телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАБытовая техника -30% Рыбалка -30% Все для ремонта, строительства. Инструменты -30%

все разделыраздел:Радиоэлектроника

Розробка мікропроцесорного пристрою системи автоматичного регулювання

найти похожие
найти еще

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСяГ РОБОТИ СТАНОВИТЬ 40 СТОРіНКИ. В ДАНіЙ КУРСОВіЙ РОБОТі є 14 РИСУНКіВ ТА 5 ТАБЛИЦЬ. ДЛя ВИКОНАННя РОБОТИ ВИКОРИТАНО 9 ЛіТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ ПЛЮС МЕТОДИчКА ПО ОФОРМЛЕННЮ КУРСОВОї РОБОТИ. ЗА СВОєЮ СТРУКТУРОЮ ВОНА ДіЛИТЬСя НА 7 чАСТИН, КОЖНА З яКИХ ВіДПОВіДАє ПЕВНОМУ ЗАВДАННЮ, ЩО ПЕРЕРАХОВАНі ВИЩЕ. Виконання курсової роботи присвячене для реалізації наступної мети: 1. поглиблення теоретичних знань, технічних і програмних засобів мікропроцесорних пристроїв; 2. розвиток навиків самостійної розробки загальної структури МПП з аналогово-цифровим і цифро-анлоговим перетворенням інформації, побудови принципових схем окремих вузлів принципів, розробки та відлагодження програмного забезпечення на мові асамблеру мікропроцесора КР580ВМ; 3. набуття навиків роботи з технічною та довідниковою літературою з питань реалізації ряду вузлів МПП, вибору аналого-цифрового і цифро-аналогово перетворювачів (АЦП і ЦАП), використання стандартних підпрограм з прикладного програмного забезпечення МП КР580ВМ80. ЗМІСТ СПЕЦИФіКАЦії 6ВСТУП 71. ПОБУДОВА ЦИФРОВОГО ФІЛЬТРА 9 1.1 Побудова аналогової схеми 102. Структурна схема МП-пристрою 133. Алгоритм функціонування МП-пристрою 15 3.1 Схема алгоритму функціонування МПП як цифрового фільтру, що визначається заданим рівнянням 15 3.2 Вибір структури представлення даних 184. Вибір АЦП і ЦАП 20 4.1 Вибір АЦП 20 4.2 Вибір ЦАП 255. Програма вводу інформації через АЦП і виводу через ЦАП 286. Програма цифрової обробки інформації. 30 6.1 Оцінка верхньої граничної частоти фільтру 327. Опис фрагменту принципової схеми реалізації системного контролера. 33Висновок 38Список літератури 39Додатки 40 специфікації АБРЕВіАТУРА ЗНАчЕННя АЦП - аналогово-цифровий перетворювач БЕ - буферний елемент ВІС - велика інтегральна схема ГТІ - генератор тактових імпульсів (див. ТГ) ДШВ/В - дешифратор каналів вводу/виводу ДШП - дешифратор адрес пам’яті ДОН - джерело опорної напруги ЗП - запам’ятовуючий пристрій КН - компаратор напруги МК - мікроконтролер МП - мікропроцесор МПП - мікропроцесорний пристрій МПС - мікропроцесорна система ОЗП - оперативний запам’ятовуючий пристрій ПЗП - постійний запам’ятовуючий пристрій ПІ - підсилювач-інвертор ПП - підпрограма ППІ - паралельний програмований інтерфейс РКС - регістр керуючого слова РПН - регістр послідовних наближень СК - системний контролер СШ - системна шина ТГ - тактовий генератор (див. ГТІ) ША - шина адрес ШД - шина даних ШК - шина керування ШФ - шифратор ЦАП - цифро-аналоговий перетворювач ЦП - центральний процесор ЦФ - цифровий фільтр ВСТУП ТЕРМіН “МіКРОПРОЦЕСОР”, ЗВИчАЙНО, НЕСЕ ПЕВНУ іНФОРМАЦіЮ ПРО ПРИСТРіЙ, НАЗВАНИЙ ТАКИМ іМЕНЕМ. ЦЕ ПРИСТРіЙ ДЛя ОБРОБКИ ДАНИХ. На відміну від стандартного ЦП логічні схеми МП реалізовані на одній або декілька ВІС, а так як останній також називаються мікросхемами, то стає зрозумілим походження терміна “мікропроцесор”. Очевидно, що обробка даних – одна із головних функцій МП, яка включає як і маніпулювання так і обрахунок даних. Іншою функцією МП є управління системою. Схеми управління дозволяють декодувати і виконувати програми – набір команд для обробки даних. Робота мікропроцесора складається з наступних кроків: спочатку вибирається команда, потім логічна схема її декодує, після чого здійснюється виконання цієї команди.

При переході на дану адресу в стек записується адреса повернення. Необхідність в команді EI (дозвіл переривань) зумовлена тим, що вихід I E в стан логічної 1 (дозвіл переривань) можна перевести тільки програмним способом, а в стан логічного 0 його можна встановити, як програмною командою DI, так і апаратним способом. 3.2 Вибір структури представлення даних Структура представлення даних, які входять в рівняння цифрового фільтру, визначається виходом рівняння і розрядністю АЦП. При заданій розрядності АЦП – 8 розрядів та вхідним додатнім однополярним сигналом, для представлення x потрібно 8 розрядів, тобто x повинний виражатись однобайтовим словом. Виходячи з цього, знайдемо, скільки розрядів займатиме результат y та y -1 . Для заданого рівняння (дискретизованого) цифрового фільтру у вигляді: (3.4) відведемо по три біта на кожну. Їх максимальне значення при цьому (найгірший варіант) буде дорівнювати 7. Звідси, посилаючись на (3.3) – (3.5), а0=0,4969, b0=0,50020, c0=-0,006134. Мінімальне дробове число в двійковій формі, яке може розміститись у восьми розрядах – 2-810=0,00290625. Як бачимо, всі коефіцієнти більші цього числа, але менші за одиницю. Візьмемо для їх представлення один байт (на кожного). Тепер знайдемо, скільки розрядів потрібно для представлення y та у -1. Так як вхідний сигнал однополярний, то нам не потрібно відводити розряд під знак. Розрядність добутків а0х , b0y , c0y -1 не буде перевищувати 8 біт, так як коефіцієнти а0, b0, c0 є менші по модулю за одиницю. Їх сума теж не перевищує 255, так як , а с0 менше нуля .Тоді розрядність y буде дорівнювати розрядності x , тобто 8 біт. Як було вже визначено, структура представлення даних буде наступною: а0, b0, c0 – числа з фіксованою десятковою крапкою перед старшим розрядом, y ,y -1 та y -2 – цілі числа з фіксованою десятковою крапкою після молодшого розряду з розрядністю 1 байт, х – ціле число з фіксованою десятковою крапкою після молодшого розряду з розрядністю 1 байт. х a0 b0 c0 y y -1 y -2 Рис 3.3 Структура представлення даних в МПП Дані представлятимуться у вигляді масиву в оперативній пам’яті. Після обчислення величина y заміщує величину y -1, y -1 – величинуy -2, а значення x вводиться від АЦП. Адреса таблиці – 500H. Числа розміщені у порядку наростання значення адреси. 4. Вибір АЦП і ЦАП У ВіДПОВіДНОСТі З КРИТЕРіяМИ ДАНОї РОБОТИ РОЗРяДНіСТЬ АЦП МАє БУТИ 8 БіТ, А ЦАП іЗ ВИЗНАчЕНОГО ВИЩЕ – 8 БіТ. КРИТЕРієМ ВИБОРУ АЦП і ЦАП (КРіМ РОЗРяДНОСТі) МОЖУТЬ БУТИ НАСТУПНі ПАРАМЕТРИ: V час перетворення – визначається інтервалом часу від моменту досягнення вихідного сигналу до моменту подачі цифрового сигналу до моменту досягнення вихідним сигналом встановленого значення; V похибка перетворення – найбільше значення відхилення значення аналогового сигналу від розрахункового; V нелінійність – максимальне відхилення лінійно наростаючої напруги від прямої лінії, яка з’єднуєточку нуля і максимального вихідного сигналу. 4.1 Вибір АЦП Перетворення аналогового сигналу в цифровий здійснюється за допомогою АЦП і представляє собою вимірювальний процес, який полягає в порівнянні аналогового сигналу з еталонною напругою, значення якої відомо наперед з великою точністю.

Для максимальної частоти f=2.5МГц для МП KР580ВМ80, частота видачі інформації fвид=2,5МГц/793=3152,6 Гц За теоремою Котельникова, верхня гранична частота для фільтра складає fверхнє = fвид /2=3152,6/2=1576,3 Гц (6.2) 7. Опис фрагменту принципової схеми реалізації системного контролера. СИСТЕМНИЙ КОНТРОЛЕР КР580ВВ28 ВИКОНУє ТРИ ФУНКЦії: V фіксація слова стану процесора; V буферизація шини даних; V формування частини сигналів, які належать шині керування МПС (при звернені до ЗП – , при звернені до пристроїв вводу/виводу - ). Системний контролер складається з двонаправленої буферної схеми даних, регістра стану, і декодуючої схеми. Восьмирозрядна паралельна тристабільна буферна схема даних приймає інформацію з канала даних МП по виводам D7 – D0 і передає в регістр стану інформацію стану, на системний канал даних по виводам DB7 – DB0 видає дані у циклі запису по сигналу заперечення буферна схема приймає дані з системного каналу по виводам DB7 – DB0 і передає по виводам D7 – D0 на канал даних мікропроцесору. Регістр стану по вхідному сигналу фіксує інформацію стану МП в такті Т1 кожного машинного циклу МП. Декодуюча схема формує один з вище перелічених сигналів керування. Асинхронний сигнал керує видачею даних з буферної схеми і керуючих сигналів з дешифратора: при наявності низького рівня на вході буферна схема передає дані і формує один з керуючих сигналів; при напрузі високого рівня всі виходи мікросхеми переходять у високоімпендансний стан. Напруга високого рівня на вході у пасивний стан (напругу високого рівня) і блокує передачу інформації через буферну схему даних. Керуючі синали формуються в циклі запису по сигналу . При роботі з МП КР580ВМ80А системний контролер у циклі підтвердження запиту переривання формує три сигнали для прийому трьох байтів команди CALL від контролера переривань КР580ВН59 . В невеликих мікропроцесорних системах вихід мікросхеми КР580ВК28 можна під’єднати до напруги 12В через резистор опору1 кОм. Під час дії сигнала RC буферна схема даних мікросхеми формує код команди RS 7 і передає на канал даних МП. Таким чином, мікромхема забезпечує єдиний вектор переривань з номером 7 без додаткових компонентів. Основні параметри мікросхеми зведені у таблицю: Таблиця 7.1 Параметри КР580ВК28 Параметр Значення Вихідний струм високого рівня -10мкА Вихідна напруга високого рівня на виходах 3,6В D0-D7 Струм споживання 140мА Вхідна ємність 12пФ Довжина сигналу , відносно сигнала RC Час затримки інформації на виходах DB0-DB7 30нс Час збереження інформації на виходах DB0-DB7 20нс Час встановлення інформації на виходах DB0-DB7 30нс Час встановлення вхідної інформації на виходах D0-D7 відносно RC в режимі читання 45нс Структурна схема системного контролера зображена на рис. 7.1. Рис.7.1 Структурна схема системного контролера КР580ВВ28 Рис. 7.2 Схема підкдючення КР580ВВ28 до МП КР580ВМ80А Опис виводів мікросхеми: Таблиця 7.2 Вивід Позначення Тип виводу Функціональне призначення 1 вхід Підтвердження захвату 3 вхід Видача інформації 4 RC вхід Прийом інформації 5, 7, DB4, DB7, вихід/ Канал даних системи 9, 11, DB3, DB2, вхід 13, 16, DB0, DB1, 18, 20 DB5, DB6 Канал даних мікропроцесора 6, 8, 10, D4, D7, D3, вхід/ 12, 15, 17, D2, D0, D1, вихід D5, D6 19, 21 G D — Загальний 14 вхід Управління передачею даних 22 і видачею сигналів вихід Підтвердження запиту 23 переривання вихід Читання з ПВВ 25 вихід Запис в ПВВ 27 Ucc вхід Напруга живлення 5В 28 висновок ОТЖЕ, ЦИФРОВі ФіЛЬТРИ МАЮТЬ РяД ПЕРЕВАГ НАД АНАЛОГОВИМИ: 1) нечуттєвість характеристик фільтра до розкидування параметрів елементів, що у нього входять, їх часових та температурних дрейфів; 2) малі розміри і висока надійність фільтрів, пов’язані з використанням ВІС; 3) легкість зміни параметрів і характеристик цифрового фільтру через модифікацію програми і коефіцієнтів; 4) можливість реалізації фільтрів із змінними в процесі роботи параметрами.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Интерфейс: новые направления в проектировании компьютерных систем

Специальная кнопка (например, установленная на микрофоне) может служить для установки квазирежима LEAP. Объектом для функции LEAP всегда является некоторый символ в тексте, и этот символ (независимо от того, смотрит ли пользователь на него или думает о нем) обычно находится в локусе внимания пользователя во время того, как он применяет функцию LEAP. В отличие от использования ГУВ, в этом случае пользователь не должен визуально искать целевой объект, чтобы переместить к нему курсор. Это свойство функции LEAP настолько выражено, что ею могут пользоваться даже слепые пользователи, что было установлено в ходе тестов, проведенных в больнице Ведомства по делам ветеранов в Пало Альто (результаты не опубликованы). Еще более важным является то, что эта функция может использоваться в системе, построенной на ее основе, так широко, что вскоре оно становится для пользователя автоматичным. В структуре этой функции нет ничего, что могло бы препятствовать формированию ценных автоматичных навыков (привычек) или что могло бы привести к проблемам после того, как такие привычки сформировались

скачать реферат Система автоматичного регулювання асинхронного електродвигуна з фазним ротором

Загальні виводи по роботі Література Введення Ціль роботи: закріплення базових знань за курсом «Основи автоматики» на прикладі проведення аналізу системи автоматичного регулювання. Завдання: Дати коротку характеристику об'єкта керування, описати пристрій і роботу системи, скласти її функ ціональну схему. Зробити вивід про принцип автоматичного керування, використаному в системі, і виді системи. Визначення закону регулювання системи. Визначити передатні функції системи по керуючий, що обурює впливи і для помилок по цих впливах. Виконати аналіз стійкості системи за критеріями Гурвіца й Найквиста. Визначити запаси стійкості. Проаналізувати залежність статичної помилки системи від зміни керуючого впливу на систему. Зробити вивід про характер цієї системи. Провести спільний аналіз виміру керованої (регульованої) величини об'єкта керування й системи від впливу, що обурює, у статиці. Дати їхню порівняльну оцінку. Визначити статичну помилку системи по впливу, що обурює. Оцінити якість керування по перехідних функціях. Зробити загальні виводи по роботі. Дані відповідно до варіанта завдання зводимо в табл. 1. Таблиця 1. Вихідні дані. варіант схема К1 К2 Т1,з Кд Тд, з Ку Кдв Кр Кв Кп Тдв, з 13 20 50 0,4 4 0,1 0,1 50 0,002 0,1 5 5 0,5 Рис. 1 - 1 САР частоти обертання приводного електродвигуна стенда для обкатування ДВС1.

Именная кружка с надписью "Любимый дедушка".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки
Трубка телефонная беспроводная.
Инструкция по применению: 1. Ставим на зарядку базу при помощи USB. 2. На базу кладем трубку таким образом, чтобы контакты сошлись. 3.
383 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки
Интерактивный Лев Bondibon.
Лев Болтун – это портативный анимированный динамик, который воспроизводит музыку с Вашего МР3 плеера, смартфона или ноутбука и
638 руб
Раздел: Интерактивные животные
 Пороги сновидения

Легко догадаться, что данный паттерн более всего связан с интеллектуальным и художественным творчеством. В базовом режиме перцепции, где все восприятия автоматичны, мы часто забываем о фундаментальном факте, а именно: восприятие есть первейший, изначальный процесс творчества, на основе которого индивидуум строит и развивает все остальные формы творчества, от примитивных до наиболее утонченных. Упомянутое выше «наведение порядка» в картине мира, структуризация перцепции, создание «инвентарного списка» все это действия творящего сознания. И, конечно, одно из самых первых действий творца сотворение себя самого. Без этого действия все остальные операции невозможны. А самосознание, пребывающее в физическом теле, манифестирует себя через поток реакций, которые более всего отражаются в характерных движениях мимических мышц лица. Таким образом, система «творчество-структуризация-интеллект-самосознание-эго» оказывается системой взаимопорождающих и взаимообусловленных элементов. И все они теснейшим образом связаны с перцептивно-энергетическим паттерном (3), объединяющим в систему руки, лицо, голову

скачать реферат Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

Розвиток теорії управління, розробка економіко-математичних методів дозволили багато які якісні рішення задач доповнити або замінити точними кількісними оцінками або рішеннями, а розвиток коштів обчислювальної техніки і комунікацій сприяв підвищенню ефективності управління. Багато які задачі, які раніше не могли вирішуватися в реальній або допустимій мірі часу за трудомісткості розрахунків, стали повсякденною реальністю. У сучасному менеджменті існують різні способи рішення задач: конкретні методи рішення задач управління, моделювання управлінських процесів, інформаційне і технічне забезпечення прийняття рішень і ін. В Україні теоретична і прикладна статистика, економіко-математичні моделі рішення задач, інженерних розрахунків і т.п. розроблені досить добре. Менш розвинена автоматизація процесів обробки інформації, управління виробництвом, прийняття рішень. Однак ефективність управління залежить не тільки від способів рішення задач, але у величезній мірі і від господарського механізму і системи державного регулювання.

 Шлях Аріїв: Україна в духовній історії людства

Один з таких пристров, точнше, схему вдновили (його, згдно з описанням Кейса, використовували в Атлантид для дистанцйного впливу на процеси радоактивного розпаду у земнй кор). Дедал очевидншими  яскравшими стають факти разючо схожост сучасно  прадавнх цивлзацй в галуз наукового знання, зокрема в астроном, космолог, фзиц елементарних часток, бо- та психотехнолог (ми вже не згадумо про окультн науки). Але ще 3050 рокв тому через брак вдповдних понять у тогочасних наукових парадигмах встановити це було неможливо. Багато ж як процеси  пристро серед згадуваних у давнх текстах ще й дос задовльно не нтерпретован, що свдчить про випередження (!) нас давнми цивлзацями в деяких галузях науки  технки. Наведемо клька фактв. Наприклад, взяти астрономю й космологю. У джайнстських  тибетських джерелах згадуться про «чорну» планету, що у клька разв перевищу розмрами Землю  яка «далеко вдходить вд Сонця». ¶ ось у газет АН СРСР «Пошук» P35(70) за 1990 рк читамо: «Астрономи мають у свому розпорядженн розрахунки, згдно з якими за найбльш вддаленим вд центру нашо планетно системи Плутоном можуть «ховатися» ще один-два невидимих з Земл об'кти з великою масою

скачать реферат Вольногорское стекло

Підігрів циркулюючого повітря здійснюється в бокових каналах за допомогою нагрівачів 1. циркуляційні вентилятори забезпечують вирівнювання температури виробів по довжині та по ширині відповідних секцій печі. Для забезпечення заданої температури по довжині тунелю одночасно з нагрівачами встановлені охолоджуючі пристрої. Для охолодження передбачені вентилятори 4, які подають зовнішнє повітря у канали, які примикають до нижньої та бокових сторін тієї частини тунелю, що опалюється. Ці вентилятори вмикаються тоді, коли температура в тій чи іншій секції перевищує задану. Контроль за температурою виконується за допомогою термопар. Також можливим є автоматичне регулювання заданого режиму відпалу. Для кожного типу виробів, тобто для виробів маса та товщина стінок яких відрізняються неістотно розраховується окремий режим відпалу. Для більшості виробів застосовується режим відпалу, що наведений на рисунку 3.6. Рисунок 3.6. – режим відпалу пляшок 3.5. Нанесення захисного покриття Нанесення захисних оксидно металевих покриттів на зовнішню поверхню скляної тари з метою підвищення її експлуатаційної надійності здійснюється шляхом обробляння свіжо відформованих скловиробів пароповітряною сумішшю , яка вміщує тетрахлорид олова або титану, у спеціальному приладі, який монтується на конвеєр, що з’єднує склоформувальну машину та піч відпалу.

скачать реферат Органiзацiйна структура управлiння пiдприємством невиробничоi сфери та ii вдосконалення в умовах ринку

Але не всі організації знаходяться під впливом швидкого науково-технчного прогресу. Центр належить саме до таких організацій, до мети діяльності даної організації входить впровадження нової техніки і передового досвіду, щодо розповсюдження преси, складних робіт, операцій по розрахунках з видавництвами, постачальниками і підприємствами. Значна кількість технологій грунтується на використанні комп'ютерів. Так, існують системи автоматичного складування і видачі товарів (САС) або "автоматичні склади" передбачають використання підйомно-транспортних пристроїв, якими керує комп'ютер, які закладають товар у склад: вилучають його звідти по наказу. Комп'ютер також стежить за тим, де саме знаходиться кожний товар. Ці системи не тільки виключають людську працю, а й дозволяють економити складські площі, прискорювати складські операції і покращувати контроль за матеріально-технічними запасами. Але для Центру дана система поки що недосяжна через свою високу вартість і мабудь дешевше утримувати 4-х сортувальниць, як це і є на сьогоднішній день.

скачать реферат Персонал підприємства

Формування ринкового механізму та системи державного регулювання ринку праці потребують урахування цих та інших об'єктивних тенденцій, їх позитивного та негативного впливу на функціонування економіки в цілому та окремих підприємств. Управління трудовими ресурсами, забезпечення їх ефективного використання викликає необхідність формування системи оцінки трудового потенціалу підприємства. ЛІТЕРАТУРА: 1.Грузинов В.П., Грибов В.Д. “Экономика предприятия». 2.Волков О.И. «Экономика предприятия». 3.Покропивний С.Ф.”Єкономіка підприємств.” 4.Задоя А.О.”Мікроєкономіка”. ----------------------- Оцінка наявних трудових ресурсівРозробка плану задоволення майбутніх потреб Відбір та набір Розробка системи стимулювання Професійна орієнтація та адаптація Формування системи оцінки трудової діяльності Розробка програм навчання та їх матеріального забеспечення Розробка процедур переміщення та звільнення працівників Трудові ресурси (персонал) підприємства

скачать реферат Діяльність уряду України в галузі екології

На базі інспекторських підрозділів державних управлінь Мінекобезпеки в областях України створена служба екологічного контролю на пунктах пропуску через державний кордон. Ця служба знаходиться в стані становлення, розробляється нормативна база її діяльності, вишукуються джерела фінансування. Ядерна та радіаційна безпека Становлення системи державного регулювання безпеки використання ядерної енергії відбувається на основі Законів України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" та "Про поводження з радіоактивними відходами". До Верховної Ради України направлено проект Закону України "Про радіаційний захист населення". У 1995 - 1997 роках здійснено перегляд та розробку норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, які встановлюють нормативні критерії і вимоги, що визначають умови безпечного використання ядерних установовк та джерел іонізуючого випромінювання. Ця частина правового механізму постійно розвивається внаслідок еволюції самої концепції безпеки, обумовленої прогресом науки і техніки. Сформовано Концепцію Національної системи норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, для чого широко використано міжнародну практику і досвід.

Микрофон "Пой со мной! Русское диско".
Этот микрофончик светится под музыку, а на каждой его кнопочке записано 5 танцевальных хитов, включая «Расскажи, Снегурочка»,
314 руб
Раздел: Микрофоны
Автомобильный ароматизатор Deliss "Romance", аромат жасмина, ванили, ежевики.
Комплект для крепления на дефлектор автомобиля, состоящий из прибора и сменного блока ароматизатора.Жидкостный ароматизатор воздуха для
355 руб
Раздел: Прочее
Шинковка "ШК-4".
Доска-шинковка для капусты деревянная, 3 ножа. Длина 50 см. Ширина 21,5 см.
442 руб
Раздел: Тёрки, мультитёрки
скачать реферат Організаційні процедури аудиту дебіторської заборгованості ТзОВ "Інтер-Синтез"

Аудит займається виявленням, глибоким і всебічним пізнанням закономірностей, відхилень в господарській діяльності, виступає засобом аналізу діяльності підприємства, профілактики та попередження відхилень від вимог чинного законодавства шляхом застосування спеціальних способів і прийомів. Основна мета аудиту – це формування професійної думки аудитора щодо достовірності первинних даних про факти господарського життя, повноти та своєчасності відображення цих даних в обліку, правильності ведення обліку відповідно до вимог бухгалтерських стандартів та складання аудиторського звіту та аудиторського висновку, які надаються замовнику. Мета аудиту може доповнюватись обумовленими договорами з клієнтом завданнями виявлення певних резервів, кращого використання фінансових ресурсів, вивченням правильності нарахування податків, розробкою заходів з покращення фінансового стану підприємства, оптимізації витрат і результатів діяльності. Взагалі, мету аудиту можна сформувати як вирішення конкретних завдань, які визначаються законодавством, системою нормативного регулювання аудиторської діяльності, а також договірними завданнями аудитора та клієнта.

скачать реферат Створення мікропроцесорної системи обробки інформації

СодержаниеВступ 1. Розробка структурної схеми системи 2. Розробка І опис принципової схеми системи 2.1 Розробка мікропроцесорного блоку 2.2 Розробка блоку пам ять, АЦП, керування системою за допомогою клавіатури та індикації. Виконання курсової дозволить у подальшому без труднощів розробляти подібні та ще більш складні процесорні системи.

скачать реферат Аналіз можливих схем електрохімічних генераторів для автономних джерел електричної енергії

Характер схеми і склад електричної частини ЕХГ залежить від роду струму, на якому проводиться відбір потужності для споживачів. Електроагрегати постійного струму повинні обладнуватись автоматичним регулятором напруги, що забезпечує постійність напруги на затискачах відбору потужності при змінах навантаження, і пристроєм захисту ЕХГ від нормальних режимів роботи. Автоматичне регулювання напруги ЕХГ не може бути виконано, як показник дослідження, за рахунок зміни робочої температури, тиску або перепаду тиску газів в наслідок великої інерційності процесу зміни ЕРС. Найбільш сприятливим способом регулювання напруги ЕХГ є зміна кількості ввімкнених ТЕ при зміні навантаження генератора. У відповідності до цього способу розроблено два типа АРН - ступінчатий і імпульсний. Електрохімічні генератори доцільно використати в діапазоні потужностей від одного до декількох десятків кВт. Вони вже широко використовуються в космосі. Безумовно, що в близький перспективі вони будуть використовуватися в якості автономних і резервних джерел енергії на електромобілях, при засвоєнні морів та океанів та в інших галузях народного господарства.

скачать реферат Опис та удосконалення маршруту потрапляння зерна до Зерносушарки ДСП-32 на Заводі елеваторного обладнання для ВАТ "Відродженння"

Технічні характеристики інтерфейсу USB 2.0 для БПІ-52. Підтримка Plug a d play; Підтримка гарячого підключення і відключення пристроїв до включеному комп'ютера; Світлодіодні індикатори: живлення, прийому і передачі даних; Швидкість каналу USB – до 12 М біт/с; Приймальний буфер 384 байт. Передаючий буфер 128 байт. Режими управління інтерфейсом Rs-485 Режим роботи – синхронний або з самосинхронізацією; Метод доступу – з передачею прав доступу; Режим управління прийомом-передачею: З автоматичним дозволом по початку передачі і з цифровим фільтром на вході передавача, а також з автоматичним визначенням напряму передачі. З дозволом по модемному сигналу R S (по окремому замовленню). За допомогою удосконалення зерносушарки ДСП-32 цією конструкцією в яку входить РС сумісний регулятор ОВЕН ТРП-138, підключення до нього вісім датчиків вимірювання температури типу ТСП-100, блоку живлення БП-14 підвищилася точність вимірювання температури в першій і другій зоні сушки зерна в зерносушарці ДСП-32. Топка Топка зерносушарки ДСП-32 працює на рідкому паливі. Подача палива здійснюється через форсунку з автоматичним регулюванням. Автоматика контролює процес горіння палива в топці, що забезпечують стабільний і економічний режим сушки зерна.

скачать реферат Математичне моделювання руху поїзда

Пізніші удосконалення електричної сигналізації дозволили безперервно відображати свідчення дорожніх сигнальних пристроїв безпосередньо на табло в кабіні локомотива, і погодні умови вже не впливають на здатність машиніста вірно сприйняти сигнал попереду і негайно відреагувати на нього. На деяких дорогах пристрою сигналізації в кабінах локомотивів доповнюються системами автоматичного управління рухом потяги, які приводять в дію його гальма, якщо машиніст не встигає відреагувати на сигнал про необхідність зниження швидкості. Такі засоби автоматики діють на всіх ділянках інтенсивного руху потягів. 1.2 Елементи залізниці Рейка. Майже всі рейки в поперечному перетині мають тавровий (Т-образний) профіль з плоскою підставою, вузькою вертикальною стінкою і злегка заокругленою по верхніх краях прямокутною головкою. У розвинених країнах зварні рейки замінили рейки, що раніше застосовувалися, завдовжки 12 м, що скріплялися на стиках двоголовними накладками з болтами і гайками. Такі рейки забезпечують безпечніший рух складів без вертикального трясіння на стиках; саме стики найшвидше зношувалися, і їх скасування істотно понизило об'єми ремонтних робіт.

Дождевик Bambola для колясок, универсальный.
Элегантный, экологичный дождевик и на классическую коляску-люльку и на прогулочную коляску, подходит и для колясок с ручкой сзади
550 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Кружка "Котик черный".
Смешная щурящаяся мордочка кота и его маленькие ушки - вот, что делает эту кружку такой неотразимо милой! Округлая, сужающаяся кверху
367 руб
Раздел: Кружки
Маркеры перманентные, 12 цветов.
В наборе 12 перманентных маркеров. Оставляют след на обратной стороне бумаги.
588 руб
Раздел: Перманентные
скачать реферат Проблеми екології та шляхи їх вирішення

Саме таким способом здійснюється автоматичне регулювання не тільки в кібернетичних системах, але й у живих організмах. У фізіології цей спосіб підтримки динамічної рівноваги був сформульований американським фізіологом Уолтером Кенноном (1871-1945) у вигляді принципу гомеостазу, відповідно до якого всі найважливіші параметри організму (температура тіла, частота пульсу й подиху, склад крові й кров'яний тиск і ін.) підтримуються на постійному рівні завдяки зворотним сигналам, що надходять із органів у головний мозок. Кібернетика узагальнила це положення у вигляді принципу зворотного зв'язку. Неважко зрозуміти, що зазначений принцип пояснює лише процес досягнення й збереження динамічної рівноваги в будь-якій системі, але для того щоб зрозуміти, як відбуваються еволюція й розвиток систем, необхідно визнати виникнення змін у стані й структурі систем. А для цього варто ввести принцип позитивного зворотного зв'язку, відповідно до якого безперервні впливи на систему, поступово накопичуючись, приводять до руйнування колишніх зв'язків між її частинами й виникненню нової її структури.

скачать реферат Фіскальна політика держави, її особливості в трансформаційній економіці України

Міністерство освіти та науки України КУРСОВА РОБОТА з курсу макроекономіки на тему: «Фіскальна політика держави, її особливості в трансформаційній економіці України» 2009 План Вступ Глава 1. Поняття фіскальної політики, її види і значення 1.1 Сутність і функції фіскальної політики 1.2 Дискреційна і автоматична фіскальна політика Глава 2. Фіскальна політика як система державного регулювання економіки 2.1 Принципи і механізми впливу фіскальної політики на економіку 2.2 Ефективність фіскальної політики Глава 3. Особливості фіскальної політики в трансформаційній економіці України 3.1 Природа фіскальних проблем в Україні і необхідність реформування бюджетно-податкової системи 3.2 Шляхи і методи вдосконалення фіскальної політики Висновки Перелік посилань Вступ Сучасна фіскальна політика визначає основні напрями використання фінансових ресурсів держави, методи фінансування і головні джерела поповнення скарбниці. Залежно від конкретно-історичних умов в окремих країнах така політика має свої особливості. Будь-який уряд завжди проводить деяку фіскальну політику, незалежно від того, усвідомлює воно це чи ні.

скачать реферат Державне управління природокористуванням і природоохороною в Україні

Важливе значення в процесі становлення системи державного регулювання безпеки використання ядерної енергії в Україні має розробка ядерного законодавства. Велике значення мало прийняття Верховною Радою Законів України ‘ Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку’ та ‘ Про поводження з радіоактивними відходами’ ( відповідно 8.02.1995 р. та 30.06.1995 р.), а також Закону України ‘ Про радіаційний захист населення’. Ці закони встановлюють пріоритет безпеки людини та довкілля, права і обов’язки громадян у сфері використання ядерної енергії, регулюють діяльність, пов’язану з використанням ядерних установок та джерел іонізуючого випромінення, включаючи радіоактивні відходи, встановлюють правові основи міжнародних зобов’язань України щодо використання ядерної енергії. Нормативна база України в галузі ядерної та радіаційної безпеки базується на документах колишнього СРСР, дія яких була поширена на Україну постановою Держатомнагляду України. Тому Адміністрація ядерного регулювання переглядає та розробляє норми, правила і стандарти з ядерної та радіаційної безпеки, які встановлюють нормативні критерії і вимоги, що визначають умови безпечного використання ядерних установок та джерел іонізуючого випромінення.

скачать реферат Розробка многоконтурной системи автоматичного керування шахтними котельними установками

Ткаченко А.Е., магистрантка, Гаврiленко Б.В., к.т.н., доц. Донецький національний технічний університет Синтезована система автоматичного управління шахтними топками НТКС з урахуванням математичної моделі об’єктів. Розглянемо основні принципи, які покладені у основу розробки системи автоматичного керування шахтної котельної з топкою низько температурного киплячого шару (НТКШ) в умовах змінних витрат теплоносія. Одним з головних рівнянь, що описує роботу котельної установки є тепловий баланс. При складанні відповідного рівняння приймаємо, що у котельній функціонують декiлька топкок НТКШ : де Q1, Q2, Q – кількість тепла, що віддають до системи котли відповідно 1-й, 2-й -й, Qвт- втрати теплоносія (витоки, винесення тепла до навколишнього середовища і т. ін.), Qсп– кількість тепла необхідного споживачу, яке є змінною величиною, та функцією часу. Отже необхідно, щоб топки працювали з такою потужністю, щоб кількості вироблюваного тепла вистачало для споживачів та на покриття витрат. При оптимальній роботі загальний ККД котлів має бути максимальним.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.