телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАВсё для дома -30% Канцтовары -30% Книги -30%

все разделыраздел:Политология, Политистория

Этнополитика

найти похожие
найти еще

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Наявність цих різних точок зору, з одного боку, відбиває реальний стан речей щодо розв'язання згаданих проблем у різних державах, а з іншого — ускладнює розуміння цих проблем, сприяючи пошукові оптимальних шляхів їх розв'язання (Ю. Римаренко). В українській політологічній думці періоду колоніальної залежності найважливішою умовою пробудження народу була, писав М. Грушевський, державницька ідея як символ боротьби українського народу за національну свободу, за створення незалежної держави. Провідним стрижнем ідеї було проголошення невід'ємного права українського народу на самовизначення та пошук його оптимальних форм. З часів Переяславської ради 1654 р. такою була вимога автономії України, що в XIX ст. була доповнена ідеєю автономії України у федерації вільних слов'янських народів, а на початку XX ст. — гаслом «Вільна Україна у складі демократичної федерації вільних народів Росії». Та небажання Тимчасового уряду (1917 р.) надати Україні навіть такого статусу (імперські сили не хотіли визнавати українців за самостійну націю) і неприхована агресія більшовиків проти УНР зумовили необхідність проголошення повної незалежності й суверенітету Української Народної Республіки (Г/ універсал, 1918 р.). Як за часів Центральної Ради, так і нині, український уряд має за завдання вільний розвиток усіх громадян будь- якої національності,- що мешкають в Україні. М. Грушевський у книзі «Хто такі українці і чого вони хочуть?» писав: «З ними (етносами) українці будуть порозуміватися у всім, що торкається нового ладу на Україні. Спільно з ними постараються упорядкувати нове життя так, щоб воно було добрим не тільки для самих українців, але й для всіх інших народностей, які історична доля розселила на Україні і які хочуть теж бути її добрими горожанами і вірними синами, разом з українцями». Таким чином, зміст етнополітики бажано розглядати з урахуванням того, що етнічні спільноти, як суб'єкти політики, взаємодіють на різних рівнях, зокрема в стосунках між титульною нацією й іншими національностями, які живуть у певній державі, між етносами з приводу участі у владних структурах, з одного боку, та етнічними спільнотами і державою з усіх питань задоволення специфічно національних потреб, з другого боку, з питань взаємодії державних націй у федеративній і конфедеративній державі, а також на міжнародному рівні у світових спільнотах. У формуванні етнополітики важливу роль відіграє національна самосвідомість. Її характеризує сукупність поглядів, оцінок, ставлення і відносин, що виражають зміст, рівень і особливості уявлень членів національної спільноти щодо власної історії, сучасного стану і перспектив розвитку, а також відносно місця серед аналогічних спільнот та характеру взаємовідносин між ними. У процесі формування територіальної, соціально- економічної й духовної спільноти на фоні дії етнопсихологічних факторів посилюється процес самоідентифікації й консолідації людей у спільноти типу етносу, нації. Сукупно ці фактори разом із моральними, естетичними, філософськими, релігійними та іншими поглядами складають національну самосвідомість, яка готує й формує соціальні потреби етносу та його інтереси.

А оскільки саме характер поведінки визначає етнічну приналежність, то всі люди причетні до етносфери. Такий підхід дає можливість розглядати етнос як явище глобальне, що має власні закономірності становлення, тобто появи, видозміни й зникнення (етногенезу). Соціальні й етнічні процеси різні за своєю природою. Якщо спонтанний суспільний розвиток безперервний, глобальний, у цілому прогресивний, то етнічний — дискретний, хвилеподібний і локальний. Збіг між суспільними та етнічними ритмами випадковий (наприклад, розпад західної частини Римської імперії і одночасно зникнення давньоримського етносу). Як правило, розпад імперій і зникнення певного соціуму активізує етнічні процеси (це переконливо засвідчує історія етнічного розвитку в Україні), стає їх каталізатором. Загальна ознака динамічного стану будь-якого етносу — здатність нової популяції до так званої "зверхнапруги", яка виявляється або у перетворенні природи, або у міграціях, теж пов'язаних зі зміною ландшафту на освоюваних територіях, або у підвищеній інтелектуальній, військовій, організаційно- державній, торговій та іншій діяльності. Майже всі відомі етноси згруповані у своєрідні конструкції — "культури", або "суперетнічні цілісності". Спочатку етнос займає район, де він з'явився і контактує, не завжди мирно, із своїми "однолітками". Згодом, набравши сили, він мігрує, залишивши на батьківщині частину свого складу. При цьому він обов'язково втрачає частину, і досить значну, свого первісного запасу енергії. Деякі етнічні групи гинуть, а інші, опинившись в ізоляції від могутніх сусідів, перетворюються на ізольовані, реліктові етноси, які не мають ні приросту населення, ні саморозвитку суспільного буття, а модифікації відбуваються лише за впливу сусідів. Отже, етногенез можна зрозуміти як взаємодію великої кількості етногенезів у тих чи інших регіонах. Ритмічності тут немає. Спостерігається не саморозвиток, а вплив своєрідних поштовхів, після яких інерція поступово згасає. Для спонтанного суспільного розвитку по спіралі етносфера і етногенез є фоном. Етнос завжди взаємодіє з ландшафтом і техносферою. Ці зв'язки не випадкові й залежать від характеру адаптації і рівня розвитку продуктивних сил. Отже, етнос не випадкове зібрання людей, а явище розвитку географічної оболонки планети, що здійснює на ній перебудови, порівняльні з геологічними переворотами. Це особлива система із соціальних і природних одиниць з притаманними їм елементами, цілісність різних за смаками і здібностями людей, продуктів їх діяльності, традицій, географічного середовища, етнічного оточення і ступеня пасіонарності. Різні етноси мають різні показники рівня активності. Ця теза має основоположне значення для розуміння своєрідності розвитку етносів у соціальному, економічному, культурному та політичному аспектах. І якщо один етнос намагається пристосуватися до іншого, в якого інший рівень активності, або, що ще гірше, нав'язати іншому народові свої стереотипи етнічного розвитку, то це спричиняється до негативних наслідків, адже порушує природний розвиток етносу. В цьому зв'язку особливої актуальності набуває думка Л. М. Гумільова про необхідність збереження етносом свого досвіду, своїх традицій суспільного життя: "Механічне перенесення в умови Росії західноєвропейських традицій поведінки дало мало доброго, і це не дивно.

Але перед цим потрібно пройти довгий шлях, який займає декілька етапов. Перший етап: обозначає як “збирання носіїв етничності”. Цей етап у більшості стіхієн. Він складається з пошука збереженних єтничних коріннь, з создання різних національних товарищєств ассоціацій, центрів та ін. Другий етап – це “мобілізація єтничних груп”, коли йде процесс виявлення лідерів, обозначення проблем, а також шляхів їх вирішення. Від проблем побута йде перехід до розглядання соціально-економічного положення етничної групи в цілом. Тим самим йде процес сопоставлення зі своїм статусом єтнічної групи в данному суспільстві. Третій етап – “політізація етнічності”. Це – вступлення в якесь протистояння у відношенні до жержави. При цьому діапозон політичних дій може бути широким: 1) за визнання своєї національної незалежності; 2) боротьба за досягнення автоносності; 3) діяльність, направленная на поширення можливостей для використання своєї рідної мови, своїх національно-культурних традицій; 4) тягнення до єднання своїх етничних груп, живущих у різних державах. Декларація про державний суверенітет (1990), проголошення незалежності 24 серпня 1991 р. стали закономірним результатом багатовікового прагнення українського народу бути господарем на власній землі. Першу частину української національної ідеї було втілено в життя: реалізовано право народу на самовизначення, утворено незалежну державу. Нині поряд із досягнутим постає друга, не менш складна частина завдання — консолідуюча ідея незалежної України як Вітчизни для громадян усіх національностей, що пов'язали свою долю з українською землею, причетні до створення на цій території, у цій країні нового суспільства, де пануватимуть мир і злагода, добробут людей, де додержуватимуться не декларативних, а реальних прав вільної особи. Інтегральним показником єднання, згуртування всіх національностей в український народ — суб'єкт політичної влади — мають стати громадянське суспільство й правова держава. Однак вирішення першої частини національної ідеї, не кажучи вже про другу, не є процесом незворотним. Це пов'язано з тим, що національна неволя українців через тривалий колоніальний їх статус сформувала в значної частини населення комплекс національної меншовартості, одною з рис якого є байдуже та навіть і зневажливе ставлення до справ української держави. На референдумі 1 грудня 1991 р. за незалежність України висловилося понад 92% із тих, хто брав у ньому участь. Та ейфорію національного пробудження, сподівання на те, що Україна стане багатою за умов незалежності й житиме за європейськими стандартами, змінили песимістичні настрої: країна зазнала глибокої соціально-економічної кризи. Через це зросла політична й міжнаціональна напруга, посилилися антидержавні настрої, навіть прагнення певної частини людей повернутися до часів радянської імперії. По суті, настала системна криза суспільства, що знову загрожує незалежності й виживанню української нації. Однією з причин такої ситуації є те, що в сучасну національну ідею первісне її автори закладали не державно-політичний та економічний, а національно-етнічний зміст.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Раса и этнос

Владимир Авдеев, Александр Севастьянов РАСА И ЭТНОС ПРЕДИСЛОВИЕ Этнополитика. Такой дисциплины не было в учебных планах предыдущих поколений русских людей. Долгое время нам объясняли исторические события с помощью политэкономической теории, затем ее место попыталась занять геополитика. Однако провалы и промахи государственных и общественных деятелей, руководствующихся подобными подходами, сегодня налицо в области как внешней, так и внутренней политики России. Украина и Грузия, Прибалтика и Калининград, Южная Осетия и Приднестровье, Казахстан и Белоруссия все эти географические названия сегодня болезненно отзываются в русском сознании, ибо каждое из них обозначает крупный провал российских правителей последних пятнадцати лет. И этими названиями, увы, список провалов далеко не исчерпывается. Причина одна: в советских вузах (в том числе в Высшей школе КГБ), где учились нынешние сильные мира сего, не проходили этнополитику. Они не знают, что такое этногенез и чем отличается этническая нация от политической, не ведают, что такое национальное государство, не подозревают, что главным субъектом истории являются этносы, не понимают природной силы этнических эмоций и определяющего значения этнодемографического баланса для судеб стран. И т.Pд

скачать реферат Распад СССР и Перестройка

Поскольку эта тема мало изучена то взгляды историков расходятся. Историк А.Г.Механик считает, что в период с 1917 по 1991 гг. происходила не иначе как Великая революция, и все существование Советского государства лишь переходный период к новой российской государственности. М.Головин считает, что именно развал армии привел к развалу СССР. Есть мнение о несовпадении этнополитики и геополитики СССР. Исследованием данной темы занимались такие политики как Э.Баталов, А.Зубов, Т.Камоза, В.Цедербаум-Левицкий и другие. Целью исследования в данной работе является выявление причин распада СССР, кому в первую очередь было выгодно чтоб империя СССР развалилась. Для достижения данной задачи я: изучил предпосылки начала кризиса советской системы; рассмотрел попытки перехода СССР к новым моделям общественного развития; показал процесс распада СССР; I. Начало кризиса советской системы. I. 1. Изменение общественной атмосферы после смерти И.В.Сталина. « Возле Мавзолея толпились человек 200. Было холодно. Все думали, что выносить саркофаг с телом Сталина будут через главный вход.

Подарочная расчёска для волос "Алиса".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Фоторамка С31-011 "Alparaisa" на 5 фотографий, 51,5x34,5x2 см (белый).
Размеры рамки: 51,5х34,5x2 cм. Размеры фото: - 15х10 см, 3 штуки, - 10х15 см, 2 штуки. Фоторамка-коллаж для 5-ти фотографий. Материал:
642 руб
Раздел: Мультирамки
Блюдо для блинов с крышкой "Лавандовый букет", 23 см.
Блюдо для блинов с крышкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Диаметр: 23 см.
737 руб
Раздел: Блюда
 Чрезвычайные ситуации социального характера и защита от них

Этот подход как принцип этнической политики предполагает поощрение самобытности каждой национальности. Его сторонники утверждают, что не смешение основных этнических групп в некую единообразную массу, а их возрождение, своеобразный «ренессанс» открывает путь к стабильному общему сосуществованию. Это же, как предполагается, может способствовать снятию напряженности в социальных ожиданиях (о чем свидетельствует опыт Канады, Бельгии, Швеции). Однако определением объекта этнополитики анализ этнополитических процессов не ограничивается. Он включает также их классификацию по признаку субъектов, т.Pе. сторон, вовлеченных в этнополитическое взаимодействие. Исходя из данного критерия выделяют два типа отношений. 1.PОтношения между этнической общностью и политическими институтами (государством, политическими партиями и движениями). Здесь этнос выступает носителем такой деятельности, которая стремится оказать воздействие на властно-управленческую сферу, предъявляет политико-правовые притязания к государству. На базе подобных отношений формируются национально ориентированные организации, движения, объединения, партии, институты национального представительства, т.Pе. те структуры, которые служат для выражения политической воли этноса

скачать реферат Ценность прошлого: этноцентристские исторические мифы, идентичность и этнополитика

С приходом демократии Россия вступила в эпоху постмодерна, когда ранее приниженные, подчиненные или считавшие себя таковыми группы внезапно обрели голос и получили возможность культивировать свои особые ценности и бороться за свои специфические социальные и политические права . Именно в этих условиях особое значение приобретает этноисторический миф, легитимирующий право данной группы на территорию, на развитие своей культуры и на политическое оформление вплоть до требования полного суверенитета. Как создается этот миф, в каких условиях, кем являются его создатели и какие цели они перед собой ставят, в чем состоит внешнее содержание мифа и каков его глубинный смысл, каким образом он распространяется и как воспринимается самой широкой аудиторией, как он влияет на этническую идентичность, на формирование этнической символики и как используется в этнополитике - все это далеко не праздные вопросы, имеющие самое непосредственное отношение к нашей сложной действительности. Ведь как давно установлено специалистами, в своих поступках человек руководствуется не столько внешними обстоятельствами и фактами объективной действительности, сколько тем, как он воспринимает эти обстоятельства и эту действительность.

 Чрезвычайные ситуации социального характера и защита от них

Именно стремление нивелировать объективно существующее этническое разнообразие сыграло дезинтегрирующую роль, усилив центробежные тенденции в стране, и обусловило открытое противостояние ряда республик советской модели федеративного государства. И в этом смысле распад Советского Союза был исторически неизбежным. В результате его ликвидации Россия стала суверенным государством, но вместе с тем в ее этнополитическом облике есть много общего с ним. Поэтому сегодня крайне важно в интересах безопасности страны внимательно изучать исторический опыт СССР в области этнополитики и, опираясь на него, проводить взвешенную и научно обоснованную национальную политику. Практика общественного развития СССР и других многонациональных государств показывает, что там, где отсутствует объективный научный анализ этнических процессов, где превалирует субъективный подход к оценке их роли и значения в обеспечении безопасности страны, неизбежны ошибки, деформации, вызывающие этническую напряженность, кризисы и конфликты. Поэтому одна из важнейших задач национальной политики России выработка эффективных путей и методов разрешения межэтнических противоречий и конфликтов

скачать реферат Современная геополитика Северного Кавказа: теоретические и прикладные аспекты

Отметим, что данный комплекс рисков действует не повсеместно в России, а именно на Северном Кавказе и в республиках Поволжья. Во втором параграфе второй главы «Обеспечение территориальной целостности и суверенитета Российской Федерации как императив геополитики на Северном Кавказе» определяются цели и задачи российской геополитики в регионе. Согласно «Концепции национальной безопасности Российской Федерации» (2000 г.), сущность внутренней геополитики России – в сохранении и укреплении территориальной целостности государства, его суверенитета, отражении внешних и внутренних угроз политической безопасности страны. Задачи внутренней геополитики можно разделить по значимости на стратегические и тактические, на системные и отраслевые. Внутренняя геополитика не может быть сведена к составной части дипломатии либо к компоненту этнополитики, либо к обеспечению общего правопорядка и военной безопасности. Следовательно, внутренняя геополитика – вид целенаправленной деятельности государства и его институтов, требующий межведомственной координации и стратегического планирования.

скачать реферат Взаимодействие государства и этноса

Такая государственная модель называется иногда исследователями конституционным национализмом. Она имеет целью цементировать этническое большинство и отторгать или изолировать нежелательные этнические или расовые меньшинства. Примеры национализма конституционного типа достаточно многочисленны. Это, прежде всего стремление бывших союзных республик реализовать право на самоопределние в форме создания независимого государства. Режим конституционного национализма может быть относительно мягким и крайне жестким. В последнем случае он полностью отказывает в правах отдельным группам населения. Болезнь этнократической идеологии особенно характерна для государств Африки, причем наиболее активно она проявлялась в период становления этих государств. Пример стран Балтии показывает, что в этнополитике существенную роль играют не только собственно этнические категории, но и категория гражданства, которая являет собой политический институт, выражающий в закодированной форме систему отношений государства и индивидов. Институт гражданства служит во многих странах не только способом реализации идеи политической гегемонии этнического большинства, но еще и своеобразным «этническим сепаратором» в их миграционной политике, соответствующим образом фильтруя потоки этнических мигрантов.

скачать реферат Урегулирование межэтнических конфликтов

Чаще всего высказывается предложение о деполитизации этничности и разгосударствлении этнополитики. Одной из ключевых идей в этом плане можно считать идею строительства гражданской нации, в процессе которого этническая идентичность замещается идентичностью гражданской или даже вытесняется ею. Такой подход из арсенала глобализма вряд ли приемлем, так как замещает вопрос этногенеза вопросом гомогенизации, отказывая этносу в перспективе, в существовании и развитии как полноценного социального и политического субъекта. Второй идеей, которая, по мнению довольно большого числа исследователей, может иметь позитивное значение в деле предотвращения этнополитических конфликтов, является перенесение на российскую почву концепции консоциональной демократии, предложенной А. Лейпхартом. Суть подхода состоит в необходимости разделения власти в обществе между этническими элитами пропорционально разделению самого общества на этнические общности. Это означает, что главный демократический принцип «один человек — один голос» должен быть серьезно скорректирован через специальную избирательную систему.

скачать реферат Кабардино-балкарский этнический конфликт

Сегодня в КБР 9 районов, 8 городов, 4 Поселка городского типа, 115 Сельских администрации, 168 Сельских населенных пунктов. В этой связи вызывает особую озабоченность задуманная властями земельная реформа, уже получившая самые противоречие оценки со стороны местных жителей и специалистов. ЗАКЛЮЧЕНИЕ Всё сказанное позволяет сделать вывод, что противоречия между основными этническими группами в рамках Кабардино-Балкарской республики имеют на сегодняшний день не столько межнациональный, сколько политический характер. Одним из путей их разрешения, по мнению специалистов, может послужить расширение автономных прав относительно малочисленных народов и предоставление реальных возможностей местного самоуправления. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ Сергей Маркедонов. Этнополитические процессы в ростовской области, краснодарском и ставропольском краях: проблемы, противоречия, перспективы. Ce ral Asia A d he Caucasus Jour al of Social a d Poli ical S udies - С.С. Дудова Анализ природы конфликтов в Карачаево-Черкесской и Кабардино-Балкарской республиках. Мир на СК. Сим.№ 2. Национальная политика, этнополитика и этноконфликтология на СК. 2004 г. Дата публикации 15-Июл-2004 Народы России. Энциклопедия. М., 1994.- с.339 Сикевич З.В. Социология и психология национальных отношений: Ученное пособие.- СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 1999.- 203 с. Социология: Учебник для вузов / Под ред. проф. В.Н. Лавриненко.- 3-е изд., перераб. и доп.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005.- 448 с.- (Серия «Золотой фонд российских учебников»). Здравомыслов А.Г. Социология конфликта. М., 1994.- с.237-246 Этнографическое обозрение. 2006г., №8,- с.45.

Прыгунки 3 в 1 "Спортбэби" (прыгунки, качели, тарзанка) с качельным крюком.
Характеристики: Петля из стропы для крепления на крепежный крюк или на специальный зажим. Пряжка для регулировки высоты (при правильной
659 руб
Раздел: Прыгунки, вожжи
Глобус Земли физический + политический, с подсветкой, 250 мм.
Глобус Земли физический + политический, с подсветкой. Диаметр: 250 мм. Расцветка подставки в ассортименте, без возможности выбора!
769 руб
Раздел: Глобусы
Авто-вентилятор с функцией обогрева.
Каждый автомобилист знает, что нередко погода на улице заставляет нас дискомфортно чувствовать себя и в салоне собственного автомобиля. В
600 руб
Раздел: Прочее
скачать реферат Этнические конфликты

Религиозный фундаментализм особенно ярко проявляется в исламском мире. Примерами тому могут служить недавние события в Дагестане, многочисленные акции религиозных экстремистов в Средней Азии, но проблема эта не безболезненна и для представителей других конфессий. Достаточно вспомнить конфликтные ситуации между приверженцами православной и униатской церкви в Западной Украине. Эти и многие другие причины обычно тесно связаны между собой, нередко дополняют друг друга. Поэтому любой конфликт, как правило, - многоуровневое явление, в котором тесно переплетается целый комплекс этнических, территориальных, политических, экономических, религиозных и других противоречий. Более того, в этнополитике обычное явление - смешение политической и культурной националистических парадигм. В науке общепринято, что этнонационализм существует в основном в двух формах — как политический и культурный этнонационализм. Первый, как уже отмечалось, ратует за создание этнических государств, причем радикальный этнонационализм оправдывает любые формы борьбы за «этнически чистое государство».

скачать реферат Народы Сибири и современная геополитика

Например, Бурятия, Тува, Горный Алтай по цивилизационным признакам близки Монголии, и этот фактор оказал своё влияние на рост национально-сепаратистских тенденций в этих районах, следствием чего, в частности, стало начало массовой миграции русских из Тувы в начале 90-х годов. Так или иначе, реализация этих идей  неизбежно внесла бы раскол в российскую цивилизацию как интегрирующую славян, тюрков, бурят-монголов, народы Севера. Если русские в Сибири оказались в ситуации ослабленных связей с остальными русскими, то тюркское население сибирского макрорегиона попало в зону пристального внимания зарубежных стран – в первую очередь США (основная зона интересов – республика Саха-Якутия) и Турции (деятельность в Хакассии и других тюркоязычных районах Сибири). Основное воздействие со стороны зарубежных стран ведется на те группы населения, которые играют, ли будет играть, значительную роль в этнополитике: студенчество, деловые круги и политическую элиту. Особой угрозы целостности России такая деятельность не несёт, однако следует учитывать объективную политическую борьбу государств за сферы влияния.             Народы Севера, являющиеся частью особой арктической цивилизации, в силу своей малочисленности не могут играть значительной роли в геополитических отношениях, однако из ни в коем случае нельзя игнорировать.

скачать реферат Ответы на билеты по языкознанию

Под статусом языка понимается правовое регулирование функционирования того или иного языка. Правовое регулирование – это основная составляющая проводимой государством языковой политики. Осуществление же языковой политики представляет собой процесс, включающий несколько этапов. 1.3. Этапы языковой политики Обычно выделяют три этапа языковой политики. Первый этап – это этап формирования целей и задач языковой политики. На законодательном уровне – это этап разработки государственной концепции этнополитики и языковой политики как её составляющей. На этом этапе принимается решение относительно языкового выбора, который по каким-либо причинам считается оптимальным. В основном, характеризуется перспективностью, поэтому её меры предполагают изменение ситуации и существующих норм. На первом этапе очень важны материалы языкового языковой политики является подготовка к осуществлению поставленной задачи, т.е. подготовка к введению избранного оптимального лингвистического варианта, его узаконивания. Этот этап связан с так называемым . Языковая политика может проводиться официальными государственными учреждениями, либо независимыми неправительственными организациями, поэтому “авторитет” предлагаемых мер будет различным.

скачать реферат Культурная компетентность личности

О одной переписи населения к другой этническое многообразие населения СССР ш стоянно снижалось; но в этом также трудно усмотреть какую-либо субъективную неприязнь к "вычеркиваемым" народам, а только проявление циничной "политической целесообразности". Таким же образом с позиций откровенного политического резонерства преподносилась этнополитика и в системе советского образования с конца 30-х по конец 80-х п дов - вопросы "национальной самобытности культуры народов СССР", "культур], национальной по форме и социалистической но содержанию", "России - родины гениев и мировых научных открытий", а также принципиальные установки "сталинской национальной политики" (позднее без упоминания имени вождя, но с полным coxpaнением. его идейного наследия) и т.п. Учебники были заполнены декларациями о процветающей в стране "дружбе народов", и в этом не было никакого лукавства, посокольку сама эта "дружба" трактовалась не как стихийный продукт исторического опы. народов, а прежде всего как протокольное "политическое мероприятие", отражающее "мудрую национальную политику партии".

скачать реферат Национальные символы, этноисторические мифы и этнополитика

Разумеется, остается вопрос о том, верят ли в такие мифы те, кто их создает. И в ряде случаев можно с уверенностью сказать, что речь идет о сознательном “зомбировании” населения, о том, что в наши годы получило называние “психотронной технологии”. Однако это - вопрос, требующий особых изысканий. В любом случае ясно, что мифология, о которой идет речь, создается в наши дни на наших глазах. Это предоставляет исследователю уникальную возможность изучить процесс такого рода мифотворчества и его этнополитический контекст. Не случайно в последние годы анализ национальных и этнополитических мифов все чаще привлекает внимание специалистов самого разного профиля (8). Можно ли отличить этнополитический миф от произведения незаангажированного историка? Хотя грань здесь остается весьма зыбкой, все же имеются некоторые критерии, которые позволяют провести такие различия. Во-первых, разными являются цели: если историк стремится найти историческую истину, то мифотворец манипулирует историческими данными для достижения совершенно иных целей, связанных с современной этнополитикой (об этом речь идет ниже).

Блюдо "Пасхальное", диаметр 25 см.
Блюдо. Диаметр: 25 см. Высота: 3 см. Материал: фарфор. В ассортименте, без возможности выбора.
515 руб
Раздел: Прочее
Органический солнцезащитный крем Mommy care для тела, 100 мл, арт. MC_1115.
Органический солнцезащитный крем для тела идеален даже для городских условий, а такие натуральные компоненты, как ромашка, кунжутное
1140 руб
Раздел: Солнцезащитная косметика
Гирлянда электрическая, 1200 см (белая).
Гирлянда состоит из белых мини ламп, которые будут мигать в 8 режимах. Питание от бытовой электросети 220 В. Длина гирлянды: 1200
472 руб
Раздел: Гирлянды с мини-лампами
скачать реферат Проблемы этноса в государстве

Даже если используется дальнейшая демократизация этнополитики, она не должна быть самоцелью, доводиться до абсурда. Так идея двухпалатного парламента, с выделением в нем особой этнической палаты, состав которой будет формироваться по принципу крови, полностью ниспровергает принципы демократии и современного парламентаризма. В этом случае меньшинство будет избирать депутатов и в общереспубликанскую палату, и в свою этническую палату и каждый представитель этнического меньшинства в результате получает как бы два голоса. Подобная система помимо ее антидемократичности может привести к сверхпредставительству меньшинств и к превращению большинства населения в политическое меньшинство. Нечто подобное имело место в ЮАР на закате системы апартеида. Другим примером может служить ситуация в Башкыртастане, где татары и русские являются большинством, но политическая власть концентрируется в руках башкирской элиты. С другой стороны игнорирование демократических институтов в решении этнических противоречий совершенно неприемлемо, ибо в лучшем случае ведет к дальнейшей эскалации напряженности, а в худшем приведет к физической гибели этноса. 3. Радикализм в национальной политике государств Крайне недемократической стратегией в этнополитике, а точнее – крайней формой преодоления этических разногласий, является геноцид.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.