телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАРазное -30% Всё для дома -30% Сувениры -30%

все разделыраздел:Законодательство и правоподраздел:Право

Види об

найти похожие
найти еще

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Об'єднанням громадян притаманні ознаки, що відрізняють їх від державних організацій. При цьому можна виділити загальні ознаки, характерні для всіх об'єднань громадян, а також окремі специфічні ознаки, притаманні тим чи іншим об'єднанням громадян. До загальних ознак слід віднести: 1) добровільність об'єднання. Це відображується у добровільності вступу та виходу з об'єднання громадян, методах роботи, сутністю яких є досягнення певної мсти внутрішньоорганізаційними методами, особливих формах примусу, з яких найвищою є виключення із членів об'єднання громадян; 2) організаційні заходи, якими в діяльності об'єднань громадян виступають самоврядування та саморегуляція; 3) відсутність у об'єднань громадян внаслідок їх природи державно- владних повноважень (за винятком випадків, коли держава делегує окремі повноваження такого роду і закріплює їх законодавчо, наприклад, закріплення за громадськими інспекторами охорони природи права складати протоколи про адміністративне правопорушення). Окремими ознаками, характерними для окремих об'єднань громадян, є: 1) членство в об'єднанні та відносини членства, що випливають звідси; 2) обов'язковість участі членів об'єднання громадян в його роботі та створенні матеріальної бази об'єднання шляхом внесення членських внесків; 3) наявність статуту об'єднання громадян. Як правило, в діяльності об'єднань громадян відсутні комерційні цілі або одержання прибутку. Виняток становить лише діяльність кооперативних організацій. Крім того, допускається господарська або інша комерційна діяльність об'єднань громадян для виконання їх статутних завдань та цілей. Взаємовідносини держави та об'єднань громадян носять виключно правовий характер. Це проявляється в законодавчому закріпленні правового статусу об'єднань громадян низкою нормативно-правових актів. Основними серед них є Закон України «Про об'єднання громадян», а також закони України «Про свободу совісті та релігійні організації», «Про профспілки». Діяльність деяких об'єднань громадян, в тому числі кооперативних організацій, комерційних фондів, органів громадської самодіяльності, регулюється відповідними законодавчими актами. Партія політична – добровільне об'єднання людей, котрі прагнуть домогтися здійснення ідей, які вони поділяють, задоволення спільних інтересів; організована певним чином частина якоїсь соціальної верстви, класу, покликана висловлювати і захищати інтереси цієї спільноти, домагатися їх дотримання і виконання, бути її політичним “голосом”, “уособленням” окремих групових інтересів. Громадські організації та рухи – добровільні масові об'єднання громадян, що виникають внаслідок їхнього вільного волевиявлення на основі спільних інтересів і завдань. Громадські організації являють собою масові об'єднання громадян, котрі виникають за їхньою ініціативою для реалізації довгострокових цілей, мають свій статут і характеризуються чіткою структурою. Найбільш поширеними різновидами громадських організацій в сучасному світі є: профспілки; організації інвалідів; ветеранські, жіночі, молодіжні, дитячі організації; наукові, технічні, культурно-просвітницькі, фізкультурно-спортивні та ін. добровільні т-ва; творчі спілки; різноманітні земляцтва; фонди, асоціації, товариства та ін.

Кошти та інше майно об'єднань громадян, в тому числі тих, що ліквідуються, не може перерозподілятись між їх членами і використовується для виконання статутних завдань або на благодійні цілі, а у випадках, передбачених законодавчими актами, за рішенням суду спрямовується в доход держави”). В той же час держава: 1) встановлює обмеження щодо одержання коштів та іншого майна політичними партіями, їх установами та організаціями (ст.22 Закону України “Про об’єднання громадян”: “Обмеження щодо одержання коштів та іншого майна політичними партіями, їх установами та організаціями. Політичним партіям, їх установам та організаціям забороняється прямо або опосередковано одержувати кошти та інше майно від: • іноземних держав та організацій, міжнародних організацій, іноземних громадян та осіб без громадянства; • державних органів, державних підприємств, установ та організацій, крім випадків, передбачених законами України; • підприємств, створених на основі змішаної форми власності, якщо участь держави або іноземного учасника в них перевищує 20 відсотків; • нелегалізованих об'єднань громадян; • анонімних пожертвувачів. Політичні партії не мають права одержувати доходи від акцій та інших цінних паперів, їм забороняється мати рахунки в іноземних банках та зберігати в них коштовності. Політичні партії зобов'язані щороку публікувати свої бюджети для загального відома”). 2) визначає умови здійснення права власності (ст.23 Закону України “Про об’єднання громадян”: “Здійснення права власності. Право власності об'єднань громадян реалізують їх вищі статутні органи управління (загальні збори, конференції, з'їзди тощо) в порядку, передбаченому законодавством України та статутними документами. Окремі функції щодо господарського управління майном може бути покладено вищими статутними органами управління на створювані ними органи, місцеві осередки або передано спілкам об'єднань громадян”) 3) умови зайняття господарською та іншою комерційною діяльністю (ст. 24 Закону України “Про об’єднання громадян”: “Господарська та інша комерційна діяльність. З метою виконання статутних завдань і цілей зареєстровані об'єднання громадян можуть здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, заснування підприємств в порядку, встановленому законодавством. Політичні партії, створювані ними установи і організації не мають права засновувати підприємства, крім засобів масової інформації, та займатись господарською та іншою комерційною діяльністю, за винятком продажу суспільно-політичної літератури, інших пропагандистсько- агітаційних матеріалів, виробів із власною символікою, проведення фестивалів, свят, виставок, лекцій, інших суспільно-політичних заходів. Об’єднання громадян, створені ними установи та організації зобов'язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавствам”). ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ОБ’ЄДНАННЯМИ ГРОМАДЯН Відповідальність за порушення законодавства об’єднаннями громадян передбачена статтями 27, 28, 29, 30, 31, 32 Закону України “Про об’єднання громадян”.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра державно – правових дисциплін Контрольна робота № 1 з дисципліни “Адміністративне право України” на тему: “Види об’єднань громадян” Виконала: студентка заочної форми навчання спеціальності 6601 7 групи 2 курсу Ткаченко О.І. 026135 Перевірив(ла): викладач Братель О.Г. Київ – 2003 ВСТУП Суб’єкти адміністративно-правових відносин реалізують свої права і обов’язки не тільки індивідуально, але й відповідним чином об'єднуючись в організації (асоціації). Колективна форма задоволення потреб громадян — звичайне у світовій практиці явище. Це достатньо самостійні утворення, у справи яких держава, як правило, втручається найменшим чином. Об'єднання громадян органічно вплітаються в тканину суспільних і, перш за все — адміністративно-правових відносин. Без них неможливо уявити саму організацію суспільства, механізм здійснення народовладдя в Україні. Іншими словами, демократія без різноманітних об'єднань громадян неможлива. До недавніх пір такі об'єднання не мали належного розвитку: їх перелік був занадто обмежений, діяльність формальна, оскільки їх соціальне призначення, цілі й завдання були повністю підпорядковані вимогам тоталітарної командно- адміністративної системи. Своє основне соціальне призначення — задоволення потреб та інтересів громадян — вони не виконували. Їх діяльність йшла врозріз із нормами міжнародного права, хоч право громадян на об’єднання – їх невід’ємне конституційне право. ПОНЯТТЯ І ВИДИ ОБ’ЄДНАНЬ ГРОМАДЯН Право громадян на свободу передбачено і гарантовано Конституцією та законодавством України, Загальною декларацією прав людини, Міжнародним пактом про громадянські і політичні права, Конвенцією Міжнародної організації праці №87 «Про свободу асоціацій і захист права на організацію». У відповідності з цими документами свобода асоціацій включає право громадян створювати їх за своїм вибором без попереднього на те дозволу; право вступати до таких організацій і право організацій самостійно виробляти свої статути; організовувати свій апарат, мати широкі контакти з міжнародними організаціями тощо. Стаття 36 Конституції України закріплює право громадян України на свободу об'єднання у політичні партії та громадські організації для здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів. При цьому ніхто не може бути примушений до вступу в будь-яке об'єднання громадян чи обмежений у правах за належність чи неналежність до політичних партій або громадських організацій. Форми суспільної активності громадян виражені в діяльності їх різних об'єднань, тому поняття «об'єднання громадян» є узагальнюючим, що відображує різноманітність цих форм у реальному житті суспільства. Діяльність об'єднань громадян носить найрізноманітніший характер. Вона може бути спрямована на участь у розробленні державної політики, розвиток науки, культури, відродження духовних цінностей, розв'язання конкретних соціальних проблем окремих категорій та груп громадян, здійснення благодійної діяльності, охорону навколишнього природного середовища, обумовлюватися спільністю професійних та інших інтересів громадян тощо.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Теория России (Геоподоснова и моделирование)

Разумеется, без конфликтов не могло обойтись, но если бы они были крайне острыми, их след остался бы в памяти народов - но таких следов, как и горьких следов совсем "недавних" конфликтов с булгарами (уже зафиксированных в исторических документах), нет. Следует считать, что отношения были в целом мирные, возможно - союзнические и симбиотные. В отношении вторых контактов - со скифами (иранцами) - известно, что они проходили без крупных военных столкновений и приняли форму симбиоза. Причину этого принято видеть в том, что их эконом-географические ниши (земледельцы и скотоводы) были различны и даже взаимодополяющими (комплементарными). Несомненно это имело значение, но не было единственной и даже по-видимому главной причиной мирного сожительства: с практически полным аналогом скифов - сарматами (также иранцами и скотоводами) возникли серьезные осложнения. Сколотские (скифо-праславянские) "царства" (союзы, симбиозы, братства, протодержавы) были частично уничтожены, частично разорены, население поредело и его жизненный уровень понизился. Во втором веке до н.э. население интенсивно мигрировало на север - в лесную зону Верхнего Поднепровья, балтских племен, и верхней Оки (формирование кривичей, поклонников бога Криве) - и на северо-восток (формирование радимичей), к угро-финам

скачать реферат 9-этажный жилой дом со встроенными помещениями

От риски “ПГ” в сторону острия с помощью шаблона наносят риски через 20мм (на отрезке 20 см) для удобства определения отказа (погружения сваи от одного удара молота). Риски на боковой поверхности свайного ряда позволяют видеть глубину забивки сваи в данный момент и определять число ударов молота на каждый метр погружения. С помощью шаблона на сваю наносят вертикальные риски, по которым визуально контролируют вертикальность погружения свай. Геодезическую разбивку свайного ряда производят по окончании разбивки основных и промежуточных осей здания. При разбивке центров свай по свайному ряду пользуются компарированной рулеткой. Разбивку выполняют в продольном и поперечном направлениях, руководствуясь рабочими чертежами свайных рядов. Места забивки свай фиксируют металлическими штырями длиной 20 -30 см. Вертикальные отметки головок свай привязывают к отметке репера. Погружение свай производят дизель - молотом Ф - 859 на базе экскаватора ЭО - 6113, оборудованным дизель молотом типа СП - 78. Для забивки свай рекомендуется применять Н - образные литые и сварные наголовники с верхней и нижней выемками. Свайные наголовники применяют с двумя деревянными прокладками из твердых пород (дуб, бук, граб, клен). погружение свай производится в следующей последовательности: 1) строповка сваи и подтягивание к месту забивки 2) установка сваи в наголовник 3) наведение сваи в точку забивки 4) выверка вертикальности 5) погружение сваи до расчетной отметки или расчетного отказа Строповку сваи для подъема на копер производят универсальным стропом, охватывающим сваю петлей “удавкой” в местах расположения штыря.

Точилка "Божья коровка", электрическая с контейнером (2 запасных лезвия EG-5009).
Электрические точилки помогут быстро, качественно и без каких-либо усилий заточить карандаши. А яркие и необычные дизайны порадуют детей и
451 руб
Раздел: Точилки
Макси-пазлы "Ягоды", 20 элементов.
Макси-пазлы разработаны специально для маленьких детей. Крупные крепкие детали удобны для захвата детской ручкой. А красочное оформление
426 руб
Раздел: Пазлы (Maxi)
Рюкзак "Basic. Чемпионат мира по футболу 2018", 30х41х13 см.
1 большое отделение с 1 внутренним отделением. 1 накладной карман спереди. Удобные лямки, позволяющие регулировать длину. Размер 30х41х13
1150 руб
Раздел: Канцтовары, хобби
 Теория России (Геоподоснова и моделирование)

Ведь именно Рыбы стали одним из наиболее универсальных символов христианства, они есть также символ потопа и крещения одновременно: потопа конца ветхого человека и крещения как возрождения человека к новой жизни. Кроме того, ранними христианами слово Рыба (по-гречески: IXOYE - ихтис) рассматривалось как криптограмма из пяти начальных букв греческой фразы: "Иисус Христос Божий Сын Спаситель", и они писали ее на стенах римских катакомб - этому А.Зелинский придает определенное значение. Не удивимся, если экологи зафиксируют в это время кислородную (сероводородную) катастрофу и массовый замор рыб глобального масштаба, и е видим гигантские зоны на карте, где это произойдет - особенно в восточном секторе Тихого океана от берега Америки, где кислородный баланс на пределе (в среднем 3,02 мл О2/л), а имеющегося органического вещества (в среднем 1,22 мг С/л, на окисление которого с учетом нитрификации требуется 2,96 мл О2/л) достаточно для его практически уничтожения: падения до 0,06 мл/л, а заморы рыб происходят при концентрации кислорода ниже 0,5 - 1 мл О2/л и образование их убийцы - сер оводорода - при 0,1 мл О2/л

скачать реферат Архитектура Древнего Новгорода, Киева, Владимира

В церкви Параскевы Пятницы на Торгу, построенной в 1207 году появляются некоторые типовые изменения. К средней полукруглой апсиде примыкали  с двух сторон апсиды, имевшие полукруглую форму лишь внутри. Снаружи они были прямоугольные. С трех сторон к основному кубу здания примыкали пониженные притворы, углы  которых, как и углы основного куба, были декорированы уступчатыми (пучковыми) лопатками, также необычными для Новгорода. Фасады основного куба имели трехлопастные завершения, соответственно которым делались и покрытия храма. Эту  особенность интересно сравнить с аналогичными чертами отлично сохранившегося памятника смоленского зодчества этого периода – церкви Михаила Архангела (1194г.). Здесь  чувствуется прямое влияние традиций зодчества Смоленска. В XIII веке появляется новая техника кладки: из грубоотесанной волховской плиты на растворе из извести с песком. В кладке столбов и  сводов применялся кирпич в форме продолговатых брусков крупного размера. Эта кладка типична для Новгорода  XIII- XV веков. Подобная техника придает поверхности чрезвычайно неровный вид и скульптурную пластичность. Такова церковь Спаса на Ковалеве (1345г.) Она имеет еще позакомарное покрытие (чуть позднее оно будет пощипцовое), однако, при отсутствии трех лопаток на фасадах, с одной апсидой и тремя притворами.

 Теория России (Геоподоснова и моделирование)

Для чего грузинский Царь женился на кипчак-татарке - ясно из того, что он взял у тестя и разместил в Грузии пятидесятитысячную половецкую конницу (это больше, чем чингисхановских собственно монгол, завоевавших Русь), которая сыграла решающую роль в критических событиях 1118-1125 гг, разгромила в 1121 г. тюрок и разорила г.Бардави, а в 1123 г. - сельджуков. О половецкой эффективности можно судить по тому, что султан сельджуков запросил у Давида IV "любви и мира и неразорения половцами" Видно ли было уже тогда это негодное для российского симбиоза евросвойство, прорвавшееся в наши дни как фурункул: десятилетиями просить помощи, покровительства, спасения, получить спасение в виде Георгиевского пакта на сверхвыгодных неимперских равн вных условиях - и обгадить спасителя, как только наметился хозяин побогаче? Даже не задумываясь над тем, что будет завтра и что сказал по этому поводу Менделеев - на чета Мамардашвилям. Или оно прорастало постепенно, по мере заражения еврокультурой и трансформации в "торговую нацию", а когда-то действительно было рыцарство, вызвавшее всеобщую русскую любовь к Багратиону? Такой коррозионной силой обладает эта лавочниковая ржа? Наконец, еще одно полнение симбиотами (угрофинами и тюрками) двойного ключевого русского этнопсихологического изъяна: синдромов "голого короля" и "фигляра"

скачать реферат Исакиевский собор

При этом размеры церкви и ее колокольни оказались сильно уменьшенными по сравнению с планом А. Ринальди. Третья Исаакиевская церковь, хотя и облицованная карельскими мраморами, не гармонировала с окружавшими ее постройками и была снесена. Сейчас ее модель экспонируется в отделе истории архитектуры Научно-исследовательского музея Академии художеств. 4-я церковь Александр 1 решил возвести новый храм, который мог бы «как снаружи, так и внутри по богатству и благородству архитектуры представлять все, что возбуждает удивление в самых великолепных церквях Италии»1. Здание предназначалось для главного православного храма России, на его возведение не жалели ни средств, ни сил. Собор строился по проекту архитектора О. Монферрана необычайно долго, в течение 40 лет начиная с 1818 года, вследствие больших технических трудностей. Внешний вид Этот собор – крупнейшее сооружение середины прошлого столетия и последний храм, воздвигнутый руками крепостных. В ясные солнечные дни громадный, сверкающий позолотой купол собора виден за десятки километров. Издали, конечно, трудно разглядеть, что вершину слегка удлиненного купола венчает легкая изящная постройка – фонарик с греческим золотым крестом, а у основания купол окружает стройная колоннада.

скачать реферат Русская архитектура XVIII века

В Петербурге впервые был разработан регулярный план застройки города и ставший градообразующий его основой. План П. М. Еропкина (1737) и последующие за ним проекты закрепили эту закономерность развития города. Качественно новое лицо приобрели и петербургские площади. Они получили географические очертания с обостройкой их протяженными фасадами гостиных домов, коллегий и других общественных зданий. Так выглядела Троицкая площадь на Петроградской стороне. В середине века усилившаяся стилевая тенденция к скульптурной экспрессии форм сказалась на силуэте Петербурга, обогатившегося множеством новых, высоко поднятых колоколен и церквей. Причем в их виде вместо шпилей появились подчеркнуто национальные мотивы пятиглавия. ярусности, башнеобразности, отчего силуэт города получил новые объемно-пластические акценты и несвойственные ему ранее живописный характер. «Регулярная» российская столица Петербург становится символическим воплощением образа самой абсолютистской империи с ее идеей всеобщего порядка. Сферой, где также обретался опыт регулярного регламентированного строительства, были основанные в первой половине века «города- крепости» и «города-заводы».

скачать реферат Средства достижения выразительности в интерьере

Эстетическая характеристика свойства «индивидуальное — коллективное» связана с выражением опреде­ленной физической величины пространства, его членения на зоны, соподчиненного порядка связи пространств в структуре и, наконец, образным отражением общественной значимости. Эстетическая характеристика инди­видуального пространства в общем виде выражается в поиске образных черт интимности, коллективного — в поиске черт пафоса, соответствующего социальному значению пространства (деловитость, торжественность, праздничность, мемориальность. Понятие «закрытое—открытое» определяет взаимоотношения архитектурных пространств и природных. «Закрытое» означает прежде всего физическую изолированность созданного пространства от природного для обеспечения защитных функций и имитации благоприятных климатических условий существования. Степень изолированности зависит от конкретных природно-климатических характеристик. «Открытое» архитектурное пространство находится непосредственно в природных условиях. Чаще всего в нем отсутствует ограждающая поверхность «потолка», а периметр «стен» достаточно условен, т. е. может иметь значительный диапазон хара­ктеристик по материалу, высоте и плотности массы.

скачать реферат Каменное зодчество Литвы XIII – XVIII веков

В это же время в архитектуре Литвы намечаются некоторые тенденции маньеризма. С начала XVII века идет процесс сложения стиля барокко, развивающегося параллельно с поздним Ренессансом. В целом, эпоха Ренессанса знаменовала значительный прогресс в художественной культуре Литвы: преодоление средневековых канонов, начинавших тормозить развитие искусства, расширение диапазона видов, жанров, углубление гуманистического содержания искусства, освоение не только формальных особенностей стиля, но и сложной ренессансной проблематики. Однако развитие Ренессанса в Литве было ограниченным. Век его был недолгим. Волна контрреформации быстро охватывает те аристократические круги, которые были социальной опорой Ренессанса в Литве, и вместе с обострением идеологической борьбы происходит смена стилей в искусстве. 3. Архитектура Литвы XVII – XVIII вековСо второй половины XVII века, после окончания продолжительных войн с Россией и Швецией объединенное литовско-польское государство Речь Посполитая стало восстанавливать и укреплять свою экономику; получили развитие торговые связи с западноевропейскими и восточноевропейскими странами.

Этажерка "Грация" прямоугольная четырехсекционная длинная.
Легкие и практичные этажерки идеально подходят для ванной комнаты, кухни или прихожей. Вместительные полки применяются для хранения
647 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Бумага для офисной техники "IQ Selection", А4, 120 г/м2, 500 листов.
Прекрасное качество печати на любой копировально-множительной технике, великолепное качество при двухстороннем копировании. Формат:
760 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Бейджи, 90х57 мм горизонтальные, с клипсой и булавкой, 50 штук.
•Горизонтальный. •Застежки – клипса и булавка. •Изготовлен из прозрачного пластика. •Размер - 57х90 мм.
383 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
скачать реферат Эстетика древнерусского города

Уровень строительной техники, тонкость декора, художественные качества фресок, икон, изделий декоративно-прикладного ис­кусства и вместе с тем наполненность всей этой великой «церковной красотой» — вот что отличало большой почитаемый собор от бедной приходской церкви, где эта великая красота присутствовала как бы в свернутом виде, лишь обозначалась, но не раскрыва­лась вполне. А в принципе и самый вели­колепный вселенский собор мыслился все же лишь отблеском, намеком на вышнюю не­изреченную красоту. Сияние красоты — это сияние Славы Божьей, и стремление к пе­редаче этого сияния в каждом произведении искусства, в большей или меньшей мере, можно считать стержнем всего художествен­ного творчества средневековой Руси. Относительная значимость каждой по­стройки отражалась и в ее положении в го­родском пространстве. Понятно, что наибо­лее почетное место отводилось главному со­бору города. Конечно, выбор места для строительства храма не мог определяться од­ними лишь условиями зрительного воспри­ятия, одной лишь формальной красотой па­норамных раскрытий.

скачать реферат Архитектурные формы Месопотамского искусства

Несколько слов надо сказать о величине и внешнем виде месопотамских городов. Следует дать надежные сведения о занимаемой ими площади, а не тратить времени на предположения о возможном количестве их жителей. В халдейский период самым крупным городом был, несомненно, Вавилон. Его площадь - 2500 акров, затем идет Ниневия - 1850 акров и Урук, занимавший несколько меньшую площадь - около 1110 акров. Другие города были гораздо меньше: хеттская столица Хаттусас занимала 450 акров, в то время как Ашшур - только 150. Из царских городов Дур-Шаррукин располагался на площади в 600, а Калах в 800 акров. Во времена Фемистокла Афины занимали 550 акров; следует учитывать, что по сравнению с остальными греческими городами это был очень большой и густонаселенный город. Аристотель приводит рассказ о поразительных размерах Вавилона:'' уже три дня прошло, как Вавилон был взят, а часть жителей города ничего еще об этом не знала''. Это высказывание Аристотеля показывает скрытое критическое отношение к большим городам: ''Ниневия же была город великий у Бога, на три дня ходьбы''.

скачать реферат Петродворец - русский "Версаль"

Фонтаны ввели в «работу» в апреле 1723 года, а осеннью заработали «Диванчики» - трельяжные садовые фонтаны-шутихи в виде диванов с фонтанирующими маскаронами и водомётом посреди сиденья. Перед диванчиками по краям аллеи скрывались форсунки, из которых взлетали струи, образуя водное берсо. Эффект шутих заключался во внезапности включения воды, которая обливала одного из гостей Петра I, на забаву остальным. В наши дни фонтаны Монплезирского сада существуют как редкие произведения фонтанного искусства первой четверти XVIII века.4. Большой дворец – основное сооружение Петергофа. Основное архитектурное сооружение Петергофа - Большой дворец, возвышающийся на краю шестнадцатиметровой террасы. Блестящий памятник русского барокко, он является неотъемлемой частью ансамбля, играет роль основного организующего начала, архитектурно-планировочной и идейно-художественной доминанты. Если подойти к дворцу со стороны Финского залива, взору открывается почти трёхсотметровый северный фасад с ризалитами, пронизанными светом галереями и золотыми куполами корпусов «Под гербом» и Церковного.

скачать реферат История русского искусства

Он казался им «преудивленным» именно только в своей группе, оставленной из девяти особых храмов, воздвигнутых в одном основании. На своем веку Покровский собор претерпел много значительных перемен. Сравнивая его настоящий вид с древнем изображением его,1634 года, мы замечаем, что средний шатер бал окружен тогда маленькими главками, которых теперь не существует. Галерея была каменная, а не деревянная; впереди справа стоял небольшой придел, в виде круглой башенки с полукруглыми пристройками, очень напоминающими собою отделку средней главы Дьяковской церкви. Четыре угловых башни тоже значительно изменены в своих верхних частях. Крыльца шатров не имели. Но, кроме того, мы летописные данные о пристройке двух приделов во имя: Василия Блаженного, при царе Феодоре Ивановиче, и Рождества Богородицы, в 1680 году. Крыт собор раньше был черепицей, которая только в 1772 году заменена была железом.Внутренность церкви украшена лепной работой в стиле рококо только в 1773 году. Окна до 1767 года были слюдяные. Главная башня собора поднимается над всеми остальными, которая, постепенно понижаясь, все касаются своими вершинами поверхности конуса. Кроме того, обходя храм со всех сторон, мы постоянно будем видеть характерный для нашего искусства баланс всех его частей.

скачать реферат Воронцовский дворец в Санкт-Петербурге

К сожалению, пышное и богатое внутреннее убранство дворца не сохранилось. В центральной части дворца был расположен большой двусветный зал. Пятьдесят залов составляли анфиладу вдоль главного фасада и две малые анфилады в боковых корпусах. Огромный зал занимала библиотека М. И. Воронцова, тогда одна из лучших в Петербурге. Над одноэтажным корпусом, выходящим в парк, была сделана открытая терраса с видом на Фонтанку. Позади главного корпуса был разбит регулярный сад с бассейнами, фонтанами и другими «затеями». В саду дворца любил гулять полководец А. В. Суворов – друг графа Воронцова. Оттуда хорошо были видны фейерверки, сопровождавшие гулянья в Аничковом саду. Парадный двор отделен от улицы прекрасной ажурной оградой, выполненной по рисунку Растрелли. Это один из ранних примеров русского художественного чугунного литья. В орнаменте решетки гармонично сочетаются геометрические и растительные мотивы. Особенно хорош узор главных въездных ворот. Он виртуозен, отличается тонкостью, изысканностью. Легкий ажур ограды прерывается мощными столбами. Строительство дворца едва не разорило графа, поставило его на грань банкротства.

Фоторамка "Poster white".
Фоторамка для фотографий размером: 30х40 см. Может располагаться как вертикально, так и горизонтально, на подставке. Есть настенные
342 руб
Раздел: Размер 30x40
Настольная игра "Матрешкино".
В сказочной деревне Матрешкино сегодня с самого утра переполох! Юные красавицы затеяли хитрую игру: каждая матрешка придумала свое
418 руб
Раздел: Карточные игры
Увлекательная настольная игра "Делиссимо", новая версия.
В этой милой игре вам предстоит немало потрудиться, так как вы работаете на известную и уважаемую итальянскую пиццерию «Делиссимо». Её
632 руб
Раздел: Карточные игры
скачать реферат Германия. Баухауз и его вклад в развитие мирового дизайна

Замыслом было извлечь художника из состояния отрешенности и восстановить его связь с миром каждодневной реальности, и на то, чтобы расширить и очеловечить неподвижное, почти всецело материальное сознание людей труда. Цель Баухауза заключалась не в распространении какого бы то ни было стиля, системы или догмы, а в оказании обновляющего влияния на всю сферу формообразования. «Стиль Баухауза» был бы лишь признанием поражения и возвращением к той омертвляющей инерции и пассивному академизму, с которыми школа боролась. Школа старалась сформулировать новый подход к задаче, который воспитает творческое сознание у всех единомышленников и который в конечном счете приведет к новому отношению к жизни. Баухауз был первым учреждением в мире, осмелившимся воплотить этот принцип в конкретной программе. Основной идеей программы были исследования условий нашей индустриальной эпохи и присущих ей главных течений. Идея и структура Баухауза. Выражением прошлого сознания была Академия, она способствовала раздельному существованию двух видов творческой жизни –– производственной и ремесленной –– независимо от деятельности художественно одаренных людей, которая протекала в полной изоляции.

скачать реферат Разработка основных разделов проекта производства работ

Способ производства ведущих процессов и их механизации выбирают исходя из объемно-планировочных и конструктивных особенностей объектов, с учетом технологического оборудования. Рациональным считается способ производства работ, который обеспечивает требуемое качество производства и соблюдение требований техники безопасности. Наиболее рациональным с точки зрения совмещения работ считается поточный метод производства работ. Направления развития потоков бывают: горизонтальными, вертикальными, наклонными и смешанными. В данном курсовом проекте приняты смешанные потоки.4.Организация работ и календарное планирование. 4.1. Разделение объемов работ на объекте по видам, исполнителем и захваткам. 4.1.1. Группировка номенклатуры работ. Для реализации поточного метода вся номенклатура работ на объекте группируется таким образом, чтобы каждый вид работ мог быть выполнен звеном или бригадой рабочих заданного профессионального состава. При этом учитывается одновременность выполнения работ и совмещение профессий. 4.1.2. Деление объема работ на фронты работ. Совмещение разных видов работ во времени достигается путем деления объекта на участки или захватки.

скачать реферат Русская архитектура XVII века

На Васильевском острове формировался политический центр столицы и по проекту Д.Трезини возводится здание двенадцати коллегий (10 коллегий – органы государственного управления; сената и синода). Трехэтажное здание протяженностью 400 метров, состоит из двенадцати одинаковых корпусов с раздельными крышами и портиками, соединенные торцами. Все корпуса объединяет открытая аркада с длинным коридором на втором этаже. По традиции петровского времени здание было окрашено в два цвета: кирпично-красный и белый. Первоначальная отделка интерьеров в виде лепного убранства сохранилось только в Петровском зале. Архитектурной ценностью того времени следует отметить дворец А.Д.Меньшикова (1710-1720 гг.). Трехъярусная ордерная система  фасада с поярусными ритмичными рядами пилястр исходила из художественных принципов архитектуры итальянского Возрождения. Самым замечательным архитектурным наследием являются парадные комнаты, облицованные голландскими изразцами и парадная лестница с колоннами и пилястрами барочного ордера. Применение ордеров в архитектуре Петербурга было продолжением традиций, воплощенных во многих сооружениях Москвы более раннего времени. Особенное место в панораме берегов Невы занимает оригинальный силуэт здания Кунсткамеры.

скачать реферат Типы и элементы планировочной структуры города

Реферат тема: «Типы и элементы планировочной структуры города» кафедра: «Экологического строительства и городского хозяйства» дисциплина: "градостроительство" ВУЗ: Волгоградский Архитектурно-строительный университет. проект сдавался: 2003г. Оценка: зачтено Преподы: Стеценко С.Е. и Коростелева Н.В. Содержание 1.Введение3 2.Типы и элементы планировочной структуры4 3.Функциональное зонирование территории.6 4.Развитие планировочной структуры.11 5.Список литературы12 Введение Градостроительство в современном понимании — это теория и практика планировки и застройки городов (поселений), охватывающая комплекс социально-экономических, санитарно-гигиенических, технических и архитектурно-художественных проблем. Экономические задачи включают целесообразный выбор, планомерное и экономически оправданное освоение территории для всех видов строительства, эффективное использование природных ресурсов, определение наиболее рациональной системы расселения. К техническим задачам относится инженерная подготовка территории, организация системы улиц и площадей, организация транспортного обслуживания, благоустройство, обеспечение всеми видами инженерного оборудования (канализация, водо-, тепло-, энергоснабжение, связь и т. п.). Санитарно-гигиенические задачи включают создание наиболее благоприятных и здоровых условий для жизни населения (микроклимат, степень озеленения, необходимая инсоляция, чистота воздуха, защита окружающей среды и т. п.). Архитектурно-художественные задачи включают создание своеобразных и запоминающихся композиций как при решении поселения в целом, так и при планировке отдельных его элементов — улиц, площадей, внутриквартальных пространств, создание архитектурно-ландшафтных ансамблей в гармоничном сочетании зданий с природными условиями местности (рельефом, водоемами, растительностью и т. п.). Все эти задачи должны решаться комплексно в тесной взаимосвязи как разные стороны единого процесса, который и является содержанием предмета градостроительства.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.