телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАСувениры -30% Бытовая техника -30% Игры. Игрушки -30%

все разделыраздел:Социология

Социология - наука про общество

найти похожие
найти еще

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
СОЦІОЛОГІЯ 1. Соціологія як наука про суспільство. Соціологія – наука, що вивчає суспільство. Деякі науковці вважають, що поняття суспільства формується зі здатністю людей відокремлювати себе від природи. По мірі дорослішання людина стає індивідом, а взаємодія індивідів – це соціум. В широкому розумінні соціум є суспільство “тут і тепер”, і чим більше соціумів, тим складніше між ними відносини. Будь-яка група, хоч як вона організована, виконує свої функції та переслідує якісь конкретні цілі. До суспільних наук відносяться історія, психологія тощо. Специфіка соціології серед інших суспільних наук полягає в тому, що вона вивчає суспільство під особливим кутом зору – крізь призму соціальних процесів та відносин, які становлять основний зміст соціальної реальності. Суспільство – дуже складне й багатогранне в структурному плані явище. Соціологія вивчає соціальну сферу життя суспільства – область соціальних відносин як відносин між більш чи менш широкими спільнотами людей та самим людьми, що є частинами тих спільнот. У центрі соціального життя – взаємодія людей, а індивід і група – сукупність соціальних зв язків, що породжують складні соціальні структури: особистість, індивід, суспільство, культура, держава, право, мораль, наука, мистецтво, родина тощо. Поняття “соціальний” має кілька значень:від позначення самої сутності суспільного життя до розуміння сутності соціального зв язку. Соціальний зв язок – те, що змушує людей гуртуватися, незважаючи на нерівність тощо. Тож соціологія вивчає в суспільстві лише соціальне. 2. Об єкт та предмет соціології. Вони є взаємопов язаними, але не тотожні. В кожній з суспільних наук людина є об єктом, але кожна наука має свій предмет. Об єктом соціології є певна соціальна реальність. Соціологія – наука про становлення, розвиток та функціонування соціальних спільнот, процесів та відносин, а також про шляхи, форма та методи реалізації їх усіх. Навіть зараз багато вчених розуміють то широко. Фундатор соціології О. Конт вважав, що соціологія – то позитивна наука про суспільство. Дюркгейм називав предметом соціології соціальний факт, але категорія “соціальний” у нього визначалась як “колективна”. Макс Вебер вважав соціологію наукою про соціальну поведінку, яку вона прагне зрозуміти та тлумачити. Основна категорія соціології – це спільнота. Позаяк в спільності наявні усі відносини, властиві і індивіду, і суспільству. Соціальна спільнота – це не проста сума індивідів і не будь-яка група людей, а більш чи менш усталене соціальне утворення, суб єкти якого об єднані спільним інтересом і знаходяться у взаємодії між собою. 3. Структура соціологічного знання. Соціологія – наука комплексна. Має трьохрівневу структуру:1 рівень – теоретична соціологія; 2 – спеціальні соціологічні теорії (соціологія середнього рівня); 3 – емпірічні соціологічні дослідження. Теоретична соціологія – це багатоманітні концепції, що розробляються з метою роз яснення та інтерпретації загальгних аспектів соціального розвитку суспільства. Протягом історичного розвитку суспільства було вироблено багато різноманітних концепцій, що пояснювали специфіку закономірності розвитку людського суспільства.

До інституту сім ї та шлюбу, приміром, належать інститути спорідненості, батьківства, материнства, побратимства та кровної помсти; до інституту релігії – целібат, хрещення, сповідь. Висновок:існують як основні, так і другорядні інститути (принцип матриць). 15. Функціонування соціальних інститутів. Інститут повинен функціонувати – його нормальне функціонування є благом для суспільства. Під функцією соціального інституту розуміють користь, яку він приносить – себто то є сукупність задач, що вирішуються, цілей, що є досягнені, послуг, що надаються. Соціальний інститут – це гігантська соціальна система, що охоплює сукупність статусів иа ролей, соціальних норм та санкцій, соціальних організацій. 16. Явні та латентні функції соціальних інститутів. До функцій соціальних інститутів відносяться: 1)впорядкування діяльності різних людей шляхом зведення їх до передбаченої соціальної ролі; 2)соціальні інститути сприяють соціалізації індивідів; 3)соціальне управління та контроль. Якщо соціальний інститут, опріч користі, приносить суспільству шкоду, ці дії називають дисфункцією. Функцій та дисфункції є відносними. Ситуація дисфункції виникає тоді, коли змінюються соціальні потреби, і ці зміни не знаходять відображення у структурі і функції соціального інституту. Ці явища можливі як у формальній сфері, так і в характері змісту діяльності соціальних інститутів. Зовнішні явища – брак підготованих кадрів. Внутрішні – неясність мети дії, невизначеність функцій, падіння соціального престижу та авторитету даного соціального інституту, якщо інститути втрачають якість і деперсоналізуються, відбувається дисфункція. Всі вони бувають латентні та явні. Явні – очевидні, всі їх усвідомлюють, а латентні – не заявлені, приховані від ока. Латентна функція може приносити користь. Одна і та сама функція може бути явною або латентною для різних членів суспільства. 17. Визначення та різновиди соціальних спільнот. Соціальна спільнота – сукупність людей, що виділяються за соціально значущими критеріями. Існують три основні соціальні спільноти, їх розрізняють за кількістю та способом скупчення. Функціонально – на досягнення групової мети. Соціальні спільноти можуть виникати спонтанно або організовано, мають формальний або неформальний вигляд. Соціальні спільноти бувають масовими та груповими. Масові мають статистичний характер, вони не є структурованими та однорідними. Групові визначають цілісність внутрішньою структурою. За Мертоном три основних риси груп: 1)Взаємодія між членами групи; 2)Почуття приналежності до групи; 3)Усвідомлення єдності з групою. Найбільш скупченою є група з 5 чоловік. 18. Соціальна структура суспільства та її основні елементи. До 60-х років структура суспільства практично не вивчалася, хоча до того в середині 30- х років була створена спеціальна офіційна доктрина: більшовицьке суспільство складається з двох класів – робітники та селяни, та одного прошарка – інтелігенції. Основні її вади: концепція різко звужувала критерії диференціяції людей відносно їх приналежності до різних соціальних груп, було викривлено уявлення по критерії соціальної мобільності, концепція відображала утопічні уявлення про міжгрупові відносини.

У цьому формуванні беруть участь не тільки наукові джерела, а й найближче соціальне оточення, чутки тощо. Сам процес формування масової свідомості – достатньо специфічний, здійснюється як процес інтенсивного обміну інформацією, порівняння, а також протиставлення схожих позицій, їх зближення, пошуку точок дотику. Відбувається в процесі міжосібного спілкування, а також спеціально. У сучасному суспільстві громадська думка відчуває на собі вплив різних соціальних інститутів: державних, політичних, громадських організацій, громадських рухів тощо. Таким чином, можна сказати, що це специфіка може бути як адекватною реальному становищу речей, так і помилковим уявленням про дійсність. Громадська думка може формуватися дуже швидко, бо знаходиться у постійному процесі формування та зміни. 37. Суб єкт громадської думки. Громадська думка не є аморфним, розпливчастим витвором: вона структурована. Її характеризують суб єкт, об єкт, типи суджень та канали вираження. Суб єкт громадської думки – це різні групи населення, що безпосередньо є виразниками громадської думки. Проблема суб єкта громадської думки включає: 1)співвідношення індивідуальної та громадської свідомості. Думка індивіда не є громадською думкою, але може виражати її, якщо він обробляє і носить громадську думку; 2)Проблема монізму або плюралізму . Локальність громадської думки. В рамках кожної спільноти суб єктом громадської думки може виступати як уся спільнота у цілому, так і будь-які її частини, незалежно від змісту суджень, а також того, чи утворює частина меншість чи більшість. 38. Об єкт громадської думки. Об єктом громадської думки є майже всі сфери життєдіяльності суспільства, що вони є принципово приступні для мас тощо. Основи: громадський інтере, дискусійність підходів, компетентність громадської думки. Основні аспекти об єкта: чи приступними є ті чи інші реалії життя до відображення громадською думкою, чи доцільно в тому чи іншому випадку вивчати громадську думку або можна отримати інформацію іншим способом, чи необхідно взагалі вивчати громадську думку, враховуючи ту обставину, що об єктивної громадської думки не існує? 39. Типи суджень громадської думки. В залежності від змісту виділяють такі судження: оцінкові (у цьому типі суджень висловлюється ставлення населення то тих чи інших фактів дійсності), аналітичні (являє собою аналіз ставлення населення до реалій дійсності). Конструктивне судження програмує соціальні процеси. 40. Канали вираження громадської думки. Вираження громадської думки може проходити активно чи пасивно, прямо чи опосередковано. До каналів відносяться ЗМІ, засоби наочної агітації, збори, мітинги, засоби інформаційного тиску, особисті контакти з працівниками органів управління та представниками громадських організацій, листи населення до органів управління, документи органів управління, референдуми. Є опосередковані канали, а прямі – це особисті контакти працівників органів управління з населенням, листи населення, збори, мітинги, демонстрації. Спеціалізовані канали – опитування населення, що здійснюється з використанням соціологічних методів збору інформації. Дають змогу отримувати більш надійну та репрезентативну інформацію, а також аналізувати зміни громадської думки у динаміці шляхом повторних опитувань. 41. Функції громадської думки.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Философия

Теологическая установка, естественно вытекающая из потребности в гармонизации человеческих чувств, приводит к военно-авторитарному режиму в государстве. Падение веры ведет к возникновению "метафизической эпохи" - эпохи тотального критицизма, которой соответствует тяга к демократии, к свержению монархического режима. Третья стадия, стадия "позитивного знания", обеспечивает органическую связь порядка и прогресса. Наука становится основой организации общественной жизни. Однако на этой стадии еще нельзя говорить об обществе как о едином организме и о человечестве как о едином "Великом существе". Естественным путем ни сообщество ученых, ни народ не могут прийти к единству. Необходим второй "теологический синтез", обращение к богостроительской идее "социолатрии" религиозному культу человечества. 492 Идея эволюции лежала также в основе взглядов на историю Г.Спенсера (1820-1903), английского философа, социолога-позитивиста. Общество, его развитие, с точки зрения Спенсера, существует по законам организма. Развитие общества идет от однородного (гомогенного) состояния к сложному (гетерогенйому)

скачать реферат Макс Вебер и его социологическая концепция

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ КАФЕДРА СОЦИОЛОГИИ И ПОЛИТОЛОГИИ Контрольная работа на тему: Макс Вебер и его социологическая концепция.Выполнил: студент 2 курса 4 группы з/о юридического факультета Юдин Роман Владимирович Проверил: Калашникова С.М. ВОРОНЕЖ 2003 г. Содержание 1. Введение. 2. Макс Вебер- классик мировой социологии. 3. Общество социальной политики и эмпирические исследования М.Вебера. 4. Политика как призвание и профессия. 5. Заключение. 6. Список используемой литературы. 1.Введение Актуальность данной темы заключается в том, что в начале 90-х годов в России резко возрос интерес к социологии. Однако и на Западе, давно построившем рыночное общество и намного раньше обозначившем свою осведомленность в сфере политической социологии, интерес к ней не только не угасает, но в последние годы заметно усиливается. Макс Вебер (1864-1920) является одним из наиболее крупных социологов конца XIX - начала XX в., оказавшим большое влияние на развитие этой науки. Он принадлежал к числу тех универсально образованных умов, которых становится все меньше по мере роста специализации в области общественных наук; он одинаково хорошо ориентировался в области политэкономии, права, социологии и философии, выступал как историк хозяйства, политических инструментов и политических теорий, религии и науки, наконец, как логик и методолог, разработавший принципы познания социальных наук.

Набор керамической посуды Disney "Холодное сердце. Эльза", 3 предмета (в подарочной упаковке).
Предметы набора оформлены красочными изображениями мультгероинями. Набор, несомненно, привлечет внимание вашего ребенка и не позволит ему
472 руб
Раздел: Наборы для кормления
Подставка для колец "Слоник", арт. 62258.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка с покрытием золотой краской), стекло. Товар не подлежит
365 руб
Раздел: Подставки для украшений
Бортик Polini Basic (цвет: белый).
Боковой бортик для подростковой кровати Polini Basic Монстрики и Polini Basic Джунгли 180х90см. Размер: 180х950х16 мм.
977 руб
Раздел: Бортики в детскую кроватку
 Педагогика и психология высшего образования

И почти в каждой области предметных знаний так или иначе происходит отбор тех людей, которые в занятиях научной деятельностью проявляют сочетание большей настойчивости и таланта. Однако именно здесь "профотбор" является наиболее уязвимым звеном, поскольку общие способности могут развиваться в разные сроки и их труднее идентифицировать как психологические факторы, существенно отличающиеся от интеллектуального уровня или волевой саморегуляции деятельности студентов. Социолог науки Р. Мертон [1993] рассматривает проблему раннего и позднего проявления общих способностей в более широком контексте "эффекта Матфея" как неравенства в распределении тех или иных благ, в частности, в образовательной системе. Он ставит проблему невольного подавления талантов в связи с ранними прогнозами, которые обладают свойством сбываться. В американском обществе и в системе высших учебных заведений поощряются ранние проявления талантов. Если же учесть, что социальное и материальное благополучие семьи позволяет молодежи из таких семей задерживаться в учебных заведениях дольше, чем студентам без таковой поддержки (которые, не будучи оценены вовремя, имеют больший шанс выпасть из образовательной системы), то, оставаясь в системе, эти молодые люди сохраняют шанс проявить себя и позже

скачать реферат Социология

Микросоциология обращена к социальному поведению, межличностному общению, мотивации действий, стимулам групповых, общностных поступков и т. п.Социология — наука о становлении, развитии и функционировании социальных общностей, о социальных процессах и социальных отношениях между общностями, между общностями и личностью, наука об обществе и общественных отношениях. Структура социологии.Структура любой науки всегда обусловлена теми задачами, которые она. ставит и теми функциями, которые она выполняет в обществе. Социология не исключение. Ее структура обусловлена, во-первых, тем, что социология решает научные проблемы, связанные с формированием знания о социальной действительности, описанием, объяснением и пониманием процессов социального развития, разработкой социологических концепций, методологии и методов, приемов социологического исследования, анализа. Теории и концепции, разработанные в сфере формирования знаний о социальной действительности, и образуют теоретическую, фундаментальную социологию. Во-вторых, социология изучает проблемы, связанные с преобразованием социальной действительности, анализом путей и средств планомерного, целенаправленного воздействия на социальные процессы.

 Идеология и мать ее наука

Бывает, конечно, что какой-то ученый вдруг отказывается от этой роли и своего жалованья, но это редкие акты героизма. Социолог науки Б. Барнес пишет: «Общеизвестно, что ученый, который работает для правительства или для промышленной фирмы, никогда не высказывает публично своего мнения, если нет приказа начальства выступить в защиту интересов организации. И, разумеется, начальство может заставить выполнить это условие, в чем могли убедиться на собственной шкуре многие ученые. Например, как в Великобритании, так и в США эксперты в области ядерной энергетики, которые публично выразили свои технические сомнения, моментально остались без работы» [40, с. 101]. Наконец, существует категория совершенно аморальных научных работников, которые легко соглашаются на роль экспертов-«адвокатов», отдавая себе отчет о губительных последствиях для природы и человека тех технологических или социальных проектов, которые они отстаивают (неважно, идет ли речь о производстве талидомида или о приватизации советской промышленности). Барнес считает, что решения, наносящие ущерб обществу, принимаются не из-за недостатка информации и ошибок ученых, а из-за коррупции

скачать реферат Контрольное задание по социологии

Тема№1, Вопрос №4: - социология; - философия; - история; - правоведение; - политология; - психология; - культурология; - педагогика. Тема №1, Вопрос №5: П.А. Сорокин — российско-американский социолог XX столетия, определивший основные направления развития современной социологии. Он уделил пристальное внимание выяснению исходных, методологических проблем этой науки — её сущности и специфики. Сорокин признал в начале своего творческого пути, что нет общепризнанного понимания социологии, ибо “сколько социологов, столько и социологии”. Для понимания социологии как науки об обществе особенно важно выяснить то, что вкладывается в содержание таких понятий, как “общество”, “социальное”. По Сорокину, одним из важных вопросов этой науки, общество — это совокупность людей, находящихся в процессе общения. Элементами взаимодействия являются: индивиды, акты (действия), язык, письменность, орудия труда, исскуство и др. Социология как наука, отмечал П.А. Сорокин, изучает специфические социальные явления, которые обладают “внешним бытием” и непосредственно наблюдаемы.

скачать реферат Николай Иванович Кареев

Кареев дал определение социологии как абстрактной науки, занимающейся изучением природы и генезиса общества, его основных сил и их взаимоотношений, а таете происходящих в нем процессов, независимо от времени и места их возникновения. "Социология, - писал он, - есть общая абстрактная наука о природе и генезисе общества, об основных его элемента факторах и силах, об их взаимоотношениях, о характере процессов, в ней совершающихся, где бы и когда бы все это ни существовало и ни происходило". В работе "Общие основы социологии" Кареев развивает свое представление о социологии. Он пишет: "Социология берет общество интегрально, имея в виду, что государство, право и народное хозяйство, обособленно взятые для изолированного изучения, существует только в абстракте, что реально нет государства, в котором не было бы права и хозяйства, что нет хозяйства без государства и права и что нет, наконец, и последнего без первых двух". Основной источник социологии Кареева – позитивизм, особенно – контизм. Вместе с тем Кареев выступал с критикой его теорий - не принял тезиса Конта, согласно которому вся история может быть представлена трехфазной схемой, выражающей законы движения наук в соответствии с формами миросозерцания; отрицательно относился к игнорированию Контом значения политической экономии для построения социологии. классификации наук, считая ее неполной.

скачать реферат Лекции по социологии

Одной из форм существования общественного мнения являются слухи. Слухи – социально-психологическое явление представляющее собой обобщение о некоторых событиях, еще ни чем не подтвержденных и передаются от устно от одного человека к другому. Современное состояние общественного мнения. 1. население нашей страны пережило информационный обвал 2. плюрализм мнений. 3. Особое психологическое состояние реванша. 4. Плюрализм мнений часто носит разрушительный характер, т.к. нет культуры дискуссии. 5. Ужесточение оценки критериев оценки экономической и политической ситуации в России. Социология науки. Наука – это система знаний, форма общественного сознания, деятельности. Социология науки исследует науку, как своеобразную социальную систему со своими специфическими внутренними взаимосвязями, находящимися в неразрывной связи и взаимодействии с основными человеческой деятельности и обществом в целом. 1. наука – это специфическая форма человеческой деятельности, творческий процесс получения новых знаний, создания новых идей. 2. Наука – это система постоянно развивающихся знаний (статическое определение).

скачать реферат Семья как объект социологического исследования

Министерство образования и науки Украины ПГАСА РЕФЕРАТ по дисциплине «Социология» на тему «Семья как объект социологического исследования» Выполнил: ст. гр. Савицкий А.Н. г. Днепропетровск 2001 г. План1. Социология – наука об обществе. Объект и предмет социологии.2. Семья как объект социологического исследования: а) что такое семья и ее основные признаки; б) типы семьи; в) социальные функции семьи.3. Кризис семьи как социального института общества. Демографическая политика государства. С термином “социология” каждый из нас встречается неоднократно. В современной жизни она у всех “на слуху”. Но что представляет собой социология как наука? Термин “социология” производная от двух слов: латинского слова socie as – общество и греческого logo – слово, понятие, учение. Таким образом социология – наука об обществе. Но это довольно абстрактное определение, поскольку общество в его различных аспектах изучается большим количеством гуманитарных и социальных дисциплин: социальной философией, политической экономией, историей, демографией и т.д. Чтобы понять особенности социологии, социологического подхода к изучению общества, необходимо вычленить собственную область социологического исследования.

Подушка "MediumSoft Стандарт", 70х70 см.
Подушка Medium Soft Стандарт "Файберсофт". Наволочка - 100 % микрофайбер. Наполнитель - силиконизированное волокно
389 руб
Раздел: Размер 70х70 см
Руль электронный "Я тоже рулю".
Игрушка обязательно понравится Вашему ребёнку! Функции: ключ зажигания, кнопка "Разгон", реалистичный звук двигателя и тормоза
518 руб
Раздел: Рули
Вкладыши "Полянка".
Увлекательный набор "Полянка" состоит из игрового поля и 8 деталей, из которых нужно сложить фигурки. Задача малыша -
460 руб
Раздел: Рамки-вкладыши
скачать реферат Теория науки Макса Вебера

Научная работа начинается с отбора, который всегда носит субъективный характер. Что же может обеспечить при таком субъективном отборе общезначимость результатов науки? Большая часть методологических трудов Макса Вебера посвящена поиску ответа на этот трудный вопрос. Очень схематично его ответ можно сформулировать так: результаты научного труда должны быть получены на основе субъективного отбора, но таким способом, который давал бы возможность подвергнуть их проверке, независимо от взглядов и настроений исследователя. Он стремится доказать, что историческая наука рационально доказательна и стремится только к научно обоснованным постулатам. В исторической науке и социологии интуиция играет роль, аналогичную той, что и в естественных науках. Исторические и социологические посылки основаны на фактах и ни в коей мере не направлены на постижение высшей непререкаемой истины. Вебер охотно сказал бы, как Парето: кто претендует на то, что до конца понял сущность явления, стоит вне науки. Вебер, как и Парето, считает социологию наукой, изучающей социальное поведение человека. Парето, ставя в центр своей концепции логические поступки, делает акцент на нелогических аспектах этих поступков, которые он объясняет или душевным состоянием, или тем, что они совершаются отбросами общества.

скачать реферат Социология и её предмет

Социология и её предмет Работу по теме «Социология» выполнил студент группы З-04 ТМ1 Малашенко Д.В. Брянский Государственный Технический Университет Брянск 2005 1. Социология — наука об обществе Предмет социологии Предметом какой-либо науки именуют совокупность понятий, при помощи которых она описывает объективную реальность. Добытые в эмпирическом исследовании факты учёный затем теоретически обобщает и строит логически непротиворечивую систему понятий. Если при описании объекта исследования главными действующими лицами у социолога выступали респонденты — живые люди, то при описании предмета науки таковыми выступают понятия и категории – мертвые абстракции, существующие в идеализированном пространстве. 1.1. Поняти е социологии в струк туре социальных отношений Каждая из отраслей науки имеет предмет, раскрываемый в содержании, системе теорий, законов, категорий, принципов и т. п. и выполняет особые функции по отношению к практике, исследует определенную сферу общественных отношений, те или иные явления, процессы, в общем, все общество.

скачать реферат Лекции культурология

Науки получившие развитие в 19в. В последней трети 19в стали развиваться многочисленные новые науки, такие как о происхождении и эволюции человека.Этнография-эта наука научила с пониманием относится к материальным и духовным достижениям чел-ка,как мыслящего и духовного существа.Не зависимо от того к какому этносу он принадлежит (большому или маленькому).Социология-наука об обществе как целостной системе помогает культуроведению правильно понять всю гамму духовных и материальных проявлений.Соц.психология-эта наука изучает закономерное поведение и деятельность людей принадлежащих к отдельным соц.группам.Этнопсихология-помогает обьяснить разнообразие той или иной национальной культурыы.Демография-также имеет прямое отн к развитию культуры.Фрейдизм-психологическое учение созданное выдающимся австрийским врачом,психиатором Фрейдом и его последователями.Семиотика-это наука занимающаяся исследованием знаков и знаковых систем. Место и функции культуры в обществе. Предначертанные культуре задачи-связывать людей в единое целое. Функции культуры.1Функция приспособления людей к среде.2Познавательная 3Комуникативная 4информационная 5Регулятивная 6Оценочная 7Разграничение и интеграции человеческих групп. 8 Человеко-творческая ф-я. 1Мыслители считают самой древней и общей для человека и животного мира функцией.2Позновательная функция находит свое выражение в науке,научном поиске.3Функция обеспечивает историческую приемственность и передачу соц.опыта. У человека нет другого пути сохранения,приумножения,накопления духовных богатств как только через культуру.Каналом передачи информации является духовное и материальное богатство.5Регулятивная функция проявляется как система норм и требований общ по всем своим членам,во всех областях их жизни и деятельности. Древнейшим соц.институтом формирующим и поддерживающим нормы морали-церковь,ее различные религии и конфессии.

скачать реферат Основы теории государства и права

Социология - наука об обществе как целостной системе и об отдельных социальных институтах, процессах и группах - не может обойти такие важнейшие элементы социума, как право и государство. В чем же ее отличие от теории права и государства? В степени обобщения явлений и научных понятий и определений, в уровне конкретизации познания, и различия подходов к изучению права и государства. Право и государство, - несомненно, обществоведческие категории, но, выделяя социальную основу государства, социальную ценность права, социологические их стороны, социология оставляет в стороне юридические аспекты проблемы, например такие, как правовые формы организации государственной власти или правовые методы регулирования общественных отношений, и др. Аналогичным образом складывается отношение между теорией права и государства и политологией, видящей свою главную задачу в изучении политики, политических процессов, политических партий, движений, систем. Политика тесно вплетена в жизнь права и государства, однако политическая власть реализуется и в политических системах, и в других формах политических отношений.

скачать реферат Теория государства и право (полный курс)

Таким образом, философия служит теоретической базой и методологическим ориентиром для всех юридических и в целом общественных наук. Вот почему осмысление явлений правовой жизни с философской точки зрения является необходимой предпосылкой творческого развития юридической науки, дальнейшего совершенствованиядействующего законодательства, укрепления законности. На основе достижений философской мировоззренческой науки могут быть вскрыты сущность права и государства, определенные закономерности их трансформации, механизма функционирования, формы регулирующего воздействия на общественные отношения. На базе философии разрабатываются основные категории юридических наук. Генезис, сущность, функциональное назначение права и государства являются объектом пристального внимания современной социологии. Социология - наука об обществе как целостной системе и об отдельных социальных институтах, процессах и группах, рассматриваемых в их связи с общественным целым, - не может обойти такие важнейшие элементы социума, как право и государство.

Давайте вместе поиграем. Игры с логическими блоками Дьенеша.
Это яркое красочное пособие поможет организовать занятия с набором блоков для детей старшего дошкольного возраста. Комплект поможет
326 руб
Раздел: Прочие
Каталка "Пальма" с ручкой.
593 руб
Раздел: На палочке
Электроминикар Tokids "Bubble truck", цвет синий.
Помимо того, что игрушка очень красива и выразительна, помимо того, что она обучает вашего ребенка управлять хоть и маленьким, но все же
1261 руб
Раздел: Электромобили
скачать реферат Социология науки

Этот импульс пришел извне самой социологии. Им послужило появление нового направления в изучении науки, которое получило название науковедения. Оно объединило целый комплекс дисциплин, предметом которых была наука и ее взаимоотношения с обществом. Что касается идейных предпосылок социологии науки, то здесь дело обстояло сложнее . В 20-е гг. социальные аспекты развития науки привлекали к себе внимание философов, экономистов, историков науки и даже естествоиспытателей и стали предметом конкретных исследований и обсуждений, освещались в журналах и книгах. Однако в период сталинизма это направление, как и многие другие, было задушено, журналы закрыты, дискуссии прекращены. С корнем вырывалось все, что было связано с эмпирическими исследованиями советской действительности, ибо их результаты могли вступить в противоречие с теми идеологическими штампами, которые предписывалось воспринимать как выражение реальности. Методологические положения марксизма в отношении науки как социального явления воспроизводились в философской литературе, но вне связи с социальными фактами они превращались в идеологические заклинания.

скачать реферат Социология (учебный курс)

Они проявляются во всех сферах общественной жизни и включают в себя и социально-экономическое, и -политическое, и -духовное. Также социальное – это не просто одна из сфер общественной жизни, наряду с экономической, политической или духовной, а общественная жизнь в целом, взятая во взаимосвязи с действием и взаимодействием субъектов исторического развития. При этом понятие «социальное» шире понятия «социальные отношения», поскольку включает в себя кроме социальных отношений и социальную структуру, и социальные нормы, и социальные институты и пр. Социология изучает не всё и вся в обществе, а только социальное. Вместе с тем и благодаря этому социология – наука о целостности общественного организма, общественной жизни, общественных отношений. Объект и предмет науки взаимосвязаны, но не тождественны: объект – это то, на что направлен познавательный процесс (у социологии, психологии, антропологии и др. общий объект – человек); предмет – характерные именно для данной науки элементы и стороны в её объекте, их связи и отношения, и выведенный на их основе соответствующий специфический ряд законов и закономерностей.

скачать реферат Метатеоретические устои социологии 19 века

Социологи прошлого века чаще всего обращались к аналогиям с областью физиологии (науки о деятельности живого организма и функционировании его органов), которая наряду с математикой была для них эталоном "подлинной научности". И это не удивительно, поскольку к тому времени биология прочно утвердилась в глазах "широкой общественности" как наука, достигшая наибольших успехов, причем в области, считавшейся, безусловно, "жизненно важной", Но поскольку для всех упомянутых нами классиков социологии человеческое общество неизменно представало как высшая и наиболее сложная ступень эволюционного ряда, постольку даже с их точки зрения объяснение общественных явлений по аналогии с физическими в силу этого должно было выступать как сведение высшего к низшему, то есть как редукция. И тут могло выручать лишь гипотетическое предположение о наличии "самых общих", универсальных законов, единообразно действующих на всех ступенях эволюции. Итак, пристрастие социологов XIX века к постулированию все новых и новых "общих законов" объяснялось не одним лишь стремлением уподобить социальную науку "естественной".

скачать реферат Социологическое знание. Основные понятия

Социологическое знание. Основные понятия Социология - наука об обществе, об основных законах общественной жизни. Объект социологии - социальные связи, социальное взаимодействие, социальные отношения и способ их организации. Предмет социологии - социальные факторы, социальное поведение, изучение общества как социальной системы и его элементов. Социальное - это совокупность тех или иных  свойств и особенностей общественных отношений, интегрированных  индивидами или общностями в процессе совместной  деятельности в конкретных условиях, и проявляющееся  в их отношении друг к другу, к своему положению в обществе, к явлениям и процессам общественной жизни. Теоретическая социология - уровень фундаментальных исследований, задачей которых является приращение жизненного знания путем построения теорий. Социология среднего уровня - выполняет промежуточную роль между малыми рабочими гипотезами, развертывающимися в изобилии  в повседневных исследованиях и широкими теоретическими  конструкциями, понятийная схема которых позволяет  производить большое число эмпирически наблюдаемых  закономерностей социального поведения.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.