телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАБытовая техника -30% Товары для спорта, туризма и активного отдыха -30% Красота и здоровье -30%

все разделыраздел:Законодательство и правоподраздел:Теория государства и права

Система права і законодавства

найти похожие
найти еще

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Предмет та метод правового регулювання - це найбiльш суттєвi пiдстави для подiлу системи права на галузi. Предмет правового регулювання - це те, на що право впливає. А право впливає на суспiльнi вiдносини. Суспiльнi вiдносини є тою самою об’єктивною основою, яка викликає право до життя та вносить у нього системотворнi ознаки. Кожна галузь об’єднує такi правовi норми, якi регулюють особливий, якiсно визначений вид суспiльних вiдносин, що об’єктивно потребує специфiчної правової регламентацiї. Об’єднання правових норм у галузi права вiдбувається внаслiдок об’єктивних причин, якi не залежать вiд розсуду правотворчих органiв. Головним чинником, що обумовлює вiдмiннiсть однiєї галузi права вiд iншої, є своєрiднiсть суспiльних вiдносин, що регулюються цими галузями права. Вiдносини, що регулюються нормами рiзних галузей права, відрізняються одна вiд одної своїм змiстом, конкретною метою та завданнями. Так, норми адмiнiстративного права регулюють вiдносини, пов’язанi з виконавчими функцiями державної влади, а норми цивiльного права визначають порядок майнових зв’язкiв у державi. Предмет правового регулювання - це якiсно однорiдний вид суспiльних вiдносин, на який впливають норми певної галузi права. Предмет регулювання є головною, об’єктивною пiдставою для розподiлу правових норм за галузями права. Кожна галузь права має свiй специфiчний метод правового регулювання. Головною рисою, що визначає відмінності у способах впливу права на суспiльнi вiдносини, є характер взаємного становища учасникiв правових вiдносин. В одних галузях переважає метод владного зобов’язування, в других - рiвноправностi сторiн (дозвiл), у третiх - заборони недозволених дiй (заборона). Галузi права використовують методи правового впливу в рiзних поєднаннях в залежностi вiд характеру суспiльних вiдносин. Метод правового регулювання - це засоби впливу галузi права на певний вид суспiльних вiдносин, який є предметом її регулювання. Метод безпосередньо визначається предметом правового регулювання: саме конкретний змiст виду суспiльних вiдношень визначає своєрiднiсть засобiв юридичного впливу. Система права є об’єктивним правовим явищем, що формується на пiдставi загальних закономiрностей суспiльного життя. Будучи вiдображенням реально iснуючої системи суспiльних вiдносин, система права будується не за довiльним розсудом людей, а на пiдставi об’єктивної дiйсностi. Система законодавства будується за iншим принципом. У її формуваннi значне мiсце займає суб’єктивний чинник, обумовлений потребою правової практики, необхiднiстю враховувати змiни у формах людського спiлкування. Функцiональну основу людського життя становить взаємозв’язок та взаємо- залежнiсть рiзних за своїм змiстом суспiльних вiдносин. У певнi сфери людської дiяльностi об’єктивно включається багато рiзновидiв соцiальних зв’язкiв. Не завжди можливо виявити таку iзольовану область суспiльного життя, де б переважав тiльки один вид суспiльних вiдносин, що є предметом регулювання однiєї галузi права. Звiдси практична необхiднiсть охопити загальним правовим регулюванням усю багатоманiтнiсть суспiльних вiдносин, що виникають у рiзних сферах людської життєдiяльностi ( на виробництвi, в побутi, у сферi послуг, охорони здоров’я).

Iнколи при виборi та аналiзi норми виявляється, що даний випадок регулюється кiлькома нормами, якi не узгоджуються або навiть суперечать одна однiй за своїм змiстом. У такому випадку має мiсце колiзiя правових норм. Щоб з’ясувати яким чином вирiшуються колiзiї мiж правовими нормами, яку саме норму компетентний орган повинен застосувати до обставин справи, iснують наступнi правила вирiшення колiзiй у правозастосовчiй дiяльностi: 1) якщо iснує колiзiя мiж нормами, виданими рiзними органами, застосовується норма вищого органа; 2) при протирiччi мiж нормами, прийнятими одним i тим органом, але в рiзний час, застосовується норма, яка прийнята пiзнiше; 3) у випадку колiзiї мiж загальною та спецiальною нормою застосовується остання. Завданням компетентного органу на цiй стадiї є усвiдомлення (тлумачення) застосованої норми, а також усунення прогалин у правi шляхом застосування права по аналогiї. 3. Винесення рiшення компетентним органом та доведення цього рiшення до зацiкавлених осiб та органiзацiй. Це завершальна та головна стадiя процесу застосування норми права. Встановлення фактичних обставин, а також вибiр та аналiз правової норми готують видання компетентним органом iндивiдуального правового акта (наприклад, вирок суду, наказ посадової особи). Перед винесенням конкретного рiшення необхiдно впевнитися, що обставини справи дослiдженi вiрно i достатньо повно, що застосована норма права вiдноситься саме до цього випадку. На пiдставi такого переконання компетентний орган виносить владне рiшення, пiсля чого оголошує його зацiкавленим особам та органiзацiям. Дiяльнiсть компетентних органiв закiнчується виданням акта застосування норми права. Вiн фiксує прийняте рiшення, надає йому офiцiйного значення та владний характер. Акт застосування норми права - це офiцiйний правовий документ, який мiстить iндивiдуальний державно-владний припис компетентного органу, що виноситься ним внаслiдок вирiшення конкретної юридичної справи. Головнi ознаки, що характеризують акти застосування норми права. 1) Акт застосування норми права має владний характер та охороняється примусовою силою держави. Конкретнi приписи, що мiстяться у ньому, мають обов’язкове значення для усiх, до кого вони вiдносяться, та у необхiдних випадках можуть бути реалiзованi примусовим шляхом. 2) Акт застосування - це iндивiдуальний правовий акт. Вiн має вiдношення до певно визначених осiб. Правозастосовчий акт має силу лише для певного випадку i на подiбнi випадки не розповсюджується. Цим вiн відрізняється вiд нормативно-правових актiв, якi мiстять правовi норми, що мають загальний характер. Норми права регулюють багато однотипових випадкiв та розповсюджуються на усiх осiб, якi знаходяться у сферi їх дiї (конкретно не визначених). Вони розрахованi на неодноразове застосування. Iндивiдуальнi правовi акти не мiстять правових норм. Вони лише конкретизують загальнi приписи стосовно окремих осiб або органiзацiй та мають разове значення. Внаслiдок цього акти застосування норм права до джерел права не вiдносяться. У збiрники законодавства вони не включаються. 3) Правозастосовчi акти повиннi бути законними, повиннi виноситися у суворiй вiдповiдностi до закону, спиратися на певнi норми права. 4) Акти застосування норм права видаються у встановленiй законом формi i мають точне найменування.

Таке роз’яснення поширюється на усi випадки, передбаченi тлумаченою правовою нормою. Цим забезпечується одноманiтнiсть та правильне запровадження в життя її вимог. Офiцiйне тлумачення може давати i сам орган, що видав роз’яснювану норму права. Таке роз’яснення називається автентичним. Також офiцiйне нормативне тлумачення правових норм можуть давати i органи, що їх не видавали. У такому випадку вони надiляються спецiальними повноваженнями з офiцiйного роз’яснення вказаних норм. Казуальне тлумачення - це таке роз’яснення змiсту правової норми, яке дається у зв’язку з розглядом конкретної юридичної справи. Таке тлумачення називається казуальним тому, що воно чинне тiльки для певного випадку (казусу). Необхiднiсть у казуальному тлумаченнi виникає тодi, коли рiшення нижчих правозастосовчих органiв з конкретних юридичних справ є невiрними, не вiдповiдають закону. Казуальнi роз’яснення є обов’язковими лише при розглядi конкретної справи. Зокрема, вони можуть бути зразком для iнших органiв, якi застосовують цi норми права. Нормативне та казуальне роз’яснення за своїм змiстом подiляються на судове та адмiнiстративне. Судове тлумачення - це роз’яснення змiсту норми права, яке здiйснюється судами. Воно забезпечує вiрне розумiння та одноманiтне застосування норм права у дiяльностi судiв. Керiвнi роз’яснення вищих судiв обов’язковi для всiх судiв, iнших органiв та посадових осiб, якi застосовують роз’яснюванi норми права. Адмiнiстративне тлумачення - це роз’яснення змiсту норм права, яке здiйснюється виконавчими органами держави. Таке тлумачення стосується питань управлiння, працi, соцiального забезпечення та подiбних. Тлумачення норм права у межах своєї компетенцiї можуть давати також мiсцевi органи самоврядування, роз’яснюючи змiст виданих ними правових норм, дiя яких, обмежена пiдвiдомчою територiєю. Офiцiйне тлумачення дається у формi актiв, якi видає вiдповiдний компетентний орган. Юридична сила актiв офiцiйного тлумачення залежить вiд повноважень органiв, якi їх видають. У цих актах поруч з роз’ясненнями можуть мiститися самостiйнi норми чи iндивiдуальнi велiння. Таким чином оперативно усуваються неточностi та неясностi у нормативно-правових актах, удосконалюється практичне застосування цих актiв. Акти офiцiйного тлумачення правових норм (iнтерпретацiйнi акти) уявляють собою, з одного боку, роз’яснення змiсту норм права, а з iншого боку, конкретизацiю та уточнення його приписiв. Особливість iнтерпретацiйних актiв полягає у тому, що вони дiють спiльно з тими нормативно-правовими актами, у яких мiстяться тлумаченi юридичнi норми. Iнтерпретацiйнi акти подiляються у залежностi вiд їх змiсту та сфери розповсюдження. Iнтерпретацiйнi акти правотворчостi, будучи офiцiйними роз’ясненнями дiйсного змiсту норм права, вони одночасно є джерелами права, оскiльки мiстять конкретизуючi норми. Iндивiдуальнi iнтерпретацiйнi акти - це такi акти, якi мiстять вказiвки з приводу застосування правової норми до конкретних життєвих обставин. На вiдмiну вiд iнтерпретацiйних актiв правотворчостi цей рiзновид актiв офiцiйного тлумачення не є наслiдком правотворчої дiяльностi компетентних органiв, а становить своєрiдну форму юридичної практики, форму узагальнення досвiду застосування юридичних норм.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Социальная философия

Право и нравственность тесно связаны между собой: право в самом себе имеет и нравственный смысл, правосознание всегда ориентировалось на нравственные оценки, истоки же нравственного начала - в совести человека. "...Вечные основы морального сознания, и прежде всего - принцип личности и ее безусловного значения, принципы равенства и свободы, справедливости и любви... это те начала, которыми всегда питалось прогрессирующее правосознание и которыми оно всегда будет питаться впредь", - писал русский юрист и философ П. И. Новгородцев [1]. К сожалению, нередки случаи, когда действующая система права существенно отличается от правосознания населения. Это бывает, когда при формальном равенстве граждан перед законом существует фактическое социальное неравенство. Новгородцев П. И. О задачах современной философии права / Соч. М., 1995. С. 305-306. 4.7. Научно-рационалистическое сознание Сопоставляя разные формы общественного сознания, исследователи отмечают, что если в других формах общественного сознания - религии, морали, идеологии и т.п. - рациональное познание действительности, ее упорядоченное и систематизированное отражение является сопутствующей целью, то в науке критерий рационального осознания мира занимает центральное место

скачать реферат Правовідносини

Реферат Теорія держави і права На тему: Правовідносини. ЗМІСТ1. Правовідносини. 2. Система права і законодавства. 3. Тлумачення норм права Література 1. Правовідносини Правовідносини – це виникаючий на основі норм права суспільний зв'язок, учасники якого мають суб'єктивні права і юридичні обов'язки, забезпечені державою. До ознак правовідносин можна віднести наступні: Правовідносини – це відносини суспільні. Правовідносини існують у нерозривному зв'язку з юридичними нормами, що виступають нормативною базою їх виникнення, зміни і припинення. Учасники правовідносин зв'язані взаємними юридичними правами й обов'язками, що виникають у суб'єктів права при настанні певних юридичних фактів. Для правовідносин властива визначеність, індивідуалізованість. Правовідносини носять вольовий характер. Правовідносини охороняються державою. Правовідносини класифікуються по-різному: За галузями права. Конституційні. Цивільно-правові. Адміністративні. Кримінальні. Трудові. Сімейні. Правовідносини інших галузей права. За змістом. Регулятивні – правовідносини, що регулюються регулятивними нормами (трудові права й обов'язки за договором).

Карандаши чернографитные Faber-Castell "GRIP 2001", 12 штук с 2 ластиками и точилкой.
Набор серии GRIP 2001 состоит из 12 карандашей твердости HB без ластика, точилки с тремя отверстиями, двумя ластиками-колпачками, отлично
692 руб
Раздел: Чернографитные
Шлем защитный Ok baby "No shock" (цвет: бежевый), размер: 44/52.
Детский шлем OK Baby No Shock защищает голову малыша, родничок и самые чувствительные зоны, от всевозможных ударов и падений. No Shock
2584 руб
Раздел: Безопасность ребенка
Грибы на поляне (9 штук).
Возраст: 1-4 года. Размер основы: 12,5х12,5 см. Размер самого маленького грибка 3,5 см, большого - 5 см. Грибы надеваются на штырьки
350 руб
Раздел: Из дерева
 Большой энциклопедический словарь (Часть 2, ЛЕОНТЬЕВ - ЯЯТИ)

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ - результат овладения основами наук, необходимыми человеку для понимания основных явлений природы и общества, участия в общественной и трудовой деятельности. Основа для получения профессионального (специального) образования. Важнейшие пути общего образования - обучение в общеобразовательных школах, средних профессиональных учебных заведениях. Уровни общего образования начальное, неполное среднее и среднее. ОБЩЕЕ ПРАВО (англ. Common Law) - в Великобритании сложившаяся в 13-14 вв. на основе местных обычаев и обобщения практики королевских судов система права, основанная на прецеденте. Сохраняет свое значение, несмотря на многочисленные реформы судебной системы и права. Cм. также Право справедливости. ОБЩЕЕ РЕШЕНИЕ дифференциального уравнения - семейство функций, зависящих от произвольных постоянных, такое, что при соответствующем выборе этих постоянных может быть получено любое частное решение уравнения. Напр., для уравнения dу=2xdx общим решением является y=x2+C, где С - произвольная постоянная

скачать реферат Види об

Асоціації — це об'єднання громадян або членів трудових колективів одного роду діяльності. Серед зареєстрованих є асоціації наукового, історичного, спортивного, правового та інших напрямків. Так, 8.07.1991 року зареєстрована Українська уфологічна асоціація, в сферу діяльності якої входить вивчення явищ НЛО та інших аномальних явищ. І Інші об'єднання громадян — серед них товариства, академії, комітети, клуби, федерації, ліги та ін. 10.10.1991 р. була зареєстрована спілка Червоного Хреста; 29.01.1992 р. — «Знання», 6.03.1991 р. — «Клуб Івана Піддубного»; 9.03.1991 р. — Національний Олімпійський комітет України. ВИСНОВОК Із сказаного можна зробити певні висновки. Уся система прав і обов’язків, їх співвідношення зумовлені об’єктивними потребами та інтересами суспільства, з одного боку, й інтересами громадянина і людини з іншого. Право громадян на свободу об’єднання – їх невід’ємне право, яке гарантовано не тільки міжнародними угодами, а й Конституцією і законодавством України. Об’єднанням громадян є добровільне громадське формування, створене на основі єдності інтересів для спільної реалізації громадянами своїх прав і свобод.

 Большой энциклопедический словарь (Часть 2, ЛЕОНТЬЕВ - ЯЯТИ)

ОРФЕЙ - в греческой мифологии фракийский певец, сын музы Каллиопы. Чудесным пением очаровывал богов и людей, укрощал дикие силы природы. Мифы об Орфее - участнике похода аргонавтов, изобретателе музыки, верном возлюбленном, спустившемся за своей женой Евридикой в Аид,- частый сюжет в литературе, изобразительном искусстве, музыке. ОРФИЗМ (франц. orphisme - от Orphee - Орфей), течение в западноевропейской живописи 1910-х гг., близкое к кубизму и футуризму. "Орфисты" (француз Р. Делоне, чех Ф. Купка) стремились выразить динамику и музыкальность ритма пересечением плоскостей, окрашенных в чистые, яркие тона. ОРФИЛА (Orfila) Матье (1787-1853) - французский врач и химик, один из основоположников токсикологии. Родился в Испании. Фундаментальные руководства по токсикологии (1815) и судебной медицине (1823). ОРФОГРАММА (от греч. orthos - правильный и gramma - письмо) - написание, соответствующее правилам орфографии, требующее применения этих правил. ОРФОГРАФИЯ (от греч. orthos - правильный и grapho - пишу) -..1) правописание - система правил, определяющих единообразие способов передачи речи (слов, их форм и значимых частей) на письме...2) Раздел языкознания, изучающий и разрабатывающий систему таких правил. ОРФОЭПИЯ (от греч. orthos - правильный и epos - речь) -..1) совокупность произносительных норм национального языка, обеспечивающих единообразие его звукового оформления...2) Раздел языкознания, изучающий нормативное литературное произношение

скачать реферат Аналіз доктринальних змін японської правової системи

Міністерство освіти і науки України Ужгородський національний університет Юридичний факультет Реферат на тему: АНАЛІЗ ДОКТРИНАЛЬНИХ ЗМІН ЯПОНСЬКОЇ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ Ужгород 2006 ЗМІСТ І. ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ ВВІД ІІ. СИСТЕМНІ ЗМІНИ ІІІ. ОСОБЛИВІСТЬ БУДОВИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ І. ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ ВВІД На відміну від більшості європейських держав Японія не мала в своїй історії численних конституційних актів. Понад 300 років вона залишалася ізольованою і закритою від зовнішнього світу. Тільки в 1858 р. Японія була змушена відкрити свої порти для іноземних суден. Наприкінці 80-х років минулого століття почалися різкі зміни в японському праві, його європеїзація. Були прийняті кілька кодексів, в основі яких лежали принципи французького і німецького права. Введення в силу в 1889 р. першої в історії країни конституції (Конституції Мейдзі) - офіційне найменування періоду правління японського імператора Муцу-хіто (1867-1912). У цей період були скасовані феодальна власність на землю, формальні відмінності між станами, проведена адміністративна реформа, істотним перетворенням піддалася вся система японського законодавства, проголошені перші права громадян (свобода вибору місця проживання, професії), зразком для якої послужила монархічна прусська Конституція 1851 і частково бельгійська Конституція 1831 р., призвело до того, що німецький вплив став перевершувати початкове французьке законодавство в модернізації японської правової системи.

скачать реферат Система законодавства

Як правило, норми галузей права — будівельний матеріал, із якого (у різному наборі та різному поєднанні) складається конкретна галузь законодавства. Можливим є варіант, коли галузь права є, а галузі законодавства — немає (фінансове право, право людини на соціальне забезпечення та ін.). У цьому випадку галузі права не кодифіковані, а нормативний матеріал розосереджений по кількох правових актах, які потребують на уніфікацію. У системі законодавства нормативно-правові акти об'єднані за галузями законодавства, які поділені на інститути законодавства. Галузі законодавства створюються як з урахуванням галузевого принципу, так і без його врахування: галузь законодавства може містити норми різних галузей права (комплексні галузі) або створюватися на підґрунті інституту або підгалузі права. Можливим є варіант, коли галузь законодавства існує без галузі права (митне законодавство та ін.). 4. Система права складається з галузей права, які мають свій предмет і метод правового регулювання, а система законодавства включає галузі законодавства, в яких відсутній метод регулювання, а предмет регулювання не завжди однорідний, як у галузей права. 5. Система права має лише галузеву, горизонтальну будову, а система законодавства може мати будову і горизонтальну (галузеве), і вертикальну (ієрархічне).

скачать реферат Громадянство України

Експатріація може бути вільною або мати дозвільний характер. Вільна експатріація характерна для англо американської системи права. Вихід же особи з громадянства у дозвільному порядку відбувається шляхом по дачі зацікавленою особою клопотання. На вихід особи : громадянства в такому випадку необхідний дозвіл компетентного органу. Існування такого порядку пов’язане з тим, що держава передбачає певні умови, за яких особа не мох вийти з громадянства. Оскільки громадянство — це правовий зв’язок, який виявляється у правах і обов’язках, то можна припустити що при невиконанні певних обов’язків вихід з громадянства може бути обмежений на деякий час, тобто д. виконання цих обов’язків. Вихід з громадянства повинен чітко регулювати, законодавством країни. В принципі, вихід особи з громадянства повинен розглядатись як право особи, з одного боку, і обов'язок держави дозволити вихід з громадянства, — з іншого боку. Відмова у виході з громадянства повинна розглядатись як неправомірна, якщо особа не має перед державою невиконаних обов’язків, і свою чергу, обсяг прав і обов'язків встановлюється самостійно, згідно з принципом державного суверенітету. І відмова особі у виході з громадянства у зв'язку з невиконанням певних обов’язків, зміст яких не суперечить загальноприйнятим нормам міжнародного права, повинна розглядатись як правомірна.

скачать реферат Нормы права и другие социальные нормы

Ці країни керуються і нормами-звичаями, і нормами, виданими або санкціонованими державою. Наприклад, у Папуа-Нової Гвінеї діють як норми звичайного, так і норми загального (англійського) права. На становлення системи права горців Північно-західного Кавказу (частина Російської Федерації) істотний вплив зробили російське законодавство, норми шаріату і норми традиційного (звичайного) права, що проявилося у всіх сферах їхнього життя” . Отже, звичаєві норми і засноване на них звичайне право є головними нормативними регуляторами поводження в ранніх державних утвореннях, сприяють формуванню їх національної правової системи. Величезний вплив у цьому плані належить етичним, релігійним і іншим особливостям, властивим конкретному етнічному утворенню (або їхній сукупності), а також тим навичкам, традиціям і звичаям, що, повторюючись і закріплюючись у свідомості індивідів, стають нормами поведінки. Звичаєві норми розглядаються членами соціального об'єднання як обов'язкові або на підставі безпосередніх умов громадського життя, або на підставі якогось суспільного авторитету; здійснюються добровільно, а у випадку їхнього порушення, проти правопорушників застосовуються міри суспільного впливу.

Настольная игра "Пакля-Рвакля".
"Пакля Рвакля" – это самая поэтическая настольная игра. Для игры в нее нужна только колода карт с симпатичными
418 руб
Раздел: Прочие
Степлер пластиковый №24 "Debut", на 20 листов, черный.
Материал корпуса: пластик. Размер скоб: №24. Количество листов: 20. Цвет: черный.
331 руб
Раздел: Степлеры, скобы
Набор цветных карандашей Trio, 18 цветов, утолщенные.
В наборе 18 цветных утолщенных карандашей, пластиковый футляр. Карандаши утолщенной трехгранной формы особенно удобны для детской руки,
783 руб
Раздел: 13-24 цвета
скачать реферат Экзамен по экологии

Стандарти у галузі охорони атмосферного повітря розробляютьсяь і вводяться в дію Міністерством охорони навколишнього природного середовища України та Міністерством охорони здоров'я України у порядку, що визначається законодавством України. У галузі охорони атмосферного повітря встановлюються: нормативи екологічної безпеки атмосферного повітря нормативи гранично допустимих викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря і шкідливого впливу фізичних та біологічних факторів стаціонарними джерелами; граничні нормативи утворення забруднюючих речовин, які відводяться у атмосферне повітря при експлуатації технологічного та іншого обладнання, споруд і об'єктів; нормативи використання атмосферного повітря як сировини основного виробничого призначення Для оцінки стану атмосферного повітря встановлюються єдині для території України нормативи екологічної безпеки атмосферного повітря 22. Система учбового курсу “Екологічне право” Система екологічного права (учбового курсу) — цілісна послідовна і взаємообумовлена сукупність теоретичних поглядів, ідей і положень про екологічне право, законодавство, його внутрішню структуру і зміст І.

скачать реферат Житлове право України

Зміст Вступ §1. Поняття житлового права §2. Предмет і метод житлового права §3. Функції та принципи житлового права §4. Здійснення права на житло §5. Класифікація житлових правовідносин §6. Житлове право як галузь законодавства, навчальна дисципліна та наука §7. Поняття житлового фонду і види житлових фондів §8. Поняття житла та його ознаки Вступ Термін «житлове право» охоплює декілька взаємопов'язаних, але не тотожних понять. Необхідно розрізняти житлове право як сукупність певних правових норм, як галузь законодавства, як частину науки цивільного права та як учбову дисципліну. §1. Поняття житлового права Поняття житлового права як сукупність житлово-правових норм Як сукупність норм права України, що регулює житлові відношення, житлове право розуміється у широкому і вузькому значенні. У першому випадку, з погляду застосовуваних критеріїв побудови вітчизняної системи права, житлове право відносять до різноманітних галузей права - конституційного, адміністративного, цивільного і т. д. Тільки житлове законодавство, регулюючи єдині за своєю метою відношення, дозволяє об'єднувати їх одним поняттям.

скачать реферат Основи адміністративного права України

Наприклад, відносини податкової адміністрації з будь-яким платником податків. Субординаційний спосіб передбачає одержання обов'язкової згоди на дії об'єкта управління від суб'єкта управління. Отже, наявність власного предмета й методу правового регулювання дає змогу відокремлювати адміністративне право від інших галузей українського права. Як юридична наука адміністративне право являє собою систему знань, теорій, гіпотез, висновків і рекомендацій стосовно історії виникнення та розвитку, поняття, предмета й методу правового регулювання, системи та джерел галузі адміністративного права (законодавства), науки та навчальної дисципліни. Наука має свій предмет і методи дослідження, свою систему і джерела. Як навчальна дисципліна адміністративне право вивчається в юридичних навчальних закладах. її предметом є вивчення адміністративного права як галузі права і законодавства, а також як юридичної науки. 4. Система і джерела адміністративного права. Характеристика Кодексу України про адміністративні правопорушення Система адміністративного права — це його внутрішня форма, як вже було зазначено, що характеризує його внутрішню побудову.

скачать реферат Этапы российской приватизации

Но, опять таки, из-за огромного бюрократического аппарата ничего не получилось: в частное владение перешло очень малое количество государственных предприятий. Но в 1991 , благодаря известным событиям, все резко переменилось. Россия встала на демократический путь, путь реформ и превосходства человеческих прав. А всякое демократическое государство основывается на превалировании частной собственности, переход к которой от государственной возлагает на себя правительство, выполняющее всю программу приватизации. Причем с завершением приватизационной программы реформа частной собственности не завершается, но получает мощный старт, потому что только после первичной приватизации начинается формирование системы прав собственности и открываются возможности, чтобы реализовать экономически эту систему. РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ. Глава 1. Понятие приватизации. У приватизации существует два хорошо известных определения: 1) Приватизация- процесс продажи частному сектору (физическим и негосударственным юридическим лицам) полностью или частично имущества(активов) госпредприятий.

скачать реферат Правонарушение и юридическая ответственность

Трудно установить меру ответственности за причинённый моральный ущерб. Однако, как говорят, такого рода дела часто рассматриваются в судах зарубежных стран. Имеются прецеденты и в нашем Отечестве. Пример: Сёстры Вертинские предъявляли иск газете Комсомольская, правда, по поводу причинения морального вреда путём публикации клеветнических утверждений. Сёстры оценили моральный ущерб в 400.000.000 рублей и выиграли дело. Генерал Лебедь тоже судился за возмещение морального ущерба, но он оценивал причинённый моральный ущерб в сумме 1 (один) руб. В наиболее общей форме справедливость ответственности имеет отражение в самой системе права и его отраслей, устанавливающих различные составы и последствия П. с учётом степени общественной опасности. Соответственно различают уголовную, административную (дисциплинарную) и гражданско-правовую ответственности, отличающиеся по степени тяжести санкций. При всей неоспоримости и важности принципа индивидуализации мер ответственности он имеет некоторый негативный аспект. Принимая один из возможных указанных в законе вариантов решения по своему усмотрению, правоприменительные органы не застрахованы от ошибок.

Мольберт "Ника растущий", со счетами (синий).
Двусторонний мольберт для детей прекрасно подойдет для обучения и для развлечения. Одна сторона мольберта - магнитная доска для работы с
1790 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Шкатулка РТО, 35.5х25.5х20 см (арт. 3678-RT-60).
1937 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Швабра-вертушка "Торнадо Хенди".
Швабра для пола "Торнадо" обладает крутящейся насадкой из микрофибры, обеспечивающей отличное впитывание грязи и жидкости во
1385 руб
Раздел: Швабры и наборы
скачать реферат Права ребенка

Согласно Конвенции, ребенком является каждое человеческое существо до достижения 18-летнего возраста, если по национальным законам не установлен более ранний возраст достижения совершеннолетия. Конвенция утверждает, что свобода необходимая ребенку для развития своих интеллектуальных, моральных и духовных способностей, требует не только здоровой и безопасной окружающей среды, соответствующего уровня здравоохранения, обеспечения минимальных норм питания, одежды, жилища, но и предоставления всегда этого в первую очередь, всегда в приоритетном порядке, детям. Для конкретного восприятия текста Конвенции, который насыщен юридическими и другими специальными терминами, можно воспользоваться Методическими рекомендациями Министерства образования РФ, которые дают краткую и схематичную структуру этого уникального и исторического документа. Они рекомендуют следующую последовательность рассмотрения содержания Конвенции. Преамбула Конвенции содержит основополагающие идеи системы прав ребенка в мире, историческую справку о преемственности документов ООН в этой области.

скачать реферат Право собственности и другие вещные права

Право собственности не нуждается в существовании государства. Нормы права собственности гораздо древнее , чем сама идея государственности, при этом содержание этих норм меняется от места к месту, от формации к формации. Нормы права собственности обнаруживаются в жизни существ, не имеющих отношения к роду человеческому. Многие виды животных метят свои охотничьи и брачные владения собственным запахом или шерстью. В различных существующих правовых системах право собственности является предметом широкого правового плюрализма. Многие традиционные нормы зачастую существуют и часто противоречат официальным нормам, например, право собственности, которым руководствуется цыганский табор. Мы не можем отрицать наличие неформального, спонтанно действующего права собственности, которое существует в любом, даже самом небольшом социуме, начиная с семьи. Это неотъемлемый психологический элемент системы. Признание собственности особой и в то же время исторически изменчивой экономической категорией при всех различиях в подходах к ней является господствующим как в политико-экономической, так и в юридической науке. - 2 - Характеристика и понятие собственности Собственность на имущество (средства производства) - поверхностная характеристика более глубоких слоев общественной организации экономической деятельности - и марксистская, и современная американская неоклассическая позиция утверждает, что право собственности (то есть право присвоения продуктов природы и продуктов их трансформации в процессе производства) распределено по всем общественным отношениям, а не сосредоточено только и исключительно в имущественном праве.

скачать реферат Некоторые особенности регулирования обязательственных отношений по статутному праву Великого княжества Литовского

В настоящее время широко известны работы Т. И. Довнар в этой области права. Хотя надо отметить, что до сих пор комплексное изучение данного института феодального гражданского права не проводится и эта тема не достаточно разработана в плане исторического анализа. Не достаточно изучены история и источники обязательственного права. В этой связи следует отметить, что интересным для изучения представляется вопрос об использовании заимствований в сфере договорных правоотношений достижений римских правоведов, которые широко используются и применяются в правовых нормах, регулирующих обязательственные правоотношения даже и на современном этапе. Тем более интересно изучить их применительно к условиям феодальной эпохи и сравнить с современностью. А для того, чтобы изучение системы права было достаточно глубоким и полноценным, необходимо для начала изучить отдельные ее институты. Для более полного изучения обязательственных отношений статутного периода необходимо выявить наиболее важные особенности и принципы их регулирования, что автор и попытается в дальнейшем сделать.

скачать реферат Государство и право Российской империи в период абсолютизма

Не применялись нормы Соборного уложения, предписывающие казнить помещика, до смерти забившего своего крепостного, или нормы, угрожавшие конфискацией имения за псевдосудебное самоуправство. В 1765 г. дворянам разрешили отправлять крестьян на каторгу. Своим многочисленным фаворитам царица раздарила 800 тыс. крепостных крестьян. Продажа крестьян принимала в 60-е гг. огромные размеры, хотя законы устанавливали ряд ограничений в этой области: в 1766 г. запрещалось продавать крестьянина менее чем за три месяца до рекрутского набора, в 1771 г. запрещалось при конфискации помещичьего имущества продавать крестьян без земли. Но в 1792 г. люди опять стали товаром на торгах. В мае 1744 г. появился знаменитый указ Елизаветы в ответ на то, что в стране безвинно чинится смертная казнь. Последовало указание о присылке в Сенат всех дел со смертными приговорами, их применение было приостановлено. На местах оказались этим не слишком довольны, посыпались ходатайства об отмене указа, но в 1746 г. он был подтвержден. 29 марта 1754 г. было предписано заменить казнь наказанием кнутом и вечной каторгой. С 1754 г. начинает работу новая уложенная комиссия, задачей которой вновь становится переработка старой и создание новой системы права.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.