телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАКниги -30% Всё для дома -30% Бытовая техника -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансыподраздел:Микроэкономика, экономика предприятия, предпринимательство

Правовые формы организации предриятий

найти похожие
найти еще

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Міністерство освіти України Запорізька державна інженерна академія Заочний факультет Кафедра економіки та організації виробництва Курсова робота з курсу: “Економіка підприємств” Група Варіант: ПРАВОВІ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ Написала: Легеза Юлія Олександрівна Номер залікової книжки Дата здачі на перевірку Перевірила Дата перевірки Дата захисту Запоріжжя 2001р. ЗМІСТ ВСТУП .3 РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ПРАВОВОЇ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ .4 РОЗДІЛ 2. СТВОРЕННЯ ТА КЕРІВНИЦТВО ПІДПРИЄМСТВОМ 6 РОЗДІЛ 3. ПРАВОВІ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ .12 3.1. Приватне підприємство .12 3.2. Колективне підприємство .14 3.3. Комунальне підприємство, засноване на власності тариторіальної громади 18 3.4. Державне підприємство, засноване на державній власності. Казенне підприємство .19 3.5. Господарські товариства .24 3.5.1. Договорні господарські товариства 26 3.5.2.Статутні господарські товариства 30 ВИСНОВОК .38 СПИСОК НОРМАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 40 ВСТУП У зв’язку з розпадом радянського Союзу та переходу радянських республік від командно-директивної економіки до ринкових відносин осоливої актуальності набуває проблема вивчення інсуючих правових форм організації підприємств як головного господарюючого суб’єкта економіки держави. Постає реальна проблема визначення ролі та сутності кожної правової форми організації підприємств, при чому як тих, що існували ще за радянських часів (державне підприємство, кооперативи), так і зовсім нових для української економіки – усі різновиди господарських товариств. Об’єктом даної роботи є дослідження існуючих організаційно-правових форм підприємства, визначення негативних та позитивних рис кожної із них. Метою даної роботи є аналіз та характеристика правової форми організації підприємства для ефективного соціально-економічного розвитку держави. Виходячи з мети роботи автором поставлені наступні завдання: 1. Дати визначення поняттю правової форми організації підприємства у зв’язку з регулюванням економіки у ринкових умовах господарювання; 2. Окреслити порядок створення та реєстрації підприємства як головного господарюючого суб’єкта економіки України; 3. Охарактеризувати кожну правову форму організації підприємства, визначивши порядок їх засновування, порядок управління ними, їх реорганізації чи ліквідації; 4. Визначити перспективи досконалення правових форм організації підприємств. Методологію роботи складають як загальнонаукові методи (аналіз, синтез), так і спеціально правові методи. Робота складається з вступу, трьох розділів, висновку, списку використаної літератури, загальним обсягом 40 сторінок, основного тексту 39 сторінок. РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ПРАВОВОЇ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ. Для одержання поставленої мети будь-якої підприємницької діяльності, а тому і підприємства як головного господарюючого суб’єкта економічної системи країни, - одержання прибутку необхідна організація, що припускає її здійснення відповідно та в межах встановленого законом порядку. Зазначений порядок передумовлений формами власності, способами розмежування повноважень власника по керуванню належним йому майном, імперативними вимогами чинного законодавства, безпосердньою метою створення та спеціалізацією підприємства, бажанням його засновника (засновників) тощо.

На підприємствах, що використовують найману працю між власником (уповноваженим ним органом) та трудовим колективом повинен укладатись колективний договір, який врегульовує виробничі, трудові та економічні відносини трудового колективу з адміністрацією підприємтсва, а також питання охорони праці, соціального розвитку, а якщо це передбачено статутом, то і участі працівників в використанні одержаних прибутків. РОЗДІЛ 3. ПРАВОВІ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ В залежності від використовуваної правової форми організації підприємтсва, кількості засновників та особливостей розподілу прав та обов’язків виділяються унітарні та корпоративні підприємства. Унітарне підприємство створюється одним засновником, який виділяє йому необхідне для цього майно без розподілу його на частки (паї), затверджує самостійно статут, розподіляє прибуток, вирішує питання про ліквідацію та реорганізацію підприємтсва, безпосередньо самостійно або через призначеного ним керівника керує підприємством та формує його трудовий колектив. Для унітарного підприємтсва характерна єдність майна та майнових прав, авторитарність управління. Унітарними підприємтсвами можуть бути державні та республіканські (АРК) підприємства, комунальні, приватні орендні підприємства, створені кооперативами, господарськими товариствами та іншим об’єднанням підприємтсв чи обє’днанням громадян. Всі вони створюються та припиняються в розпорядчому порядку. Корпоративне підприємство, напроти, створюється двома або більше засновниками на підставі їх спільного рішення (договору) і діє на основі об’єднання майна чи інших інвестицій, а також діяльності засновників чи учасників, їх спільного управління справами, в тому числі через створювані ними органи управління, участі у розподілі доходів і ризиків підприємтсва на засадах членства. Коропоративними є спільні підприємтсва, виробничі кооперативи, господарські товариства тощо. Відповідно до частини 1 статті 2 Закону України «Про підприємства в України» і в залежності від форми і виду власності, на якій засноване підприємство можуть діяти підприємства таких видів: . приватне підприємство, засноване на власності фізичної особи; . колективне підприємство. 3.1. Приватне підприємство. Поширеність даного виду підприємтсва обумовлена такими факторами: o відсутність законодавчо встановленого обмеження, зв’язаного з утворенням статутного фонду, а внаслідок цього можливість оперативно збільшувати чи зменшувати його розмір; o можливість розмежування повноважень власника майна підприєства (його засновника) від особи, що безпосередньо зацймається керуванням підприємтсвом; o досить широкий обсяг предметної діяльності даної підприємницької структури; o мінімальна відповдальність засновника підприємства. Формування майна приватного підприємства повинно виходити із принципа «достатності для здійснення підприємницької діяльності». Наприклад, для виробничої діяльності юридичної особи - устаткування для виробництва продукції (верстати, матеріали, кошти); для сфери послуг – меблі, засоби комунікації тощо. Зазначене вартісне вираження переданого майна закріплюється в статуті приватного підприємства. Важливим моментом обрання даної правової форми організації підприємства є можливість розмежування повноважень власника майна від повноважень по керуванню даною структурою.

У загальносоюзній власності перебувають майно органів влади і управління Союзу РСР, магістральний трубопровідний транспорт, Єдина енергетична система СРСР, космічні системи і загальносоюзні системи зв'язку та інформації, майно Збройних Сил СРСР, прикордонних, внутрішніх і залізничних військ, оборонні об'єкти, кошти союзного бюджету, Державний банк СРСР та інші банки Союзу РСР і загальносоюзні резервні, страхові та інші фонди. У загальносоюзній власності перебувають також підприємства і народногосподарські комплекси в промисловості, енергетиці, будівництві, залізничний, повітряний, морський транспорт, вищі навчальні заклади загальносоюзного значення та інше майно, придбане за рахунок загальносоюзних коштів або безоплатно передане у власність Союзу РСР союзними республіками, автономними республіками, автономними і адміністративно-територіальними утвореннями, громадянами і юридичними особами. Відповідно до статт 24 Закону України «Про власність» майно, що є державною власністю і закріплене за державним підприємством, належить йому на праві повного господарського відання. Здійснюючи право повного господарського відання своїм майном, підприємство володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном і на свій розсуд вчиняє щодо нього будь-які дії, які не суперечать законові. До права повного господарського відання застосовуються правила про право власності, якщо законодавчими актами Союзу РСР, союзних і автономних республік не передбачено інше. Державні органи, уповноважені управляти державним майном, вирішують питання створення підприємства і визначення цілей його діяльності, його реорганізації і ліквідації, здійснюють контроль за ефективністю використання і схоронністю довіреного йому державного майна та інші правомочності відповідно до законодавчих актів Союзу РСР, союзних і автономних республік про підприємство. У разі прийняття державним органом, уповноваженим управляти державним майном, рішення про реорганізацію або ліквідацію державного підприємства, крім випадків, коли воно визнане неспроможним (банкротом), трудовий колектив вправі вимагати передачі підприємства в оренду або перетворення його в інше підприємство, засноване на колективній власності. Спори, що виникають у таких випадках між державним органом і трудовим колективом, вирішуються державним арбітражем. Прибуток, який залишається у державного підприємства після сплати податків та інших платежів у бюджет (чистий прибуток), надходить у розпорядження трудового колективу підприємства. Частина цього прибутку передається у власність членів трудового колективу в порядку і розмірах, що визначаються законодавчими актами. Сума прибутку, що належить членові трудового колективу, утворює його вклад. На суму вкладу членові трудового колективу може бути видано акції. На вклад (акції) підприємство щороку виплачує проценти (дивіденди). Розмір частини прибутку, що направляється на виплату процентів (дивідендів), визначається за погодженням між адміністрацією підприємства і трудовим колективом. За згодою члена трудового колективу сума його вкладу (повністю або частково) може бути направлена на спорудження або придбання жилого будинку чи інших об'єктів соціально-культурного призначення.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Шпаргалка по курсу: «деньги, кредит, банки»

Сделка совершается тогда, когда цены покупателя и продавца сходятся; 2) торговля по заказам. Суть этого метода заключается в том, что брокеры оставляют маклерам письменные заявки на покупку и продажу с указанием цены и количества ценных бумаг. На организованных рынках ценных бумаг составляются фондовые индексы – методы измерения цен на акции в сравнении со средними показателями. При расчете индексов учитываются акции многих компаний, причем составляются как сводные индексы, так и отраслевые. 83. ВАЛЮТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА Международные валютные отношения – совокупность общественных отношений, складывающихся при функционировании валюты в мировом хозяйстве. Они обслуживают взаимный обмен результатами деятельности национальных хозяйств. Состояние валютных отношений зависит от процесса воспроизводства и, в свою очередь, оказывает на него обратное влияние в зависимости от степени их устойчивости. По мере развития внешнеэкономических связей создавалась валютная система – государственно-правовая форма организации валютных отношений, регулируемая национальным законодательством или межгосударственным соглашением

скачать реферат Налоговый контроль в Республике Беларусь и пути его совершенствования

Учитывая однородность задач и осуществляемых в ходе каждого этапа действий, состав участников, методы и формы контрольной деятельности, а также состав документов, оформляющих итоговые результаты, можно выделить следующие этапы налогового контроля в целом (Приложение 2): Этап 1. Проведение учета организаций и физических лиц в налоговых органах На данном первоначальном этапе деятельности налоговых органов предполагается, что каждый налогоплательщик (или его налоговый агент) должен быть зарегистрирован в налоговых органах по основаниям, установленным налоговым законодательством. Целью постановки налогоплательщика на учет является прежде всего получение информации о налогоплательщике и его имуществе, необходимой для проведения мероприятий налогового контроля (в том числе юридический адрес, адрес фактического местонахождения (места жительства) налогоплательщика, сведения о руководителях и организационно правовой форме организации-плательщика и др.). Результатом учета становится создание и ведение единого реестра налогоплательщиков. Этап 2. Подготовительный этап осуществления налогового контроля Эффективность налогового контроля, которая во многом определяет (или должна определять) поступление налоговых доходов в бюджеты различных уровней, предполагает получение качественных результатов при минимальных затратах на подготовку и осуществление контрольных мероприятий, что достигается прежде всего качественным планированием и организацией деятельности налогового органа.

Крышка силиконовая "Невыкипайка", 29 см (арт. TK 0081).
Приспособление предназначено для предохранения готовящихся продуктов от выкипания. Заменяет пароварку. Предотвращает беспорядок на
383 руб
Раздел: Прочее
Автокресло Еду-еду "KS-513 Lux" с вкладышем (цвет: черный/серый, 9-36 кг).
Для всех родителей очень важно обеспечить безопасность и комфорт во время поездки своему ребенку. В этом нам поможет детское автокресло
2977 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)
Швабра "МОП" с отжимной ручкой, 118 см.
Для влажной уборки. Материал: металлическая трубка, пластик, микрофибра. Цвет в ассортименте без возможности выбора.
347 руб
Раздел: Швабры и наборы
 Шпаргалка по финансам и кредиту

В настоящее время функционирует двухуровневая банковская система: первый уровень охватывает учреждения Центрального банка РФ, осуществляющего выпуск денег в обращение, его задачей являются обеспечение стабильности рубля, надзор и контроль за деятельностью коммерческих банков. Второй уровень состоит из коммерческих банков и кредитных учреждений, задача которых – обслуживание клиентов предприятий, организаций, предоставление им разнообразных услуг. Элементами банковской системы являются банки, некоторые специальные финансовые институты, выполняющие банковские операции, но не имеющие статуса банка, а также некоторые дополнительные учреждения, образующие банковскую инфраструктуру и обеспечивающие элементы банковской системы. На практике функционирует многообразие банков. В зависимости от того или иного критерия их можно классифицировать следующим образом. По форме собственности выделяют – государственные, акционерные, кооперативные, частные и смешанные банки. По правовой форме организации банки можно разделить на общества открытого и закрытого типов ограниченной ответственности

скачать реферат Шпоры к ГОСам (теория государства и права)

Возможность принудительного исполнения актов применения права обусловливает их особенности и предъявляемые к ним требования обоснованности и законности.64. Правовой нигилизм и правовой фетишизм. Понятие, влияние на общественное развитие и пути преодоления. Правовой нигилизм - отрицательное отношение к праву, закону и правовым формам, организации общественных отношений. Он может выступать в теоретической и практической форме. 1 Теоретический. Политологи и ученые доказывают, что есть гораздо более важные ценности, чем право вообще и тем более отдельного человека (мировая пролетарская революция), 2 Практический. Происходит реализация указанных взглядов и учений на практике, что часто выливается в террор государства против своего народа. В тех гос-вах, где нигилизм воспроизводится самим гос-вом в соответствующих масштабах почти невозможно воспитать позитивное отношение к праву и среди населения,. т.к. под правом неверно понимается тот порядок,. который установлен законами и НПА. Тогда в обществе складывается обыденный, массовый нигилизм,. кроме того, предписания закона не выполняются гос. органами – складывается ведомственный правовой нигилизм.

 Финансовый словарь

ОРГАНИЗАЦИЯ КУЛЬТУРЫ - в РФ могут создаваться и действовать в предусмотренных законодательством организационно-правовых формах ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ, основанные на федеральной собственности, собственности республик в составе РФ, автономной области, автономных округов, краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга, органов местного самоуправления, общественных объединений, религиозных организаций, международных организаций, иностранных государств, юридических и физических лиц, в том числе и иностранных граждан и лиц без гражданства, а также на смешанных формах собственности. ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ проходят государственную регистрацию в соответствии с порядком, установленным законодательством. Порядок и условия реорганизации и ликвидации ОРГАНИЗАЦИЙ КУЛЬТУРЫ определяются их уставами. Отношения учредителя (учредителей) и ОРГАНИЗАЦИЙ КУЛЬТУРЫ регулируются законодательством и договором между учредителем (учредителями) и ОРГАНИЗАЦИЕЙ КУЛЬТУРЫ. В таком договоре определяются взаимные обязательства сторон, условия и порядок использования имущества, порядок финансирования деятельности ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ учредителем, материальная ответственность сторон, основания и условия расторжения договора, решение социальных вопросов

скачать реферат Как становятся политиками

В демократическом государстве определяющую роль играют устройство и система власти, участие людей в осуществлении власти, контроль за властью. Власть есть законодательная и исполнительная. В основном главной целью политики является контроль власти. Для этого устанавливается конституция в соответствии с проводимой политикой, устанавливаются законы ( законодательная власть ). Производится реорганизация органов исполнительной власти на местах. Таким образом политика направлена на сохранение и укрепление власти. 4. Как соотносятся правовое государство и гражданское общество. Правовое государство - правовая форма организации и деятельности публичной политической власти и ее взаимоотношений с индивидами как субъектами права. Правовое государство - это государство, где господствует право. Б правовом государстве система государственной власти основана на принципе разделения властей, на верховенстве права. Верховенство права означает, что государственные органы связаны правом, т.е. действуют в строгом соответствии с конституцией, законами, в рамках своей компетенции, в пределах тех государственно-властных полномочий, которыми они наделяются для выполнения стоящих перед ними задач.

скачать реферат Банковская система Республики Беларусь: проблемы и перспективы развития

Коммерческие банки в рыночном хозяйстве чаще всего являются частными (по международной терминологии понятие частного банка относится не только и даже не столько к банкам, принадлежащим отдельным лицам, сколько к акционерным и кооперативным банкам). В централизованной системе хозяйства коммерческие банки, как правило, бывают государственными. По законодательству большинства стран на национальных банковских рынках допускается функционирование иностранных банков. В ряде стран (во Франции и др.) деятельность иностранных банков не ограничивается. В России, Канаде и других странах для иностранных банков вводится определенный коридор, в количественных рамках которого они могут развертывать свои операции. По правовой форме организации банки можно разделить на общества открытого и закрытого типов ограниченной ответственности. По функциональному назначению банки можно подразделить на эмиссионные, депозитные и коммерческие. Эмиссионными являются все центральные банки, их классической операцией выступает выпуск наличных денег в обращение. Они не заняты обслуживанием индивидуальных клиентов.

скачать реферат Организационно-правовые формы организаций и особенности их управления

Российско-Армянский (Славянский) Государственный Университет кафедра государственного и муниципального управления К У Р С О В А Я Р А Б ОТ А «Организационно-правовые формы организаций и особенности их управления»Студентка: III-го курса экономического факультетаАракелян Мария Геворковна Ереван 2003 г. О г л а в л е н и е Введение .3I ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИЙ 1. Коммерческие .6 > Полные .7 > Товарищество на .8 > Общество с ограниченной > Общество с дополнительной > Акционерное .11 > Дочерние и зависимые хозяйственные > Производственные кооперативы 14 > Государственные и муниципальные унитарные предприятия.151.2 Некоммерческие .16 > Общественные .16 > Общественные .16 . Религиозные .17 > .18 . .18 1.2.1Объединения юридических 19II ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО- ПРАВОВЫХ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИЙ1.Особенности управления организационно-правовых форм организаций.22 Использованная .27 В В Е Д Е Н И Е Трудно найти людей в современном обществе, не принадлежащих ни к одной организации. Подавляющее большинство членов общества входят в одну или несколько организаций. Эти организации могут быть производственными, учебными или исследовательскими, государственными или частными, большими или малыми, временными или постоянными.

скачать реферат Международные валютные системы

Ее основные цели следующие: 1) Обеспечить достижение экономической интеграции; 2) Создать зону европейской стабильности с собственной валютой в противовес Ямайской валютной системе, основанной на долларовом стандарте, отсутствие которой затрудняло сотрудничество стран- членов Европейского сообщества в области выполнения общих программ и во взаимных торговых отношениях: 3) Оградить «Общий рынок» от экспансии доллара: 4) Сблизить экономические и финансовые политики стран-участниц. Выполнение этих задач способствовало бы построению европейской валютной организации, способной отражать спекулятивные атаки рынка, а также сдерживать колебания международной валютной системы (особенно изменения доллара). ЕВС – это международная (региональная) валютная система – совокупность экономических отношений, связанная с функционированием валюты в рамках экономической интеграции; государственно-правовая форма организации валютных отношений стран «Общего рынка» с целью стабилизации валютных курсов и стимулирования интеграционных процессов.

Стол детский складной "Алина" (цвет: бук).
Стол "Алина" детский складной. Материал: металл, пластик. Размер столешницы: 600x450 мм. Высота стола: 580 мм. Возраст: от 3 до 7 лет.
656 руб
Раздел: Столики
Детская машинка "ВИХРЬ".
Маленькие гонщики в возрасте от 1 до 3 лет будут в восторге от маневренной машинки "Вихрь". Легкая и невероятно простая в
1350 руб
Раздел: Каталки
Джип-каталка "4х4", голубой.
Каталка со звуковым сигналом. Автомобиль оснащен крюком с веревкой, за который его может везти сам водитель или родители. Если веревка не
1731 руб
Раздел: Каталки
скачать реферат Государство в политической системе общества

Важнейшими проблемами, требующими внимательного рассмотрения, являются сущность и основные принципы правового государства. В самом общем виде правовое государство можно определить как государство, в котором господствуют право, закон. Иначе говоря, правовое государство — это правовая форма организации и деятельности публично-политической власти и ее взаимоотношений с индивидами как субъектами права. Основополагающими принципами правового государства являются: 1) верховенство правового закона, господство закона во всех сферах общественной жизни. Закон, принятый верховным органом власти при строгом соблюдении всех конституционных процедур, не может быть изменен, отменен или приостановлен ни ведомственными актами, ни правительственными распоряжениями, ни решениями партийных органов, сколь бы высоки и авторитетны они ни были. Вся общественная деятельность осуществляется в строгом соответствии с законами, закрепленными конституцией правового государства. 2) реальность прав и свобод граждан - этот принцип состоит в признании, утверждении и надлежащем гарантировании прав и свобод человека и гражданина.

скачать реферат Основы теории государства и права

Социология - наука об обществе как целостной системе и об отдельных социальных институтах, процессах и группах - не может обойти такие важнейшие элементы социума, как право и государство. В чем же ее отличие от теории права и государства? В степени обобщения явлений и научных понятий и определений, в уровне конкретизации познания, и различия подходов к изучению права и государства. Право и государство, - несомненно, обществоведческие категории, но, выделяя социальную основу государства, социальную ценность права, социологические их стороны, социология оставляет в стороне юридические аспекты проблемы, например такие, как правовые формы организации государственной власти или правовые методы регулирования общественных отношений, и др. Аналогичным образом складывается отношение между теорией права и государства и политологией, видящей свою главную задачу в изучении политики, политических процессов, политических партий, движений, систем. Политика тесно вплетена в жизнь права и государства, однако политическая власть реализуется и в политических системах, и в других формах политических отношений.

скачать реферат Третий Сектор - Некоммерческие Организации

С 1 января 1995 года вступила в действие часть первая Гражданского Кодекса Российской Федерации, закрепившая в специальном разделе практически все нормы о некоммерческих организациях (статьи 116-123, § 5, глава 4).В 1995 году Государственная Дума приняла сразу пять базовых федеральных законов, определяющих правовой статус основных видов некоммерческих организаций: «Об общественных объединениях» (14 апреля), «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений» (28 июня), «О благотворительнойдеятельностииблаготворительных организациях» (II августа), «О некоммерческих организациях» (8 декабря), «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» (8 декабря). Активизируется нормотворчество субъектов Российской Федерации. Теперь на местном уровне вопросы, затрагивающие некоммерческие организации, все чаще разрешаются в форме законов. Российское законодательство допускает создание некоммерческих организаций в разнообразных формах. Правовая форма организации характеризует прежде всего специфику имущественных отношений между организацией и ее учредителями, но во внимание принимаются и другие обстоятельства, а именно: конкретные цели и содержание деятельности.

скачать реферат Коллективный договор и его значение

Интересы работника защищаются тем, что в договоре они приобретают правовую форму, их можно защитить с помощью государственного регулирования. Согласно Рекомендации № 91, принятой Международной организацией труда в 1951 г., коллективный договор - это всякое письменное соглашение относительно условий труда и найма, заключаемое, с одной стороны, между предпринимателем, группой предпринимателей или одной или несколькими представительными организациями трудящихся или, при отсутствии таких организаций, - представителями самих трудящихся, надлежащим образом избранных и уполномоченных согласно законодательству страны . Согласно ст. 235.1 КЗоТ трудовой коллектив, независимо от организационно - правовой формы организации, решает вопрос о необходимости заключения с администрацией коллективного договора, рассматривает и утверждает его проект. Работники организации имеют право, но не обязаны заключать коллективный договор с работодателем. В то же время инициатором разработки, заключения, изменения и прекращения договора может выступать любая из сторон - как работники, так и работодатель.

скачать реферат Увольнения по инициативе администрации

В судебной практике возникает вопрос о том, необходимо ли однократное или систематическое совершение аморального поступка для увольнения работника, выполняющего воспитательные функции. Суды, как было указано выше, исходят из того, что для увольнения работника по  п. 3 ст. 254 КЗоТ достаточно совершения одного виновного противоправного аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы. Этим п. 3 ст. 254 КЗоТ отличается от применения п. 3 ст. 33 КЗоТ. Таким образом, трудовая дисциплина – необходимое условие (элемент) всякого коллективного труда независимо от отрасли экономики, организационно-правовой формы организации и социально экономических отношений общества, в котором он протекает. Без подчинения всех участников трудового процесса определенному распорядку, без соблюдения установленной в организации дисциплины труда невозможно достижение той цели, для которой организуется совместный трудовой процесс. Подводя итог сказанному, важно отметить, что увольнение по дополнительным основаниям негативно отражается на чести и достоинстве работника, поэтому законодатель предусмотрел определенный порядок увольнения, составной частью которого является представление доказательств виновного поведения.

Грызунок на прищепке "Машинка".
Грызунок сделан из безопасного пищевого силикона, он выполняет роль прорезывателя для зубов. Бусины грызунка достаточно мягкие и очень
380 руб
Раздел: Силиконовые
Головоломка "Лабиринтус", 138 шагов.
Лабиринтус – это шар-лабиринт, в котором расположен хитроумный 3D лабиринт, который включает в себя множество переходов, барьеров и
704 руб
Раздел: Головоломки
Блюдо для блинов "Кулинарный мир", 19,5x23x3 см.
Блюдо для блинов. Размер: 19,5x23x3 см. Материал: фарфор.
373 руб
Раздел: Прочее
скачать реферат Субъекты РФ: конституционная характеристика, типология и основы организации

Это теснейшим образом связано с положением русского народа как нации в Российском государстве. Прежний принцип построения РСФСР как федерации, основанной на автономии ее субъектов, не обеспечивал собственной государственно-правовой формы организации русской нации в Российской Федерации. Представление о том, что последняя и является специальной формой национальной государственности для русских21, в силу чего они не нуждаются в организации для них какой-либо особой (например, автономной) единицы — всего лишь миф. Русский народ, имеющий интеграционный статус в составе многонационального государства, играющий роль объединительного фактора для государственности множества народов сам был лишен хотя бы минимальной степени ииституционализации на уровне федерального представительства. На местах же государственно-правовыми формами его организации были даже не автономные, а административно-территориальные единицы (области, края), входившие в состав России практически на унитарных началах. Попытку обосновать правосубъектность русской нации в составе федерации предпринял в свое время А.И. Ким, который выдвинул концепцию признания федерации на базе автономии в качестве особой формы союзного государства.

скачать реферат Составление и оформление договоров

Одновременно термин “контракт” стал синонимом и термина “срочный трудовой договор”, и на практике почти повсеместно под контрактом подразумевается именно срочный трудовой договор. В соответствии со статьей 15 КЗоТ Российской Федерации трудовой договор (контракт) есть соглашение между трудящимся и предприятием, учреждением, организацией, по которому трудящийся обязуется выполнять работу по определенной специальности, квалификации или должности с подчинением внутреннему трудовому распорядку, а предприятие, учреждение, организация обязуется обеспечивать условия труда, предусмотренные законодательством о труде, коллективным договором и соглашением сторон. Порядок заключения трудового договора (контракта) определен статьей 18 КЗоТ РФ. Трудовой договор заключается в письменной форме. Запись о периоде работы по трудовому договору вносится работодателем в трудовую книжку. Для установления трудовых отношений не имеет значения организационно- правовая форма организации : в любой из них при заключении договора действуют все правила, установленные трудовым законодательством.

скачать реферат Правовое государство

Это государство, основанное на праве и ограниченное им в своих действиях, подчиненное воле народа как суверена власти.3 Правовое государство — многомерное развивающееся явление. С течением времени оно приобретало все новые признаки, наполнялось новым содержанием. Непреходящей оставалась лишь идея о связанности правового государства с правом.4 Правовое государство — это правовая форма организации и деятельности публично-политической власти и ее взаимоотношений с индивидами как субъектами права.5 Правовое государство по Гегелю является живым организмом, обеспечивающим цели и интересы конкретного индивида и сохранение, стабилизацию общества с рыночной экономикой и либерально-демократическим политическим режимом.6 Правовое государство – объективная необходимость и величайшая социальная ценность, эффективный способ организации общества и управления им.3 Ценностный смысл идеи правового государства состоит в утверждении суверенности народа как источника власти, гарантированности его свободы, подчинении государства обществу. 2.2. Признаки правового государства.

скачать реферат Хозяйственные организации

Содержание. 1.Содержание. 1стр. 2.Введение. 2стр. 3.Общие понятия хозяйственной организации. 3стр. 4.Организационно-правовые формы организации: 5стр. 1)правовые формы организации; 6стр. 2)организационные формы организации; 9стр. а) единичные организационные формы; 9стр. б) групповые организационные формы. 10стр . 5.Основные типы фирм по функциональному назначению: 14стр . 1)факторинговые фирмы; 14стр . 2)инжиринговые фирмы. 14стр . 6. Элементы теории мотивации. 15стр . 7.Литература. 17стр . Введение. Цель данной курсовой работы определить, что из себя представляет хозяйственная организация. Хозяйственные организации создаются для удовлетворения потребностей и интересов человека и общества во внешней для организации среде. Данные организации могут производить продукцию в виде товара, услуг, информации или знаний (рис. 1). Рис. 1 Виды выпускаемой продукции. Гражданский кодекс РФ предусматривает создание широкого набора коммерческих организаций, большая часть которых — хозяйственные организации, и некоммерческих организаций (рис.2). По данным московской регистрационной Палаты за 1998 г., из 540 тыс. организаций, зарегистрированных в Москве, 80% - хозяйственные.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.