телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАВсё для дома -30% Красота и здоровье -30% Товары для детей -30%

все разделыраздел:Законодательство и правоподраздел:Теория государства и права

Нормы права и другие социальные нормы

найти похожие
найти еще

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Наприклад, наказ Державної податкової адміністрації України «Про затвердження форми податкової декларації і порядку її заповнення і подачі». Інший приклад: інструкція з дотримання технічних правил працівниками атомної електростанції. Вона містить соціально-технічні норми, що мають формально-обов'язковий характер для адресата, і охороняється державою. Інструкція до електробритви такого характеру не має. 2. Коли держава не формулює зміст соціально-технічних норм, а відсилає до них (інструкцій і т.ін.), але установлює відповідальність за порушення їх змісту. Вони носять бланкетний або відсильний характер. Так, відхилення від заборон по техніка безпеки, промислової санітарії й інших правил охорони праці, передбачених трудовим законодавством, може спричинити адміністративну, дисциплінарну або кримінальну відповідальність. Не можна протиставляти юридико-технічні норми нормам соціальним, тому що усі без винятку правові норми адресовані людям, регулюють відношення тільки між особистостями, групами, суспільством і державою (але не відношення між особистістю і річчю або явищем природи) і в цьому змісті вони соціальні. “Їх іноді називають підвидом соціальних норм або соціальних норм із технічним змістом. Таким чином, у матеріально-виробничій і управлінській сфері (відповідно до рівня розвитку техніки) технічні норми не можуть не набувати характеру соціальних, а потім - і якості юридичних норм” . 2. Види соціальних норм та їх характеристика Розмаїття, складність та інші особливості суспільних відносин обумовлюють функціонування багатьох норм, які їх регулюють. У своїй сукупності існуючі норми являють собою єдину систему соціального регулювання, в якій ефективність кожного виду норм найбільшою мірою виявляється лише у взаємодії з іншими елементами цієї системи. Види соціальних норм виділяються за різними критеріями, на приклад, за сферами дії: . економічні: регулюють суспільні відносини в сфері економіки, тобто зв'язані з взаємодією форм власності, із виробництвом, розподілом і споживанням матеріальних благ; . політичні: регулюють відношення між класами, націями, народностями; зв'язані з їхньою участю в боротьбі за державну владу й у її здійсненні, із взаємовідносинами держави з іншими елементами політичної системи; . релігійні: регулюють відношення в сфері релігії і між різними релігіями, специфічні культові дії, засновані на вірі в існування Бога; . екологічні: регулюють відношення в сфері охорони навколишнього середовища й ін. Основними видами соціальних норм за регулятивними особливостями є: . моральні норми; . звичаєві норми; . правові норми; . корпоративні норми (див. мал. 1). Розглянемо головні ознаки тих соціальних норм, які найбільше впливають на регулювання суспільних відносин у сучасних умовах. Мораль – це система норм і принципів, що виникають із потреби узгодження інтересів індивідів один з одним і суспільством (класом, соціальною групою, державою), спрямовані на регулювання поводження людей відповідно до понять добра і зла і підтримуються особистими переконаннями, традиціями, вихованням, силою суспільної думки. Види соціальних норм моральні корпоративні звичаєві правові Мал. 1. Види соціальних норм (за регулятивними особливостями) Мораль має історичний характер, але за всіх часів критерієм моральних норм виступають категорії добра, зла, чесності, порядності, совісті.

Або конституційна норма (ст. 63 Конституції України), відповідно до якої особа не відповідає за відмову давати показання або пояснення у відношенні себе, членів сім'ї або близьких родичів, є, насамперед, моральна норма. 2. Норми права змінюються і розвиваються під впливом норм моралі. Наприклад, зміна відношення до комерційної діяльності зажадала юридичного закріплення, оскільки норма, що забороняє комерційну діяльність в Україні, морально відпала. 3. Норми права скасовуються у випадку невідповідності вимогам норм моралі, що панує в суспільстві. Наприклад, смертна кара в Україні. Норми моралі впливають на правореалізаційну діяльність, їхній вплив виявляється таким чином : 1. Норми права оцінюються громадянином, що реалізує їх, з погляду моралі. Навіть технічні, організаційні правила, що не несуть морального навантаження (наприклад, передбачена законом форма декларації про прибутки), мають певний вихід на норми моралі”. 2. Норми права тлумачаться посадовою особою, що здійснює правозастосовчу діяльність, відповідно до норм моралі, що панують у суспільстві. Особливо це відноситься до тих норм права, що містять у своєму тексті оцінні поняття (напр., «цинізм», «особлива зухвалість» - у Кримінальному кодексі України). Їх неможливо зрозуміти і застосувати без звернення до норм моралі. Так, справедливе, обгрунтоване і законне судове рішення про обмову, образу, хуліганство, статеві злочини багато в чому залежить від урахування моральних норм, що діють у суспільстві. 3. Правозастосовчий процес, включаючи його останню стадію - прийняття правозастосовчого акту, здійснюється з урахуванням норм моралі. Здавалося б, передбачена законом форма протоколу судового засідання не зачіпає якихось моральних цінностей, однак будь-які юридичні правила, що вносять чіткість і певність у взаємовідносини суб'єктів права в процесі правозастосовчої діяльності, не є байдужними для моралі. Норми права, зрозуміло, впливають на норми моралі. Е знаходить свій вияв у тому, що: 1. Норми права сприяють утвердженню прогресивних моральних уявлень. 2. Норми права сприяють усуненню перепон на шляху розвитку нових моральних норм. 3. Норми права виступають у якості засобу охорони і захисту норм моралі. Звичаєві норми можуть вважатися правовими, в чому проявляється їх взаємозв‘язок із нормами права. Звичай може вважатися правовим як у силу санкції держави, так і унаслідок визнання його «своїм» відомою етнічною спільнотою, плем'ям, кастою і т.ін. Наприклад, нормою-звичаєм у Британії є утвердження королевою законопроекту, прийнятого обома палатами парламенту. “Те, що сучасний юрист не вважає правом, часом розглядається таким із традиційних позицій. Особливо це має місце там, де проходить грань між юридичним (спеціально-соціальним) і загальносоціальним регулюванням - торгівля, виробництво, транспорт, надання послуг та ін. Так, у сучасному українському товаристві суб'єкти господарської діяльності нерідко удають до ділового звичаю - правилу, що у силу визнаної корисності регулярно повторюється в процесі господарської й іншої діяльності, стає звичкою. Такий діловий звичай, набуваючи правовий захист в арбітражному суді, нерідко стає правовим” . Спільність норм права й норм корпоративних виявляється у тому, що вони: . регулюють типові ситуації або вид відношень, а не окремий випадок або конкретні суспільні відносини; . мають багаторазове використання, тобто розраховані на багатократне повторення; . мають загальний неперсоніфікований характер, тобто відносяться відразу до багатьох, поіменно не зазначених, осіб; . викладаються в письмових актах, прийнятих в офіційно встановленому порядку уповноваженими органами. Як зазначає О.Ф.Скакун, корпоративні норми (норми всіх організацій, включаючи підприємницькі) варто розглядати як норми, що заповнюють пробіли в нормативній системі права і мають субсидіарний (допоміжний) характер.

Найбільш суттєвими ознаками соціальних норм є наступні: 1. Правила (масштаби, зразки, моделі) поведінки регулятивного характеру - соціально-вольові норми, що історично склалися або цілеспрямовано встановлені. Вони направляють поведінку людей відповідно до закладеної в нормі ідеальної моделі суспільних відносин, вносять однаковість у регулювання суспільних відносин і формують безупинно діючий механізм типових масштабів поведінки. 2. Правила поведінки загального характеру, тобто такі, що не мають конкретного адресата. Вони розраховані на те, щоб направляти поводження людей у рамках відношень даного виду; вступають у дію щораз, коли виникають відповідні суспільні відносини. 3. Правила поводження приписувального характеру - загальнообов'язкові. Вони встановлюють заборони, дають еталони поведінки. 4. Правила поводження, що забезпечуються певними засобами впливу на поведінку людей (навичкою, внутрішнім переконанням, суспільним впливом, державним примусом). Соціальні норми виникають у процесі історичного розвитку і, концентруючи досягнення людства в організації суспільного життя, передаються з покоління в покоління. “Формуючись та утверджуючись різними шляхами, але загальним є те, що вони відбивають досвід різних варіантів поведінки суб‘єктів у тих чи інших ситуаціях. При цьому в соціальній нормі закріплюється той варіант поведінки, що гарантує найкращий результат або завдає найменшої шкоди”. Отже, “соціальна норма, що регулює поведінку людей у суспільстві, - це своєрідний результат пізнання і переробки у свідомості людей відповідного досвіду поведінки, через який визначається той її варіант, що найшвидше веде до бажаних успіхів” . Соціальні норми регулюють поведінку, що має соціальний характер, пов‘язану із взаємовідносинами між людьми, їх об‘єднаннями, соціальними групами. Саме цим соціальні норми відрізняються від норм технічних, медичних, біологічних тощо, які встановлюють порядок поводження людей з штучними або природними об‘єктами, а також явищами природи (див. таб. 1). Таким чином, сутність соціальних норм більш яскраво проявляється у їх зіставленні із норми технічними. Технічні норми регулюють діяльність людини по використанню природних ресурсів (норми витрати палива, електроенергії, води й ін.) і знарядь праці. Соціальні норми регулюють відношення людей один з одним. Таб. 1. Соціальні норми у співвідношенні із технічними та санітарно- гігієнічними Технічні норми Пов‘язані з найбільш ефективним впливом людини на природу, навколишній світ Санітарно-гігєнічні, Забезпечують правильне функціонування біологічні норми людського організму і запобігання хворобам Соціальні норми Регулюють відносини між людьми, поведінку, що має соціальний характер “Технічні норми займають своєрідне місце в системі соціального регулювання, обумовлене тим, що вони регулюють відношення між людьми і природою, технікою (людина і комп'ютер, людина і знаряддя праці, людина і виробництво), тоді як соціальні норми - відношення між людьми і їхніми об'єднаннями”. Технічні норми - правила, що вказують на найбільш економічні й екологічно нешкідливі методи, прийоми і способи впливу людей на матеріальний світ, їхню роботу з технічними і природними об'єктами.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Общая социология: конспект лекций

К ним следует отнести «коллективные представления», совокупность которых образует коллективное или общее представление. Социальные нормы и другие социальные факторы оказывают влияние на поведение отдельных членов общества через определенные механизмы их усвоения, причем эффективность действия социальных регуляторов проявляется в том, что выполнение норм становится желательным для самого индивида. 4.PСтруктура социологии по Э. Дюркгейму Структуру социологии, по Э. Дюркгейму, должны составлять три основные отрасли: морфология, физиология и общая социология. Социальная морфология подобно анатомии должна заниматься изучением того, как устроено общество и каковы материальные формы проявления его структуры: социальные организации, состав и плотность народонаселения, распределение по занимаемой территории и т.Pд. Социальная физиология изучает различные сферы жизнедеятельности общества и разделяется на ряд частных социологических теорий: социологию религии, социологию морали, социологию права, экономическую социологию и т.Pп

скачать реферат Социальная ценность норм права

Во-вторых, норма предписывает что-нибудь каким-то определенным людям. Норма, которая предписывала бы определенное поведение «никому», нелепа и невозможна.17 Все классификации социальных норм тесно пересекаются друг с другом. Охарактеризовать отдельную группу социальных норм можно, лишь отразив ее особенности с точки зрения различных классификаций. Глава 2. Соотношение норм права и социальных норм Формы их взаимодействия 2.1 Соотношение правовых и социальных норм Место права в системе социальных норм. Его роль в системе нормативного регулирования определяется свойствами, отличающими право от иных социальных норм. С этой точки зрения значимы следующие свойства права: - связь права с государством – от государства исходит формальное закрепление норм права, государство обеспечивает выполнение этих норм; - формальная определенность - нормы права четко описывают поведение человека, они строго разграничивают права и обязанности лиц, все их предписания закреплены в официальных источниках. Всех этих свойств лишены иные виды социальных норм; - системность права – нормы права регулируют поведение взаимосвязано, комплексно; все социально значимые сферы охватываются правовым регулированием.

Настольно-печатная игра "Пир горой!".
Мыши так разыгрались около холодильника, что тот упал и открылся. Значит, будет пир! Даже самые маленькие игроки легко справятся с простой
348 руб
Раздел: Классические игры
Увлекательная настольная игра "Турбосчет Форсаж".
Продолжение самой "хитовой" игры "Турбосчет", еще больше карт с условиями, еще больше "прокачиваем" устный
392 руб
Раздел: Математика, цифры, счет
Настольная игра "Имаджинариум".
Каждый игрок выбирает себе слона и набор карточек для голосования того же цвета, что и слон. Карточек для голосования семь. Вам пригодится
1750 руб
Раздел: Карточные игры
 Правоведение. Шпаргалка

Признаки нормы права: 1)Pустанавливается или санкционируется государством путем закрепления в государственных актах (законах, подзаконных нормативных актах); 2)Pимеет представительно-обязывающий характер, то есть, с одной стороны, она предоставляет субъекту права свободу действий, а с другой обязывает совершать или не совершать определенные действия. При этом свобода данного лица ограничивается; 3)Pдля реализации правовой нормы применяются меры государственного принуждения. Норма права несет охранительный характер, так как гарантированные законом права и свободы находятся под их защитой; 4)Pобщественные отношения регулируются определенной категорией норм права. То есть нормы права выполняют функцию социального регулятора общественных правоотношений; 5)Pобеспечивается мерами государственного принуждения. Норма права отличается единством, целостностью, неделимостью. Содержание нормы права едино, элементы ее структуры не изолированы, а составляют целое. Соотношение нормы права и нормативного акта: 1)Pнорма права может быть сформулирована в одной статье закона в виде трех элементов: гипотезы, диспозиции и санкции. 2)Pодна норма права содержится в нескольких статьях, она разделена по разным статьям закона и даже по разным законам

скачать реферат Нормы права

Примерами тому служат многие древние правовые памятники. Генетически норма права появляется в итоге «неополитической революции» для регулирования общественных отношений, связанных со становлением производящей экономики, развитием городов-государств и других видов государственности, новых форм семейно-брачных отношений, духовной и социальной жизни раннеклассовых обществ и т. п. И по содержанию, и по форме норма права отличается от «мононорм» первобытного общества. Отличается она и от норм морали, других социальных норм своей формальной определенностью, четкой письменной фиксацией и, — что, может быть, самое главное, — возможностью государственного принуждения для обеспечения исполнения. Норма права приобретает свое общеобязательное значение не в силу принудительности, обеспеченности возможностью государственного принуждения, а потому, что охватывает наиболее типичные, наиболее повторяющиеся, встречающиеся социальные процессы, причинно-следственные связи, образцы поведения. Норма права — это правило не только для единичного случая, но для всей органической суммы таких однотипных случаев. И в этом заключается ее большая социальная ценность.

 Смуты и институты

Профессор, выросший в условиях стабильной демократии, может доказывать, что введение свободных цен, конвертируемой валюты, приватизация государственного имущества сами по себе не формируют предпосылки экономического роста, что для создания развитой системы институтов, необходимой для эффективного функционирования рыночной экономики, нужны десятилетия, если не столетия. Но что делать, когда жизнь требует решений немедленно? Интересно читать о том, что "рыночные институты включают: правовую структуру с соответствующими законами, судами, кадрами юристов и системой мер, обеспечивающей соблюдение законодательства; кодифицированные права собственности; торговый, гражданский и налоговый кодекс; банковскую систему, охватывающую коммерческие инвестиционные банки, которые обеспечивают оборотный и долгосрочный капитал; бухгалтерские, финансовые, страховые, рекламные фирмы; структуру государственного регулирования; жизнеспособную валюту как средство обращения, сохранения стоимости и как расчетную единицу". Полезно узнать и про "сеть социальной безопасности в качестве составляющей нового "социального контракта"», и про то, что "цивилизованное общество не может выжить, когда необходимость уважения законов и других социальных норм рассматривается исключительно под углом зрения эгоистического интереса

скачать реферат Правовое сознание и правовое государство

Промежуточным состоянием правосознания является правовой инфантилизм, представляющий собой несформированность и пробельность правовых представлений применительно к новым правовым условиям, недостаточность правовых знаний и установок. Впоследствии такое правосознание в достаточно короткий срок трансформируется в другую форму, зависящую от внешних факторов и индивидуальных особенностей субъекта. Правовой нигилизм представляет собой скептическое и негативное отношение к праву, закону и правовым формам организации общественных отношений вплоть до полного неверия в их потенциальные возможности решать социальные проблемы. Важно, что речь идет именно о потенциале права, а не об актуальном его состоянии, хотя недостатки действующего законодательства и могут стать причиной правового нигилизма Основная опасность правосознания, характеризующегося правовым нигилизмом, заключается в его способности к перерождению или, более конкретно, к «вырождению». Если при правовом нигилизме исключается преступный умысел, то в «переродившемся» правосознании наблюдается не только негативное отношение к позитивному праву, но и осознанное игнорирование принципов права, других социальных норм и общественной морали.

скачать реферат Государство как политическая форма организации общества

Лишь нелегальные, преступные организации действуют вопреки государственно-правовым запретам и иным социальным нормам. Политическая организация гражданского общества, взятая в динамике, в совокупности отношений, в которые вступают граждане, политические партии и иные организации при осуществлении политической деятельности, а также нормы права, иные социальные нормы, регулирующие политические отношения, образуют новое явление — политическую систему гражданского общества. 2. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2.1 Государство как политическая организация В Российской Федерации политическая система организуется и действует в полном соответствии с нормами международного права. Согласно ст. 13 и 30 Конституции РФ в Российской Федерации признается идеологическое и политическое многообразие, многопартийность и гарантируется свобода деятельности политических партий и иных общественных объединений. Конституция РФ создает надлежащую правовую основу для организации и активного действия всех известных современному обществу компонентов политической системы: общественных объединений и политических партий, религиозных организаций, органов местного самоуправления и трудовых коллективов.

скачать реферат Право в системе социальных норм

Корпоративные акты не должны противоречить нормам законодательства, многие из них должны регистрироваться государством. Можно назвать следующие отличительные особенности корпоративных норм от других социальных норм: как и все социальные нормы, корпоративные нормы характеризуются неперсонифированностью, однако представляется возможным зафиксировать точное количество адресатов локальной нормы в конкретны момент; корпоративные нормы отличаются от остальных социальных норм по действию в пространстве.15 Роль корпоративных норм на современном этапе развития общества очень велика. По мнению О.В. Мартышина это связано в основном с двумя факторами: 1) демократические общества тяготеют ко всё большей дифференциации и культурному разнообразию. Наблюдается тенденция роста индивидуализма и самосознания людей, что является предпосылкой в нахождении подходящих социальных форм существования; 2) политическая традиция стран Запада строится на основе плюралистической демократии. Власть в обществе, согласно этому, сосредотачивается не только на уровне государства, но и распыляется на отдельные социальные институты. Тогда корпоративные нормы несут большую ответственность.

скачать реферат Шпаргалка по международному праву

Доктрины ученых МП - личное мнение отдельных лиц. Но с ее помощью можно установить содержание конкретных принципов или норм МП, и сформулировать позицию, которая может оказать влияние на формирование норм МП путем заключения международного договора. В межгосударственных отношениях кроме правовых норм действуют и другие социальные нормы. Прежде всего, о нормах международной морали. Мораль, как особая форма общественного сознания, отлична от права, как продукта согласования воль государств. Но мораль и право постоянно взаимодействуют друг с другом, иногда нормы морали превращаются (становятся) в нормы права. Например, категория “мир” (“международный мир”) пронизывает ныне весь Устав ООН.11. Международно-правовой обычай как источник МПСогласно п. 1 ст. 38 Статута МС ООН – докозательство всеобщей практики, признаной (кадефикация) в качестве правовой нормы. Ранее опеделялос продолжительность повторяющихся однородных действий – от 50 до 100 лет, хотя в настоящее время, с учетом прогресса транспорта и связи фактор времени сейчас не имеет значения.

Картриджи чернильные "Cartridge Quink", синие, 5 штук.
Картриджи подходят для всех перьевых ручек Parker. Картриджи с чернилами позволяют легко и просто заправить перьевую ручку, при этом не
309 руб
Раздел: Чернила, тушь, штемпель
Дополнительный набор "Что мне надеть".
Игра представляет собой традиционную и любимую многими поколениями девочек игру, позволяющую менять наряды на нарисованной кукле,
323 руб
Раздел: Игры на магнитах
Коврик для сборки пазлов.
Специальный коврик для сборки пазлов удобен тем, что собираемый пазл не деформируется и не распадается. Коврик незаменим для хранения
565 руб
Раздел: Сопутствующие товары для пазлов
скачать реферат Толкование норм права

ТОЛКОВАНИЕ НОРМ ПРАВА 1. Понятие и значение толкования норм права Под толкованием норм права понимается деятельность органов государства, должностных лиц, общественных организаций, отдельных граждан, направленная на установление содержания норм права, на раскрытие выраженной в них воли социальных сил, стоящих у власти. Разработка новых юридических предписаний невозможна без толкования, поскольку в развитой системе законодательства большинство издаваемых норм так или иначе связано с уже существующими законодательными положениями. Немаловажное значение имеет толкование и для создания сводов законов, собраний и справочников по законодательству, для учета нормативных актов. Процесс толкования неизбежен при реализации правовых норм органами суда, прокуратуры, арбитража, других государственных органов, при заключении сделок и договоров хозяйствующими структурами, в деятельности партий, общественных объединений, при осуществлении гражданами юридически значимых действий и т.д. В процессе толкования устанавливаются смысл нормы права, ее основная цель и социальная направленность, возможные последствия действия толкуемого акта, выясняются общественно-историческая обстановка его принятия, условия, в которых происходит толкование, и т.д. Для правильного выявления воли, выраженной в нормативном акте, необходимо проанализировать сам текст нормативного акта, преамбулу, официальные и неофициальные его разъяснения, другие близкие по содержанию нормы, материалы периодической печати, научные работы и т.д. Тем не менее, главным объектом толкования при строгом режиме законности должен быть текст нормативного акта, поскольку в нем, в первую очередь, находит свое выражение воля законодателя.

скачать реферат Правоведение - курс лекций

Пассивное поведение человека, которое вызывается его инстинктами и совершается без участия его воли, правом не регламентируется.4. СВЯЗЬ НОРМ ПРАВА С ДРУГИМИ СОЦИАЛЬНЫМИ НОРМАМИ 1. Некоторые обычаи признаются в качестве источников права (правовые обычаи). С другой стороны, право стимулирует прогрессивные обычаи. Обычаи, которые противоречат законам, классифицируются как правонарушения (например, кровная месть). 2. Мораль как социальный регулятор использовалась и до появления права. Она охватывает более широкую область общественных отношений, чем право (отношения дружбы, любви и др.). Многие общечеловеческие моральные нормы закреплены в нормах права (например, право на жизнь). Нормы права не должны требовать от людей выполнения безнравственных поступков. С другой стороны, мораль поддерживает нормы права, отвечающие ее требованиям (моральное право). 3. В некоторых странах религиозные нормы выступают в качестве источников права (Иран, Пакистан). Но в большинстве стран право создает возможность для беспрепятственного выполнения гражданами своих религиозных воззрений, но не создается на основе религиозных норм. 4. Право связано с развитием и реализацией многих корпоративных норм.

скачать реферат Нормы права

Специфическим признаком правовых норм является их охрана государством. Нарушение обязанности или запрета (правонарушение) влечет применение мер государственного принуждения. Этим правовые нормы отличаются от норм морали, норм общественных организаций и других социальных норм, а также от содержащихся в некоторых актах государственных органов призывов и обращений. Меры государственного принуждения, применяемые в случаях нарушения правовых норм, разнообразны: они направлены на восстановление нарушенного права либо на реализацию невыполненной обязанности, а также на наказание правонарушителя. Каждая правовая норма определяет правило поведения в неразрывной связи с условиями его реализации и мерами принуждения к соблюдению; связь этих определений (элементов, атрибутов) правовой нормы образует ее структуру: «если — то — иначе». Структура правовой нормы является применением к каждой из них общего правила, которое может быть выражено таким образом: «находясь на территории государства (или: будучи гражданином государства), необходимо соблюдать законы этого государства; в противном случае государство применит к нарушителю правовых норм меры принуждения».

скачать реферат Ответы к экзаменационным билетам по Теории государства и права

Регулятивная функция выражается в том, что право регулирует, упорядочивает общественные отношения, является, как и все другие социальные нормы, регулятором общественных отношений. Оценочная функция проявляется в том, что право, регулируя общественные отношения, одновременно оценивает и поведение их участников. Нормы права, дозволяя одни поступки людей и запрещая другие, оценивают их как правомерные или неправомерные, как желательные или нежелательные для государства и общества. Воспитательная функция связана с тем, что право не только регулирует общественные отношения, но и выступает в качестве образца, своеобразного эталона поведения участников регулируемых отношений. Нормы права как бы показывают людям, как они могут или должны вести себя в той или иной ситуации .информационную функцию. Правовые нормы в результате закрепления их в различных официальных документах приобретают письменную форму и становятся источниками информации. трансляционная функция состоит в том, что право, накапливая в своем содержании социальный опыт, культуру человеческого общения, достижения в области правового регулирования, передает (транслирует) все это участникам существующих общественных отношений, а также будущим поколениям людей. 34. ТИПОЛОГИЯ ПРАВА Типы права и семьи правовых систем.

скачать реферат Функции культуры

В таком общении он может быть совсем иным, чем при живом общении. Культура живого общения предполагает не только вежливость и такт. Она предполагает способность и умение каждого из нас привнести в круг подобного общения коммуникативность культуры, т.е. нашу связь с человечеством, которую мы ощущали, будучи наедине с собой. Быть самим собой и признавать право на это другого человека — это значит признавать равенство каждого по отношению к человечеству и его культуре. Речь идет о характерной черте или о норме гуманизма. Разумеется, в культуре есть множество норм и правил поведения. Все они служат одной общей цели: организации совместной жизни людей. Существуют нормы права и морали, нормы в искусстве, нормы религиозного сознания и поведения. Все эти нормы регламентируют поведение человека, обязывают его придерживаться каких-то границ, которые считаются приемлемыми в той или иной культуре. Общество испокон веков распадается на социальные группы. Социальные группы — относительно устойчивые совокупности людей, имеющих общие интересы, ценности и нормы поведения, складывающиеся в рамках исторически определенного общества.

Бумага "IQ Color", А4, 80 г/м2, 5 цветов по 50 листов, цветная пастель.
Формат: А4. Плотность: 80 г/м2. Цвета: кремовый, желтый, розовый, зеленый, голубой. 250 листов в пачке (5 цветов по 50 листов). Прекрасная
595 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Вспышка для селфи, черная, 65x35x11 мм (арт. TD 0399).
Не можете и дня прожить не сделав снимок на смартфон? Для тех кто не любит упускать удачные снимки из-за плохого освещения - съемная
462 руб
Раздел: Прочее
Заварочный чайник "Mayer & Boch", 500 мл.
Заварочный чайник Mayer & Boch с металлическим фильтром изготовлен из термостойкого боросиликатного стекла. Крышка и ручка из пластика,
427 руб
Раздел: Чайники заварочные
скачать реферат Лекции по деловому этикету

Связь курса с другими дисциплинами. Значение навыков делового поведения в создании имиджа делового. человека 2. Структура курса, система проверки знаний, основные требования и порядок аттестации. 3. Правила делового этикета как частный вид социальных норм. 1. Понятие социальных норм и их основные функции. 2. Формальный и неформальный социальный контроль поведения. 3. Значение норм и нормативного поведения в бизнесе. 4. Правила делового этикета как частный вид социальных норм. 5. Принципы делового этикета ВВЕДЕНИЕ Курс «Деловой этикет» – одна из дисциплин психологического цикла, читаемых кафедрой менеджмента. Содержанием курса является изучение правил и психологических закономерностей делового поведения, в связи с этим курс является межотраслевым, включая знания из области менеджмента, социологии, психологии, философии и истории культуры. По своему содержанию курс связан с другими дисциплинами, касающимися «человеческого фактора» в управлении, такими как организационное поведение, менеджмент, социально-психологические методы управления, теория фирмы, управление персоналом, самоменеджмент.

скачать реферат Социальный работник - новая профессия в России

А социальный педагог «должен знать: постановления, распоряжения, приказы вышестоящих органов, нормативные и другие руководящие материалы по социальной защите населения; психологию, социологию, специфику работы в различной социальной среде » и много ещё норм, прав, основ, включая «нормы и правила дорожного движения, охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты.». Должен ли социальный педагог знать правила дорожного движения? Наверное, должен. Наверняка, должен, чтобы под машину не попасть. А вот охрану труда, технику безопасности? Трудно сказать. Хочется повторить еще раз то, что Россия находится на пути к созданию новой профессии – профессии социальных педагогов. Этот период является решающим для формирования профессионального самосознания социальных педагогов. Думается, что сейчас просто необходимо пересмотреть должностные обязанности социальных педагогов, и подготовить их должны специалисты в области остальной работы с учетом уже имеющегося отечественного и зарубежного опыта.

скачать реферат Понятие права, правого статуса личности. Классификация прав человека

Права человека- принадлежность индивида (он их субъект), потенциал и мера его свободы в обществе и государстве, грани возможного поведения, очерченные правовыми и другими социальными нормами. Права человека – средство достижения им основных материальных и духовных благ, реализации своих способностей, талантов. Угрозу и опасность правам человека в настоящее время в мире несут: войны, насилие, голод, нищета, несправедливое распределение богатства (в мире и в каждой стране) агрессивный национализм, нетерпимость, расизм, религиозный фанатизм и фундаментализм, антисемитизм. Сколько бы не существовало человечество, перед будущими поколениями задачи защиты прав человека, несомненно разные по содержанию и размаху, будут стоять всегда. Список литературы Конституция Российской Федерации. Всеобщая декларация прав человека. // Международная защита прав и свобод человека. Сборник документов.– М., 1990. Международный пакт о гражданских и политических правах. // Международная защита прав и свобод человека. Сборник документов.– М., 1990. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах. // Международная защита прав и свобод человека. Сборник документов.– М., 1990. Конвенция о защите прав человека и основных свобод. // ДженисМ., КэйР., БрэдлиЭ. Европейское право в области прав человека (Практика и комментарии).– М., 1997. Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации - М.: Издательская группа НОРМА - ИНФРА М, 1998. - 752 с. Броунли Я. Международное право.– М., 1998. Международное публичное право. /Под ред. К. А. Бекяшева.– М.,1998. Мюпперсон Р.А. Права человека: идеи, нормы, реальность. М.: 1991 Международное право / Ред. Колосов Ю.М. Кузнецов В.И., М.: Издательство Права человека.

скачать реферат Теория государства и права (1)

Правовые нормы, ввиду их особой роли в жизни общества и их особой природы, по сравнению с другими социальными нормами, отличаются особыми признаками: 1. Правовые нормы устанавливаются только компетентными государственными органами в форме официальных правовых актов. Все остальные социальные нормы возникают или устанавливаются негосударственными структурами или самими социальными группами общества. 2. Исполнение права гарантируется в необходимых случаях принудительной силой государства, а за нарушение правовых норм нарушитель несет юридическую ответственность. 3. Право, в отличие от других социальных норм, общеобязательно для исполнения для всего населения страны. 4. Право выражает общую волю граждан и государства. Следовательно, право выступает как специфический государственный регулятор общественных отношений, который служит как интересам отдельной личности, так и интересам всего общества в целом. 16. Понятие социальных и технических норм. Социально-технические нормы Социальные нормы – это правила, регулирующие поведение людей и деятельность организаций в их взаимоотношениях. Потребность в социальных нормах возникла на самых ранних ступенях развития человеческого общества в связи с необходимостью урегулировать поведение людей общими правилами.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.