телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАКниги -30% Образование, учебная литература -30% Канцтовары -30%

все разделыраздел:Законодательство и правоподраздел:Теория государства и права

Основні правові системи сучасності

найти похожие
найти еще

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Правова своєрідність країн дозволяє сказати про їх самобутність, про те, що кожна з них утворює свою правову систему - сукупість всіх правових явищ (норм, інститутів, відносин, правосвідомості), які існують в її межах (правова система в вузькому розумінні). Але поряд з особливостями, відмінностями, в цих правових системах можна помітити і загальні риси, елементи подібності, які дозволяють їх групувати у «правові сім’ї» (правові системи у широкому розумінні), які об’єднують декілька близьких у правовому відношенні країн. Існує декілька критеріїв об’єднання, класифікації правових систем різноманітних держав: 1. Загальність історичної долі і історичних коренів. Інакше кажу-чи, системи пов’язані між собою історично, мають загальні державно- правові корені (походять з однієї древньої держави, засновані на одних і тих самих правових початках, принципах, нормах). 2. Спільність джерел, форм закріплення і вираження норм права. Мається на увазі зовнішня форма права, те, де і як фіксуються його норми (в законах, договорах, судових рішеннях, звичаях), їх роль, значення, співвідношення. 3. Структурна єдність, схожість. Правові системи країн, які вхо-дять в одну правову сім’ю, повинні мати схожість структурної побудови нормативно-правового матеріалу. Як правило, це знаходить вираження на мікрорівні - на рівні побудови норми права, її елементів, а також на макрорівні - на рівні побудови великих блоків нормативного матеріалу (галузей, субгалузей, інститутів). 4. Спільність принципів регулювання суспільних інтересів. В одних країнах - це ідеї свободи суб’єктів, їх формальної рівності, об’єктивності правосуддя та ін., в інших - теологічні, релігійні початки (наприклад, мусульманські країни), в третіх - соціалістичні, націоналістичні ідеї і т.ін. 5. Єдність термінолгії, юридичних категорій і понять, а також техніки викладення і систематизації норм права. Близькі у правовому відношенні країни загалом використовують рівнозначні або схожі за своїм значенням терміни, що пояснюється єдністю їх походження. По тій же причині законодавці країн, які входять в одну правову систему, при розробці правових текстів застосовують однакові юридичні конструкції, способи побудови нормативного матеріалу, його упорядкування, систематизації. Заслуговує підхід західних компартивістів, які заперечують типологію правових систем тільки за ознакою їх класової сутності. При класифікації вони використовують різноманітні фактори, починаючи з етичних, расових, географічних, релігійних, і закінчуючи юридичною технікою і стилем права. Звідси і різноманіття класифікацій. Так, формаційна класифікація має з точки зору юридичної науки той недолік, що вона «розкладає по полицям» усі суспільні явища в цілому, і тому не враховує специфічних особливостей права. Теорія права зацікавлена в такій класифікації, яка б враховувала характер і сутність права, як специфічного суспільного явища, і виходила б із особливостей права. Найбільш ближче до потреб права, виділення правових систем, яке здійснюється наукою порівнюючого права. Краще за все така класифікація проведена відомим компартивістом Р.Давідом. Він виділив слідуючі правові системи (або як він висловлювався, «правові сім’ї»): Романо-германську (країни континентальної Європи, Латинської Америки, деякі країни Африки, Турція).

В результаті, сьогодні майже третя частина людства проживає в значній мірі за нормами англійського права. Релігійно-правові системи. Релігійні системи існують в багатьох країнах. Р.Давід пише про ці системи: «можна навіть засумніватися тому, що вони являються правом. В більшості з них, якщо не у всіх, акцент робиться на обов’язки, які покладаються на праведну людину, а поняття суб’єктивного права відсутнє. Термін «право» використовується в цих системах тільки за відсутністю кращого терміну» (Давід Р. Указ.соч.стр.44-45). Правові системи цих країн не мають тої єдності, яка властива раніш охарактеризованим правовим системам. Однак вони мають багато спільного по суті і формі, всі вони засновані на концепціях, які відрізняються від тих, що владарюють у західних країнах. Звичайно, всі ці правові системи в якійсь мірі переймають західні ідеї, але в значній мірі залишаються на позиціях, на яких право розуміється зовсім інакше і не покликано виконувати ті ж функції, що і в західних країнах. Вважається, що принципи, якими керуються не західні країни, бувають двох видів: Визнається більша цінність права, але само право розуміється інакше, чим на заході, і має місце сплітіння права і релігії. Відкидається сама ідея права,і стверджується, що суспільні відносини повинні регламентуватися іншим шляхом. До першої групи відносяться країни мусульманського, індуського, і іудейського права, до другої - країни Далекого Сходу. Мусульманське право Мусульманське право як система виникла ще в VII-X cт. в Арабському Хамефаті. Основний зміст мусульманського права - витікаючі із ісламу правила поведінки віруючих і покарання (звичайно релігійного змісту) за невиконання даних правил. Мусульманське право поширюється тільки на мусульман. Але все рівно, навіть в тих країнах, де мусульмани є основною частиною населення, воно доповнюється законами і традиціями, кодифікується і модифікується e зв’язку з виникаючими новими суспільними відносинами. Внаслідок цього, виконується релігійне мусульманське право і право мусульманських держав. Характерною рисою мусульманського права є те, що воно представляє собою одну із багатьох сторін релігії іслама, яка встановлює визначені правила і об’єкт вірування, а також вказує віруючим на те, що можна робити, а що не можна. Шлях напрямку (“Шар” чи “Шаріат”) і складає саме мусульманське право, а воно вже і диктує мусульманину правила поведінки у відповідності з релігією. В основі мусульманського права лежить чотири джерела: Священна книга Коран, складена із висловлювань Алаха, котрий звертається до останього із пророків і посланців, Магомета. Сунна - збірник традиційних правил, які торкаються дій і висловлювань Магомета, відтворені цілим рядом посередників. Іджма - конкретизація положень Корану у викладені видатними вченими- ісламістами. Кияс -роздуми про ті явища життя мусульман, які не охоплюються попередніми джерелами мусульманського права. Цікавим є той факт, що норми Шаріату виконуються населенням мусульманських країн і сприймаються як обов’язкові правила поведінки. В країнах з мусульманським правом конституція не вважається основним законом, цю роль грають Коран, Сунна, Іджма і Кияс. Мусульманські юристи і богослови вважають, що врегулюванню нормам Корану і Шаріату підлягають як релігійна , так і етична сторони суспільного життя, взаємовідносини громадян як між собою, так і з державою.

Судова влада не намагалася контролювати законодавчу і виконуючу гілки влади. В теперішній час, в результаті змін, які пройшли в першу чергу в колишнім СРСР, соціалістичне право (за винятком деяких країн) практично перестало існувати. І це, в котрий раз доводить, що коли держава ставить себе вище права, коли право являєтья «інструментом в руках панівного класу чи партії» - така держава заздалегідь обрікає себе на руйнування і загибель. В данній роботі були розглянуті риси основних правових систем сучасного світу. Як висновок, хотілося б відмітити, що згідно актам проголошення незалежності України від 24 серпня 1991р. і Конституції України від 26 червня 1996р. - Україна являє собою незалежну суверенну державу. Всі державні інститути України знаходяться на початку реформування, в тому числі і правова система. Україна являється країною кодифікованого права, тобто правову систему України можна віднести до романо-германської, в якій головною рисою є верховенство закону. Найбільш важливий закон на Україні - Конституція. І для нас дуже важливо знайти ту ідеальну правову модель, яка б нас задовольнила. Але мабуть не існує ідеальної правової моделі, яка б одночасно підходила б для всіх країн світу. Багато плюсів можна відмітити у романо- германської правової системи. Правові норми чітко кодифіковані, правозастосовнику не важко знайти ту чи іншу норму. Але з іншого боку, доктрина яка виражає рівність права і закону, може зіграти і негативну роль. Так було в 30-х роках в Німеччині і ряді інших країн, коли до влади прийшов тоталітарний режим, і змінив закони, поставивши закон над правом. У прецендентного права перевага у тому, що воно ближче до практики, але з іншого боку дуже ускладнений пошук прецендентів для реалізації норм права. Також неважко побачити, що і належність країни до однієї і тієї ж великої правової сім’ї, не виключає суттєвих відмінностей між національними правовими системами цих країн. В результаті розвитку міжнародного права, торгових і економічних зв’язків між країнами спостерігається тенденція до зближення правових систем різних країн. Так в країнах «загального права» все більше значення набуває кодифікація, а в країнах континентального права - навпаки судовий прецедент. Розширення міжнародних зв’язків, як економічних так і політичних, сприяє уніфікації правових систем. Інтегруючу роль відіграло утворення «спільного ринку», різноманітних міжнародних організацій, які завдяки єдиному правовому регулюванню стимулюють наближення джерел права. В результаті цього, хоч і збільшується круг джерел права, але спріввідношення їх впливу все рівно неоднакове. Наприклад, в країнах з романо-германським правом основним джерелом права є закон і підзаконний акт; в державах, чиї правові системи належать до англосаксонської правової сім’ї ведучу роль грає судовий прецедент, який інколи стоїть вище закону. Зараз в англо-саксонських країнах намітилась тенденція до збільшення значення закону і підзаконних актів; в державах континентального прав навпаки, роль судової практики і прецендента зростає з кожним днем. Пріорітетними серед норм права цивілізованих держав стають, перш за все, націлені на захист прав і свобод людини. Правда, найбільш складно процеси уніфікації правових норм і законодавства в цілому проходять в тих державах, правові системи, яких знаходяться під сильним впливом релігійних і національних традицій. Література.Загрядский Г.В. Правовые системы современности. М., 1995. 2. Рене Давид. Основные правовые системы современности. М.: Прогресс., 1988. 3. Коваленко А.И. Теория государства и права. М., 1994. 4. Алексеев С.С. Государство и право. М.: Юридическая литература, 1996. ----------------------- Контрольна робота з основ права студента 2-го курсу 1-ої групи заочної форми навчання факультету «Заочного навчання, перепідготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів» за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства» Салецького Юрія.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Базовый курс по рынку ценных бумаг

Решения Федеральной комиссии принимаются в форме постановлений. Постановления Федеральной комиссии по вопросам, отнесенным к ее компетенции, обязательны для исполнения федеральными министерствами и иными федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, а также профессиональными участниками рынка ценных бумаг и саморегулируемыми организациями. Нормативные акты по вопросам регулирования рынка ценных бумаг, деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг принимаются федеральными министерствами и иными федеральными органами исполнительной власти в пределах их компетенции только по согласованию с Федеральной комиссией. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 1. Какими документами регулируется деятельность ФКЦБ? 2. Какие основные функции осуществляет ФКЦБ? 3. Перечислите основные права ФКЦБ на рынке ценных бумаг. 10.2 РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ ФКЦБ Чтобы быть эффективным, федеральное регулирование рынка ценных бумаг должно сопровождаться системой реализации такого регулирования на всей территории России

скачать реферат Адвокатура в Германии, Франции, США

Кроме того, все штаты предусматривают в той или другой форме предоставление бесплатной юридической помощи за постановлением судьи. Каждый год государством выделяются сотни миллионов долларов на оплату «общественных защитников». Дисциплинарная практика в США выглядит довольно либеральной по сравнению с другими странами, что является следствием распространения разного рода нарушений адвокатами профессиональных обязанностей и меньшей зависимости их от своей организации. Так, после расследования проступка организация адвокатов может сделать замечание, наложить штраф или исключить адвоката из своего состава. Последнее применяется относительно редко и в основном по политическим мотивам. Довольно широко практикуется исключение за неуплату членских взносов. Более суровые меры применяются судами в случае проявления «неуважения к суду» или «непрофессионального поведения». В этом случае адвокат может быть не только отстранён от выполнения обязанностей, лишён практики или оштрафован, а и осуждён к тюремному заключению. Литература О.Д. Святоцький, В.В. Медведчукю Адвокатура. Історія і сучасність.- К.: Ін Юре, 2001. Святоцький А.Д. Адвокатура и защита прав граждан. Х.: 2000. Давид Р. Основные правовые системы современности. – М., 1988. Саламатин И. Юрист в современном обществе. // Адвокат. – 1992. № 5-6.

Игровой набор "Весы".
Размер: 280х122х130 мм.
338 руб
Раздел: Кассы, весы, игрушечные деньги
Набор для творчества "Свечи".
С помощью этого набора дети научатся делать настоящие восковые свечи своими руками. Оригинальные свечи будут красивым дополнением к
894 руб
Раздел: Наборы по изготовлению свечей
Набор кастрюль Nadoba "Maruska" (малый).
Вся посуда серии Maruska изготовлена из высококачественной нержавеющей стали 18/10. Толщина стенок - 0,6 мм. Прочное трехслойное
3393 руб
Раздел: Наборы кастрюль
 Этическая мысль

Напротив, руководствуемся идеей, что принципы справедливости базовой структуры общества и являются объектом исходного соглашения. Эти принципы, о которых свободные и рационально мыслящие индивиды договариваются, учитывая свои интересы, согласуемые в исходной ситуации на равных правах, призваны отражать наиважнейшие положения их объединения. На основании этих принципов заключаются все последующие соглашения; они определяют тип их социального взаимодействия, государственного правления. Этот способ формирования принципов справедливости я именую справедливостью как честностью. Таким образом, мы предполагаем, что все участники социального взаимодействия одним временным актом совместно выбирают те принципы, которые определяют их основные права, обязанности и распределение социальных благ. Люди решают на будущее, каким образом должны регулироваться их взаимные притязания и каковым должен быть их основной закон. Подобно тому как каждый индивид, рационально рефлексируя действительность, должен понять, что представляет для него добро, то есть какова система целей, которой ему следует рационально придерживаться, так и группа лиц должна решить раз и навсегда, что считать справедливым, а что несправедливым

скачать реферат Українська спеціальна лексика

Завдання 1 УКРАЇНСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ЛЕКСИКА. ОСНОВНІ ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ План Місце спеціальної лексики в українській лексиці. Українська спеціальна лексика. Правила її використання. Список використаних джерел 1. МІСЦЕ СПЕЦІАЛЬНОЇ ЛЕКСИКИ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛЕКСИЦІ Лексика - вся сукупність слів української мови. Ця сукупність є складною організованою системою, елементи якої тісно пов'язані спільністю чи протилежністю значень, стилістичного забарвлення, сфери вживання тощо. Термін лексика вживається також на позначення певних груп слів, об'єднаних спільною ознакою (запозичена, застаріла, професійна, жаргонна, діалектна, поетична, експресивна лексика тощо), а також на позначення сукупності слів, що вживаються певним письменником у його творах (лексика Шевченка, Франка, Коцюбинського). Словниковий склад сучасної української літературної мови формувався протягом тривалого історичного часу. Лексика сучасної літературної української мови неоднорідна за походженням. Виділяють корінну і запозичену лексику. Корінна українська лексика – це слова, що виникли в українській мові або були успадковані нею від давніх мов – основ (праслов ухвалили Слово СЛУХАЛИ, як правило друкується великими літерами, після нього ставиться двокрапка.

 Преподавание и воспитание в высшей школе

Однако задолго до 1994 г. перспективные идеи развития Советского Союза уже были известны руководству страны. Например, еще в 1971 г. Андрей Дмитриевич Сахаров направил Генеральному секретарю ЦК КПСС Л. И. Брежневу памятную записку, которая была проигнорирована руководством страны: "Я высказываю мнение, что было бы правильным следующим образом охарактеризовать общество, к осуществлению которого должны быть направлены неотложные государственные реформы и усилия граждан по развитию общественного сознания: а) основной своей целью государство ставит охрану и обеспечение основных прав своих граждан. Защита прав человека выше других целей. б) все действия государственных учреждений целиком основаны на законах (стабильных и известных гражданам). Соблюдение законов обязательно для всех граждан, учреждений и организаций. в) счастье людей, в частности, обеспечено их свободой в труде, в потреблении, в личной жизни, в образовании, в культурных и общественных проявлениях, свободой убеждений и совести, свободой информационного обмена и передвижения. г) гласность содействует контролю общественности за законностью, справедливостью, целесообразностью всех принимаемых решений, способствует эффективности всей системы, обусловливает научно-демократический характер системы управления, способствует прогрессу, благосостоянию и безопасности страны. д) соревновательность, гласность, отсутствие привилегий обеспечивают целесообразное и справедливое поощрение труда, способностей и инициативы граждан..." [104]. В 1975 г

скачать реферат Державна політика в Україні

Положення держави як центра, ядра політичної системи – суспільства зумовлюється тим, що тільки вона: - виступає офіційним представником усього (або більшості) населення суспільства; - є уособленням суверенітету народу (нації), реалізує його права на самовизначення; - зобов'язана забезпечити і захистити основні права людини, всіх і кожного, хто знаходиться на її території; - бере на себе обов'язок задовольнити загальносоціальні потреби; - встановлює формально обов'язкові для всіх загальні правила поведінки юридичні норми; - володіє владою суверенною, тобто верховною і самостійною, формально незалежною від будь-якої організації або особи. До основних ознак держави належать: наявність особливої системи органів та установ, 4) засоби масової комунікації (ЗМІ), які надають можливість кожному скористатися досвідом усіх у всім різноманітті форм і змісту (головним чином, ставка робиться на I er e ). Імовірно, що тільки ЗМК, включаючи (крім газет, журналів, радіо, кіно, телебачення і I er e ) і найперший «засіб» масової комунікації – книги – дозволяють сучасній людині по-справжньому повно усвідомити своє місце в політичному просторі.

скачать реферат Проблеми залучення іноземних інвестицій

Відсутність історичних традицій, що визначають правила і норми поводження економічних суб'єктів, також перешкоджає прийняттю інвестиційних рішень. Стримує підвищення інвестиційної привабливості нашої економіки і нерозвиненість ринкової інфраструктури (банківська, фінансова системи, сучасні телекомунікаційні засоби, транспортні комунікації й ін.). Формування інституціональної інфраструктури в Україні включає створення законодавчої і нормативної бази, забезпечення рівних економічних можливостей для вітчизняних і закордонних інвесторів, утворення спеціальних органів, що координували б інвестиційну інфраструктуру на всіх рівнях, від регіонального до міждержавного,— Консультативної ради іноземних інвестицій. Ради незалежних експертів з питань іноземних інвестицій, Агентства інвестиційного сприяння. Робота цих органів повинна підвищити привабливість української економіки для іноземних інвесторів, прискорити просування інвестиційних проектів з моменту їхнього розгляду і до реалізації. Серед першочергових заходів для поліпшення економічної ситуації в Україні можна назвати наступні: розвиток ринкових відносин; проведення приватизації; забезпечення випереджального росту інвестицій; інтенсивне відновлення основного капіталу; скорочення частки тіньового сектора; забезпечення відкритості економіки; поліпшення інвестиційного клімату.

скачать реферат Економічні системи

Однак ці системи суттєво розрізняються і механізмом господарювання, і домінуючим об'єктом власності, і різноманітністю суб'єктів економічної діяльності. В сучасних курсах по економічній теорії економічні системи поділяють на: . система вільного або чистого ринку . адміністративно-командна система . традиційна система . змішана система Система вільного, або чистого ринку - це така економічна система, в якій держава здійснює найменше регулювання економічних процесів, а вільна конкуренція та ринкове соморегулювання досягають найбільшого розповсюдження. Така економічна система існувала в розвинених країнах світу приблизно з другої половини 18 ст. до кінця 19 – початку 20 ст. Основні характеристики системи вільного ринку: . Приватна власність. Здійснюється право недержавної, приватної власності на економічні ресурси – капітал, землю, природні ресурси. Причому значна частина материальних ресурсів знаходиться у приватній власності. . Вільне підприємництво. Окремі групм людей за своєю ініціативою виступають в якості вільних підприємців, які беруть на себе функцію організації економічних сил: вони мобілізують необхідні ресурси, організують виробництво та реалізацію вироблених товарів.

скачать реферат Політологія

Вона взаємодіє з іншими її підсистемами: соціальною, економічною, ідеологічною, етичною, правовою, культурною тощо. -Особливости пол. системи сучасного Укр. сусп. Економічним фундаментом становлення нової політичної системи в нашому суспільстві є процес створення багатоукладної економіки, пов'язаний із роздержавленням власності, створенням і спільних і власних підприємств, індивідуально-трудової діяльності, широкого кооперативного руху, фермерства і т. д. Цінові форми власності й господарської діяльності значною мірою сприяють появі нових соціальних структур суспільства, які виявляють свої конкретні інтереси в політиці. Становлення політичних партій і громадських рухів в Україні відбувається за надзвичайно складних умов. Тривала економічна криза, крах попередніх суспільних ідеалів, які поділяла значна частина населення нашої держави, призводять до стрімкого зростання соціальної напруженості в суспільстві, дискредитують в очах певної категорії громадян демократичні цінності 37. Поняття держави та її головні ознаки Основним компонентом політичної системи є держава . Держава- це публічна влада , яка поширюї свою дію на суспільство.Вона володіє монополією на примус щодо населення у межах певної території,має право на проведення від імені суспільства внутрішньої та зовнішньої політики,виняткове право видавати закони та правила ,які є обов’язковими для всіх громадян, право на збирання податків,мита,тощо.

Набор крепированной бумаги, 10 рулонов.
Крепированная бумага прекрасно подходит для воплощения творческих идей не только детей, но и взрослых. Насыщенный цвет бумаги сделает
359 руб
Раздел: Самоклеящаяся, флуоресцентная, перламутровая и прочие
Настольная семейная игра "Кошки-мышки. Сырная охота".
Четыре маленьких мышонка карабкаются на гигантский сыр и соскальзывают вниз через отверстия. Цель погони - заполучить 5 лакомых кусочков
685 руб
Раздел: Игры на ловкость
Качели детские подвесные (КД 150 ПЛ).
Качели подвесные очень удобны и просты в применении. Легкие дачные подвесные качели. Конструкция из пород дерева с низким содержанием
535 руб
Раздел: Качели
скачать реферат Тенденції та проблеми розвитку електронного бізнесу в Україні

Міністерство освіти і науки України Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу Кафедра документознавства та інформаційної діяльності КУРСОВА РОБОТА Тенденції та проблеми розвитку електронного бізнесу в Україні з курсу: Інформаційний менеджмент КР.ДМ. – 37.00.000 ПЗ Група ДМз-05-2 Каразєй Світлани Допускається до захисту Керівник 2008 Зміст Вступ Електронний бізнес як характерна риса сучасної економіки Поняття та структура електронного бізнесу Системи та елементи як складові електронного бізнесу Менеджмент електронного бізнесу Форми взаємодії в електронному бізнесі Електронний бізнес в Україні Проблеми розвитку електронного бізнесу в Україні Основні правові проблеми електронного бізнесу в Україні Тенденції і нагальні проблеми електронного бізнесу Стан та перспективи електронного бізнесу в Україні Висновки Список використаних джерел Вступ Бурхливе поширення інформаційних технологій та нових методів ведення бізнесу в нашій країні привело до зародження і становлення нової сфери підприємництва електронного бізнесу.

скачать реферат Денежная система России

При существенных различиях в формах построения денежных систем на разных стадиях развития товарного хозяйства при неодинаковых формах национально-государственного устройства для всех систем характерны некоторые общие черты, будучи оформленными законодательно, они составляют компоненты денежной системы. Развитая денежная система страны включает следующие элементы: наименование денежной единицы; порядок обеспечения денежных знаков; эмиссионный механизм; структура денежной массы, находящейся в обращении; порядок прогнозного планирования; механизм государственного денежно-кредитного регулирования; порядок установления валютного курса; порядок кассовой дисциплины. Наименование денежной единицы страны, служащей масштабом цен, устанавливается в законодательном порядке, основная денежная единица имеет десятичное деление на более мелкие виды денежных знаков. Подзаконными актами или решениями центральных банков регламентируются виды крупнокупюрных денежных знаков. Порядок обеспечения денежных знаков – это характеристика видов и основных правил их обеспечения.

скачать реферат Личные (гражданские) (права и свободы в конституциях США и Испании /сравнительный анализ/)

Это деление основывается не на юридической природе этих прав, а на характере их конституционного признания и юридической системе их защиты. Первая группа — основные права и свободы (секция 1 главы 2 части 1 — статьи с 15 по 29). Она включает право на жизнь, на свободу, на равенство перед законом и многие другие, а также запрещение какой-либо дискриминации (ст. 14). Вторая группа — права и обязанности граждан (секция 2 той же главы — статьи с 30 по 38). Здесь можно отметить право собственности и свободу предпринимательской деятельности. Третья группа — права и свободы главным образом культурного и социального характера, содержащиеся в третьей главе первой части конституции "Об основных принципах социальной и экономической политики". Первая группа прав и свобод действует непосредственно в отношении граждан и последние могут эти права защищать на основе срочной и быстрой процедуры, в случае необходимости, путем подачи жалобы в Конституционный суд (п. 2 ст. 53). Вторая группа прав и свобод, как впрочем, и первая, должна регулироваться законами, эти права должны соблюдаться всеми государственными властями.

скачать реферат Права человека

В результате правовое государство предстает как совокупность субъективных прав гражданина и объективного порядка государственной деятельности. По существу, первыми сознательными положениями конституции РФ является статья 2, провозглашающая человека, его права и свободы высшей ценностью государства, и устанавливающей его обязанностью признавать, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина. Права человека признаются и гарантируются в РФ согласно общепризнанным принципам международного права. Хотя в РФ и существует довольно эффективная защита человека, граждане РФ не всегда безболезненно и в короткие сроки могут восстановить свои нарушенные права. Построение в России правового государства потребует еще много усилий и времени. Понятие и система основных прав человека в правовом государстве. Как известно Конституцией РФ Россия провозглашается правовым государством (ст. 2) Конституционные права – это юридически признанные возможности человека избирать меру и вид своего поведения, которые могут быть реализованы путем использования, соответствующей юридической обязанности со стороны государства в лице государственных органов, должностных лиц и других субъектов права.

скачать реферат Политические права российских граждан

ПЛАН РЕФЕРАТА 1. Правовой статус личности в Конституции РФ 1993г. 2. Политические права в системе конституционных прав и свобод человека и гражданина. 3. Система политических прав и свобод. 4. Политические конституционные права и свободы человека и гражданина : а) право на участие в управлении делами государства; право на референдум ; б) право на доступ к государственной службе; в) право на объединение; г) свобода манифестаций; д) свобода слова ипечати; е) право на петиции. 5. Значение политических прав и свобод для человека. 6. Конституционный статус личности в России в настоя- щее время. Правовой статус личности определяется всей совокупностью прав человека и гражданина , отраженных в нормах всех отраслей действующего права . Основы правового статуса личности охватывают конституционно закрепленные права и свободы . Понятие же основных прав и свобод человека и гражданина можно сформулировать следующим образом :” Конституционные (основные) права и свободы, принадлежащие ему от рож- дения (в надлежащих случаях в силу его гражданства), за- щищаемые государством , составляющие ядро правового статуса личнотсти .” Перечисление в Конституции Российской Федерации основных прав и свобод не должно толковаться как отри- цание или умаление других общепризнаных прав и свобод че- ловека и гражданина .

Глобус Земли физико-политический, с подсветкой, рельефный, 250 мм (арт. Ве022500261).
Глобус Земли физико-политический, рельефный. Диаметр: 250 мм. Материал: пластмасса. Актуальная карта. Крым в составе РФ. Упаковка:
937 руб
Раздел: Глобусы
Подставка для бумаг вертикальная "Techno" (классическая).
Классическая вертикальная подставка для бумаг - незаменимый атрибут рабочего стола. Подставка выполнена из высококачественного серого
314 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Магнитные Пифагорики №1.
«Магнитные пифагорики 3+» - первая ступень обучающего комплекса игр «Пифагорики» для детей старше трех лет. Игровой комплекс построен на
509 руб
Раздел: Игры на магнитах
скачать реферат Конституция - основной закон государства

В связи с этим следует упомянуть о существенном влиянии “чистой теории права” Г. Кельзена и личной роли его, а также А. Меркля и Ф. Вейра в процессе учреждения первого конституционного суда — в Австрии в 1920 г. После первой и особенно после второй мировой войны проблема судебного контроля за конституционностью нормативных актов приобрела принципиально новое звучание — в контексте требования безусловной связанности законодателя правами человека, основными правами и свободами, гарантированными конституцией. Требование учреждения конституционной юстиции выдвигалось уже как требование судебных гарантий прав личности. Судебный контроль за соблюдением конституционных прав впервые был учрежден (в рамках общей юрисдикции) в Португалии по Конституции 1911 г., созданной под непосредственным влиянием бразильской Конституции 1891 г., в которой была воспринята североамериканская модель конкретного контроля за конституционностью нормативных актов. В общем эта “португальская система” конституционного контроля продолжала действовать и при режиме, легитимированном Конституцией 1933 г., и в период революционных преобразований 1974 — 1976 гг.

скачать реферат Человек, его права и свободы

К данным правам относятся: право на труд и свободный выбор работы, на социальное обеспечение, на отдых и досуг, на защиту материнства и детства, на образование. Третье поколение прав человека — право сформулированное после Второй мировой войны и включает в себя: право на мир, на здоровую окружающую среду и социальное и экономическое развитие принадлежит каждому человеку и каждому народу. Характеристика основных прав Основные права как публичные свободы противостоят частным правам, всегда имеют публично- правовой характер. Выполняются в прямых отношениях с государством (выборы) или опосредованно (право на труд). Любая свобода индивида в системе публичной власти проявляется юридически как его право, как право на определенную свободу. Эта юридическая сторона не всегда отвечает бытующей традиции. Свобода понимается исключительно как право. По смыслу такие индивидуальные свободы выступают двойственно: 1. Права индивида (физической неприкосновенности), 2. Как право на определенную свободу (свобода слова). Основные права как и публичные свободы не ограничиваемые. Способами ограничения публичных свобод выступают выступает сама юридическая форма их существования. Публичные свободы являются объектом правовой регламентации.

скачать реферат МОРАЛЬ И НРАВСТВЕННОСТЬ В НОРМАХ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

В то же время, идея примата морально-нравственных норм над правовыми нормами, проистекающего из представлений о том, что правовые нормы, являясь закрепленными моральными, вторичны, может привести к некоторым существенным негативным последствиям. Так, в частности, несовершенство подобного подхода вытекает из разнообразия личных моральных норм и установок членов общества (что по мнению одного запрещено, по мнению другого вполне возможно). Отсутствие же единых признанных большинством общества норм, выраженных в праве (или их игнорирование в случае противоречия личным моральным нормам, что, по сути, одно и то же), приведет в этом случае к неизбежному росту конфликтов на почве неоднозначности подхода. Вообще говоря, вопрос о том, может ли гражданин поступать согласно своим моральным нормам, но вопреки закону, представляется в достаточной степени неоднозначным. С одной стороны, гражданин, видимо (по крайней мере, по стандартам западных демократий), может и должен поступать вопреки закону (то есть, зафиксированным нормам права) если принятый закон ущемляет его основные права, которые обычно совпадают с основанием системы моральных стандартов.

скачать реферат Проблема праворозуміння (Проблема правопонимания)

Велике значення у визначенні поняття права мають також політичні, ідеологічні причини. Але сучасний рівень методології наукового пізнання, розвинутість права в сучасному суспільстві, накопичена правознавством система теоретичних знань свідчить про те, що теорія права вже стоїть на порозі дійсного усвідомлення сутності права і подолання невизначеності у цьому питанні. Деякі вчені вважають, що ця задача буде розв’язана вже наступним поколінням. Заключення Проблема праворозуміння заключається в тому, що досі не виробилося єдине поняття права. Право ніколи не мало єдиного визначення. Різні мислителі висловлювали самі різноманітні думки, відповідаючи на питання “що таке право?” Вчення мислителів мали вплив на формування сучасних правових концепцій. В залежності від того, що розглядається в якості джерела правоутворення, - держава чи природа людини, розрізняють природно-правову і позитивістську теорії права, а від того, що береться за основу права – норма, правосвідомість чи правовідносини – сформувались нормативістська, психологічна і соціологічна теорії права.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.