телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАВсё для хобби -30% Всё для дома -30% Товары для животных -30%

все разделыраздел:Педагогика

Современные методы контроля и оценки знаний школьников

найти похожие
найти еще

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Деякі вчителі намагалися вивільнити час. Який нераціонально використовувався на уроці для перевірки домашніх завдань і довготривалого опитування учнів. Проте однобоке застосування поурочного бала, нехтування іншими методами перевірки знань створили загрозу виникнення певної недооцінки грунтовної перевірки знань учнів. За ініціативою к. п. н. С.Ф.Сухорського, в 70-х роках в Україні була проведена значна робота по впровадженню у шкільну практику тематичної системи контролю і оцінки успішності учнів. Нагромаджено певний позитивний досвід здійснення тематичного контролю за успішністю учнів, раціоналізації методів перевірки, ширшого застосування усної і письмової перевірки, методів графічної і тестової перевірки. Керуючись методичними листами Міністерства освіти України про тематичний облік знань, вчителі предметники розробили дидактичні матеріали для контролю знань учнів з навчальних тем, використовуючи при цьому специфіку свого предмету, вікові особливості учнів та інші фактори. На кінець 70-х років, з метою знайти більш раціональний варіант облікового документу ніж шкільний класний журнал, студентський та викладацький склад Львівського державного університету під керівництвом к. п. н. С.Ф.Сухорського працювали над створенням “Облікової книжки учня”. В ній виділялися сторінки для обліку успішності з кожного предмету, для обліку виконання громадських доручень, суспільно-корисної праці і самообслуговування, записів класного керівника та причин відсутності в школі, а також сторінка для оцінки учня за кожний день. В школах Ленінського району м.Львову проводилася експериментальна апробація “Облікової книжки учня”, але широкої популярності вона так і не здобула. В 1996 році Степан Сухорський звернувся до цієї проблеми на сторінках щомісячного науково-педагогічного журналу “Рідна школа”, розглядаючи також питання самоконтролю і самооцінки учнями знань. “Вміння перевірити себе, аналізувати наслідки своєї роботи, робити з цього належні висновки належить до найважливіших навчальних умінь.” Останнім часом у педагогічній літературі, як вітчизняній так і в зарубіжній, з’явилося чимало статей з питань контролю та оцінки знань учнів . Так, певної популярності набула рейтингова система оцінювання знань учнів. В основу цього показника закладена оцінка в балах не лише на екзаменах, але й на заліках. При цьому забезпечується більша гнучкість оцінки знань, умінь та навичок. Педагогам відомо: одна й та ж оцінка має різне значення навіть у 2-х учнів. В одного, наприклад, “четвірка” – ближче до “п’ятірки”, а в іншого – це майже “трійка”. Тому рейтинговою системою оцінювання знань передбачено, що одна й та ж оцінка супроводжується відповідною кількістю балів. Всі бали, отримані учнем за певний період навчання, сумуються і ця сума порівнюється з максимальним рейтинговим показником. На основі цього робиться висновок про рівень знань учнів. Така система оцінки знань і рівня підготовки, крім справедливості, несе в собі й частку демократизму. Кожен учень, покладаючись на себе, розраховуючи свої сили, уже з перших днів навчання може спланувати і, головне, досягти заданого результату.

Проте цей метод не позбавлений недоліків: він призводить до неефективного використання часу на уроці. Письмова перевірка у порівнянні з усною більш ефективна, оскільки всі учні класу отримують завдання для підготовки письмових відповідей на них. Це сприяє піднесенню самостійної пізнавальної діяльності учнів, формуванню культури писемного мовлення, ефективності використання навчального часу. Графічна перевірка спрямована на виявлення вмінь і навичок учнів у процесі виконання різних видів графічних робіт з різних дисциплін навчального плану. Це – робота з контурними картами, побудова таблиць, схем, графіків, діаграм та ін. Такий метод ширше використовується в середніх і особливо у старших класах, оскільки спрямований на узагальнення знань, систематизацію певних процесів, технологій. Все це сприяє підвищенню самостійності учнів у процесі учіння, оволодіння методами навчальної діяльності. Практична перевірка тісно пов'язана з включенням учнів у конкретну практичну діяльність, в ході якої перевіряються вміння учнів застосовувати знання на практиці, а також рівень сформованості вмінь і навичок. Логічно така перевірка випливає із сутності процесу пізнання, в якому практика відіграє спонукальну і контролюючу роль. Тестова перевірка все більше набуває свою поширення. Сутність цього метолу полягає у визначенні завдань (запитань), на які подані альтернативні відповіді. Учень має обрати правильну відповідь, аргументувати свій вибір. Можуть бути завдання для конструювання відповіді. Тестова перевірка може здійснюватися машинним і безмашинним способом. Основні положення щодо організації контролю за навчанням школярів подаємо у схемі 1. Контроль входить органічною частиною в процес навчання як засіб керування корекції і стимулювання. Без нього не може бути ні навчання, ні самої школи. Але для успішного здійснення перевірки і обліку успішності учнів не досить лише виявити, що вони знають і вміють. Їхні знання і вміння потрібно правильно оцінити. Оцінка становить смисл контролю знань. Вона може виступати в різних формах: словесної і бальної, якісної і кількісної. Під оцінкою успішності учнів розуміють систему певних показників, які відображають об’єктивні знання та уміння учнів. Тобто оцінку можна розглядати як визначення ступеня засвоєння учнями знань, умінь та навичок у відповідності з вимогами, що пред’являються до них шкільними програмами . Передусім оцінка характеризує рівень засвоєння і якості знань набутих учнями в процесі навчання, а також їх розвиток та готовність до застосування цих знань на практиці і показує відношення між тим, що учень знає з певних питань програми, і тим, що він може знати з цих же питань на даний момент навчання. На нашу думку це визначення характеризує важливі моменти оцінки, суть якої, однак, набагато глибша і функціонально значуща.

Міняються окремі форми і способу контролю знань, але його головна суть – знати, наскільки вдало відбувся процес засвоєння вивченого матеріалу, – залишається незмінною. Вона визначається самою природою процесу навчання. Ще за радянських часів, з перших днів існування радянської школи, вчителі, організовуючи процес навчання і керуючи ним, завжди цікавилися результатами навчальної роботи, вивчали знання учнів. Проте ставлення педагогічної думки, офіційна лінія керівних органів народної освіти щодо контролю знань учнів і визначення функції цієї важливої частини процесу навчання були різними на різних етапах будівництва школи. Оскільки в дореволюційній школі контроль знань нерідко був засобом відбору учнів для подальшого навчання і використовувався іноді для адміністративного впливу на учнів та вчителів, то закономірною реакцією перших діячів радянської школи була думка, що такий контроль треба відкинути і звільнити школу від цієї тяжкої спадщини. Вже в травні 1918 року постановою Наркому РРФСР було відмінено екзамени і оцінку знань учнів балами. В ній говорилося: “1.Використання бальної системи для оцінки знань і поведінки учнів відміняється у всіх без виключення випадках шкільної практики. 2.Переведення із класу в клас та видача свідоцтв відбувається за відгуками педагогічної ради про виконання навчальної роботи.’’ Але через переповнені класи учитель не встигав систематично вести записи характеристик знань своїх учнів, і тому письмові характеристики носили досить загальний трафаретний характер. Це в свою чергу призвело до виникнення теоретичних концепцій, що штовхали школу в бік недооцінки перевірки знань учнів і контролю за їх роботою з боку учителя. У перші роки існування радянської школи певний вплив на формування таких концепцій мали також деякі помилкові педагогічні теорії, зокрема теорія “вільного виховання”, прихильниками якої були К.Н.Вентцель, Е.Кей, О.І.Пискунов, Л.М.Толстой. Вона була направлена проти будь-якого подавлення дитини, проти регламентації всіх сторін її життя та поведінки, визначення змісту навчання проти її волі. Піддаючи гострій критиці авторитарність виховання і схоластичні методи навчання, представники цієї теорії, а також педагоги, які були під її впливом, виступали проти оціночної системи навчання, яка склалася в школі проти екзаменів. Це був період пошуків нових форм і методів роботи. Ламаючи старе і відкидаючи непотрібне, працівники освіти й вчителі допускали іноді й помилки, які згодом виявлялися й усувалися в процесі творчої роботи (захоплення комплексними програмами, механічне перенесення досвіду інших країн, зокрема шкіл США, використання групово-бригадних форм оцінки знань і умінь учнів і т.д.) Шкільна практика, життя настирливо вимагали систематичного контролю знань учнів, і вже в 1920-1921 навчальному році в школах ряду губерній широко практикувалися такі форми перевірки знань, як співбесіди, репетиції, заліки. Органи народної освіти змушені були визнати необхідність контролю знань учнів і запропонували створити замість старих форм перевірки знань учнів – нові, основані на даних дитячої психології і змісту навчального процесу.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Благославие Руси Ведической

Пока же, к сожалению, его школьная деятельность более походит на голгофские мучения, чем на осознанное формирование у учащихся правильной системы жизненных ценностей. 16.P04. 2000Pг. От иллюзий к правде жизни На протяжении длительного исторического периода вектор развития образовательных систем однозначно был направлен только в одну сторону на всемерное совершенствование процессов усвоения учащимися больших информационных массивов, которые к тому же имели и имеют постоянную тенденцию не только к увеличению объёмных показателей, но и к усложнению своей структурной организации. Возникла своеобразная паранойя педагогической науки, выражающаяся в непрекращающихся попытках взломать естественную защиту сознания обучаемого, чтобы впихнуть в его память как можно больше фактологических сведений. И при этом мало кого волнует вопрос о качестве и истинности вносимой в человеческую память информации. В оценках знаний школьников доминирует «компьютерный» эффект: чем более обширная база данных содержится в памяти ЭВМ, тем в более престижном положении оказывается обладатель этого компьютера в обществе себе подобных

скачать реферат Состояние современного российского образования

Таким образом, модернизация образования, как масштабный план реализации конкретных мероприятий на современном этапе должна включать в себя: обновление самого содержания образования в соответствии с требованиями времени, разработку государственных стандартов и наиболее объективных методов контроля полученных знаний, а так же обязательное введение профильного обучения в старших классах. 3. Образование, как отражение социокультурной ситуации в России Кризис образования является одной из глобальных проблем современности, разрешение которой имеет первостепенное значение для благополучия каждой страны. В России кризис этой сферы принял экстремальный характер в связи с небывалым обвальным сокращением бюджетного финансирования. Даже в тяжелейшем 1942 году на нужды образования советская власть выделяла 5,7 % из своего крайне напряжённого бюджета, а уже в 1950 году эти расходы достигли почти 14 %. Симптомы неблагополучия в этой сфере стали проявляться ещё в «эпоху застоя». С начала же 90-х годов ситуация резко ухудшилась из-за хронического недофинансирования системы образования и в силу ряда социальных причин (катастрофическое падение уровня жизни, детская беспризорность, наркомания и др.). Затраты на образование на фоне этого постоянно снижались (1997 г. – 2,88%, 1998 г – 2,23%, 1999 г. – 2,02%, 2000 г. – 1,85%, 2001 г. – 1,84%, 2002 г – 1,57%), зато росли предназначенные для содержания властных структур и бюрократического аппарата.

Подставка для книг "Brauberg", малая.
Предназначена для книг, учебников и журналов. Регулируемый угол наклона. Металлическая подставка. Держатель для страниц. Экономит место на
616 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Сменный фильтр "Аквафор В-100-5", 2 штуки.
Модуль В100-5 содержит в оптимальном соотношении гранулы кокосового угля, ионообменные смолы и "ноу-хау" АКВАФОР - волокна
379 руб
Раздел: Фильтры для воды
Набор пробок для бутылок "Аристократ".
Набор пробок для бутылок - незаменимый аксессуар для хранения уже открытого вина, коньяка или шампанского. Он герметично закупорит любую
348 руб
Раздел: Аксессуары для вина
 Журнал «Компьютерра» 2008 № 27-28 (743-744) 22.07.2008

ЕВ О пользе взрывов Российские специалисты предложили оригинальную методику, которая помогает обнаружить поддельные картины, изготовленные начиная со второй половины прошлого века. Она основана на обнаружении изотопов цезия-137 и стронция-90, которые не образуются естественным путем и попадают в окружающую среду только вследствие рукотворных ядерных взрывов. Новый метод возник в результате работ, координируемых искусствоведом Еленой Баснер, которая многие годы курировала в Русском музее (Санкт-Петербург) живопись двадцатого века. Перед специалистами всегда стояла проблема определения подлинности произведений русских авангардистов 1900-1930 годов. Интерес к картинам Казимира Малевича, Василия Кандинского и других классиков авангарда возник еще в семидесятые годы прошлого века, постоянно рос и пережил настоящий бум после падения "железного занавеса" и появления состоятельных коллекционеров в России. Это породило вал искусных подделок, значительно превышающих числом оригинальные работы. В то же время многие современные методы контроля подлинности картин очень дороги, требуют уникального оборудования и потому были недоступны нашим специалистам

скачать реферат Традиционные и инновационные средства оценки результатов обучения

Анализ традиционных методов проверки показал, что система оценки качества образования не опирается на объективные методы педагогических измерений, поэтому «качество» трактуется сегодня достаточно произвольно, каждым педагогом разрабатывается своя система проверочных заданий. Цель измерения в педагогике – это получение численных эквивалентов уровней знаний. Измерителями являются средства и способы выявления по заранее заданным параметрам качественных и количественных характеристик достижения учащимися уровня учебной подготовки. Изучая научные труды по вопросам количественного исследования обучения и его эффективности, мы можем выявить, что разные исследователи подходят к обучению с различных точек зрения, выясняется возможность математической оценки получаемых результатов, обсуждается применение количественных критериев определения его эффективности. Субъективность оценки знаний связана в определенной мере с недостаточной разработкой методов контроля системы знаний. Нередко оценка темы, курса или его частей происходит путем проверки отдельных, часто второстепенных элементов, усвоение которых может не отражать овладение всей системой формируемых знаний, умении и навыков.

 Педагогика

При успешном управлении процессом обучения учитель должен систематически поднимать знания, умения и навыки обучения на качественно новые ступени, учитывая способности каждого ученика. 3.PОбъективность учета. Оценка успехов ученика должна с максимальной точностью отражать уровень усвоения школьником полученной информации. 4.PДифференциация учета. Принятая в современной школе пяти и десятибалльная система оценки знаний, умений и навыков позволяет (хотя и не в полной мере) дифференцировать уровни усвоения учащимися изученной информации и осуществлять управление учебным процессом. 5.PГласность учета. Оценивая результат учета, учитель обязательно должен сообщить не только отдельным ученикам, но и классу в целом, в чем заключаются достоинства и недостатки знаний, умений и навыков проверяемых учащихся. В таком случае повышается их управляющее, обучающее и воспитательное значение. 6.PДейственность учета. Учет необходимо строить так, чтобы он способствовал мобилизации учащихся на новые успехи, обеспечивал достижение новых положительных результатов. 44.PПедагогическая диагностика Педагогическая диагностика совокупность приемов контроля и оценки, направленных на решение задач оптимизации учебного процесса, дифференциации учащихся, а также совершенствования образовательных программ и методов педагогического воздействия (т.Pе. проверки и оценки)

скачать реферат Инновационная политика

Это касается обновления железнодорожного подвижного состава, морских, речных и воздушных судов, автотранспортных средств, перегрузочных комплексов, дорожных машин и оборудования, навигационных систем. В металлургическом комплексе ориентиром является создание сквозных технологических циклов производства, обеспечивающих максимальное ресурсо- и энергосбережение на всех стадиях, расширение сортамента и повышение качества металлопродукции. Технологическими ориентирами в химической и нефтехимической промышленности являются материало- и энергосберегающие технологии производства широкого спектра синтетических и композиционных материалов, в том числе новых поколений, технологии производства экологически чистых удобрений и ресурсосберегающие малотоннажные химические производства на базе автоматизированных блочно-модульных систем. В машиностроительном комплексе организации будут ориентированы на технологическое перевооружение общемашиностроительных производств за счет автоматизации процессов проектирования и изготовления машиностроительной продукции, применения прогрессивных методов высокоточной обработки конструкционных материалов и повышения качества поверхностей деталей и металлоконструкций, механизации и автоматизации сборочных процессов, развития современных методов контроля и диагностики деталей и узлов в процессе изготовления и эксплуатации.

скачать реферат Разработка сенсора на поверхностно-акустических волнах. Автоматизация измерительной установки

Данный график представлен на рис. 19 Данные зависимости были получены при температуре окружающей среды – 17 0С и атмосферном давлении 749 мм. рт. ст. Как видно из приведенных графиков, частота ПАВ сенсора практически линейно изменяется с давлением в диапазоне 100 – 500 мм. рт. ст., в то время, как характер зависимости существенно меняется по мере выхода за указанный диапазон. Следует отметить, что проведение экспериментов сопряжено с достаточно высокой трудоемкостью, что еще раз указывает на необходимость модернизации экспериментальной установки путем сопряжения ее с ЭВМ. Экономическая часть Задача данной работы заключается в разработке и исследовании поверхностно-акустического датчика. Экономический аспект данного исследования заключается в том, что: 1. Современные методы контроля концентрации вредных веществ в атмосфере не позволяют определить концентрацию с достаточной точностью, а лабораторные исследования представляются малоэффективным в первую очередь из-за своей дороговизны. 2. Закупка подобного рода оборудования также представляется невозможным из- за дороговизны закупаемого оборудования и таможенных пошлин. 3. В то время, как за рубежом исследования перспективных направлений в области обнаружения и определения малых концентраций токсичных веществ выходит на все более ведущее место , отечественные разработки отличаются разобщенностью и неполнотой.

скачать реферат Экологическая дипломатия

Можно ли решить эту проблему на старой основе, «охраняя окружающую среду», подчищая грязь за действующими технологиями? Ответ на этот вопрос международным научным сообществом уже дан, и ответ принципиальный: нет, нельзя. Действительно, сегодня особую, экологическую опасность представляют собой аварии или повреждения ключевых звеньев техносферы, к которым относятся в первую очередь электростанции различных типов -тепловые, атомные, гидравлические (в особенности их плотины и водохранилища), металлургические, химические, биотехнологические предприятия, нефте- и газопроводы, хранилища, транспортные средства, перевозящие токсичные, опасные вещества, и т. п. Рост числа промышленных и энергетических аварий за последние годы заставляет пересмотреть сложившиеся стереотипы в вопросах обеспечения их безопасности. Сейчас стало ясно, что использование даже самых эффективных мер производственной безопасности, современных методов контроля за технологическими процессами и управления не обеспечивает- и в принципе не может обеспечить - абсолютную надежность производства и крупных инженерных сооружений.

скачать реферат Экономические и социальные проблемы охраны окружающей среды

Более чем на 1300 метеостанциях измеряются уровни радиации на местности, на 300 пунктах - уровни радиации выпадений (на 50 из них - концентрации). Кроме того, проводятся интенсивные работы по обследованию территории, пострадавших после аварии Чернобыльской АЭС, в том числе подворные обследования в населенных пунктах на территории с плотностью загрязнения более 5 Ки/км . Методы контроля загрязняющих веществ в объектах окружающей среды Современные методы контроля химических веществ, загрязняющих окружающую среду ,-это по сути Физико-химические методы.Иногда их объединяют термином “инструментальные методы анализа”.Данная тема огромна, поэтому мы рассмотрим лишь наиболее важные из физико- химических методов,оптимально сочетающие в себе целый ряд качеств:высокую точность и воспроизводимость результатов анализа,высокую чувствительность и ,несмотря на эти жесткие требования ,доступность аппаратуры и возможность быстрого освоения ее. Газовая хроматография.В основу метода газовой хроматографии положен следующий принцип:анализ смеси веществ в результате распределения компонентов между несмывающимися фазами,одна из которых подвижная - инертный газ (азот,гелий и др.) ,другая-неподвижная (высококипящая жидкость или твердая фаза).

Деревянная развивающая игрушка "Торт".
Деревянный торт - игрушка не только интересная, но и полезная. Торт разрезан на 6 кусков. Каждый кусок - это пирамидка, состоящая из 5
807 руб
Раздел: Продукты
Средство моющее для стирки белья биоразлагаемое "Synergetic", 5 л.
Высококонцентрированное профессиональное средство для стирки любых видов тканей. 100% смываемость, не остается на одежде. Эффективно для
1111 руб
Раздел: Гели, концентраты
Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: голубой).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы
скачать реферат Экономические и социальные проблемы охраны окружающей среды

На территории России шесть станций комплексного фонового мониторинга (СКФМ) расположены в биосферных заповедниках. Создана система мониторинга важнейших компонентов атмосферы: озона, диоксида углерода, оптической плотности аэрозоля, химического состава осадков, атмосферно - электрических характеристик. Наблюдения за этими компонентами входят в обязательную программу исследований в рамках ГСА (глобальной службы атмосферы) БАМПОН, а входящие в них станции являются частью глобальных международных наблюдательных сетей. Наблюдения за радиационной обстановкой на территории Российской Федерации ведутся ежедневно. Более чем на 1300 метеостанциях измеряются уровни радиации на местности, на 300 пунктах - уровни радиации выпадений (на 50 из них - концентрации). Кроме того, проводятся интенсивные работы по обследованию территории, пострадавших после аварии Чернобыльской АЭС, в том числе подворные обследования в населенных пунктах на территории с плотностью загрязнения более 5 Ки/км . Методы контроля загрязняющих веществ в объектах окружающей среды Современные методы контроля химических веществ, загрязняющих окружающую среду ,-это по сути Физико-химические методы.

скачать реферат Методы оценки персонала в магазине сотовой связи ООО "Пермь.Телефон.Ру"

Обязанности – разработка плана по персоналу, его обучению, продажам и улучшению условий труда, а также создание графиков рабочего времени и режима труда и отдыха. Права – получение достоверной информации о результатах и условиях работы подразделений организации и каждого из работников этих подразделений, назначение штрафных санкций продавцам-консультантам. Разрешение споров – руководителем организации или судом. Характеристика менеджера по персоналу: высшее образование по менеджменту, около 5 лет непрерывного стажа, 28 лет, жен. Характеристика бухгалтера, помогающего менеджеру по персоналу: высшее экономическое образование, около 3 лет непрерывного стажа, 25 лет, жен. Для разработки норм труда менеджер по персоналу использует компьютерную технику с соответствующим программным обеспечением. По истечении каждого месяца нормы труда анализируются, если необходимо пересматриваются и разрабатываются новые нормы в соответствии с изменившимися внутренними и внешними факторами. А далее при согласовании с коммерческим директором передаются на рассмотрение и утверждение генеральному директору. 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ПЕРСОНАЛА 2.1 Критерии оценки (основные требования к персоналу) Применение современных методов объективной оценки труда работников, в условиях рыночной экономики и демократизации управления приобретает особое значение.

скачать реферат Теория преподавания истории Украины в школе

В качестве методов и приёмов исследования в работе применялись: 1. Метод систематизации - упорядочивание знаний, умений и навыков, расположение их по темам. 2. Метод контроля- проверка знаний, умений и навыков, тематический и текущий контроль. 3. Метод анализа- исследование явления по отдельным элементам, элеминирование материала. 2. Метод- синтеза, исследование явления в целом на основе объединения связанных друг с другом элементов в единое целое. Данной проблемой занимались ведущие специалисты в области методики преподавания, психологии, педагогики, истории: Агибалова Екатерина Васильевна, Донской Григорий Маркович, которые обобщили опыт преподавания истории средних веков, накопленный учителями школ, составив методическое пособие по истории средних веков. Лысенко Николай Николаевич, который осветил вопросы систематизации исторического материала в методическом пособии по истории Украины. Украинские ученые-методисты разработали много программ для всестороннего развития личности, формирования у учащихся знаний, умений и навыков. 1. Лисенко М.М. Методика викладання історії Української РСР, К.: Радянська школа,1985.-С.14 Раздел 1.Теория преподавания истории Украины в школе 1.1 Учебно-методические основы преподавания истории Украины в школьном курсе Усвоение системы исторических знаний осуществляется в результате разносторонней, активной и в ряде случаев творческой деятельности обучаемых.

скачать реферат Методы оценки управленческого потенциала в организации

Для придания объективности системе оценки ее критерии должны быть открытыми и понятными сотрудникам. Во-вторых, результаты оценки должны быть конфиденциальными, т.е. известными только сотруднику, его руководителю, отделу человеческих ресурсов. Обнародование результатов создает напряженность в организации, способствует антагонизму между руководителями и подчиненными, отвлекает сотрудников от подготовки и реализации плана устранения недостатков. Принятие сотрудниками системы оценки и их активное участие в процессе оценки также являются условием ее эффективного функционирования. Создать систему оценки, одинаково сбалансированную с точки зрения точности, объективности, простоты и понятности очень сложно, поэтому на сегодняшний день существует несколько систем оценки персонала, каждая из которых имеет свои достоинства и недостатки.Критерии оценки (основные требования к персоналу) Применение современных методов объективной оценки труда управленческих работников, и особенно руководителей, в условиях рыночной экономики и демократизации управления приобретает особое значение.

скачать реферат Педагогика 16 вопросов

Проблема современной П — какую парадигму взять за основу? Классической является —-1.Концепция педагогической парадигмы состоит в том, чтобы воспитать человека с использованием внешней системы принуждения, кнутом и пряником. При этом считается, что воспитуемый не может осознать смысла воспитания, оценить его необходимость в процессе воспитания, поэтому единственным способом достижения поставленной задачи является принуждение. Формы в рамках этой концепции существуют и в современной школе (система оценки знаний на уроках, домашних заданий).Эти формы не способствуют формированию свободной творческой личности. 2. Согласно андрологической парадигме, воспитуемый осознает процесс воспитания, ставит себе цели и достигает их. Преподавателю в такой схеме отводится роль помощника, который должен поддержать, подтолкнуть человека на этом пути воспитатель и воспитуемый в более-менее равном положение. Формы могут быть различны, реализуются, в высшем образовании, и образовании получаемом экстерном. 3. Согласно акмеологической парадигме, в процессе воспитания человеку следует предоставить максимальную помощь в раскрытии его индивидуальности, реализации потенциальных возможностей.

Насадка на кран "Палитра", светодиодная.
Светодиодная насадка «Палитра» включается под напором воды и, в зависимости от ее температуры, подсвечивает проходящий поток в синий,
490 руб
Раздел: Ванная
Чайник эмалированный "Шиповник" EM-40X1/45, с керамической ручкой, 4 л.
Объем: 4 л. Внешнее высокопрочное трехслойное эмалевое покрытие. Внутреннее эмалевое покрытие, устойчивое к воздействию пищевых
1323 руб
Раздел: Чайники эмалированные
Папка для труда, А4, на липучке.
Удобная папка для уроков труда на липучках. Полностью раскрывается. Внутри папки находится большое отделение с прозрачным окном, а также
366 руб
Раздел: Папки для труда
скачать реферат Методы оценки деловых и личных качеств руководителей и специалистов

Применение современных методов объективной оценки труда управленческих работников, и особенно руководителей, в услови­ях рыночной экономики и демократизации управления приобре­тает особое значение. Проведение таких оценок накануне атте­стации, в процессе выборов руководителя, при формировании резерва кадров на выдвижение, а также в текущих перестановках в кадровом составе - таковы основные практические направления оценочной деятельности организаций. Оценка является неотъемлемым и важнейшим элементом в структуре управления трудом управленческого персонала. Она представляет собой определенную систему, имеющую доста­точно сложную структуру, позволяющую выполнять регуля­тивную функцию в отношении деятельности оцениваемых управленческих работников и руководителей. Сегодня в некоторых организациях одним из важнейших принципов работы с кадрами является требование объективно оценивать управленческого работника по деловым и личностным качествам. Понятно, что для этого необходимо сформировать со­ответствующие качественные критерии. По общему признанию специалистов в области управления любой управленец должен обладать рядом обязательных деловых качеств.

скачать реферат Экологическая экспертиза в России

Рекомендуемых технических решений передовому отечественному и мировому уровню требований реализации природоохранной функции хозяйственной деятельности. 3.6. Нормативные документы на продукцию (материалы и вещества), используемую и получаемую в процессе хозяйственной и иной деятельности, должны разрабатываться с учетом требований ГОСТ 1.5-93 и содержать: данные по физическому и химическому состоянию материалов (фазовое состояние, плотность (для сыпучих веществ – насыпная плотность); температуры размягчения, плавления, воспламенения, испарения (возгонки), кипения, замерзания и т.п.; вязкость; теплотворная способность; растворимость в воде; летучесть; кислотно-основные и окислительно- восстановительные свойства; содержание токсичных компонентов в общей массе); характеристику биостойкости (биоразлагаемости) материалов в окружающей среде; перечень оказываемых воздействий на окружающую среду (состав и номенклатура показателей вредного воздействия, методы контроля; оценку воздействия материала на абиотические компоненты природной среды – изменение химического состава воздуха, физико-химических свойств почв; оценку воздействия материала на биологические компоненты природной среды; санитарно-гигиеническую оценку материалов (по нормам и правилам, утвержденным

скачать реферат Роль уроков информатики в развитии познавательной активности младших школьников

Несовершенство традиционной системы контроля и оценки знаний учащихся зачастую входит в противоречие с мотивационной сферой учебного процесса. Изучение педагогической, философской и психологической литературы указывает на наличие многочисленных определений понятий «активность» и «познавательная активность». Имеющиеся различия приводят к неоднозначному их пониманию, определению, описанию: - современные представления о сущности познавательной активности, причем значительно отличающейся у взрослых, вовсе не однозначно коррелируются с формально похожими акцентами предшествующих школ и направлений в истории педагогической науки. Мы не имеем достаточных оснований говорить о том, что рекомендации Платона , средневековых философов и педагогов в совершенствовании методов научного познания имеют прямое отношение к проблематике развития познавательной активности младших школьников. С другой стороны, без описания таких проблем исторически компаративный анализ был бы заведомо неполным; - попытка отслеживать в истории педагогической мысли исключительно проблематику собственно познавательной активности младших школьников заведомо невозможна уже в силу общепризнанных неопределенностей самих понятий познания, активности, ребенок, младший школьник.

скачать реферат Психолого-педагогические основы контроля и оценки деятельности учащихся на уроках русского языка

Больше того, ее надо организовать так, чтобы действительные знания были выявлены как можно глубже и полнее. Проверка – стимул к регулярным занятиям, к добросовестной работе учащихся. В этом отношении присутствующий в большинстве случаев проверки элемент вероятности и неожиданности, несомненно, полезен. Проверка знаний учащихся – важнейшая объективная форма самоконтроля учителя. По настоящему объективной будет самооценка учителя в том случае, если проверка знаний организована так, что обеспечивает наиболее полное выявление этих знаний. Поэтому контроль является важной и необходимой составной частью обучения и предполагает систематическое наблюдение учителя за ходом учения на всех этапах учебного процесса. В своей дипломной работе я ставила следующие задачи: 1. изучить современную психолого – педагогическую литературу по данному вопросу, дать характеристику различных методов, видов и форм контроля и оценки знаний, умений и навыков на уроках русского языка в начальной школе. 2. Выявить особенности различных методов, видов и форм организации контроля и оценки знаний, умений и навыков учащихся. 3. Выявить роль контроля и оценки учебно – познавательной деятельности учащихся на уроках русского языка. 4. Разработать задания для контроля знаний, умений и навыков по русскому языку. 5. Показать виды контроля, используемые на уроках русского языка.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.