телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАОбразование, учебная литература -30% Видео, аудио и программное обеспечение -30% Товары для спорта, туризма и активного отдыха -30%

все разделыраздел:Промышленность и Производствоподраздел:Технология

Диплом по легкой промышленности

найти похожие
найти еще

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Відображаючи процеси виробництва, обертання і розподілення, вона виступає як один з найважливіших синтетичних показників їх діяльності. Собівартість залежить від характеру виробничого процесу, а її показник відображає зусилля трудового колективу з пошуку резервів підвищення ефективності виробництва. Зниження собівартості значною мірою пов’язане з внутрішньовиробничими факторами: збереженням норм витрат живої праці і матеріальних ресурсів, їх зниженням при проведенні організаційно-технічних і наукових заходів, удосконаленням техніки і технології та ін. В собівартості знаходять відображення рівень спеціалізації і кооперації, транспортні витрати, стан матеріально-технічного забезпечення, якість продукції і праці. Собівартість – це синтетичний показник ефективності, тому при його розрахунку і використанні в системі управління виробництвом потрібно бути особливо уважним. Він є одним з найважливіших економічних важелів в господарському механізмі управління виробництвом. В склад собівартості входять: - вартість засобів праці, що переноситься на продукт праці частинами; - вартість предметів праці, яка повністю споживається в процесі виробництва; - заробітна плата як частина вартості, створена необхідною працею; - елементи розподілу чистого доходу (через ціни на спожиті засоби виробництва, відрахування на соціальне страхування та інші обов’язкові платежі). В основу формування собівартості продукції покладені наступні найбільш загальні принципи: 1) Чітке розмежування витрат підприємств по сферах господарської діяльності – основна діяльність, капітальні вкладення, непромислові виробництва і господарства. 2) Безпосередній зв’язок витрат з процесами виробництва і обігу. 3) Відшкодування витрат в процесі відтворення для оновлення основної виробничої діяльності. 4) Повний облік фактичних витрат незалежно від ступеню відповідності нормам, стандартам якості, технічних та інших умов, що відображають існуючий рівень техніки, технології і організації виробництва. 5) Прямий зв’язок витрат на виробництво продукції з визначеним періодом. Кожне підприємство повинно знати витрати на виробництво продукції. Даний фактор особливо важливий в умовах ринкових відносин, оскільки рівень витрат на виробництво продукції впливає на конкурентоспроможність підприємства, його економіку. Для того, щоб знати витрати на виготовлення продукту, підприємство повинно проводити його вартісну оцінку за уречевленим і кількісним складом (засоби і предмети праці), а також за складом і кількістю витрат праці, необхідних для його виготовлення. Прийнято вважати, що витрати (собівартість) – це грошове вираження виробничих факторів, необхідних для здійснення підприємством виробничої і комерційної діяльності, пов’язаної з випуском і реалізацією продукції чи наданням послуг, тобто витрати підприємства на виробництво і реалізацію продукції. Згідно з визначенням витрат (собівартості) виробництва продукції слід розрізняти собівартість виробництва і реалізації, випуску продукції і продажу. Собівартість випуску (виробництва) продукції характеризує в грошовому вимірі всі матеріальні витрати і витрати на оплату праці, які в тому чи іншому виробництві падають на одиницю і на весь об’єм виробленої продукції.

В статті “Додаткова заробітна плата виробничих працівників” враховуються: виплати, передбачені законодавством про працю; виплати передбачені договорами, контрактами; оплата чергових і додаткових відпусток; компенсація за невикористану відпустку; оплата часу, пов’язаного з виконанням державних обов’язків; виплата винагороди за вислугу років та ін. В статті “Відрахування на соціальне страхування” розраховується за встановленими нормами від суми основної і додаткової заробітної плати виробничих працівників. До складу статті “Загальновиробничі витрати” включаються: - витрати на управління виробництвом (оплата праці апарату управління цехами, дільницями тощо; відрахування на соціальні заходи й медичне страхування апарату управління цехами, дільницями; виплати на оплату праці службових відряджень персоналу цехів, дільниць тощо); - амортизація основних засобів загальновиробничого (цехового, дільничного, лінійного) призначення; - амортизація нематеріальних активів загальновиробничого (цехового, дільничного, лінійного) призначення; - витрати на утримання, експлуатацію та ремонт, страхування, операційну оренду основних засобів, інших необоротних активів загальновиробничого призначення; - витрати на вдосконалення технології й організації виробництва (оплата праці та відрахування на соціальні заходи працівників, зайнятих удосконаленням технології й організації виробництва, поліпшенням якості продукції, підвищенням її надійності, довговічності, інших експлуатаційних характеристик у виробничому процесі; витрати матеріалів, купівельних комплектуючих виробів і напівфабрикатів, оплата послуг сторонніх організацій); - витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідвернення та інше утримання виробничих приміщень; - витрати на обслуговування виробничого процесу (оплата праці загальновиробничого персоналу; відрахування на соціальні заходи, медичне страхування робітників та апарату управління виробництвом; витрати на здійснення технологічного контролю за виробничими процесами та якістю продукції, робіт, послуг); - витрати на охорону праці, техніку безпеки і охорону навколишнього середовища; - інші витрати (внутрішньозаводське переміщення матеріалів, деталей, напівфабрикатів, інструментів зі складів до цехів і готової продукції на склади; нестачі незавершеного виробництва; нестачі і втрати від псування матеріальних цінностей у цехах; оплата простоїв тощо). Витати, пов’язані з операційною діяльністю, які не включаються до собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), поділяються на адміністративні витрати, витрати на збут та інші операційні витрати. До статті “Адміністративні витрати” відносяться такі загальногосподарські витрати, спрямовані на обслуговування та управління підприємством: - загальні корпоративні витрати (організаційні витрати, витрати на проведення річних зборів, представницькі витрати); - витрати на службові відрядження і утримання апарату управління підприємством та іншого загальногосподарського персоналу; - витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського використання (операційна оренда, страхування майна, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, водопостачання, водовідвернення, охорона); - винагороди за професійні послуги (юридичні, аудиторські, з оцінки майна тощо); - витрати на зв’язок (поштові, телеграфні, телефонні, телекс факс тощо); - амортизація нематеріальних активів загальногосподарського використання; - витрати на врегулювання спорів у судових органах; - податки, збори та інші передбачені законодавством обов’язкові платежі (крім податків, зборів та обов’язкових платежів, що включаються до виробничої собівартості продукції, робіт, послуг); - плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків; - інші витрати загальногосподарського призначення.

Перевагою використання даної системи калькулювання собівартості продукції є впровадження в операційну діяльність підприємства прогресивних норм і нормативів витрат; високий зв’язок цих нормативів з розробленою ціновою політикою підприємства; підвищення ефективності контролю управління витратами; отримання більш точних результатів калькулювання. Разом з тим, вона має і деякі недоліки, основними з яких є: складність обліку широкої системи витрат; необхідність постійного управління системою норм і нормативів; нетиповість окремих звітних періодів з позицій здійснення витрат, неврахована в системі їх нормативів. Нормативна система калькулювання собівартості продукції може використовуватися як самостійно, так і в якості додаткової до системи показного або попроцесного її калькулювання. Її можна використовувати на підприємствах з масовим постійним технологічним процесом виробництва і реалізації продукції, яка має стабільний збут і для якої використовують однорідні види сировини, матеріалів, напівфабрикатів – в машинобудуванні, нафтохімічній, текстильній, швейній, харчовій та інших галузях економіки. 4. Система калькулювання змінних витрат (“директ-костинг”) полягає в тому, що калькулюється не повна собівартість виробництва і реалізації продукції, а тільки питомі змінні операційні витрати (їх основу складають прямі види операційних витрат). Основна мета впровадження цієї системи калькулювання – забезпечити контроль за формуванням маржинального прибутку підприємства в розрізі конкретних видів продукції. При цій системі калькулювання витрат маржинальний прибуток по конкретних видах продукції розраховується за наступною формулою: МПп = Ц – Взмін,де МПп – сума маржинального прибутку по конкретних видах продукції; Ц – ціна реалізації одиниці виробленої продукції; Взмін – сума змінних (прямих) витрат, віднесених на конкретні види продукції. Перевагами використання даної системи калькулювання собівартості продукції є її простота; мінімум здійснення розрахункових операцій, пов’язаних з розподілом непрямих витрат; висока надійність отриманих результатів, оскільки при цій системі в основному виключені неточності віднесення непрямих витрат на окремі види продукції в процесі їх розподілу; можливість цілеспрямованого управління як змінними витратами, так і маржинальним прибутком. Розділ ІІ. Аналіз резервів зниження собівартості продукції2.1 Аналіз діяльності ВАТ “Бердичівська фабрика одежі” Метою економічного аналізу є вивчення результатів діяльності підприємства, визначення впливу факторів на показники їх роботи для виявлення в подальшому недоліків і резервів, а також розробка заходів, спрямованих на відновлення і збільшення обсягів виробництва та реалізації, підвищення ефективності діяльності. Однією з найважливіших задач, які стоять перед легкою промисловістю, є забезпечення споживачів якісними товарами. В основі вирішення цієї задачі лежить створення діючого ефективного механізму господарювання, який дозволить в умовах ринкової економіки виявити і мобілізувати резерви зростання виробництва і зниження собівартості продукції, досягти при менших витратах збільшення випуску продукції за рахунок впровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Большой энциклопедический словарь (Часть 2, ЛЕОНТЬЕВ - ЯЯТИ)

Железнодорожная станция. 543,1 тыс. жителей (1991). 2 металлургических комбината (в т. ч. "Азовсталь"); машиностроительная (заводы: тяжелого машиностроения, "Электробытприбор", судоремонтные и др.), химическая и коксохимическая, пищевая, легкая промышленность. Металлургический институт. Театр. Краеведческий, этнографический музеи. Климатический и грязевой курорт. Основан в 1778. МАРИХУАНА - продукт, получаемый из конопли индийской. Наркотик. МАРИЦА - река в Болгарии, нижнее течение служит границей Греции и Турции. 525 км, площадь бассейна ок. 53 тыс. км2. Истоки в горах Рила, впадает в Эгейское м. Средний расход воды ок. 200 м3/с. Орошение. ГЭС. МАРИЦКАЯ БИТВА - 26.9.1371, на р. Марица, западнее современного г. Эдирне (Турция), в которой турецкие войска разгромили ополчение сербов, болгар, боснийцев и др., что привело к захвату турками Зап. Фракии, значительной части Македонии, Сербии и Болгарии. МАРИЧИ - в ведийской и индуистской мифологии мудрец-риши, предводитель марутов, отец Кашьяпы. МАРИЯ (Богородица - Богоматерь, Дева Мария, Мадонна), в христианстве мать Иисуса Христа, непорочно его зачавшая

скачать реферат Вопросы и ответы по биологии на экзамен (10-11 класс, Украина))

Осуществляют превращения веществ в организме, направляя и регулируя тем самым его обмен веществ. По химической природе — белки. Ферменты обладают оптимальной активностью при определенном рН, наличии необходимых коферментов и кофакторов, отсутствии ингибиторов. Каждый вид ферментов катализирует превращение определенных веществ (субстратов), иногда лишь единственного вещества в единственном направлении. Поэтому многочисленные биохимические реакции в клетках осуществляет огромное число различных ферментов. Все ферменты подразделяются на 6 классов: оксидоредуктазы, трансферазы, гидролазы, лиазы, изомеразы и лигазы. Многие ферменты выделены из живых клеток и получены в кристаллическом виде (впервые в 1926). Ферментные препараты применяют в медицине, в пищевой и легкой промышленности. 13.ВИТАМИНЫ (от лат. vi a — жизнь), низкомолекулярные органические соединения различной химической природы, необходимые в незначительных количествах для нормального обмена веществ и жизнедеятельности живых организмов. Многие витамины — предшественники коферментов, в составе которых участвуют в различных ферментативных реакциях. Человек и животные не синтезируют витамины или синтезируют их в недостаточном количестве и поэтому должны получать витамины с пищей.

Бумага "IQ Selection Smooth", А4, 120 г/м2, 500 листов.
Формат: А4. Класса: А+. Количество листов: 500. Плотность листа: 120 г/м2. Белизна: 170% по CIE. Подходит для двусторонней печати. Высокое
681 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Горка для ванной "Веселое купание".
"Веселое купание" - это удивительная водная горка, в виде спирали, по которой съезжают фигурки зверей на спасательных кругах и
569 руб
Раздел: Игровые и разнопредметные наборы
Бумага самоклеящаяся, А4, 25 листов, глянец, 85 г/м2.
Глянцевая самоклеящаяся фотобумага с перманентным клеевым слоем. Для печати на всех струйных принтерах систем Epson, HP, Canon, Lexmark и
385 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
 Большой энциклопедический словарь (Часть 2, ЛЕОНТЬЕВ - ЯЯТИ)

МОЛОДЕЖЬ - социально-демографическая группа, выделяемая на основе совокупности возрастных характеристик, особенностей социального положения и обусловленных тем и другим социально-психологических свойств, которые определяются общественным строем, культурой, закономерностями социализации, воспитания данного общества; современные возрастные границы от 14-16 до 25-30 лет. МОЛОДЕНСКИЙ Михаил Сергеевич (1909-91) - российский геофизик, гравиметрист, геодезист, член-корреспондент АН СССР (1946). Разработал теорию определения фигуры и гравитационного поля Земли, земных приливов и нутационных движений Земли. Ленинская премия (1963), Государственная премия СССР (1946, 1951). МОЛОДЕЧНО - город (с 1940) в Белоруссии, Минская обл., на р. Уша. Железнодорожный узел. 93,5 тыс. жителей (1991). Машиностроение и металлообработка (станки и др.), производство мебели, музыкальных инструментов. Пищевая, легкая промышленность. Краеведческий музей. Известен с 14 в. "МОЛОДИК" - один из первых украинских литературных сборников. Издавался И. Е. Бецким в Харькове (ч.1-2, 1843, ч.1, 1844,), затем в Петербурге (ч.2, 1844). Среди авторов - Н. И. Костомаров, Г. Ф

скачать реферат План ГО объекта N135: Механический завод

План ГО объекта №135: Механический завод. Утверждает: нач.ГО Согласовано: Нач. Штаба ГОИсходные данные. Объект расположен в западной части города Н. Основная продукция- машины и аппараты для легкой промышленности. Процесс производства пожароопасный. Площадь, занимаемая объектом составляет 50 Га, плотность застройки- 30%. Плановая численность рабочих и служащих 3036 чел. Для укрытия рабочих на объекте имеются 4 убежища и 4 укрытия. Обеспеченность защитными сооружениями - 100%. Цели и задачи планирования. План ГО ОЭ - это документ, определяющий задачи и сроки выполнения мероприятий по ГО. Он предназначается для начальника штаба и служб ГО ОЭ в качестве руководства к действию. Осуществление плана обеспечивает достижение главной цели ГО - максимальное снижение людских потерь и разрушений в любой ЧС. В нем отражаются конкретные способы и средства достижения этой цели.Раздел 1. Действия в случае ЧС. Сигнал Начальник штаба ГО объекта. Дата:

 Большой энциклопедический словарь (Часть 2, ЛЕОНТЬЕВ - ЯЯТИ)

МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА - преобразована в 1993 из Московского института водного транспорта (основан в 1980 на базе филиала Ленинградского института водного транспорта). Готовит инженерно-технические кадры по судовождению, кораблестроению и др. специальностям. В 1993 ок. 3 тыс. студентов. МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ - преобразована в 1993 из Московского технологического института легкой промышленности (основан в 1930 на базе кожевенного факультета Химико-технологического института им. Д. И. Менделеева). Готовит инженерные кадры по химико-технологическим, экономическим и другим специальностям. В 1993 св. 4 тыс. студентов. МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕФТИ И ГАЗА им. акад. И. М. Губкина - создана в 1991 на базе Института нефти и газа (ведет историю с 1920, с 1930 самостоятельный вуз). Подготовка по геологическим, геофизическим, геохимическим, химико-технологическим, экономическим и др. специальностям. В 1993 ок. 6 тыс. студентов. МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПЕЧАТИ (МГАП) (до 1993 Московский полиграфический институт) - основан в 1930

скачать реферат Китай

Крупнейшим центром добычи и переработки газа является провинция Сеньхуа. Тем не менее, в Китае до сих пор ведущими остаются такие отрасли легкой промышленности, как текстильная и пищевая на которые приходиться более 21% всей производимой промышленной продукции. Предприятия этих отраслей расположены преимущественно в Восточном, Северном, Центрально-Южном районах. На Северо-востоке страны сосредоточены главным образом предприятия бумажной, сахарной и масломолочной промышленности, на Северо-западе - предприятия по переработке хлопка и продукции животноводства, на Юго-западе наиболее развита пищевая промышленность. В целом пищевая промышленность имеет более 65,5 тысяч предприятий, кроме того в стране более 23,3 тысяч предприятий текстильной промышленности, а производство и переработка сырья на них четко ориентирована: на Севере - шерсть, конопля, на Юге - шелк, джут, кенаф. Легкая промышленность в Китае имеет древние традиции и занимала ведущее место в экономике еще до революции. Вместе с тем в Китае, начиная с 1949 года, постепенно начинает развиваться машиностроение.

скачать реферат Особенности Японской модели экономики

Среднегодовой темп прироста равнялся 7,7%, или был в 4 раза выше, чем в США, и в 7,7 раза выше, чем в Британии. Японская экономика только дважды - в 1975 и 1993гг. испытала сокращение производства валового продукта, обычно во время снижения экономических показателей лишь снижение темпов его роста. Важной причиной устойчивых темпов экономического роста выступала своевременная структурная перестройка экономики. Приоритеты промышленной политики в послевоенной Японии последовательно и целенаправленно смещались от преимущественного развития трудоемких отраслей (легкая промышленность), затем материалоемких (металлургия, нефтехимия, автомобильная промышленность, судостроение) к наукоемким отраслям и производствам (электроника, биотехнология, новые материалы). Понимание неизбежности этих процессов пришло далеко не сразу, а смена приоритетов протекала отнюдь не безболезненно. Ведь речь шла об отраслях с весьма высоким мировым рейтингом (черная металлургия, автопромышленность), фактически созданных после войны, имеющих достаточно современные средства труда и сравнительно молодой производственный аппарат.

скачать реферат Проблемы размещения производительных сил. Карпатский регион

Созданный в регионе производственный потенциал, его структура и эффективность являются прямым следствием реализации экономической политики советской власти в западных областях Украины. За счет экстенсивного наращивания производственных мощностей (и в первую очередь — в природоэксплуатирующих отраслях) благодатный край был фактически превращен в сырьевой придаток империи. Регион унаследовал от бывшего СССР экономически неоправданную структуру машиностроения: в большинстве случаев предприятия отрасли получали комплектующие детали из-за пределов Украины, туда же поступала и основная масса ее готовой продукции. Если же учесть высокую милитаризацию машиностроения, то теперь изменить его и без того достаточно инертную структуру при отсталых технологиях нелегко. Легкая промышленность карпатских областей, выпускает различные виды тканей, швейные, чулочно-носочные изделия, верхний и бельевой трикотаж, обувь и другие товары народного потребления. Удельный вес этой отрасли в общем объеме производства промышленной продукции в Львовской области составляет 12,6 %, в Закарпатской - 17,6 %, в Ивано-Франковской - 19,3 % и в Черновицкой - 24,7 %.

скачать реферат Промышленное производство в Республике Беларусь в 90-х годах ХХ-го века

По сравнению с 1990 г. их количество возросло в 1,4 раза, что объясняется разукрупнением государственных предприятий и развитием предпринимательства. Средняя численность персонала промышленного предприятия за это время сократилась с 909 до 447 человек. Структура промышленного комплекса представлена машиностроением и металлообработкой, химической и нефтехимической промышленностью, электроэнергетикой, легкой и пищевой отраслями. В основном эти отрасли ориентированы на выпуск готовой продукции. Промышленность строительных материалов, лесная, деревообрабатывающая и пищевая отрасли, как правило, используют местные ресурсы. Предприятия машиностроения и металлообработки, химической и нефтехимической промышленности, электроэнергетики, топливной и легкой промышленности, интегрированные в экономику стран бывшего СССР, работают на привозных материально-сырьевых и топливно-энергетических ресурсах. Каковы же основные направления и приоритеты экономического развития по отраслям и межотраслевым промышленным комплексам? Важнейшей структурной составляющей народного хозяйства Беларуси является топливно-энергетический комплекс.

Брелок с кольцом "Lord of the Rings" Ring.
Брелок с тем самым Кольцом из известного произведения жанра фэнтези романа-эпопеи "Властелин Колец" английского писателя Дж. Р.
1590 руб
Раздел: Металлические брелоки
Аэратор для вина "Сомелье".
Аэратор «Сомелье» насыщает вино маленькими пузырьками воздуха, благодаря чему раскрывается его букет и аромат, вкус становится более
329 руб
Раздел: Аксессуары для вина
Ножницы для школьного возраста.
Поддерживают моторные способности детей. Идеальны для маленькой детской руки, пригодны для правшей, а также и для левшей. Ножницы для
317 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки
скачать реферат Промышленность и сельское хозяйство в ТАССР с 1945 по 1960 гг.

Из 105 предприятий с планом справились лишь 78. В марте 1947 г. Верховный Совет Татарской АССР утвердил закон о четвертом пятилетнем плане развития народного хозяйства республики. За годы пятилетки в Казани планировалось приступить к строительству ряда крупных предприятий машиностроения, приборостроения и легкой промышленности. Весной 1947 г. на северо-восточной окраине города начинается стро-ительство Казанского компрессорного завода. В ноябре 1950 г. прави-тельственная комиссия подписала акт о принятии в эксплуатацию пер-вой очереди завода.Из объектов жилищно-бытового и культурного наз-начения были построены девять жилых домов, детские ясли на 66 мест, школа на 44 места, клуб-столовая, медпункт, магазин и почтовое отде-ление. 13 июля 1948 г. строители треста «Казаньпромстпрой» приступили к строительству завода теплоизмерительных приборов и средств автома-тизации. Приборы для измерения, контроля и регулирования теплоэнер-гетических параметров были крайне необходимы для быстро растущих отраслей народного хозяйства. К 1948 г. на индустриальной карте Каза-ни появилось новое предприятие-электромеханический завод, а в 1950 г. - литопрокатный. В годы четвертой пятилетки в городе ведется большая работа по ре-конструкции и расширению существующих предприятий. В 1947 г. за-вод «Сантехприбор» приступил к выпуску санитарно-технической арма-туры для жилищно-комунального хозяйства.

скачать реферат Республика Адыгея

В большинстве своем малые предприятия являются многопрофильными, что существенно повышает их устойчивость на рынке. В последние годы посредством малого бизнеса в Республике Адыгея созданы альтернативные рынки транспортных услуг, хлебопечения, деревообработки, строительных услуг. В настоящее время в сфере малого предпринимательства, учитывая лиц занятых индивидуально-трудовой деятельностью и участников крестьянских (фермерских) хозяйств, сосредоточено более 27 % работающих в республике. По сравнению с 1992 годом доля работающих в малом предпринимательстве возросла почти в 6 раз. Малое предпринимательство создает 12 % всего объема промышленного производства республики. Объем продукции малых предприятий пищевой промышленности составил 17 % от объема продукции этой отрасли в целом по республике, в легкой промышленности - 15 %, в лесной, деревообрабатывающей промышленности - 10 %. В настоящее время в Республике Адыгея сложилась система поддержки и развития малого предпринимательства. С 1994 года действует Закон "О государственной поддержке малого предпринимательства в Республике Адыгея".

скачать реферат Сирия

Иностранный капитал, главным образом французский, контролировавший основные отрасли в экономике страны, тормозил развитие производительных сил и производственных отношений. Сельское хозяйство – основа сирийской экономики – характеризовалась низким уровнем производительных сил и господством полуфеодальных отношений. Промышленное производство в стране было развито очень слабо: оно было представлено в основном отраслями легкой промышленности. После завоевания Сирией политической независимости в 1946 году в стране начали проводиться мероприятия, направленные на ликвидацию тяжелых последствий колониализма, началось развитие национальной экономики. Сирия первой из стран Арабского Востока встала на путь национализации предприятий, принадлежащих иностранному монополистическому капиталу. Под давлением народных масс уже в начале 50-х годов были национализированы многие железные дороги, иностранные компании по производству электроэнергии, ограничена до 50% доля участия иностранного капитала в местных компаниях. В результате этого уже в конце 1957 года в собственность государства перешли почти все отрасли экономики, в которых ранее господствовал иностранный капитал (табачные компании, железные дороги, электростанции, эмиссионный банк и т.д.). В 1963 году все иностранные и местные банки, а также страховые компании были полностью национализированы.

скачать реферат Текстильная промышленность

Прогноз: Если взглянуть на историю, то мы увидим. что частные предприниматели чаще всего вкладывают деньги в легкую промышленность,т.к. там быстрее оборачиваемость капиталов,дешевле сырье и технологии.Но это произойдет при следующих условиях: 1) Стабилизируется экономическая ситуация 2)Правительство перестанет душить производство налогами 3)Текстильная промышленность перейдет в частную собственность(но сначала должно произойти измельчение предприятий,т.к. тянутьтех “монстров”,которые были при СССР частные предприниматели не в состоянии и им это не выгодно) Если же легкая промышленность останется в государственном секторе,то она поднимется в последнюю очередь,т.к.наше государство всегда в последнюю очередь заботилось об отраслях,выпускающих товары народного потребления.

скачать реферат Экономико-географическая характеристика Московского региона

Московская область по уровню промышленного потенциала уступает лишь Москве и Санкт-Петербургу с областью. Отраслевая структура промышленного производства Московской области (см. диаграмму приложения 2) характеризуется еще большим, чем в Москве, удельным весом машиностроения и металлообработки (36%), легкой промышленности (12%), химической промышленности (8%). Пищевая промышленность, напротив, составляет только 10% в общем объеме промышленного производства. 2. Народнохозяйственный комплекс. 2.1. Структура народнохозяйственного комплекса. Являясь самым крупным городом Российской Федерации, в котором наиболее ярко выражены все особенности и тенденции современного этапа урбанизации, Москва играет огромную роль в народнохозяйственном комплексе страны. Как и в любом крупном городе, в Москве можно выделить две основные группы отраслей. К первой группе относятся отрасли, формирующие народнохозяйственную основу города, определяющую его значение в общероссийском разделении общественного труда. Это промышленность, наука, высшее и среднее специальное образование, уникальные виды обслуживания населения, административно-хозяйственная деятельность. Ко второй группе принадлежат отрасли градообслуживающей сферы.

Мягкая магнитная мозаика "Забавные животные", 4+, 5 цветов.
Мягкие бархатистые детальки пяти ярких цветов и разнообразных форм и размеров с обратной стороны снабжены плоским магнитным слоем. В
379 руб
Раздел: Магнитная
Пакеты фасовочные в евроупаковке, 25х40 см (1000 штук), 10 мкм.
Пакеты фасовочные из пищевого полиэтилена низкого давления, используется для фасовки, хранения и перевозки пищевых и непищевых
481 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Планшет для пастелей "Бабочка" А3, 20 листов.
Планшет для пастелей "Бабочка" на жесткой подложке - незаменимый помощник художника. Благодаря жесткому основанию, бумага на
320 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
скачать реферат Внешнеэкономические связи России с зарубежными странами

Очевидно, российская экономическая политика также должна основываться на системе приоритетов, ведущих звеньях экономики, отраслях-локомотивах. Такими приоритетными от­раслями российской экономики могут стать лесопромышленный, нефтегазовый комплексы, а также наукоемкие отрасли, отрасли высоких технологий (в том числе военных) и некоторые другие. Вхождение в мировое рыночное хозяйство не будет легким. Промышленно развитым странам не нужен новый сильный кон­курент. За свое место на международном рынке России придется активно побороться, одновременно отбивая тайные и явные по­пытки «прибрать Россию к рукам» со стороны ведущих миро­вых держав. В этой связи весьма актуальной для нашей страны на пути интеграции в мировое хозяйство становится проблема экономической безопасности. Обеспечение экономической безопасности заключается в сведении к минимуму всего того ущерба, который может быть нанесен российской экономике в результате действия факторов мировой хозяйственной конъюнктуры, междуна­родной конкуренции, неэффективными действиями российских экономических субъектов на мировых рынках.Россия в системе международного разделения труда Поиск своей ниши в системе МРТ независимой Россией про­исходит достаточно сложно, противоречиво и во многом сти­хийно.

скачать реферат Подольский экономический район

В областных центрах функционируют аэропорты. Через территорию Полесья проходят газопроводы «Союз», «Уренгой-Ужгород». Из Подольского экономического района вывозят сахар, овощи, фрукты, инструменты, подшипники, минеральные удобрения, продукцию лесохимических предприятий, ткани, строительные материалы, свеклоуборочные комбайны, технологическое оборудование. Ввозят уголь, металлы, лесоматериалы, грузовые и легковые автомобили, автобусы, синтетическое и искусственное волокно, машины и оборудование, приборы, сельскохозяйственные машины. В сфере обслуживания занято 7,7% работников отрасли и сосредоточено 7,2% основных непроизводственных фондов Украины. Действуют 33 санатория и 9 домов отдыха. Известный курорт – Хмельник. 8. Проблемы развития Поскольку Подольский экономический район расположен вдали от источников сырья, залежей полезных ископаемых и других экономических районов с интенсивно развитой промышленностью, в нём установился низкий уровень промышленного развития. Из отраслей промышленности наиболее развиты только машиностроение, легкая промышленность, металлообработка и основные сферы производств для поддержания первых потребностей населения (выработки продукции для населения).

скачать реферат Экономические районы Российской Федерации

Наличие значительного ресурсного потенциала; обширность территории и растянутость коммуникаций; экстремальность условий хозяйственной деятельности; недостаточная заселенность его и дефицит рабочей силы; низкий уровень развития инфраструктурных отраслей. Северный район неблагополучен в экологическом отношении. В настоящее время как промышленность, так и сельское хозяйство Северного района переживают кризис, спад производства. Но наличие уникальных ресурсов (нефть, газ, алмазы) создаст в ближайшей перспективе возможность привлечь иностранные инвестиции в Северный район и явится залогом решения всех социально-экономических проблем региона. По-прежнему район будет занимать одно из самых важных мест в развитии рыболовства и рыбоперерабатывающей промышленности, в развитии отраслей лесопромышленного комплекса. Центральный район Брянская область Владимирская область Ивановская область Калужская область Костромская область г. Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тверская область Тульская область Ярославская область Территория – 483,0 тыс. км2 Численность постоянного населения – 29179 тыс. человек Высокоразвитое многоотраслевое машиностроение, химическая промышленность, легкая промышленность (текстильная, обувная, полиграфическая), производство ранних овощей, картофеля, льна, молока.

скачать реферат Характеристика политико-географического положения Китая

Китай, обладающий третьим по размеру ядерным арсеналом, подверг критике решение США о выходе из договора по ПРО, который он рассматривал в качестве краеугольного камня мировой стабильности. В связи с этим председатель КНР Цзянь Цзэминь призвал международное сообщество принять меры по укреплению стабильности и проведению дальнейших переговоров.   Пекин считает, что США планируют развернуть дорогостоящую систему, которая не только угрожает мировому балансу сил, но и может привести к новому витку гонки вооружений. IV. Общая оценка политико-географического положения страны. Китай безуспешно борется с количеством населения, но зато экономика “полна” успехов! Огромные природные ресурсы Китая, его многочисленное трудолюбивое население позволили стране стать одной из наиболее процветающих стран в мире.   Китай обладает третьим по размеру ядерным арсеналом в мире, а так же он является третьей по площади страной мира. Весь мир заполнен китайскими товарами, качество которых часто весьма высокое. Это радиоэлектроника, станки и технологическое оборудование, металлы, ткани, ковровые изделия, продукция сельскохозяйственного производства, тысячи видов современных игрушек, изделия легкой промышленности.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.