телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАЭлектроника, оргтехника -30% Товары для детей -30% Товары для животных -30%

все разделыраздел:Искусство, Культура, Литератураподраздел:Литература, Лингвистика

Словообразование

найти похожие
найти еще

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Власні англійські префікси походять від окремих слів. Таких префіксів небагато – a-, be-, fore-, mid-, u -. Префікс mis- змішаного типу (нім. mis, лат. mi us, фр. me, mes). Префікс а-, що походить від давнього англійського прийменника a , вживається з іменником, прикметником і дієсловом і передає значення стану, становища, наприклад: aback, afloa , agaze, alike, amou , a ew,apiece, arise, asleep, a remble, awake. Та частина слів де префікс утворює прислівники, невелика, при чому окремі прислівники сприймаються як прості слова, нор.: before, beyo d. У тих випадках де давня форма by залишилась наголошеною, утворились похідні слова, що пишуться через риску, наприклад: by-go e, by-law, by-word. У сучасній англійській мові префікс be- вживається, головним чином, для утворення дієслів. Серед них можна виділити: 1. Підгрупу перехідних дієслів, до яких префікс додає значення ”скрізь, всюди” (all ever, all arou d), наприклад: bedabble, bedaub, bedeck, bedigh , bedraggle, begird, beloy, bese , beslaver, besmear, besmirch, bespa er, bes rew; 2. Підгрупу перехідних дієслів, до яких додається значення остаточності чи, навіть, надмірності дії, наприклад: becall, becalm, bedize , bedrug, befall, befi , bege , begrudge, behave, bemuse, bescorch, beseech, bes ir, be ray, bewi ch, bewray; 3. Підгрупу, де префікс спонукає до перетворення неперехідних дієслів у перехідні, наприклад: belabour, bemoa , bespeak, be hi k, bewail, bewilder; 4. Підгрупу, де за допомогою префікса утворюються перехідні дієслова із загальним значенням “творити, робити” від іменників та прикметників, наприклад: bedim, befoul, bela e, beli le, beso ; 5. Підгрупу, де за допомогою префікса утворюються перехідні дієслова із загальним значенням “називати таким чином”, утворених від іменників, наприклад: becalm, becloud, bedew, befog, bef ie d, be co h; 6. Підгрупу перехідних дієслів із значенням “оточувати; впливати на щось; обходитися з кимсь певним чином”, утворених від іменників, наприклад: becalim, beclaud, bedew, befog, bef ied, begrime, bespa gle, be ro h. За допомогою префікса -be - від іменників утворюються також прикметники із значенням зневаги, наприклад: bedrabbled, beflagged, be eaped. За значеннями із підгрупи випадає прикметник beloved. До власне англійських налележить і префікс for-. Загальновживані слова с префіксом -forge , -forgive, -forbid, -forgake. Префікс – o це морфологічний варіант частки – o, що вживається перед прикметниками; значення префікса вказує на заперечення, наприклад: o - opera io al, o -skid “не слизький”; вживається префікс і при утворенні іменників, наприклад: o -priori y “відсутність зверхності”. Загалом цей префікс може спонтанно вживатися майже з кожним іменником чи прикметником, вказуючи на відсутність якості. Префікс o - вживається з дієприкметником, герундієм. Віддієслівним іменником та іменником-агентом, що закінчується на суфікс – er. Особливість префікса полягає у його здатності вживатися з похідними іменниками і дієсловами, які набувають разом з ним ідіоматичного значення. Звідси походять такі лексичні пари, як o come o - o comi g, o flow – o flow, goi gs-o – o goi gs, ha ger – o ha ger. Власне англійський префікс ou - один з найпоширеніших у мові.

Синкопа може виникати внаслідок поетичного ритму, наприклад: ma’am – madam, o’er – over. Коли спрощуються початкові і кінцеві частини прототипу, утворюється скорочення з однією серединною частиною, наприклад: flu – i flue za, fridge – refrigera or. Вживана частина прототипу – це, звичайно, його наголошена частина, яка типова лише для просторіччя. Окремо слід зупинитися на скороченнях власних назв. Зменьшувально- ласкаві назви притаманні всім індоєвропейським мовам; на грунті спільних етимологічних назв ці мови мають і багато спільних імен. Скорочуються, як відомо, і чоловічі і жіночі імена. Більшість скорочень власних імен – це апокопа, наприклад: Bar -Bar holomew, Be – Be jami , Ber – Ber ram, Chris – Chris opher, Clem – Cleme . Стилістично скорочення належать до різних розмовних і писемних стилів – побутового, військового, газетного, спортивного. Часто скорочуються слова дитячої лексики, наприклад: dad, mom, sis, gra , gra y. Існує до певної міри взаємопроникнення цих стилів, проте воно різне в різних прошарках лексики. Так, скорочення в галузі дитячої лексики не виходять за межі домашнього побуту, шкільні і студентський скорочення популярні в навчальних закладах. Військові скорочення, навпаки, виходять за межі казарми і полігену, а газетярські спостерігаються на всіх рівнях усного мовлення. Службові слова, як правило, не скорочуються, за винятком сполучника a d, що зводиться до позначення Висновок Як і передбочалося основні цілі цього дослідження були досягнуті. Основна ціль цього дослідження була визначити основні випадки утворення слів за допомогою морфеми –er. Розглянуті нами складні іменники з останніми (стоячим перед суфіксом – er) дієслівним компонентом являють собою значно велику групу слів (4240 одиниць) які належать до пізних стилістичних шарів лексики, і виражають різні поняття пов’язані з різними сторонами суспільного, господарського, культурного питання людини, науки, техніки, побуту і спорту. В доповнення до великого-англо-російського словника “ (1980) нами вилучений багаточисленний корпус лексем (197 один.) з них побудованих по моделям: (V er) – 124, ( ) er – 37, (A ) er – 26, по останнім моделям – 10 (o e-piecer, o e-li er, hree-wheeler, all- igh er, o-hoper, i e- o- fiver, ra k-a d-filer, rai -bow-chaser). Основну масу аналізуючих нами слів складають іменників, між компонентами яких налічують об’єктні відносини. Так наприклад в “ Доповнені до великого англо-руського словаря” (1980) зарегістрований корпус з 124 слів моделі (V er): Структурно-складні слова с формантом –er функціонують в англійській мові в одному, двох (рідше в трьох) близьких або опосередкових значеннях. Регулярними являються приклади метонімічного переносу значень в структурно- складних лексемах з формантом –er, які проходять по регулярним видам асоціативного зв’язку або типовим для англійської мови парним комбінаціям значеннь. Чим більше існує слів, значення якиє розрізняються однією і тією ж семантичною асоціацією, тим регулярніше такий тип багатозначності. Один з відмінних рис складних і складнотворчих лексем з кінцевим формантом –er являється іх здатність поєднувати в одному слові значення місця, механізма, різних речовин, не матеріального аспекта. Бібліографія. 1. Н.М. Раєвська “Теоретична граматика сучасної английської мови”.

План Вступ .2 1. Словотворення 4 1. Афікси, префікси, суфікси . 6 2. Складні слова 11 3. Другорядний тип словотвору 16 4. Конверсія .20 2. Практична частина 24 Висновки .29 Бібліографія 31 Вступ Лексикология вивчає словниковий склад мови і його властивості (словотвір і значення). При цьому розрізняються загальна лексикологія, у який вивчаються спільні явища кількох мов, лексикологія спеціальна, у якій явища розрізняються у межах окремої мови. Звідси предметом англійської лексикології є лексика англійської мови з усіма її особливостями і характеристиками. Мовна лексика – це сукупність слів і словотвірних елементів, які складають організовану і цілісну систему. Завданням лексикології є визначення властивостей слів, їх творення, вживання і взаємозалежність у системі власної мови. Лексичні явища певним чином об’єднуються за спільними ознаками і вивчаються у сукупності – у їх морфологічному складі, за значенням, сталими властивостями, лексико-естетичними ознаками походженням, діалектними розбіжностями. Як галузь загального мовознавства лексикологія має свою мету і свої методи дослідження лексики. У першу чергу мету дослідження складають походження, розвиток і вживання словникового складу. Методи дослідження при цьому можуть бути різними, причому не всі вони з однаковим успіхом застосовуються до окремих лексичних явищ. Слово вважається головною одиницею лексикологічного дослідження з тієї причини, що в ньому прославляються закони розвитку і зміни словникового складу мови. Провідна риса розвитку слова у новітній час – це перерозподіл значень. Слово, як і кожна мовна одиниця, - це явище. Що має форму і зміст (значення). Форма існує завдяки фонетичній оболонці і має морфологічні категорії. Лексикологія, як мовна дисципліна, має власні методи дослідження. Співставлення і опис лексичних фактів проводиться в залежності від мовних і позамовних причин. Проте мовну структуру інколи неможливо розглянути у межах самої себе без застосування як інших мовних рівнів, так і явищ окремих галузей пізнання. Лексикологія тісно поєднана з граматикою, історією мови, стилістикою, фонетикою, орфографією, лексикографією і етимологією мови. Окремі лексичні явища інколи потребують даних таких наук, як філософія, психологія, загальна історія і антропологія. У своїй сукупності слова складають лексичні підвалини мови, слова змінюються у мовленні за граматичними законами. Визначають слова, як одиниці мови, багато в залежності від критеріїв, підходу, точок зору. У лексичному розумінні воно визначається як одиниця називання, що має лексико-семантичне наповнення і може виражати сформульоване поняття. Основна ціль цього дослідження є визначити основні закономірності та властивості утворення нових слів в англійській мові за допомогою морфеми –er.1. Словотворення англійського слова. Центральне питання словотвору – це вивчення структури і змісту слів. Стосовно природи слів можна поставити кілька питань, серед яких головними є такі: 1. Як слово утворюється? 2. Як утворюється складне слово? Що таке складові частини складного слова? 3. Як значення складного слова стосується значення його складових частин? Традиційно слово розглядається як поєднання звука та значення.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Большой энциклопедический словарь (Часть 2, ЛЕОНТЬЕВ - ЯЯТИ)

Смена парадигм представляет собой научную революцию. ПАРАДИГМА в языкознании - система форм одного слова, отражающая видоизменения слова по присущим ему грамматическим категориям; образец типа склонения или спряжения. Понятие "парадигма" употребляется также в словообразовании, лексикологии и синтаксисе. ПАРАДИГМАТИКА - 1) один из двух аспектов исследования языка, противопоставляемый синтагматике, - изучение элементов языка и классов этих элементов, находящихся в отношениях противопоставления, выбора одного из взаимоисключающих элементов. 2) Учение о строении и структуре парадигм разных типов, их классификации, а также объединении в более сложные единства. ПАРАДИЗКА - разновидность яблони низкой. Карликовый подвой. ПАРАДИС - город в Сирии или Финикии. Около г. Иерихон стоял грандиозный дворец с садом (Balsami Paradisus). у древних авторов благословенное, счастливое место. ПАРАДОКС (от греч. paradoxos - неожиданный - странный), 1) неожиданное, непривычное, расходящееся с традицией утверждение, рассуждение или вывод. 2) В логике - противоречие, полученное в результате логически формально правильного рассуждения, приводящее к взаимно противоречащим заключениям

скачать реферат Способы перевода просторечия, использованного в романе А. Силлитоу "Ключ от двери", на русский язык

Используя выше указанный метод, мы сравниваем английское просторечие с его русским переводом, пытаемся провести аналогию, выяснить какими средствами передается на русском языке английское просторечие, а в случае если оно не отражается вообще установить причины данного факта. С помощью переводческого сопоставительного анализа выявляются способы и приемы передачи английского просторечия на русский язык, более того устанавливаются и моделируются принципы перевода в целом. ГЛАВА 1 Просторечия и их классификация Просторечия – слова, выражения, формы словообразования и словоизменения, черты произношения, отклоняющиеся от литературной нормы и имеющие оттенок стилистической сниженности. Под английским лексическим просторечием понимается сложная лексико-семантическая категория – определенный фрагмент национального состава языка, т.е. известным образом упорядоченное и обладающее общей структурой иерархическое целое, представляющее совокупность социально детерминированных лексических систем (жаргоны, арго) и стилистически сниженных лексических пластов («низкие» коллоквиализмы, сленгизмы, вульгаризмы), которые характеризуются существенными различиями и расхождениями в основных функциях и в социолексикологическом, прагматическом, функционально-семантическом и стилистическом аспектах.

Горка детская.
Представляем вашему вниманию прочную детскую горку из пластика. Высокие бортики и устойчивое основание конструкции делают ее не только
1450 руб
Раздел: Горки
Конструктор "Транспорт".
Конструктор «Транспорт» - набор всевозможных машинок и элементов, имеющих отношение к транспорту, в т.ч. зданий (вокзал, милиция, заправка
561 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Настольная игра "Земляничные тропинки".
Очень милая и добрая игра, в которой не может быть проигравших, что очень важно для малышей! Игроки должны помочь собрать медвежатам как
1220 руб
Раздел: Внимание, память, логика
 Большой энциклопедический словарь (Часть 2, ЛЕОНТЬЕВ - ЯЯТИ)

Окончательное развитие теория действительных чисел получила лишь во 2-й пол. 19 в. в связи с потребностями математического анализа. В связи с решением квадратных и кубических уравнений в 16 в. были введены комплексные числа. ЧИСЛО - грамматическая категория, указывающая на количество предметов, обозначаемых данным словом или словом, находящимся с данным в отношениях синтаксического согласования. Число единственное, множественное; в некоторых языках - двойственное, тройственное. Выражается обычно формами словоизменения или словообразования. ЧИСЛО "е" - то же, что неперово число. "ЧИСЛО" - система налогообложения в 13-15 вв. на подвластных монгольскому государству и Золотой Орде территории (Китай, Ср. Азия, Иран, Северо-Вост. Русь и др.). Основана на переписи (исчислении, "числе") населения. Налоги взимались поголовно, пропорционально имуществу платильщиков. ЧИССАНО (Chissano) Жаоким Алберту (р. 1939) - президент Мозамбика и председатель Партии Фрелимо с 1986. Генерал-майор. ЧИСТАЛЕВ (Тима Вень) Вениамин Тимофеевич (1890-1939) - коми писатель

скачать реферат Словообразовательные модели неологизмов в современном английском языке

Однако в теории неологии в англистике имеется еще много проблемных областей исследования. К ним относится в первую очередь системный анализ факторов, этапов, механизма появления новых слов и значений в плане как экстралингвистической (социолингвистической или функционально-прагматической соотнесенности), так и собственно лингвистической обусловленности преобладающих продуктивных моделей в языке. Бесспорно установлено, что такие функционально-стилистические разновидности современного английского языка как стиль и язык средств массовой коммуникации (пресса, телевидение, радио), такие сферы общественной жизни как реклама, деловое общение, наука, техника, электроника, медицина, политика, финансы, мода являются в силу ряда социолингвистических причин основными «поставщиками» новой лексики в современном английском язык. Специалисты, работающие в этой области, выделили в качестве ключевого вопроса неологии обобщение и систематизацию теоретических наработок, построение межпредметных связей (как с лингвинистическими, так и с нелингвинистическими науками), в особенности со словообразованием, этимологией, семасиологией, лексикологией, стилистикой, социологией, социо- и психолингвистикой и т.д. В области неологии имеется множество нерешенных как в теоретическом, так и в практическом плане проблем.

 Неслучайные случайности

Он воспользовался им, но как осмотрительно: «Калий и Натрий — вот имена, которые я решился дать двум новым веществам, и какие бы изменения ни произошли впоследствии в теориях, касающихся строения тел, вряд ли может содержаться ошибка в самих терминах… По поводу этого словообразования я советовался со многими выдающимися учеными нашей страны, и большинство одобрило мой выбор…» Я привел лишь один абзац, Дэви же тратит на обсуждение, казалось бы, второстепенной проблемы — три. Я не знаю, можно ли найти в жизни другого ученого такой счастливый, насыщенный открытиями год: Дэви выделил калий, натрий, вплотную подобрался к получению еще трех новых металлов — кальция, стронция, бария, и уже на следующей бакеровской лекции — третьей подряд! — он доложит об их выделении и изучении; он примерялся разложить окись алюминия; он настолько уверен, что это можно сделать электролизом глинозема, что не боится заявить: «Если бы мне посчастливилось получить металлическое вещество, какое я ищу, я предложил бы для него название — алюминий»

скачать реферат Предмет исследования теоретической грамматики. Грамматический строй английского языка

Однако незнаковый характер перечисленных звуковых средств не позволяет рассматривать звуковой строй языка наряду со словообразованием, морфологией и синтаксисом как подсистему грамматики. §2 Предмет исследования теоретической грамматики. Грамматика как наука исследует грамматический строй языка. Грамматический строй языка является исторической категорией, он находится в состоянии постоянного движения и развития и подчинён общим законам развития языка. На каждом этапе своей истории грамматический строй языка достаточно совершенен и служит формированию и выражению мыслей носителей языка, отвечая своему историческому назначению. В определённый момент своего развития грамматический строй языка представляет собой, с одной стороны, относительно стабильную систему, организованную по строгим и твёрдым законам; с другой стороны, эта система находится в состоянии постоянного и активного функционирования, представляя свои средства для организации бесконечного количества отдельных, конкретных слов и высказываний. Двойственность самой природы грамматического строя языка – его относительная стабильность, сложная внутренняя организация и многообразные явления функционирования этой организации свидетельствуют о том, что в грамматическом строе языка сочленены свойства стабильной системы и заложенных в ней возможностей. §3 Грамматика практическая и теоретическая.

скачать реферат Морфологические особенности английских существительных

Этот процесс и получил название «словообразование»» (19, 8). В своем втором значении термин «словообразование» обозначает раздел науки, занимающийся изучением процесса образования лексических единиц (19, 8). Словообразование как самостоятельная дисциплина стала осознанной целью исследования лишь в последние десятилетия. Несмотря на то, что словообразование является самостоятельным разделом науки о языке, оно неразрывно связано с другими его разделами: морфологией, синтаксисом и лексикологией. «Основная задача словообразования как раздела науки, занимающейся изучением процесса образования лексических единиц, – это изучение формальных, семантических, генетических и других закономерностей и особенностей образования новых лексических единиц, возникающих в процессе развития языка» (19, 9). Суть словообразовательных процессов заключается в создании новых наименований. К наиболее продуктивным способам словообразования в современном английском языке относятся: образование слов посредством суффиксов и префиксов - аффиксальный способ; процесс образования новых лексических и морфологических единиц посредством перехода из одной части речи в другую – конверсия; образование слов посредством сложения основ слов – словосложение.

скачать реферат Новое в словообразовательной системе современного французского языка

Объектом данного исследования являются способы словообразования современного французского языка. Выбор темы обусловлен ее актуальностью, так как в процессе развития языка, в частности, его лексического состава, совершенствуются способы словообразования, появляются новые словообразовательные модели и словообразовательные типы. Цель работы – провести анализ словообразовательной системы французского языка и выявить новые тенденции в образовании новых слов. Проблемами словообразования французского языка занимались как зарубежные, так и отечественные ученые: Ж. Дюбуа, А. Доза, Ш. Балли, И.А. Цыбова, З.Н. Левит, С.В. Райлян, Э.А. Халифман, О.В. Раевская, М.Д. Степанова. Поставленная цель конкретизируется в следующих задачах: 1. ознакомиться с основными понятиями словообразования; 2. рассмотреть морфологические способы словообразования; 3. определить свою позицию относительно тезиса о существовании во французском языке двух словообразовательных систем; 4. изучить новые словообразовательные модели и типы; 5. изучить телескопию как активный способ пополнения лексики; 6. выявить процесс перехода ненормативной лексики в общеупотребительный язык, как один из путей обогащения словарного состава.

скачать реферат Иностранные заимствования в лексике английского языка

В связи с тем, что из французского языка в английский было заимствовано огромное количество лексических единиц, многие из которых имели сложную словообразовательную структуру, влияние французского языка в большой мере сказалось на системе английского словообразования. Определенные французские суффиксы и префиксы, встречающиеся в заимствованных словах, могли извлекаться из этих слов и использоваться для образования слов, от исконных корней. Например: суффикс –able-, извлеченный из таких заимствований, как accep able — приемлемый при accep — принимать; — суффикс –e ce- — из differe ce, excelle ce, evide ce, viole ce; — и тому подобные. Кроме того, заимствования из французского языка увеличили случаи конверсии в английском языке. Дело в том, что из французского языка было сделано в английский много параллельных заимствований от одной и той же основы, которые в системе английского языка, будучи оформлены парадигмами различных частей речи, стали в отношение конверсии: ho our — честь (са. ho our: из стфр. ho ur, ho our) — ho our — почитать (са. ho oure : из стфр. ho orer) и др. Однако было бы ошибочным думать, что все пары слов французского происхождения, соотносящиеся по конверсии в современном английском языке, представляют собой параллельные заимствования.

Счеты "Математика".
Благодаря такой интересной игрушке ребёнок очень быстро научится считать! Игрушка состоит из основания, таблички с примерами и 10-ти дуг с
819 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Подарочная расчёска для волос "Полина".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Мягкий пол, универсальный, 60x60 см, бежево-коричневый.
Мягкое модульное универсальное покрытие, предназначенное для дома, детских игровых зон, торговых центров, спортивных залов и площадок
1043 руб
Раздел: Прочие
скачать реферат В. Хлебников

После короткого размышления я пришел к формуле, что виды - дети вер и что веры - младенческие виды. Виды потому виды, что их звери умели по-разному видеть божество (лик)" (НХ, 356). Этот своеобразный антропоморфизм проходит через все творчество Хлебникова: общность животного и растительного мира с человеком, единство всею живого - одна из основных тем его поэзии. Ключ к пониманию "Зверинца" - в последнем абзаце-строфе: "Где в зверях погибают какие-то прекрасные возможности, как вписанные в Часослов Слово о полку Игорови" (4, 30). В "Зверинце" высказана мысль о едином разуме природы. Цепь, зорко увиденных аналоги между зверем и человеком не только раскрывает облик и характер зверя, но и очеловечивает его, заставляя в то же время видеть и в человеке черты зверя (в носороге - Ивана Грозного, в морже - Ницше, в тигре - фанатическую жестокость магометанина и т. д.). Поэма "Зверинец" возникла из ранних опытов ритмической прозы. Но в ней Хлебников отказался от утомительных словообразований и архаической стилизации: поэма написана ритмизованной прозой: О Сад, Сад! Где железо подобно отцу, напоминающему братьям, что они братья, и останавливающему кровопролитную схватку.

скачать реферат Диалектологический словарь русского языка

Во второй половине 19 века шла интенсивная работа по собиранию, описанию и исследованию материалов различных русских говоров. Большую работу в этом направлении проводило “Общество любителей российской словесности”, которое публиковало диалектные материалы в своих “Прудах”. Позднее аналогичную работу провело “Русское географическое общество”. Благодаря организационной деятельности и трудам А.Х. Востокова и И.И. Средневского в 1852 г. был издан “Опыт областного великорусского словаря”, а в 1858 г. – “Дополнение” к нему. Значительной вехой в русской диалектологии стал “Толковый словарь живого великорусского языка” В.И. Даля (1863 – 1866 г.г.), заключавший в себе много диалектного материала. Большое значение имели работы А.А. Потебни, посвященные описанию и объяснению происхождения фонетических явлений. А.И. Соболевский впервые ввел в университетах преподавание русской диалектологии и опубликовал курс, посвященный этому предмету. Академик А.А. Шахматов способствовал организации при Академии наук Московской диалектологической комиссии (МДК), которая издала “Опыт диалектологической карты русского языка в Европе” с приложением “Очерка русской диалектологии” (1915, авторы – Н.Н. Дурново, Н.Н. Соколов, Д.Н. Ушаков). В 20-30-е годы 20 в. появляются работы Р.И. Аванесова, Л.Н. Гвоздева, Н.П. Гринковой, П.С. Кузнецова, Б.А. Ларина, В.Н. Сидорова, Ф.П. Филина и др., в которых исследуются диалектологические материалы всех уровней системы языка – фонологии, морфологии, словообразования, синтаксиса, лексики.

скачать реферат Категория наклонения глагола в русском и казахском языках

Но изъяительное наклонение в казахском языке, в отличие от изъявительного наклонения в русском и во всех временах выражается в формах лица, т.е. имеет форму для каждого лица. В русском же языке в формах лица выражается только настоящее и будущее, а прошедшее не различается по лицам, то есть не имеет специальной формы для каждого лица. Прошедшее время Мен жаздымЯ писал Сен жаздынТы писал Ол жаздыОн писал. Повелительное наклонение (буйрык рай) Насмотря на принадлежность к различным типологическим системам языков, категория повелительного наклонения глагола в русском и казахском языках имеет ряд общих, схожих моментов. Они обнаруживаются не только в выражаемых этой категорией значениях, но в грамматических способах выражения этих значений. Причина подобного соответсвия кроется в том, что в русском языке при образовании форм повелительного наклонения преобладает способ агглютинации, который является основным способом словообразования. В обоих языках форма множественного числа 2 лица образуется в основном путем прибавления к форме единственного числа агглютинативных аффиксов: -те (в русском языке).

скачать реферат Культура речи

Всех кто ратует за чистоту русского языка, особенно смущает и возмущает распространение этого вульгарно-жаргонного речевого стиля. Многие готовы квалифицировать его. и вполне справедливо, как «осквернение языка Пушкина, Толстого, Горького. Маяковского». В этой очень пестрой, но всегда мутной струе вульгарной и фамильярной бытовой речи можно — при более внимательном рассмотрении и изучении — разграничить несколько жаргонных слоев или пластов и даже несколько социально-речевых жаргонных стилей вульгарного и фамильярного характера. Печальнее всего то, что подобное жаргонное словообразование в зарубежных работах, посвященных русскому языку, иногда относится к характерным качествам культуры нашей студенческой молодежи. Так, в статье доцента Стокгольмского университета Нильса-Оке-Нильссона, недавно напечатанной в шестом томе датского журнала «Сканда-Славика», — «Советский студенческий слэнг» (то есть жаргон) помещается словарик такой речи советских студентов: блеск в значении превосходный; железно; мешок времени; предки (в значении: родители); спихнуть экзамен; старик, старикан (значение: профессор); шпаргалитэ; удочка (удовлетворительно) и тому  подобное. Четвертое. Не менее тяжелым препятствием для свободного развития выразительных стилей современного русского языка является чрезмерное разрастание у нас употребления шаблонной, канцелярской речи, ее штампованных формул и конструкций.

скачать реферат Неология

Как полагают многие лингвисты, принципы связи становления норм литературного языка с особенностями его функционирования в функциональных стилях, обоснованный в свое время еще пражской школой , становятся все более актуальными. В последнее время некоторые сферы исследования языка, традиционно ограничивавшиеся областью стилистики, не без оснований утверждаются как объект исследования социолингвистики. Более того, некоторые школы социолингвистики в принципе считают функциональную стилистику одним из разделов социолингвистики . В любом случае сейчас уже аксиомой представляется то, что тесная связь функциональной стилистики с социолингвистикой – наиболее перспективное направление лингвостилистических исследований. Поставив перед собой задачу изучения продуктивного словообразования в стиле современной англо-американской прозы, мы имели в виду, установить особенности данного, в высшей степени своеобразного функционального стиля общелитературного языка в плане словообразования с общими тенденциями продуктивного словообразования на современном этапе.

Набор разделочных досок на подставке.
Материал: полипропилен. Размер: 335х240х78 мм. В наборе: 3 разделочные доски. В ассортименте без возможности выбора.
453 руб
Раздел: Пластиковые
Увлекательная настольная игра "Турбосчет".
Настольная игра "Турбосчёт" - весёлая и очень динамичная обучающая игра, которая мгновенно увлекает и детей, и взрослых. Правила
392 руб
Раздел: Математика, цифры, счет
Бутылка под оливковое масло "Тоскана", 18x8,5x24 см, 1100 мл.
Бутылка под оливковое масло. Размер: 18x8,5x24 см. Материал: доломит. Объем: 1100 мл.
315 руб
Раздел: Ёмкости для масла, уксуса
скачать реферат Новое в русском языке

Способы же усвоения орфографии, повышения уровня грамотности, которые позволили бы тратить на это меньше времени, чем сейчас, должны искать в первую очередь методисты. Наиболее рациональные подходы к этой проблеме лежат на пути сближения орфографических навыков с собственно языковыми (прежде всего фонетическими и грамматическими) знаниями, углубления этих знаний в процессе обучения - при соответствующей разработке таких тем, как «фонетика и орфография», «словообразование и орфография», «морфология и орфография». Не надо забывать и о том, что правописание - это отнюдь не только результат нормализаторских усилий, система раз и навсегда установленных правил, - это и саморазвивающаяся система, требующая регулярной и систематической корректировки, упорядочения с учетом существующей практики письма на основе отслеживания спонтанно происходящих в нем изменений. Само такое упорядочение, необходимое при подготовке нового текста общеобязательных, современных, непротиворечивых правил правописания, не может не способствовать повышению грамотности и в конечном счете - уровня преподавания языка.

скачать реферат Предложения с именным предикатом состояния и их коммуникативные функции

В каузативных модификациях вспомогательные каузативные глаголы в начальной фазе сочетаются с именными синтаксемами в Вин.падеж: ввергнуть в отчаяние, в катастрофу; ввести в заблуждение; повергнуть в панику; привести в бешенство; поставить в вину и т.п.Примеры: "Казалось, Карла приводил желанный бой в недоуменье." (А.С. Пушкин) "Но упоминовение об ужине обоих повергло в уныние и пресекло разговор в самом начале." (Салтыков-Щедрин) "О, сказать бы сейчас такое, чтобы повергло бы в смятение все народы древности." (В. Ерофеев) Выводы. Анализируя модели с категорией состояния в составных именных сказуемых с типовым значением "субъект и его состояние", мы отмечали различные значения имен состояния и считаем, что наиболее частотными являются модели эмоционального состояния, выражающие страх, ужас, восхищение и т.д. Рассматривая мотивированные и немотивированные имена состояния с точки зрения словообразования мы увидели также, что если имена состояния в функции предиката оформляются именительным падежом, то они выражают состояние, в частности, в выражениях с метафорическими персонифицирующими глаголами – состояние большой интенсивности.

скачать реферат Сравнения в поэзии и прозе М.И.Цветаевой

Экспрессивность сравнений усиливается и различными словообразовательными средствами. Поэзия М.И.Цветаевой, нередко трудная для восприятия вследствие предельной сжатости речи, строится на выделении отдельного слова, словообразовании от одного или фонетически близких корней. Прежде всего хочется отметить намеренное стяжение нескольких однокоренных слов, которые подчеркивают главную мысль фразы. Ее основное значение, как правило, заключено в общем корне, например: Друзья мои! Родное триединство! Роднее, чем в родстве! (70, т.1; 459) - .дворник . семнадцати лет, с щеками пышущими, как те печи, которые он так жарко и с таким жаром топил. (70, т.5; 162) - Перелётами - как хлёстом Хлёстаные табуны! (70, т.2; 193) В данном случае тавтологические сочетания выполняют функцию типизации и усиления образности. Поэтесса очень чутко относится к структуре слова, обособляя в ней корни и аффиксы. Это прежде всего проявление обостренной способности, стремления автора выделить в слове значащие отрезки, соотносящиеся со значением целого слова.

скачать реферат Любимые писатели Серебряного века

Однако сущность своего творчества он считал собственную фантазию - “мои капризы, мои волшебные сюрпризы”. Акцент был поставлен на “эго”, т.е. “Я” поэта. Отсюда пролилась струя его самовозвиличивания: ”Я – гений Северянин”; “Я выполнил свою задачу, литературу покорив”, что и вызвало многие нарекания современников. Слово “гений” относилось, однако, не столько к личности автора, который ощущал и свою слабость, сколько к нему как носителю “вселенской души”. Главный поиск – поиск естественной красоты: “Иду в природу, как в обитель”. Поэтому жизнь раскрыта им как “сиренью упованье”, ”гимн жасминовым ночам”, единенье с “весенней яблоней в нетающем снегу”. Лирический герой испытывает никому неведомое: ”Влекусь рекой, цвету сиренью,/Пылаю солнцем, льюсь луной ” А природа дарует свою тайну. Вот один из главных постулатов северянинской лирики: удивлять – неожиданным поворотам смысла, безграничными возможностями словообразования. И – постоянная претензия на оригинальность, хоть и всегда подкрепленная вкусом и стилистическим разнообразием: Не терпим мы дешевых копий, Их примелькавшихся тонов, И потрясающих утопий Мы ждем, как розовых слонов Велимир Хлебников(Виктор Владимирович Хлебников)28.X. (09.XI.)1885—28.VI.1922Хлебников привлекал к себе внимание и вызывал интерес оригинальным складом личности, поражал мировоззрением и редкой для его возраста самостоятельностью взглядов.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.