телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАСувениры -30% Разное -30% Бытовая техника -30%

все разделыраздел:Педагогика

Формирование у учеников ответственного отношения к учебе во время самостоятельной работы

найти похожие
найти еще

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Як видно із схеми 1 самостійні роботи реалізують такі головні дидактичні цілі: сприяють вивченню нового матеріалу, закріпленню і вдосконаленню знань і вмінь, перевірці результатів навчання. Тому за дидактичною метою усі види самостійних робіт можна поділити на три групи: 1) вивчення нового матеріалу; 2) закріплення і вдосконалення знань та вмінь учнів; 3) перевірки знань та вмінь учнів. Набування нових знань і оволодіння самостійної роботи здійснюється на основі різноманітних джерел знань. За джерелами знань самостійні роботи на уроках хімії поділяються на такі види: 1) робота з навчальною книгою: а) обов’язковими навчальними посібниками: підручником, збірником задач і вправ з хімії для середньої школи; б) додатковою літературою: дидактичними посібниками, книгами для читання, довідниками з хімії для учнів, енциклопедичним словником юного хіміка, словником хімічних термінів, науковою-популярною літературою; 2) учнівський хімічний експеримент6 а) за формою організації: лабораторні досліди (фронтальні, групові, індивідуальні); практичні заняття; уявний експеримент; б) за методом застосування: ілюстративний (або інформаційний) і дослідницький (або евристичний); 3) робота з роздавальним матеріалом: а) графічними наочними посібниками: періодичною системою хімічних елементів Д.І. Менделеєва, таблицею розчинності, електрохімічним рядом напруг металів, рядом електронегативності, діаграмами розповсюдження елементів у природі; малюнками, схемами, таблицями; б) об’ємними наочними посібниками: колекціями, моделями, макетами, прикладами; 4) робота з використанням аудіовізуальних засобів навчання (наприклад, навчальних кінофільмів, кінофрагментів, діапозитивів, діафільмів, навчальних телепередач) та педагогічних програмних засобів (ППЗ); 5) робота школярів при слуханні викладу вчителя і доповідей учнів, наприклад, конспектування, рецензування, тощо. Характерною ознакою методу навчання, на який останнім часом звертають пильну увагу психологи й дидакти, є тип пізнавальної діяльності учнів. Практично доцільно враховувати три основних типи пізнавальної діяльності учнів і відповідно розрізняти самостійні роботи трьох типів: 1) репродуктивні (копіюючі); 2) частково-пошукові (евристичні); 3) дослідницькі. Яка особливість завдань для організації самостійної роботи того чи іншого типу? Завдання для самостійних робіт репродуктивного типу містять вимогу виконати ту чи іншу дію за зразком або здійснити, як кажуть, “близьке перенесення знань”. У них здебільшого зазначено, як і в якій послідовності розв’язувати ту чи іншу задачу. Хоч ці завдання в основному вимагають відтворення знань, вони, безперечно, розвивають учнів. Виконуючи роботу, учні перебудовують і систематизують здобуті знання. Мета самостійної роботи в такому разі – краще осмислення учнями нового і закріплення вивченого матеріалу. Прикладом завдання, розрахованого на самостійну роботу копіюючого типу, може бути робота ознайомлення учнів у VII класі з лабораторним обладнанням. Учитель пояснює і демонструє будову газового пальника, правильний спосіб нагрівання, а потім учні самостійно виконують ті самі операції: запалюють газ, регулюють полум’я, нагрівають розчини в пробірці. Інший приклад. При вивченні сполук алюмінію, для самостійної роботи учням доцільно запропонувати на основі поданих у підручнику пояснень написати рівняння реакцій, що відбуваються під час взаємодії алюмінію з лугом.

Наприклад: вивчення реакції нейтралізації в VII класі. Вчитель повідомив, що протікання реакції між кислотою і лугом легко виявити за зміною кольору індикатору. А як бути, якщо основа не розчиняється у воді і тому на індикатор не діє? Питання зацікавило учнів. Потім вчитель запропонував одержати гідроксид міді і попередив, що спостереження ознак цієї реакції допоможе знайти відповідь на поставлене запитання. Учні згадали, що нерозчинні основи отримують реакцією обміну між лугом і сіллю, і описали властивості чистих речовин і розчинів (гідроксид натрію, хлорид міді). При проведенні досліду учні відмітили ознаки цієї реакції. Щоб забезпечити хорошу видимість школярам експериментальної установки, чіткість спостережуючих явищ і ясність результатів досліду, необхідно заздалегідь так планувати кожний дослід, щоб він безумовно гарантував досягнення мети кожного спостереження як джерела чутливого пізнання, але веде до понятійного мислення, узагальнення і абстракцій. Досвід і експерименти показують, що цей метод дозволяє учням вияснити зовнішні особливості будови приладів, механізмів, точніше, з’ясувати специфіку різноманітних процесів і явищ. 2. Навчальний експеримент. Порівняно з іншими методами самостійної роботи, які використовуються при вивченні природничих дисциплін, експеримент найбільш ефективний в навчально-виховному відношенні. Навчальний експеримент з хімії – це не тільки метод пізнання, а й одночасно метод навчання, розвитку і виховання учнів, який застосовується для досягнення різної мети: повторення пройденого матеріалу, формування нових понять з хімії, прищеплення і закріплення знань і вмінь, перевірки їх засвоєння учнями. Крім того, навчальний експеримент організовують для розвитку логічного і діалектичного мислення учнів, їх інтересу, виховання ініціативи, творчої самостійності, акуратності, навичок роботи в колективі тощо. Навчальний експеримент значно складніший порівняно з іншими методами самостійної роботи, тому при його використанні учні витрачають більше часу і сил. Він завжди зв’язаний з спостереженням, але має свої якісні відмінності. Навчальний експеримент протікає в певній послідовності. По-перше, здійснюється спостереження за об’єктами, які підлягають дослідженню, виясненню їх зовнішніх характерних ознак і властивостей. По-друге, формується гіпотеза або наукове припущення, яке визначає мету експерименту, яку потрібно здійснити і довести. По-третє, проводиться планування експерименту, який забезпечує умови, які дозволяють слідкувати за проходженням експерименту, які намічають практичні дії досягнення мети (прийоми дослідження, фіксації отриманих результатів тощо). Після цього експеримент виконується у відповідності з планом. Отримані результати підтверджують або заперечують гіпотезу. Остаточна перевірка гіпотези відбувається за допомогою широкої практики. Навчальний експеримент проводиться під керівництвом вчителя, найчастіше на лабораторних заняттях. У процесі уроку вчитель може запропонувати учням виконати той чи інший короткочасний дослід, не вдаючись до читання інструкції, а тільки керуючись усними вказівками вчителя.

Лише поліпшення старого досвіду не може привести до успіху. Необхідно шукати нові зв’язки, уявлення, які дозволяли б добитися правильного вирішення. Пошук вступає в другий етап – накопичення фактів доказу, встановлення нових зв’язків і закономірностей, які дозволяють дати вичерпне пояснення об’єкта, що вивчається, і вирішити суперечність. Важливо, щоб учень самостійно переконався, що для вирішення даного завдання в нього не досить знань і загорівся бажанням здобути їх. Отже, в процесі проблемного навчання перша спроба вирішити труднощі з допомогою наявного досвіду, хоча сама по собі не приводить до успіху, але важлива як необхідна умова для усвідомлення, що не досить не тільки знань, а й появи бажання поповнити їх. Психічний стан учня до пошуку створено. Він прагне здобути знання, потрібні для вирішення труднощів, що виникли. Яка ж при цьому дидактична роль учителя? Завдання його на цьому етапі пошуку полягає в тому, щоб учні мали під руками все необхідне для розширення своїх знань у кожний проміжок навчального часу, добивалися кращих результатів у самостійній пізнавальній діяльності. На початковій стадії проблемного навчання учні повинні одержати від вчителя точні вказівки, де вони можуть знайти додаткові відомості, що з чим слід співставити і з якими різними варіантами вони можуть зустрітися при ознайомленні з новим матеріалом. Ні в якій мірі не повинна знижуватись активність пошуку учнів, якщо їм заздалегідь буде відомо від учителя, що існують різні, часто діаметрально протилежні властивості явищ і процесів. Суть пошуку полягає не тільки в тому, щоб назвати ці властивості, а навчати учнів умінню розкривати, показувати їх. Організовуючи цей пошук, учитель повинен чітко уявляти, з якими труднощами в засвоєнні матеріалу зіткнуться слабкі, середні і сильні учні, і надати їм диференційовану допомогу. Спостереження свідчать, що найсильніші учні активно включаються в пошук додаткового матеріалу для вирішення поставленого завдання, намічають і застосовують при цьому різні підходи. Вони не чекають від вчителя часткового втручання в процес пошуку, навпаки, бувають невдоволені його підказуванням, прагнуть проявити якомога більше самостійності. Слід відзначити, що поняття “сильний учень”, тобто здатний швидко включитися в пошук і успішно вести його, не завжди співпадає з поняттям добре встигаючий. Учні з середньою успішністю здатні цілком включитися в пізнавальний пошук з даної проблеми. На відміну від сильних вони потребують допомоги з боку вчителів. Головна трудність для них – правильно визначити етапи дій по вирішенню проблеми, послідовно і логічно чітко розкрити зміст найважливішого завдання. Часті помилки в їх пошуковій діяльності, пропуски окремих важливих ланок і доказів, просте перерахування фактів без встановлення причин, що породили їх, відсутність висновків і узагальнень з наведеного матеріалу. Допомога вчителя повинна бути спрямована на попередження цих помилок. Головне – донести до свідомості учнів, що становить основу чіткої логічної послідовності в міркуваннях і доказах, що є причиною і наслідком, без розкриття чого пошук не дасть бажаних результатів. І, нарешті, група слабких учнів, як показали спостереження, спочатку розгублюється і часто відмовляється від самостійного пізнавального пошуку; чекає допомоги від учителя при кожному, навіть найменшому, кроці вперед.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Юная волшебница, или Магия для тинейджеров

Попробуйте подключить к занятиям медитацией своих родителей: поверьте, они в этом нуждаются. Петиционная магия Мы уже говорили о петиционной магии в предыдущей главе. Это одна из простейших колдовских методик. Все, что вам понадобится сначала, – это лист бумаги, ручка и немного времени. Колдуньи направляют прошения духу (или властелину и владычице) как во время самостоятельной работы, так и в групповых ритуалах. Ваша просьба может быть связана с любой проблемой, мелкой или крупной, это не имеет отношения к сложности заклинания. Процедуру можно выполнять в священном пространстве или в магическом круге, в зависимости от содержания вашей просьбы. Симпатическая магия Колдуньи работают по принципу "подобное тянется к подобному". Мы называем этот универсальный закон симпатическим принципом. К примеру, если вы хотите помочь своему другу выздороветь, то можете поместить его фотографию в центре вашего алтаря. Эта фотография станет фокусом ваших молитвенных обращений и колдовских действий. Если у вас нет фотографии, возьмите любую вещь, принадлежащую больному человеку, или еще лучше частицу его физической сущности (прядь волос, обрезки ногтей и т. д.)

скачать реферат Изучение и формирование ответственности у младших школьников

Ответственное отношение к учению, проявление самостоятельности на уроках и в приготовлении домашних заданий было отмечено педагогами у 10 (71,43%) учащихся экспериментальной группы. Зафиксировано повышение успеваемости у 12 (85,71%) учащихся. Из них у 4 (28,57%) учеников, ранее учившихся удовлетворительно, впервые коэффициент успеваемости по математике составил 4 балла и выше. Изменился характер самооценки ответственности: учащиеся стали более критично относиться к оценке своих личностных качеств. Если раньше они ставили себя на самую верхнюю ступеньку лесенки ответственности (71,43%), то после эксперимента стали выбирать позицию 2-4, обосновывая своё решение. Методика "10 воображаемых ситуаций" показала, что 14 (100%) учеников стали объяснять причины невыполнения поручения недостатком своих усилий, а не вмешательством внешних обстоятельств. Формирование представлений об ответственности. Основными задачами при проведении занятий по формированию представлений об ответственности были: формирование представлений о содержательной и социальной значимости существующих в обществе норм; выработка личного отношения к существующим нормам; развитие умений анализировать поступки людей и свое собственное поведение, формирование самооценки ответственности.

Кондиционер для белья BioMio "BIO-SOFT" с экстрактом хлопка и эфирным маслом эвкалипта, 1,5.
BioMio – линейка эффективных средств для дома, использование которых приносит только удовольствие. Уборка помогает не только очистить и
383 руб
Раздел: Ополаскиватели, кондиционеры
Автомобиль-каталка.
Эта симпатичная каталка в виде машинки - первое транспортное средство малыша. Ведь он еще так мал для велосипеда или самоката, а вот
851 руб
Раздел: Каталки
Универсальная вкладка для дорожных горшков (оранжевый).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
660 руб
Раздел: Прочие
 Освобождение

Поэтому все те действия, которые человек совершает бессчетное число раз, все те состояния, через которые он проходит день да днем, во время учебы, во время подготовки, работая для группы — все это постепенно собирается в состояние, называемое «Песах», когда складывается вместе все положительное, а отрицательное не принимается в расчет. Не учитываются падения, когда человек погружался и находился под властью «египтян», и это то, о чем говорится в Торе, что у Творца один расчет на дома египтян, которым он посылает кару, и другой расчет на дома сынов Израиля, которые Он спасает. Для каждой души существует свой счет, своя мера, позволяющая человеку достичь такого состояния, но когда достигается относительно этой души необходимая критическая величина, «домов евреев» относительно «домов египтян» (домами называются келим), тогда Творец собирает их все вместе — делает Песах (собирает хорошее, проскакивая, пропуская плохое) и выводит их из Египта. Собрав вместе хорошие келим, Он дает им свет, исправление, и человек в этих келим ощущает, что вышел из Египта

скачать реферат Взаимосвязь самооценки и статусного положения в системе межличностных отношений в группе учащихся младшего подросткового возраста

Взрослый санкционирует те или иные образцы поведения: дежурный должен быть аккуратным и исполнительным; во время самостоятельной работы на уроке нельзя смотреть в тетрадь соседа и т.д. Функционально – ролевые отношения, проявляющиеся в игровой деятельности, в значительной степени самостоятельны и свободны от непосредственного контроля со стороны взрослого. В самой игре, как, впрочем, и во всех других формах совместной деятельности детей в группе, проявляются два вида отношений: собственно игровые отношения и отношения по поводу совместной деятельности в игре. Например собственно – игровые отношения воспроизводят социально – типические образцы поведения: доктор к больному – добр; учитель с учеником строг. Это отношения "вообще", они "бессубъектны" и заданы ребенку в общении со сверстниками. Другой тип игровых отношений возникает "вокруг" игры, при обсуждении её замысла, построении "сценария", распределении ролей. Психологический смысл общения ребенка заключается здесь в том, что именно в контексте этих отношений ребенок сам осуществляет личностный выбор той или иной роли.

 Как стать полиглотом

В нашем почтении к науке или за благодарностью к любимому учителю мы часто забываем об этом. Но то, что у нас попадает в тень, ярко высвечивается на примере полиглотов, собственно и посвятивших жизнь поиску такого ключика. Итак, главное: все знаменитые полиглоты были самоучками. Оговоримся сразу, что, подчеркивая это, мы вовсе не хотим попасть в оппозицию к науке или труду учителя. Все, что они делают, заслуживает подлинного уважения. И тем не менее главная драма всегда разыгрывается во время самостоятельной работы. Ну вот, дверь в лабораторию полиглотов приоткрылась. Войдем в нее и узнаем их секреты. Не будем искусственно нагнетать напряжение и первый секрет полиглотов откроем тут же, на пороге. Он состоит в том, что полиглотов нет! Ну вот, скажете вы, приехали. А как же быть с тем, о чем мы читали с самого начала книги? 200 языков там, с полной свободой и блеском Неужели это неправда? И да, и нет. Дело в том, что, по-видимому, ни один человек не может свободно знать больше чем 7 языков (точнее, от 5 до 9, но в среднем 7)

скачать реферат Изучение отношений и предпочтений в классном коллективе

Взрослый санкционирует те или иные образцы поведения: дежурный должен быть аккуратным и исполнительным; во время самостоятельной работы на уроке нельзя смотреть в тетрадь соседа и т.д. Функционально – ролевые отношения, проявляющиеся в игровой деятельности, в значительной степени самостоятельны и свободны от непосредственного контроля со стороны взрослого. В самой игре, как, впрочем, и во всех других формах совместной деятельности детей в группе, проявляются два вида отношений: собственно игровые отношения и отношения по поводу совместной деятельности в игре. Например собственно – игровые отношения воспроизводят социально – типические образцы поведения: доктор к больному – добр; учитель с учеником строг. Это отношения "вообще", они "бессубъектны" и заданы ребенку в общении со сверстниками. Другой тип игровых отношений возникает "вокруг" игры, при обсуждении её замысла, построении "сценария", распределении ролей. Психологический смысл общения ребенка заключается здесь в том, что именно в контексте этих отношений ребенок сам осуществляет личностный выбор той или иной роли.

скачать реферат Сдельная, повременная и другие разновидности оплаты труда

К таким системам в настоящее время относится бестарифная система оплаты труда. 4.1.Бестарифная система оплаты труда. Этот вид системы оплаты труда ставит заработок работника в полную зависимость от конечных результатов работы всего рабочего коллектива, к которому принадлежит работник. Применять такую систему в полной мере можно только там, где есть реальная возможность учесть результаты труда и где есть условия для общей заинтересованности и ответственного отношения каждого члена коллектива к работе. В противном случае хорошо работающие будут страдать от небрежного отношения к делу недостаточного ответственных работников. Кроме этого члены трудового коллектива должны хорошо знать друг друга и доверять своим руководителям, так как придется многое решать коллективным способом, и нужен морально единый настрой в коллективе. Поэтому, как правило, подобную систему оплаты труда применяют в относительно небольших коллективах с устойчивым составом работников (не только рабочих, но и руководителей и специалистов). Успешное использование этой системы связано с тем, что в условиях перехода к рынку появляется необходимость в пересмотре порядка формирования фонда заработной платы.

скачать реферат Развитие интереса у младших школьников к занятиям в системе дополнительного образования на основе использования методов стимулирования

Яркий, образный рассказ невольно приковывает внимание учеников к теме урока. Общеизвестно стимулирующие влияние наглядности, которая повышает интерес детей к изучаемым вопросам, возбуждает новые силы, позволяющие преодолеть утомляемость. Ценным стимулирующим влиянием обладает проблемно-поисковые методы в том случае, когда доступны для самостоятельного разрешения. Неизменно воодушевляет учеников введение в учебный процесс элементов самостоятельной работы, если младшие школьники обладают необходимыми умениями и навыками для ее успешного выполнения. Специальные исследования, посвященные проблеме формирования познавательного интереса, показывают, что интерес характеризуется, по крайней мере, тремя обязательными моментами: положительными эмоциями по отношению к деятельности; наличием познавательной стороны этих эмоций; наличием непосредственного мотива, идущего от самой деятельности. Отсюда следует, что в процессе обучения важно обеспечивать возникновение положительных эмоций по отношению к учебной деятельности, к её содержанию, формам и методам осуществления.

скачать реферат Построение графика функции различными методами (самостоятельная работа учащихся)

Их компонентами являются умения вычленять некоторые взаимосвязи, вытекающие из условия задачи, составлять план решения, осуществлять решение, привлекая в случае необходимости справочный материал, оценивать результат, проверять правильность решения. Несмотря на то, что вопрос о самостоятельной работе стоит перед школой давно, этот метод обучения не находит и сегодня должного применения, Анализ школьной практики показал, что на самостоятельную работу учащихся отводится не более 13% всего времени урока, причем и это время на уроке мало эффективно. Проводя ту или иную самостоятельную работу учащихся, учителя рассматривают её как самоцель, не обращая внимания на то, способствует ли она активной мыслительной деятельности ученика или нет. Часто большое число самостоятельных работ направленно лишь на выполнение заданий по образцу, среди которых мало заданий творческого характера. Один из недостатков в методике проведения самостоятельных работ состоит в однообразии их видов, используемых учителем. Абсолютное большинство самостоятельных работ на уроках математике приходится на закрепление изложенного учителем материала непосредственно после его изучения и на проверку знаний учащихся.

Конструктор "Зоопарк" (39 деталей).
Конструктор «Зоопарк» относится к тематическим наборам для конструирования, так как включает в себя не только детали для конструирования
561 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Бумага "Снегурочка", для ксерокса, А3.
Формат - А3. 80 грамм, 97%, 500 листов.
533 руб
Раздел: Формата А3 и больше
Карандаши двухсторонние, 12 штук, 24 цвета.
Когда дети занимаются творчеством, это всегда чудесно. Ведь подобное занятие дает возможность ребенку проявить свою фантазию и логическое
401 руб
Раздел: 13-24 цвета
скачать реферат Самостоятельная работа как средство обучения решению уравнений в 5-9 классах

На их изучение отводится времени больше, чем на любую другую тему. Действительно, уравнения не только имеют важное теоретическое значение, но и служат чисто практическим целям. Подавляющее большинство задач о пространственных формах и количественных отношениях реального мира сводится к решению различных видов уравнений. Овладевая способами их решения, мы находим ответы на различные вопросы из науки и техники (транспорт, сельское хозяйство, промышленность, связь и т. д.). Так же для формирования умения решать уравнения большое значение имеет самостоятельная работа учащегося при обучении решения уравнений. Проблема методики формирования умений самостоятельной работы является актуальной для учителей всех школьных предметов, в том числе и для учителей математики. Ее решение важно еще и с той точки зрения, что для успешного овладения современным содержанием школьного математического образования необходимо повысить эффективность процесса обучения в направлении активизации самостоятельной деятельности учащихся. Для этого требуется четко определить систему умений и навыков, овладение которыми приводит к самостоятельному выполнению работ различного характера.

скачать реферат Активизация познавательной деятельности у подростков на уроках технологии

Вся эта цепь умственных действий обеспечивает переход действий из внешнего плана во внутренний. Такой процесс называют ин - теризацией. Эта концепция более применима к объяснительно - иллюстративному, но не к проблемному обучению, которое далеко не всегда начинается с предметного воспитания, а предполагает осмысление логических задач сразу же в словесной форме внешнего или внутреннего плана. Несмотря на целый ряд возможных подходов к характеристике учебной деятельности, все же можно охарактеризовать некоторые типичные варианты действий учеников под руководством учителя и во время полностью самостоятельной учебной деятельности, как на уроке, так и домашней работе. Условно можно выделить два типичных варианта учебной деятельности школьников. Один из них протекает во время урока или другой формы обучения школьников, где ведущую, направляющую роль осуществляет учитель, второй - во время самостоятельной работы учеников на уроке или при выполнении домашних заданий. В случае, когда учебная деятельность протекает под руководством учителя, можно вычленить следующие учебные действия школьников: - принятие учебных задач и плана действий, предлагаемого учителем; - осуществление учебных действий и операций по решению поставленных задач; - регулирование учебной деятельности под влиянием контроля учителя и самоконтроля; - анализ результатов учебной деятельности, осуществляемой под руководством учителя.

скачать реферат Изобразительное искусство Италии 15 века

Очень экспрессивен образ Адама, вскапывающего землю заступом в сцене, которая изображает прародителей человечества, вынужденных добывать хлеб в поте лица своего. Несмотря на столь многообещающие открытия, искусство Кверча не нашло своих последователей среди скульпторов 15 века — по-видимому, время для дальнейшего продвижения по намеченному им пути еще не наступило. Эволюция живописи в первой половине 15 в. в своей основе близка к эволюции скульптуры, хотя в отдельных моментах здесь имеются некоторые различия. Живопись, например, не выдвинула мастера, которого можно было бы сопоставить с Донателло как по длительности творческого пути, так и по широте охвата многообразной художественной проблематики своего времени. Основоположник ренессансной живописи флорентиец Мазаччо (1401—1428/29) умер очень рано, и в дальнейшем его ученики и последователи более детально разрабатывали отдельные художественные проблемы, у самого Мазаччо выступавшие в слитной форме. Годы учения Мазаччо, так же как первое время самостоятельной работы, падают на время искусства готизирующих мастеров. Сам Мазаччо отдал этой традиции неизбежную дань в своих ранних работах, например в «Распятии» (Неаполь, музей Каподимонте), где образы отличаются повышенной эмоциональной экспрессивностью и преобладают по-готически выразительные сильные цветовые звучания.

скачать реферат Формы проблемно-развивающего обучения

Их надо искать в дополнительной информации (история открытий) и в самой организации учебной деятельности учащихся, в которой формируются социально значимые отношения между школьниками. Приведенная в п.5.4. подготовительная работа к планированию урока осуществляется в форме продумывания в процессе изучения учебного пособия, нормативных, методических и других материалов, в процессе обсуждения урока с коллегами. Такой этап работы предваряет планирование и собственно проведение урока. После проведения урока важно его проанализировать прежде всего самому учителю. 5. Примерная схема анализа урока. При анализе и самоанализе урока можно предложить следующую схему. 1. Выполнение основных требований к уроку: а) постановка и достижение основной цели урока; б) соответствие урока дидактическим принципам; в) эффективность урока и оптимальность работы учителя; г) целесообразность выбранных методов и приемов обучения, развития и воспитания, применения ТСО. 2. Результативность работы преподавателя: а) качество этапа актуализации: успешность применения приемов актуализации, достигнутый при этом уровень опорных знаний и умений, эффективность побуждений к учению; б) качество этапа формирования новых понятий и способов действий: эффективность самостоятельной познавательной и практической деятельности учащихся, всесторонность и глубина объяснений учителя, степень сформированности основных понятий и способов действий; в) качество этапа применения знаний и формирования умений и навыков: успешность выполнения учащимися самостоятельной работы, степень их подготовленности к выполнению домашнего задания. 3. Анализ урока в целом: дается обобщенная характеристика урока, деятельности учителя и действий и отношения к уроку учащихся, отмечаются замеченные недоработки и положительные стороны урока. 6 Аспектные виды анализы урока.

скачать реферат Обучение письму на начальном этапе

Целенаправленное формирование орфографических навыков и их использование при выполнении письменных упражнений для лучшего усвоения правил чтения, лексики, грамматики и устной речи создает благоприятные условия для расширения знаний, формирования навыков и речевых умений в ходе самостоятельной работы в классе и дома. Нам представляется, что письму следует уделять больше внимания в силу его тесной связи с другими формируемыми речевыми навыками и умениями и благоприятного влияния на них. Кроме того, письменные задания, организуемые учителем в классе, когда он учит детей приемам рационального их выполнения, не только готовят детей к самостоятельной работе во внеурочное время, но и оказывают воспитательное воздействие на них. Ребята считают, что, когда они пишут по-английски, они работают. Так, по крайней мере, дети рассматривают выполнение письменных заданий. Действительно, если заданы письменные упражнения, да к тому же требующее полученные знания и навыки на уроке при его выполнении, то такое упражнение воспринимается серьезно и ребенок в первую очередь стремиться выполнить его.

Набор для творчества "Шкатулка со стразами. Холодное сердце".
Каждая девочка мечтает о собственной шкатулке – в нее можно положить столько разных ценных вещей, так необходимых маленькой принцессе.
348 руб
Раздел: Эльза ("Холодное сердце")
Интеллектуальная игра "Сложи узор".
Игра состоит из 16 одинаковых кубиков. Все 6 граней каждого кубика окрашены в 4 цвета. Это позволяет составлять из них 1, 2, 3 и даже
498 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками
Математический планшет.
Детская развивающая игрушка "Математический планшет" предназначена для занятий с детьми в детских учреждениях и домашних
433 руб
Раздел: Деревянные шнуровки
скачать реферат Роль самостоятельной работы в формировании учебно-познавательных мотивов учащихся (на примере иностранного языка)

Описанные приёмы работы по выполнению такого типа упражнений обеспечат учащимся возможность овладеть навыками чтения и письма на сознательной основе, у них будет развиваться умение анализировать. Такая работа будет способствовать также развитию орфографической памяти. В упр. 28 на стр. 127 учебника английского языка для 2 года обучения указанных выше авторов даётся задание: «Describe he family a he breakfas able» (картинка – семья за завтраком). Учащимся следует напомнить о том, что здесь же, в упражнении, приводятся сведения обо всех членах семьи, и их нужно использовать в своих высказываниях. Можно предложить школьникам выполнять задание в такой последовательности: рассмотреть картинку и мысленно определить всех членов семьи; внимательно прочитать данную в упражнении информацию; развернуть информацию о каждом члене семьи в высказывание; описать картинку. Всё это позволит повторить пройденный материал и будет способствовать формированию и развитию навыков устной речи. Приложение 2 Ступень Урочное время Время самостоятельной работы вне урока (ежедневно и в неделю соответственно) Общее количество затраченного времени Начальная 3 урока = 2 ч 8-10 мин = 50 мин - 1 ч = 3 ч – 3 ч 20 мин Средняя 2 урока = 1ч 20 мин 15-20 мин =1,5 – 2ч = 3 – 3,5 ч Старшая 1 урок = 40 мин 20-25 мин =2 – 2,5ч = 2 ч 45 мин – 3 ч 15 мин

скачать реферат Домашние задания и развитие творческих способностей учащихся с помощью домашних заданий

Каждое невыполненное домашнее задание, с которым удалось «проскочить», работает на безответственность. Формы контроля домашнего задания могут быть различными: контроль письменных домашних заданий во время самостоятельной работы учеников на уроке: формально – у всех, контроль содержания – у отдельных учащихся; косвенный контроль с помощью тестов, математических диктантов, самостоятельных работ, в содержание которых включён материал, идентичный заданному на дом; контроль устных домашних заданий у отдельных учащихся в то время, как все остальные обсуждают и дополняют ответы одноклассников; внеурочная проверка учителем тетрадей; только через проверку тетрадей учитель может сделать вывод об умении учениками оформлять задания, какие ошибки допускаются чаще всего и т.д.; непрямой контроль, основанный на наблюдении за работой ученика на уроке, если предпосылкой для активности школьника являлось выполнение домашнего задания; взаимный контроль учащихся при обмене тетрадями (парная работа с использованием образцов или справочников); самоконтроль учащихся: сверка выполненного домашнего задания с написанным на доске или с воспроизведённым с помощью кодоскопа, компьютера правильным вариантом; в образцах оформления домашнего задания, заранее воспроизведённых на доске, имеются пропуски.

скачать реферат Модельные занятия на основе метода Кейс-стадии

Подведение итогов Прошло немного времени. Если считать в академических единицах, то 36 часов лекционных, 12 часов консультаций, 4 экспертных семинара и сложно определяемое время самостоятельной работы студентов. Можно предполагать лишь формы самостоятельного взаимодействия студентов – встреча инициативных групп по разработке проектов, определению собственных линий в проекте, обозначение ответственных за оформление материала, представлении его на экспертном семинаре и т.п. За этот период произошли и некоторые изменения взглядов моих студентов, может изменились и они сами. Мне кажется, и это не только из наблюдения, но и из содержания текстов (рефлексия) стала исчезать категоричность. На ее место поместились сомнения и желания понять других, уверенность в организации деятельности (вместо настороженности). Валентин, изначально уверенный, что несет миссию спасения всех остальных студентов, более , не таких как он. «Проблемы при написании проекта. Отсутствие более полных сведений об организации проекта. Представление не всей информации, которой хотелось бы знать. Непонятность составления графика действий. Трудность в формулировке проблем, результатов с личной и проектной точки зрения.

скачать реферат Психология бизнеса

Образ предпринимателя на страницах газет // Делововой мир. 1992. №48. Бизнесмены России: 40 историй успеха. М., 1994. Дейнеко О.С. Отношение к деньгам у предпринимателей малого бизнеса: Депонент ИНИОН РАН. СПб., 1996. Возьмитель А.А.: Способы бизнеса и способы жизни российских предпринимателей, М., ИС РАН, 1997 Емельянов Е.Н., Поварницына С.Е. Психология маркетинга. Психология предпринимательской деятельности / под ред. Бодрова В.А.М., ИП РАН, 1995 Социальная психология экономического поведения/ Отв. Ред. А.Л. Журавлев, Е.В. Шорохова. М., 1999. Чирикова Л.Е. Лидеры российского предпринимательства: Менталитет, смыслы, ценности М., ИС РАН, 1997. Ягер Д. Деловой этикет: Как выжить и преуспеть в мире бизнеса. М., 1994. 8. Рекомендации по использованию материалов УМК и проведению лекционных занятий Учебно-методический комплекс по дисциплине «Психология бизнеса» предназначен для повышения качества подготовки студентов в процессе проведения лекционных, и практических занятий, а также во время самостоятельной работы.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.