телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАТовары для спорта, туризма и активного отдыха -30% Всё для хобби -30% Бытовая техника -30%

все разделыраздел:Политология, Политистория

Партия зеленых в Украине (Партія зелених в Україні)

найти похожие
найти еще

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Осьцей декалог Зелених Америки:Повага до розмаїття. Ми повинні поважати культурне, етнічне, расове, сексуальне, релігійне і духовне розмаїття в контекстііндивідуальної відповідальності всіх людей. Ми повинні відстоювати найкращі ідеали нашої країни: особисту гідність,громадянську активність, свободу і правосуддя для всіх.Соціальна справедливість. Ми повинні надавати соціальну допомогу, оберігаючи й розвиваючи гідність особи. Ми повиннізаохочувати людей дотримуватись здорового способу життя. Ми повинні мати контрольовану громадськістю систему освіти, щоефективно навчатиме наших дітей академічних знань, екологічної мудрості, соціальної відповідальностіта особистісного зростання. Ми повинні розв’язувати особистісні та групові конфлікти поза втручанням адвокатів та суддів.Ми повинні взяти на себе відповідальність за скорочення злочинності. Ми повинні заохочувати простоту і помірність.Демократичні засади. Ми повинні розвинути систему, що забезпечуватиме та заохочуватиме самостійний контроль над рішеннями,щостосуються нашого життя. Ми повинні гарантувати, що депутати будуть повністю підзвітні виборцям. Ми повинні заохочувати тапідтримувати “об’єднавчі інститути” – родину, сусідську та церковну громаду, добровільну асоціацію, етнічний клуб – абиповернути їм функції, ниніпередані уряду. Ми повинні вчитися краще розуміти традиції громадянської активності, добровільної діяльності та суспільноївідповідальності.Повага до прав жінки. Ми повинні замінити культурну етику панування й контролю більшою кількістю спільних шляхів взаємодії.Миповинні заохочувати людей піклуватися про тих, хто не є членами їхньої соціальної групи. Ми повинні сприяти утвердженнювідповідальних,позитивних та шанобливих стосунків між представниками різних статей.Соціально орієнтована економіка. Ми повинні так змінити виробничі структури, аби заохотити перетворення робітників наспіввласників та підтримання демократичних стосунків у виробничому процесі. Ми повинні розвивати нові види економічноїактивності та заходи, що дозволять скористатися новітніми технологіями, що утверджують гуманізм, свободу, екологічність,відповідальність та суспільну солідарність. Ми повинні відстоювати економічну безпеку, відкриту для всіх. Ми повинніреструктурувати схему розподілу доходів, аби відображати багатства, створені поза формальною монетарною економікою:відповідальністьза батьківство, ведення домашнього господарства, присадибне садівництво, громадська діяльність тощо. Ми повинні обмежитирозмір та концентрування потужностей корпорацій, не завдаючи шкоди зростанню ефективності та технологічним інноваціям.Децентралізація. Ми повинні зменшити владу і відповідальність індивідуумів, закладів, громад та регіонів. Ми повиннізаохочувати пріоритет місцевих культур перед домінуючою монокультурою. Ми повинні створити децентралізоване демократичнесуспільство з політичними, економічними та соціальними інститутами, реалізованими на місцевому рівні (щонайближче додомівки), оскільки це більш ефективно та практично. Ми повинні врегулювати потреби в соціальному та місцевому самовизначенніта потреби в централізованому розв’язанні певних питань.Екологічна зваженість.

Але навіть за максимального вдосконалення адміністративно-командних важелів екологічної політики їїрезультати суттєво не покращаться. Адже запровадження максимально жорсткого контролю і недопущення забруднення довкілляавтоматично буде означати зупинку того чи іншого підприємства і зупинку податковихплатежів до Державного бюджету. З іншого боку, технічне переозброєння і екологічне оздоровлення виробництва вимагає не лишечасу, але й значних коштів. І схоже на те, що коло замкнулося: в Україні вже немає ні першого, ні другого.І все ж іншого виходу немає, потрібно невідкладно здійснюватиактивну екологічну політику, тобто запроваджувати такі технологічні процеси, які б забезпечили скорочення шкідливих викидіву атмосферу та водойми, зменшили кількість накопичуваних високотоксичних твердих відходів, сприяли більш раціональномувикористанню земельнихта інших природних ресурсів. Але одна справа проголосити таку політику, і зовсім інша – її реалізувати.По-перше, одразу необхідно наголосити, що значна часткапоточного забруднення довкілля і споживання природних ресурсів – це “заслуга” тіньового сектору економіки. Без розв’язанняцієї проблеми, тобто повної легалізації цієї частини виробництва товарів і послуг, марно розраховувати на успіхи векологічному оздоровленні суспільного розвитку. Втім, це завдання органів спеціальної компетенції, і ми обмежимося лишезгадкою про нього.По-друге, в країні існує досить потужний прошарок підприємстві організацій, які обслуговують так звану бюджетну сферу. Це передусім підприємства житлово-комунального господарства,транспорту, енергетики, будівельні й інші організації. Механізми і важелі реалізаціїекологічної політики в межах діяльності таких підприємств повністю пов’язані з бюджетним фінансуванням, оскільки їхдіяльність не передбачає отримання прибутків. І відповідальність за шкоду, заподіянунавколишньому природному середовищу діяльністю зазначених підприємств, мають нести відповідні державні органи влади.Як вже зазначалося, найбільш поширеними в інших країнах важелями активної екологічної політики є важелі економічні. Їхпереваги порівняно з адміністративним регулюванням охорони навколишнього природного середовища і раціонального використанняприродних ресурсів не потребують особливих обгрунтувань. Передусім, це уникнення суб’єктивних підходів з боку відповіднихорганів, створення однакових умов для всіх суб’єктів господарювання, наявність простих і зрозумілих економічних стимулів доналагодження екологічно безпечного виробництва, скорочення і спрощення усієї системи екологічного контролю. У зв’язку з цимвиникає просте запитання: що ж заважає запровадити в Україні саме такі важелі і механізми охорони довкілля? Для того щобдати відповідь наце запитання, необхідно зробити короткий відступ.Формування сучасних адміністративно-командних важелів уп-равління у сфері охорони навколишнього середовища відбувалося зачасів панування планової системи господарювання, коли головним пріоритетом держави вважалося нарощування виробничихпотужностей та збільшення обсягів виробництва промислової продукції. При цьому підвищення продуктивності праці, впровадженнянових технологійта випуск екологічно безпечної продукції хоча і визнавалися перспективними завданнями, завжди відкладалися “на потім”. І заумов, колифундаментом усієї державної політики була ідеологія “спочатку виробництво, а потім усе інше”, навіть адміністративні важелізахисту довкілля досить часто виконували лише декоративні функції.Події, які відбулися в Україні 10 років тому, докорінно змінилиситуацію.

Потерпіла сторона можетакож звернутися до суду з метою отримання специфічної інформації від особи, що контролює шкідливу для довкілля діяльність,якщо ценеобхідно для обгрунтування компенсаційного позову.Стягнення за компенсаціями згідно з даною Конвенцією, застосовуються впродовж трьох років з дати, коли позивачу сталовідомо прозаподіяну шкоду і про відповідальну за це особу. Через 30 років з моменту, коли була заподіяна шкода, справа не може бутипередана до суду.У випадках, які стосуються місць постійного зберігання відходів, термін у 30 років відраховується з часу консерваціїоб’єкта.Окремо потрібно зазначити, що позивачами у питаннях відшкодування шкоди, заподіяної довкіллю, можуть виступати такожбудь-які об’єднання і організації, завданням яких згідно зi статутом є захист навколишнього середовища. Більше того, самеіснування цієї Конвенціїпередбачає, що головною рушійною силою у справі охорони природи і раціонального використання природних ресурсів мають бутигромадські і політичні організації.Конвенція про захист навколишнього середовища засобами кримінального права передусім має на меті посилення відповідальностіза порушення чинного природоохоронного законодавства. При цьому особлива увага спрямовується на скорочення скиданнязабруднених стічних вод і забруднення водних джерел, забруднення атмосферного повітря, грунту, а також незаконне і недбалеповодження зі шкідливими відходами, у тому числі з ядерними відходами, інші порушення,які спричиняють погіршення здоров’я людей, негативно впливають на ресурси рослинного і тваринного світу.Зазначена Конвенція передбачає відповідальність не лише безпосередніх виконавців, але й осіб, які сприяли скоєнню злочину.Реалізація основних положень Конвенції вимагає, щоб країна, що приєдналася, здійснила відповідні заходи, які необхідні длянадання юридичної сили покаранням за нанесення непоправних збитків навколишньому середовищу. При цьому санкції маютьвключати не лише матеріальні штрафиі конфіскації майна, але й ув’язнення.Якщо рішення про проведення робіт, пов’язаних з відшкодуванням втрат, нанесених навколишньому середовищу, не виконується,то компетентні органи можуть згiдно з національним законодавством проводити ці роботи самі за рахунок обвинувачуваного або жобвинуваченийможе додатково підпадати під інші кримінальні покарання.Передбачається також, що повинні здійснюватися заходи, необхідні для встановлення кримінальної та адміністративноївідповідальності юридичних осіб, представникам яких було висунуто звинувачення. При цьому корпоративна відповідальність неприпускає кримінальногопереслідування фізичних осіб. Водночас мають здійснюватися заходи,які б підтверджували, що керівні органи, які несуть відповідальність зазахист навколишнього середовища, співпрацюють з керівними органами з розслідування і переслідування злочинів.Окремо необхідно наголосити, що Конвенція про захист навколишнього середовища засобами кримінального права припускає,згiдно з національним законодавством окрема група, фонд чи асоціація, діяльність яких згідно зі статутом спрямована назахист довкілля, може отримати право брати участь у відповідних кримінальних процесах.Немає ніякого сумніву у тому, що застосування цих та інших найбільш принципових міжнародно-правових орієнтирів у сферіохорони довкілля в Україні могли б забезпечити відчутні позитивні зрушення.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Крушение антисоветского подполья в СССР. Том 1

Левая часть этих партий заявляла о готовности пойти на соглашение с большевиками. В украинской партии социал-демократов (партии Петлюры) во время восстания против гетманщины образовалась левая группа «неза-лежников». После разгрома Петлюры и восстановления Советской власти на Украине она образовала самостоятельную партию с «советской ориентацией». Но уже через несколько недель под влиянием колебаний мелкобуржуазной массы «незалежники» встали во главе антисоветского восстапия во имя «самостийной украинской Советской власти». В феврале 1919Pг. они образовали подпольный «Всеукраинский резком» для руководства восстанием. Во главе «ревкома» стоял «незалсжник» Драгомирецкий. Командующим повстанческими силами был назначен Юрий Мазуренко (он скрывался под прозвищем Кладун), начальником штаба Малолитко (Сатана), начальником политического отдела Яворский. Мазуренко удалось объединить под своим руководством ряд петлюровских банд (Зеленого, Соколовского, Ангела и других). Весной и летом 1919Pг. антисоветские отряды, различные по численности и по направлению, бесчинствовали на всей украинской земле

скачать реферат Антиглобализм: истоки, сущность, политическое лицо, перспективы

Это продемонстрировало попросту, что и зеленые стали такой же респектабельной организацией. Сегодня быть зеленым на Западе – это практически то же самое, что быть либералом или социал-демократом. Это участие в политической жизни, парламентская карьера, правительственные должности. Еще одним признаком респектабельности зеленого движения является то, что эколого-политические проекты успешно воплощаются в жизнь не только на Западе, но и в Восточной Европе, где западные политические идеи нередко становятся исключительно ширмой, подразумевающей возможность создания новых организаций, обозначающих общественный пейзаж. Для примера приведу Партию зеленых Украины, имеющую и собственную политическую историю, и опыт участия в парламентских и президентских выборах, и свою роль в правительственных структурах. Или российское экологическое движение «Кедр» - возможно, менее удачливое, но вполне функционировавшее как политическая организация. Когда Йошка Фишер говорит, что он хотел бы сегодня быть вместе с антиглобалистами, но мешает должность, он не лукавит: зеленые приобретали политический вес и возможность равноправного – с традиционными политическими партиями – участия в политической жизни своих стран теми же методами, что и нынешние антиглобалисты.

3D-пазл "Рождественский домик 3" (с подсветкой).
Волшебный рождественский домик ребенок может смастерить самостоятельно без клея и ножниц. Для этого есть пазлы 3D, детали которых легко и
449 руб
Раздел: Здания, города
Трос буксировочный 12 тонн, 2 петли, сумка на молнии.
Тросы буксировочные изготовлены из морозоустойчивого авиационного капрона; Не подвержены воздействию окружающей среды (резкому изменению
360 руб
Раздел: Буксировочные тросы
Складная силиконовая вставка для горшка Potette Plus, голубая.
В дополнении к основной вставке для горшка Potette Plus производитель выпустил новую складную модель. Её главное отличие в значительном
924 руб
Раздел: Прочие
 История Грузии (с древнейших времен до наших дней)

Многие деятели «Общества Ильи Чавчавадзе» в дальнейшем стали лидерами политических партий. В 19881989 годы на политическую арену выступили: Партия национального равноправия, партия Национальной независимости Грузии, Народный фронт Грузии, Общество Ильи Праведного, Общество Шота Руставели, Общество зеленых Грузии и др. Получили возможность легальной деятельности некоторые политические партии, созданные ранее. К их числу относятся: Республиканская партия, Национал-Демократическая партия и др. Вместе с Звиадом Гамсахурдиа и Мерабом Костава во главе национального движения стояли: Ираклий Шенгелая, Тамар Чхеидзе, Георгий Чантурия, Ираклий Церетели, Ираклий Батиашвили и другие. Главную силу национального движения представляло студенчество Тбилисского государственного университета. Студенты основали прессклуб, работой которого руководили: Дато Турашвили, Пикриа Чихрадзе, Тедо Исакадзе, Николоз Николозишвили, Георгий Маисурадзе и другие. Подъем национального движения отмечался и в других городах Грузии: Кутаиси, Батуми, Сухуми и т.д

скачать реферат Cучасні політичні партії в Україні

А щоб політичні процеси рухалися саме в такому напрямку, державні інститути повинні цілеспрямовано, активно впливати на розвиток багатопартійності, допомагати становленню партій та суспільно-політичних організацій України. Політичні партії в Україні: Аграрна партія України . Аграрна партія України . Всенародний Рух України . Всеукраїнське об'єднання "Громада" . Всеукраїнське політичне об'єднання "Державна самостійність України" (ДСУ) . Громадське об'єднання "Нова Україна" . Громадський конгрес України (ГКУ) . Демократична партія України (ДПУ) . Комуністична партія України (КПУ) . Конституційно-демократична партія України . Ліберальна партія України (ЛПУ) . Ліберально-демократична партія України (ЛДПУ) . Міжрегіональний блок реформ (МБР) . Народний рух України . Народно-демократична партія України (НДПУ) . Партія духовного, економічного і соціального прогресу (ПДЕСП) . Партія зелених України (Асоціація "Зелений світ") . Партія праці . Партія центру "Громадська злагода" . Прогресивна соціалістична партія України .

 Дети России

А что касается водолазного открытого бассейна, то такого во всей России нет, поэтому водолазов готовит только наш центр. Важно то, что акватория непосредственно входит в территорию, принадлежащую части, так что водолазов мы можем готовить почти круглый год, причем в открытом бассейне, потому что здесь благоприятная короткая и теплая зима, ледостав начинается поздно. Правда, иногда осуществляют свои «налеты» различные партии и объединения, типа «зеленых», протестуют против использования нами реки. И как они не понимают, что водолаз-профессионал - главная и единственная надежда гибнущих под водой, и трагедия подлодки «Курск» доказала это. Второе направление, намеченное начальником учебного центра - улучшение бытовых условий, потому что чистая, теплая казарма, хорошая столовая, и даже чистые удобные санузлы повышают настроение солдата, воспитывают в них аккуратность. Молодой солдат, оторванный от дома, очень чувствителен к тому, в каких условиях он живет, ведь это не сборный призывной пункт, где часто условия желают лучшего, в учебном центре солдату предстоит провести шесть месяцев

скачать реферат Види об

Легалізована громадська організація, що виступила засновником, стала членом міжнародної організації або іншим шляхом поширила свою діяльність на територію іноземної держави, зобов'язана в місячний строк подати необхідні документи для перереєстрації в Міністерстві юстиції України як міжнародна, якщо інше не передбачено законами України (ст.34 Закону України “Про об’єднання громадян”). ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ ТА ІНШІ ОБ’ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН Політичні партії Однією з перших на території України була зареєстрована Міністерством Юстиції України Українська республіканська партія (5 листопада 1990 р.). Мета партії — побудова самостійної демократичної української держави. Вирішення екологічних проблем політичними методами — така мета Партії зелених України (24.05.1991 р.). Були зареєстровані й такі партії як Українська демократична партія (15.01.1991 р.); Демократична партія України (28.06.1991 р.); Народна партія України (28.08.1991 р.); Партія демократичного відродження України (27.09.1991 р.); Ліберальна партія України (10.10.1991 р.); Соціал- демократична партія України (01.11.1991 р.); Об'єднана соціал-демократична партія України (15.11.1991 р.); Українська християнсько-демократична партія України (01.11.1991 р.); Соціалістична партія України (25.11.1991 р.). Партії ставлять перед собою різноманітну мету, мають різні політичні програми, але в основному їх мета співпадає — це побудова на Україні самостійної і незалежної держави; її розвиток на основі принципів свободи, демократії, соціальної справедливості і солідарності; формування в Україні суспільства з високим рівнем життя, відродження і подальший розвиток культури українського народу. Інші об'єднання громадян Рух — це суспільно-громадська діяльність, що має на меті певні завдання й цілі.

скачать реферат Комплексная характеристика Словении

На выборах 2000 получила 8,6% голосов и 8 мест в собрании. Находится в оппозиции. Лидер – Андрей Баюк. Словенская национальная партия – сторонница националистического подхода к проблемам гражданства в отношениях между Словенией и ее соседями, против беженцев с территории бывшей Югославии. В 2000 получила 4,4% голосов, имеет 4 места в собрании. Находится в оппозиции. Лидер – Змаго Елинчич. Партия молодых – создана перед парламентскими выборами 2000, придерживается социал-демократической ориентации. Набрав 4,3% голосов, имеет 4 места в собрании. Лидер – Доминик Черняк. В стране действуют также: «Объединенные Зеленые» («Зеленые Словении» и «Зеленая альтернатива»), Демократическая партия Словении и другие партии, не получившие представительства в Государственном собрании. Список литературы: www.krugosve .ru Чуркина И.В. «Русские и словенцы: Научные связи конца XVIII в. – 1914 г.» М., 1986 Вяземская Е.К., Данченко С.И. «Россия и Балканы, конец XVIII в. – 1918 г.» «Центральноевропейские страны на рубеже ХХ–ХХI веков.

скачать реферат Шпаргалки по КПЗС

Эта партия сыграла создается без участия правительства, большую роль в объединении германии. но всеравно имеются достаточные С 30-х гг эта партия находится в возможности для воздействия на него. оппозиции. Социал-демократ. партия Функции: управление государственным сейчас главная- лица наемного труда, аппаратом, исполнение законов по квалифицированные рабочии. Эта партия букве коннституции, контроль над выдвигает лозунги общенациональных законодательной деятельностью интересов, а не только пролетариата, парламента, нормоустанавливающая и пропагандирует идеологию деятельность, составление и «демократического социализма»: исполнение бюджета, осуществление христианство, гуманистическая внешней политики, контролирует и философия, опытное рабочее движение, направляет деятельность всех органов учение Маркса. Герхард Шредер и институтов, введение чрезвычайного руководит этой партией сейчас. СДПГ положения и другие функции, насчитывает 900 тыс. человек. свойственные правительству. 1990г возникла партия демократического социализма. СЕПГ – соц. единая партия Германии. СОЮЗ 90 – «ЗЕЛЕНЫЕ».

скачать реферат Зеленое движение (зеленые)

Первые отстаивали «чистоту» экологических принципов, уверяли, что «природа не знает компромиссов» и, подобно «энвайронменталистам», делали упор, прежде всего, на проблемах окружающей среды, а не социального устройства. «Экосоциалисты», включившие в свои ряды многих бывших участников движения «новых левых», выступали против капитализма и «реального социализма» советского толка, за модель свободного социализма, основанного на децентрализации, прямой демократии, самоуправлении и гармонии между людьми и между человеком и природой. Наконец, «реальные политики» – преимущественно приверженцы окрашенных в зеленый цвет социал-демократических или социал-либеральных идей – добивались постепенных экологических реформ в рамках существующей рыночной экономики и представительной демократии. Соотношение сил между различными течениями в отдельных партиях колебалось. Первые документы зеленых представляли собой набор требований, выдвинутых экологическими, антивоенными, «альтернативными» и иными гражданскими инициативами, и формулировались более широко и обобщенно.

Чернильный картридж Parker для перьевой ручки. Темно-синий (5 штук).
Для использования в перьевых ручках Паркер. Чернила темно-синего цвета.
309 руб
Раздел: Стержни для ручек
Таз со стиральной доской.
Универсальный таз со встроенной рельефной поверхностью для ручной стирки. Таз изготовлен из высококачественного полипропилена,
451 руб
Раздел: Более 10 литров
Пистолет для подкачки шин, пневматический.
Инструмент предназначен для подкачки сжатым воздухом автомобильных колес, оборудован манометром для контроля давления. Оборудован клапаном
562 руб
Раздел: Насосы, компрессоры автомобильные
скачать реферат Шведский социализм в условиях рыночной экономики

Риксдаг избирает премьер – министра и утверждает состав правительства, которое обычно формируется лидером партии, имеющей парламентское большинство. Двухпалатный риксдаг, существовавший с 1866 г. был заменен однопалатным в 1978 г. Право голоса на выборах в риксдаг имеют граждане страны, достигшие 18 лет и проживающие в Швеции и за границей. В риксдаге 349 членов. Из них 310 мест избирается по избирательным округам, а 39 распределяется в соответствии с общенациональными итогами выборов для пропорционального представительства партий из кандидатов в списках партий. Для представительства в риксдаге партия должна набрать не менее 4% голосов по всей стране или 12% в отдельном избирательном округе. В однопалатном риксдаге имеется президиум, состоящий из председателя (тальмана, или спикера) и трех его заместителей, и не менее 15 комитетов, в том числе конституционный, бюджетно-финансовый, налоговый (остальные соответствуют областям деятельности министерств или создаются дополнительно). В этих комитетах партии представлены пропорционально их влиянию. Представители министерств часто посещают заседания комитетов. В настоящее время в риксдаге представлены 6 политических партий – СДРПШ, Левая партия – ЛП (до мая 1990 г. – Левая партия – коммунисты, а до 1967г. – коммунистическая партия Швеции), Консервативная Умеренная коалиционная партия – УКП (до1969 г. – Правая партия), Партия центра – ПЦ (до 1957 г. – Крестьянский союз), Либеральная Народная партия – НП и Партия окружающей среды – зеленые – ПОСЗ.

скачать реферат Королевство Нидерланды

Вторая палата (150 депутатов) избирается населением на четыре года. Первая палата избрана 29.V.1995 года, Вторая 6.V.1998 года, премьер–министр (с августа 1994 года — В. Кок — лидер Партии Труда). Правительство — коалиционное (партии: Христианско - демократический призыв (ХДП); Партия Труда (ПТ); «Демократы–66» («Д–66»); Народная Партия за Свободу и Демократию (НПСД), «Зеленые Левые»). В стране зарегистрировано более 70 партий, 9 из которых в парламенте: ПТ — основана в1946 году, на базе социал–демократической партии, входит в социнтеры; «Д–66» — основана в 1966 году — леволиберальная партия; «Зеленые Левые» — объединение левых партий (основано в 1989 году как блок компартий — пацифистской социалистической партии, политической партии радикалов, Евангелистской Народной партии; Окончательное объединение произошло в 1991 году); ХДП — создан 1976 году, первоначально как блок 3х клерикальных партий: антиреволюционной партии, католической народной партии и христианско–исторического союза, окончательное объединение в единую партию произошло в 1980 году.

скачать реферат Саудовская Аравия

По оценкам правозащитной организации Freedom House, Саудовская Аравия относится к числу девяти стран с наихудшим режимом в области политических и гражданских прав. К числу наиболее очевидных нарушений прав человека в Саудовской Аравии относятся: плохое обращение с заключенными; запреты и ограничения в области свободы слова, прессы, собраний и организаций, религии; систематическая дискриминация женщин, этнических и религиозных меньшинств, а также подавление рабочих прав. В стране сохраняется смертная казнь; начиная с войны в зоне Персидского залива в 1991, в Саудовской Аравии отмечается устойчивый рост числа казней. Кроме публичных казней, в королевстве широко практикуются аресты и заключения инакомыслящих.   Политические партии и движения. Несмотря на запрет деятельности политических партий и профсоюзов, в стране существует ряд оппозиционных режиму политических, общественных и религиозных организаций различной ориентации. Левая оппозиция включает в себя немногочисленные группы националистической и коммунистической ориентации, опирающихся главным образом на иностранных рабочих и национальные меньшинства, среди них: Голос авангарда, Коммунистическая партия Саудовской Аравии, Партия арабского социалистического возрождения, Партия зеленых, Социалистическая партия труда, Социалистический фронт Саудовской Аравии, Союз народов Аравийского полуострова, Фронт освобождения оккупированных зон Персидского залива.

скачать реферат Экзаменационные вопросы по конституционному праву зарубежных стран

При данной раскладке мандатов ни социал-демократы, ни христианские демократы не могли сформировать опирающееся на парламентское большинство правительство без поддержки СвДП. В течение 13 лет свободные демократы поддерживали СДПГ. 1 октября 1983 г. эта коалиция прекратила свое существование. Свободные демократы вышли из коалиции с СДПГ и вступили в коалицию с ХДС, что привело к смене правительства в ФРГ. В то время заметно 'укрепилось положение партии «зеленых», выступающих с позиций мира и защиты окружающей среды. В настоящее время Христианско-социальный союз действует только на территории Баварии. Социалистическая единая партия Германии (бывшая правящая партия в ГДР) была трансформирована в партию демократического социализма. Неонацистское и неофашистское крыло представлено национал-демократической партией и республиканской партией, образованной в 1983 г. из представителей правого крыла ХСС. 4. Однопартийные системы. Они существуют в странах с авторитарными политическими режимами, где многопартийность ликвидирована и установлена монополия одной партии (Габон, Заир, Камерун и др.). 5. Функции политических партий.

скачать реферат Развитие туризма в Италии

Крупнейшие партии Италии: коалиция «Оливковое дерево» (левоцентристы), включающая в себя Демократическую партию левых сил (бывшие коммунисты), «зеленых», центристов, Народную партию (центристов) и партию Итальянское обновление, а также более малочисленные партии, «Союз Свободы», включающий консерваторов («Вперед Италия») и правое крыло (Национальный союз), в том числе и неофашистов и правоцентристов (Христианские демократы), Северная Лига, Коммунистическая партия преобразования и другие мелкие партии. Население Италии Население Италии – 57,4 млн человек (1995). Около 98% населения Италии составляют итальянцы, а оставшиеся 2% - другие народы. Национальные меньшинства Италии представляют собой довольно компактные группы, живущие в течение многих веков на одной территории. На севере страны в пограничных районах живут ретороманцы (главным образом фриулы) ~350 тыс. человек, французы – около 70 тыс. человек, словенцы и хорваты – около 50 тыс. человек; в Южной Италии и на острове Сицилия проживают албанцы – около 80 тыс. человек; на юге страны – греки (30 тыс. человек); на острове Сардиния – каталонцы (10 тыс. человек). Официальный язык – итальянский.

Подставка для колец "Единорог", арт. 62243.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка, с покрытием из серебра 0,7 микрон). Товар не подлежит
365 руб
Раздел: Подставки для украшений
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Трюк с мячом!", 400 мл.
Объем: 400 мл. Материал: фарфор.
358 руб
Раздел: Кружки, посуда
Снежкобластер "Тройной".
Снежкобластеры спасут вас от замерзших рук и мокрых перчаток! Для настоящих лидеров зимних баталий в нашем арсенале есть тройной
1585 руб
Раздел: Прочее
скачать реферат Хронология событий (1989 -1999 гг.)

Клинтон посетил Россию с официальным визитом. 2-3 сентября В Дурбане (ЮАР) прошла 12-я конференция глав государств и правительств стран - членов Движения неприсоединения. В саммите приняли участие представители 113 государств. В ходе переговоров принята Дурбанская декларация для нового тысячелетия и итоговый документ конференции. 23 сентября В условиях продолжающихся столкновений в Косово между сербскими силами безопасности и албанской Армией освобождения Косово Совет Безопасности ООН принял резолюцию № 1199, в которой потребовал обеспечить урегулирование косовской проблемы мирными политическими средствами. 27 сентября В ФРГ прошли парламентские выборы. Победу одержала возглавляемая Г. Шредером коалиция Социал-демократической партии Германии и партии Союз 90/Зеленые. 27 октября Г. Шредер избран на пост федерального канцлера ФРГ. 12 октября В ходе визита президента России Б. Ельцина в Казахстан подписаны Договор об экономическом сотрудничестве и Программа экономического сотрудничества между двумя странами на 1998-2007 гг. 13 октября Совет НАТО принял политическое решение о нанесении бомбовых ударов по СРЮ по истечении 96 часов. 16 октября срок был продлен до 27 октября. 15-23 октября В США в ходе встречи между премьер-министром Израиля Б.

скачать реферат Формирование многопартийности в Республике Беларусь

В высший законодательный орган страны своих представителей сумели провести 16 партий. Депутатские мандаты распределились следующим образом: Партия коммунистов — 45, Аграрная партия — 33, Партия народного согласия — 8, Объединенная демократическая партия — 5, Гражданская партия — 2, Белорусская социал-демократическая партия — 2, Партия всебелорусского единства и согласия — 2. По одному депутату было избрано от Белорусского патриотического движения, Партии "зеленых", от партий труда и справедливости, социалистической, крестьянской, народной, социально-спортивной, экологической, труда. В новый парламент было избрано также 96 беспартийных депутатов.Необходимо отметить, что левое крыло политических сил Беларуси по итогам парламентских выборов выглядело достаточно весомо.Парламентские партии продемонстрировали тогда некоторую политическую зрелость и умение приходить к согласию. В результате взаимодействия лидер Аграрной партии С.Шарецкий был избран Председателем Верховного Совета, а председатель Партии коммунистов Белорусской В.Новиков — его первым заместителем.В составе Верховного Совета 13-го созыва было сформировано пять парламентских фракций: коммунистов (45 человек), аграриев(49 человек), "Гражданское действие" (18 человек), "Согласие"(61 человек), социал-демократическая фракция "Союз труда"(15 человек).В 1994 году в нашей стране была принята Конституция, измененная и дополненная путем референдума 1996 года.

скачать реферат Международное право: США

Из других небольших политических партий можно назвать Американскую независимую партию, Международную партию зеленых, Свободную партию, Социал-демократическую партию, Социалистическую трудовую партию. Представительная демократия в США немыслима без функционирования политических партий. Они формируют волю народа, представляют его в представительных органах. Конституция США не затрагивает правовой статус политических партий. Однако процесс правовой институционализации политических партий в США, как и в других государствах, протекает. Федеральный закон 1974 г. о финансировании федеральных избирательных кампаний регламентирует вопросы финансирования политических партий в период выборов. На федеральном уровне многие стороны деятельности политических партий определяются судебными прецедентами: порядок проведения первичных выборов (праймериз), создание предвыборных партийных фондов, размеры финансовой поддержки партий частными лицами и некоторые другие партийные вопросы. В США избирательное право, в основном, регламентируется законами штатов. Конституции и законы штатов определяют порядок образования и деятельности политических партий, их организационно-структурные основы и некоторые другие вопросы.

скачать реферат Правовое регулирование

Она выступает за социальную справедливость в условиях рыночной экономики, за экологическую перестройку индустриального общества, за методы эволюционных шагов к социализму, против революционных изменений. На левом фланге находится Партия демократического социализма, которая считает себя наследницей Социалистической единой партии Германии (Коммунистической партии), действовавшей в ГДР, но в настоящее время пересмотревшей многие догмы. Сейчас она выступает за рыночную регулируемую экономику на основе принципов социальной справедливости, за права человека. Наиболее целесообразным она считает «средний путь» между капитализмом и социализмом. Интересы части сельского населения выражает небольшая Крестьянская партия, не представленная в парламенте. Действует также небольшая Партия зеленых, выступающая за экологический гуманизм, за «правильные взаимоотношения» человека и природы. Ее влияние, сначала быстро растущее, теперь по разным причинам падает, в частности потому, что ее идеи включаются в программы основных партий. 2. ОХАРАКТЕРИЗУЙТЕ ОСОБЕННОСТИ КОНСТИТУЦИОННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СУДЕБНЫХ СИСТЕМ В США, ФРГ И ВЕЛИКОБРИТАНИИ. США. В США самое большое в мире число юристов на душу населения, а в среднем в год бывает 25 млн. судебных процессов. Здесь существуют две судебные системы: федеральная система и судебная система штатов.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.