочення і покарання, але не тілесні, особистий приклад учителя, а також батьків "і старших, правильний режим, навчання тощо. Але.най-кращим засобом морального виховання, на його думку, є фізична праця, за допомогою якої формуються кращі моральні якості дітей і молоді, але з умовою правильного поєднування її з працею розумовою. У своїй статті «Праця в її психічному і виховному значенні» Ушинський вказував на велике значення фізичної праці не тільки у вихованні дітей та молоді, а й у розвитку суспільства взагалі. «Виховання, якщо воно бажає щастя людині,— писав Ушинський,— повинно виховувати її не для щастя, а готувати до трудового життя».

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Первый военный аэродром

На дворцовом плацу зажглись электрические свечи Яблочкова, улицы были вымощены камнем или заасфальтированы. Началась проводка водоснабжения и канализации. Утопавший в зелени городок стал местом дачного отдыха многих жителей Петербурга. Гатчинскими гостями кроме В. А. Жуковского, Н. М. Карамзина и И. А. Крылова были Т. Г. Шевченко, А. М. Горький, А. Н. Толстой, И. Е. Репин, П. И. Чайковский, Ф. И. Шаляпин и многие другие литераторы, художники и мастера сцены. В Гатчине постоянно жили или отдыхали в летние месяцы А. И. Куприн, А. К. Глазунов, М. М. Ипполитов-Иванов. Создатель первого оркестра русских народных инструментов В. В. Андреев написал вальс «Воспоминания о Гатчине». Сильное потрясение испытал дворцовый пригород в дни первой русской революции. К ужасу гатчинских богачей, в декабре 1905 года по улицам города прошли демонстранты с красными флагами. В Гатчине начала пробуждаться общественная жизнь. Открылись гимназии, залы для демонстрации кинофильмов, выходили газеты. Возрождались лучшие традиции Сиротского института, где до 1859 года преподавал великий русский педагог К. Д. Ушинский

скачать реферат Переконання в педагогіці

Діяльність учителя - це всякий раз вторгнення у внутрішній світ вічно мінливого, суперечливого, що зростає людини. Треба завжди пам'ятати про це, щоб не поранити, не зламати незміцнілий паросток дитячої душі. Ніякими підручниками не можна замінити співдружність педагога з дітьми. Учителя називають інженером людських душ, архітектором характеру, лікарем хвороб росту, тренером інтелекту і пам'яті. Цей список можна продовжити. І все це - чиста правда. Тільки, на відміну від інших професій, учителю не дано відразу насолодитися плодами своєї праці. Від посіву до жнив в нього проходить чимало років. Своє натхнення вчитель черпає зі свідомості свого боргу перед справжнім і майбутнім. Його творчість харчують життєдайні ідеї реформи школи. Перед його очима великі імена: К.Д.Ушинський, Н.К.Крупська, А.В.Луначарський, А.С.Макаренко, В.А.Сухомлинський і ін. Таким чином, щоб бути гарним педагогом, потрібно, щоб діти тебе сприймали не тільки в якості вчителя, але і як товариша і навіть друга! Учитель, що домігся цього, може по праву вважатися майстром своєї справи.

Набор шариков, диаметр: 5 см, 100 штук.
Шарики для палаток и сухих бассейнов. Диаметр 5 см, в упаковке 100 штук.
445 руб
Раздел: Шары для бассейна
Качели подвесные детские.
Качели подходят ориентировочно детям от 1 года до 3-4 лет, в зависимости от веса ребенка. Размеры (длина, высота, ширина): 32 х 21 х 30
496 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike (цвет: синий).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на колесах ПВХ – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
3600 руб
Раздел: Трехколесные
 Без обезьяны

На самом деле нет на свете ни глупцов, ни бездарностей. (Разумеется, есть люди, больные психически, но сейчас речь идёт о нормальных.) Есть только люди, которым легче или труднее найти себя. С каждым годом наука будет в состоянии помочь всё новым группам потенциальных талантов... И, значит, каждый из нас — Золушка, которая ещё сможет стать принцессой. Только... так ли уж плоха Золушка, ещё не ставшая принцессой? Так называемый средний человек держит на своих плечах мир. Гении его дети, он их балует, но не должен забывать о собственной великой роли. Да и сам критерий оценки человека только по таланту, может быть, когда-нибудь станет таким же анахронизмом, как сегодня — характеристика человека по величине его зарплаты или наследственному состоянию. С горечью пишет великий польский педагог Януш Корчак: «Это преходящая мода, ошибка, неразумие, что всё невыдающееся кажется нам неудавшимся, малоценным. Мы болеем бессмертием. Кто не дорос до памятника на площади, хочет иметь хотя бы переулок своего имени... Ребёнок не лотерейный билет, на который должен пасть выигрыш в виде портрета в зале магистратуры или бюста в фойе театра

скачать реферат Развитие образования в Пермяцком крае в конце XIX – первой трети XX веков

Каллиграфия занимала первое место. Арифметика сводилась к изучению четырех действий с целыми числами в пределах тысячи. Чтение было объяснительное. Этот предмет преподавался ежедневно и включал элементы сведений по истории, географии и естествознанию (Зубов,1988,с.77). Для исследуемого периода данные программы земских школ, на мой взгляд, были прогрессивными. 0сновное направление в развитии народной школы в России дал великий русский педагог XIX века, отец русской педагогики К. Д. Ушинский, выдвинувший идею народности – наиболее полное и всесторонее отражение в педагогической теории и практике истории, культуры и требований народа. Ушинский считал, что народность – это основа воспитания. Свой народ, его историю, культуру учащиеся познают через родной язык. “В светлых прозрачных глубинах народного языка отражается не одна природа родной страны, но и вся история духовной жизни народа” – писал К. Д. Ушинский. Он глубоко понимал, что воспитание без обучения невозможно. Обучение следует начинать с грамоты. Он дал тщательную разработку звукового метода обучения грамоте, составив на его основе азбуку и первую книгу для чтения – “Родное слово”.

 Набоков о Набокове и прочем. Рецензии, эссе

Когда автор навязывает свою досужую и своевольную философскую фантазию беспомощной личности, которую он придумал для этой цели, ему нужен немалый талант, чтобы фокус получился. Никто особенно не спорит с Рокантеном, когда он решает, что внешний мир существует. Но Сартру оказалось не по плечу сделать так, чтобы внешний мир существовал как произведение искусства. Перевод Валерия Минушина ОТ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА {29}Передо мной две чрезвычайно серьезные книги воспоминаний, одна из которых принадлежит перу писателя русского происхождения, ныне гражданина этой страны, автор же второй внучка великого американского педагога. Редко бывает, чтобы практически в один день на стол рецензента легли два столь совершенных творения. Немногочисленные почитатели мистера Набокова будут в восторге от выхода в свет нового его сочинения, и вполне оправданно. Хотя к этому произведению так и напрашивается подзаголовок: «мемуары», определенные свойства не обязательно достоинства «Убедительного доказательства» делают его совершенно отличным от существующих автобиографий: правдивых, относительно правдивых или откровенно вымышленных

скачать реферат Развитие речи у детей от 0 до 7 лет

На втором году жизни у нормально развивающегося ребенка происходит быстрое накопление словаря. К концу второго года словарь ребенка достигает 200-400 слов. Некоторые дети слова произносят неправильно: одни звуки заменяют другими, искажают слова, многие слова произносят непонятно, например: дять буку (дай булку), титети (конфеты). Первые слова и фразы, произнесенные ребенком, - долгожданное событие в семье, большая радость для родителей. Ребенок, который понимает обращенную к нему речь и сам начинает говорить, приобретает новые средства общения, полнее воспринимает окружающий мир, усваивает знания, не доступные ему ранее. Великий русский педагог К. Д. Ушинский писал: «Усваивая родной язык, ребенок усваивает не одни только слова, их сложения и видоизменения, но бесконечное множество понятий, воззрений на предметы, множество мыслей, чувств, художественных образов." (К. Д. Ушинский, Собр. Соч., т. 2, М.- Л., изд-во АПН РСФСР, 1948, стр.560) Первые слова и фразы, произнесенные ребенком, - долгожданное событие в семье, большая радость для родителей.

скачать реферат ПООЩРЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ В ВОСПИТАНИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Воспитание не может избрать од­ного воспитанника для того, чтобы на его примере учить других». «Главная цель юридических наказаний — воз­мездие (или воздаяние), а главная цель педагогических наказаний — исправление». Подобных высказываний из старых пособий и учебников педагогики можно привести немало. Но они были призваны играть роль лишь декла­рации, никак не подтверждавшихся практикой. В усло­виях воспитания в буржуазном обществе поощрения и наказания никогда не были и не могли быть не чем иным, как средствами «устрашения», «воздаяния», «кары», «платы за услуги» и т. п. Идею о том, что «истинное» воспитание — это воспитание без наказаний и наград, это своего рода идеальна гармония взаимоотношений учителя и ученика, в едином порыве стремящихся к познанию добра и красоты, высказывала многие выдающиеся педагоги прошлого. Такова была точка зрения великого русского педагога К. Д. Ушинского писавшего: «если мы до сих пор применяем поощрения и наказания, то это показывает несовершенство нашего искусств воспитания.

скачать реферат Методика организации тематических выставок в школе

Глава 1 ИЗ ИСТОРИИ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕМАТИЧЕСКИХ ВЫСТАВОК На первых занятиях нужно познакомить школьников с основными направлениями развития оформительского искусства, с той ролью, какую играет наглядная агитация, и в частности тематические выставки, в развитии мировоззрения людей, в практике построения общества. В педагогической литературе указывается на большое значение использования различных средств наглядности. Великий русский педагог К. Д. Ушинский писал: «Кто не замечал над собою, что в памяти нашей сохраняются с особенной прочностью те образы, которые мы воспринимали сами посредством созерцания, и что к такой, врезавшейся в нас, картине мы легко и прочно привязываем даже отвлеченные идеи, которые без того изгладились бы быстро». Наглядные средства имеют значение не только для организации учебного процесса в школе. Они находят широкое применение при решении самых разнообразных вопросов — производственных, политических, идеологических, культурно-просветительских. Современная наглядная агитация своим истоком имеет ленинский план монументальной пропаганды. Из воспоминаний А. В. Луначарского известно, что в беседе, которая, по предположению историков, состоялась между 15 марта и 8 апреля 1918 года, В. И. Ленин предложил активно использовать различные виды изобразительного искусства для разъяснения целей революции. В. И. Ленин высказал мысль украсить наиболее оживленные площади и улицы городов художественно оформленными текстами, содержащими основные идеи и лозунги марксизма, дающими оценку тому или другому историческому событию.

скачать реферат Духовные истоки народной педагогики

Сложившиеся концепции народной педагогике. Научные исследования проблем народной педагогики свидетельствуют, что изучение народного опыта воспитания как социально-исторического феномена на всех этапах исторического развития входило в круг научных интересов педагогов прошлого и настоящего. Великий русский педагог К.Д. Ушинский высоко оценивал воспитательный потенциал народной педагогики. «Воспитание, созданное самим народом и основанное на народных началах, - писал он, - имеет ту воспитательную силу, которой нет в самых лучших системах, основанных на абстрактных идеях » Он глубоко верил в принцип «народ без народности – тело без души» и, опираясь на этот принцип, обосновал идею народности. Хорошо зная народные обычаи, обряды, традиции, он пришел к выводу, что «мудрость предков – зеркало для потомков», и потому ратовал за народное воспитание, ибо оно является живым образцом в процессе народного развития. Принцип народности воспитания осуществляется в раннем детстве, в процессе овладения родной речью. Н.К. Крупская большое значение придавала развитию речи детей в семье, особенно в процессе общения матери с ребенком, она обращала внимание на то, что «материнский язык служит ему орудием выражения себя, своих мыслей, своих настроений». А.С. Макаренко на собственном многолетнем опыте народного учителя убедился, что педагогика рождается в живых движениях людей, в традициях и реакциях реального коллектива.

Пленка пищевая, полиэтиленовая, 30 см х 300 метров.
Пищевая пленка производится из экологически безопасного полиэтилена. Может быть использована для упаковки любых товаров, хорошо
349 руб
Раздел: Плёнка пищевая
Блокнот. Егор Крид.
Black Star представляет: эксклюзивные официальные блокноты по топовым артистам Лейбла! Каждый блокнот включает: — море фотографий из
344 руб
Раздел: Прочие
Кольцедержатель "Дерево с оленем", большой, черный.
Стильный аксессуар в виде фигурки оленя с ветвящимися рогами – держатель для украшений, - выполнен из прочного пластика двух классических
494 руб
Раздел: Подставки для украшений
скачать реферат Развитие чувств младших школьников средствами фольклора

Перед написанием работы мы изучили исследования психологов: И.В.Дубровиной, П.П.Блонского, В.Кузина, а так же методические рекомендации ученых и педагогов: В.А.Изотовой, А.А.Синцовой, Л.А.Харитоновой, Л.С.Ульяницкой, Н.Н.Светловской. Большое внимание в исследовании этих педагогов и психологов уделяется вопросам психологии младшего школьника, даются практические рекомендации по развитию чувств у учащихся начальной школы средствами фольклора. Не случайно фольклор широко применяли в обучении детей младшего школьного возраста великие отечественные педагоги К.Д.Ушинский, Л.Н.Толстой. Создавая свои учебники для детей, Ушинский и Толстой включали в них как необходимый компонент произведения устного - народного творчества. Развитие речи -одна из важнейших проблем в начальной школе. Свести обучение речи лишь к изучению грамматической или синтаксической роли её нельзя, ибо слово, речь связаны с мышлением,с чувствами. Научить ребенка говорить - значит научить его мыслить. Таким образом, использование элементов устного народного творчества помогает открыть учащимся «глаза на мир»,активизирует их мыслительную деятельность, развивает их души, формирует потребность к самосовершенствованию, самообретению, саморазвитию.

скачать реферат Народная педагогика

Основным источником знаний всегда были книги и чтение. «Нет больше наслаждения, чем читать книги, нет дела важнее, чем учить сына» - говорится в народных афоризмах. О значении книги как друга, советчика человека, как источника знаний говорится и в таких афоризмах : «прочтёшь незнакомую книгу, словно обретёшь хорошего друга, перечитаешь книгу, словно встретишь старого знакомого », «Книга - ключ к знанию ». Знание языка народа рассматривает как важное средство расширения познания мира. Узбекский народ отмечает : «Знание языка открывает путь к сердцу», «Знание ста языков, что сто умов », - заключает пословица. И здесь родной язык выступает важнейшим фактором умственного воспитания детей, как великий народный педагог. В духовном сокровище народа родной язык является самым близким и сокровенным. С первого родного слова матери, впервые услышав собственное имя, ребёнок начинает познание мира; из нежных колыбельных песен он впервые узнаёт родную мелодию и на всю жизнь её запоминает. Заслуживает внимания отношение народа к учителю – воспитателю. Народ, защищая честь учителя, без обиняков заявляет : «Ради учителя следует даже кинжал проглотить», «Кровь зальёт очи того, кто смеет покоситься на своего учителя».

скачать реферат Дидактические принципы Я.А.Коменского

Это, а также то, что Коменский написал панегирик в честь короля Швеции Карла Густава, вызвало недовольство правящих кругов Польши «Чешскими братьями». Когда польские войска взяли г. Лешно, они предали город огню, и разоренные чехи вынуждены были бежать не только из Лешно, но и из Польши. Во время пожара сгорела большая часть рукописей Коменского и все его проповеди, а сам он бежал в Силези и поселился в г. Фарнкфурте. Но вскоре он получил приглашение от сына своего друга Людвига ван Геера переехать в Амстердам, и в 1656 г. он вновь переезжает. Амстердамский сенат выделил чешским беженцам 2 млн. флоринов, а Коменского пригласил на должность профессора и назначил ему ежегодно 800 флоринов, чтобы он мог спокойно жить и продолжать работу над пансофическими трудами. Коменский из скромности отказался от должности профессора, но с горячей благодарностью принял помощь сената. Амстердамский период жизни Коменского имеет всемирно-историческое значение в развитии педагогической мысли. Здесь в 1657 г. по постановлению амтсердамского сената и при материальной поддержке ван Геера было осуществлено издание Полного собрания дидактических сочинений, который содержит два тома и включает в себя почти все труды великого чешского педагога.

скачать реферат Дворянская усадьба

Они и были главными воспитателями детей, передовая им нравственные нормы. Общаясь с дедушками и бабушками, дети узнавали важные истины: нельзя делать того, что не велят, нельзя бездельничать, когда мать и отец трудятся, нельзя требовать от родителей того, что они дать не могут. Осуждение плохих поступков внуков бабушками и дедушками имело высоконравственный смысл, оно предостерегало детей мудрыми поступками. Великий русский педагог К.Д. Ушинский писал: «Природные русские педагоги – бабушка дед понимали инстинктивно и знали по опыту, что моральные сентенции принесут больше вреда, чем пользы, и что мораль заключается не в словах, а в самой жизни семьи, в охвате ребенка со всех сторон и отовсюду ежеминутно проникает в его душу» . В свою очередь, отец и мать воспитывали у детей чувство перед их воспитателями, учили быть благородными за те затраченные усилия и пережитые тревоги в процессе воспитания детей. Ребенок был обязан научиться выражать родителям свою благодарность хорошим поведением и послушанием. Таким образом, роль дедушки и бабушки в воспитании детей сопоставима со значением родителей, если не выше.

скачать реферат Воспитательные и организационные аспекты предпринимательской деятельности на базе школьных мастерских

Необходимо, начиная со школьных лет, знакомить учащихся с основами предпринимательской деятельности, вооружить учащихся знаниями и умениями, которые могут быть применены в реальной жизни. Вышесказанное свидетельствует об актуальности включения в содержание школьного трудового обучения основ теории организации предпринимательской деятельности, при этом архиважным фактором представляется реальная организация на базе школьных мастерских производительного труда школьников, построенного на основах предпринимательства и обладающего большим, но, к сожалению, недостаточно используемым сегодня, воспитательным потенциалом для развития личности школьников. Это определило выбор темы настоящей дипломной работы: "Воспитательные и организационные аспекты предпринимательской деятельности на базе школьных мастерских". Цель дипломной работы - определить возможные пути реальной интеграции трудового обучения и предпринимательской деятельности школьников. Настоящая дипломная работа призвана реализовать следующие задачи: 1. Проанализировать идеи и опыт отечественной школы по организации производительного труда школьников. 2. Определить психолого-педагогические основы включения школьников в предпринимательскую деятельность. 3 Предложить возможные варианты интеграции трудового обучения и предпринимательской деятельности школьников. 4. Рассмотреть возможный организационно-финансовый механизм предпринимательской деятельности в условиях школьных мастерских. I.Психолого-педагогические основы включения школьника в предпринимательскую деятельность Великий российский педагог Антон Семенович Макаренко в работе "Цель воспитания" говорил о педагогической целесообразности, ставя во главу угла классовый подход в воспитании.

Кукла "Принцесса Золушка" с развевающейся юбкой.
Кукла-принцесса Золушка с развевающейся юбкой - невероятно интересная и эффектная игрушка для всех поклонниц знаменитых Disney Princess!
673 руб
Раздел: Золушка
Набор детской складной мебели Ника "Азбука" (КУ2).
Для детей от 3-7 лет. Стол 580х600х450 мм. Стул мягкий: высота до сиденья 320 мм, высота со спинкой 570 мм. Сиденье: 300х280 мм. В наборе:
1444 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Магнитный лабиринт "Совенок".
Играя с этой увлекательной и красочной игрушкой, ребёнок будет развивать мелкую моторику рук, координацию движений, логику, память и
531 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
скачать реферат ЗАСЛУГИ ЛОМОНОСОВА ПЕРЕД РУССКОЙ ШКОЛОЙ

В отличие от западноевропейских университетов Ломоносов предложил изменить структуру высшего образования в России, отказавшись от богословского факультета, так как «во всех университетах деление на факультеты бывает сообразно с государственными учреждениями, то и здесь, отказавшись от богословского круга наук в пользу Святейшего Синода, таковые науки преподаются только в подведомственных ему школах.». Особенностью ломоносовской программы являлась ориентация на общественные потребности в кадрах. Поэтому он рекомендовал при установлении числа университетских кафедр исходить не из количества имевшихся в то время кандидатов, пригодных для замещения профессорских вакансий, а из потребностей страны. Это необходимо для того, чтобы «план университета служил во все будущие годы». Ломоносов распространил сочинения великого чешского педагога Я. А. Коменского, книгу которого «Видимый мир в картинках» он считал необходимым учебным пособием в гимназии. В последствие конференция Московского университета в 1756 году постановила перевести и данную работу. В 1768 году книга вышла первым изданием, а в 1788 году была издана вторично.

скачать реферат Коменский и современная педагогика

Именно изучение законов природы дало Коменскому твердую возможность для построения "науки о преподавании". Все развитие дидактики в зарубежной и русской педагогике представляет собой дальнейшую разработку тех идей и вопросов, которые были поставлены великим славянским педагогом. Трудно указать на какие бы то ни было дидактические проблемы, которые не уходили своими историческими корнями к Коменскому. Уже Коменский поставил вопрос о социальной функции обучения и образования, их связи с эпохой, с политикой и философией. Коменский сумел включить проблему обучения в рамки передовой большой науки, которая помогла ему вычленить основные принципы педагогики (природосообразность, развитие связи с жизнью, развитие мысли, реализм, всестороннее развитие и т.д.). Разрабатывая дидактику на фоне подлинной науки, Коменский пришел к идее объективных закономерностей в области образования и обучения, которые должны изучаться на основе раскрытия причинно-следственных связей. Благодаря опоре на философию и психологию, Коменский в основу своей дидактики кладет известную концепцию о соотношении между обучением и развитием, о соотношении между теорией познания и теорией обучения, а так же устанавливает некоторые этапы обучения в связи с теми или другими психологическими понятиями, которые он считает характерными для них.

скачать реферат К вопросу о раннем обучении иностранному языку

К вопросу о раннем обучении иностранному языку А. А. Загороднова В настоящее время приобретает характер массового увлечения обучение иностранным языкам, особенно распространяется раннее обучение: в начальной школе и даже в дошкольных учреждениях. Между тем вопрос о целесообразности такого шага остается дискуссионным. Напомним не потерявшие значения слова великого русского педагога К.Д.Ушинского: "Изучение иностранных языков не должно никогда начинаться слишком рано и никак прежде того, пока будет заметно, что родной пустил глубокие корни в духовную природу дитяти. Поставить какой-нибудь общий срок в этом отношении нельзя. С иным ребенком можно начать изучение иностранного языка в 7-8 лет (иногда ранее). С другим в 10-12; с детьми, обладающими слабой восприимчивостью, лучше не начинать ни когда: иностранный язык только подави т окончательно и без того слабые его способности". По мнению К.Д.Ушинского, ребенку, в конечном итоге, все равно, на каком языке он будет говорить: ему важно понимать и быть понятым. Он еще не может любить язык как таковой, и, если его понимают и он понимает окружающих, говорящих на его родном языке, у него нет мотивации для изучения иностранного языка.

скачать реферат Современное общество и нравственность

Будет рассмотрено, как нравственность и духовность связаны с существующей системой образования. Обычно считается, что образование в широком смысле этого слова состоит из общего образования, профессионального образования и духовно-нравственного воспитания. Первым двум, как правило, уделяется достаточно много внимания, их содержанию и методам практического осуществления, что в целом приводит к достаточно хорошим результатам. Вопросы же духовно-нравственного воспитания, да и самого состояния нравственности и духовности, беспокоят людей значительно меньше, а вопрос о влиянии общего и профессионального образования на формирование нравственных и духовных сторон личности исследован совсем мало. Достигнуть достаточно высокого уровня нравственности общества нельзя с помощью лишь одного общего и профессионального образования. Вот что писал по этому поводу великий русский педагог К.Д. Ушинский: ". величайшее развитие умственное не предполагает еще необходимо-прочной общественной нравственности. Нет, одного ума и одних познаний еще недостаточно для укоренения в нас того нравственного чувства, того общественного цемента, который иногда согласно с рассудком, а часто и в противоречие с ним, связывает людей в честное, дружеское общество. воспитание, семейное и общественное, вместе с влиянием литературы, общественной жизни и других общественных сил, может иметь сильное и решительное влияние на образование нравственного достоинства в человеке.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.