телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАТовары для животных -30% Одежда и обувь -30% Видео, аудио и программное обеспечение -30%

все разделыраздел:Законодательство и правоподраздел:Право

Буржуазні реформи 1860-1870 років в Росії

найти похожие
найти еще

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ Контрольна робота з предмету “Історія держави та права зарубіжних країн” Тема 8. Буржуазні реформи 1860-1870 років в Росії Виконав: студент групи ПБЗ – 14 Якіменко Ігор Ірпінь 20031. Селянська реформа 1861 року. Зміни в правовому положенні селян. У першій половині XIX ст. сформувались соціально-політичні передумови для буржуазних реформ у Росії. Кріпосне право стримувало розвиток ринку і селянського підприємництва. Кримська війна стимулювала швидкий розвиток промисловості, поразка у війні показала неефективність соціальної і економічної системи в Росії. За період з 1856 до 1860 р. в Росії виникає така кількість акціонерних компаній, яка перевищує їх чисельність за попередні двадцять років. Кризова ситуація проявилась у збільшенні кількості селянських повстань і революційного руху. У лютому 1855 р. на престол вступив Олександр її, який у березні 1856 р. виступив з промовою перед верхівкою дворянства в Москві. Говорячи про звільнення селян, він сказав: "набагато краще, щоб це відбулося зверху, ніж знизу". Після цього з'явилася велика кількість проектів і пропозицій про відміну кріпосного права. 19 лютого 1861 р. імператор затвердив ряд законодавчих актів щодо конкретних положень селянської реформи. Були прийняті центральне й місцеве положення, у яких регламентувався порядок і умови звільнення селян і передачі їм земельних наділів, їх головними ідеями були: селяни отримують особисту свободу, до завершення викупної угоди з поміщиком земля переходила в їх користування. Наділення землею здійснювалось за, добровільною домовленістю поміщика і селянина: перший не міг давати земельний наділ менше нижчої норми, встановленої місцевим положенням, другий не міг вимагати наділу більше, максимальної норми, передбаченої в тому ж положенні. Уся земля в 34 губерніях поділялась на три категорії: нечорноземна; чорноземна і степова. Кожна група поділялась на декілька місцевостей із урахуванням якості грунту, чисельності населення, рівня торговельно-промислового і транспортного розвитку. Для кожної місцевості встановлювались свої норми (вища .і нижча) земельних наділів. Передбачалось безвикупне виділення “подарункових наділів” розміри яких могли бути менші мінімальних, встановлених у положенні. Подушний наділ складався з садиби і орної землі, пасовищ і пустирів. Землею наділялись тільки особи чоловічої статі. Власність на землю зберігалась за поміщиком аж до здійснення викупної угоди, селяни на цей період мали право тільки користуватися наділом, залишаючись "тимчасово зобов'язаними". Викупний договір між поміщиком і селянською общиною затверджувався мировим посередником. Садибу можна було викупити в будь-який час, польовий наділ зі згоди поміщика і всієїобщини. Після затвердження договору всі відносини сторін (поміщик - селянин) припинялись, і селяни ставали власниками. Суб'єктом власності в більшості регіонів ставала община, у деяких районах - селянський двір. В останньому випадку селяни одержували право спадкового розпорядження землею. Селяни одержували право займатися торгівлею, засновувати підприємства, вступати в гільдії, звертатися в суд на рівних підставах з представниками інших станів, вступати на службу.

Структуру дореформеної судової системи утворювали різні органи, які склались історично і робили її складною і заплутаною. Судові функції виконували і адміністративні органи -губернські правління, органи поліції та інші. Розгляд справ у всіх судових інстанціях був закритим. На діяльність суду сильний тиск здійснювали різні адміністративні органи, органи поліції провадили слідства і виконували вироки, крім того, могли брати на себе і судові функції по ''маловажливих" справах. У листопаді 1864 р. були затверджені і вступили в силу основні акти судової реформи: Статут кримінального судочинства. Статут про покарання, які накладаються мировими суддями. Створювались дві судові системи: місцеві і загальні суди. До місцевих належали волостні суди, мирові судді і з'їзди мирових суддів, до загальних - окружні суди, які створювались для декількох повітів, судові (за цивільними і кримінальними справами) палати, які розповсюджували свою діяльність на декілька губерній чи областей, і касаційні (за цивільними і кримінальними справами департаменти Сенату. Влада цих судів розповсюджувалась на всі сфери, крім тих, де діяла юрисдикція духовних, військових, селянських судів. Реформа судової системи закріпила нові принципи: відділення суду від адміністрації, створення сулу загального для всіх станів, рівність всіх перед судом, незмінність суддів і слідчих, прокурорський нагляд, виборність (мирових, суддів і присяжних засідателів). Під час підготовки і проведення реформи, були створені нові інститути присяжних засідателів і судових слідчих, реорганізована діяльність старих. Змінились функції прокуратури - підтримання обвинувачення в суді, нагляд за діяльністю судів, слідством і місцями позбавлення волі. Формування принципів змагальності в судовому процесі покликало створення нового спеціального інституту - адвокатури (присяжних повірених). Для посвідчення ділових паперів, оформлення угод та інших актів засновувалась система нотаріальних контор у губернських і повітових містах. В основу перетворень реформи 1864 р. був покладений принцип розподілу властей: судова влада відділялась від законодавчої, виконавчої, адміністративної. Проголошувалась рівність всіх перед законом. Мирові судді, обирались повітовими земськими зборами і міськими думами. Достатньо високий майновий і освітній ценз практично закривав доступ на дану посаду представниками нижчих класів. Крім того, праця мирового судді не оплачувалась. З'їзди мирових суддів розглядали касаційні скарги і протести, а також приймали остаточне рішення у справах, які розпочали дільничні мирові судді. Мировий округ включав, як правило, повіт і міста, які в нього входили. Округ поділявся на мирові дільниці, у межах яких діяли мирові судді. Закон визначав сферу юрисдикцію мирових суддів: їм були підсудні справи про менш тяжкі злочини і проступки, за які передбачались такі санкції, як арешт до трьох місяців, ув'язнення на строк до одного року і штраф на суму до 300 крб. У цивільно-правовій сфері на мирових суддів покладався розгляд справ щодо особистих зобов'язань і договорів (на суму до 300 крб.), а також справ, пов'язаних з відшкодуванням шкоди на суму до 500 крб., позовів про образу і справ про встановлення прав на володіння.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Большая Советская Энциклопедия (ПР)

Приказы общественного призрения Прика'зы обще'ственного призре'ния , губернские административные органы в России, созданные по административной реформе 1775. Имели в своём составе шесть заседателей (по два от каждого из трёх губернских сословных судов), возглавлялись губернаторами. Ведали местными школами, госпиталями, больницами, богадельнями, сиротскими домами, а также некоторыми тюремными учреждениями — «работными» и «смирительными» домами, куда, кроме бродяг и нищих, помещики имели право помещать непокорных крепостных. Располагали средствами на благотворительные цели, получаемыми от правительства и частных лиц. Ликвидированы в результате буржуазных реформ 1860—70-х гг.   Лит.: Благотворительность в России, т. 1—2 (ч. 1—2), СПБ, [б. г.]; Ерошкин Н. П., История государственных учреждений дореволюционной России, 2 изд., М., 1968. Прикаспийская низменность Прикаспи'йская ни'зменность , низменность, расположенная на северном побережье Каспийского моря, на Ю.-В. Восточно-Европейской (Русской) равнины (РСФСР) и в Западном Казахстане. На З. ограничена возвышенностями Ставропольской, Ергени и нижним течением Волги, на С. — Общим Сыртом, на С.-В. и В. — Предуральским плато, на Ю.-В. — обрывом плато Устюрт и полуостровом Мангышлак

скачать реферат Государственное управление в России в XIX веке: эпоха реформ и контрреформ

Самой последовательной из реформ оказалась судебная, провозгласившая буржуазно-демократические принципы судоустройства и судопроизводства: независимость и отделение суда от администрации; равенство всех перед судом; введение институтов присяжных заседателей и присяжных поверенных (адвокатов); установление прокурорского надзора; создание более чёткой системы судебных инстанций. Реформы 1860 –1870-х гг., несмотря на их ограниченность и половинчатость, имели очень важное значение для развития страны и означали первый крупный шаг по пути к буржуазной демократии. Реформы 60 – 70-х гг. XIX в. вновь пробудили в обществе интерес к проблеме конституционализма. Первоначально конституционное движение развернулось в недрах дворянских собраний, затем, по мере становления земства, его центр переместился в земские учреждения. В земских адресах и ходатайствах, обращённых к верховной власти, нередко содержалось пожелание увенчать реформы конституцией и создать представительное законодательное учреждение. Со временем земское конституционное движение превратилось в значительный фактор общественно-политической жизни страны, оказывало серьёзное влияние на настроения, царившие в правящих кругах, подталкивало к выступлению с конституционными проектами высших государственных чиновников.

Стиральный порошок "INDEX", универсал, 6000 грамм.
Предназначение: для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей, а также тканей из смешанных волокон (кроме изделий
1024 руб
Раздел: Стиральные порошки
Карандаши цветные "Kores", 36 цветов, с точилкой.
Цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Шестигранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт. Мягкий грифель.
622 руб
Раздел: Более 24 цветов
Подставка для колец Zoola "Кошка", хром.
Серия стильных и функциональных держателей для украшений от Umbra. Они предназначены как для хранения украшений, так и общего декора
590 руб
Раздел: Подставки для украшений
 Большая Советская Энциклопедия (УН)

В эпоху буржуазных реформ 1860-х гг. автономия университетов была восстановлена. Принятый 18(30) июня 1863 У. у. вновь ввёл выборность всех административных должностей и профессоров, восстановил права Совета профессоров и университетский суд. В результате усиления правительственной реакции 1880-х гг. 23 августа (4 сентября) 1884 был введён У. у., который вновь ликвидировал автономию университетов. В начале Революции 1905–07 автономия университетов была восстановлена «Временными правилами 27 августа 1905», которые фактически утратили силу после Третьеиюньского государственного переворота 1907 . У. у. 1884 действовал до февраля 1917. После Великой Октябрьской социалистической революции деятельность сов. университетов регламентируется «Уставом высшего учебного заведения СССР».   Лит.: Полн. собр. законов Российской империи. [Собрание 1], т. 28, СПБ, 1830, № 21497–21500: там же, Собрание 2, т. 10, СПБ, 1836, № 8337; там же, т. 38, СПБ, 1866, № 39752: там же, Собрание 3, т. 4, СПБ. 1887, № 2404; Рождественский С. В., Исторический обзор деятельности Министерства народного просвещения. 1802–1902, СПБ, 1902; Эймонтова Р. Г., Университетская реформа 1863 г., в сборнике: Исторические записки, т. 70, М., 1961; Щетинина Г. И., Университеты в России и устав 1884 г., М., 1976.   А. Е. Иванов

скачать реферат Анализ механизма проведения аграрных реформ, основные проблемы их функционирования и реализации

Ленинская оценка этой реформы наложила отпечаток на всю последующую советскую литературу. Советская историческая наука многое сделала для исследования данной проблемы и ее важнейших аспектов. На этом этапе продолжалась публикация законодательных актов аграрной реформы 1861 г.4, были изданы не только многочисленные статьи, но и научные брошюры, монографии5. Наибольшее внимание историки уделяли изучению классовой борьбы в период подготовки и проведения крестьянской реформы, ее показу с одной стороны как буржуазной, с другой – как крепостнической. Вместе с тем, на современный взгляд, имело место определенная недооценка этой реформы и ее экономических результатов. Реформа безапелляционно рассматривалась лишь под углом зрения обострения классовой борьбы в пореформенный период, неизбежности буржуазно – демократической революции в России (исходя из ленинского тезиса «1861 год породил 1905»1) и победы Великой Октябрьской Социалистической революции. Известно, как верно заметил профессор М.Д. Карпачев, и в зарубежной историографии «прочно утвердилось мнение о том, что реформы 1860-1870-х годов, привели, в конечном счете, к созданию социально-экономической ситуации в России, на почве которой разразилась величайшая революция в истории человечества»2.

 Большая Советская Энциклопедия (ЦЕ)

За нарушение положений о Ц. была установлена судебная ответственность, конфискация изданий также осуществлялась по приговору суда. Министр внутренних дел мог давать «предупреждения» журналам и газетам за «вредное направление». После 3-го предупреждения Сенат мог приостановить издание на 6 месяцев или запретить его. Цензурная реформа 1865 — одна из наименее последовательных буржуазных реформ 1860—70-х гг., но и она вскоре была сведена на нет различными поправками. С 1868 министр внутренних дел мог запрещать розничную продажу периодических изданий. С 1872 дела о конфискации изданий стали решаться в административном порядке Комитетом министров. С 1882 право запрещать периодические издания предоставлено Совещанию министров внутренних дел, юстиции, народного просвещения и обер-прокурора Синода. В 1866 закрыты журналы «Современник» и «Русское слово» , в 1884 — «Отечественные записки» . Многие газеты и журналы закрылись, не выдержав цензурных преследований. Прессе запрещалось сообщать о политических процессах, забастовках, крестьянских волнениях

скачать реферат Россия на рубеже ХIХ-ХХ веков

В 1860 году население составляло 75 млн. человек. Из них: 14 млн. - городское население, остальные - сельское. Крестьяне составляли около 80 % населения. Реформы 1860-1870-х годов открыли перед Россией новые перспективы, создав возможность для широкого развития рыночных отношений. Страна вступила на путь капиталистического развития. Территория. К началу ХХ века закончилось территориальное оформление Российской империи. По своим размерам – более 22миллионов километров квадратных (16% обитаемой суши) – она занимала второе место в мире, уступая только Британской империи. К началу ХХ века только один национальный регион Российской империи – Великое княжество Финляндское сохранило автономию. В вассальной зависимости от России находились Бухарский эмират и Хивинское ханство. В 1914 году под протекторат России был принят Урянхайский край (Тува). Остальные национальные районы входили в состав губерний и областей. Геостратегическое положение Российской империи. С точки зрения военного фактора положение Российской империи было очень уязвимым в силу её материального расположения на севере и в центре Евразии, особенно по сравнению с другими державам.

скачать реферат Общие черты развития России и Запада в начале ХХ-го века

Отмена крепостного права, административная, судебная и другие реформы освободили рабочие руки, открыли новые возможности для предпринимательской деятельности во всех сферах, расчистили путь для формирования капиталистического рынка. Реформы 1860-1870-х годов открыли перед Россией новые перспективы, создав возможность для широкого развития рыночных отношений. Страна вступила на путь капиталистического развития. Вступление на престол Николая II (1894 г.) пробудило надежды тех, кто по прежнему стремился преобразовать Россию, беря за образец общественные ценности современных промышленно развитых стран. Экономическая программа развития промышленности, которую предложил министр финансов С.Ю. Витте, включала в себя четыре основных направления: - жесткую налоговую политику, требующую значительных жертв со стороны городского, но особенно сельского населения; - строгий протекционизм, который оградил начавшие развиваться секторы отечественной промышленности от иностранной конкуренции; - финансовую реформу (1897 г.), гарантировавшую стабильность и платежеспособность рубля.

скачать реферат Общественные движения в России в 20-30-е годы XIX века

Вступил на престол после внезапной смерти императора Александра I. Подавил восстание декабристов. При Николае I была усилена централизация бюрократического аппарата, создано Третье отделение (тайная политическая полиция), составлен свод законов Российской империи, введены новые цензурные уставы. Получила распространение так называемая «теория официальной народности», провозглашавшая православие и самодержавие незыблемыми оплотами российской государственности. Во время его царствования были подавлены Польское восстание 1830— 1831 гг., революция в Венгрии 1848— 1849гг. Важной чертой внешней политики стал возврат к принципам Священного союза, установленным Венским конгрессом 1814-1815 гг. В области внутренней политики предпринимал неоднократные попытки подготовить крестьянскую реформу, но они не шли дальше создания «секретных комитетов». В период царствования Николая I Россия участвовала в Кавказской войне 1817— 1864гг., русско-персидской войне 1826— 1828 гг., русско-турецкой войне 1828—1829 гг., Крымской войне 1853—1856 гг., поражение в которой знаменовало крах николаевского режима и начало эпохи реформ 1860-1870-х гг.

скачать реферат Реформы 60-70 годов XIX века в России и контрреформы 80-90 г.г. XIX века

Тема № 2 Реформы 60-70 годов XIX века в России и контрреформы 80-90 г.г. XIX века. План 1. Причины и предпосылки реформ, их ход и значение: а) Отмена крепостного права. Манифест 19 февраля 1861 г. Значение отмены крепостного права для развития капитализма в сельском хозяйстве России. б) Реформы в области местного самоуправления. в) Реформы в области судопроизводства. г) Реформы в области просвещения. д) Реформы военная и экономическая. е) Видные политические деятели-сторонники и противники реформ (Милютин, Валуев и др.) 2. Контрреформы 80-х начала 90-х гг.XIX в. Утверждение капитализма в России. 1. Причины и предпосылки реформ, их ход и значение Либеральные реформы 1860 -1870-х гг. стали одним из переломных событий XIX в., новым этапом европеизации России, попыткой преодолеть отрыв от стран – лидеров развития. Александр II, вступивший на престол после смерти Николая I в 1855 г., решился на их проведение с учётом комплекса обстоятельств. Первое заявление о грядущих реформах было изложено в царском манифесте о Парижском мире (март 1856 г). 1856 год стал началом либеральной оттепели: объявлено о ликвидации военных поселений и прекращении на три года рекрутских наборов, о политической амнистии декабристам и петрашевцам; начались свободная выдача заграничных паспортов, сокращение армии и смягчение цензуры. а) Отмена крепостного права.

Набор "Магазин мороженого".
Комплектация: маленькая ложка (2 шт.), шарики мороженого (5 шт.), касса со сканером, рожок для мороженого голубой (2 шт.), рожок для
899 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты
Ручка-стилус шариковая "Супер-папа!".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Настольная игра "Хватайка".
«Хватайка» — быстрая игра на развитие реакции и наблюдательности. Бросьте кубики и быстрее всех найдите карту, которая совпадает
690 руб
Раздел: Игры на ловкость
скачать реферат История общественной мысли в России

Оппоненты были едины, выступая за отмену крепостного права путем реформ, без участия народа. Кроме исходного неприятия крепостных порядков в славянофильстве и западничестве было немало и других точек соприкосновения: критика николаевской внутренней и внешней политики, отстаивание свободы совести, слова, печати и общественного мнения, отрицание революционных преобразований. В основе своей спор западников и славянофилов был спором о выборе одного из двух вариантов буржуазного развития — западноевропейского либо особого, русского. В период подготовки и проведения буржуазных реформ 1860—70-х гг. либералы чутко реагировали на нарастающее недовольство народа, на неспособность правительства преодолеть хозяйственные неурядицы. Они искали выход из политического и экономического кризиса, были едины в стремлении предотвратить социальный взрыв, наладить диалог с правительством. В спорах славянофилов и западников вырабатывалась либеральная идея крестьянской реформы. Во многом благодаря их усилиям правительству удалось овладеть положением, которое было особенно острым в канун 19 февраля 1861 г.

скачать реферат Диагностика проблем социальной адаптации военнослужащих, уволенных в запас

Это единственная военная реформа в истории России, в ходе которой проводился только набор личного состава в армию и на флот. Все последующие реформы обязательно начинались с резкого сокращения численности военнослужащих. Военная реформа 1860-1870-х годов также была составной частью общегосударственной реформы в России, начатой отменой крепостного права. Одной из ее главных целей было сокращение армии в мирное время и создание условий для значительного увеличения ее численности в случае войны за счет обученного резерва. Реформирование вооруженных сил началось сокращением их численности с 1132 тыс. человек (1864 г.) до 742 тыс. человек (1867 г.). За три года с военной службы было уволено почти 40% кадрового состава. Одновременно рекрутский набор и пожизненная служба были заменены всеобщей воинской повинностью. Военнообязанными считались все мужчины, достигшие 21 года. После призыва в армию они 6 лет служили в кадрах и 9 лет находились в резерве. В ходе реформы серьезные изменения были внесены в систему управления армией, качество ее вооружения, организацию обучения офицеров и их материальное положение.

скачать реферат Судебная реформа 1864 года

Деятельность судов с участием присяжных заседателей на данный момент в России приостановлена, поскольку как утверждают теоретики-практики, есть основания полагать, что большинство приговоров вынесенные такими судами являются необоснованно оправдательными. Приостановление таких судов противоречит тем демократическим началам, которые складываются в связи с проведением судебной реформы. Судьи в наше время также не могут быть полностью независимыми, самостоятельными и беспристрастными, поскольку они получают слишком маленькое вознаграждение за свой нелегкий труд. А из-за нехватки денежных средств в федеральном бюджете предоставляется слишком мало рабочих мест для судей, а при таком их количестве очень тяжело разрешать дела, поскольку суды у нас перегружены. В настоящее время готовятся новые проекты судебной реформы и чтобы не допустить ошибок прошлого нам необходимо со всей тщательностью выявить все те пороки существующей судебной системы и изучить предшествующий опыт государства в этом деле. ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 1. Виленский Б.В. Судебная реформа и контрреформа в России. - Саратов, 1969 2. Исаев И.А. История государства и права России. - М., 1999 3. Казанцев С.М. Суд присяжных в России: Громкие уголовные процессы 1864- 1917 гг. - Л., 1991 4. Коротких М.Г. Самодержавие и судебная реформа 1864 года в России. - Воронеж, 1989 5. Российское законодательство Х-ХХ веков. Т. 8. - М., 1991 6. Смолярчук В.И. Анатолий Федорович Кони. - М., 1981 7. Титов Ю.П. История государства и права России. Учебник. - М., 2000 8. Федоров В.А. История России ХIХ – начала ХХ вв. - М. 9. Чибиряев История государства и права России. Учебник. - М., 2000 10. Шестопалов А.П. Великие реформы 1860-1870 гг. в России. // Основы государства и права, 1998, № 6 11.

скачать реферат Военные реформы Милютина

Реформы военно-учебных заведений существенным образом изменили всю систему подготовки офицерских кадров, был решен вопрос об укомплектовании войск офицерами в мирное время. В результате введения всесословной воинской повинности в основном был создан мобилизационный резерв. Стремление к сохранению плац - парадных традиций мешало боевой подготовке войск Тяжелое финансовое положение страны обусловило крайне незначительную реализацию решений секретного совещания 1873 г. Военная реформа 1860-1870-х гг. сыграла важную роль в реорганизации вооруженных сил, системы их подготовки, комплектования и перевооружения, однако из-за незавершенности не смогла в полной мере обеспечить создания прочных основ обороноспособности государства.

скачать реферат Cудебная реформа 1864 года и наших дней

Всем было ясно, что необходим поворот от прежней николаевской политики, необходимо жить и развиваться по-новому. Но как? Мнений на этот счет было предостаточно и в громко заговорившем обществе, и в близких к новому императору кругах. Вырабатывались планы, писались записки, начинались нескончаемые громкие споры. Споры пошли по всей стране, благо стало возможным спорить публично. "Оттепель", "гласность" - тогда появились эти понятия. В критический для страны час он смог переступить через многие привычные взгляды и убеждения, пренебречь принципами и верностью своему классу ради цели много большей. Вот почему не стоит пренебрежительно оценивать преобразования Александра II только как "вынужденные". За четверть вековое его правление в России было уничтожено крепостное право (1861),проведены университетская(1863) и судебная(1864) реформы, до радикализма которых до сих пор не дошло наше общество, введено местное самоуправление в городах (1870) и сельской местности (1864),сняты варварские цензурные ограничения в печати(1865);в эти же годы положено было основание тяжелой и легкой промышленности; осуществлена финансовая реформа, создан Государственный банк(1860);развитие железных дорог завершило создание новых основ народного хозяйства страны; военные реформы(1860-1870-е годы) создали новую русскую армию.

Глобус политический, диаметр 320 мм.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет один
791 руб
Раздел: Глобусы
Таблетки для посудомоечной машины "Clean&Fresh", 5 in1 (midi).
Таблетки для посудомоечной машины «Clean&Fresh» – чистота и свежесть Вашей посуды в каждой таблетке! Великолепно очищает посуду и содержит
379 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Мольберт "Ника растущий", со счетами (сиреневый).
Двусторонний мольберт для детей прекрасно подойдет для обучения и для развлечения. Одна сторона мольберта - магнитная доска для работы с
1790 руб
Раздел: Буквы на магнитах
скачать реферат Развитие с/х и промышленности России на рубеже 19-20 веков

В то же время плотность населения за Уралом не превышала 1 чел./км 2. В 1897 году в России была проведена первая перепись населения . Оно (за исключением Финляндии) составляло свыше 125 млн. человек. Прирост населения шел быстро. В 1860 году население составляло 75 млн. человек. Из них : 14 млн. - городское население , остальные - сельское. Крестьяне составляли около 80 % населения. Реформы 1860-1870-х годов открыли перед Россией новые перспективы. создав возможность для широкого развития рыночных отношений. Страна вступила на путь капиталистического развития. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО Сельскохозяйственное развитие России в пореформенный период было не столь успешным. Правда, за 20 лет экспорт зерна из России увеличился в 3 раза и составил в 1881 году 202 млн. пудов. В мировом экспорте хлеба Россия занимала первое место. Цены на хлеб на мировом рынке держались высокие. Однако рост урожайности хлебов в России был невелик. Увеличение валовых сборов зерна достигалось в основном за счет распашки новых земель. Основным поставщиком экспортного хлеба оставалось помещичье хозяйство. В руках помещиков находились огромные земельные площади. На каждые 100 десятин крестьянских земель в Центрально-черноземном районе приходилось 56 десятин помещичьей земли, а в Центрально-промышленном — 30.

скачать реферат История России в периодах

Теория официальной народности. Цензура. Корпус жандармов. Сословия (дворяне, духовенство, мещане, крестьяне, казаки). Крепостное право. Крепостные, удельные, государственные крестьяне. Барщина, оброк, месячина. Рекрутская повинность. Военные поселения. Отходник, «капиталистый» крестьянин. Издольщина. Промышленная революция (промышленный переворот). Фабрика. Великие реформы 1860-1870-х гг. Временнообязанные крестьяне, выкупные платежи, отрезки, отработки. 3емства, земское движение. Контрреформы 1880-х ГГ. Декабристы. Славянофилы, западники. Петрашевцы. Народники. «Хождение в народ». Анархисты. Социал-демократы. Ислам. Имамат. Газават. Мюридизм. Антинаполеоновские коалиции. Отечественная война. Священный союз. Восточный вопрос. Сентиментализм, классицизм, ампир, романтизм, русско-византийский стиль. Реализм. Передвижники. 1.4. Исторические источники Конституция Н.М, Муравьева, «Русская правда» П.И. Пестеля. «Философические письма» П.Я. Чаадаева. «Положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости» (19.02.1861 г.). Манифест Александра III «О незыблемости самодержавия» Россия в 1900-1915 гг.

скачать реферат Реформы и реформаторы

Консерваторы видели в реформах опасность для государства, поскольку они разрушали общественные и традиционные государственные устои. Умеренные либералы склонялись к мысли, что преобразования вместо подъема ведут страну к упадку и разладу. В целом реформы 1860—1870-х гг. создали условия для прогресса в жизни российского общества. Соответствуя общественным потребностям, они обеспечивали модернизацию России без потери ею самобытного характера. Впервые после Петра I проявилась инициативная роль монарха, выступавшего гарантом проводимых реформ. Однако 1 марта 1881 г. Александр II был убит народовольцами (за годы его царствования на него было совершено семь покушений, последнее оказалось роковым). Его смерть изменила направление правительственного курса. 7.Используемая литература:1) Яковец Ю.В. История цивилизаций. М., 1997. с. 167. 2)Судьбы реформ и реформаторов в России. М., 1996. С.87 3)Юровский В. Е. Кризисы финансовой системы российской империи в 19 веке // Отечественная история. 2000. №5.

скачать реферат Россия с древних времен и до наших дней

В сельском хозяйстве продолжало господствовать трехполье, и лишь в отдельных местностях складывались многопольные севообороты. В лесных районах по-прежнему практиковалось подсечноогневое земледелие. Орудия сельхозтруда в большинстве регионов России оставались на уровне XII в. Из-за дороговизны металла железные плуги входили в обиход очень медленно. Содержавшееся в крестьянских и многих помещичьих хозяйствах количество скота не обеспечивало потребности почвы в удобрениях. Следствием этого стало падение плодородия земли и низкая урожайность, составлявшая в среднем по стране примерно 6,5 ц/га. Наиболее сложным было положение в нечерноземной зоне, где природно-климатические условия до предела обостряли положение крестьян. Уже на рубеже веков были созданы первые комиссии по «оскудению центра». Вначале XX в. в правительстве стали разрабатывать различные проекты аграрного переустройства страны, которые вскоре станут основой столыпинских реформ. Рубеж XIX — XX вв. занимает особое место в истории России. Это был как бы период затишья, период размышлений между двумя попытками европейской модернизации страны (реформы 1860—1870-х гг. и реформы начала XX в.). Цивилизационные преобразования происходили в стране достаточно противоречиво и непоследовательно.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.