телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАЭлектроника, оргтехника -30% Все для ремонта, строительства. Инструменты -30% Книги -30%

все разделыраздел:Законодательство и правоподраздел:Право

Цивільне право України

найти похожие
найти еще

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Цивільне право України Норми цивільного права (як і інші правові норми) регулюють суспільні відносини за участю громадян і різноманітних організацій. При цьому суспільні відносини, будучи врегульованими нормами цивільного права, стають цивільно-правовими. Отже, цивільно-правові відносини — це форма, завдяки якій норми цивільного права реалізуються в житті. Цивільно-правові відносини є різновидом правових галузевих відносин, тому їм властиві ознаки і правових відносин (у цілому), і галузевих цивільно- правових (зокрема). Останні виникають на підставі правових норм, і саме цей момент пояснює регулюючий вплив права на суспільні відносини. Учасники цивільно-правових відносин мають суб'єктивні права й обов'язки. Ознакою правових відносин є те, що здійснення суб'єктивних прав і виконання суб'єктивних обов'язків можуть забезпечуватися засобами державного примусу. Цивільно-правовим відносинам властива ця ознака. Щодо галузевих особливостей цивільно-правових відносин, то вони обумовлені особливостями предмета і методу цивільного права. Виходячи із сказаного вище, можна окреслити такі особливості цивільно- правових відносин: а) це майнові (відносини власності і товарно-грошові) і особисті немайнові відносини, урегульовані нормами цивільного права; б) їхні учасники характеризуються майновою відокремленістю і юридичною рівністю; в) суб'єктивні права і суб'єктивні обов'язки учасників цивільно-правових відносин виникають, змінюються і припиняються на підставі юридичних фактів. Такими є загальні і галузеві ознаки цивільно-правових відносин. Таким чином, цивільно-правові відносини — це майнові та особисті немайнові відносини (урегульовані нормами сучасного цивільного права) між майнова відокремленими, юридична рівними учасниками, що є носіями суб'єктивних цивільних прав і обоє 'язків, які виникають, змінюються, припиняються на підставі юридичних фактів і забезпечуються можливістю застосування засобів дер-1 жавного примусу. В запропонованому визначенні відображено загальні ознаки правових відносин (виникнення на підставі правових норм, приналежність учасникам відносин суб'єктивних прав і обов'язків, можливість застосування засобів державного примусу). В ньому також показано особливості цивільно-правових відносин (групи суспільних відносин, які набувають виду цивільно-правових, майнова відокремленість і юридична рівність учасників, посилання на юридичні факти як підставу виникнення, зміни і припинення суб'єктивних цивільних прав і обов'язків).§2. Елементи цивільно-правових відносинГромадяни і організації вступають в різноманітні цивільно-правові відносини. З метою індивідуалізації окремого цивільно-правового відношення наука цивільного права окреслює його елементи: суб'єкти і об'єкти, суб'єктивне цивільне право і суб'єктивний цивільний обов'язок. Суб'єкти цивільно-правових відносин. У цивільно-правовому відношенні повинні брати участь принаймні дві особи, бо це відношення між людьми (відношення людини до речі не є правовим). Особи, які є учасниками цивільно- правового відношення, називаються суб'єктами. Суб'єкт цивільно-правового відношення, якому належить право, називається активним суб'єктом, або суб'єктом права.

Тут активною фігурою є власник. Він активно здійснює права на власні дії: володіє, користується і розпоряджається майном. Також у авторських і винахідницьких відносинах суб'єктивні права авторів творів науки, літератури, винахідників набувають провідного і самостійного значення. Зобов'язані особи повинні не перешкоджати здійсненню авторських і винахідницьких прав. Слід звернути увагу, що у більшості цивільно-правових відносин кожний з суб'єктів має права і несе обов'язки. Так, у цивільно-правових відносинах із договору майнового найму най-модавець зобов'язується надати наймачеві майно у тимчасове користування і має право вимагати від нього плати за користування майном. У свою чергу, наймач вправі вимагати від наймо-давця передачі йому майна у стані, що відповідає умовам договору і призначенню майна. Разом з тим наймач зобов'язаний користуватися майном відповідно до договору і призначення майна. Тільки в деяких цивільно-правових відносинах, що виникають із договорів, є чисті уповноважені і чисті зобов'язані особи. Наприклад, у цивільно-правовому відношенні із договору дарування обдарований має лише суб'єктивне право, а даритель — суб'єктивний обов'язок.і §3. Види цивільно-правових відносин Цивільно-правові відносини досить різноманітні за суб'єктним складом, змістом, підставами виникнення. Наукою і практикою розроблені певні критерії, за якими всі цивільно-правові відносини поділяються на види. Розглянемо їх. Регулятивні і охоронні відносини. В основу розмежування зазначених видів правовідносин покладено такий критерій, як підстави виникнення. Регулятивні відносини — це правовідносини, через які здійснюється регулювання нормальних економічних відносин (власності, товарно-грошових) і особистих немайнових відносин. Тобто за допомогою регулятивних відносин здійснюється правомірна діяльність громадян і організацій. Саме тому вони і виникають із договорів, односторонніх угод. і Наприклад, цивільно-правові відносини, що виникають з договору схову (ст.413 ЦК України). За цим договором одна сторона (охоронець) зобов'язується зберігати майно, передане їй другою стороною, і повернути це майно Я. 58 цілості. Діяльність охоронця є правомірною, корисною. Інший приклад. На підставі договору довічного утримання виникають цивільно-правові відносини, в яких одна сторона, що є непрацездатною особою (відчужу-рач), передає у власність другій стороні (набувачеві майна), наприклад, будинок, а набувач зобов'язується утримувати відчужувача (ст.425 ЦК України). Тут також діяльність сторін є правомірною і взаємовигідною.Дії спадкоємців по прийняттю спадщини є односторонніми угодами (ст.549 ЦК України), що породжують регулятивні цивільно-правові відносини, а саме — відносини власності. Порушення правових норм і відповідного суб'єктивного права громадянина або організації є юридичними фактами, на основі яких виникає цивільно-правове відношення між правопорушником і потерпілим. Внаслідок цього правовідношення у правопорушника з'являються обов'язки, які він виконує на користь потерпілого. Зазначене правовідношення в юридичній літературі називається охоронним.' Іноді охоронні відносини визначаються як такі, що оформляють види юридичної відповідальності, застосування інших правових санкцій, тобто правовідносини, зв'язані із застосуванням засобів державного примусу.2 До них належать: цивільно-правові відносини, які виникають з факту витребування власником свого майна з чужого незаконного володіння (ст. 50 Закону України «Про власність»), а також цивільно-правові відносини, що виникають на підставі таких юридичних фактів: заподіяння шкоди, придбання або збереження майна за рахунок коштів іншої особи без достатніх підстав (ст.ст.440, 469 ЦК України).

Условия вступления в брак и порядок его регистрации1. Брак по советскому семейному праву есть заключаемый в соответствии с законом добровольный моногамный союз равноправных и свободных мужчины и женщины, направленный на создание семьи и порождающий у супругов личные неимущественные и имущественные права и обязанности. Для брака в социалистическом обществе в отличие от буржуазного брака характерно заключение его по любви, а не по расчету, равенство супругов в семейной жизни, их взаимное уважение, дружба, моральная и материальная поддержка. Уже первые декреты Советской власти от 18 и 19 декабря 1917 г., заложившие основу нового семейного законодательства, а затем и Семейный кодекс 1918 года провозгласили равенство в семье мужчины и женщины. В. И. Ленин высоко оценивал революционное значение этого законодательства, указывая, что «за два года Советская власть в одной из самых отсталых стран Европы сделала для освобождения женщины, для равенства ее с «сильным» полом столько, сколько за 130 лет не сделали все вместе передовые, просвещенные, «демократические» республики всего мира» '. Равноправие женщины и мужчины в семье основано на закрепленных Конституцией СССР равных правах женщины с мужчиной во всех областях государственной, общественно-политической, хозяйственной и культурной жизни. Равноправие женщины в СССР обеспечивается предоставлением ей равного с мужчиной права на труд, оплату труда, отдых, образование, социальное страхование, социальное обеспечение, а также государственной и общественной помощью, охраной интересов' Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 39, с. 287. 424 матери и ребенка, организацией широкой сети детских учреждений и предприятий бытового обслуживания. Регистрации брака закон придает конститутивное (правообразующее) значение, т. е. связывает с нею наделение лиц, вступающих в брак, супружескими правами и обязанностями. Регистрация брака устанавливается в государственных и общественных интересах и с целью охраны личных и имущественных прав и интересов супругов и детей (ст. 13 КоБС). Права и обязанности супругов порождает лишь брак, заключенный в государственных органах записи актов гражданского состояния (ст. 17 КоБС). Поскольку сельские и поселковые Советы выполняют функции загсов, они также регистрируют браки. В связи с тем, что правовое регулирование брачных и семейных отношений в СССР осуществляется только государством, религиозный обряд брака, равно как и другие религиозные обряды, лишены правового значения. Не имеют силы и полученные в их удостоверение документы о заключении брака. Это правило не относится к религиозным обрядам, совершенным до образования или восстановления советских органов загса (ст. 6 КоБС). Так, приравниваются к зарегистрирован- ным в загсе браки, совершенные по религиозным обрядам до 20 декабря 1917 г., т. е. до вступления в силу декретов Советской власти от 18 декабря 1917 г. «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния» и от 19 декабря 1917 г. «О расторжении брака», а в местностях, в которых еще не было советской власти, — до образования органов загса. Браки, заключенные в годы Великой Отечественной войны советскими гражданами в период нахождения их на временно оккупированной территории, действительны, если не противоречат советскому законодательству.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Армія без держави

Ця допомога рівнозначна з ворожою агентурою серед української нації та її визвольного руху. За всі ці злочини їх виконавці мусять відповідати, перед правосуддям українського народу. Щойно тоді може бути мова, чи ідеологія та програма їх партії має право на дальшу участь в активній політиці українського народу. Розділ чотирнадцятий КОТЛОВИНА СМЕРТИ Під осінь 1943 року Полісько-волинська котловина зробилася ареною масової смерти. Сюди втікають всякі люди з цілої України, особливо інтелігенція та робітники з більших та менших міст. Тут і цивільне населення не мешкало в ще уцілілих домах, а гніздилося по сховищах та норах непрохідних лісів. Там же, по лісах паслася їх худоба, а по ямах зберігалися рештки врятованого мізерного майна. Насправді, навіть велике майно вже давно у цій нещасній країні втратило всяку вартість. Зі сходу швидкими кроками наближався совєтсько-німецький фронт. Червона армія знову окупувала половину України, перейшовши лінію нашого Дніпра. Від півдня і заходу німецьке командування стягає всі резерви, організує нову оборонну лінію: Мазурські багна — Карпати

скачать реферат Шпоры по Праву

В зависимости от того, как сформулирован вариант поведения в диспозиции правовой нормы, финансово-правовые нормы разделяются на нормы, которые: 1) обязывают; 2) запрещают; 3) уполномочивают.Поняття та джерела цивільного права Цивільне право — одна з провідних галузей національного права України, Цивільне право України, як будь-яка інша галузь права, характеризується предметом і методом правового регулювання. Предмет правового регулювання цивільного права складають правові відносини, що регулюються цивільно- правовими нормами. Це, зокрема, такі групи відносин: Майновими відносинами є правові відносини, що пов'язані з належністю, набуттям, володінням, користуванням і розпорядженням майном. Особисті немайнові відносини індивідуалізують особу, оскільки виникають завдяки здійсненню нею її особистих прав і свобод (наприклад, право особи на життя, здоров'я, честь, гідність, ім'я та авторство) Цивільно-правовий метод характеризується такими ознаками: юридичною рівністю сторін; диспозитивністю сторін, на підставі чого сторонам надається право визначати їхні взаємовідносини на власний розсуд вирішення майнових спорів через загальний суд, арбітражний чи третейський суд" наявністю майнової відповідальності сторін. цивільне право являє собою сукупність норм права, які регулюють майнові та особисті немайнові відносини, що складаються в суспільстві між фізичними і юридичними особами та іншими соціальними утвореннями на засадах юридичної рівності сторін.

Пистолет высокого давления, 375 серии для минимоек от 70 до 230 Атм.
Пистолет высокого давления ЗУБР 70410-375, предназначен для расширения функциональности моек ЗУБР. Регулировка выхода пены. Рассчитан на
753 руб
Раздел: Мойки высокого давления
Бумага для пишущих машин, А3, 2500 листов.
Бумага предназначена для использования в минитипографиях, печати на ризогрофах и т.д. Формат А3. Цвет – серый Плотность бумаги – 48
888 руб
Раздел: Формата А3 и больше
Заварочный чайник "Mayer & Boch", стекло 900 мл + сито.
Заварочный чайник MAYER BOCH изготовлен из термостойкого боросиликатного стекла, фильтр выполнены из нержавеющей стали. Изделия из стекла
417 руб
Раздел: Чайники заварочные
 Українська Повстанська Армія 1942-1952

В багатьох випадках польські партизанські відділи і неаалежницькі організації співпрацюють з УПА. Таким чином всі обвинувачення большевицької пропаганди є безпідставні і фалшиві. Нема сумніву, що під час боїв з УБП, большевиками, червоною міліцією деколи і цивільне населення, як польське так і українське, зазнає втрати. Це неумисні, а самозроаумілі наслідки боротьби, що їх не можливо обминути. Буиали випадки, що наші відділи карали деяких осіб або й місцевості за бандитизм, грабежі чи вбивства українського наслення. В деяких околицях польське населення допомагало червоним плюндрувати і вбивати українців. В таких випадках були застосовані оборонні заходи і після попердження і вичерпання інших способів запобігання протиукраїнському теророві - винуватців карано. Одначе це були виняткові випадки, коли особи чи села піддавалися большевицькій цьковальній агітації та брали участь у масових грабежах та вбивствах українців. Але і в цих випадках не йшлось про протипольську акцію, а про оборонні дії проти большевиків. Саме з цієї причини большевицько-варшавська адміністрація в пресі підносить голос, бо наші удари звернені проти большевиків і їх вислужників

скачать реферат Цивільно-правова охорона особистого життя фізичної особи

Міністерство освіти і науки України Донецька державна академія управління Кафедра правознавства Курсова робота з дисципліни: «Цивільне право України» на тему цивільно-правова охорона особистого життя фізичної особи ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. Поняття особистих немайнових прав та їх значення в сучасному цивільному праві 1.1 Історичний розвиток правової охорони особистого життя людини 1.2 Сутність і зміст охорони особистого життя людини – правове регулювання РОЗДІЛ 2. Цивільно-правові аспекти втручання в особисте життя фізичної особи 2.1 Критерії правомірного втручання в особисте життя фізичної особи. 2.2 Інститут охорони особистого життя фізичної особи у сучасному цивільному праві України 2.3 Цивільно-правовий захист особистого життя від неправомірних втручань РОЗДІЛ 3. Міжнародні стандарти захисту особистого життя фізичної особи 3.1 Характеристика міжнародних правових актів щодо захисту особистого життя фізичної особи 3.2 Порядок розгляду спорів з захисту особистого життя людини 3.3 Міжнародні організації з захисту прав людини ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ВСТУП Закріплення в Конституції України демократичного напрямку розвитку політичної системи й проголошення України правовою державою передбачає, що українська спільнота нині стоїть на межі перетворення на громадянське суспільство, однією з важливих рис якого є загальна повага до приватного життя людини.

 Мої спостереження із Закарпаття

Комарницький поїхав до Будапешту, щоб там боронити свої права, та зайшов теж до посольства ЧСР, де він розповів послові Годжі про свої проблеми, як також про ухвали Скалявської Народної Ради. Він написав від себе прохання до чехів, в якому просив помочі проти мадяр, але ані словом не згадав про бажання прилучити Закарпаття до ЧСР. Це його особисте прохання стало для чехів “важним актом”, висловленням волі народу. Папірець гоненого мадярами робітника мав заступити волю цілого східнього Закарпаття! Здається, що це й чехам видалося несерйозним, бо вони намагалися дістати до рук ще якесь свідоцтво “волі народу” східної частини Закарпаття. Після закінчення війни багато вояків поверталося через Ясіня додому. Часто траплялося, що ті вояки насильно забирали від населення харчі або плюндрували село. Щоб цьому зарадити, мешканці Ясіня вирішили створити з колишніх вояків міліцію, яка б боронила цивільне населення перед насильством небажаних елементів. Завданням такої міліції в Ясіню була служба на трьох залізничних станціях, утримування порядку в самому селі й охорона різних складів

скачать реферат Контрольна з зовнішньоекономічної діяльності2

Взагалі, як показує досвід, узгодити в договорах обов’язки значно важливіше, ніж конкретизувати права, оскільки обов’язки одного з учасників є фактичними правами іншого. 8. Умовно-правовий договір зазвичай закінчується загальними положеннями з оформлення договору, правами та повноваженнями осіб, які представляють орендаря і орендодавця, умовами дії договору. Результативність зовнішньоекономічної діяльності значною мірою залежить від правильного вибору контрагента. Вивчення оперативної і фінансової звітності фірм дає можливість виявити тенденції розвитку їх, визначити їхній економічний і виробничий потенціал, оцінити науково- технічний рівень продукції, що випускається, і конкурентноздатність. Аналіз певних показників діяльності фірми дозволяє визначити її зацікавленість у встановленні ділових відносин, виявити її платоспроможність і кредитоспроможність. Список літератури 1. Васильев Н.М. Лизинг: организация, нормативно-правовая основа, развитие. — М.: 1997. 2. Довгань В. Франчайзинг путь к расширению бизнеса.- М.: Дело, 1991. 3. Стонер Джеймс А. Ф. Долан Едвін Г. Вступ у бізнес К. Видавництво Європейського факультету фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу. 2000р. 4. Предпринимательство. Учебник М.: «Дело». 1999р. 5. Цивільне право України. Підручник. Книга перша. К.: «Юринком Інтер». 2000р. 6. Журнал Предпринимательство, хозяйство и право И.

скачать реферат Благотворительные организации

Вступ I. Благодійні організації: загальні засади 1. поняття благодійної організації 2. засади благодійництва та благодійницької діяльності 3. основні напрямки благодійницької діяльності 4. Законодавчі акти, що регулюють діяльність благодійних організацій IІ. Благодійні організації як юридичні особи 1.Порядок виникнення та припинення діяльності благодійних організацій а)порядок виникнення б)засновники в)статут благодійних організацій г) порядок припинення діяльності 2. Статус благодійних організацій 3. Правоздатність благодійних організацій а)Права б)Господарська і фінансова діяльність в)Обов под ред. Ю.К.Толстого, А.П. Сергеева. 2 «Цивільне право України» під ред. О.В. Дзери, Н.С.Кузнєцової 3«Цивільне право України» під ред. О.В.Дзери та Н.С.Кузнєцової 4 «Вітчизна» березень-квітень 1998 року 5 «Вітизна» 3-4 1999 року, Микола Дейчаківський «Громадянське суспільство і недержавні організації» 6 «Вісник законодавства України» № 42, 2000 рік 7 «Некоммерческие фонды и организации: правовые аспекты» О.Г.Дрокин, А.А Игнатенко, С.В Изотова, С.Н Мовчан, Н.С Невменова 8 «Вісник законодавства України» № 47 ,2000 рік. 9 «О благотворительной и некоммерческой деятельности», составитель- Вербицкий.

скачать реферат Апеляційний процес

Завдання 1. Завдання розраховане на знання процесуальних норм щодо процедури забезпечення позову. Як відомо, забезпечення позову – це сукупність процесуальних дій, які гарантують виконання рішення суду у випадку задоволення позовних вимог. Точне й неухильне дотримання судами України норм чинного законодавства при розгляді заяв про забезпечення позову є необхідною умовою здійснення завдань цивільного судочинства, які полягають в справедливому, неупередженому та своєчасному розгляді й вирішенні цивільних справ з метою захисту порушених прав, свобод або інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави. Кому із практикуючих юристів не відомі проблеми, пов язаний зупинрити виконання рішення на строк розгляду відповідної заяви Амурова. Список використаної літератури Цивільно-процесуальний кодекс України. – Х, 2005. Науково практичний коментар до Цивільно-процесуального кодексу України. – К., 2007. Тертишніков В. І. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар. – Харків: Видавець СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2007. – 576 с. Цивільне процесуальне право / Опорний конспект лекцій. – Х., 2005. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред. Я.М. Шевченко. – Т. 1. Загальна частина. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. – 520 с. Кравчук В.М. Стратегія і тактика цивільного процесу. – К.: Атіка, 2005. (Вища освіта ХХІ століття). Цивільний процес. За ред. Штефана М.Й. – К, 2001,

скачать реферат Новели посвідчення правочинів зі змінами 09.01.09

Не слід плутати довідку-характеристику з технічним паспортом на нерухоме майно, який містить план об'єкта нерухомості, розміри житлових і нежитлових приміщень та інші характеристики. Надання технічного паспорта не є обов'язковим для посвідчення правочинів про відчуження цих об'єктів нерухомого майна. У разі відчуження всього об'єкта нерухомого майна правовста-новлюючий документ, довідка-характеристика і довідка про відсутність заборони на відчуження нерухомого майна залишаються у провадженні нотаріуса за конкретним договором. Література Конституція України. Цивільний кодекс України. Цивільне право України: Підручник. / За заг. ред. Я.М. Шевченка.— К.: Ін Юре, 2004. — С. 227. ЗУ «Про нотаріат» від 09.01.09 р. Фурса С.Я., Фурса Є.І. Нотаріат в Україні, теорія і практика: навч. посібник для студ. Вищ. навч. закл. — К.: А.С.К, 2008. — С. 295 ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень»

Коврик для выпечки силиконовый, 38х28 см.
Материал: силикон. Размер: 38х28 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
377 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Фоторамка пластиковая "Poster black", 40x60 см.
Для фотографий размером 40 х 60 см. Материал рамки - пластик. Цвет - черный. Материал подложки - плотный картон. Крепежи позволяют
848 руб
Раздел: Размер 40x60 (А2)
Банки для сыпучих продуктов (3 штуки) и ложки "Birds" 8,5х12 см, 350 см.
Банки для сыпучих продуктов (3 штуки) и ложки "Birds" станут незаменимым атрибутом приготовления пищи. Прекрасно впишутся в
642 руб
Раздел: Наборы
скачать реферат Юрисдикційні форми захисту авторських прав

Цивільне право України Виконав Стерницький Юрій Студент 3 курсу 7ф НЮАУ ім. Ярослава Мудрого Харків 2008 р. Анотація Дана дослідницька робота містить у собі аналіз деяких проблемних аспектів здійснення юрисдикційного захисту особистих немайнових та майнових авторських прав осіб, які є суб єктів права інтелектуальної власності, так і на загальному рівні в межах цілих інституцій. Проблема є актуальною і потребує залучення широкого загалу до дискусії навколо питання засобів захисту авторських прав. Отже, беручись до вирішення проблем в забезпеченні реалізації прав інтелектуальної власності, необхідно неодмінно враховувати ряд факторів, зокрема міжнародний досвід, адже даний інститут в національному праві відносно новий і достатнього досвіду його регулювання в період трансформаційних перетворень правової системи не має. Список використаних джерел: 1 Адміністративне право України Підручник за редакцією професора Ю. Є. Битяка Хрінком Інтер К: 2004 р. 2 Вісник Господарського Судочинства № 2, 2005 р 3 Гражданское право Украины в схемах. Е. А. Мичурин Юрсвит. Харьков: 2006 г. Спасибо-Фатєєвої та В. Л Яроцького. К.: Юрінком Інтер 2007. 4 Кушніренко О. Г., Слінько Т. М., Веніславський Ф. В. Конституційне право України в схемах і дефініціях. – Харків 2003. 5 Президія Вищого Господарського Суду України. Рекомендації 10.06.2004 04-5/1107 6 Цивільне право України: навчальний посібник. Під редакцією В. І. Борисової, І. В. 7 Цивільне процесуальне право України: підручник.

скачать реферат Основы права

Нормативные акты и литература О ценных бумагах и фондовой бирже: Закон Украины от 18.06.91 г.// Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 39. Цивільне право: Підручник. – 1-2 т. / За ред. О.А. Підопригори, Д.В.Бобрової. – К.: Вентурі, 1996. Гражданское право Украины: Учебное пособие. В 2 ч. / Под ред. С.А.Слипченко, В.А. Кройтор. – Х.: Эспада, 2000. Правознавство: Навч. посібник / А.М. Колодій, І.В. Опришко. – 3-є видання перероб. і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2000. Тема 8. Общие положения об обязательствах Вопросы 1. Понятие и основания возникновения обязательств. 2. Понятие и характеристика хозяйственных договоров. 3. Принципы исполнения обязательств. 4. Способы обеспечения исполнения обязательств. 5. Ответственность за нарушение обязательств. Контрольные вопросы1. Сформулируйте понятие обязательства. 2. Что является основанием возникновения обязательства? 3. Сформулируйте понятие договора и охарактеризуйте его виды. 4. Что составляет содержание договора? 5. Перечислите и охарактеризуйте принципы исполнения обязательств. 6. Перечислите и охарактеризуйте способы обеспечения исполнения обязательств. Каково их значение? 7.

скачать реферат Адміністративна відповідальність

У випадку ухвалення рішення про виселення іноземець зобов'язаний покинути територію України в терміни, за­значені в цьому рішенні. Якщо іноземець ухиляється від виконання такого рішення, то він підлягає затриманню і примусовому виселенню, проте для цього необхідна санк­ція прокурора. Затримання для примусового виселення допускається тільки на термін, необхідний для практичної реалізації даного рішення. Висновок Адміністративне право України являє собою одну з фундаментальних галузей права і профілюючих юридич­них дисциплін. Воно вивчає суспільні відносини у сфері державного управління і здійснює функції регулювання цих відносин притаманними йому юридичними засобами. Адміністративне право ґрунтується на положеннях Конституції України, нормативних актів Верховної Ради, актів Президента та Уряду країни, актів центральних і міс­цевих органів державної виконавчої влади. Воно тісно пов'язане з теоретичними положеннями таких суміжних юридичних наук, як теорія держави і права, конституційне (державне) право, цивільне право, кримінальне право, кримінальний процес, кримінологія, трудове право та інших.

скачать реферат Правовий статус юридичних осіб нафтогазового комплексу України (цивільно-правові аспекти)

Київський національний університет імені Тараса ШевченкаСлюсаренко Юрій Анатолійович УДК 347. 19Правовий статус юридичних осіб нафтогазового комплексу України (цивільно-правові аспекти) Спеціальність: 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наукКиїв – 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі цивільного права юридичного факультету Київського Національного університету імені Тараса Шевченка. Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор Майданик Роман Андрійович, Київський Національний університет імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри цивільного права Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, старший науковий співробітник Кучеренко Ірина Миколаївна, Інститут держави і права ім.В.М. Корецького НАН України, провідний науковий співробітник (м. Київ); кандидат юридичних наук, Гопанчук Василь Степанович, Київський Національний університет внутрішніх справ України, професор кафедри цивільно-правових дисциплін (м. Київ). Захист відбудеться i er a io al priva e law. – aras Shevche ko Kyiv a io al u iversi y, Kyiv, 2007. he disser a io co ai s a alysis of heore ical a d prac ical issues co ec ed wi h regula io of legal s a us of juridical perso s i oilgas complex i Ukrai e. he disser a io explores he mai s ages of developme of regula io of legal s a us of juridical perso s i oilgas complex i Ukrai e. he a alysis of speciali ies of legal s a us of juridical perso s i oilgas comрlex has bee carried ou .

скачать реферат Рішення суду першої інстанції в цивільному процесі

ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ АНДРОНОВ Ігор Володимирович УДК: 347.9513 (477) РІШЕННЯ СУДУ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ Спеціальність: 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Одеса – 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Одеській національній юридичній академії Міністерства освіти і науки України. Науковий керівник кандидат юридичних наук, професор, член — кореспондент Академії правових наук України, заслужений юрист України ЧЕРВОНИЙ Юрій Семенович, завідувач кафедри цивільного процесу Одеської національної юридичної академії Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор, академік Академії правових наук України ЛУЦЬ Володимир Васильович, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін Академії муніципального управління Міносвіти України кандидат юридичних наук, доцент ДРІШЛЮК Андрій Ігорович, суддя Малиновського районного суду м. Одеси Захист відбудеться 14 квітня 2008 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.086.03 Одеської національної юридичної академії за адресою: 65009, м. Одеса, Фонтанська дорога, 23.

Шарики для бассейна, 500 штук.
Шариками можно наполнить бассейн, манеж, игровую палатку или домик. Материал: безопасный, экологически чистый пластик. Диаметр шара 7 см.
3027 руб
Раздел: Шары для бассейна
Набор первоклассника, для девочек, 16 предметов.
В наборе 16 предметов: - Подставка для книг. - Настольное покрытие для творчества. - Веер "гласные". - Веер
721 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Рапидограф, 0,13 мм.
Чертежный прибор для черчения и рисования на бумаге, ватмане и чертежной пленке. Заправляется одноразовыми патронами. Пишущий узел
1584 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
скачать реферат Юридичні особи як суб’єкти цивільних прав

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ «УКРАЇНА» Білоцерківський інститут економіки та управління Факультет СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВИЙ КУРСОВА РОБОТА з предмету: «Цивільне право» НА ТЕМУ: «Юридичні особи як суб єктності підприємств: деякі питання. // Право України, 2002. № 7. 24) В. Кравчук. Визначення сфери застосування інституту юридичної особи. // Право України, 1998. № 4. 25) Рікс Ніведа. Особливості корпорацій у англосаксонській системі права.// Право України., 1997 № 8.

скачать реферат Фінансовий контроль

При цьому сам аудитор повинен мати особисту ліцензію, обов’язково кваліфікаційний аттестат. Бажано, щоб аудитор мав досвід роботи з фінансово- господарської діяльності не менше 10-15 років. За кордоном хороший аудитор має бути у віці від 40 років, але не старшим 60 років. Аудит провадиться поряд з фінансовим контролем діяльності экономічних суб’єктів (ревізією, перевірками податкової поліції та ін.) виконавчими органами, що провадяться у відповідності із законодавством спеціально уповноваженими на те державними органами. Аудит, аудиторська діяльність в Україні регулюється Указом Президента України. Аудит здійснюється фізичними чи юридичними особами, що мають ліцензії на проведенння незалежного аудиту. Існують ліцензії 2-х видів: АБ - загальний, включаючи аудит банків, А - загальний аудит без аудиту банків. Основною метою аудиторської діяльності є встановлення достовірності бухгалтерської (фінансової) звітності економічних суб’єктів та відповідність їх законодавству, діючому в Украині. В основу аудиту покладено цивільне право, адміністративно-господарське право. Існують три сфери відповідальності по аудиторської діяльності: відповідальність перед клієнтом; відповідальність на базі цивільного законодавства перед третіми особами; кримінальна відповідальність.

скачать реферат Право

Голова Верховної Ради України в період виконання ним обов'язків Президента України не може здійснювати повноваження, передбачені пунктами 2, 6 – 8, 10 – 13, 22, 24, 25, 27, 28 статті 106 Конституції України. Які відносини регулює цивільне право? Цивільне право — одна з провідних галузей національного права України, яка регулює певну групу правових відносин за участю фізичних, юридичних осіб, держави, територіальних громад, іноземних держав та інших суб'єктів публічного права. Протягом свого життя ми не часто вступаємо у відносини з кримінальним, кримінально-процесуальним, адміністративним, виправно-трудовим правом, однак з цивільним правом наш життєвий уклад пов'язаний дуже тісно. Кожен день ми купуємо в магазинах продукти харчування, користуємося транспортом, здійснюємо підприємницьку діяльність, будуємо дачі, позичаємо гроші, приватизуємо квартири, ремонтуємо свої автомобілі, видаємо довіреності, складаємо заповіти тощо. Крім того, кожному з нас від народження належать особисті немайнові права, які встановлені Конституцією України. Всі ці особисті немайнові права та суспільні відносини, пов'язані з матеріальними благами, і регулює цивільне право.

скачать реферат Право власності

Підставами виникнення права власності, так само, як і припинення підставами права власності, є юридичні факти, тобто такі обставини реального життя, які закон виділяє як підстави виникнення права власності. Більш того, одні й ті ж юридичні факти можуть одночасно бути підставами виникнення права власності в однієї особи і підставами припинення права власності в іншої особи. Цивільне право поділяє підстави припинення права власності на дві групи: 1) первісні; 2) похідні. Метою дослідження є науковий аналіз первісних підстав виникнення прав власності в цивільному праві, а також потрібно розкрити їх класифікацію відповідно до чинного законодавства. 1. Види виникнення права власності Як і будь-яке суб'єктивне цивільне право, право власності може виникати за наявності певних юридичних фактів, зазначених у ЦК України. Всі юридичні факти, які утворюють правовідносини власності (і відповідно суб'єктивне право власності), можна поділити на первісні і похідні. За первісних фактів право власності виникає на річ вперше або незалежно від попередніх власників, за похідних — право власності виникає у суб'єкта внаслідок волевиявлення попереднього власника.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.