телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАЭлектроника, оргтехника -30% Видео, аудио и программное обеспечение -30% Всё для дома -30%

все разделыраздел:Законодательство и правоподраздел:Право

Правове регламентування діяльності акціонерних товариств

найти похожие
найти еще

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Акціонер обирає керівництво акціонерного товариства (правління), членів та голову спостережної ради, ревізійної комісії, а також може бути обраним до складу вище перерахованих органів. Акціонер приймає безпосередню участь в управлінні підприємством. Загальні принципи управління підприємством закріплено у Законі України “Про підприємства в Україні” від 27.03.91р.: Управління підприємством здійснюється у відповідності зі статутом на основі поєднання прав власника відносно господарського використання свого майна та принципів самоуправління трудового колективу. Найняття (призначення, обрання) керівника підприємства є правом власника (власників) майна підприємства та реалізується безпосередньо або через уповноважені ним органи. Рішення по соціально-економічним питанням, які стосуються діяльності підприємства, виробляються та приймаються органами управління з участю трудового колективу та уповноважених ним органів. Вищим керівним органом колективного підприємства є загальні збори (конференція) власників майна. Виконавчі функції по управлінню підприємством здійснює правління . Вищим органом акціонерного товариства є загальні збори акціонерів товариства. У загальних зборах мають право брати участь усі його акціонери, незалежно від кількості і класу акцій, власниками яких вони є. До компетенції загальних зборів належить: 1) визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання; 2) внесення змін до статуту товариства; 3) обрання та відкликання членів ради акціонерного товариства (спостережної ради); 4) затвердження річних результатів діяльності акціонерного товариства, затвердження звітів і висновків ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, визначення порядку покриття збитків; 5) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів і положень; 6) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб товариства; 7) затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів товариства, визначення організаційної структури товариства; 8) вирішення питання про придбання акціонерним товариством акцій, що випускаються ним; 9) визначення умов оплати праці посадових осіб акціонерного товариства; 10) затвердження договорів (угод), укладених на суму, що перевищує вказану в статуті товариства; 11) прийняття рішення про припинення діяльності товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу. Загальні збори визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери, що мають відповідно до статуту товариства більше як 60 відсотків голосів . Рішення загальних зборів акціонерів приймаються більшістю у ѕ голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, з таких питань: 1) зміна статуту товариства; 2) прийняття рішення про припинення діяльності товариства; 3) створення та припинення діяльності дочірніх підприємств, філій та представництв товариства; З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах . Загальні збори акціонерів скликаються не рідше одного разу на рік, якщо інше не передбачено статутом підприємства. В акціонерному товаристві може створюватись рада акціонерного товариства (спостережна рада), що здійснює контроль за діяльністю його виконавчого органу.

Правління проводить чергові і позачергові засідання. Члени Правління несуть персональну відповідальність за виконання рішень Загальних зборів акціонерів АТ і Спостережної ради АТ, якщо вони не суперечать чинному законодавству та Статуту АТ. Згідно Положення про Спостережну раду Відкритого акціонерного товариства “Могилів-Подільський консервний завод” Спостережна рада є органом управління АТ, який представляє інтереси акціонерів у перервах між Загальними зборами, контролює і регулює діяльність Правління АТ. Спостережна рада обирається Загальними зборами акціонерів у кількості 6 осіб строком на 5 років і формується з числа акціонерів. Головою Спостережної ради може бути акціонер з вищою або середньою спеціальною освітою. Заступник голови Спостережної ради повинен бути обов’язково з числа акціонерів, що перебувають з товариством у трудових відносинах. Член Спостережної ради не може бути одночасним членом Правління або Ревізійної комісії. До виключної компетенції Спостережної ради належать: дообрання та відкликання за пропозицією Голови Правління членів Правління (заступників); у випадках недосягнення згоди між членами Ревізійної комісії при розподілі повноважень своїм рішенням призначити їх з числа Голову та/або Секретаря Ревізійної комісії; винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства – Голови Ревізійної комісії та членів виконавчого органу (крім Голови Правління); укладання контракту з Головою Правління; попереднє погодження рішення Правління про придбання Товариством акцій, що випускаються ним; попереднє погодження та затвердження договорів (угод) на суму, що перевищує 25 відсотків статутного фонду; вирішення питання про придбання Товариством акцій, що випускаються ним, по ціні вище їх номінальної вартості; затвердження умов договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів; інші повноваження передбачені даним Положенням. Організаційною формою роботи Спостережної ради є проведення засідань. Засідання проводяться в міру необхідності, але не рідше двох раз на рік. Засідання Спостережної ради можуть проводитись шляхом безпосереднього збору членів Спостережної ради в одному місці або шляхом збору підписів членів Спостережної ради під єдиним документом. Згідно Положення про Ревізійну комісію Ревізійна комісія Відкритого акціонерного товариства “Могилів-Подільський консервний завод” є органом, який здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю АТ. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами акціонерів АТ в кількості 3 чоловік на 5 років з числа акціонерів, що не є членами Ради, Правління і не посідають інших керівних посад в АТ. До Ревізійної комісії можуть бути обрані лише акціонери з вищою та/або середньою спеціальною економічною освітою. Члени Ревізійної комісії зобов’язані: проводити перевірки щорічного звіту про фінансово-господарську діяльність АТ, який подається Правлінням, а також каси та майна; розглядати кошториси витрат та плани АТ; здійснювати ревізію бухгалтерських документів; давати висновки по річним звітам та балансам, без яких Загальні збори акціонерів не вправі затверджувати звіт та баланс; вимагати позачергового скликання Загальних зборів акціонерів АТ у разі виникнення загрози суттєвим інтересам АТ або виявлення зловживань посадових осіб АТ.

Акціонерним товариством визнається товариство, яке має статутний фонд, поділений на визначену кількість акцій, рівної номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов’язаннями тільки майном товариства . Акціонери відповідають за зобов’язаннями товариства тільки в межах належних їм акцій. У випадках передбачених статутом, акціонери, які не повністю оплатили акції, несуть відповідальність за зобов’язаннями товариства також в межах несплаченої суми. Загальна номінальна вартість випущених акцій становить статутний фонд акціонерного товариства, який не може бути менше суми, еквівалентної 1250 мінімальним заробітним платам, виходячи із ставки мінімальної заробітної плати, діючої на момент створення акціонерного товариства . До акціонерних товариств належать: відкрите акціонерне товариство, акції якого можуть розповсюджуватись шляхом відкритої підписки та купівлі- продажу на біржах; закрите акціонерне товариство, акції якого розподіляються між засновниками і не можуть розповсюджуватись шляхом підписки, купуватися та продаватися на біржі. Закрите акціонерне товариство може бути реорганізовано у відкрите шляхом реєстрації його акцій у порядку передбаченому законодавством про цінні папери і фондову біржу, і внесенням змін до статуту товариства . Нас більше цікавить правове регламентування діяльності відкритого акціонерного товариства, оскільки об’єктом нашого дослідження було ВАТ “Могилів-Подільський консервний завод” м. Могилів-Подільський. Створення акціонерного товариства базується на об’єднанні власності. Вона стає колективною. Право колективної власності виникає на підставі: добровільного об’єднання майна громадян і юридичних осіб для створення кооперативів, акціонерних товариств, інших господарських товариств та об’єднань . Акціонерне товариство є суб’єктом системи оподаткування України, оскільки платниками податків і зборів (обов’язкових платежів) є юридичні і фізичні особи, на яких згідно законів України покладено обов’язок сплачувати податки і збори (обов’язкові платежі) . Акціонерне товариство створюється і діє на підставі установчого договору та статуту. Установчі документи господарського товариства повинні містити відомості про вид товариства, предмет і цілі його діяльності, склад засновників та учасників, найменування та місцезнаходження, розмір та порядок утворення статутного фонду, порядок розподілу прибутків та збитків, склад та компетенцію органів товариства та порядок прийняття ними рішень, включаючи перелік питань, по яких необхідна одностайність або кваліфікована більшість голосів, порядок внесення змін до установчих документів та порядок ліквідації і реорганізації товариства . Статут акціонерного товариства, крім відомостей, вказаних вище, повинен містити відомості про види акцій, що випускаються, їх номінальну вартість, співвідношення акцій різних видів, кількість акцій, що купуються засновниками, наслідки невиконання зобов’язань по викупу акцій . Засновниками акціонерного товариства можуть бути юридичні особи та громадяни. Засновники акціонерного товариства укладають між собою договір, що визначає порядок здійснення ними спільної діяльності по створенню акціонерного товариства, відповідальність перед особами, що підписалися на акції, і третіми особами.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Таємниця янтарної кімнати

Професори Певно, це вони щойно пройшли повз Сергва люди у чорних сюртуках з значками нацонал-соцалстично парт на лацканах, люди, при зустрч з якими студенти виструнчувалися, викидаючи вперед руку. До будинку пд'хали грузовики. В них швидко повскакували студенти, слухняно виконуючи команду перетягнених ременями офцерв рейхсверу. Заревли мотори, машини рушили. Через годину десь на примському стрльбищ Ганси й Оскари будуть методично випускати кулю за кулею у мшен, на яких зображено червоноармйцв Штурмовики у коричневих мундирах крагах, з пов'язками на рукавах, снували туди сюди, штовхаючи перехожих. З репродукторв гримв фашистський молоджний гмн «Хорст Вессель». Гидко А було б мсто як мсто, справжнй культурний центр, коли б коли б не цей нацстський дух! Розгорнувши путвник, Сергв перебг очима рядки. У мст розвинута машинобудвна вйськова промисловсть. У книжчин йшлося про суднобудвну верф машинобудвний завод акцонерного товариства Шхау, про вагонобудвний завод, завод сльськогосподарських машин Але Сергв уже знав те, про що путвник соромливо замовчував: у Кенгсберз на повну потужнсть дяли завод зентних гармат, авамоторний завод «Оренштайн Коппель», заводи автомобльних запасних частин, авацйний, боприпасв

скачать реферат Форми корпоративного підприємництва

За своєю економічною сутністю і правовим статусом акціонерного товариства слід вважати утворенням корпоративного типу. При створенні акціонерних товариств першорядним є вирішення питання про власність. Принциповою особливістю правосуб'єктності цієї групи аграрних підприємців є насамперед те, що ці товариства — об'єднання капіталу, а не особистої трудової участі. Майнова правосуб'єктність акціонерного товариства безпосередньо пов'язана з правовим режимом майна акціонерних товариств, товариств з обмеженою відповідальністю. Так, відповідно до ст. 12 Закону "Про господарські товариства" ці товариства є власниками: майна, переданого їм засновниками і учасниками у власність; продукції, виробленої товариствами внаслідок господарської діяльності; одержаних доходів; іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю товариства або передане йому в користування, несе товариство, якщо інше не передбачено установчими документами. Вкладами учасників і засновників акціонерних товариств, товариств з обмеженою відповідальністю можуть бути, зокрема, будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, права користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права (в тому числі на інтелектуальну власність), кошти.

Стул детский Ника складной, моющийся (цвет: синий, рисунок: птички).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
670 руб
Раздел: Стульчики
Именная кружка с надписью "Александр".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки
Коляска-трость Everflo "Simple pink".
Коляска-трость - идеальный вариант для путешествий и поездок в общественном транспорте. Характеристики: - Стальная рама. - Одно положение
1300 руб
Раздел: Коляски-трость
 Велика Вітчизняна війна. Спогади та роздуми очевидця

Оскльки нмц не задоволили полтичн вимоги ДУН, вояки вдмовилися вд продовження контракту. Таким чином, батальйон було розв'язано, а воякв звльнено додому. При тому нмц арештували старшин леAону (счень 1943). В квтн 1943 з початком формування Дивз «Галичина» х було звльнено зпд арешту. Детальнше про ДУН чит. в другй частин споминв полк. ґвгена ПобгущогоРена командира леAону «Роланд» коментар WEBупорядника). 145 Захднонмецьк сторики називають Ф. Тодта (18911942) головним будвельником нмецьких автострад. У березн 1940 р. Гтлер призначив Тодта мнстром озбронь боприпасв. Напередодн та пд час вйни будвельна органзаця мени Тодта будувала вдновлювала шосейн залзничн шляхи, мости, аеродроми, будувала рзномантн вйськов промислов об'кти. Вона вдграла неабияку роль у пдготовц театру вонних дй, перекидання вйськових континAентв до лн фронту. Пдроздли ц фрми вели будвельн та вдновлювальн роботи на окупованй територ Украни. 146 Завод «Бльшовик» виник на основ заснованого ще у 1890 р. акцонерного товариства «Гретер Криванек» для вироблення устаткування для цукрових пивоварних заводв. У 1922 р. пдпримство отримало назву «Бльшовик»

скачать реферат Формирование и использование финансов в акционерном обществе

У дослідного хлібозавода статутний капітал протягом 1997 – 1998 років знаходиться на рівні 1274,7тис.грн і оплачений цілком. У 1999 році завод планує збільшити свій статутний капітал. Далі варто переконатися в стабільності величини статутного капіталу протягом звітного періоду й її відповідності даним, зафіксованим в установчих документах. Очевидно, що аналіз статутного капіталу має свою специфіку в залежності від організаційно-правової форми створення акціонерного товариства. Дослідний хлібозавод є акціонерним товариством відкритого типу, причому 51% акцій знаходится у власності держави, 49% акцій заводу викуплені трудовим колективом. Всі акції є іменними і власники акцій не мають права передавати або продавати свої акції іншим особам. Важливе значення для оцінки ефективності діяльності підприємства має динаміка розміру фондів спеціального призначення (нагромадження і споживання). При цьому аналіз повинний враховувати різноманітну функціональну роль зазначених фондів у механіці фінансування діяльності акціонерного товариства.

 Монолітне болото або ЗАТ БЮТ

Доказв зворотнього нхто не представив скандал повол вщух, а згодом майже забувся. Васадзе Тарел Шакрович ( 41). Безпартйний. Народний депутат Украни Верховно Ради Украни 4-го скликання. Власник «Авто-ЗАЗу». Вважаться лдером автомобльного бзнесу в Укран; створен за його участю пдпримства найбльшими мпортерами реалзаторами рзних марок автомоблв (вд «Мерседесв до ВАЗв). Почесний президент корпорац «Укравто», до складу яко входять так пдпримства: Торгово-дагностичний центр «Авто», Кивський головний центр «Укравто», СП «Автомобльний дм»Украна», СПАД «Одеса», акцонерн товариства «Кий-Авто», «Експрес-Авто», «Унверсал-Авто», «Петрвка-Авто», «Либдь-Авто», «Бровари-Авто», «Житомир-Авто», Черкаси-Авто», Чернгв-Авто», Закарпаття-Автосервс», «Львв-Авто», «¶вано-Франквськ-Авто», «Хмельниччина-Авто», «Внниччина-Авто», «Кровоград-Авто», «Херсон-Авто»,»Керч-Авто», Кривий Рг-Авто», «Донецьк-Авто», «Луганськ-Авто», «Полтава-Авто», кльканадцять станцй техобслуговування, страхов компан «Гарант-Авто», «Гаранд-Лайф» т.д. Г.Ш.Васадзе спвзасновником акцонерних товариств «Квадрат-ґвропейська площа», «Квадрат-Шулявка», «Квадрат - Бесарабський квартал», мереж ресторанв «Швидко-Украна»

скачать реферат Бізнес-план АТзт ПГХ "Хрещатик"

Як вже зазначалося вище, АТзт ПГХ “Хрещатик” було реконструйоване у 1997 році на базі кафе-бару “Ласунка” . Спершу функціонування ресторану “Візаві” та кафе-бару “Візаві” планувалося лише як один з кількох напрямків діяльності АТ “Хрещатик”. Але було підраховано, що ресторан та бар будуть забирати майже половину коштів всього АТ “Хрещатик”, в той час, коли це є найменш рентабельним напрямком діяльності акціонерного товариства. Залучення додаткових коштів для інтенсифікації роботи ресторану та бару потребувало б вилучення їх з обороту на інших напрямках діяльності АТ “Хрещатик”, що не є доцільним, або додаткової емісії акціонерного капіталу, що призвело б до зниження прибутковості акцій АТ “Хрещатик”. Тому оптимальним рішенням в даній ситуації було відокремлення ресторану, бару та кондитерського цеху від акціонерного товариства, створення самостійного акціонерного товариства закритого типу “Хрещатик”. Виходячи з розрахунку необхідного акціонерного капіталу (табл. 1), було випущено 105 простих іменних акцій номінальною вартістю 1 тис. грн. на суму 105 тис. грн.Таблиця 1. Розрахунок необхідного акціонерного капіталу АТзт ПГХ “Хрещатик”.

скачать реферат Приватизація як засіб припинення державної власності

У загальних зборах мають право брати участь усі його акціонери; незалежно від кількості і класу акцій, власниками яких вони являються. Брати участь у загальних зборах з правом дорадчого голосу можуть і члени виконавчих органів, які не є акціонерами. Акціонери (їх представники), які беруть участь у загальних зборах, реєструються з зазначенням кількості голосів, яку має кожний учасник. Цей перелік підписується головою та секретарем зборів. До компетенції загальних зборів належить: а) визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання; б) внесення змін до статуту товариства; в) обрання та відкликання членів ради акціонерного товариства (спостережної ради); г) обрання та відкликання членів виконавчого органу та ревізійної комісії; д) затвердження річних результатів діяльності акціонерного товариства, включаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів і висновків ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, визначення порядку покриття збитків; е) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень; є) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб товариства; ж) затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів товариства, визначення організаційної структури товариства; з) вирішення питання про придбання акціонерним товариством акцій, що випускаються ним; и) визначення умов оплати праці службових осіб акціонерного товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв; і) затвердження договорів (угод), укладених на суму, що перебільшує вказану в статуті товариства; ї) прийняття рішення про припинення діяльності товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

скачать реферат Ринкова інфраструктура

Як найважливіший елемент розвинутої ринкової економіки, ринку капіталів фондова біржа створює можливості для мобілізації фінансових ресурсів, їх спрямування на довгострокові інвестиції, фінансування перспективних програм. Фондові біржі мають організаційно-правову форму приватних акціонерних товариств (у СІІІА, Великобританії, Японії) або державних інститутів (у Німеччині, Франції). На сучасних фондових біржах (Нью-Йоркській, Лондонській, Токійській, Паризькій, франкфуртській, Базельській, Міланській, Сингапурській, Тайванській) діють цивілізовані правила та принципи, які зумовлюють певні гарантії страховим компаніям, окремим акціонерам. Розпродаж акцій - це вільний маневр бірж, диверсифікація фінансових надходжень і можливість нагромаджувати значний обсяг інвестицій. Акція - це цінний папір, який засвідчує внесок певної частки в капітал акціонерного товариства. Смердота дає право на отримання частини прибутку у формі дивіденда. Фондова біржа у формі акціонерного товариства являє собою об'єднання капіталів, створене шляхом випуску акцій, які є документом "на пред'явника", котируються і можуть вільно переходити від однієї особа до іншої.

скачать реферат Поняття , ознаки та види господарських товариств

До компетенції загальних зборів належить: а) визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання; б) внесення змін до статуту товариства, у тому числі зміна розміру його статутного капіталу; в) обрання і відкликання членів наглядової ради; г) утворення і відкликання виконавчого та інших органів товариства; д) затвердження річних результатів діяльності акціонерного товариства, включаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів і висновків ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків; е) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень; є) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління товариства; ж) затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів товариства, визначення організаційної структури товариства; з) вирішення питання про придбання акціонерним товариством акцій, що випускаються ним; и) визначення умов оплати праці посадових осіб акціонерного товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв; і) затвердження договорів (угод), укладених на суму, що перевищує вказану в статуті товариства; ї) прийняття рішення про припинення діяльності товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу; й) прийняття рішення про обрання уповноваженої особи акціонерів для представлення інтересів акціонерів у випадках, передбачених законом.

Стиральный порошок Attack "BioEX", концентрированный, 0,9 кг.
Концентрированный стиральный порошок Attack "BioEX" подходит для стирки белого, цветного, темного и черного белья. Запасной блок
342 руб
Раздел: Стиральные порошки
Звуковой плакат "Говорящая азбука".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
849 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Наушники "Philips SHE3550", черные.
Маленькие громкие динамики наушников-вкладышей "Philips SHE3550" обеспечивают плотное прилегание и чистый звук с мощными басами.
803 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки
скачать реферат Національний склад гірничопромислової буржуазії України в пореформений період

Як виняток молодому гірничому інженеру невизначеної національності (його батько був - угорцем, мати - австрійською дворянкою, яка народилася у Франції) було дозволено вступити на російську службу без прийняття російського підданства (57). З кінця 70-х pp. почалась діяльність С Манциарлі спочатку на державній службі, а потім на приватних підприємствах. Активна участь у численних установчих операціях в кінці XIX ст., виявлені при цьому практичність і енергія, а також успішні результати діяльності акціонерних товариств зробили 0. Манциарлі де Делінесті популярною фігурою в фінансово-промислових колах не тільки Росії, але й Західної Європи. Він брав активну участь у діяльності південних гірничопромислових з'їздів, а також займав вищі адміністративні посади в ряді акціонерних товариств Донбасу. Крім Ф. Шматцера і С Манциарлі де Делінесті ряд інших представників іноземного капіталу відіграли значну роль в економічному житті регіону. Кінець минулого століття характеризується встановленням широких ділових зв'язків і особистих контактів між представниками вітчизняного та іноземного капіталу.

скачать реферат Акціонерні товариства

Під дивідендом, згідно п. 2 ст. 42 ФЗ «про акціонерні товариства» варто розуміти частина чистого прибутку, тобто прибутку, що залишилася після сплати податків, за підсумками діяльності акціонерного товариства, виплачуваної у вигляді доходу на акцію. Російське законодавство містить досить істотний з мого погляду недолік, у ньому не передбачене право акціонера вимагати виплати дивідендів у судовому порядку, якщо акціонерне товариство, не дивлячись на отриманий прибуток, відмовляється нараховувати дивіденди. Це дозволяє великим акціонерам, тримаючи у своїх руках керування акціонерним товариством ущемляти права дрібних акціонерів. У США законодавство надає таке право акціонерові, більше того крім суду там існує спеціальний державний орган, що стежить за тим, щоб корпорації дістаючи прибуток, платили своїм акціонерам дивіденди. Сформована ситуація відображається й на немайнових правах дрібних власників акцій. По російському законодавству брати участь у підготовці порядку денного загальних річних зборів акціонерів мають право тільки ті, хто володіє не менш чим 2% голосуючих акцій суспільства.

скачать реферат Фінансова система України

Розрізняють біржовий і позабіржовий обіг цінних паперів. Виступаючи центром торгівлі цінними паперами, фондова біржа є індикатором ділової активності й проводить котирування акцій. Цим створюється система незалежної і досить об’єктивної оцінки діяльності акціонерних товариств. Тому бюлетені фондових бірж відіграють дуже важливе значення у функціонуванні фінансової системи та економіки країни. На ринку цінних паперів важливу роль виконують фінансові посередники. За дорученням емітентів вони здійснюють випуск та розміщення цінних паперів на фінансовому ринку, а також проводять операції з купівлі цінних паперів на підставі угод з інвесторами. Діяльність фінансових посередників ґрунтується на їх інформованості та глибоких знаннях ринку цінних паперів. Пенсійний фонд створений з метою акумуляції і раціонального розміщення коштів, призначених для пенсійного забезпечення. Він виконує функції нарахування пенсій і здійснення їх виплат. Пенсійний фонд як орган управління має відповідні повноваження з контролю за повнотою і своєчасністю сплати внесків підприємств до фонду.

скачать реферат Хозяйственные общества

Вищим органом акціонерного товариства є загальні збори товариства. У загальних зборах мають право брати участь усі його акціонери, незалежно від кількості і класу акцій, власниками яких вони є. Брати участь у загальних зборах з правом дорадчого голосу можуть і члени виконавчих органів, які не є акціонерами. Акціонери (їх представники), які беруть участь у загальних зборах, реєструються з зазначенням кількості голосів, яку має кожний учасник. Цей перелік підписується головою та секретарем зборів. До компетенції загальних зборів належить: а) визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання; б) внесення змін до статуту товариства; в) обрання та відкликання членів ради акціонерного товариства (спостережної ради); г) обрання та відкликання членів виконавчого органу та ревізійної комісії; д) затвердження річних результатів діяльності акціонерного товариства, включаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів і висновків ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, визначення порядку покриття збитків; е) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень; є) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб товариства; ж) затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів товариства, визначення організаційної структури товариства; з) вирішення питання про придбання акціонерним товариством акцій, що випускаються ним; и) визначення умов оплати праці посадових осіб акціонерного товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв; і) затвердження договорів (угод), укладених на суму, що перевищує вказану в статуті товариства; ї) прийняття рішення про припинення діяльності товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

скачать реферат Фондовая биржа, как элемент рыночной инфраструктуры

Слід при цьому зазначити те, що ідеальних акцій, що мали би всі розглянуті вище чотири властивості на високому рівні, не існує. Ризик завжди в більшому або меншому ступені має місце. Акціонерні товариства випускають акції двох типів: звичайні і привілейовані. Звичайний тип акцій переважає. Всі власники звичайних акцій є повноправними акціонерами, оскільки кожний із них має, у принципі, право голосу на загальних зборах акціонерів, що дає формальну можливість брати участь у виборах правління, ревізійної комісії, визначати напрямок діяльності акціонерного товариства. Як і в будь-якого власника, що управляє справою, відповідальність міститися у можливості загубити свої гроші. Звичайні акції не гарантують розмір дивіденду і навіть взагалі одержання дивіденду власником акцій. Вони можуть приносити і великі дивіденди, і взагалі не приносити їх. Усе визначається масою прибутку, одержуваного акціонерним товариством, і рішенням його керівництва, яка частина прибутку повинна накопичуватися, а яка може бути направлена на виплату дивідендів.

Таблетки для посудомоечной машины "All in 1", 21 штука.
Для безупречного мытья посуды в посудомоечной машине воспользуйтесь таблетками Meine Liebe All in 1. Это моющее средство придаст вашей
413 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Глобус физический рельефный диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V. Шар выполнен из толстого
1270 руб
Раздел: Глобусы
Мобиль музыкальный "Рыбки" (звук, 2 режима).
Музыкальная подвеска размещается над детской кроваткой. Мобиль - это одна из первых игрушек для новорожденных и уникальный тренажер для
1100 руб
Раздел: Мобили
скачать реферат Право колективної власності

До компетенції загальних зборів належить: а) визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання; б) внесення змін до статуту товариства; в) обрання та відкликання членів ради акціонерного товариства (спостережної ради); г) обрання та відкликання членів виконавчого органу та ревізійної комісії; д) затвердження річних результатів діяльності акціонерного товариства, включаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів і висновків ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, визначення порядку покриття збитків; е) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень; є) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб товариства; ж) затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів товариства, визначення організаційної структури товариства; з) вирішення питання про придбання акціонерним товариством акцій, що випускаються ним; и) визначення умов оплати праці посадових осіб акціонерного товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв; і) затвердження договорів (угод), укладених на суму, що перевищує вказану в статуті товариства; ї) прийняття рішення про припинення діяльності товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

скачать реферат Бізнес-план підприємства

Необхідність у фінансуванні 2. Умови отримання і повернення інвестицій . 3. Використання фондів 4. Розрахунок строків погашення кредитів . 1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ ПЛАН 1.1. Форма організації бізнесу Акціонерне товариство “Комфорт” – це така форма підприємництва, за якої весь капітал поділено на визначене число рівних частин (акцій), що знаходяться у влачності окремих засновників і учасників. Наше акціонерне товариство, надалі “підприємство”, закритого типу, тобто весь пакет акцій розподілено тільки між засновниками, вони не можуть розповсюджуватися шляхом підписки, купуватися чи продаватися на біржі. Засновники і учасники акціонерного товариства несуть обмежену відповідальність за результати роботи свого товариства, що визначється тільки вартістю свого внеска(тобто вартістю акцій). Вищим органом управління нашого підприємства є загальні збори, брати участь в роботі яких можуть всі акціонери незалежно від кількостіакцій, якими вони володіють. Загальні збори визнаються правомощними, якщо в них беруть участь кціонери, що мають відповідно до статуту 60 відсотків голосів. До компетенції зборів належать найбільш важливі питання, які визначають долю самого товариства, а саме: визначення основних напрямків діяльності підприємства, внесення змін до статуту, обрання керівних органів товариства, затвердження річних результатів діяльності підприємства, порядку розподілу прибутку тощо.

скачать реферат страхование в Украине

При переході до ринкової економіки значно поширюються межі самострахування. Його нова модель трансформується у фонд ризика, що створюється підприємствами, фірмами, акціонерними товариствами для забезпечення їх діяльності при несприятливій економічній кон'юктурі, затримці платежів за поставлену продукцію, нестачі коштів для погашення отриманих позичок. Процес становлення страхового ринку в Україні йде не рівно. Поряд зі становленням і зміцненням одних страхових компанія можна спостерігати і розпад, банкрутство чи відкликання ліцензії у інших. Є багато негативних чинників об`єктивного характеру, що впливають на здійснення страхової діяльності. Це слабка законодавча база страхування, неузгодженість між собою багатьох актів законодавства, низькі фінансові вимоги до статутного фонду для лицензіювання нової страхової компанії, жорсткий податковий прес (55 % на доход в 1994 році) для страхових організацій, низька платоспрожність потенційних страхувальників. Проте поступово в Україні складається економічно - правовий простір для діяльності страховиків. Держава в особі спеціально уповноваженого на те органу - Комітету в справах нагляду за страховою діяльністю здійснює керування цим процесом.

скачать реферат Коллективная форма организации труда

Колективний договор та контракт як особлива форма трудового договору 68ВИСНОВКИ 91 ВСТУП За умов формування првової держави і ринкової економіки виникає реальна необхідність і в критичному аналізі чинного законодавства. Зміст багатьох норм, правових інститутів дуже застарів і неповною мірою відбиває потреби правого регулювання нових суспільних відносин демократичної держави. Право не може бути відірвано від реальних умов існування суспільства. Воно не може бути вище тих можливостей, які закладені в економіці, в нових формах господарювання. Однак право також не повинно відставати і в забезпеченні правовим регулюванням існуючих і виникаючих суспільних відносин у сфері праці, тим більш за умов різних форм власності. Особливе місце в ринкових перетвореннях належить суб’єктам підприємницької діяльності, в тому числі й акціонерним товариствам. З масовою приватизацією державних підприємств шляхом акціонування та корпоратизації в Україні відбувається становлення у великих розмірах обігу акцій примусове формування ринку цінних паперів.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.