телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАИгры. Игрушки -30% Рыбалка -30% Видео, аудио и программное обеспечение -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансыподраздел:Микроэкономика, экономика предприятия, предпринимательство

Анализ организационно-технического уровня производства

найти похожие
найти еще

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
На початок року на її долю припадало 39,95% поточних активів, або 7752тис.грн. до кінця року абсолютна її сума збільшилась на 5358тис.грн., також збільшилась її питома вага (на 12,28), що свідчить про затовареність ринку збуту, високу собівартість виготовленої продукції, це призводить до замороження оборотних засобів, відсутність грошових коштів, що є негативним для ефективної діяльності підприємства. Позитивним моментом в діяльності підприємства є збільшення маса грошових коштів на 40тс.грн., що збільшує коефіцієнт абсолютної ліквідності підприємства; також збільшилась дебіторська заборгованість, яка в кінцевому випадку може перетворитися в готівку підприємства. Аналіз взаємозв’язку активу і пасиву балансу. Оцінка фінансової стійкості підприємства. Як відомо, між статтями активу і пасиву балансу існує тісна взаємозалежність. Кожна стаття балансу має свої джерела фінансування. Джерелом фінансування довгострокових активів, як правило, є власний капітал і довгострокові позичені кошти. Не виключається випадок формування довгострокових активів і за рахунок короткострокових кредитів банку. Поточні активи формуються як за рахунок власного капіталу, так і за рахунок короткострокових позичених коштів. В залежності від джерел формування загальну суму поточних активів (оборотного капіталу) прийнято ділити на дві частини: 1. Змінну частину, яка складена за рахунок короткострокових зобов’язань підприємства; 2. Постійний мінімум поточних активів, який формується за рахунок власного і довгострокового позиченого капіталу. Як відомо, власний капітал в балансі відображається загальною сумою. Щоб визначити, скільки його використовується в обороті, необхідно від загальної суми по першому і другому розділах пасиву балансу відрахувати суму довгострокових активів. Таблиця № 8 На початок року На кінець року Загальна сума постійного капіталу 240994 241881 Загальна сума позаоборотних активів 234880 231653 Сума власних оборотних засобів 6114 10228 Суму власного оборотного капіталу можна розрахувати і таким чином: від загальної суми поточних активів відрахувати суму короткострокових фінансових зобов’язань. Різниця може показати, яка сума поточних активів сформована за рахунок власного капіталу чи що залишається в обороті підприємства, якщо погасити всю короткострокову заборгованість кредиторам. Таблиця № 9 На початок року На кінець року Загальна сума поточних активів 19407 25099 Загальна сума короткострокових боргів 13293 14871 підприємства Сума власного оборотного капіталу 6114 10228 Доля в сумі поточних активів, %: Власного капіталу; 31,5 40,7 Позиченого капіталу. 68,5 59,3 Аналізуючи дані таблиць 8,9 можна сказати, що на кінець року в порівнянні з початком доля власного капіталу зросла на 9,2% (31,5-40,7), або на 4114тис.грн. (6114-10228), що свідчити про зменшення фінансової залежності підприємства і нестійкості його стану. Цей фактор є позитивним для даного підприємства, так як збільшення власного капіталу відбулося за рахунок збільшення суми поточних активів. Якщо підприємство буде і в майбутньому такими темпами накопичувати власний капітал, то скоро воно досягне оптимального співвідношення власних і позичених коштів.

Якщо порівняти минулий і звітний роки то можна спостерігати на деяке збільшення показника ліквідності на 0,22 (1,46-1,68), що відбулося в основному за рахунок збільшення поточних активів. Підприємство можна визнати частково платоспроможним, тільки за рахунок того, що загальний коефіцієнт ліквідності за звітний рік більший від нормативного (1,68>1,5). Це пояснюється збільшенням поточних активів по групі 2 і 3, а саме готової продукції, дебіторської заборгованості, виробничих запасів. Ще одним показником ліквідності є коефіцієнт самофінансування – відношення суми самофінансуючого прибутку (прибуток амортизація) до загальної суми внутрішніх і зовнішніх джерел фінансових доходів: Загальна сума фінансових прибутків Внутрішні Зовнішні Прибуток Амортизація Випуск акцій Позика Довгострокові Короткострокові Ксамофінансування попередні й рік=(4313 2877):(4313 2877 103 13293)=0,35 Ксамофінансування звітний рік=(2252 3598):(2252 3598 14871)=0,28 З розрахунків видно, що коефіцієнт самофінансування за звітний рік зменшився на 0,07 (0,35-0,28), і є негативним явищем для підприємства. Це зумовлено насамперед тим, що підприємство в звітному році отримало на 2061тис.грн(4313-2252) менше прибутку ніж в попередньому році, а також збільшилась сума короткострокових зобов’язань 1578 тис.грн. (13293-14871). Платоспроможність підприємства тісно пов’язане з поняттям кредитоспроможність. Кредитоспроможність це такий фінансовий стан, який дозволяє отримати кредит і своєчасно його повернути. При оцінці кредитоспроможності враховується репутація позичальника, розмір і склад його власності, стан економічної і ринкової коньюктури, стійкість фінансового стану. Оцінка запасу фінансової стійкості підприємства. При аналізі фінансового стану підприємства необхідно знати запас його фінансової стійкості. З цією ціллю попередньо всі затрати підприємства слід розбити на дві групи в залежності від об’єму виробництва і реалізації продукції: змінні і постійні. Змінні затрати збільшуються і зменшуються пропорційно об’єму випуску продукції. Це витрати сировини, матеріалів, енергії, палива, зарплати робітників на відрядній формі оплати праці, відрахування і податки від зарплати і виручки і т.д. Постійні затрати не залежать від об’єму виробництва і реалізації продукції. До них відноситься амортизація основних засобів і нематеріальних активів, суми виплачених процентів за кредити банків, орендна плата, витрати на управління і організацію виробництва, зарплата персоналу на почасовій оплаті. Постійні затрати разом з прибутком становлять маржинальний прибуток підприємства. Ділення затрат на постійні і змінні і використання показника маржинального прибутку дозволяє розрахувати границю рентабельності, ту суму виручки, яка необхідна для того, щоб покрити всі постійні витрати підприємства. Прибутку при цьому не буде, але і не буде збитків. Рентабельність при такій виручці буде рівна нулю. Розраховується межа рентабельності відношенням суми постійних затрат в складі собівартості реалізованої продукції до частки маржинального прибутку в виручці. Якщо відома межа рентабельності, то не важко розрахувати запас фінансової стійкості (ЗФС): розрахунок даного показника в таблиці №17. Таблиця № 17 Розрахунок рентабельності і запасу фінансової стійкості підприємства.

За даними показників інтенсифікації визначають її економічний результат. Таблиця № 2 Зведений аналіз показників інтенсифікації. Види ресурсів Динаміка Приріст(-) Частка впливу на Відносний якісних спад( ) 100% спаду продукції перерозхід показник ресурсів ресурсів, ів на 1% тис.грн. коефіціє спаду нт продукції, % Екстенсивн Інтенсив их них факторів факторів 1.Промислово-виробничи 0,76 0,3 -30 -70 859,3 й персонал 2. Оплата праці 0,7 0,12 -12 -88 769 3. Матеріальні затрати 0,76 0,24 -24 -76 3422,2 0,75 0,03 -3 -97 85877,6 4. а) ОВФ 0,54 -0,76 76 -176 1670,4 б) Амортизація 0,5 -0,87 87 -187 12096,3 5. Оборотні засоби. Комплексна оцінка всесторонньої 0,66 -0,042 -4,2 -95,8 102165,1 інтенсифікації. У звітному році відбулося зменшення обсягу виробництва на 33%. Дані таблиці свідчать, що темпи зниження рівня використання всіх ресурсів повільніші, ніж темпи зменшення обсягів виробництва: зменшення на 1%спаду продукції – промислово-виробничого персоналу на 30%, оплати праці на 12%, матеріальних витрат на 24%, основних виробничих фондів на 3%. Також спостерігається зростання деяких видів ресурсів на 1% спаду виробництва таких як: амортизація на 76%, оборотні засоби на 87%. Дані таблиці свідчать про нераціональне використання всіх видів ресурсів підприємства, що призвело до великої суми перерозходу. Для подальшої оцінки використання ресурсів і підтвердження зробленого висновку проведемо розрахунок частки впливу інтенсивності і екстенсивності на спад об’ємів виробництва. В статистиці для кількісної оцінки ролі окремих факторів використовують індексний метод. Вплив кількісних факторів визначається діленням темпу росту на результативний показник і множенням на 100%. З проведених розрахунків (табл. 2) можна спостерігати, що більший вплив на зменшення обсягів виробництва здійснюють екстенсивні фактори. Використання таких ресурсів як амортизація і оборотні засоби є повністю екстенсивне. Нераціональне використання всіх видів ресурсів підтверджуються розрахунком відносного перерозподілу ресурсів. Він розраховується наступним чином: від часткового показника звітного року мінусується базовий частковий показник скоригований на коефіцієнт росту обсягу виробництва. Так найбільший перерозхід відбувся по таких видах як основні виробничі фонди (на 85877,6 тис.грн), оборотні засоби (на 12096,3 тис.грн), що свідчить про погіршення використання майна на підприємстві. Сукупний відносний перерозхід можна визначити як суму перерозходів по основних видах ресурсів: матеріальні затрати, промислово-виробничий персонал, ОВФ, оборотні засоби. Він складає 102165,1 тис.грн. Для комплексної оцінки всесторонньої інтенсифікації проведемо розрахунки на сукупні ресурси. Однозначну оцінку всесторонньої інтенсифікації можна отримати з допомогою зведення різних показників в єдиний інтегральний показник, або з допомогою узагальнюючого показника, який вбирає в себе якісні характеристики часткових показників. Для розрахунку динаміки сукупних затрат просумуємо затрати по всіх ресурсах: Минулий рік — 2603 262211 19407 13443=297664 (тис.грн.) Звітний рік — 2513 261559 25099 12429=301600 (тис.грн.) Динаміка сукупних затрат визначається як відношення затрат звітного року до базового: 301600 / 297664=1,013 Співставленням динаміки продукції і динаміки сукупних ресурсів визначається динаміка якісних показників: 0,67 / 1,013=0,66 дані свідчать, що якісне використання ресурсів погіршилося на 34%.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Большая Советская Энциклопедия (ФО)

Применяется для экономического анализа и планирования. Ф. т. в различных отраслях материального производства неодинакова. Это обусловлено спецификой технологии, техническими и конструктивными особенностями применяемых основных фондов, ценами на их отдельные элементы. В целом по промышленности СССР Ф. т. в 1975 составила около 9,0 тыс. руб.; в колхозах, совхозах и др. государственных с.-х. предприятиях – 6,2 тыс. руб. Ещё более значительны колебания в уровне Ф. т. по отдельным отраслям промышленности: в том же году в лёгкой промышленности она составляла свыше 3 тыс. руб., в чёрной металлургии – 22 тыс. руб., в нефтедобывающей промышленности – почти 96 тыс. руб. Рост Ф. т. – объективный экономический процесс, обусловленный количественным и качественным ростом средств труда. Свойствен всем отраслям материального производства. Выражается в повышении технического уровня производства, во всё большем замещении живого труда машинами. Особенно быстро Ф. т. растет в условиях научно-технической революции , когда в производство в широких масштабах внедряются новые виды оборудования с повышенной единичной мощностью и технологические схемы, способствующие дальнейшей механизации труда

скачать реферат Анализ и совершенствование процесса управления финансовой деятельностью предприятий с использованием информационных технологи

Задачи анализа сгруппированы в десяти разделах: 1. Комплексный обзор обобщающих показателей хозяйственной деятельности. 2. Анализ организационно-технического уровня производства и качества продукции. 3. Анализ объема продукции. 4. Анализ использования основных фондов и работы оборудования. 5. Анализ использования материальных ресурсов. 6. Анализ использования труда и заработной платы. 7. Анализ себестоимости продукции. 8. Анализ прибыли и рентабельности. 9. Анализ финансового состояния. 10. Комплексная оценка хозяйственной деятельности. При этом пользователь имеет возможность легко переходить от одного раздела методики к другому и от одной задачи анализа к другой задаче внутри раздела. Для облегчения выбора для каждой задачи анализа составлена краткая характеристика о цели и назначении, периодичности решения, источниках информации и др. Пользователь имеет возможность обратиться к этой информации перед решением задачи. Эксплуатация комплекса предусматривает достижение следующих целей: . снижение трудоемкости и стоимости аналитического процесса; . сокращение сроков обработки аналитических данных, . повышение их качества и достоверности; . создание условий для перехода к безбумажной технологии обработки аналитических данных; . обеспечение директивных сроков представления установленных результатов анализа; . повышение гибкости и управление аналитическим процессом; . совершенствование организации труда аналитических работников. 3. Типы корпоративных информационных систем и их применение в управлении деятельностью организации.

Комплект постельного белья Perina "Ника" (цвет: бежевый, 7 предметов).
Комплект постельного белья Perina «Ника» обладает изысканным, утонченным и даже благородным дизайном. Он способен стать подлинным
5356 руб
Раздел: Комплекты в кроватку
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (розовый, цветной горох).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения
Рюкзак для средней школы "Рассвет", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения
 Социальная философия

Таким образом, в данной исторической ситуации принципиальное изменение статуса работника являлось первейшей предпосылкой качественного изменения технического уровня производства, а не наоборот. И второе замечание по поводу этой дискуссии. На основании даже заслуживающего полного доверия конкретно-исторического материала все же неправомерно делать те обобщающие методологические выводы, которые мы находим у сторонников рассматриваемой концепции. Иначе говоря, если даже границы между рабовладением и феодализмом в Китае (равно как в Индии, Иране) оказываются достаточно размытыми, из этого отнюдь не следует, что во всемирной истории вообще никогда и нигде не существовало относительно самостоятельных рабовладельческой и феодальной формаций. Воюя против догматизма, подгона конкретно-исторического материала под железную схему (европоцентристскую), нелогично предлагать читателю другую схему (восточноцен-тристскую), явно претендующую на предельно обобщающий характер. Применение же двухформационного подхода позволяет лучше понять этапы исторического развития и тех стран, где границы между двумя формациями оказались достаточно размытыми

скачать реферат Разработка мер по улучшению финансового состояния предприятия

Анализ результатов технического состояния и развития предприятия. Анализ организационно-технического уровня производства. Анализ состояния и движения основных фондов. Анализ использования основных фондов. Анализ использования трудовых ресурсов предприятия. Анализ использования трудовых ресурсов. Анализ производительности труда. Анализ динамики заработной платы. Анализ использования материальных ресурсов предприятия и состояние запасов. Анализ эффективности использования материальных ресурсов. Анализ состояния запасов материальных ресурсов. Анализ затрат на производство продукции. Вывод к главе 2 Мероприятия по улучшению финансового состояния предприятия. Варианты дальнейшего использования имущества предприятия. Мероприятия по улучшению платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия. Вывод к главе 3 Экологическая часть. Место расположения объекта. Источники загрязнения на предприятии и состояние природоохранительной деятельности. Состояние техники безопасности и охраны труда на предприятии. Предложения по улучшению природоохранной деятельности. Вывод к главе 4 Заключение Список использованной литературы Приложения ВВЕДЕНИЕ. Благополучное финансовое состояния предприятия - это важное условие его непрерывного и эффективного функционирования.

 Тюремные Тетради (избранное)

Это было результатом образования в каждой отрасли науки и техники учебно-просветительных учреждений разных ступеней, вплоть до органов, призванных двигать вперед так называемую «высокую культуру». (Школа является средством подготовки интеллигенции различных ступеней. Сложность функций, выполняемых интеллигенцией в различных государствах, можно объективно измерить количеством специализированных школ и числом последовательных ступеней их: чем шире школьный «ареал» и чем многочисленнее «вертикальные ступени» школы, тем сложнее культурный мир, цивилизация определенного государства. Существует мерило для сравнения в сфере техники промышленного производства: индустриализация страны измеряется технической оснащенностью промышленности, создающей машины для создания машин, и техническим уровнем производства все более точных инструментов, применяемых при изготовлении как машин, так и инструментов для изготовления машин и т.Pд. Страна, которая имеет наилучшее оборудование для создания приборов, применяемых в научных лабораториях, и создания приборов для проверки этих приборов, может называться наиболее передовой в промышленно-техническом отношении, самой цивилизованной и т.Pд

скачать реферат Анализ материально-технического обеспечения производства ООО"Конси"

Цели материально-технического обеспечения организаций: своевременное обеспечение строительного производства не­обходимыми видами ресурсов требуемого качества и количества; улучшение использования ресурсов: повышение произво­дительности труда, фондоотдачи, обеспечение ритмичности строительных процессов, сокращение оборачиваемости оборотных средств, полное использование вторичных ресурсов, повышение эффективности инвестиций и другие показатели; анализ организационно-технического уровня производства и качества работ (ус­луг) своей организации и у конкурентов, позволяющих разра­ботать предложения по повышению конкурентоспособности вы­пускаемой продукции — зданий и сооружений (услуг) и др. Для достижения перечисленных целей в орга­низации необходимо постоянно выполнять следующие работы: 1. Проведение маркетинговых исследований рынка постав­щиков материалов, конструкций, изделий, полу­фабрикатов и др. (оказание услуг). Выбор поставщиков реко­мендуется осуществлять исходя из следующих требований: на­личие у поставщиков лицензии и достаточного опыта работы в данной области, высокий организационно-технический уровень производства, надежность и прибыльность работы, обеспечение конкурентоспособности выпускаемых материалов и др., приемлемая их цена, простота схемы и стабильность их поставок; 2.

скачать реферат Анализ финансово-хозяйственной деятельности ЗАО "Радуга"

СодержаниеВведение Раздел 1. Анализ хозяйственной деятельности ЗАО «Радуга» .5 1.1. Анализ организационно-технического уровня производства .5 1.2. Анализ производства и реализации продукции .10 1.2.1. Анализ динамики и выполнения плана производства продукции .10 1.2.2. Анализ ассортимента и структуры продукции .12 1.3. Анализ использования трудовых ресурсов предприятия .15 1.3.1. Анализ производительности труда 1.3.2. Анализ трудоемкости 1.4. Анализ использования основных средств 1.4.1. Анализ интенсивности и эффективности использования ОПФ .19 1.5. Анализ использования материальных ресурсов предприятия .24 1.5.1. Анализ использования материальных ресурсов .24 1.6. Анализ себестоимости продукции 1.6.1.Анализ общей суммы затрат на производство продукции .28 1.7. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия .30 1.7.1. Анализ финансовых результатов производства продукции .30 1.7.2. Анализ рентабельности Заключение Список литературы Введение Анализ финансово-хозяйственной деятельности – научный способ познания сущности экономических явлений и процессов, основанный на расчленении их на составные части и изучении их во всем многообразии связей и зависимости.

скачать реферат Банковская логистика

Цели материально-технического обеспечения производства: • своевременное обеспечение банковской системы необходимыми видами ресурсов требуемого количества и качества; • улучшение использования ресурсов для повышение денежных оборотов, обеспечение ритмичности процессов, сокращение оборачиваемости оборотных средств, полное использование вторичных ресурсов, повышение эффективности инвестиций; • анализ организационно-технического уровня производства и качества выпускаемой продукции у конкурентов поставщика и подготовка предложений по повышению конкурентоспособности поставляемых материальных ресурсов либо смене поставщика конкретного вида ресурса. Ради повышения качества - обоснована возможность и разработана модель применения задач транспортной логистики для оптимизации банковских перевозок денежных средств и драгоценных металлов. Следует отметить, что задача возрождения для России статуса великой державы делает необходимым решение целого комплекса сложнейших задач и предполагает, в качестве обязательного условия, восстановление и развитие качественно новой банковской системы.

скачать реферат Тип производства и его организация. Технико-экономический анализ

Важным разделом анализа научно-технического уровня производства является анализ экономической эффективности научно-технических мероприятий. К ним относятся прежде всего: мероприятия по внедрению прогрессивной технологии, механизации и автоматизации производственных процессов; расширению масштабов и совершенствованию применяемой новой техники и прогрессивной технологии производства; применению новых видов сырья и материалов и улучшению их использования; изменению конструкции и технических характеристик изделий; внедрению вычислительной техники; освоению производства новых видов продукции. При расчетах экономической эффективности к научно-техническим мероприятиям приравниваются мероприятия по совершенствованию организации и управления производством, Непосредственной целью анализа эффективности проведения научно-технических мероприятий являются выявление возможности эффективного использования трудовых, материальных и финансовых ресурсов, а также определение влияния мероприятий по техническому и организационному развитию на конечные результаты производства: объем и качество, себестоимость и прибыльность продукции, уровень рентабельности хозяйственной деятельности.

Этажерка для обуви "Комфорт-3".
Выполнена из металлических трубок с антикоррозионным напылением. Пластиковые колпачки на ножках защищают поверхность пола от царапин.
1111 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Чайная пара "Loraine" (чашка 180 мл + блюдце).
Чайная пара, выполненная из костяного фарфора, состоит из 1 чашки и 1 блюдца. Изделия оформлены ярким изображением. Изящный дизайн и
328 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца
Блюдо для запекания "Тайга", 2250 мл.
Блюдо для запекания. Размер: 37x25x7 см. Объем: 2250 мл. Материал: керамика.
758 руб
Раздел: Прочее
скачать реферат Комплексный анализ хозяйственной деятельности на примере ООО "Фаворит"

Все элементы оборотных фондов, за исключением малоценных инструментов и инвентаря, незавершенного производства и полуфабрикатов собственного изготовления, относятся к материально-энергетическим ресурсам. Величина оборотных средств, находящихся в составе оборотных производственных фондов, определяется в первую очередь организационно-техническим уровнем производства и длительностью производственного цикла изготавливаемой продукции. Во вторую часть оборотных средств входят фонды обращения, состоящие из готовой продукции в сфере реализации и денежных средств предприятия. Фонды обращения не участвуют в образовании стоимости, но являются носителями уже созданной стоимости. Основное назначение фондов обращения - обеспечить денежными средствами ритмичность процесса обращения. Величина оборотных средств, занятых в сфере обращения, зависит от условий реализации продукции, системы товародвижения, уровня организации маркетинга и сбыта продукции. Для анализа состава и структуры оборотных средств существует их следующая классификация: - по сферам оборота: а) находящиеся в сфере производства; б) находящиеся в сфере потребления; - по источникам формирования и пополнения: а) собственные и приравненные к ним средства; б) заёмные средства; - по особенностям планирования: а) нормируемые б) ненормируемые Производственные запасы - совокупность натурально-вещественных элементов производства, применяемых в качестве предметов труда в производственной и непроизводственной сферах деятельности предприятия.

скачать реферат Анализ организационно-технологического уровня производства

Главным условием развития производства является технический прогресс. От уровня техники, технологии и организации (управления) производством непосредственно зависят все технико-экономические показатели деятельности предприятия. Совершенствование организационно-технологического уровня хозяйственной деятельности — это комплексный непрерывный процесс, охватывающий повышение научно-технического уровня производства продукции и использование в производстве достижений научно-технического прогресса; рационализацию технологии производства, структуры хозяйственной системы и методов хозяйствования. В то же время организационно-технический уровень организации характеризуется степенью совершенствования организации труда и производства, эффективностью применяемых методов управления, уровнем качества услуг . Задачи комплексного анализа организационно-технологического уровня хозяйствующего субъекта включают: 1) определение научно-технического уровня производства и оценку его влияния на результаты работы организации; 2) оценку степени эффективности управления производством в организации труда и развития социальных условий работы в организации; 3) формирование производственной мощности {пропускной способности) организации, анализ ее прироста, обоснование решений по улучшению использования производственной мощности (пропускной способности); 4) выявление возможностей и поиск путей повышения организационно-технического уровня производства.

скачать реферат Организация производства в цехе гофрированного картона ОАО "Светлогорский ЦКК"

На основе проведенного анализа состояния организации производства и выявленных недостатков намечаются соответствующие конкретные мероприятия по их устранению и повышению организационно-технического уровня производства. Проанализируем состояние организации производства в ОАО «Светлогорский ЦКК» по вышеперечисленным вопросам. Для анализа технико-экономического уровня производства в целом необходимо проанализировать показатели технического уровня продукции, технического уровня производства, уровня организации производства, уровня организации труда и уровня управления производством. Технико-экономический уровень производства в ОАО «Светлогорский ЦКК» можно представить в виде табл.5.1. Таблица 5.1. Технико-экономические показатели производства ОАО «Светлогорский ЦКК» Показатель Норматив 2002 г. Норматив 2003 г. 1. Темп роста товарной продукции в сопоставимых ценах 104,5 107,8 2. Темп роста производства товаров народного потребления 104,5 108,5 3. Экспорт 105,0 111,0 4. Импорт 105,9 111,0 5. Темп роста валютных поступлений 105,0 111,0 6. Платные услуги населению 106,0 108,0 7.

скачать реферат Анализ реализации продукции

Анализ организационно-технического уровня Анализ состояния и использования производственных ресурсов, анализ уровня механизации и автоматизации производственных процессов, использования производственных мощностей. Цель анализа - оценка уровня техники и технологии с позиции их экономичности, конкурентоспособности производственного потенциала, определения их влияния на экономические показатели: нормы расхода материалов, трудоемкость продукции, производительность труда, фондоотдача, длительность производственного цикла, себестоимость произведенной продукции и т. д. 2. Анализ производства и реализации продукции Оценка выполнения плана по объему валовой, товарной, реализованной продукции; анализ использования возможностей организации по оптимизации объемов реализации с учетом изменения спроса и предложения на рынке, объективности установления цен. Анализ состава продукции и выполнения плана по ассортименту и объему реализации, оценка эффективности маркетинговой и товарной политики 3. Анализ себестоимости, прибыли, рентабельности Оценка выполнения плана по себестоимости, изучение причин изменения и выявления резервов ее снижения.

скачать реферат Организация, нормирование и оплата труда в салоне сотовой связи

Чаще всего нормы труда пересматриваются в процессе аттестации рабочих мест, предусматривающей оценку качества действующих на данных рабочих местах норм труда как одного из важнейших показателей организационно- технического уровня производства. Осуществляется и плановая аттестация норм труда, когда оценка качества действующих норм предполагает проверку каждой нормы на соответствие уровню производства и труда. Аттестованными признаются технически обоснованные нормы, соответствующие достигнутому уровню техники и технологии, организации производства и труда. Анализ нормирования труда проводится с целью проверки рациональности установленных норм и соответствия их общественно необходимым затратам труда. При этом проводится поиск сокращения затрат времени путем устранения отдельных элементов технологических операций, замены их более рациональными приемами труда. Главное – это перекрытие времени ручного труда временем работы машины. Изучение операционных затрат рабочего необходимо для совершенствования норм труда. Оплата труда. Общие положения. Экономической основой доходов по труду, собственно заработной платы, является компенсация, получаемая работником за затраты его труда в процессе создания и реализации общественно необходимого продукта, признанного потребителем.

Набор столовый детский "Непоседа" (4 предмета).
Набор детских столовых приборов: - ложка столовая - 1 шт; - вилка столовая - 1 шт; - ложка чайная - 1 шт; - нож столовый - 1
532 руб
Раздел: Ложки, вилки
Развивающая игра "Магнитные истории. Времена года".
Игра «Магнитные истории. Времена года» - это познавательная для Вашего ребенка игра, позволяющая в игровой форме познакомиться с временами
499 руб
Раздел: Игры на магнитах
Электронная энциклопедия для малышей "Уроки Божьей Коровки".
Уроки божьей коровки – это электронная энциклопедия для малышей в формате книжки-планшетика! 120 обучающих картинок, 60 логических пар, 8
655 руб
Раздел: Викторины
скачать реферат Разработка мероприятий по повышению эффективности МУП "Жилищно-коммунальное хозяйство г. Невьянска"

1.5.1. Система экономических взаимоотношений в жилищно-коммунальном хозяйстве, ее основные проблемы 1.5.2.Реформирование экономических отношений 2. АНАЛИЗ РАБОТЫ МУП «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО» Г.НЕВЬЯНСКА 2.1.Общая характеристика МУП ЖКХ, основные технико-экономические показатели его работы 2.2.Анализ объема и качества услуг ЖКХ 2.3.Анализ численности и движения кадров 2.4. Анализ организации оплаты труда и средней заработной платы 2.5.Анализ затрат МУП ЖКХ 2.5.1 Анализ общей суммы затрат на производство услуг 2.5.2. Анализ затрат на рубль произведенной продукции 2.6.Анализ источников финансирования 2.7.Анализ организационно-технического уровня МУП ЖКХ 2.7.1.Анализ технического уровня производства 2.8.Финансовый анализ деятельности МУП ЖКХ 2.8.1. Предварительный обзор бухгалтерского баланса МУП ЖКХ 2.8.2. Анализ ликвидности и платежеспособности

скачать реферат Стратегический маркетинг как инструмент формирования стратегии в индустрии гостеприимства

Таблица №1. Функции и задачи служб маркетинга. Функции Задачи 1 2 1. Формирование 1.1. Анализ и прогнозирование потребностей и рыночной стратегии спроса фирмы 1.2. Анализ и прогнозирование конъюнктуры рынка 1.3. Анализ и прогнозирование факторов конкурентного преимущества фирмы 1.4. Анализ связей фирмы с внешней средой 1.5. Анализ и прогнозирование качества и ресурсоемкости аналогичных товаров конкурентов 1.6. Прогнозирование воспроизводственных циклов товаров фирмы 1.7. Анализ и прогнозирование организационно-технического уровня производства конкурентов и фирмы 1.8. Прогнозирование объемов рынков по сегментам 1.9. Прогнозирование лимитных цен на бушующие товаров 1.10. Прогнозирование конкурентоспособности будующие товаров на конкретных рынках 1.11. Разработка и экономическое обоснование мероприятий по повышению 1.12. Окончательный выбор целевых рынков на. год

скачать реферат Анализ и создание стоимости нового товара

С оценкой затрат на функции -второй важнейшей частью положение несколько другое. В большинстве работ применяются известные показатели затрат: себестоимость и ее составляющие, трудоемкость, приведенные затраты, цена и другие. При этом отсутствуют адекватная классификации функций и конструктивно-технологических методов для различных объектов и условий группировка затратных показателей и методов их расчета. В ряде теоретических и методологических работ по ФСА вопросам классификации, расчета и зависимости затрат от эксплуатационно-технических характеристики и качества изделий уделяется существенное внимание. В работах для стоимостной оценки функций выделяются долевые, условные и автономные затраты. Вводится понятие допустимых затрат на функцию - как часть затрат на изделие, соответствующая ее значимости и сложности исполнения. В других из упомянутых работ затраты и их расчет по функциям связываются с организационно-техническим уровнем производства, характеристиками технологии, конструктивным исполнением. Однако в общем вопрос оценки затрат при ФСА; разработан недостаточно. Наиболее слабым моментом является отсутствие: а) связи с действующим на предприятиях порядком учета затрат и применяемых для этого документов; б) до статочной обоснованности применения конкретных показателей (себестоимость, приведенные затраты, цена и т. д.) для различных форм и объектов ФСА.

скачать реферат Курс лекций в Московском Государственно-Индустриальном Университете

Процесс управления является общей суммой всех функций в серии непрерывных взаимосвязанных действий. Нормативный (методологический или научный) подход. Заключается в установлении нормативов управления по всем подсистемам системы управления. Нормативы должны устанавливаться по важнейшим элементам: . целевой подсистемы (показатели качества и ресурсоёмкости товара, параметры рынка, показатели организационно-технического уровня производства, социального развития коллектива, охраны окружающей среды); . функциональной подсистемы (нормативы качества плана, организованности системы управления, качества учёта и контроля, нормативы стимулирования качественного труда); . обеспечивающая подсистема (нормативы обеспеченности работников и подразделений всем необходимым для нормальной работы, нормативы эффективности использования различных видов ресурсов в целом по организации). Эти нормативы должны отвечать требованиям комплексности, эффективности, обоснованности, перспективности во времени и масштабу применения. Организация должна иметь банк нормативов функционирования элементов внешней среды, особенно в части правовых и экологических нормативов.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.