телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАКанцтовары -30% Сувениры -30% Товары для детей -30%

все разделыраздел:Законодательство и правоподраздел:Страховое право

Основи страхової справи

найти похожие
найти еще

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Тому страхові відносини завжди складаються з приводу умов формування і використання коштів цільового страхового фонду. Як уже зазначалось, страхування — це система економічних відносин. Будь-які відносини передбачають наявність, як мінімум, двох суб'єктів. У страховій справі страховик та страхувальник — головні суб'єкти. Страховики — юридичні особи (акціонерні, повні, командитні товариства або товариства з додатковою відповідальністю), що одержали у встановленому порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності. Вони виробляють умови страхування і пропонують страхові послуги своїм клієнтам. Страхувальники — юридичні особи та дієздатні громадяни, які уклали із страховиками договори щодо страхування свого власного інтересу або інтересу третьої особи, сплачують страхові премії і мають право (за договором або за законом) на отримання компенсації (відшкодування) при настанні страхового випадку. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про страхування" (ст. 4) визначає об'єкти страхування як майнові інтереси, що не суперечать законодавству України, пов'язані: — з життям, здоров'ям, працездатністю та додатковою пенсією страхувальника або застрахованої особи (особисте страхування); — з володінням, користуванням і розпорядженням майном (майнове страхування); — з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди особі або її майну, а також шкоди, заподіяної юридичній особі (страхування відповідальності). Конкретизація видів страхових послуг, пропонованих страховиком страхувальникові, визначається правилами, які встановлює сам страховик, котрий має право займатися тільки тими видами страхування, які визначені в ліцензії. У статті 17 Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про страхування" зазначено, що правила страхування підлягають реєстрації уповноваженими органами і мають містити: > перелік об'єктів страхування; > порядок визначення розмірів страхових сум та (або) розмірів страхових виплат; > страхові ризики; > винятки із страхових випадків і обмеження страхування; > строк та місце дії договору страхування; > порядок укладення договору страхування; > права та обов'язки сторін; > дії страхувальника у разі настання страхового випадку; > перелік документів, що підтверджують настання страхового випадку та розмір збитків; > порядок і умови здійснення страхових виплат; > строк прийняття рішення про здійснення або відмову в здійсненні страхових виплат; > причини відмови у страховій виплаті або виплаті страхового відшкодування; > умови припинення договору страхування; > порядок вирішення спорів; > страхові тарифи за договорами страхування іншими, ніж договори страхування життя; > страхові тарифи та методику їх розрахунку за договорами страхування життя; > особливі умови. У разі, коли страховик запроваджує нові правила страхування чи вносить до правил страхування зміни та (або) доповнення, страховик повинен подати цінові правила, зміни та (або) доповнення для реєстрації до Уповноваженого органу. Уповноважений орган має право відмовити у виданні ліцензії та реєстрації правил чи змін та (або) доповнень до них, якщо подані правила страхування або зміни чи доповнення до них суперечать чинному законодавству, порушують чи обмежують права страхувальника або не відповідають вимогам цієї статті.

Якщо такої інформації і документів немає, сприяти отриманню її страховиком. Страховик у разі настання страхового випадку зобов'язаний: > протягом зазначеного в Правилах часу направити на місце страхової події свого представника, і за участю страхувальника, його правонаступника чи третіх осіб скласти акт (аварійний сертифікат) про страхову подію; > протягом двох робочих днів з моменту повідомлення про настання страхового випадку вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасного здійснення страхової виплати або страхового відшкодування страхувальнику; > здійснити страхову виплату або виплату страхового відшкодування у передбачений договором строк. Страховик несе майнову відповідальність за несвоєчасне здійснення страхової виплати (відшкодування) шляхом сплати неустойки (штрафу, пені), розмір якої визначається умовами договору страхування; > відшкодувати витрати, понесені страхувальником для попередження або зменшення збитків, якщо це передбачено умовами договору; > за необхідності страховик направляє запит у компетентні органи. 1.5. СТРАХОВІ ПОНЯТТЯ, ЯКІ ВІДОБРАЖАЮТЬ НАЙЗАГАЛЬНІШІ УМОВИ СТРАХУВАННЯ Страховий захист — сукупність розподільчих та перерозподільчих відносин з приводу відшкодування збитків та надання матеріальної допомоги громадянам у разі загибелі або ушкодження матеріальних об'єктів, або втрат у сімейних доходах населення у зв'язку з втратою здоров'я, працездатності та іншими подіями. Страховий інтерес — усвідомлена потреба в захисті майна, доходів, життя, здоров'я, працездатності і т. ін. шляхом страхування. Страхова сума — сума, на яку страхується об'єкт за законом (обов'язкове страхування) або за договором (добровільне страхування). У майновому страхуванні вона визначається, як правило, на одиницю об'єкта, що підлягає страхуванню (будівля, споруда, автомобіль, голова ВРХ тощо), або в цілому за конкретним вибором майна (основні фонди, домашнє майно громадян і т. ін.). Страхова сума в майновому страхуванні не може перевищувати вартості об'єкта, що підлягає страхуванню. В особистому страхуванні страхова сума визначається на кожного застрахованого, закон не встановлює для неї верхньої межі, а встановлюється вона за угодою сторін (страховика і страхувальника). Страховик — юридична особа, яка здійснює страхування на підставі отриманої від певних державних органів ліцензії. Страхувальник — юридична або фізична особа, яка вступила в страхові відносини зі страховиком, сплачує страхові внески і претендує на страхове відшкодування збитків за застрахованими подіями. Застрахований — особа, яка бере участь в особистому страхуванні, чиє життя, здоров'я та працездатність виступають об'єктом страхового захисту. Якщо застрахований сам сплачує страхові внески, то він водночас є і страхувальником. За деякими видами особистого страхування ці суб'єкти можуть не збігатися. Наприклад, при страхуванні дітей страхувальниками є батьки, а застрахованими — діти. Страховий випадок — подія, з настанням якої страховик зобов'язаний за законом (обов'язкове страхування) або за договором (добровільне страхування) виплатити страхове відшкодування (страхову суму).

Тому основне завдання в цьому напряму — відновлення довір'я іноземних кредиторів і інвесторів, покращення інвестиційного клімату, прийняття законів, що регламентують міжнародне інвестиційне співробітництво. ВИСНОВКИ 1. Формування в Україні ринкової економіки, розбудова її інфраструктури, створення дієвих механізмів господарювання для всіх суб’єктів ринку передбачає необхідність теоретичного з’ясування суті страхової діяльності, пошук методів захисту та відшкодування втрат як фізичним, так і юридичним особам. 2. Страхування у ринковій економіці ґрунтується на попередньому створенні страхових фондів із страхових внесків та на відшкодування збитків потерпілим учасникам. 3. Економічна природа виникнення і змісту страхування пов’язана з передачею зацікавленими особами за певну плату іншій (юридичній) особі, як правило, страховій організації ризику можливого збитку і подальшого відшкодування фактичних збитків при настанні страхового випадку такою особою учасникам страхування. 4. За формою розрізняють добровільне та обов'язкове страхування. 5. Договір страхування укладається на основі усної або письмової заяви страхувальника та необхідних для укладання договору документів, визначених конкретними правилами. 6. Проблема визначення платоспроможності страхової компанії являє собою одну із важливих проблем як для окремої компанії, так і для всього страхового ринку. Платоспроможність страхової компанії - це можливість своєчасно і в повному обсязі відповідати за своїми зобов'язаннями, тобто означає здатність у будь-який наперед взятий час виконувати зобов'язання із укладених договорів страхування. 7. Страхові організації посідають особливе місце в забезпеченні інвестиційного процесу. 3 одного боку, вони самі здатні виконувати функції інституційних інвесторів, мобілізуючи значну частину фінансових коштів юридичних і фізичних осіб та спрямовуючи їх у різні види інвестицій. З Іншого боку, за допомогою страхування можна забезпечити стимулювання інвестиційної активності вітчизняних і іноземних власників капіталу шляхом здійснення страхових операцій за видами страхування, що гарантують інвесторам повернення вкладених коштів, а в багатьох випадках і відшкодування неотриманого доходу при настанні різних несприятливих подій, що призвели до втрати всіх чи частини вкладених сум. 8. Для подальшого розвитку страхового ринку необхідно відновити довіру населення до довгострокових вкладень. Це вимагає серйозних, зрозумілих для потенційних клієнтів гарантій повернення вкладених коштів і нарахованих на них відсотків. 9. Залучення й ефективне використання вітчизняних і зарубіжних інвестицій у страхування залишається однією з важливих проблем соціально-економічних перетворень в Україні. ЛІТЕРАТУРА 1. Базидевич В. Д., Базидевич К.С. Страхова справа. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Т-во „Знання”, КОО, 2003. – 250с. 2. Горбач Л. М. Страхова справа: Навч. посібник. – 2-ге вид., виправлене. – К.: Кондор, 2003. – 252с. 3. С.М. Панчишин. Економика: Навч. Посібник для навч. закладів /З.Г. Ватаманюк, С.М. Панчишин, І.М. Грабинський та ін. За ред З.Г. Ватаманюка, С.М. Панчишина/. – К.: Либідь, 1999. – 384с. 4. Ковальчук Г.О., Мельничук В.Г. Економіка. Підручник для загально освіт. навч. закл. /Г.О.Ковальчук, В.Г. Мельничук, В.О. Огнев”юк. – К. Навч. Книга, 2003. 352с.:іл.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Частная система социального обеспечения

С административной точки зрения старая система страхования функционировала на основе страховых касс, которые являлись учреждениями, ответственными за сбор взносов среди работников и их нанимателей и выплату пенсий и льгот, предоставляемых системой. _2. Страховые кассы старой системы в 1979 году _ К концу 1979 г., в период, предшествовавший реформе страхования, в стране действовало 32 учреждения, которые оказывали различные услуги по страхованию своих клиентов. С. Республики) + Касса социального страхования муниципальных служащих Сантьяго (М. С. Сантьяго) + Касса социального страхования муниципальных служащих Вальпараисо (М. С. Вальпараисо) + Страховая касса служащих и рабочих Столичного управления санитарных сооружений: отдел служащих (С. СУСС) + Касса социального страхования служащих и рабочих Столичного управления санитарных сооружений: отдел рабочих (Р. СУСС) + Касса социального страхования муниципальных рабочих Республики (М. Р. Республики) Распределение общего числа активных (работающих) вкладчиков по разным

скачать реферат Определение и управление валютными рисками предприятием внешнеэкономической деятельности на примере ООО "Корпорация "Агросинтез" (Визначення та керування валютними ризиками підприємством ЗЕД на прикладі ТОВ “Корпорація “Агросинтез”)

Те ж саме відбувається і на ринку валютних ф’ючерсів, з однією лише різницею – як ціна товару виступає курс валюти. Ефект розподілу ризику між учасниками лежить в основі як страхової справи, так і ринку термінових контрактів. Угода, укладена між фермером і мірошником – це форвардний контракт, що ми докладно розглядали на початку цієї глави. Власне кажучи, форвардні контракти існують у тій чи іншій формі стільки, скільки взагалі існує торгівля. Форвардний контракт по своїй природі має ряд недоліків, що перешкоджають його широкому застосуванню навіть у випадках, коли для цього існує об'єктивна причина. Перший – це наявність великих операційних витрат, що необхідні для пошуку контрагентів і досягнення домовленості про умови і терміни поставки, ціні, і т.д. Другий – наявність кредитного ризику, - можливості того, що одна зі сторін або відмовиться або буде не в змозі виконати узяті на себе зобов'язання. Ці обставини є основою для виникнення організованого ринку термінових угод – ринку ф'ючерсних контрактів. Валютний ф'ючерсний контракт представляє одночасно право і зобов'язання купити або продати актив в іноземній валюті у встановлений термін у майбутньому на умовах, узгоджених у даний час.

Перчатки одноразовые "Paclan", латексные, размер S, 100 штук.
Прочные эластичные перчатки из латекса, предназначены для полной защиты рук во время уборки, приготовления пищи. Перчатки легко
492 руб
Раздел: Перчатки
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Удар!", 400 мл.
Объем: 400 мл. Материал: фарфор.
358 руб
Раздел: Кружки, посуда
Шампунь-гель детский "Weleda" для волос и тела (с календулой), 200 мл.
Бережно очищает и ухаживает за чувствительной кожей и волосами малышей, деликатно удаляет молочные корочки. Не вызывает раздражения
754 руб
Раздел: Гели, мыло
 Бухгалтерский учет в страховании

При этом продолжал действовать ГК РСФСР 1964Pг., регулировавший отношения в области государственного страхования. Основы действовали в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации, вплоть до 1996Pг., когда вступила в силу часть вторая ГК РФ. Но прежде 27 ноября 1992Pг.P был принят Закон РФ «О страховании», который определил основы страхового дела в условиях рыночной экономики (главы 1 и 3), урегулировал отношения по осуществлению страхового надзора (глава 4), то есть административные отношения в сфере страхования, а также договор страхования (глава 2), то есть гражданско-правовые отношения. И хотя объем этого законодательного акта был относительно невелик, в силу чего он не мог детально регламентировать все аспекты страховой деятельности и страховых сделок, он, тем не менее, заложил основы такого регулирования. Закон был достаточно сбалансированным нормативным актом, построенным на принципах минимально необходимого нормативного регламентирования деятельности страховых организаций и равноправия сторон договора страхования

скачать реферат Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

Тому принципово міняються характер і функції страхування в Україні, зростає його значення як ефективного, раціонального, економічного і доступного засобу захисту майнових інтересів суб'єктів, що господарюють, виробників товарів і послуг, а також громадян. Ринок страхових послуг є одним з необхідних елементів ринкової інфраструктури, тісно пов'язаним з ринком засобів виробництва, споживчих товарів, ринком капіталу і цінних паперів, праці і робочої сили. У країнах розвиненої економіки страхова справа має найширший розмах і забезпечує підприємцям надійну охорону їхніх інтересів від несприятливих наслідків різного роду техногенних аварій, фінансових ризиків, криміногенних факторів, стихійних і інших нещасть. В умовах панування державної форми власності й адміністративно-командної системи управління в нашій країні потенціал інституту страхування не міг бути розкритий повною мірою, сфера його застосування була дуже обмежена. Страхової справи в її справжньому значенні не було і не могло бути, оскільки не було основи - приватного підприємництва і самостійності суб'єктів, що господарюють.

 Банковское дело: конспект лекций

Банк стремится максимально соблюдать интересы вкладчиков и заботится об удовлетворении собственных интересов, добиваясь получения наибольшей прибыли от кредитной и прочей деятельности. Страховые компании и их операции В настоящее время страховые компании насчитывают четыре организационные формы: 1. Акционерная форма 2. На «взаимной основе» (компания не выпускает акций, а каждый полисодержатель является совладельцем компании на базе страхового полиса) 3. Взаимный обмен. По существу сформирована на кооперативных началах и участники обмениваются страховыми рисками, страхуя самих себя и не продают страхование на сторону. 4. Система Ллойд, состоящая из синдикатов, в которые как правило входят на паях страховые компании и брокерские страховые фирмы. Ответственность по страховому риску распределяется среди членов синдиката или между всеми участниками Ллойда. Особенностью накопления капитала страховых компаний является поступление страховых премий от юридических и физических лиц, размер которых рассчитывается на основе страховых тарифов, или ставок, а также дохода от инвестиций

скачать реферат страхование в Украине

Взаємне страхування в умовах капіталізму стало закономірно переростати в самостійну галузь страхової справи. Якщо при взаємному страхуванні ще не формувався заздалегідь розрахований за допомогою теорії імовірності страховий фонд, то надалі ймовірний середній розмір можливого збитку, що доводиться на кожного учасника страхування, стала застосовуватися в якості основи страхових внесків для завчасного формування страхового фонду. У умовах сучасного товариства страхування перетворилося в загальний універсальний засіб страхового захисту усіх форм власності, прибутків і інших інтересів підприємств, організацій, фермерів, орендарів, громадян. Термін “страхування”, що виражає перерозподільні відношення, із приводу відшкодування збитку, варто відрізняти від інших значеннєвих значень цього слова. Зокрема, вираження “страхування” (страховка, підстрахування) іноді вживається в значенні підтримки в якій справі, гарантії удачі в чим-небудь, забезпечення безпеки людей при проведенні небезпечних робіт, при виступах гімнастів і акробатів, а також запасу тривкості і надійності споруджень і механізмів і т.д. У даному випадку цей термін вживається в значенні інструмента відшкодування збитку.

скачать реферат Зародження класичної буржуазної політекономії у Франції. Економічні погляди П. Буагільбера; Подальша вульгаризація буржуазної політекономії Економічні погляди Сеніора, Кері; Макроекономічна модель Ке

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ТЕРНОПІЛЬСЬКА АКАДЕМІЯ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ВІННИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ Кафедра Фінансів КОНТРОЛЬНА РОБОТА з курсу “Історія економічних вчень” Питання: №9, №18, №27 Виконав: Студент 4 курсуСпеціальності “Фінанси та кредит” Група 42 – Ф Заверюха А. М. Викладач: Сірко А. В. м. Вінниця 2002 рік ПЛАН Вступ 9. Зародження класичної буржуазної політекономії у Франції. Економічні погляди П. Буагільбера 18. Подальша вульгаризація буржуазної політекономії (30-50 р. XIX ст.). Економічні погляди Сеніора, Кері 27. Макроекономічна модель Кейнса. Трактування Кейнсом причин порушення рівноваги капіталістичної економіки Висновки Список джерел та використаної літератури Вступ Наука, яка закладає основи фаху будь-якого комерсанта-бізнесмена, приватного підприємця, бухгалтера-економіста і фінансиста, банківського працівника та ревізора-податківця, аудитора, спеціаліста страхової справи, менеджера та митника називається політичною економікою. Цю науку можна назвати базовою наукої для всіх інших економічних наук, які вивчають розиток суб(єктів господарської діяльності на мікрорівні (в рамках однієї неподільної господарської одиниці) або загалом – на макрорівні (в рамках діяльності всіх галузей народного господарства).

скачать реферат Страхование

У розвиненому вигляді така співпраця приводить до створення пулів, страхових союзів, клубів. Пул страховий це об'єднання страхових компаній для спільного страхування певних ризиків; створюється преиму- !"~" щественно при прийомі щ страхування небезпечних, великих або маловідомих і нових ризиків. Діяльність пулу будується на: принципі сострахования. Кожна компанія передає в пул застраховані ризики, отримує певну частку зібраних пулом внесків (премії) і в тій же частці несе відповідальність по відшкодуванню збитків. Квота членів пулу визначається пропорціонально об'єму переданих в загальний казан внесків або встановлюється договірною угодою. Пули отримали розвиток за рубежем в страхуванні авіаційних, атомних, військових ризиків, відповідальність і т.д. Для нашого страхового ризику формування пулів представляється дуже перспективним. Розвиток страхової справи в Російській Федерації привів до створення союзів страхувальників. Ці союзи мають на своєю меті надання методичною і організаційної допомоги своїм засновникам, координацію їх діяльності по проведенню різних видів страхування, участь в підготовці законодавчих актів по страхуванню, сприяння науковій розробці питань перспективного розвитку страхування, підвищення професійного статусу страхових фахівців, здійснення в певних межах контролю за фінансовим положенням членів союзу і т.д.5.2. Організація державногострахування ^ Система державного страхування в своєму розвитку пройшла декілька етапів, протягом яких мінялися її організаційні і економічні основи.

скачать реферат Шпоры по предмету: "Деньги, Кредит, Банки"

Большую роль в развитии рынка ссудных капиталов стали выполнять небанковские финансово- кредитные учреждения. Основные формы деятельности этих учреждений на РСК. Сводятся к аккумуляции сбережений населения предоставлению кредитов через облигац-е займы корпорациям и гос-ву, мобилизации капитала через все виды акций, предоставлению ипотечных и потребительских кредитов, а также кредитной взаимопомощи. 1) Страховые компании. Формой организации страховых компании явл-ся: 1 АО; 2 на взаимной основе, когда каждый держатель полиса явл-ся акционером компании; 3 компания формируется на кооперативных началах. Участники страхуют самих себя и не продают его сторон-м лицам; 4 система Ллойд и состоящая из синдиката, в котором паи - вклады страховых компаний и брокерских страховых фирм. Ответственность по страховому риску распределяется по членам синдиката. Особенностью накопления, капитала страховых компаний - получение страховых премий от юридических и физ.лиц, размер которых рассчитываются на основе страховых тарифов и доходов от инвестиций.

Развивающая настольная игра "Игротека 5+" (настольные игры "Турбосчет", "Зверобуквы",.
Это идеальная подборка для малышей-дошкольников. На скорость и на подумать. Благодаря увлекательным играм ребенок освоит: порядковый счет,
2048 руб
Раздел: Математика, цифры, счет
Опора для балдахина Карапуз (с обручем).
Держатель балдахина крепится к короткой либо к длинной стороне кроватки, в зависимости от размера и формы балдахина. Чтобы накрыть
349 руб
Раздел: Балдахины, держатели
Багетная рама "Patricia" (цвет - белый + золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
698 руб
Раздел: Размер 30x40
скачать реферат Обязательное медицинское страхование в России

Все вышеперечисленное можно отнести и к системе обязательного медицинского страхования. Конечно, сразу добиться осуществления данных целей очень трудно. Однако, несмотря на все проблемы, связанные с внедрением в России обязательного медицинского страхования, организационно эта система уже внедрена. 1 Система обязательного медицинского страхования Общие сведения об обязательном медицинском страховании В мировой практике организации медико-санитарного обслуживания сложились основные системы экономического функционирования здравоохранения: государственная, страховая и частная. Государственная система основана на принципе прямого финансирования лечебно-профилактических учреждений и гарантирует бесплатную медицинскую помощь. В основу страховой системы заложен принцип участия граждан, предприятий или предпринимателей в финансировании охраны здоровья напрямую или через посредничество страховых медицинских организаций. Частная медицина в настоящее время представлена частнопрактикующими врачами, клиниками и больницами, находящимися в индивидуальной собственности.

скачать реферат Развитие страхования в Республики Казахстан

Такой денежный запас создавал широкие возможности, прежде всего для взаимного страхования, когда сумма ущерба возмещалась его участниками на солидарных началах либо после каждого страхового случая, либо по окончании хозяйственного года. Взаимное страхование в условиях капитализма стало закономерно перерастать в самостоятельную отрасль страхового дела. Если при взаимном страховании еще не формировался заранее рассчитанный, с помощью теории вероятности, страховой фонд, то в дальнейшем вероятная средняя величина возможного ущерба, приходящаяся на каждого участника страхования, стала применяться в качестве основы страховых взносов для заблаговременного формирования страхового фонда. В условиях современного общества страхование превратилось во всеобщее универсальное средство страховой защиты всех форм собственности, доходов и других интересов предприятий, организаций, фермеров, арендаторов, граждан. Таким образом, начальный период возникновения и развития страхования характеризуется определенными особенностями: ( первоначально применялось натуральная форма страхования легко делимыми однородными продуктами труда, которые с развитием товарно-денежных отношений уступили место денежной форме страхования; ( натуральная форма ограничивалась очень узким кругом объектов страхования.

скачать реферат Различия государственного регулирования страховой деятельности за рубежом и в Российской Федерации

Перспективой дальнейшего совершенствования страхового регулирования в нашей стране является переход к европейской практике страхового регулирования. 4.3.Страховое регулирование в странах Европейского союза Одна из задач экономической интеграции стран Европейского экономического содружества- формирование единого страхового рынка. Целью создания страхового рынка является обеспечение свободы продвижения страховых услуг, капитала и страховых брокеров, способствующее развитию конкуренции и росту эффективности работы страховщиков. Однако процесс формирования общего рынка в страховом секторе не может быть быстрым. Каждая страна имеет свою нормативно- правовую основу страховой деятельности, свою систему страхового надзора, которые, несмотря на общие черты, обладают несомненной национальной спецификой. Отличаются предлагаемые страховые продукты, налоговые условия страхования, условия деятельности страховщиков. Формирование единого страхового рынка идет постепенно в двух направлениях: обеспечение свободы деятельности страховщиков во всех странах ЕС и гармонизация страхового законодательства.

скачать реферат Страхование

Наиболее примитивной формой раскладки ущерба было натуральное страхование. За счет запасов зерна, фуража и других однородных, легко делимых продуктов, формируемых путем подушных натуральных взносов, оказывалась материальная помощь отдельным пострадавшим крестьянским хозяйствам. Однако такое страхование ограничивалось естественными рамками однородности и делимости формируемых с его помощью натуральных запасов, поэтому по мере развития товарно-денежных отношений оно уступило место страхованию в денежной форме. Раскладка ущерба в денежной форме создавала широкие возможности прежде всего для взаимного страхования, когда сумма ущерба возмещалась его участниками на солидарных началах либо после каждого страхового случая, либо по окончании хозяйственного года. Взаимное страхование в условиях капитализма стало закономерно перерастать в самостоятельную отрасль страхового дела. Если при взаимном страховании еще не формировался заранее рассчитанный с помощью теории вероятности страховой фонд, то в дальнейшем вероятная средняя величина возможного ущерба, приходящаяся на каждого участника страхования, стала применяться в качестве основы страховых взносов для заблаговременного формирования страхового фонда.

скачать реферат Роль Центрального банка и его территориальных управлений в развитии кредитной системы

В качестве альтернативы двум государственным страховым учреждениям - Госстраху и Ингосстраху были образованы на коммерческой основе страховые компании «Центрорезерв», «Дальросс», «Аско» и др. Одновременно было создано несколько инвестиционных компаний и банков. К 1990 г., т.е. к моменту принятия закона «о банках и банковской деятельности», в стране начинает складываться трехъярусная кредитная система. К концу 1991 г. в связи с образованием Российской Федерации как самостоятельного государства формируется новая структура кредитной системы, которая складывается из следующих трех ярусов: 1. Центральный банк РФ 2. Банковская система: - коммерческие банки; - сберегательный банк РФ; 3. Специализированные небанковские кредитные институты: - страховые компании; - инвестиционные фонды; - прочие. Нынешняя структура кредитной системы РФ приближается к модели кредитной системы промышленно развитых стран. Но дело в том, что наиболее слабым звеном новой кредитной системы является третий ярус. Он представлен в основном страховыми компаниями, а для развития других типов специализированных кредитных институтов нужно полноценное функционирование рынка капиталов и его второго элемента - рынка ценных бумаг.

Пазл "Обитатели фермы", 15 деталей.
Пазлы Ларсен - это прежде всего обучающие пазлы. На яркой картинке пазла изображены животные на полянке фермы. Некоторые детали пазла
548 руб
Раздел: Пазлы (5-53 элементов)
Карандаши цветные автоматические "Inspira", 12 цветов.
Карандаши цветные автоматические. В наборе: 12 цветов. Круглый корпус. Диаметр грифеля: 2 мм.
383 руб
Раздел: 7-12 цветов
Пенал, 1 отделение, 20x14x4 см, серый/зеленый.
Пенал школьный с 2 откидными планками, для канцелярских принадлежностей. Размер: 20x14x4 см. Застежка: молния. Количество отделений:
317 руб
Раздел: Без наполнения
скачать реферат Менеджмент в страховых организациях

В реальных рыночных условиях на страховой портфель влияет ряд экономических, юридических, психологических и других факторов. Однако существуют определенные принципы формирования портфеля страховщика. Главный из них — учет страховщиком закона больших чисел и закона выборки. Первый закон означает, что чем больше застрахованных объектов, тем более реальны статистические вычисления. Это означает, что выводы и обобщения, сделанные на основе страховой организации с небольшим портфелем, могут быть неверными. В то же время статистика достаточно больших портфелей не может быть использована для портфелей, не достигших теоретического минимума. Закон выборки требует, чтобы выборка была однородной, иначе в ней не действуют статистические закономерности, без чего невозможно сформировать обязательства страховщика и страхователя, а также планировать и прогнозировать кругооборот средств страхового фонда. Достижение однородности выборки возможно путем соответствующего подбора рисков и их выравнивания. Заключение В условиях рыночной экономики финансовый менеджмент занимает основное место во внутренней деятельности страховой организации.

скачать реферат Совершенствование управлением системой продаж в страховании физических лиц

Только сегодня, когда страховое дело имеет на вооружении современные методы экономического, статистического анализа, детально разработанный свод страхового законодательства, правила страхования, Вы можете смело довериться страховой компании. Современная история морского страхования связана с Lloyd’s – старейшим в мире специализированным страховщиком в его современном понимании, созданного специального для целей страхования. Совершавшиеся ежедневно в одном из лондонских кафе, упоминания о котором известны с 1688г., сделки по морским торговым перевозкам и их страхованию приняли системный характер. Это и послужило причиной появления практики «подписания» отдельными лицами доли риска, которая и сегодня является основой страховых операций британской Lloyd’s. В 1774г. подписчики Lloyd’s объединились в ассоциацию. В соответствии с законом, принятым британским парламентом в 1871г., она получила официальный статус История страхования в России «Учреждение страхования полезно вообще, ибо спасительное действие оного объемлет всякого рода собственность, промышленность и торговлю » Граф Е.Ф.Канкрин Министр финансов Российской Империи январь 1825г.

скачать реферат Менеджмент на рынке недвижимости

Потребность в регистр.обусловлена след.обстоятельствами: -отсутствие видимой связи м-ду об-ом недв-ти и субъектом прав на неё -невозможность идентификации пар объект-субъект -невозм-ть передачи недв-ти путём перемещения Функции си-мы регистр.: 1)создание налогооблагаемой базы для сбора имущ.налогов 2)обеспечение: а)прав соб-ти и иных вещных прав на недв-ть б)защиты собств-ок и иных лиц, обладающ.правами в)точного определения содержания прав5.Сущность си-мы «публичных записей». Сущ. 2 си-мы регистрации: -англоамериканская(Регистрация актов или публичных записей) -европейская Англоамериканская: Публичные записи-общественно поддерживаемая си-ма док-ов,свидетельствующих о наличии зарегестрир.вещных интересов недв-ти и служащих основанием для защиты этих интересов. Публ.записи включ.док-ты: определяющ.права и интересы в недв-ти; налоги; спец.сборы и повинности4 строит.нормы; з-ны о территор.зонировании и др. Титул-законное право собст-ти на недв-ть, имеющее докум-ю юр.основу- страховой полис. Страхование титула-защита собст-ка от возможных фин.потерь в случае наличия прав 3-х лиц, каких-л. обременений, связанных с об-ом недв- ти, существующих, но не известных собст-ков. Покупка страх.полиса- перекладывание возм-го риска собст-ка на страз.компанию. Преимущ.:дешевле для гос-ва. Недостатки:дороже для приобретателя об-та недв- ти.6.Сущность кадастровой си-мы регистрации недв. Сущ. 2 си-мы регистрации: -англоамериканская(Регистрация актов или публичных записей) -европейская Европейская: Основана на гарантии гос-ва. Носит название юр.кадастра. Юр.кадастр- кадастровая си-ма, юридич.регистрирующая отношения собственности в землепользовании и гарантирующая чистоту титула при передаче прав собст-ти. Кадастр.си-ма-инфо си-ма на основе кадастра страны или региона.

скачать реферат Страхування відповідальності позичальників за неповерненя кредиту

Міністерство освіти України Київський Національний Економічний Університет Кафедра Фінансів підприємств та страхової справи Курсова робота на тему : “ Страхування відповідальності позичальників за неповерненя кредиту” Студента 7 групи 4 курсу Фінансово-економічного факультету спеціальності 0104 Вертелецького Д.Б. КИЇВ –1998 План Вступ 2 Розділ 1 Джерела інформації про страхувальника. 3 Розділ 2 Природа кредитного ризику 6 Розділ 3 Визначення кредитного ризику 10 3.1 Якісний аналіз кредитного ризику 10 3.2 Кількісний аналіз кредитного ризику 16 Розділ 4 Оосбливості страхування відповідальності позичальника за неповеренення кредиту на Україні. 20 Висновки 24 Список використаної літератури 25Вступ У взаємному зв’язку між кредитором і позичальником предмет їх спільного інтересу - кредит – породжує різні правничо-економічні ситуації: для боржника – зобов‘язання повернути позичені ресурси , а для кредитора право вимагати їх повернення у попередньо узгоджених обсязі і терміні. Невиконання цих домовленостей загрожує кредиторові фінансовими збитками , котрі можуть бути об‘єктом страхування з метою захисту майнових інтересів кредитора.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.