телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАВсе для ремонта, строительства. Инструменты -30% Образование, учебная литература -30% Книги -30%

все разделыраздел:Законодательство и правоподраздел:Право

Сущность и задачи юридической службы

найти похожие
найти еще

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Юридична служба міністерства: організує і бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики у відповідній галузі, захисті законних інтересів міністерства; забезпечує правильне застосування законодавства у міністерстві та на підприємствах галузі, інформує керівника про необхідність вжиття заходів до скасування актів, прийнятих з порушенням законодавства; разом з відповідними структурними підрозділами узагальнює практику застосування законодавства в галузі, готує пропозиції щодо його вдосконалення, подає їх на розгляд керівництва міністерства для вирішення питання стосовно необхідності підготовки проекту акта законодавства та внесення його в установленому порядку до державного органу, уповноваженого приймати такі акти; перевіряє відповідність законодавству проектів наказів та інших нормативних актів, що подаються на підпис керівництва, візує їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів або осіб, що їх заміщують. У разі невідповідності проекту наказу чи іншого нормативного акта законодавству та якщо внесені до нього юридичною службою зауваження не враховано, ця служба, не візуючи проект, подає письмовий висновок з пропозиціями щодо законного вирішення відповідного питання для прийняття остаточного рішення керівником міністерства. Видання наказу, іншого нормативного акта, а також подання проекту акта законодавства відповідному державному органу для вирішення питання щодо його прийняття чи узгодження без попереднього розгляду юридичною службою не допускається; вносить керівництву міністерства пропозиції щодо подання нормативного акта до Мінюсту для державної реєстрації, якщо цей акт зачіпає права, свободи і законні інтереси громадян або має міжвідомчий характер; бере участь у підготовці проектів актів законодавства, міжнародних договорів, господарських договорів (контрактів), розглядає проекти нормативних актів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції міністерства, готує проекти письмових висновків чи зауважень до них; проводить разом з іншими структурними підрозділами роботу для перегляду відомчих нормативних актів з метою приведення їх у відповідність із законодавством, готує пропозиції щодо внесення до них змін і доповнень чи визнання їх такими, що втратили чинність; організує облік і зберігання текстів законодавчих та інших нормативних актів або підтримує їх у контрольному стані; з використанням сучасних технічних засобів проводить інформаційно-довідкову роботу із законодавства, оперативно доводить до підприємств галузі інформацію про зміни в нормативних актах і нові акти, рекомендації органів юстиції, роз'яснення

Вищого арбітражного суду та Пленуму Верховного Суду; готує керівництву міністерства довідкові матеріали із законодавства, дає працівникам міністерства консультації з правових питань; разом з відповідними структурними підрозділами сприяє підприємствам галузі у правовому забезпеченні встановлення та стабілізації господарських зв'язків; бере участь у застосуванні заходів правового впливу у разі невиконання чи неналежного виконання договірних зобов'язань, забезпеченні захисту майнових прав; надає правову допомогу суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності галузі; сприяє правильному застосуванню законодавства про працю, запобіганню безгосподарності, непродуктивним витратам, бере участь у проведенні аналізу причин їх виникнення і підготовці документів про відшкодування збитків; аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результати претензійної і позовної роботи, дані статистичної звітності, що характеризують стан законності в діяльності міністерства; розробляє пропозиції щодо усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності підприємств галузі, вносить їх на розгляд керівництва міністерства; бере участь у розгляді матеріалів за наслідками перевірок, ревізій, інвентаризацій, дає правові висновки за фактами виявлених правопорушень; представляє в установленому законодавством порядку інтереси міністерства в судах та інших органах під час розгляду правових питань і спорів; вносить пропозиції керівництву міністерства (якщо це не віднесено до компетенції іншого підрозділу) про притягнення до відповідальності працівників, з вини яких заподіяна шкода. здійснює методичне керівництво правовою роботою на підприємствах галузі, вносить на розгляд керівництва чи колегіального органу міністерства пропозиції щодо її вдосконалення, вживає заходів до впровадження кращих форм і методів діяльності юридичної служби та до реалізації рекомендацій органів юстиції; разом з відповідними структурними підрозділами визначає перспективну потребу підприємств галузі в юридичних кадрах для забезпечення їх постійним правовим обслуговуванням, організує підвищення кваліфікації працівників юридичної служби підприємств галузі та обмін досвідом їх роботи, співпрацює у цих питаннях з Мінюстом; бере участь в організації і проведенні семінарів, інших занять з правових питань з працівниками міністерства, у підвищенні правових знань керівників і спеціалістів підприємств галузі.

Підвідомчий арбітражним судам спір може бути передано сторонами на вирішення третейського суду (арбітражу), крім спорів про визнання недійсними актів, а також спорів, що виникають при укладанні, зміні, розірванні та виконанні господарських договорів, пов'язаних із задоволенням державних потреб. Вищий арбітражний суд розглядає справи у спорах: 1) у яких однією із сторін є вищий чи центральний орган виконавчої влади, Національний банк України, Верховна Рада Автономної Республіки Крим або Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради або обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації; 2) матеріали яких містять державну таємницю; 3) що прямо віднесені до його підсудності законами України, міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Вищий арбітражний суд може в межах підвідомчості справ арбітражним судам України прийняти до свого провадження будь-яку справу. Відмова у прийнятті позовної заяви Суддя відмовляє у прийнятті позовної заяви, якщо: 1) заява не підлягає розгляду в арбітражних судах України; 2) у провадженні арбітражного суду або іншого органу, який в межах своєї компетенції вирішує господарський спір, є справа зі спору між тими ж сторонами, про той же предмет і з тих же підстав або є рішення цих органів з такого спору; 3) позов подано до підприємства, організації, які ліквідовано. Про відмову у прийнятті позовної заяви виноситься ухвала, яка надсилається сторонам, прокурору чи його заступнику, якщо вони є заявниками, не пізніше п'яти днів з дня надходження заяви. До ухвали про відмову у прийнятті позовної заяви, що надсилається заявникові, додаються позовні матеріали. Ухвалу про відмову у прийнятті позовної заяви може бути перевірено в порядку нагляду. У разі скасування цієї ухвали позовна заява вважається поданою в день первісного звернення до арбітражного суду.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Битва за мировой океан в 'холодной' и будущих войнах

При защите и охране государственной границы Российской Федерации на море, охране внутренних морских вод, территориального моря, исключительной экономической зоны и континентального шельфа Российской Федерации, их природных ресурсов предусматриваются: обеспечение соблюдения физическими и юридическими лицами режима государственной границы и пограничного режима; охрана внутренних морских вод, территориального моря, исключительной экономической зоны, континентального шельфа Российской Федерации и их природных ресурсов; выполнение задач Пограничной службы Российской Федерации по координации деятельности федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих охрану внутренних морских вод, территориального моря, исключительной экономической зоны и континентального шельфа Российской Федерации и их природных ресурсов; контроль за деятельностью судов иностранных государств во внутренних морских водах, в территориальном море, исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе Российской Федерации; реализация

скачать реферат Организация работы юридической службы

Акты приемки товара по количеству и качеству регистрируются и хранятся в порядке, установленном покупателем. 2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ПО ВОЗМЕЩЕНИЮ УЩЕРБА ПРИЧИНЕННОГО НАРУШЕНИЕМ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ Юридическая служба предприятия (объединения) в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Республики Беларусь и уставом предприятия (объединения). Основными задачами юридической службы являются: - обеспечение законности в деятельности предприятия (объединения); - активное использование правовых средств для укрепления хозяйственного расчета, соблюдения договорной и трудовой дисциплины, выполнения договорных обязательств, улучшения экономических показателей работы предприятия (объединения); - защита имущественных прав и законных интересов предприятия (объединения); - обеспечение соответствия действующему законодательству издаваемых на предприятии (объединении) локальных нормативных актов, а в случае издания данных актов, противоречащих действующему законодательству, принятие мер к их отмене в установленном порядке.

Детский шампунь-гель для волос и тела Weleda "Апельсин", 150 мл.
Натуральное средство 2 в 1 с нежнейшей кремовой текстурой и растительной моющей основой бережно очищает и ухаживает за чувствительной
542 руб
Раздел: Гели, мыло
Настольная подставка "Berlingo BR", вращающаяся.
Комбинированная черная/красная.
388 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Магнитный театр "Репка".
Увлекательное театральное представление с любимыми героями русской народной сказки «Репка» и вашим ребенком в роли главного режиссера. 10
308 руб
Раздел: Магнитный театр
 Финансовый менеджмент: конспект лекций

К примеру, каждый пункт рейтинга клиента, обслуживаемого менеджером, можно приравнять к некой фиксированной сумме месячной оплаты труда. Тогда менеджер будет заинтересован в том, чтобы рейтинги его клиентов (и, соответственно, прибыль фирмы) были максимальными. Расчет рейтингов удобнее всего реализовать непосредственно в корпоративной информационной системе. Подразделения, задействованные в управлении дебиторской задолженностью. Необходимо строго распределить ответственность за управление дебиторской задолженностью между коммерческой, финансовой и юридической службами. Нередко за продажи и взыскание задолженности отвечают разные подразделения, имеющие противоречивые задачи. Например, менеджер по продажам (коммерческий отдел) мотивирован продать как можно больше, а менеджер по работе с дебиторами (финансовая служба) – получить денежные средства и минимизировать уровень задолженности. Это приводит к недовольству со стороны клиентов и конфликту подразделений[17] . Оправданна схема распределения ответственности, при которой коммерческая служба отвечает за продажи и поступления, финансовая служба берет на себя информационную и аналитическую поддержку, а юридическая служба обеспечивает юридическое сопровождение (оформление кредитного договора, работа по взиманию задолженности через суд)

скачать реферат Потребительская кооперация России

Именно союзы могут создавать эффективно действующие юридические службы, консультационные организации, системы экономической и технологической информации, крупные производственные предприятия, систему подготовки кадров, формировать и проводить единую маркетинговую стратегию. Важным направлением работы на этом этапе будет формирование кредитной кооперативной системы, включающей в себя банковские и страховые учреждения, позволяющей обеспечить кооперации финансовую независимость от глобальной финансовой системы. Четвертый этап. Завершение формирование национальных кооперативных систем, объединение их в российскую ассоциацию национальных кооперативных союзов, основной целью которой должна стать защита интересов кооперативного движения на государственном уровне. В условиях правового государства важной задачей является создание кооперативной политической партии, способной оказывать влияние на формирование органов государственной власти различных уровней и через своих представителей в выборных органах власти лоббировать интересы национальных кооперативных систем и движения в целом посредством инициирования и принятия необходимых законодательных актов.

 Философия

Оснований для такого вывода немало. Действительно, в философских концепциях прошлого, начиная от Платона и Аристотеля, вплоть до Фихте, Гегеля, Маркса, и в концепциях многих современных философов мы находим в качестве составной части систему взглядов на государственное устройство с довольно-таки подробными рекомендациями для практических политических действий (так, Платон в своем учении о государстве рекомендовал упразднить частную собственность и семью, Фихте призывал в целях достижения социальной гармонии и обеспечения социального равновесия осуществить систему широко организованного и бдительного полицейского надзора). Однако, наличие в этих философских системах тех или иных учений о государственном устройстве столь же мало говорит о полной выводимости таких взглядов из философской онтологии, гносеологии или даже из социальной философии, сколь и их учения об устройстве (или структуре) организма животного, имевших место у философов вплоть до первой половины XIX века. Как в последнем случае наличие "натурфилософии" объясняется неразвитостью теоретической сферы биологии и в то же время необходимостью умозрительного решения конкретных проблем, так обстоит дело и с вопросом о разработке представлений о конкретном устройстве государства: это - задача юридической науки и специалистов-политиков (в наши дни соответствующая наука получила название политологии)

скачать реферат Финансы предприятий

Финансы обеспечивают кругооборот основного и оборотного капитала, расширения производственного процесса, инвестиции в экономику и социальный сектор, регулируют отраслевую и территориальную структуру экономики, стимулируют развитие производства и т.д. Финансы коммерческих организаций являются важной сферой финансовых отношений. Современные условия воспроизводства, обострение конкурентной борьбы актуализировали вопросы управления финансами коммерческих организаций. Поэтому приобретают важность рассмотрение таких вопросов как сущность, функции и принципы, факторы, влияющие на организацию финансов коммерческих организаций, прибыль и рентабельность. Финансовая работа предприятия в современных условиях приобретает качественно новое содержание, что связано с развитием рыночных отношений. В условиях рыночной экономики важнейшие задачи финансовых служб – не только выполнение обязательств перед бюджетом, банками, поставщиками, своими работниками, но и организации финансового менеджмента, т.е. разработки рациональной финансовой стратегии и тактики предприятия на основе анализа финансовой отчетности, оптимального управления денежными потоками, возникающими в процессе финансово-хозяйственной деятельности предприятия с целью достижения поставленной цели и максимизации прибыли.

скачать реферат Финансы коммерческих предприятий

Современные условия воспроизводства, обострение конкурентной борьбы актуализировали вопросы управления финансами коммерческих организаций. Поэтому приобретают важность рассмотрение таких вопросов как сущность, функции и принципы, факторы, влияющие на организацию финансов коммерческих организаций, прибыль и рентабельность. Финансовая работа предприятия в современных условиях приобретает качественно новое содержание, что связано с развитием рыночных отношений. В условиях рыночной экономики важнейшие задачи финансовых служб – не только выполнение обязательств перед бюджетом, банками, поставщиками, своими работниками, но и организации финансового менеджмента, т.е. разработки рациональной финансовой стратегии и тактики предприятия на основе анализа финансовой отчетности, оптимального управления денежными потоками, возникающими в процессе финансово-хозяйственной деятельности предприятия с целью достижения поставленной цели и максимизации прибыли.

скачать реферат История вексельного права

Сегодня вексельное обращение в России получило большой размах, и стало выходом из кризисных ситуаций для многих предприятиях, и именно поэтому актуальность данной темы бесспорна. Цель моей работы – исследовать развитие вексельного права. Поставленная цель достигается путем реализации следующих задач: проанализировать сущность и юридическую природу векселя; рассмотреть разные теории относительно сущности векселя; изучить различные типы векселей; исследовать историю становления вексельных отношений и вексельного законодательства в зарубежных странах, вплоть до настоящего времени. 2. Вексельное право. Вексель. 2.1 Понятие векселя. 2.1.1. Понятие векселя. Простой и переводной векселя. Вексельное право, принимая во внимание сферу его применения, можно определить как отрасль финансового права, а по содержанию объекта его регулирования – векселя – обязательственного. Вексель же представляет собой “составленное с соблюдением предписанных форм срочное денежное обязательство”1; письменное долговое обязательство, составленное в определенной форме и дающее его владельцу безусловное право требовать по наступлении срока его оплаты лицом, выдавшим вексель (простой вексель) или акцептовавшим его (переводной вексель), суммы оговоренной векселем.

скачать реферат Сбыт и энергосбытовая деятельность

Выводы: Перечисленные тенденции предопределяют необходимость усиления энергосбытовой деятельности. Наиболее важными среди них являются: V совместная работа с Администрациями регионов по планированию расходов бюджетов по оплате за энергию и подготовки Соглашений с гарантией оплаты; V разработка и проведение во взаимодействии с РЭК эффективной тарифной политики, создающей благоприятные условия для увеличения платежеспособного спроса и сбора денежных средств с потребителей; V точное планирование начислений авансовых и промежуточных платежей; V принятие мер по обеспечению равномерного и своевременного поступления средств за отпущенную энергию; V реализация мер, направленных на снижение дебиторской задолженности; V принятие эффективных мер по снижению потерь в сетях, как технических, так и коммерческих; V повышение роли юридических служб в АО-энерго в связи с возросшей потребностью в проведении претензионно-исковой работе с учетом ужесточения требований к потребителям по погашению задолженности. Задачи в сфере энергосбытовой деятельности. В целом на 2001 год перед энергосбытовыми службами АО-энерго стоят следующие задачи: V Реализация программ, направленных на кардинальное снижение дебиторской задолженности в целом по Холдингу на 30 % от уровня по состоянию на 01.01.2001. V Организация индивидуальной работы с проблемными потребителями из числа финансируемых и дотируемых за счет средств региональных и местных бюджетов, а также оптовых потребителей-перепродавцов.

Самоклеящиеся этикетки, A4, 105x70 мм, 8 этикеток на листе, 100 листов.
Формат: А4. Размер: 105x70 мм. В комплекте: 100 листов (на 1 листе 8 этикеток).
500 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Рюкзак детский "Сова", 32х26х10 см.
Рюкзак детский. Размер: 32х26х10 см. Состав: текстиль, ПВХ, металл. Не предназначено для детей младше 3 лет.
319 руб
Раздел: Детские
Этикетка самоклеящаяся "Lomond", А4, белая.
Размер этикетки - 210х297 мм. 1 этикетка на листе формата А4. Плотность - 70 г/м2. Тип этикетки - матовая. Цвет - белый.
323 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
скачать реферат Подбор персонала

Высокая квалификация консультанта по кадрам предполагает знания в области права, экономики, социологии и психологии. Чем большее значение в успехе фирмы приобретают личные качества сотрудников, тем больше потребность в психологических знаниях. Строгие требования к подбору кадров позволяют не только отобрать лучших специалистов, но и напомнить тем, кто уже работает, какие высокие требования предъявляются к персоналу. Подбор наилучших кадров – сложный и многоэтапный процесс, включающий научно-обоснованные принципы и методы работы. Главные задачи кадровых служб могут быть представлены в виде следующих этапов работы с персоналом: 1.Планирование кадров. 2.Вербовка кадров. 3.Отбор кадров. 4.Определение зарплаты и льгот. 5.Профессиональная адаптация. 6.Обучение персонала. 7.Аттестация кадров. 8.Перестановка кадров. 9.Подготовка руководящих кадров. 10.Социальная защита персонала. 11.Юридические и дисциплинарные аспекты. Для успешного решения указанных задач кадровые службы должны работать в тесном контакте с руководителями всех уровней и узкими специалистами «человековедческих» наук.

скачать реферат Учебный курс Экологическое право (часть 2)

С этих позиций вину можно считать субъективным основанием ответственности. По способам воздействия выделяют ответственность: компенсационную, направленную на возмещение вреда, и репрессивную, реализующуюся в применении наказания. К компенсационной относится обязанность возместит причиненный вред, предусмотренная нормами гражданского и административного права. К репрессивным видам относится, в частности, административная, уголовная, дисциплинарная. Задачами юридической ответственности за экологические правонарушения являются: –защита общественных отношений в сфере экологии; –наказание правонарушителя; –предупреждение совершения новых правонарушений и правонарушений со стороны других граждан; –воспитание населения в духе уважения к закону и сложившемуся экологическому правопорядку. 26. Мониторинг окружающей среды: правовое регулирование и содержание Общегосударственную службу мониторинга окружающей среды возглавляет Роскомгидромет России. Согласно положению о нем он осуществляет наблюдение за состоянием атмосферного воздуха, поверхностных вод суши, морской среды, почв, околоземного космического пространства.

скачать реферат Правоохранительные органы Российской Федерации

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1. Понятие правоохранительной деятельности государства и роль высших органов Российской Федерации в ее осуществлении Правоохранительная деятельность государства - одна из важнейших его функций. Именно на государственные органы возлагается обязанность защищать общество в целом и каждого отдельного человека от внутренних и внешних противоправных посягательств на жизнь, мирное созидательство, обладание материальными и интеллектуальными средствами. Эту задачу выполняют все государственные органы, каждый в своих сферах деятельности и своими специфическими методами. Прежде всего, огромное значение для налаживания действительной безопасности и правопорядка в стране имеет деятельность Президента РФ, которого Конституция РФ называет гарантом прав и свобод человека и гражданина и возлагает на него важнейшую ответственность по охране суверенитета, независимости и государственной целостности России (ст. 80). Этим вопросам посвящены многие указы Президента РФ, среди которых можно назвать: Указ об утверждении Положения о Совете безопасности Российской Федерации (1999 г. с изменениями 2000 г.); Указ о Государственном Совете Российской Федерации (2000 г.); Указ о дополнительных мерах по обеспечению единства правового пространства Российской Федерации (2000 г.); Указ о некоторых мерах по укреплению юридических служб государственных органов (2001 г.); Указ о вопросах Федеральной службы безопасности Российской Федерации (2001 г.) и т.д. Органы законодательной власти (прежде всего, Федеральное Собрание РФ) должны обеспечить своевременную разработку и принятие соответствующих законов, которые своими правовыми нормами охраняют и защищают законные права граждан, их объединений и организаций, способствуют укреплению государства и консолидации общества.

скачать реферат Государственная служба в Украине

В заключение работы представлены выводы. Раздел 1. Сущность государственной службы. Деятельность государства, функционирование его управленческого аппарата осуществляются через государственную службу, являющуюся особым институтом современного государства. Институт государственной службы делает механизм государства способным практически решать любые вопросы в сфере государственного управления. На сегодняшний день в мировой практике существует несколько подходов к государственной службе. В Англии и США концепция государственной службы построена на подчиненности ее в структуре государства. Задача государственной службы здесь состоит в проведении в жизнь государственной политики и осуществлении экспертизы, характерно ограничение полномочий, государственная служба не может выходить за пределы того, что установлено законом. В других странах (Франция, Япония) реализуется иная концепция государственной службы, основанной на идее государственной службы как лидера общества. В рамках данного подхода государственная служба рассматривается как профессия, предполагающая повышенный социальный статус и некоторые привилегии государственных служащих.

скачать реферат Участие прокурора при рассмотрении судами гражданских дел

Участвуя в судебном разбирательстве гражданских дел, они продолжают выполнение возложенных на них обязанностей по осуществлению надзора за исполнением законов судом и всеми участниками судопроизводства. Они содействуют суду в правильном разрешении дел: помогают ему в исследовании и оценке доказательств, установления фактов предмета доказывания, толковании норм права, оценке правомерности требований и возражений сторон и т.д. Определяя задачи прокуроров в гражданском судопроизводстве на современном этапе, Генеральный Прокурор России предлагает подчиненным прокурорам сосредоточить особое внимание на соблюдении правового режима в промышленности и сельском хозяйстве, защите гарантированных Конституцией РФ и иными законами прав и свобод граждан, обеспечении законности при осуществлении правосудия по гражданским делам, устранении и искоренении нарушений законности. Прокурорам следует добиваться привлечения каждого виновного в причинении ущерба к материальной ответственности, использую при этом инициативу руководителей и юридической службы предприятий и организаций.

Брелок "FIFA 2018. Забивака с двумя подвесками №2".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: металл.
491 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Чудо трусики для плавания, от 0 до 3-х лет, трехслойные, арт. 1433, для девочек.
Детские специальные трусики для плавания в бассейне и открытом водоеме. Плотно прилегают, отлично защищают! Изготовлены из хлопка, имеют
376 руб
Раздел: Многоразовые
Шторка антимоскитная ТД7-002.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
372 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
скачать реферат ЗАГС - сфера правовых услуг

ОГЛАВЛЕНИЕ Введение Глава I Деятельность органов ЗАГС в сфере правовых услуг 1.1.Сущность и юридическое значение актов гражданского состояния 1.2.Органы, регистрирующие акты гражданского состояния, их компетенция 1.3.Правовое обеспечение регистрации актов гражданского состояния Глава II Регистрация актов гражданского состояния 2.1.Правила и принципы регистрации актов гражданского состояния 2.2.Актовые книги 2.3.Принципы регистрации рождения, заключения и расторжения брака, усыновления (удочерения), перемены ФИО, смерти, установления отцовства 2.3.1.Принципы регистрации рождения 2.3.2.Принципы регистрации брака 2.3.3.Принципы расторжения брака 2.3.4.Принципы регистрации усыновления (удочерения 2.3.5.Принципы регистрации установления отцовства 2.3.6.Принципы регистрации перемены фамилии, имени, отчества 2.3.7.Принципы регистрации смерти Глава III Вопросы изменения, восстановления и аннулирования актовых записей Глава IV Вопросы оплаты правовых услуг, предоставляемых органами ЗАГС Заключение Литература ВВЕДЕНИЕ Актуальность темы дипломной работы определяется, во-первых, той ключевой ролью, которую может и должна сыграть сфера правовых услуг в решении как насущных задач выхода нашего общества из кризиса, так и проблемам перспективного развития личности, социальных институтов, общества в целом.

скачать реферат Лизинг

Территория интересов лизинговых компаний Некоторые лизинговые компании, в случае, если потенциальный лизингополучатель находится за пределами области, в которой она расположена, не всегда соглашается работать с ним (сложность контроля, судебных процедур, обслуживания оборудования, различные местные особенности законодательства, отсутствие контактов с местными властями и т.д.). Географический интерес лизинговых компаний может определяться кредитной политикой банка, финансовые ресурсы которых они привлекают. 24. Внутренняя структура лизинговых компаний Большинство лизинговых компаний имеет достаточно простую внутреннюю структуру. Рассмотрим ее на примере лизинговой компании "Инком- лизинг". Как сообщил заместитель ее генерального директора Владимир Гусев, эта компания организационно делится на три структуры: отдел клиентских отношений (коммерческий отдел), отдел расчетов и финансового анализа, бухгалтерию. В дополнение кэтим основным разделам практически во всех лизинговых компаниях есть своя юридическая служба, либо один юрисконсульт, если компания организационно входит в структуру какого-либо банка и для решения сложных правовых задач прибегает к услугам его юридической службы.

скачать реферат Понятие кадрового потенциала и его влияние на эффективность деятельности промышленного предприятия

Необходимым условием решения управленческих задач является наличие высококвалифицированного персонала, готового к овладению новыми знаниями. В этой связи возрастает роль управления кадровым потенциалом как особого вида деятельности, включающего: определение потребности в персонале; привлечение персонала его отбор; расстановку персонала; подготовку, переподготовку, повышение квалификации; мотивацию развития персонала; оценку эффективности управления. Субъектами процесса управления кадровым потенциалом являются: руководители предприятий, руководители структурных подразделений, службы персонала, юридические службы, финансовое управление (отдел), отдел подготовки персонала. Такое построение системы управления кадровым потенциалом требует реализации каждым из участников процесса управления своих специфических функций. Так руководители предприятий и линейные руководители участвуют в планировании профессиональной карьеры работников, создании для них мотивирующих условий, финансовый отдел (управление) определяет нормативы труда, формирует политику в области оплаты труда и предоставления социальных льгот.

скачать реферат Формирования трудового коллектива

Управление профессиональной карьерой работников организации. 7. Аттестация кадров – разработка методик объективной качественной и количественной оценки результативности работы каждого специалиста, определение уровня его квалификации. 8. Перестановка кадров – разработка структуры перемещения работников на другие должности по результатам аттестации (повышение, понижение, перевод, увольнение). 9. Подготовка руководящих кадров – разработка программ, направленных на повышение производительности труда руководителей; создание кадрового резерва из числа молодых специалистов. В число задач кадровых служб входит так же постоянная работа на всех перечисленных этапах в следующих 2-х аспектах работы с персоналом: 10. Социальная защита персонала – забота о здоровье и отдыхе людей, жилищных условиях и рациональном питании; программы поощрения лучших работников (призы, дипломы, подарки, путевки); выработка рекомендаций руководству фирмы по улучшению условий труда и быта персонала, улучшению психологического климата коллектива. 11. Юридические и дисциплинарные аспекты взаимосуществования работника и фирмы (официальные контракты, договоры, должностные инструкции, трудовые споры и конфликты, заявления и жалобы).

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.