телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАВсе для ремонта, строительства. Инструменты -30% Разное -30% Электроника, оргтехника -30%

все разделыраздел:Законодательство и правоподраздел:Право

Шпоры по Праву

найти похожие
найти еще

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Людській психіці начебто притаманна потреба покори, наслідування, усвідомлення залежності від видатної особистості. Народ є інертною масою і не здатний приймати рішення, а тому потребує постійного керівництва. Представником цієї теорії був Л. Й. Петражицький. Теорія насильства. За цією теорією держава виникла як результат завоювання одних племен іншими представниками теорії були Каутський, Дюрінг та ін. Органічна теорія, її обґрунтовував філософ Г. Спенсер держава, подібно до біологічного організму, народжується, розмножується, старіє і гине. Як біологічний організм, держава має політичне тіло: руки, ноги, голову, тулуб, що виконують відповідні функції. Серед інших теорій походження держави заслуговують на увагу космічна і технократична. Прихильники космічної теорії пояснюють виникнення держави завезенням на землю політичної організації суспільства з космосу іншими цивілізаціями. Сутність технократичної теорії виникнення держави полягає в необхідності здійснювати управління технічними засобами та знаряддями праці. В теорії держави і права відсутній єдиний погляд на закономірності виникнення держави і права.Держава в політичній системі суспільства Політична система в теорії держави і права визначається по-різному. Різні позиції з цього питання можна звести до двох: широкого і вузького розуміння цього суспільного явища. Вузьке розуміння політичної системи зводиться до сукупності державних організацій, громадських об'єднань і трудових колективів, що здійснюють функції з реалізації політичної влади. Політична система в широкому розумінні — це найбільша сукупність матеріальних і нематеріальних компонентів, зв'язаних політичними відношеннями під час здійснення політичної влади. Роль держави в організації суспільства і здійсненні політичної влади зумовлена тим, що вона є центром, ядром політичної системи. Тому тільки держава: володіє суверенною владою, що є верховною, самостійною, повною, єдиною і неподільною в межах її території, а також незалежною і рівноправною у зовнішніх відносинах; виступає офіційним представником усього чи більшої частини населення країни; уособлює суверенітет народу і нації, а також здатна реалізувати права народу на самовизначення; має спеціальний апарат управління і примусу, з допомогою якого здатна забезпечити реалізацію своїх функцій, охорону прав людини і громадянина, задовольнити загальносоціальні й загальнолюдські потреби; з метою реалізації управління суспільством видає загальнообов'язкові для всіх правила поведінки у вигляді юридичних норм, а також індивідуально-правові приписи, необхідні для регулювання прав та обов'язків конкретних осіб стосовно конкретних життєвих ситуацій. Отже, політика держави охоплює всі сфери життєдіяльності суспільства. В її основі лежать потреби народу, нації, соціальних верств і груп, особи й держави, інших соціальних суб'єктів.Функції держави Функція характеристика напрямку чи аспекту діяльності. Існують такі підстави для класифікації функцій держави на види: 1)за соціальним значенням діяльності держави на основні та неосновні функції. 2)Залежно від територіальної спрямованості розрізняють внутрішні та зовнішні функції. 3)За часом здійснення функції групуються як постійні й тимчасові. 4)За сферами суспільного життя їх поділяють на гуманітарні, економічні, політичні і т. д. Основні функції — найзагальніші та найважливіші комплексні напрямки діяльності держави щодо здійснення стратегічних завдань і цілей, що стоять перед державою в конкретний історичний період.

У сучасному законодавстві України існують: Кримінальний кодекс, Кодекс про адміністративні правопорушення, Кодекс про шлюб та сім'ю, Земельний кодекс, тощо. Статути, положення — кодифікаційні акти, в яких визначається статус певного виду державних організацій і органів. До них не належать положення про індивідуально визначені органи, що не мають загального характеру.Система права Регулювання й охорону суспільних відносин право здійснює через відповідну систему. Система права — це внутрішня форма права, яка має об'єктивний характер побудови, що відображається в єдності та узгодженості всіх її норм, диференційованих за правовими комплексами, галузями, підгалузями, інститутами й нормами права. Первинним ланцюжком системи права є норма права. Це загальнообов'язкове, формально визначене правило поведінки суб'єкта права, що криє в собі державно-владне веління нормативного характеру, встановлюється, санкціонується і забезпечується державою для регулювання суспільних відносин можуть об'єднуватися в інститути і галузі права. Інститут права можна визначити як відокремлену групу взаємозв'язаних правових норм що регулюють певний вид чи рід суспільних відносин і утворюють самостійний елемент системи права. Найбільш розвиненою формою об'єднання правових інститутів є підгалузь права — об'єднання інститутів права в межах конкретної галузі права, яке містить загальний і предметний інститути чи їхні асоціації. Отже, інститут права, об'єднання інститутів права можна розглядати як самостійний елемент системи права та в межах галузі права. Наступним структурним елементом системи права є галузь права — це сукупність правових норм інститутів права, що регулюють певну сферу суспільних відносин у межах конкретного предмета і методу правового регулювання з урахуванням принципів і завдань такого регулювання. За місцем, що його галузі права посідають у правовій системі, вони діляться на основні та комплексні. Основні галузі права — такі, що утворюють головний масив права у правовій системі держави. Серед них розрізняють профілюючі (традиційні), процесуальні, спеціальні та ін. Профілюючі галузі утворюють юридичну основу, обов'язкову частину системи права (конституційне, адміністративне, цивільне, кримінальне право). Процесуальні галузі — такі, що закріплюють порядок застосування матеріального права (цивільний, кримінальний, адміністративний та інші процеси). До спеціальних галузей відносять ті, які на базі профілюючих розвивають основні галузі права і забезпечують спеціальний правовий режим для певного виду суспільних відносин (трудове, аграрне, екологічне, сімейне, фінансове право). Комплексні галузі — це нашарування, надбудова над основними галузями, що зовні обособлюються значно менше, ніж основні галузі страхове, банківське, морське. Внутрішня форма права характеризується відповідною сукупністю правових норм, що об'єднуються в інститути, підгалузі та галузі права.Джерела права Джерела права це зовнішні форми прояву юридичних норм, способи юридичного виразу права. До джерел права відносять: нормативний акт; правовий звичай; судовий чи адміністративний прецедент; нормативний договір. Правовий звичай — санкціоноване державою звичаєве правило поведінки загального характеру.

Свої функції державний апарат виконує відкрито, співпрацює з різними громадськими об'єднаннями і рухами, вивчає громадську думку і враховує її в організації та здійсненні покладених на нього завдань. Державний апарат є системою державних органів, що здійснюють свої функції, реалізуючи волю громадянського суспільства, всього українського народу.Конституційне право – провідна галузь національного права України Конституційне право України являє собою систему правових норм, що регулюють відносини народовладдя. Предметом конституційного права України є особливе коло суспільних відносин, що виникають у процесі організації та здійснення публічної влади в Україні. Ці відносини характеризуються певною специфікою, а саме: стосуються всіх найважливіших сфер життєдіяльності суспільства; виступають як базові в політичній, економічній, духовній, соціальній та інших сферах життя суспільства. Отже, конституційно-правові відносини — це суспільні відносини, врегульовані конституційно-правовими нормами, суб'єкти яких наділяються взаємними правами та обов'язками, згідно з котрими вони повинні функціонувати. Під принципами конституційно-правового регулювання розуміють найзагальніші нормативно-регулятивні правила поведінки, у яких відображаються сутність і соціальне призначення конституційного регулювання суспільних відносин. До них відносять принципи: верховенства права; верховенства і прямої дії Конституції та законів у загальної демократії; поділу влади; гуманізму; пріоритетності норм і принципів міжнародного права порівняно з вітчизняним законодавством; державного та іншого гарантування прав, свобод і обов'язків людини і громадянина, народовладдя, захисту суверенітету й територіальної цілісності України і т. д. Конституційно- правова норма — загальнообов'язкове правило поведінки, встановлене чи санкціоноване державою з метою регулювання та охорони певних суспільних відносин, які становлять предмет конституційного права, їхніми ознаками є те, що вони: регулюють особливе, коло суспільних відносин, що стосується здійснення народовладдя; встановлюють порядок створення інших правових норм. мають вищу юридичну силу щодо інших правових норм; відрізняються особливою структурою в тому розумінні, що для них не є характерною тричленна структура (гіпотеза, диспозиція та санкція). Деякі конституційно- правові норми (норми-принципи, норми-декларації) взагалі мають лише диспозицію. Метод конституцтно-правового регулювання — сукупність способів і засобів, із допомогою яких упорядковуються суспільні відносини, що становлять предмет конституційного права. Він характеризується: найбільшою загальністю; максимально високим юридичним рівнем; універсальністю; доцільністю; поєднанням прямого та опосередкованого регулювання. Відповідно до конституційно-правового регулювання існує наука конституційного права. Її можна визначити як галузеву юридичну науку, що являє систему знань про конституційно-правові норми, відносини та інститути, конституційно-правове регулювання загалом.Конституція України – нормотворча база всього законодавства Особливе місце в системі джерел конституційного права України посідає її Конституція.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Изабелла Баварская

Мгновение стражники колебались: стоит ли затевать бой, – ведь им было приказано арестовать шевалье де Бурдона, а не убивать его, однако меры защиты, принятые последним, ясно указывали на то, что он не намерен живым предаться им в руки. Всадник же, увидев, что они колеблются, напустил на себя еще более решительный вид. – А ну, голубчики, смелее, смелее, – крикнул он, – сейчас мы увидим, да поможет нам в этом бог и святой Михаил, как прольется кровь. Стражники выхватили из ножен шпаги и бросились на противника, соблюдая некоторую дистанцию между собой, дабы каждому атаковать шевалье со своей стороны. А тот, бросив на них стремительный взгляд и поняв, что он легко проскочит между своими врагами, вонзил шпоры в бока лошади, и та понеслась с быстротой ветра. В нескольких шагах от себя он увидел острие шпаг, быстро пригнулся к шее лошади, приняв почти горизонтальное положение, словно хотел подобрать что-то, и, вцепившись правой рукой в гриву лошади, левой ухватился за ногу одного из своих противников, приподнял его и перебросил через круп лошади, так что шпаги врагов проткнули лишь воздух

скачать реферат Возникновение и развитие правового статуса казачества в России

ЦЕНТРОСОЮЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ БЕЛГОРОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ Кафедра теории и истории государства и права Возникновение и развитие правовго статуса казачества в России. Курсовая работа студента I-го курса юридического факультета Юр-13 С гр. Шабалина А.В. Научный руководитель - доктор исторических наук, профессор Олейник Н. Н. Сдана . 14 февраля 1845 года Первое положение о Кавказском линейном казачьем войске. 17 марта 1851 года Учреждение Забайкальского казачьего войска из бурят и казаков Китайской линии. 18 мая 1858 года Учреждение Амурского казачьего войска из части Забайкальского казачьего войска. 19 ноября 1860 года Переименование Черноморского войска - в кубанское и Кавказского линейного войска - в Терское. 27 ноября 1861 года Впервые повелено Кавказские казачьи мундиры называть черкесками. 13 июня 1867 года Учреждение Семирюченского казачьего войска из 9-го и 10-го полковых округов Сибирского войска. 8 июля 1867 года Исключены шпоры из казачьего обмундирования. (Приказ Военного Министра № 258) 3 января 1870 года Пожалование первого войскового юбилейного знамени (Донскому войску). 21 июня 1871 года Утверждено положение о регалиях и старшинстве войсковых частей, в том числе и казачьих. (Приказ в.в. № 227) 12 декабря 1882 года Впервые установлен вечный шеф казачьей части: Ермак Тимофеевич в Сибирском казачьем №1 полку. 26 июня 1889 года Учреждение Уссурийского казачьего войска из части Амурского войска. 7 ноября 1889 года Установлены полковые и сотенные значки. (Приказ в.в. № 273) 24 декабря 1890 Установлены дни войсковых праздников. (Приказ по каз. И ирр. в. № 32) 14 марта 1891 г.

Дневник "My Life Story" (бежевый).
Дневник, который запечатлеет Всю историю Вашей жизни. В него Вы можете записать все, что не хотите забыть, все важные моменты Вашей жизни,
2850 руб
Раздел: Прочее
Настольная игра "Ticket to Ride: Европа".
Эта увлекательная игра предлагает захватывающее путешествие из дождливого Эдинбурга в солнечный Константинополь. В настольной игре «Ticket
2990 руб
Раздел: Классические игры
Глобус "Двойная карта" диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: дерево. Цвет подставки: вишня, орех. Мощность: 220 V, может использоваться в
1785 руб
Раздел: Глобусы
 Изабелла Баварская

После двух часов работы английских и французских саперов отделяло друг от друга расстояние, не превышавшее толщины обычной стены. Но вот и этот промежуток был преодолен, саперы той и другой стороны ушли из подкопа, а воины вступили в жестокую схватку в узком и тесном проходе, где четыре человека с трудом могли идти рядом. Тогда-то Ювенал оценил справедливость слов Барбазана: его секира с укороченной рукоятью творила настоящие чудеса, англичане обратились в бегство, а вновь посвященный рыцарь заслужил шпоры. Спустя час англичане возвратились с большим пополнением. Перед собой они двигали заслон, которым перегородили мину, чтобы дофинцы не могли пройти. Тем временем из города подоспело еще пополнение, и всю ночь напролет шел ожесточенный бой. Этот новый вид боя имел ту важную особенность, что противники могли ранить друг друга, даже убить, но брать в плен они не могли, ибо находились по разным сторонам от заслона. На следующий день перед городскими стенами появился трубач, а за ним английский герольд. От лица некоего английского рыцаря, который пожелал остаться неизвестным, герольд вызывал на поединок любого дофинца, будь то рыцарь или дворянин; рыцарь предлагал сразиться на лошади с правом каждого из противников сломить два копья; если ни тот, ни другой не будет ранен, предлагалось пешее сражение на секирах или на шпагах, причем англичанин избирал местом поединка подземный проход, предоставляя дофинцу, который примет вызов, самому выбрать в нем место и время сражения

скачать реферат Средневековое рыцарство: история возникновения, ритуалы, символика, кодекс чести

Одна из основных статей рыцарского закона заключалась в том, чтобы не оскорблять женщин и не дозволять никому делать этого в своем присутствии. Девизом всех рыцарей было следующее: “Бог, женщина и король”; они были настоящими защитниками отечества. Упомянутый девиз сиял на роскошных и воинственных празднествах рыцарей, в их воинских играх, в торжественных собраниях удальцов и красавиц, в их вымышленных сражениях, в великолепных турнирах, которые все более и более размножались. Рыцарство способствовало также сохранению вассальной верности и простоты, что, конечно, красило душу человека; в то время одно слово считалось нерушимым залогом в самых важных договорах. Ложь и вероломство считались между рыцарями самыми гнусными преступлениями; они были заклеймены презрением. Блестящие подвиги, совершаемые рыцарями, заслужили им самые почетные отличия. Им давали разные титулы; рыцари имели право восседать за одним столом с королями; только они одни имели право носить копья, броню, золоченые шпоры, двойные кольчуги, золото, шлемы, горностаевые и беличьи меха, бархат, красное сукно и ставить флюгера на своих башнях.

 Королева Марго

Но голос молодого человека рассеялся в воздухе: де Муи был уже слишком далеко, чтобы его услышать, а тем более – чтобы ему ответить. Коконнас сразу принял решение. Пока Ла Моль стоял, не двигаясь с места и следя глазами за де Муи, исчезавшим среди ветвей, которые раздвигались перед ним и смыкались позади него, Коконнас сбегал за лошадьми, привел их, вскочил на свою лошадь, бросил поводья другой на руки Ла Моля и приготовился дать шпоры. – Ну, Ла Моль! – воскликнул он. – Повторяю тебе слова де Муи: «Бежим!» А де Муи – господин красноречивый! Бежим! Бежим, Ла Моль! – Одну минуту, – возразил Ла Моль, – ведь мы сюда явились с какой-то целью. – Во всяком случае, не с той, чтобы нас повесили! – в свою очередь возразил Коконнас. – Советую тебе не терять времени. Я догадываюсь: ты сейчас займешься риторикой, начнешь толковать на все лады понятие «бежать», говорить о Горации, который бросил свой щит, и об Эпаминонде, который вернулся на щите[75]. Я Же говорю тебе попросту: где бежит господин де Муи де Сен-Фаль, имеет право бежать каждый. – Господину де Муи де Сен-Фалю никто не поручал увезти королеву Маргариту, – возразил Ла Моль, – и господин де Муи де Сен-Фаль не влюблен в королеву Маргариту. – Черт побери! И хорошо делает, коль скоро эта любовь толкнула бы его на такие глупые поступки, о которых ты, я вижу, сейчас думаешь

скачать реферат Физиология лошади

У лошади запястные (заплюсневые) мякиши представлены огрубевшими, лишенными волос небольшими участками кожи. Называются они каштанами и расположены с пальмарной – выше (плантарной – ниже) стороны запястья или заплюсны. Пястные (плюсневые) мякиши позади путовых суставов образуют шпоры. Впереди от мякишей на дистальных концах конечностей расположены роговые производные общего покрова – копыта. Животные рождаются с уже оформленными копытами и мякишами. Состояние копыт и мякишей изменяется в зависимости от обмена веществ в организме животного, нейроэндокринной регуляции роста и развития тканей, воздействий внешних условий. Нарушения в питании лошадей могут вызвать матовость и шероховатость копыт. 12. Физиология воспроизводства лошади. Физиология воспроизводства лошади довольна сложна. Половой зрелости кобылы достигают к 1 -1,5 годам, жеребцы немного позже, но случать кобыл можно, как правило, только в возрасте 3 лет, а жеребцов использовать в случке только с 4–х лет. Приведем некоторые физиологические показатели половой системы жеребцов. Так, количество выделяемой спермы составляет 50–200 мл, цвет мутно-белый, консистенция водянистая.

скачать реферат Сила, деньги и разум

Сила, деньги и разум Какие бы инструменты власти ни применялись правящей элитой или отдельными людьми, сила, богатство и знание остаются основными рычагами, образующими триаду власти. Власть использует их, чтобы заставить людей действовать определенным образом. Ультрамариновое небо. Горы вдалеке. Цокот копыт. Приближается одинокий всадник, солнечные блики играют на его шпорах. Любой сидящий в кинозале и восхищенный фильмом о ковбоях, как ребенок, полагает, что власть появляется из дула шестизарядного револьвера. В кинематографе (началось это с голливудских фильмов) из ниоткуда в никуда едет одинокий ковбой. Он сражается в поединках со злодеями, прячет револьвер обратно в кобуру и вновь уезжает в подернутую дымкой даль. Власть, это мы выучили еще детьми, рождается насилием. Фигура второго плана во многих таких лентах — хорошо одетый персонаж с брюшком, сидящий за большим деревянным рабочим столом. Как правило, его изображали слабым и жадным, но этот человек также влиял на власть. Именно он финансировал строительство железной дороги или скотоводов, захватывающих земли, или другие силы зла. И если герой ковбоя представляет власть насилия, этот персонаж — обычно банкир — символизирует господство денег.   Во многих вестернах присутствовало также третье важное действующее лицо: борющийся редактор газеты, учитель, священник или образованная женщина с "Востока".

скачать реферат Шпоры по экономике предприятия

смотреть на рефераты похожие на "Шпоры по экономике предприятия" 1. Причины и цели 14.Износ и аморт.ОФ. 33. Калькулирование 44. Налоговые пред-ой деят. с/с органы, их права и Изменение Срок службы С/с прод-ии обязанности.Расчет потребностей об-ва оборудования д.б. представляет налога на подчиняется указан в паспорте выраженные в ден-ой имущество. всеобщему эк-му изд. Износ форме текущие Н.органы закону возвышения м.б.физический и затраты п/п на вправе:требовать потребностей, моральный. произ-во и реал-цию от налогового выражающему Физический-опред.кон прод-ии (Р, У). агента документы качественную ечный срок Различают след-ие по формам, направленность их эксплуатации и св-в виды с/с: установленным гос развития. Согласно обращения. Опред. Цеховая (затраты органами и этому закону, по физ. износа цеха) органами местного мере развития необходимо для Произв-ая (цеховые самоуправления, общества круг общ-ых опред.амортиз-ых затр общепроизв-ые служащие потребностей отчислений и общехоз-ые основаниями для расширяется при отнесение его к расходы) исчисления и опережающем росте опред.фондам Полная (все затр на уплаты налогов, а интеллектуальных аморт-ии. произ-ве и также пояснения и потребностей.

скачать реферат Экономическая теория шпоры к ГОСУ

смотреть на рефераты похожие на "Экономическая теория шпоры к ГОСУ" 1 Возникновение и основные этапы развития экономической теории Под экономической теорией принято понимать основанное на фактах, подкрепленное аргументами и обоснованиями научное обобщение процессов, происходящих в экономической жизни. Происхождение слова «экономия» берет начало от ойкокомиа (ойко - дом, хозяйство, номос - правило, закон) и в начале рассматривалась как наука о ведении домашнего хозяйства. Среди мировых мыслителей термин «ойкономиа» впервые употребил древнегреческий философ Ксенофонт (около 430-355 г.г. до н.э.), вкладывая в это понятие науку о хозяйстве, управлении домом и имуществом. Несколько позже Аристотель (384-322 г.г. до н.э.) разделил науку о богатстве на экономику, под которой понимал производство благ для удовлетворения человеческих потребностей и хремастику (от хрема - имущество, владение: искусство наживать достаток или деятельность, направленная на накопление богатства). В Х1У - ХУ веках начинается упадок феодального способа производства. Феодалы вместо барщины (оброка) вводят денежную ренту. Это вынуждает крестьян продавать часть произведенной продукции на рынке.

Мольберт "Ника растущий", со счетами (светофор).
Двусторонний мольберт для детей прекрасно подойдет для обучения и для развлечения. Одна сторона мольберта - магнитная доска для работы с
1902 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Цветные счетные палочки Кюизенера.
Возраст: 3 - 7 лет. Каждая палочка – это число, выраженное цветом и величиной. С математической точки зрения палочки это множество, на
399 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Ростомер говорящий "Теремок".
Дети так быстро растут! Следить за их ростом поможет говорящий ростомер «Теремок» от Азбукварика. Нужно только повесить его на
482 руб
Раздел: Ростомеры
скачать реферат Филипп IV Красивый. Жизнеописание

Но в упорном сражении у Куртре она была наголову разгромлена. Вместе со своим военачальником пало до 6000 французских рыцарей. Тысячи шпор, снятых с убитых, были сложены в мастрихтской церкви как трофеи победы. Филипп не мог оставить не отомщенным такой позор. В 1304 г. во главе 60-тысячной армии король подступил к границам Фландрии. В августе в упорном сражении при Монс-ан-Нюлле фламандцы потерпели поражение, но в полном порядке отступили в Лилль. После нескольких приступов Филипп заключил мир с сыном Гюи Дампьера Робертом Бетюнским, который находился у него в плену. Филипп согласился вернуть ему страну, при этом фламандцы сохранили все свои права и привилегии. Однако за освобождение своего графа и других пленных города должны были выплатить большую контрибуцию. В залог уплаты выкупа король взял себе земли на правом берегу Лиса с городами Лилль, Дуэ, Бетюн и Орши. Он должен был вернуть их после получения денег, но вероломно нарушил договор и навсегда оставил их за Францией. Эти события разворачивались на фоне обострявшихся с каждым годом противоречий с папой.

скачать реферат Строительство и архитектура Санкт-Петербурга в XVIII веке

Стук их сапог, шпор и тростей ». Повседневное поведение подданных было упорядочено до мельчайших деталей: установлены часы сна и бодрствования, образцы одежды, церемониал встречи императорской кареты и др. В 1800 г. возник заговор против Павла I, а в ночь с 11 на 12 марта 1801 г. в резиденции царя, Михайловском замке, он был убит заговорщиками. И в 1801 г. на престол взошёл сын Павла I Александр I. Он возвестил о своём намерении править «по закону и сердцу» своей бабки Екатерины II и вскоре отменил все запреты и нововведения Павла. Глава II. Архитектура Санкт-Петербурга 2.1 Регулярный город Строительство земляных укреплений Петропавловской крепости в основном было завершено к осени 1703 г. Следующей весной на противоположном левом берегу реки по наброску Петра I были заложены Главное Адмиралтейство с Адмиралтейской верфью. Ещё через год здесь же построили Адмиралтейскую крепость. Под защитой двух мощных крепостей – Петропавловской и Адмиралтейской – началось строительство города. Его центр образовался на Городском острове1, вокруг Домика Петра I и первой деревянной Троицкой церкви.

скачать реферат Финансовое право РФ (шпаргалка)

Шпоры по «Финансовому праву РФ ».Дан полный обзор экзаменационных вопросов. Шпоры готовы к распечатке, все написано мелким, но читаемым шрифтом, ну очень удобны на экзамене ;-)Автор: Вадим Чернов, Федукин Алексей. Саратов. Россия. Поволжская Академия Государственной Службы. 4 курс. Группа 411. 1-12 Января 2003г. 1.Понятие и функции финансов в РФ. 2. Понятие и методы финансовой деятельности государства. Финансы- экон-е ден. Отношения по формированию, распределению и Реализация стоящих перед государством испол-ю ден-х ср-в гос-ва, его тер-х задач связана с необходимостью подразд-й, а т.ж. предприятий, использования финансовой системы. В орган-й и учреж-й, необход-х для результате оно осуществляет обеспеч-я расширит-го производ-ва и деятельность по планомерному и соц-х нужд в процессе осущ-я которых целенаправленному образованию, проис-т распред-е и перераспр-е распределению и использованию обществ-го прод-та и конт-ль за государственных централизованных и удовлет-ем потребностей общ-ва. децентрализованных денежных фондов, т. Признаки фин-в: ден. Хар-р фин-х Е. Финансовую деятельность. отнош-й; распр-й хар-р фин-х Итак, финансовая деятельность отнош-й; фин-е отнош-я всегда государства — это осуществление им связаны с формир-ем ден-х доходов и функций по планомерному образованию, накоп-й, приним-х форму фин-х рес-в. распределению и использованию денежных Функ-и фин-в: 1.Распредел-я- фондов (финансовых ресурсов) в целях призвана способ-ть орган-и сбалан-го реализации задач и эффект-го произ-ва, развитию всех социально-экономического развития, его отраслей соот-но потреб-ям обеспечения обороноспособности и общ-ва в целях наиболее полного безопасности страны.

скачать реферат Рыцарство как эстетический и нравственный идеал средних веков

Это почти литургическое действо могло состояться во дворе замка, в церковном притворе, на общественной площади или на травке какого-нибудь луга. Будущему рыцарю требовалась особая сакраментальная подготовка (исповедь, причастие) и ночь размышлений в церкви или часовне. За церемонией посвящения следовали дни пиршеств, турниров и увеселений. Сакральный характер носило и само проведение церемонии. Она начиналась с освящения оружия, которое затем «крестный отец» посвящаемого в рыцари вручал своему «крестнику»: сначала меч и шпоры, потом кольчугу и шлем, и, наконец, копье и щит. Бывший оруженосец облачался в них, прочитывая при этом несколько молитв, и произносил клятву соблюдать правила и обязанности рыцарства. Церемонию завершал тот же символический жест «удар по шее», его происхождение и значение остаются спорными по сей день. Существовали разные способы «удара по шее»: чаще всего тот, кто совершал церемонию, стоя сильно ударял посвящаемого ладонью по плечу или затылку. В некоторых английских графствах и областях Западной Франции этот жест сводился к простому объятию или крепкому рукопожатию. В XVI веке «удар по шее» совершали уже не рукой, а посредством лезвия меча и сопровождали ритуальными словами: «Именем Бога, Святого Михаила и Святого Георгия я посвящаю тебя в рыцари».

скачать реферат Некоторые методы лечения переломов длинных трубчатых костей

После обработки кожи в области патологии контактным гелем подводится аппликатор, совмещая его центр с точкой наибольшей болезненности или проекцией перелома кости (ложного сустава). Как было отмечено, наиболее выраженный аналгезирующий эффект наблюдается при работе с частотой 4-6 Гц. Общее число импульсов в течение одного сеанса - 2000. При наличии кальцификации и гипертрофических ложных суставов увеличивается давление до 2,5-3 атм. и частота воздействия до 7-10 Гц. Осложнений при ЭУВТ, как правило, не наблюдается при строгом соблюдении методики. Отмечена хорошая переносимость ее пациентами, эффективность достигается в 85-90% случаев. Следует особо остановится на определении показаний и противопоказаний к проведению данного метода. Общие показания. Свежие переломы, гипертрофические ложные суставы, асептические некрозы костей (наличие металлоконструкций не является препятствием для ЭУВТ).Специальные показания. Дегенеративные изменения и воспалительные процессы на участках соединений сухожилие-кость и на манжетах мускулов.Плечевой сустав. Обызвествление, ригидность манжеты мыщцы-ротатора, импиджмент синдром, поддельтовидный бурсит (бурсит субакромиальной сумки).Локтевой сустав. Теннисный локоть (Epico dyli is humeri radialis e ul aris).Стопа. Тендопериостопатия пяточного бугра (подошвенная пяточная шпора), подошвенный бурсит, плантарный фасциит, хронический ахиллобурсит, паратенонит, тендинит и кальцификация ахиллова сухожилия.Коленный сустав. Тендопериостопатия верхнего и нижнего полюса надколенника, раздражения сухожилия надколенника (синдром верхушки надколенника).Тазобедренный сустав.

Подставка для ножей, 11x22 см, лавандовый.
Размеры: 11х22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: полипропиленовое волокно. Цвет: лавандовый. Предназначена для безопасного
628 руб
Раздел: Подставки для ножей
Наклейка зеркальная "Бабочки", 30x40 см.
Стильные оригинальные зеркальные наклейки прекрасно дополнят интерьер вашего дома, наполнив его светом и радостью. Декорирование интерьера
351 руб
Раздел: Интерьерные наклейки
Глобус детский зоогеографический, 210 мм.
Глобус детский зоогеографический, на пластиковой подставке. Диаметр: 210 мм.
374 руб
Раздел: Глобусы
скачать реферат Язык тела и политика: символика воровских татуировок

На воровском жаргоне их называют «колыдиками», точнее «колыдиками зоны», так как чаще всего тату наносятся именно в заключении. Игла для нанесения татуировки на воровском жаргоне называется «пешня», «пчелка», «шпора» или «жало». Приспособление для нанесения тату, сделанное из механической или электрической бритвы, называют на арго «машинка», «бормашина», «швейная машина» и т. п. Тушь для тату на арго именуется «мазутой» или «грязью». Одновременно «мазута»-это наиболее ценные в зоне продукты питания: чай, жир и повидло. Таким образом, краска для тату приравнивается к высшим материальным ценностям зоны. Сама же татуировка называется «реклама», «регалка», «расписка», «клеймо», «портачка». Названия эти тоже, как видим, крайне значимы. Татуированное тело — целостное текстовое единство, находящееся в постоянном «диалоге» с миром знаков, окружающих человека. То есть татуировки требуют от их хозяина соблюдения правил мимических, жестовых, речевых и поведенческих стереотипов. Кроме того, тату задают правила существования и для внешних объектов.

скачать реферат Шпоры по экономичекой теории

смотреть на рефераты похожие на "Шпоры по экономичекой теории"1. Экономическая теория как система экономических наук. Экономическая стратегия и экономическая политика. 2. Этапы развития мировой экономической мысли 3. Предмет, методы и функции экономической теории. 4. Экономические категории и законы, их объективный характер. 5. Общественное производство и его роль в экономической системе. Факторы производства. 6.Производительные силы и производственные отношения. Хозяйственная деятельность и экономическая среда жизнедеятельности человека. 7 Экономическая система общества: сущность, критерии, типы модели. 8. Стадии развития хозяйственной деятельности людей общественного производства. 9. Собственность как экономическая категория, место и роль собственности в системе общественных отношений. 10. Типы и формы собственности. 11 Структура отношений собственности, субъекты и объекты собственности, их взаимосвязь. 12. Система экономических интересов, их единство и противоположность. 13Теория «пучка прав собственности». 14Основные типы общественного хозяйства.

скачать реферат Фридрих I Барбаросса. Жизнеописание

Даже посвященный в рыцари крестьянин таковым не станет никогда". Фридрих Барбаросса свято придерживался феодального права на звание рыцаря. По его указу право на рыцарский поединок со всеми его атрибутами имел лишь тот, кто был рыцарем по происхождению. Перевязь, рыцарский пояс и золотые шпоры мог носить только рыцарь. Эти предметы являлись излюбленными наградами немецких рыцарей, которыми их поощрял король. В 1152 году Фридрих I Барбаросса стал императором Священной Римской империи, в которую входили многочисленные германские государства и современная Австрия, игравшая в империи заглавную роль. К тому времени Фридрих всеми доступными мерами, и в первую очередь военными, укрепил королевскую власть на немецкой земле. Подобными же мерами он в непродолжительные сроки укрепил и собственную императорскую власть во всей Священной Римской империи. Став императором, Фридрих Барбаросса начал проводить агрессивную, завоевательную политику, отвечавшую интересам германских феодалов. Он стремился подчинить своей власти богатые ломбардские города-государства Северной Италии.

скачать реферат Пьер Буагильбер

Они поступали, как глупец, который заявляет: . овес вовсе не нужен, чтобы заставить лошадь идти; для этого достаточно кнута и шпор. Эту лошадь можно использовать лишь для первой поездки, от которой она сдохнет, и ее хозяин должен будет идти пешком. Ваши предшественники придерживались правила кнута и шпор; вы останетесь верхом, лишь если будете давать лошади овес только на этой основе я предлагаю вам свои услуги". Ibid . P . 51. Идут годы. Министр запрещает Буагильберу публиковать его новые сочинения, и тот до поры до времени ждёт, надеясь на практическое осуществление своих идей. В 1705 г . Буагильбер наконец получает округ в Орлеанской провинции для "экономического эксперимента". Не совсем ясно, как и в каких условиях проводился этот опыт. Во всяком случае, он уже в следующем году закончился провалом: в небольшом изолированном округе и при противодействии влиятельных сил он и не мог закончиться иначе. Теперь уж ничто не останавливает Буагильбера. В начале 1707 г . он публикует два тома своих сочинений. Наряду с теоретическими трактатами там есть и резкие политические выпады против правительства, суровые обвинения и грозные предупреждения.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.